ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเลม็ด
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางปราณี-บ้านนางเอื้อม หมู่ที่ 4 ตำบลเลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2564
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มกราคม 2564
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนโมกข์นานาชาติ - บางยายหวัน หมู่ที่ 6 ตำบลเลม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ธันวาคม 2563
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนโมกข์นานาชาติ - บางยายหวัน หมู่ที่ 6 ตำบลเลม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ธันวาคม 2563
5 จ้างทำป้ายคัตเอาท์ไวนิลพร้อมติดตั้งโครงไม้ สำหรับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีประจำปีภาษี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2563
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนโมกข์นานาชาติ - บางยายหวัน หมู่ที่ 6 ตำบลเลม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ธันวาคม 2563
7 ซื้อจัดซื้อน้ำดื่มสำหรับจัดทำถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2563
8 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับจัดทำถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2563
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาหลวง - สะพานกั้น หมู่ที่ 3 ตำบลเลม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 ธันวาคม 2563
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาหลวง - สะพานกั้น หมู่ที่ 3 ตำบลเลม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 ธันวาคม 2563
11 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเลม็ด ภาคเรียนที่ 2/2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2563 - 15 พ.ค. 2564) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2563
12 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2563
13 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเลม็ด ภาคเรียนที่ 2/2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2563 - 15 พ.ค. 2564) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 30 พฤศจิกายน 2563
14 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2563
15 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2563
16 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปากด่าน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปากท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2563
17 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาหลวง - สะพานกั้น หมู่ที่ 3 ตำบลเลม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 พฤศจิกายน 2563
18 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2563
19 จ้างเหมาบริการจัดงานวันลอยกระทงจำนวน 4 แห่ง หมู่ที่ 3 , 4 , 5 และ 7 ตำบลเลม็ด ตามโครงการจัดงานวันลอยกระทง องค์การบริหารส่วนตำบลเลม็ด ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2563
20 จ้างเหมาบริการจัดทำเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2563
21 โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 4 บ้านปากท่อ ตำบลเลม็ด 11 ตุลาคม 2563
22 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล แบบขาว-ดำ ยี่ห้อ SHARP MX-M453U รุ่น MX-M453U กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2563
23 ซื้อวารสารหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ฉบับรายวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2563
24 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล แบบขาว-ดำ ยี่ห้อ SHARP MX-M453U รุ่น MX-M453U สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2563
25 จ้างโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 5 ตำบลเลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2563
26 จ้างโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 5 ตำบลเลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2563
27 จ้างโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 5 ตำบลเลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2563
28 จ้างเหมาบริการขุดลอกเหมืองไส้ไก่บ้านนายสุมล หมู่ที่ 5 ตำบลเลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2563
29 จ้างเหมาบริการขุดลอกวัชพืชคูระบายน้ำวัดแก้ว - โหนดโพธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลเลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2563
30 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นพูด - สะพานใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลเลม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 กันยายน 2563
31 ซื้อพร้อมติดตั้งชุดเครื่องเสียงและอุปกรณ์ ของสำนักปลัด จำนวน 1 ชุด และของกองการศึกษาฯ จำนวน 2 ชุด ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดแก้ว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากด่าน รวมทั้งสิ้นจำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2563
32 จ้างเหมาบริการรถโดยสารให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
33 จ้างเหมาบริการรถโดยสารให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
34 จ้างเหมาบริการรถโดยสารให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
35 จ้างโครงการขุดลอกคลองจาก หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 4 คลองหัววัว ตำบลเลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
36 จ้างเหมาบริการรถโดยสารให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
37 จ้างซ่อมรถบรรทุก (ดีเซล) ของส่วนกลาง ยี่ห้อมิตซูบิชิ เลขทะเบียน กจ-8451 สุราษฎร์ธานี เลขรหัสพัสดุ 001 49 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
