ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2564
2 ซื้อสายยางไส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2564
3 จ้างทำป้ายโฟมบอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2564
4 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2564
5 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2564
6 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2564
7 ซื้อหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2564
8 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2564
9 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2564
10 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2564
11 ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ (นางประจวบ ผดุงกิจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2564
12 ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ (นายถวิล ประกอบสิน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2564
13 ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ (นายแถว ประกอบสิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2564
14 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2564
15 จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันโควิด๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2564
16 ซื้อกล่องพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2564
17 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2564
18 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินถม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2564
19 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2564
20 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2564
21 ซื้อหญ้าเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2564
22 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2564
23 ซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2564
24 ซื้อต้นทองอุไร โครงการจิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2564
25 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 1-8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2564
26 จ้างจัดเตรียมสถานที่ ตกแต่งสถานที่ จุดประชาสัมพันธ์ทางเข้าวัดฯ โครงการจัดงานสมโภชพ่อท่านรักษ์ วัดโคกสวย ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2564
27 จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและจัดสถานที่ สำหรับโครงการจัดงานสมโภชพ่อท่านรักษ์ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2564
28 จ้างขุดหลุม,ตัดหญ้า,ปักไม้แนวพร้อมเตรียมพื้นที่ โครงการจิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2564
29 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2564
30 ซื้อดินปลูก โครงการจิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2564
31 ซื้อต้นทองอุไร โครงการจิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2564
32 ซื้อเมล็ดพันธ์ผัก ปุ๋ย วัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการ พังงาเมืองแห่งความสุข น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมปลูกผัก สร้างความมั่นคง ทางอาหาร รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2564
33 ซื้อดินปลูกผัก จำนวน 12 คิว เพื่อใช้ในโครงการ พังงาเมืองแห่งความสุข น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมปลูกผัก สร้างความมั่นคง ทางอาหาร รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2564
34 จ้างค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และค่าป้ายโฟมบอร์ด จำนวน 2 ป้าย โครงการพังงาเมืองแห่งความสุข น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมปลูกผัก สร้างความมั่นคงทางอาหาร รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2564
35 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2564
36 ซื้อสารส้มขุ่นผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2564
37 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 2288 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2564
38 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน บฉ 6324 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2564
39 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะขั้นพื้นฐานกีฬาฟุตบอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2564
40 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2564
41 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2564
42 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (ห้ามจับสัตว์น้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2564
43 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2564
44 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2564
45 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2564
46 ซื้อวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ครบชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2564
47 จ้างอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2564
48 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานสมโภชพ่อท่านรักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2564
49 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2563 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มีนาคม 2564
50 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันภาคเรียนที่ 2/2563 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มีนาคม 2564
51 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในเด็กปฐมวัย กิจกรรม ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2564
52 ซื้อเครื่องเติมอากาศกังหันตีน้ำพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2564
53 ซื้อกรวยจราจรและแผงกั้นจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2564
54 ซื้อท่อดูดน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2564
55 ซื้อเรือไฟเบอร์กลาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2564
56 ซื้อเครื่องเติมอากาศกังหันตีน้ำพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2564
57 จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกัน(COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2564
58 ซื้อเตียงเหล็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564
59 ซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564
60 ซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ (ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564
61 ซื้อชุดโต๊ะม้าหิน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564
62 ซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564
63 ซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564
64 ซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564
65 ซื้อตู้ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564
66 ซื้อชุดโต๊ะม้าหิน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564
67 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธันวาคม 2563
68 จ้างเหมาใส่ปุ๋ยพร้อมแตกแต่งหลุมต้นทองอุไร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธันวาคม 2563
69 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธันวาคม 2563
70 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศูนย์พัฒาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธันวาคม 2563
71 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธันวาคม 2563
72 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24-004 สายวัดโคกสวย หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนวัด, หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ตำบลโคกเจริญ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,750 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ด้วยว 15 ธันวาคม 2563
73 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24-004 สายวัดโคกสวย หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนวัด, หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ตำบลโคกเจริญ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,750 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ด้วยว 15 ธันวาคม 2563
74 เสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24-004 สายวัดโคกสวย หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนวัด, หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ตำบลโคกเจริญ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,750 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 7 ธันวาคม 2563
