ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเลม็ด
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างเหมาบริการถมหินเกล็ดหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากท่อ และถมทรายหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2563
2 ซื้อวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ประปา กองช่าง จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2563
3 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลเลม็ด หมู่ที่ 6 ตำบลเลม็ด จำนวน 3 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2563
4 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้า - ออก ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลเลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2563
5 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด , กองคลัง และกองช่าง จำนวนรวมทั้งสิ้น ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2563
6 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร กองช่าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2563
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2563
8 ซื้อวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
9 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
10 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
11 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
12 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายวัดแก้ว-คลองท่าปูน หมู่ที่ ๒ ตำบลเลม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29  มิถุนายน  2563
14 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 7 ตำบลเลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25  มิถุนายน  2563
15 จ้างโครงการก่อสร้างถนนสายบ้านนายชวน-ชลประทาน หมู่ที่ 2 ตำบลเลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
16 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด และกองการศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23  มิถุนายน  2563
17 ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน (Cypemethrin 25 % W/V) ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2563
18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายวัดแก้ว-คลองท่าปูน หมู่ที่ ๒ ตำบลเลม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16  มิถุนายน  2563
19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายวัดแก้ว-คลองท่าปูน หมู่ที่ ๒ ตำบลเลม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16  มิถุนายน  2563
20 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเลม็ด ภาคเรียนที่ 1/2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. - 30 พ.ย. 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  มิถุนายน  2563
21 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเลม็ด ภาคเรียนที่ 1/2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. - 30 พ.ย. 2563) 12  มิถุนายน  2563
22 ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทรายอะเบท) ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
23 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2563
24 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลเลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2563
25 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำถนนสายปากด่าน จากหน้าอนามัย-คลองปากด่าน หมู่ที่ 6 ตำบลเลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2563
26 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายวัดแก้ว-คลองท่าปูน หมู่ที่ ๒ ตำบลเลม็ด 2  มิถุนายน  2563
27 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุขาประชาสรรค์ หมู่ที่ 1 ตำบลเลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2563
28 จ้างเหมาปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563
29 จ้างโครงการซ่อมแซมนบกั้นน้ำบ้านนายทร หมู่ที่ 1 ตำบลเลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2563
30 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเลม็ด ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 (ปิดภาคเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
31 ซ่อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเลม็ด จำนวน 4 ศูนย์ 12 พฤษภาคม 2563
32 ซื้อเครื่องบริโภคสำหรับจัดทำถุงยังชีพ (ข้าวสาร ขนาด 5 กิโลกรัม) ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
33 ซื้อเครื่องบริโภคสำหรับจัดทำถุงยังชีพ (ไข่ไก่เบอร์ 1 พร้อมแผง) ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนผู่ที่ได้รับความเดือดร้อน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
34 ซื้อเครื่องบริโภคสำหรับจัดทำถุงยังชีพตามโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือนร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
35 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
36 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
37 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
38 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
39 จ้างทำภาชนะตาข่ายสำหรับใส่ขยะอันตราย พร้อมป้ายอะคริลิคจุดรับขยะอันตราย จำนวน ๗ ชุด ตามโครงการแก้ปัญหาขยะอันตรายในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
40 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
41 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำเค็มคลองวังตะเคียน หมู่ที่ 6 บ้านปากด่าน ต.เลม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 เมษายน 2563
42 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยด้วน-สวนรุกขชาติ หมู่ที่ 6 ตำบลเลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
43 จ้างเหมาบริการโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในพื้นที่ตำบลเลม็ด จำนวน 98 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
44 ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทรายอะเบท) ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
45 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด กองคลัง และกองการศึกษาฯ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
46 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เพื่อป้องกันและระงับโรคติดต่อ (เจลล้างมือแอลกอฮอล์) และหน้ากากอนามัย ตามโครงการตั้งจุดตรวจการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
47 ซื้อหน้ากากอนามัยแบบผ้า ตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
48 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เพื่อป้องกันและระงับโรคติดต่อ (เจลล้างมือแอลกอฮอล์) ตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