38 จ้างโครงการต่อท่อส่งน้ำบ่อประมง หมู่ที่ 6 ตำบลเลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
39 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมและตกแต่งเรือพนมพระวัดสโมสร (วัดโหรง) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
40 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 18 รายการ ของ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
41 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นพูด - สะพานใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลเลม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 กันยายน 2563
42 ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเลม็ด จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
43 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นพูด - สะพานใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลเลม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 กันยายน 2563
44 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นพูด - สะพานใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลเลม็ด 9 กันยายน 2563
45 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
46 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เคมีภัณฑ์เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
47 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 18 รายการ ของกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2563
48 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-44-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม 2563
49 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในตำบลเลม็ด หมู่ที่ 1,3,5 และ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2563
50 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อเมนระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลเลม็ด หมู่ที่ 1,4,6 และหมู่ที่ 7 จำนวน 7 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563
51 ซื้อวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ประปา กองช่าง จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2563
52 จ้างเหมาบริการถมหินเกล็ดหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากท่อ และถมทรายหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2563
53 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลเลม็ด หมู่ที่ 6 ตำบลเลม็ด จำนวน 3 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2563
54 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้า - ออก ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลเลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2563
55 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด , กองคลัง และกองช่าง จำนวนรวมทั้งสิ้น ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2563
56 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร กองช่าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2563
57 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2563
58 ซื้อวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
59 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
60 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
61 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายวัดแก้ว-คลองท่าปูน หมู่ที่ ๒ ตำบลเลม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29  มิถุนายน  2563
63 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
64 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 7 ตำบลเลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25  มิถุนายน  2563
65 จ้างโครงการก่อสร้างถนนสายบ้านนายชวน-ชลประทาน หมู่ที่ 2 ตำบลเลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
66 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด และกองการศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23  มิถุนายน  2563
67 ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน (Cypemethrin 25 % W/V) ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2563
68 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายวัดแก้ว-คลองท่าปูน หมู่ที่ ๒ ตำบลเลม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16  มิถุนายน  2563
69 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายวัดแก้ว-คลองท่าปูน หมู่ที่ ๒ ตำบลเลม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16  มิถุนายน  2563
70 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเลม็ด ภาคเรียนที่ 1/2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. - 30 พ.ย. 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  มิถุนายน  2563
71 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเลม็ด ภาคเรียนที่ 1/2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. - 30 พ.ย. 2563) 12  มิถุนายน  2563
72 ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทรายอะเบท) ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
73 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2563
74 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลเลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2563
75 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำถนนสายปากด่าน จากหน้าอนามัย-คลองปากด่าน หมู่ที่ 6 ตำบลเลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2563
76 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายวัดแก้ว-คลองท่าปูน หมู่ที่ ๒ ตำบลเลม็ด 2  มิถุนายน  2563
77 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุขาประชาสรรค์ หมู่ที่ 1 ตำบลเลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2563