75 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24008 สายโคกโหนด-นาต้นกุล หมู่ที่ 4 บ้านหูนบ ต.โคกเจริญ กว้าง 4 เมตร ยาว 237 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 948 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร อบต.โคกเจริญ 30 พฤศจิกายน 2563
76 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงฝายบางหิน หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ต.โคกเจริญ งานดินขุดยาก 975 ลูกบาศก์เมตร งานเรียงหินใหญ่ ขนาด 0.15-0.30 เมตร จำนวน 140 ลูกบาศก์เมตร งานถมหินคลุกบดอัดแน่น จำนวน 245 ลูกบาศก์เมตร อบต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา 1 แห่ง ด้วยว 30 พฤศจิกายน 2563
77 จ้างซ่อมไดร์สตาร์ทรถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2563
78 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจสภาพรถบบรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2563
79 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พฤศจิกายน 2563
80 จ้างทำป้ายอะคิลิค สติ๊กเกอร์ไดคัท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2563
81 จ้างทำสติ๊กเกอร์โฟมบอร์ดโครงสร้างบริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2563
82 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24008 สายจันทร์เจริญ หมู่ที่ 4 บ้านหูนบ ต.โคกเจริญ กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร อบต.โคกเจริญ อ.ทั 30 พฤศจิกายน 2563
83 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤศจิกายน 2563
84 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตลิ่งชัน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤศจิกายน 2563
85 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงฝายบางหิน หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ต.โคกเจริญ งานดินขุดยาก 975 ลูกบาศก์เมตร งานเรียงหินใหญ่ ขนาด 0.15-0.30 เมตร จำนวน 140 ลูกบาศก์เมตร งานถมหินคลุกบดอัดแน่น จำนวน 245 ลูกบาศก์เมตร อบต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา 1 แห่ง ด้วยว 12 พฤศจิกายน 2563
86 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงฝายบางหิน หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ต.โคกเจริญ งานดินขุดยาก 975 ลูกบาศก์เมตร งานเรียงหินใหญ่ ขนาด 0.15-0.30 เมตร จำนวน 140 ลูกบาศก์เมตร งานถมหินคลุกบดอัดแน่น จำนวน 245 ลูกบาศก์เมตร อบต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา 1 แห่ง ด้วยว 12 พฤศจิกายน 2563
87 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 พฤศจิกายน 2563
88 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 พฤศจิกายน 2563
89 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2563
90 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24008 สายโคกโหนด-นาต้นกุล หมู่ที่ 4 บ้านหูนบ ต.โคกเจริญ กว้าง 4 เมตร ยาว 237 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 948 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร อบต.โคกเจริญ 11 พฤศจิกายน 2563
91 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24008 สายจันทร์เจริญ หมู่ที่ 4 บ้านหูนบ ต.โคกเจริญ กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร อบต.โคกเจริญ อ.ทั 11 พฤศจิกายน 2563
92 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24008 สายโคกโหนด-นาต้นกุล หมู่ที่ 4 บ้านหูนบ ต.โคกเจริญ กว้าง 4 เมตร ยาว 237 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 948 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร อบต.โคกเจริญ 11 พฤศจิกายน 2563
93 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24008 สายจันทร์เจริญ หมู่ที่ 4 บ้านหูนบ ต.โคกเจริญ กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร อบต.โคกเจริญ อ.ทั 11 พฤศจิกายน 2563
94 จ้างซ่อมแซมท่อ่ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2563
95 จ้างขยายเขตระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2563
96 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2563
97 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหัวควน หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2563
98 จ้างปรับปรุงถนนสายประปา 2 สวนพลูเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2563
99 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายชลประทาน ตอน 3 หมู่ 5 ต.โคกเจริญ เชื่อม หมู่ 4 ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2563
100 จ้างทำผ้าสไบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ตุลาคม 2563
101 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ตุลาคม 2563
102 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ตุลาคม 2563
103 ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดเตรียมสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ตุลาคม 2563
104 จ้างซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2563
105 จ้างทำพวงมาลา จำนวน 1 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2563
106 ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ตุลาคม 2563
107 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ตุลาคม 2563
108 จ้างเตรียมสถานที่ลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ตุลาคม 2563
109 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ตุลาคม 2563
110 โครงการปรับปรุงฝายบางหิน หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ต.โคกเจริญ งานดินขุดยาก 975 ลูกบาศก์เมตร งานเรียงหินใหญ่ ขนาด 0.15-0.30 เมตร จำนวน 140 ลูกบาศก์เมตร งานถมหินคลุกบดอัดแน่น จำนวน 245 ลูกบาศก์เมตร อบต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา 1 แห่ง 20 ตุลาคม 2563
111 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ตุลาคม 2563
112 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ตุลาคม 2563
113 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ตุลาคม 2563
114 จ้างเหมาชุดการแสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ตุลาคม 2563
115 ซื้อเครื่องทองน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ตุลาคม 2563
116 จ้างทำป้ายจราจร (โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ตุลาคม 2563
117 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ตุลาคม 2563
118 จ้างขยายเขตระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ตุลาคม 2563
119 จ้างตัดแต่งและโค่นต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ตุลาคม 2563
120 จ้างถ่ายเอกสารการประเมินผู้บริหารองค์การ(ผู้บริหารท้องถิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
121 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2563
122 จ้างซ่อมแซมถนนสายทองย้อย หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2563
123 ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติ 22 กันยายน 2563
124 ซื้อน้ำดื่ม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
125 จ้างอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
126 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
127 จ้างขุดหลุม ตัดหญ้าบริเวณทีี่ปลูก ปักไม้แนว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
128 ซื้อพันธุ์กล้าไม้ (ต้นทองอุไร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
129 ซื้อดินปลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
130 จ้างซ่อมแซมถนนสายร่วมใจ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
131 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
132 จ้างเหมาเช่ารถรับส่งนักเรียน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
133 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
134 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
135 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในภาคปฏิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
136 ซื้อยางรถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
137 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
138 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
139 จ้างถ่ายเอกสารประกอบอบรมพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
140 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
141 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
142 วัสดุกิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) 14 กันยายน 2563
143 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
144 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 2288 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
145 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2563
146 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์เก็บข้อมูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2563