49 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากด่าน-ค่ายลูกเสือ หมู่ที่ 6 ตำบลเลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
50 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลเลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
51 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนค่าย หมู่ที่ 4 ตำบลเลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
52 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำเค็มคลองวังตะเคียน หมู่ที่ 6 บ้านปากด่าน ต.เลม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 มีนาคม 2563
53 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำเค็มคลองวังตะเคียน หมู่ที่ 6 บ้านปากด่าน ต.เลม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 มีนาคม 2563
54 จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเลม็ด หมู่ที่ 2 ตำบลเลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
55 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำเค็มคลองวังตะเคียน หมู่ที่ 6 บ้านปากด่าน ต.เลม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 มีนาคม 2563
56 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
57 จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายนาลึก หมู่ที่ 7 ตำบลเลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
58 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
59 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
60 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางล้อรถยต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผค 2539 สุราษฎร์ธานี จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
61 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เพื่อป้องกันและระงับโรคติดต่อ (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายวัดแก้ว-คลองท่าปูน หมู่ที่ 2-7 ต.เลม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 มีนาคม 2563
63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำเค็มคลองวังตะเคียน หมู่ที่ 6 บ้านปากด่าน ต.เลม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 มีนาคม 2563
64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำเค็มคลองวังตะเคียน หมู่ที่ 6 บ้านปากด่าน ต.เลม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 มีนาคม 2563
65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายวัดแก้ว-คลองท่าปูน หมู่ที่ 2-7 ต.เลม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 มีนาคม 2563
66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายวัดแก้ว-คลองท่าปูน หมู่ที่ 2-7 ต.เลม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 กุมภาพันธ์ 2563
67 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำเค็มคลองวังตะเคียน หมู่ที่ 6 บ้านปากด่าน ต.เลม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 กุมภาพันธ์ 2563
68 จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายนาลึก หมู่ที่ 7 ตำบลเลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
69 จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายนาลึก หมู่ที่ 7 ตำบลเลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
70 จ้างเหมาบริการเป่าล้างบ่อบาดาลภายในตำบลเลม็ด จำนวน ๙ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
71 จ้างโครงการปรับปรุงไหล่ทางสองข้างทางถนนสายบ้านนาทราย หมู่ที่ 5 ตำบลเลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
72 จ้างโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำโรงเรียนวัดธารน้ำไหล หมู่ที่ 6 ตำบลเลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563
73 ซื้อวัสดุสำนักงานปลัด จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
74 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโหนดโพธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลเลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2563
75 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 7 ต.เลม็ด 27 มกราคม 2563
76 จ้างซ่อมแซมถนนสายสระว่ายน้ำ (ซอยสวนใหญ่) หมู่ที่ 2 ตำบลเลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
77 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2563
78 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายกฤษฎา-เขื่อนกั้นน้ำเค็ม หมู่ที่ 4 ตำบลเลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
79 ซื้อวัสดุไฟฟ้า สำนักปลัด จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2563
80 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางเชือบ-นางอัมพวัล หมู่ที่ 4 ตำบลเลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2563
81 จ้างโครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองบ้านท่าใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลเลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2563
82 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเศรษฐกิจ-บางกุ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลเลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2563
83 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยุทธศาสตร์ หมู่ที่ 6 ตำบลเลม็ด - หมู่ที่ 3 ตำบลเวียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
84 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางปราณี-บ้านนางเอื้อม หมู่ที่ 4 ตำบลเลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
85 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
86 เหมาบริการจัดสถานที่จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 19 ธันวาคม 2562
87 จ้างซ่อมแซมถนนลาดยางที่ชำรุดเสียหายในพื้นที่ตำบลเลม็ด หมู่ที่ 2,3,7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
88 จ้างโครงการก่อสร้างระบบถังกรองพัฒนาคุณภาพน้ำประปา หมู่ที่ 6 (บ้านปากด่าน) ตำบลเลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
89 จ้างโครงการก่อสร้างระบบถังกรองพัฒนาคุณภาพน้ำประปา หมู่ที่ 6 (บ้านปากด่าน) ตำบลเลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
90 จ้างโครงการก่อสร้างระบบถังกรองพัฒนาคุณภาพน้ำประปา หมู่ที่ 6 (บ้านปากด่าน) ตำบลเลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
91 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
92 จ้างโครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำแบบพวงมาลัยพร้อมรางระบายน้ำ ชนิดรางวี (จุดคลองหัววัว-บ้านนางซุ่น) หมู่ที่ 5 ตำบลเลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
93 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.เลม็ด จำนวน 4 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