78 จ้างเหมาปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563
79 จ้างโครงการซ่อมแซมนบกั้นน้ำบ้านนายทร หมู่ที่ 1 ตำบลเลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2563
80 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเลม็ด ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 (ปิดภาคเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
81 ซ่อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเลม็ด จำนวน 4 ศูนย์ 12 พฤษภาคม 2563
82 ซื้อเครื่องบริโภคสำหรับจัดทำถุงยังชีพตามโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือนร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
83 ซื้อเครื่องบริโภคสำหรับจัดทำถุงยังชีพ (ไข่ไก่เบอร์ 1 พร้อมแผง) ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนผู่ที่ได้รับความเดือดร้อน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
84 ซื้อเครื่องบริโภคสำหรับจัดทำถุงยังชีพ (ข้าวสาร ขนาด 5 กิโลกรัม) ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
85 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
86 จ้างทำภาชนะตาข่ายสำหรับใส่ขยะอันตราย พร้อมป้ายอะคริลิคจุดรับขยะอันตราย จำนวน ๗ ชุด ตามโครงการแก้ปัญหาขยะอันตรายในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
87 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
88 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
89 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
90 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
91 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำเค็มคลองวังตะเคียน หมู่ที่ 6 บ้านปากด่าน ต.เลม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 เมษายน 2563
92 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยด้วน-สวนรุกขชาติ หมู่ที่ 6 ตำบลเลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
93 จ้างเหมาบริการโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในพื้นที่ตำบลเลม็ด จำนวน 98 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
94 ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทรายอะเบท) ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
95 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด กองคลัง และกองการศึกษาฯ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
96 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เพื่อป้องกันและระงับโรคติดต่อ (เจลล้างมือแอลกอฮอล์) และหน้ากากอนามัย ตามโครงการตั้งจุดตรวจการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
97 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เพื่อป้องกันและระงับโรคติดต่อ (เจลล้างมือแอลกอฮอล์) ตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
98 ซื้อหน้ากากอนามัยแบบผ้า ตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
99 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากด่าน-ค่ายลูกเสือ หมู่ที่ 6 ตำบลเลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
100 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลเลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
101 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนค่าย หมู่ที่ 4 ตำบลเลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
102 จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเลม็ด หมู่ที่ 2 ตำบลเลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
103 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำเค็มคลองวังตะเคียน หมู่ที่ 6 บ้านปากด่าน ต.เลม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 มีนาคม 2563
104 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำเค็มคลองวังตะเคียน หมู่ที่ 6 บ้านปากด่าน ต.เลม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 มีนาคม 2563
105 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำเค็มคลองวังตะเคียน หมู่ที่ 6 บ้านปากด่าน ต.เลม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 มีนาคม 2563
106 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
107 จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายนาลึก หมู่ที่ 7 ตำบลเลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
108 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
109 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
110 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางล้อรถยต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผค 2539 สุราษฎร์ธานี จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
111 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เพื่อป้องกันและระงับโรคติดต่อ (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
112 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายวัดแก้ว-คลองท่าปูน หมู่ที่ 2-7 ต.เลม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 มีนาคม 2563
113 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำเค็มคลองวังตะเคียน หมู่ที่ 6 บ้านปากด่าน ต.เลม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 มีนาคม 2563
114 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำเค็มคลองวังตะเคียน หมู่ที่ 6 บ้านปากด่าน ต.เลม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 มีนาคม 2563
115 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายวัดแก้ว-คลองท่าปูน หมู่ที่ 2-7 ต.เลม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 มีนาคม 2563
116 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายวัดแก้ว-คลองท่าปูน หมู่ที่ 2-7 ต.เลม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 กุมภาพันธ์ 2563