147 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2563
148 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2563
149 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2563
150 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศพด.บ้านโคกเจริญ ศพด.ตลิ่งชัน และโรงเรียนวัดโคกสวย ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2563
151 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1/2563 ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
152 จ้างซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
153 จ้างซ่อมแซมถนนสายบางจันทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
154 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
155 จ้างต่อท่อส่งน้ำลงสระน้ำผลิตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
156 จ้างขุดลอกหน้าฝายบางหิน หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
157 ซื้อหินฝุ่นแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
158 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (รองเท้าบูท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
159 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (บฉ-๖๓๒๔ พังงา) พร้อมค่าแรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
160 จ้างเหมาตัดหญ้าสนามโรงเรียนบ้านโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2563
161 ซื้อน้ำดื่มโครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม 2563
162 จ้างป้ายโครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม 2563
163 จ้างค่าป้ายไวนิล โครงการปลูกพืชสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 สิงหาคม 2563
164 ซื้อพันธุ์พืช (สมุนไพร) จำนวน 60 ต้น โครงการปลูกพืชสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 สิงหาคม 2563
165 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานไม้แก่น หมู่ที่ 5 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
166 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทรัพย์ทวี หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
167 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนิมิตร หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
168 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประปา หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
169 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประปา หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
170 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนพลู หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ เชื่อมบางเหรียงใน หมู่ที่ 2 ตำบลบางเหรียง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
171 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจันทร์เจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
172 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแพรกซ้าย หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
173 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ม็อบถังปั่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2563
174 จ้างซ่อมแอร์รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข-๒๒๘๘ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 สิงหาคม 2563
175 จ้างถ่ายเอกสารบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2563
176 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึก) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563
177 จ้างซ่อมแซมตรวจเช็ครถจักรยานยนต์ทะเบียน กทษ 205 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2563
178 ซื้อน้ำมันดีเซล และน้ำมันเบนซิน (โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2563
179 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2563
180 ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม ขุ่นผง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2563
181 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563
182 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563
183 จ้างทำอาหารเลี้ยงรับรองทีมประเมิน LPA ประจำปี๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563
184 จ้างเหมาตัดหญ้าสนามโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2563
185 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2563
186 ซื้อต้นดาวเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
187 ซื้อวัสดุสำหรับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชมมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
188 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
189 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (อบต.โคกเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
190 จ้างเหมาตกแต่งต้นเทียนพรรษาพร้อมรถแห่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
191 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
192 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
193 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันภาคเรียนที่ 1/63 ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
194 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
195 ซื้อหนังสือเรียนเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัยประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
196 จ้างขุดลอกสระน้ำบึงนบหลวง หมู่ที่ 4 บ้านหูนบ ตำบลโคกเจริญ ขุดตักปรับเกลี่ยดินขุดไม่น้อยกว่า 880 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
197 จ้างขุดลอกสระน้ำพรุเหรียง หมู่ที่ 8 บ้านสวนพลู ตำบลโคกเจริญ ขุดตักปรับเกลี่ยดินขุดไม่น้อยกว่า 2,660 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
198 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2563
199 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2563
200 ซื้อวัสดุการศึกษา (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2563
201 ซื้องานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2563
202 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2563
203 ซ่อมมอเตอร์ปั๊มน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7 8  มิถุนายน  2563
204 ซื้อธงพระนามาธิไธย สท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2563
205 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๐-๔๙๓๓ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
206 ซื้อธงพระนามาธิไธย สท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
207 จ้างรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข-๒๒๘๘ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563
208 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค ๗๓๑๔ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563
209 ซื้อครุภัณฑ์ (เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2563
210 ซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับปลูกผักสวนครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2563
211 ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ (นางขวัญใจ ประกอบทรัพย์) หมู่ที่ 5 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2563
212 ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ (นายอัมพร ทัดแก้ว) หมู่ที่ 7 บ้านหัวสะพาน ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2563
213 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน โรงเรียนวัดโคกสวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
214 อาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน โรงเรียนวัดโคกสวย 15 พฤษภาคม 2563
215 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24004 สายวัดโคกสวย หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนวัด, หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ยาว 750 เมตร ผิวทางกว้าง 5 เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,750 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโค 14 พฤษภาคม 2563
216 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 พฤษภาคม 2563
217 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านสวนพลู ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 พฤษภาคม 2563
218 จ้างก่อสร้างป้ายซอยหมู่บ้าน จำนวน ๒๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤษภาคม 2563
219 ซื้อชั้นวางเอกสาร ๓ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤษภาคม 2563
220 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 6 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤษภาคม 2563
