ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน แผนงานบริหารงานคลัง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานคลัง (ครั้งที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ตุลาคม 2562
2 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แผนงานบริหารงานคลัง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานคลัง (หมึกเครื่องปริ้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ตุลาคม 2562
3 วัสดุคอมพิวเตอร์ แผนงานบริหารงานคลัง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานคลัง 17 ตุลาคม 2562
4 วัสดุสำนักงาน แผนงานบริหารงานคลัง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานคลัง 17 ตุลาคม 2562
5 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (จำนวน 9 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ตุลาคม 2562
6 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (จำนวน 12 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ตุลาคม 2562
7 จ้างโครงการจัดงานชักพระทางทะเล แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น(จ้างทำป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ตุลาคม 2562
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปิดและฟื้นฟูบ่อฝังกลบขยะและสิ่งปฎิกูล (บ่อขยะของเทศบาลตำบลบ้านใต้) แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดสิ่งปฎิกูลและมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ตุลาคม 2562
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปิดและฟื้นฟูบ่อฝังกลบขยะและสิ่งปฎิกูล (บ่อขยะของเทศบาลตำบลบ้านใต้) แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดสิ่งปฎิกูลและมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ตุลาคม 2562
10 วัสดุงานบ้านงานครัว แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 15 ตุลาคม 2562
11 โครงการจัดงานชักพระทางทะเล แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 15 ตุลาคม 2562
12 วัสดุคอมพิวเตอร์ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 15 ตุลาคม 2562
13 จ้างโครงการจัดงานชักพระทางทะเล แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น(จ้างเหมาตกแต่งเรือพายร่วมขบวนทางทะเล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ตุลาคม 2562
14 จ้างโครงการจัดงานชักพระทางทะเล แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น(จ้างเหมาประกอบชิ้นส่วนเรือพนมพระทางทะเล/ตกแต่งเรือพรมพระทางทะเล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ตุลาคม 2562
15 จ้างโครงการจัดงานชักพระทางทะเล แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น(จ้างเหมาซ่อมแซมเรือพายของเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ตุลาคม 2562
16 วัสดุสำนักงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 7 ตุลาคม 2562
17 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (ยางนอก ยางใน ลิ้นยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ตุลาคม 2562
18 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 7 ตุลาคม 2562
19 ซื้อวัสดุสำนักงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ตุลาคม 2562
20 โครงการปิดและฟื้นฟูบ่อฝังกลบขยะและสิ่งปฎิกูล (บ่อขยะของเทศบาลตำบลบ้านใต้) แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดสิ่งปฎิกูลและมูลฝอย 3 ตุลาคม 2562
21 จ้างโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานผลิตและพิมพ์เอกสาร งานบันทึกข้อมูลของงานการศึกษา แผนงานการศึกษา งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (น.ส.เสาวภา พรหมเดช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ตุลาคม 2562
22 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานผลิตและพิมพ์เอกสาร งานบันทึกข้อมูลของงานการศึกษา แผนงานการศึกษา งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 2 ตุลาคม 2562
23 จ้างโครงการจ้างเหมาบริการบุคคล ปฏิบัติงานผลิตเอกสาร และงานบันทึกข้อมูล แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (ด้านงานสารบรรณกองคลัง นายอาซัน สมหวัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
24 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคล ปฏิบัติงานผลิตเอกสาร และงานบันทึกข้อมูล แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 1 ตุลาคม 2562
25 จ้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กร่องสระมโนราห์ ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 4(ก่อสร้างฝายต้นน้ำแบบถาวร กว้าง 2.65 ม. ยาว 12.00 ม. สูง 1.80 ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
26 จ้างประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใต้ ครั้งที่ 1ประจำปีงบประมาณ 2563 ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
27 จ้างโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดถนนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (นางสุริยภร พูลศรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
28 จ้างโครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ระบบสารสนเทศ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (นายเฉลิมพงศ์ สินทรัพย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
29 จ้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กร่องสระมโนราห์ ช่วงที่ 2 (ก่อสร้างฝายต้นน้ำแบบถาวร กว้าง 2.65 ม. ยาว 8.00 ม. สูง1.80 ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
30 โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ระบบสารสนเทศ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 30 กันยายน 2562
31 โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดถนนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 30 กันยายน 2562
32 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กร่องสระมโนราห์ 30 กันยายน 2562
33 จ้างประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใต้ 30 กันยายน 2562
34 จ้างจัดจ้างบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานเบื้องต้นเกี่ยวกับ โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (นางสาวทิพวัลย์ พูลสวัสดิ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
35 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ประเภทวัสดุยาพาหนะและขนส่ง 20 กันยายน 2562
36 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 20 กันยายน 2562
37 โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ราชการ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 20 กันยายน 2562
38 จ้างแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
39 ซื้อโครงการจัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ แผนงานการรักษาความสงบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
40 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานเคหะและชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
41 จ้างโครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ราชการ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
42 โครงการจัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 17 กันยายน 2562
43 โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 17 กันยายน 2562
44 โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ จำนวน 7 รายการ 17 กันยายน 2562
45 โครงการจ้างเหมาบริการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 1 งานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานคลัง ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 16 กันยายน 2562
46 จ้างโครงการจ้างเหมาบริการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 1 งานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานคลัง ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
47 ซื้อการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
48 แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 9 กันยายน 2562
49 จ้างแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (ซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
50 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำนักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป (จานดิสเบรคหน้า ผ้าดิสเบรคหน้าธรรมดา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2562
51 ซื้อโครงการจัดงานวันรำลึกเสด็จประพาสต้นเกาะพะงัน รัชกาลที่ 5 สำนักปลัด งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (วัสดุ อุปกรณ์ในการตกแต่งสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
52 จ้างโครงการจัดงานวันรำลึกเสด็จประพาสต้นเกาะพะงัน รัชกาลที่ 5 สำนักปลัด งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (จ้างจัดดอกไม้ภายในงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
53 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการซ่อมไฟถนนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
54 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ยางนอก ยางใน ลิ้นยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
55 จ้างโครงการจัดงานวันรำลึกเสด็จประพาสต้นเกาะพะงัน รัชกาลที่ 5 สำนักปลัด งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