117 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำเค็มคลองวังตะเคียน หมู่ที่ 6 บ้านปากด่าน ต.เลม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 กุมภาพันธ์ 2563
118 จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายนาลึก หมู่ที่ 7 ตำบลเลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
119 จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายนาลึก หมู่ที่ 7 ตำบลเลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
120 จ้างเหมาบริการเป่าล้างบ่อบาดาลภายในตำบลเลม็ด จำนวน ๙ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
121 จ้างโครงการปรับปรุงไหล่ทางสองข้างทางถนนสายบ้านนาทราย หมู่ที่ 5 ตำบลเลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
122 จ้างโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำโรงเรียนวัดธารน้ำไหล หมู่ที่ 6 ตำบลเลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563
123 ซื้อวัสดุสำนักงานปลัด จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
124 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโหนดโพธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลเลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2563
125 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 7 ต.เลม็ด 27 มกราคม 2563
126 จ้างซ่อมแซมถนนสายสระว่ายน้ำ (ซอยสวนใหญ่) หมู่ที่ 2 ตำบลเลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
127 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2563
128 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายกฤษฎา-เขื่อนกั้นน้ำเค็ม หมู่ที่ 4 ตำบลเลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
129 ซื้อวัสดุไฟฟ้า สำนักปลัด จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2563
130 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางเชือบ-นางอัมพวัล หมู่ที่ 4 ตำบลเลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2563
131 จ้างโครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองบ้านท่าใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลเลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2563
132 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเศรษฐกิจ-บางกุ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลเลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2563
133 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยุทธศาสตร์ หมู่ที่ 6 ตำบลเลม็ด - หมู่ที่ 3 ตำบลเวียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
134 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางปราณี-บ้านนางเอื้อม หมู่ที่ 4 ตำบลเลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
135 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
136 เหมาบริการจัดสถานที่จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 19 ธันวาคม 2562
137 จ้างซ่อมแซมถนนลาดยางที่ชำรุดเสียหายในพื้นที่ตำบลเลม็ด หมู่ที่ 2,3,7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
138 จ้างโครงการก่อสร้างระบบถังกรองพัฒนาคุณภาพน้ำประปา หมู่ที่ 6 (บ้านปากด่าน) ตำบลเลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
139 จ้างโครงการก่อสร้างระบบถังกรองพัฒนาคุณภาพน้ำประปา หมู่ที่ 6 (บ้านปากด่าน) ตำบลเลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
140 จ้างโครงการก่อสร้างระบบถังกรองพัฒนาคุณภาพน้ำประปา หมู่ที่ 6 (บ้านปากด่าน) ตำบลเลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
141 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
142 จ้างโครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำแบบพวงมาลัยพร้อมรางระบายน้ำ ชนิดรางวี (จุดคลองหัววัว-บ้านนางซุ่น) หมู่ที่ 5 ตำบลเลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
143 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.เลม็ด จำนวน 4 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
144 จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำ และนำส่งใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาหมู่บ้าน อบต.เลม็ด หมู่ที่ 1,2,3,4,5 และหมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
145 จ้างเหมาบริการจัดสถานที่,เวที,เช่าเครื่องเสียงพร้อมผู้ดูแลควบคุม,ติดตั้งระบบไฟส่องสว่างบนเวที และเช่าโต๊ะ ตามโครงการจัดกิจกรรมงานลอยกระทง ประจำปี 2562 จำนวน 3 แห่ง (หมู่ที่ 1,4 และหมู่ที่ 7 ตำบลเลม็ด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
146 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีประจำปีภาษี 2563 ขนาด 240x480 เซนติเมตร พร้อมติดตั้งโครงไม้ใหม่ จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
147 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ.และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.เลม็ด ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2562
148 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ.และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.เลม็ด ภาคเรียนที่ 2/2562 25 ตุลาคม 2562
149 จ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซม และตกแต่งเรือพนมพระวัดสโมสร (วัดโหรง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ตุลาคม 2562
150 ซื้อวารสารหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ฉบับรายวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
151 จ้างเหมาบริการเช่าพื้นที่จัดเก็บเว็ปไซต์ของ อบต.เลม็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
152 ซื้อวารสารหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ฉบับรายวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