221 จ้างปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 1 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤษภาคม 2563
222 ซื้อชั้นวางเอกสาร ๓ ชั้น (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤษภาคม 2563
223 จ้างขยายเขตระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤษภาคม 2563
224 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
225 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
226 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
227 จ้างปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำ ขุดลอกสระน้ำบ้านตีนวัด หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ตำบลโคกเจริญ ปริมาณงานพื้นที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า 525 ตารางเมตร ดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 400 ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างอาคารน้ำเข้า 1 ชุด ตามแบบมาตรฐานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
228 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสระน้ำห้วยลานไทร หมู่ที่ 5 ประกอบด้วย ปรับปรุงเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ติดตั้งเสาไฟฟ้าเหล็กอาบสังกะสี องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้ว 30 เมษายน 2563
229 จ้างเหมาตัดหญ้าสนามโรงเรียนบ้านโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
230 จ้างปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 5 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
231 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านสวนพลู ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 เมษายน 2563
232 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 เมษายน 2563
233 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24004 สายวัดโคกสวย หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนวัด, หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ยาว 750 เมตร ผิวทางกว้าง 5 เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,750 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโค 28 เมษายน 2563
234 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านสวนพลู ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 เมษายน 2563
235 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 เมษายน 2563
236 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24004 สายวัดโคกสวย หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนวัด, หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ยาว 750 เมตร ผิวทางกว้าง 5 เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,750 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโค 28 เมษายน 2563
237 ซื้อซื้อถุงยังชีพให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพอันมีผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
238 โครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24004 สายวัดโคกสวย หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนวัด, หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ยาว 750 เมตร ผิวทางกว้าง 5 เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,750 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จัง 21 เมษายน 2563
239 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสระน้ำห้วยลานไทร หมู่ที่ 5 ประกอบด้วย ปรับปรุงเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ติดตั้งเสาไฟฟ้าเหล็กอาบสังกะสี องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้ว 20 เมษายน 2563
240 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสระน้ำห้วยลานไทร หมู่ที่ 5 ประกอบด้วย ปรับปรุงเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ติดตั้งเสาไฟฟ้าเหล็กอาบสังกะสี องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้ว 20 เมษายน 2563
241 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ (ทำหน้ากากอนามัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
242 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำจุดตรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
243 ซื้อเจลล้างมือแบบไม่ใช้น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
244 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสระน้ำห้วยลานไทร หมู่ที่ 5 ประกอบด้วย ปรับปรุงเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ติดตั้งเสาไฟฟ้าเหล็กอาบสังกะสี องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้ว 13 เมษายน 2563
245 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2563
246 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2563
247 จ้างซ่อมป้ายไฟจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2563
248 ซื้อใบเสร็จเงินค่าน้ำประปา ในระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2563
249 จ้างเหมาตัดหญ้าสนามโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2563
250 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก OKI ๔๑๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2563
251 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
252 จ้างทำป้ายไวนิล ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
253 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
254 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ (ทำหน้ากากอนามัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
255 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ (ทำหน้ากากอนามัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
256 ซื้อยางรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน บฉ-๖๓๒๔ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
257 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๓๕๙ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
258 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านลาน หมู่ที่ 5 จำนวน 1 บ่อ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 เมษายน 2563
259 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
260 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร มีพื้นสนามมีส่วนผสมของยางธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 เมษายน 2563
261 เสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24-004 สายวัดโคกสวย หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนวัด, หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ตำบลโคกเจริญ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,750 ตารางเมตร. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 8 เมษายน 2563
262 ซื้อเครื่องพ่นยาทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
263 ซื้อเจลล้างมือ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
264 ซื้อเจลล้างมือ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
265 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน บฉ-๖๓๒๔พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
266 จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ห้ามทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
267 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ อินฟราเรด จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
268 จ้างทำป้ายไวนิลประกาศจังหวัดพังงา เรื่องมาตรการสำคัญในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
269 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
270 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
271 ซื้อเจลล้างมือ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
272 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดสำหรับฉีดพ่นสารเคมี ยาฆ่าเชื้อ ถุงมือยาง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
273 ซื้อเครื่องพ่นยา จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
274 ซื้อแอลกอฮอร์ฆ่าเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
275 ซื้อหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
276 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านลาน หมู่ที่ 5 จำนวน 1 บ่อ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 มีนาคม 2563
277 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านลาน หมู่ที่ 5 จำนวน 1 บ่อ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 มีนาคม 2563
278 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร มีพื้นสนามมีส่วนผสมของยางธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มีนาคม 2563
279 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร มีพื้นสนามมีส่วนผสมของยางธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มีนาคม 2563
