ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2563
2 ซื้อต้นดาวเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
3 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
4 จ้างเหมาตกแต่งต้นเทียนพรรษาพร้อมรถแห่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
5 ซื้อวัสดุสำหรับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชมมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
6 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
7 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (อบต.โคกเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
8 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันภาคเรียนที่ 1/63 ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
9 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
10 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
11 ซื้อหนังสือเรียนเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัยประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
12 จ้างขุดลอกสระน้ำพรุเหรียง หมู่ที่ 8 บ้านสวนพลู ตำบลโคกเจริญ ขุดตักปรับเกลี่ยดินขุดไม่น้อยกว่า 2,660 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
13 จ้างขุดลอกสระน้ำบึงนบหลวง หมู่ที่ 4 บ้านหูนบ ตำบลโคกเจริญ ขุดตักปรับเกลี่ยดินขุดไม่น้อยกว่า 880 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
14 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2563
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2563
16 ซื้อวัสดุการศึกษา (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2563
17 ซื้องานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2563
18 ซื้อธงพระนามาธิไธย สท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2563
19 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2563
20 ซ่อมมอเตอร์ปั๊มน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7 8  มิถุนายน  2563
21 ซื้อธงพระนามาธิไธย สท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
22 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๐-๔๙๓๓ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
23 จ้างรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข-๒๒๘๘ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563
24 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค ๗๓๑๔ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563
25 ซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับปลูกผักสวนครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2563
26 ซื้อครุภัณฑ์ (เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2563
27 ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ (นายอัมพร ทัดแก้ว) หมู่ที่ 7 บ้านหัวสะพาน ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2563
28 ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ (นางขวัญใจ ประกอบทรัพย์) หมู่ที่ 5 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2563
29 อาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน โรงเรียนวัดโคกสวย 15 พฤษภาคม 2563
30 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน โรงเรียนวัดโคกสวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
31 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24004 สายวัดโคกสวย หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนวัด, หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ยาว 750 เมตร ผิวทางกว้าง 5 เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,750 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโค 14 พฤษภาคม 2563
32 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านสวนพลู ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 พฤษภาคม 2563
33 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 พฤษภาคม 2563
34 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
35 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
36 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
37 จ้างปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำ ขุดลอกสระน้ำบ้านตีนวัด หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ตำบลโคกเจริญ ปริมาณงานพื้นที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า 525 ตารางเมตร ดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 400 ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างอาคารน้ำเข้า 1 ชุด ตามแบบมาตรฐานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
38 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสระน้ำห้วยลานไทร หมู่ที่ 5 ประกอบด้วย ปรับปรุงเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ติดตั้งเสาไฟฟ้าเหล็กอาบสังกะสี องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้ว 30 เมษายน 2563
39 จ้างเหมาตัดหญ้าสนามโรงเรียนบ้านโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
40 จ้างปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 5 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
41 ซื้อซื้อถุงยังชีพให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพอันมีผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
42 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 เมษายน 2563
43 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24004 สายวัดโคกสวย หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนวัด, หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ยาว 750 เมตร ผิวทางกว้าง 5 เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,750 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโค 28 เมษายน 2563
44 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24004 สายวัดโคกสวย หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนวัด, หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ยาว 750 เมตร ผิวทางกว้าง 5 เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,750 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโค 28 เมษายน 2563
45 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 เมษายน 2563
46 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านสวนพลู ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 เมษายน 2563
47 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านสวนพลู ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 เมษายน 2563
48 โครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24004 สายวัดโคกสวย หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนวัด, หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ยาว 750 เมตร ผิวทางกว้าง 5 เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,750 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จัง 21 เมษายน 2563
49 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสระน้ำห้วยลานไทร หมู่ที่ 5 ประกอบด้วย ปรับปรุงเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ติดตั้งเสาไฟฟ้าเหล็กอาบสังกะสี องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้ว 20 เมษายน 2563
50 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสระน้ำห้วยลานไทร หมู่ที่ 5 ประกอบด้วย ปรับปรุงเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ติดตั้งเสาไฟฟ้าเหล็กอาบสังกะสี องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้ว 20 เมษายน 2563
51 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ (ทำหน้ากากอนามัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
52 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำจุดตรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
53 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสระน้ำห้วยลานไทร หมู่ที่ 5 ประกอบด้วย ปรับปรุงเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ติดตั้งเสาไฟฟ้าเหล็กอาบสังกะสี องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้ว 13 เมษายน 2563
54 ซื้อเจลล้างมือแบบไม่ใช้น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
55 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ (ทำหน้ากากอนามัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
56 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ (ทำหน้ากากอนามัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
57 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๓๕๙ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
58 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
59 จ้างทำป้ายไวนิล ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
60 ซื้อยางรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน บฉ-๖๓๒๔ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
61 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านลาน หมู่ที่ 5 จำนวน 1 บ่อ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 เมษายน 2563
63 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
64 เสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24-004 สายวัดโคกสวย หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนวัด, หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ตำบลโคกเจริญ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,750 ตารางเมตร. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 8 เมษายน 2563
65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร มีพื้นสนามมีส่วนผสมของยางธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 เมษายน 2563