94 จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำ และนำส่งใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาหมู่บ้าน อบต.เลม็ด หมู่ที่ 1,2,3,4,5 และหมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
95 จ้างเหมาบริการจัดสถานที่,เวที,เช่าเครื่องเสียงพร้อมผู้ดูแลควบคุม,ติดตั้งระบบไฟส่องสว่างบนเวที และเช่าโต๊ะ ตามโครงการจัดกิจกรรมงานลอยกระทง ประจำปี 2562 จำนวน 3 แห่ง (หมู่ที่ 1,4 และหมู่ที่ 7 ตำบลเลม็ด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
96 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีประจำปีภาษี 2563 ขนาด 240x480 เซนติเมตร พร้อมติดตั้งโครงไม้ใหม่ จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
97 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ.และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.เลม็ด ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2562
98 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ.และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.เลม็ด ภาคเรียนที่ 2/2562 25 ตุลาคม 2562
99 จ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซม และตกแต่งเรือพนมพระวัดสโมสร (วัดโหรง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ตุลาคม 2562
100 ซื้อวารสารหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ฉบับรายวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
101 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล แบบขาว-ดำ ยี่ห้อ SHARP รุ่น MX-M453U สำหรับใช้ในสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
102 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล แบบขาว - ดำ ยี่ห้อ SHARP รุ่น MX-M453U สำหรับใช้ในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
103 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นพูด-สะพานใหญ่ หมู่ที่ 2 ต.เลม็ด จุดเริ่มต้นละติจูด 9.375708 ลองติจูด 99.188862 จุดสิ้นสุดละติจูด 9.374465 ลองติจูด 99.185363 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 กันยายน 2562
104 ซื้อวารสารหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ฉบับรายวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
105 ซื้อวารสารหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ฉบับรายวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
106 จ้างเหมาบริการเช่าพื้นที่จัดเก็บเว็ปไซต์ของ อบต.เลม็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
107 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน (ถนนสายซอยโรงสี, ถนนสายสะพานจันทร์-หนองม่วงและถนนสายบ้านนาหลวง-สะพานกั้น) หมู่ที่ 3 ต.เลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2562
108 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสาโรจน์ หมู่ที่ 5 ต.เลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
109 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านพันโทสุทิน หมู่ที่ 5 ตำบลเลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
110 จ้างก่อสร้างหลังคาอเนกประสงค์ ศพด.บ้านวัดแก้ว หมู่ที่ 2 ต.เลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
111 จ้างก่อสร้างทางเดิน คสล. เชื่อมอาคารพร้อมหลังคา ศพด.บ้านปากด่าน หมู่ที่ 6 ต.เลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
112 ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
113 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอกรถยนต์ ขนาดหน้ากว้าง 265 มม.สูง 70 มม. ขนาดวงล้อรถ 16 นิ้ว) สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ-8451-สุราษฎร์ธานี จำนวน 5 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
114 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นพูด-สะพานใหญ่ หมู่ที่ 2 ต.เลม็ด จุดเริ่มต้นละติจูด 9.375708 ลองติจูด 99.188862 จุดสิ้นสุดละติจูด 9.374465 ลองติจูด 99.185363 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 กันยายน 2562
115 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นพูด-สะพานใหญ่ หมู่ที่ 2 ต.เลม็ด จุดเริ่มต้นละติจูด 9.375708 ลองติจูด 99.188862 จุดสิ้นสุดละติจูด 9.374465 ลองติจูด 99.185363 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 กันยายน 2562
116 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
117 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Fuji Xerox สำนักปลัด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
118 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตตำบลเลม็ด หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
119 จ้างโครงการซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนลูกรังสายบ้านนายวารินทร์-สะพานนายล้ำ หมู่่ที่ 5 ตำบลเลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
120 แผ่นกระดานไวท์บอร์ดพร้อมล้อเลื่อน ขนาด 120 x 240 ซม. และวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในโครงการปรับปรุงที่ทำการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเลม็ด 27 สิงหาคม 2562
121 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นพูด-สะพานใหญ่ หมู่ที่ 2 ต.เลม็ด จุดเริ่มต้นละติจูด 9.375708 ลองติจูด 99.188862 จุดสิ้นสุดละติจูด 9.374465 ลองติจูด 99.185363 27 สิงหาคม 2562
122 จ้างตรวจเช็คสภาพ ซ่อม พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ส่วนกลาง ของ อบต.เลม็ด หมายเลขทะบียน กจ 8451 สุราษฎร์ธานี จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
123 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องเล่นเสริมพัฒนาการชุดพัฒนากล้ามเนื้อ ฝึกการทรงตัว ตามโครงการพัฒนาการเด็กสมดุลด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
124 ซื้อจัดซื้อผงเคมีดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง ABC ขนาด 15 ปอนด์ สำหรับใช้ในโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
125 จ้างติดตั้งกันสาด ศพด.บ้านปากท่อ หมู่ท่ี่ 4 ตำบลเลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
126 จ้างขุดรื้อต้นไม้ กิ่งไม้ บริเวณตอม่อสะพานใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลเลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
127 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเลียบคลองบ้านนายเค้ง (ช่วงสะพานคลองบางน้อย-ประตูกั้นน้ำเค็ม) หมู่ที่ 4 ต.เลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562
128 จ้างติดตั้งกันสาด ศพด.บ้านปากท่อ หมู่ท่ี่ 4 ตำบลเลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กรกฎาคม 2562