280 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร มีพื้นสนามมีส่วนผสมของยางธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มีนาคม 2563
281 ซื้อหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
282 ซื้อหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
283 ซื้อหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
284 ซื้อแอลกอฮอล์ล้างมือ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
285 จ้างป้ายไวนิลโครงการพัฒนาทักษะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
286 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านลาน หมู่ที่ 5 จำนวน 1 บ่อ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 มีนาคม 2563
287 ซื้อสารส้มขุ่นผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
288 ซื้อซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
289 ซื้อเจลล้างมือแบบแห้ง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
290 ซื้อเจลล้างมือแบบแห้ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
291 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
292 ซื้อวัสุดคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
293 ซื้อตู้เก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
294 จ้างจ้างทำป้ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
295 ซื้องานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
296 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อต่่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
297 ซื้ออุปกรณ์โครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
298 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการณรงค์ป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
299 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
300 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
301 จ้างก่อสร้างสระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
302 ซื้อเก้าอี้สำหรับรับประทานอาหารของเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
303 ซื้อโต๊ะทำงาน (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
304 ซื้อเก้าอี้ทำงาน (สำหรับเลขานุการนายก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
305 ซื้อเก้าอี้ทำงาน (สำหรับประธานสภา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
306 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
307 ซื้อตู้เย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
308 ซื้อโต๊ะทำงาน (สำหรับเลขานุการนายก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
309 ซื้อเก้าอี้ทำงาน (ศพด.ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
310 ซื้อพัดลมเพดาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
311 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
312 จ้างก่อสร้างสระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
313 จ้างก่อสร้างสระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
314 ซื้อเครื่องพิมพ์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
315 ซื้อเครื่องเคลือบบัตร (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
316 ซื้อเครื่องสำรองไฟ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
317 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
318 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบปั๊มรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-9433 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
319 ซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
320 ซื้อติดตั้งกล้องวรจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
321 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านลาน หมู่ที่ 5 จำนวน 1 บ่อ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 มีนาคม 2563
322 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2563
323 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2563
324 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านลาน หมู่ที่ 5 จำนวน 1 บ่อ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 มีนาคม 2563
325 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2563
326 ซื้องานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2563
327 จ้างขุดรื้อสิ่งกีดขวางทางน้ำหน้าฝายคลองแพรกซ้าย หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2563
328 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารแบบรายเดือน จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 7 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
329 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
330 จ้างทำตรายาง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
331 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
332 จ้างป้ายชื่ออะคริลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
333 จ้างทำป้ายไวนิล ป้ายภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
334 จ้างทำป้ายไวนิลสวมหมวกนิรภัย คาดเข็มนิรภัย และความปลอดภัยทางถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
335 จ้างทำป้ายไวนิลขนาด 13เมตรเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
336 ซื้ออุปกรณ์สาธิตสำหรับโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
337 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
338 ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
339 จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการ (นางนารถ แสวงกิจ) หมู่ที่ 5 ตำบลโ่คกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2563
340 จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการ (นายอำพล ไทยฤทธิ์) หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2563
341 จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการ (นายทองสุข กันทะนันท์) หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2563
342 จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการ (นางเหวียง ว่องการ) หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2563
343 จ้างติดตั้งปั๊มสูบน้ำพร้อมท่อจ่ายน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2563
344 จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการ (นางสมสมัย ยมโดย) หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2563
345 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
346 จ้างซ่อมแซมระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
347 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจสภาพบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563
348 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563
349 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563
350 จ้างทำป้ายชื่ออะคริลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2563
351 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2563
352 จ้างซ่อมแซมถนนสายลำแพน - สมพร หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2563
353 ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงและหัวฉีดน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2563
354 ซื้อสารส้มขุ่นผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2563
355 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2563
356 ซื้องานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2563
357 ซื้อกล่องพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563
358 จ้างเหมาตัดหญ้าพื้นที่สนามฟุตซอลหมู่ที่6และอาคารประปาหมู่บ้าน หมู่ที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563
359 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะด้วยวิถี ๕ ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563
360 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563
361 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563
362 ปรับภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสระน้ำห้วยลานไทร หมู่ที่ 5 ประกอบด้วย ปรับปรุงเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ติดตั้งเสาไฟฟ้าเหล็กอาบสังกะสี องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง 22 มกราคม 2563
363 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2562 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2563
364 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2563
365 จ้างทำป้ายโฟมบอร์ดคณะผู้บริหารโรงเรียนเกษียณวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2563
366 ซื้อกล่องพสาลติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2563