66 ซื้อเครื่องพ่นยาทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
67 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน บฉ-๖๓๒๔พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
68 ซื้อเจลล้างมือ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
69 ซื้อเจลล้างมือ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
70 จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ห้ามทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
71 จ้างทำป้ายไวนิลประกาศจังหวัดพังงา เรื่องมาตรการสำคัญในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
72 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ อินฟราเรด จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
73 ซื้อเจลล้างมือ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
74 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
75 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
76 ซื้อหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
77 ซื้อเครื่องพ่นยา จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
78 ซื้อแอลกอฮอร์ฆ่าเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
79 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดสำหรับฉีดพ่นสารเคมี ยาฆ่าเชื้อ ถุงมือยาง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
80 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านลาน หมู่ที่ 5 จำนวน 1 บ่อ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 มีนาคม 2563
81 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านลาน หมู่ที่ 5 จำนวน 1 บ่อ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 มีนาคม 2563
82 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร มีพื้นสนามมีส่วนผสมของยางธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มีนาคม 2563
83 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร มีพื้นสนามมีส่วนผสมของยางธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มีนาคม 2563
84 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร มีพื้นสนามมีส่วนผสมของยางธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มีนาคม 2563
85 ซื้อหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
86 ซื้อหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
87 ซื้อหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
88 จ้างป้ายไวนิลโครงการพัฒนาทักษะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
89 ซื้อแอลกอฮอล์ล้างมือ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
90 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านลาน หมู่ที่ 5 จำนวน 1 บ่อ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 มีนาคม 2563
91 ซื้อสารส้มขุ่นผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
92 ซื้อซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
93 ซื้อเจลล้างมือแบบแห้ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
94 ซื้อเจลล้างมือแบบแห้ง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
95 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
96 ซื้อวัสุดคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
97 ซื้อตู้เก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
98 จ้างจ้างทำป้ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
99 ซื้องานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
100 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อต่่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
101 จ้างก่อสร้างสระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
102 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการณรงค์ป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
103 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
104 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
105 ซื้ออุปกรณ์โครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
106 ซื้อตู้เย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
107 ซื้อเก้าอี้ทำงาน (สำหรับประธานสภา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
108 ซื้อเก้าอี้ทำงาน (สำหรับเลขานุการนายก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
109 ซื้อเก้าอี้สำหรับรับประทานอาหารของเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
110 ซื้อโต๊ะทำงาน (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
111 ซื้อโต๊ะทำงาน (สำหรับเลขานุการนายก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
112 ซื้อพัดลมเพดาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
113 ซื้อเก้าอี้ทำงาน (ศพด.ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
114 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
115 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
116 จ้างก่อสร้างสระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
117 จ้างก่อสร้างสระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
118 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
119 ซื้อเครื่องสำรองไฟ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
120 ซื้อเครื่องพิมพ์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
121 ซื้อเครื่องเคลือบบัตร (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
122 ซื้อติดตั้งกล้องวรจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
123 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบปั๊มรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-9433 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
124 ซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
125 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2563
126 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านลาน หมู่ที่ 5 จำนวน 1 บ่อ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 มีนาคม 2563
127 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านลาน หมู่ที่ 5 จำนวน 1 บ่อ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 มีนาคม 2563
128 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2563
129 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2563
130 ซื้องานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2563
131 จ้างขุดรื้อสิ่งกีดขวางทางน้ำหน้าฝายคลองแพรกซ้าย หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2563
132 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารแบบรายเดือน จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 7 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
133 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
134 จ้างทำตรายาง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
135 จ้างทำป้ายไวนิล ป้ายภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
136 จ้างป้ายชื่ออะคริลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
137 จ้างทำป้ายไวนิลสวมหมวกนิรภัย คาดเข็มนิรภัย และความปลอดภัยทางถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
138 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
139 จ้างทำป้ายไวนิลขนาด 13เมตรเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
140 ซื้ออุปกรณ์สาธิตสำหรับโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
141 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
142 ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
143 จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการ (นางนารถ แสวงกิจ) หมู่ที่ 5 ตำบลโ่คกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2563
144 จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการ (นายอำพล ไทยฤทธิ์) หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2563
145 จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการ (นายทองสุข กันทะนันท์) หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2563
146 จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการ (นางเหวียง ว่องการ) หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2563
147 จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการ (นางสมสมัย ยมโดย) หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2563
148 จ้างติดตั้งปั๊มสูบน้ำพร้อมท่อจ่ายน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2563
149 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
150 จ้างซ่อมแซมระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
151 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563
152 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจสภาพบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563
153 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563
154 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2563
155 ซื้องานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2563
156 จ้างทำป้ายชื่ออะคริลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2563
157 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2563
158 ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงและหัวฉีดน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2563
159 ซื้อสารส้มขุ่นผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2563
160 จ้างซ่อมแซมถนนสายลำแพน - สมพร หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2563