56 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เป็นค่าหนังสือเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย 23 สิงหาคม 2562
57 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เป็นค่าหนังสือเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
58 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านใต้ 19 สิงหาคม 2562
59 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 19 สิงหาคม 2562
60 ซื้อแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
61 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
62 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร 16 สิงหาคม 2562
63 ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
64 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (หม้อแบตเตอรี่ GS 120 L) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
65 ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งเสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อรองรับการขยายตัวเพื่อการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 กรกฎาคม 2562
66 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ครั้งที่2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กรกฎาคม 2562
67 ซื้อแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์(จัดซื้อหมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กรกฎาคม 2562
68 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (ครั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กรกฎาคม 2562
69 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (หมึกตอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กรกฎาคม 2562
70 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 กรกฎาคม 2562
71 จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา สำนักปลัด แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน (จ้างประกอบอาหารรกลางวัน ศพด.บ้านใต้ ภาคเรียนที่ 1/2562 ครั้งที่ 2 เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
72 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (รถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ ทะเบียน 82-1693 สฎ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2562
73 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง แผนงานบริการงานคลัง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
74 ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งเสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อรองรับการขยายตัวเพื่อการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19  มิถุนายน  2562
75 ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งเสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อรองรับการขยายตัวเพื่อการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19  มิถุนายน  2562
76 ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งเสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อรองรับการขยายตัวเพื่อการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13  มิถุนายน  2562
77 โครงการติดตั้งเสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อรองรับการขยายตัวเพื่อการท่องเที่ยว 12  มิถุนายน  2562
78 จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายท่าเรียน หมู่ที่ 2 (รายการจ่ายขาดเงินสะสม ปี 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2562
79 จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายท่าเรียน หมู่ที่ 2 (รายการจ่ายขาดเงินสะสม ปี 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2562
80 จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายท่าเรียน หมู่ที่ 2 (รายการจ่ายขาดเงินสะสม ปี 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
81 จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายท่าเรียน หมู่ที่ 2 (รายการจ่ายขาดเงินสะสม ปี 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
82 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายท่าเรียน หมู่ที่ 2 (จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2561) 30 พฤษภาคม 2562
83 จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายท่าเรียน หมู่ที่ 2 (รายการจ่ายขาดเงินสะสม ปี 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
84 ซื้อการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) (จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
85 ซื้อโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า สำนักปลัด แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น(จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
86 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (ภาคเรียนที่ 1ครั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
87 ซื้อการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) (จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 32 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
88 จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา สำนักปลัด แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน (จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านใต้ ครั้งที่2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
89 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (ครั้งที่2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤษภาคม 2562
90 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 10 พฤษภาคม 2562
91 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (ครั้งที่2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤษภาคม 2562
92 ซื้อโครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้ หรือจัดร่วมกับ อปท.อื่น สำนักปลัด งานกีฬาและนันทนาการ (ของรางวัลสำหรับใช้ในการเข่งขันกีฬา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2562
93 ซื้อโครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้ หรือจัดร่วมกับ อปท.อื่น สำนักปลัด งานกีฬาและนันทนาการ (อุปกรณ์ แข่งขันกีฬา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2562
94 ซื้อโครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้ หรือจัดร่วมกับ อปท.อื่น สำนักปลัด งานกีฬาและนันทนาการ (เสื้อกีฬาพร้อมสกรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤษภาคม 2562
95 จ้างโครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้ หรือจัดร่วมกับ อปท.อื่น สำนักปลัด งานกีฬาและนันทนาการ (จ้างทำอาหารว่าง,อาหารกลางวัน,เครื่องดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤษภาคม 2562
96 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ประเภท ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 25 เมษายน 2562
97 แผนงานบริหารทั่วไป หมวดค่าคุรุภัณฑ์ ประเภทคุรุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 25 เมษายน 2562
98 ซื้อแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์ ,เครื่องสำรองไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เมษายน 2562
99 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 25 เมษายน 2562
100 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แผนงานเคหะและชุมชน งาาบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 25 เมษายน 2562
101 ซื้อแผนงานบริหารทั่วไป หมวดค่าคุรุภัณฑ์ ประเภทคุรุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เมษายน 2562
102 ซื้อแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ประเภท ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องตัดไฟเบอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เมษายน 2562
103 ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แผนงานเคหะและชุมชน งาาบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์,เครื่องสำรองไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เมษายน 2562
104 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกีรยติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 19 เมษายน 2562
105 จ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกีรยติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
106 ซื้อโครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2562
107 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย(วัสดุยานยนต์ จำนวน 6 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มีนาคม 2562
108 ซื้อแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กรวยจราจร จำนวน 15 อัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
109 ซื้อแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (จัดซื้อวัสดุยานยนต์ จำนวน 10 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
110 ซื้อแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (จัดซื้อวัสดุยานยนต์ จำนวน 10 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
111 ซื้อกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านใต้ (จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์และหมึกเติม 4 สี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
112 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2562