367 ซื้อของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละซุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
368 จ้างตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
369 ซื้อของขวัญการแสดงและวัสดุอุปกรณ์สำหรับตกแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
370 จ้างทำอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
371 จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
372 จ้างป้ายไวนิลเวทีงานวันเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
373 จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2562 ครั้งที่ 2 จำนวน 56วันๆละ 20คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
374 จ้างเหมาตัดหญ้าสนามโรงเรียนบ้านโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มกราคม 2563
375 จ้างรถโดยสาร ไม่ประจำทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
376 จ้างเช่าเวที,เช่าเครื่องปั่นไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
377 จ้างต่อสัญญาเว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
378 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 (เหนือโตน) ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
379 จ้างเช่าเวที,เช่าเครื่องปั่นไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
380 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
381 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (ประชุมสภา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
382 จ้างทำป้ายทำเนียบรายชื่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโกคเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
383 จ้างป้ายไวนิลอบรมจริยธรรมและบรรยายศาสนาอิสลาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
384 ซื้อกล่องพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
385 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
386 จ้างเหมาขุดลอกสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติบึงนบหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
387 จ้างทำวารสารรายงานกิจการ ประจำปี2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2562
388 จ้างเหมาขุดลอกสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติบึงนบหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ธันวาคม 2562
389 จ้างเหมาขุดลอกสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติบึงนบหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ธันวาคม 2562
390 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (ประชุมสภา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธันวาคม 2562
391 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธันวาคม 2562
392 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2562
393 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2562
394 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2562
395 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่วมใจ หมู่ที่ 5 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2562
396 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยายหนู หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2562
397 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปรารถนา หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2562
398 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุสาน หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2562
399 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบางหินลับพร้า ม.1 เชื่อมบางหิน ม.3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2562
400 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจันทร์เจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2562
401 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนิมิตร หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2562
402 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียนกข-2288 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
403 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
404 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-53-0016 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
405 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็กใน ศพด.บ้านโคกเจริญ ศพด.ตลิ่งชัน ศพด.ทุ่งต่อเรือ ร.ร.วัดโคกสวย ร.ร.บ้านโคกเจริญ ร.ร.บ้านทุ่งต่อเรือ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
406 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5359 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
407 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-53-0016 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
408 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-53-0016 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
409 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2562
410 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย บ้านตลิ่งชัน - ฝายคลองลำไตรมาส หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
411 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน สาย วัดโคกสวย หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
412 จ้างซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ี 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2562
413 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็กใน ศพด.บ้านโคกเจริญ ศพด.ตลิ่งชัน ศพด.ทุ่งต่อเรือ ร.ร.วัดโคกสวย ร.ร.บ้านโคกเจริญ ร.ร.บ้านทุ่งต่อเรือ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 31 ตุลาคม 2562
414 จ้างรถจักรยานยนต์กองคลัง เข้าตรวจเช็คและซ่อมประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
415 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ตุลาคม 2562
416 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ตุลาคม 2562
417 ซื้อยางมะตอยผสมสำเร็จ จำนวน 200 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
418 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
419 ซื้อวัสดุคอมพิวเอตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
420 ซื้อตัวรับสัญญาฯอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
421 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สารส้มขุ่นผง 500 กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
422 จ้างทำพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
423 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
424 ซื้อไดร์ชาร์จรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ตุลาคม 2562
425 จ้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง พง.ถ.24001 สายบ้านตลิ่งชัน-ฝายคลองลำไทรมาส และเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง พง.ถ.24004 สายวัดโคกสวย ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ตุลาคม 2562
426 จ้างทำพวงมาลา จำนวน 1 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ตุลาคม 2562
427 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติบึงนบหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ตุลาคม 2562
428 จ้างถ่ายเอกสาร ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
429 จ้างเปลี่ยนไดชาร์จรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 2288 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
430 จ้างถ่ายเอกสารรายงานผลโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
431 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
432 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เพื่อใช้ในโครงการเวทีประชาคมจัดทำแผนสุขภาพตำบลโคกเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
433 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลโครงการ เพื่อใช้ในโครงการเวทีประชาคมจัดทำแผนสุขภาพตำบลโคกเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
434 จ้างป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
435 จ้างซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำแบบหอยโข่งของระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
436 จ้างซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำของระบบสูบน้ำบาดาล หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
437 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
438 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
439 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
440 จ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