153 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นพูด-สะพานใหญ่ หมู่ที่ 2 ต.เลม็ด จุดเริ่มต้นละติจูด 9.375708 ลองติจูด 99.188862 จุดสิ้นสุดละติจูด 9.374465 ลองติจูด 99.185363 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 กันยายน 2562
154 ซื้อวารสารหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ฉบับรายวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
155 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล แบบขาว-ดำ ยี่ห้อ SHARP รุ่น MX-M453U สำหรับใช้ในสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
156 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล แบบขาว - ดำ ยี่ห้อ SHARP รุ่น MX-M453U สำหรับใช้ในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
157 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน (ถนนสายซอยโรงสี, ถนนสายสะพานจันทร์-หนองม่วงและถนนสายบ้านนาหลวง-สะพานกั้น) หมู่ที่ 3 ต.เลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2562
158 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านพันโทสุทิน หมู่ที่ 5 ตำบลเลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
159 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสาโรจน์ หมู่ที่ 5 ต.เลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
160 จ้างก่อสร้างหลังคาอเนกประสงค์ ศพด.บ้านวัดแก้ว หมู่ที่ 2 ต.เลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
161 จ้างก่อสร้างทางเดิน คสล. เชื่อมอาคารพร้อมหลังคา ศพด.บ้านปากด่าน หมู่ที่ 6 ต.เลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
162 ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
163 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นพูด-สะพานใหญ่ หมู่ที่ 2 ต.เลม็ด จุดเริ่มต้นละติจูด 9.375708 ลองติจูด 99.188862 จุดสิ้นสุดละติจูด 9.374465 ลองติจูด 99.185363 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 กันยายน 2562
164 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นพูด-สะพานใหญ่ หมู่ที่ 2 ต.เลม็ด จุดเริ่มต้นละติจูด 9.375708 ลองติจูด 99.188862 จุดสิ้นสุดละติจูด 9.374465 ลองติจูด 99.185363 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 กันยายน 2562
165 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอกรถยนต์ ขนาดหน้ากว้าง 265 มม.สูง 70 มม. ขนาดวงล้อรถ 16 นิ้ว) สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ-8451-สุราษฎร์ธานี จำนวน 5 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
166 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
167 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตตำบลเลม็ด หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
168 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Fuji Xerox สำนักปลัด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
169 จ้างโครงการซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนลูกรังสายบ้านนายวารินทร์-สะพานนายล้ำ หมู่่ที่ 5 ตำบลเลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
170 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นพูด-สะพานใหญ่ หมู่ที่ 2 ต.เลม็ด จุดเริ่มต้นละติจูด 9.375708 ลองติจูด 99.188862 จุดสิ้นสุดละติจูด 9.374465 ลองติจูด 99.185363 27 สิงหาคม 2562
171 แผ่นกระดานไวท์บอร์ดพร้อมล้อเลื่อน ขนาด 120 x 240 ซม. และวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในโครงการปรับปรุงที่ทำการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเลม็ด 27 สิงหาคม 2562
172 จ้างตรวจเช็คสภาพ ซ่อม พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ส่วนกลาง ของ อบต.เลม็ด หมายเลขทะบียน กจ 8451 สุราษฎร์ธานี จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
173 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องเล่นเสริมพัฒนาการชุดพัฒนากล้ามเนื้อ ฝึกการทรงตัว ตามโครงการพัฒนาการเด็กสมดุลด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
174 ซื้อจัดซื้อผงเคมีดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง ABC ขนาด 15 ปอนด์ สำหรับใช้ในโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
175 จ้างติดตั้งกันสาด ศพด.บ้านปากท่อ หมู่ท่ี่ 4 ตำบลเลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
176 จ้างขุดรื้อต้นไม้ กิ่งไม้ บริเวณตอม่อสะพานใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลเลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
177 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเลียบคลองบ้านนายเค้ง (ช่วงสะพานคลองบางน้อย-ประตูกั้นน้ำเค็ม) หมู่ที่ 4 ต.เลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562
178 จ้างติดตั้งกันสาด ศพด.บ้านปากท่อ หมู่ท่ี่ 4 ตำบลเลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กรกฎาคม 2562
179 จ้างจ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะโดยเปลี่ยนสวิทซ์แสงแดดโคมไฟถนน(โฟร์โต้สวิทซ์คอนโทรล)ขนาด60A จำนวน 2 ชุด หมู่ที่ 2,4 ตำบลเลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562
180 ซื้อชุดนักกีฬาระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา โครงการแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษาและประชาชน อำเภอไชยา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
181 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษาและประชาชน อำเภอไชยา ประจำปี 2562 จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
182 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษาและประชาชน อำเภอไชยา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
183 จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายปากด่าน จากหน้าอนามัย-คลองปากด่าน หมู่ที่ 6 ต.เลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
184 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 6 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