129 จ้างจ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะโดยเปลี่ยนสวิทซ์แสงแดดโคมไฟถนน(โฟร์โต้สวิทซ์คอนโทรล)ขนาด60A จำนวน 2 ชุด หมู่ที่ 2,4 ตำบลเลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562
130 ซื้อชุดนักกีฬาระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา โครงการแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษาและประชาชน อำเภอไชยา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
131 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษาและประชาชน อำเภอไชยา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
132 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษาและประชาชน อำเภอไชยา ประจำปี 2562 จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
133 จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายปากด่าน จากหน้าอนามัย-คลองปากด่าน หมู่ที่ 6 ต.เลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
134 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 21 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
135 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 6 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
136 จ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนน คสล.สายเลียบคลองท่่าใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลเลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
137 จ้างโครงการกำจัดผักตบชวา/วัชพืช หมู่ที่ 1-7 ตำบลเลม็ด (จุดคลองท่าโพธิ์ หมู่ที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
138 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
139 วัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 17 รายการ 8 กรกฎาคม 2562
140 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด , กองคลัง และ กองการศึกษาฯ จำนวน 5 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2562
141 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ จำนวน 20 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2562
142 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 12 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2562
143 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดภายในตำบลเลม็ด หมู่ที่ 1-7 (1,4,5,6) ต. เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21  มิถุนายน  2562
144 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด , เกียรติบัตร และแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ประเภทโปสเตอร์เกี่ยวกับยาเสพติด (อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้แก่เด็กนักเรียนในสถานศึกษา) ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14  มิถุนายน  2562
145 จ้างโครงการยกระดับถนนลูกรังเลียบทางรถไฟ (ซอย 2) หมู่ที่ 3 ตำบลเลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
146 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขนาดบรรจุขวดละไม่น้อยกว่า 1 มิิลลิลิตร พร้อมอุปกรณ์เข็มฉีดยา ไซริงค์ เหรียญห้อยคอ และบัตรประจำตัวสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
147 จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนฝ้าเพดาน หลังคา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรงาม หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
148 จ้างจัดทำซุ้มถวายพระเกียรติงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ตามรูปแบบของสำนักสถาปัตยกรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง รูปแบบที่ 1 จำนวน 1 ซุ้ม และ ชุดขาตั้งเหล็ก ขนาดสูง 2.10 เมตร จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2562
149 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับจัดซุ้มถวายพระเกียรติงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร.10 พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2562
150 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายสวนโมกข์นานาชาติ-บางยายหวัน หมู่ที่ 6 ตำบลเลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤษภาคม 2562
151 ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ. และ ศพด. ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
152 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ. และ ศพด. ภาคเรียนที่ 1/2562 22 พฤษภาคม 2562
153 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค รหัสพัสดุ 416 58 0088 กองช่าง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2562
154 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษาฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมทั้งหมด 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2562
155 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายดอนค่าย หมู่ที่ 4 ตำบลเลม็ด (จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2562
156 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด เครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Fuji Xerox CP305d รหัสพัสดุ 416 58 0090 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
157 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 2 รายการ1. หมึกเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox CMP 305DF สีดำ จำนวน 4 กล่อง2. หมึกเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox CMP 305DF สีฟ้า จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
158 จ้างซ่อมแซมถนนในพื้นที่ตำบลเลม็ด หมู่ที่ 7 จำนวน 3 โครงการ 1. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยไทรงาม-หนองกรูด หมู่ที่ 7 ต.เลม็ด 2. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยเวชเตง หมู่ที่ 7 ต.เลม็ด 3. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยนายภิรมย์ หมู่ที่ 7 ต.เลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2562
159 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แมกเนติก+โอเวอร์โหลด MSO-T25 22A จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2562
160 ซื้อดอกไม้สำหรับจัดพานรดน้ำผู้สูงอายุ และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับใช้ในโครงการกิจกรรมรดน้ำผู้สูงอายุ อบต.เลม็ด ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
161 จ้างเหมาจัดสถานที่ผูกผ้าประดับเต็นท์ เช่าชุดเครื่องเสียง พร้อมติดตั้งและรื้อถอน เช่าโต๊ะ,เก้าอี้สำหรับผู้ร่วมงานโครงการกิจกรรมรดน้ำผู้สูงอายุ อบต.เลม็ด ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
162 จ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังสายบ่อเจ็ดแห่ง หมู่ที่ 6 ตำบลเลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
163 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยจิตวิถี หมู่ที่ 7 ต.เลม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562