441 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1/2562 ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
442 จ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
443 จ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
444 จ้างเช่าเต็นท์พร้อมที่นั่งพระสงฆ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
445 จ้างทำป้ายอะคริลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
446 ซื้อแบตเตอรี่ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียนกค-7314 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
447 ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมเสริมส้รางความปรองดองสมานฉันท์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
448 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
449 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
450 จ้างปรับปรุงถนนสายหัวควน หมู่ที่ 2 โรงรม ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
451 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตีนวัด 2 หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
452 จ้างปรับปรุงถนนสายหัวควน หมู่ที่ 2 โรงรม ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
453 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่วมใจ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
454 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยายจีบ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
455 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปราบนก หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
456 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลานใน หมู่ที่ 5 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
457 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยตาเอียด หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
458 จ้างปรับปรุงถนนสายหัวควน หมู่ที่ 2 โรงรม ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
459 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนิมิตร หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
460 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
461 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
462 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
463 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
464 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
465 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
466 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
467 จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
468 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
469 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการอบรมเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
470 จ้างจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 12 เมตร เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
471 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 สิงหาคม 2562
472 ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 สิงหาคม 2562
473 ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
474 จ้างซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
475 จ้างเปลี่ยนทรายกรองระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
476 จ้างซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
477 จ้างซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
478 ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
479 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยผสมสำเร็จ จำนวน 250 กระสอบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
480 ซื้อกระจกโค้งพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
481 จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวน 44 วันๆละ52 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
482 จ้างทำป้ายไวนิลโคงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
483 ซื้อสารเคมีป้องกันและกำจัดยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
484 ซื้อวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ครบชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
485 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
486 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (ประชุมสภา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
487 ซื้อวัสดุจานรับสัญญาณดาวเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
488 ซื้อสารส้มขุ่นผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
489 ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
490 จ้างทำป้ายโครงการรักเป็นปลอดภัย ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
491 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน บฉ-6324 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
492 ซื้อขาตั้งไมค์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 2 อัน และขาตั้งไมค์แบบตั้งพื้น จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
493 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน80-4933 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
494 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในงานรัฐพิธี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 สิงหาคม 2562
495 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ ฯ ขนาด 3 X 3.5 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 สิงหาคม 2562
496 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ เพื่อใช้ในโครงการเสียงเพลงสร้างสุขในกลุ่มผู้สูงวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562
497 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562
498 จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
499 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
500 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
501 จ้างเติมน้ำยาถังดับเพลงิชนิดผงเคมีแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
502 ซื้อตู้ลิ้นชักพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
503 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
504 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
505 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
506 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
507 ซื้อชุด อปพร.และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
508 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กรกฎาคม 2562
509 จ้างป้ายไวนิลโครงการเสียงเพลงสุขใจในกลุ่มผู้สูงวัยตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กรกฎาคม 2562
510 ซื้อน้ำดื่มสำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.โคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562
511 ซื้อวัสดุการศึกษา (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
512 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมุสลิมร่วมใจ หมู่ที่ ๑ 22 กรกฎาคม 2562
513 ซื้อวัสุดคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
514 ซื้อวัสดุงานบ้าานงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
515 ซื้อแผ่นยางตาราง๙ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
516 จ้างป้ายไวนิลโครงการเสียงเพลงสร้างสุขในกลุ่มผู้สูงวัยตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
517 จ้างขุดลอกหน้าฝายคลองแพรกซ้าย หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
518 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน80-4933 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
519 ซื้อสายสัญญาณโปรเจคเตอร์ VGA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
520 ซื้อวัสดุอื่นๆเพื่อใช้ในโครงการเสียงเพลงสร้างสุขในกลุ่มผู้สูงอายุตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
521 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
522 จ้างป้ายไวนิลโครงการเสียงเพลงสุขใจในกลุ่มผู้สูงวัยตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
523 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
524 ซื้อวัสุดคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
525 ซื้อวัสดุงานบ้าานงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
526 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5359 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
527 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน บฉ-6324 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