185 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 21 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
186 จ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนน คสล.สายเลียบคลองท่่าใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลเลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
187 จ้างโครงการกำจัดผักตบชวา/วัชพืช หมู่ที่ 1-7 ตำบลเลม็ด (จุดคลองท่าโพธิ์ หมู่ที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
188 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
189 วัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 17 รายการ 8 กรกฎาคม 2562
190 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด , กองคลัง และ กองการศึกษาฯ จำนวน 5 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2562
191 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 12 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2562
192 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ จำนวน 20 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2562
193 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดภายในตำบลเลม็ด หมู่ที่ 1-7 (1,4,5,6) ต. เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21  มิถุนายน  2562
194 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด , เกียรติบัตร และแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ประเภทโปสเตอร์เกี่ยวกับยาเสพติด (อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้แก่เด็กนักเรียนในสถานศึกษา) ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14  มิถุนายน  2562
195 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขนาดบรรจุขวดละไม่น้อยกว่า 1 มิิลลิลิตร พร้อมอุปกรณ์เข็มฉีดยา ไซริงค์ เหรียญห้อยคอ และบัตรประจำตัวสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
196 จ้างโครงการยกระดับถนนลูกรังเลียบทางรถไฟ (ซอย 2) หมู่ที่ 3 ตำบลเลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
197 จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนฝ้าเพดาน หลังคา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรงาม หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
198 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับจัดซุ้มถวายพระเกียรติงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร.10 พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2562
199 จ้างจัดทำซุ้มถวายพระเกียรติงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ตามรูปแบบของสำนักสถาปัตยกรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง รูปแบบที่ 1 จำนวน 1 ซุ้ม และ ชุดขาตั้งเหล็ก ขนาดสูง 2.10 เมตร จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2562
200 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายสวนโมกข์นานาชาติ-บางยายหวัน หมู่ที่ 6 ตำบลเลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤษภาคม 2562
201 ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ. และ ศพด. ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
202 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ. และ ศพด. ภาคเรียนที่ 1/2562 22 พฤษภาคม 2562
203 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษาฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมทั้งหมด 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2562
204 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค รหัสพัสดุ 416 58 0088 กองช่าง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2562
205 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายดอนค่าย หมู่ที่ 4 ตำบลเลม็ด (จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2562
206 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด เครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Fuji Xerox CP305d รหัสพัสดุ 416 58 0090 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
207 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 2 รายการ1. หมึกเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox CMP 305DF สีดำ จำนวน 4 กล่อง2. หมึกเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox CMP 305DF สีฟ้า จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
208 จ้างซ่อมแซมถนนในพื้นที่ตำบลเลม็ด หมู่ที่ 7 จำนวน 3 โครงการ 1. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยไทรงาม-หนองกรูด หมู่ที่ 7 ต.เลม็ด 2. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยเวชเตง หมู่ที่ 7 ต.เลม็ด 3. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยนายภิรมย์ หมู่ที่ 7 ต.เลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2562
209 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แมกเนติก+โอเวอร์โหลด MSO-T25 22A จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2562
210 ซื้อดอกไม้สำหรับจัดพานรดน้ำผู้สูงอายุ และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับใช้ในโครงการกิจกรรมรดน้ำผู้สูงอายุ อบต.เลม็ด ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
211 จ้างเหมาจัดสถานที่ผูกผ้าประดับเต็นท์ เช่าชุดเครื่องเสียง พร้อมติดตั้งและรื้อถอน เช่าโต๊ะ,เก้าอี้สำหรับผู้ร่วมงานโครงการกิจกรรมรดน้ำผู้สูงอายุ อบต.เลม็ด ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
212 จ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังสายบ่อเจ็ดแห่ง หมู่ที่ 6 ตำบลเลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
213 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยจิตวิถี หมู่ที่ 7 ต.เลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562