528 จ้างปรับปรุงบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุ (นางส้อง ประสิว) หมู่ที่ 8 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
529 จ้างปรับปรุงบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุ (บ้านนายทวี ผสมทรัพย์) หมู่ที่ 1 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
530 จ้างปรับปรุงบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุ (นางปริ้ม ทิพย์บุญ) หมู่ที่ 2 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
531 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 กรกฎาคม 2562
532 จ้างซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2562
533 จ้างขุดลอกหน้าฝายบางหิน หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2562
534 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
535 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
536 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
537 ซื้อวัสดุอื่นๆ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
538 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
539 จ้างอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
540 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2562
541 ซื้อวัสดุอื่นๆ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2562
542 จ้างเหมารถโดยสาร ไม่ประจำทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14  มิถุนายน  2562
543 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (ประชุมสภา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13  มิถุนายน  2562
544 จ้างตกแต่งสถานที่และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
545 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
546 จ้างค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
547 จ้างเช่าเต็นท์ ,โต๊ะ,เก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
548 จ้างเหมาถ่ายเอกสารการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) จำนวน 3 แฟ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
549 จ้างเหมาจัดทำคอลัมน์บทความลงนิตยสาร SBL Magazine จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
550 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
551 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
552 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
553 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
554 จ้างทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ร.10 พร้อมติดตั้ง ณ บริเวณบึงนบหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
555 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
556 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
557 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2562
558 จ้างเตรียมสนามแข่งขันกีฬาฟุตบอลและเดิน-วิ่งมินิมาราธอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤษภาคม 2562
559 จ้างเช่าเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
560 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
561 อาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 22 พฤษภาคม 2562
562 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
563 ซื้อธงตราสัญลักษณ์ วปร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
564 ซื้อพานพุ่มดอกไม้พลาสติกสีเหลือง จำนวน 5 พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
566 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
567 จ้างเหมาตกแต่งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ร.10 บริเวณหน้า อบต.โคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
568 ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ซุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
569 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน หมายเลขครุภัณฑ์ 420 58 0007 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
570 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 2288 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2562
571 จ้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2562
572 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข-2288 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2562
573 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2562
574 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5359 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
575 จ้างซ่อมเครื่องหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
576 ซื้อสารส้มขุ่นผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
577 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5359 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
578 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.00x3.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2562
579 ซื้อสีสำหรับสาธิตการทำผ้ามัดย้อม โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
580 ซื้ออุปกรณ์สำหรับการสาธิตการทำผ้ามัดย้อม เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
581 ซื้อของรางวัลสำหรับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
582 ซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง ณ อบต.โคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มีนาคม 2562
583 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการค่ายครอบครัวเข้มแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
584 ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
585 จ้างตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
586 จ้างทำอาหารรว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
587 จ้างซ่อมแซมระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
588 จ้างซ่อมแซมระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
589 จ้างซ่อมแซมระบบท่อประปาท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
590 ซื้อของรางวัลการประกวดทักษะทางวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2562
591 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5359 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
592 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 8 เชื่อม หมู่ที่ 7 (ซอยวงเวียนใหญ่) ต.โคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
593 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยายจีบ หมู่ที่ 2 ต.โคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
594 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปราบนก หมู่ที่ 6 ต.โคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
595 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลานใน (ตอนปลาย) หมู่ที่ 5 ต.โคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
596 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนิมิตร หมู่ที่ 7 ต.โคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
597 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทรัพย์ทวี หมู่ที่ 1 ต.โคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
598 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนขอนรัก หมู่ที่ 4 ต.โคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
599 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5359 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
600 ซื้อกล่องพลาสติก (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
601 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกียรติประเสริฐ หมู่ที่ 3 ต.โคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
602 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
603 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2562
604 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2562
605 ซื้อกล่องพลาสติกใสเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2562
606 ซื้อพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2021
607 ซื้อประตู PVC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2021
608 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2021
609 จ้างเหมาตัดหญ้าสนามโรงเรียนบ้านโคกเจริญและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2021
610 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครััว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2021
611 ซื้อหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2021
612 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2021
613 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2021
614 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มกราคม 2021