161 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563
162 ซื้อกล่องพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563
163 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563
164 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะด้วยวิถี ๕ ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563
165 จ้างเหมาตัดหญ้าพื้นที่สนามฟุตซอลหมู่ที่6และอาคารประปาหมู่บ้าน หมู่ที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563
166 ปรับภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสระน้ำห้วยลานไทร หมู่ที่ 5 ประกอบด้วย ปรับปรุงเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ติดตั้งเสาไฟฟ้าเหล็กอาบสังกะสี องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง 22 มกราคม 2563
167 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2562 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2563
168 จ้างทำป้ายโฟมบอร์ดคณะผู้บริหารโรงเรียนเกษียณวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2563
169 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2563
170 ซื้อกล่องพสาลติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2563
171 จ้างตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
172 ซื้อของขวัญการแสดงและวัสดุอุปกรณ์สำหรับตกแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
173 ซื้อของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละซุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
174 จ้างป้ายไวนิลเวทีงานวันเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
175 จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
176 จ้างทำอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
177 จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2562 ครั้งที่ 2 จำนวน 56วันๆละ 20คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
178 จ้างเหมาตัดหญ้าสนามโรงเรียนบ้านโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มกราคม 2563
179 จ้างเช่าเวที,เช่าเครื่องปั่นไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
180 จ้างรถโดยสาร ไม่ประจำทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
181 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 (เหนือโตน) ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
182 จ้างต่อสัญญาเว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
183 จ้างทำป้ายทำเนียบรายชื่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโกคเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
184 จ้างป้ายไวนิลอบรมจริยธรรมและบรรยายศาสนาอิสลาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
185 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (ประชุมสภา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
186 ซื้อกล่องพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
187 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
188 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
189 จ้างเช่าเวที,เช่าเครื่องปั่นไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
190 จ้างเหมาขุดลอกสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติบึงนบหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
191 จ้างทำวารสารรายงานกิจการ ประจำปี2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2562
192 จ้างเหมาขุดลอกสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติบึงนบหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ธันวาคม 2562
193 จ้างเหมาขุดลอกสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติบึงนบหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ธันวาคม 2562
194 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธันวาคม 2562
195 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (ประชุมสภา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธันวาคม 2562
196 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2562
197 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2562
198 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2562
199 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยายหนู หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2562
200 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจันทร์เจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2562
201 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบางหินลับพร้า ม.1 เชื่อมบางหิน ม.3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2562
202 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่วมใจ หมู่ที่ 5 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2562
203 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปรารถนา หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2562
204 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนิมิตร หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2562
205 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุสาน หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2562
206 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียนกข-2288 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
207 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
208 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็กใน ศพด.บ้านโคกเจริญ ศพด.ตลิ่งชัน ศพด.ทุ่งต่อเรือ ร.ร.วัดโคกสวย ร.ร.บ้านโคกเจริญ ร.ร.บ้านทุ่งต่อเรือ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
209 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-53-0016 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
210 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-53-0016 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
211 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-53-0016 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
212 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5359 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
213 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2562
214 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย บ้านตลิ่งชัน - ฝายคลองลำไตรมาส หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
215 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน สาย วัดโคกสวย หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
216 จ้างซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ี 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2562
217 จ้างรถจักรยานยนต์กองคลัง เข้าตรวจเช็คและซ่อมประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
218 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็กใน ศพด.บ้านโคกเจริญ ศพด.ตลิ่งชัน ศพด.ทุ่งต่อเรือ ร.ร.วัดโคกสวย ร.ร.บ้านโคกเจริญ ร.ร.บ้านทุ่งต่อเรือ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 31 ตุลาคม 2562
219 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ตุลาคม 2562
220 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ตุลาคม 2562
221 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
222 ซื้อวัสดุคอมพิวเอตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
223 ซื้อตัวรับสัญญาฯอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
224 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สารส้มขุ่นผง 500 กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
225 ซื้อยางมะตอยผสมสำเร็จ จำนวน 200 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
226 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
227 จ้างทำพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
228 ซื้อไดร์ชาร์จรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ตุลาคม 2562
229 จ้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง พง.ถ.24001 สายบ้านตลิ่งชัน-ฝายคลองลำไทรมาส และเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง พง.ถ.24004 สายวัดโคกสวย ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ตุลาคม 2562
230 จ้างทำพวงมาลา จำนวน 1 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ตุลาคม 2562
231 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติบึงนบหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ตุลาคม 2562
232 จ้างถ่ายเอกสาร ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
233 จ้างเปลี่ยนไดชาร์จรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 2288 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
234 จ้างถ่ายเอกสารรายงานผลโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
235 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
236 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลโครงการ เพื่อใช้ในโครงการเวทีประชาคมจัดทำแผนสุขภาพตำบลโคกเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
237 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เพื่อใช้ในโครงการเวทีประชาคมจัดทำแผนสุขภาพตำบลโคกเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
238 จ้างป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
239 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
240 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
241 จ้างซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำของระบบสูบน้ำบาดาล หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
242 จ้างซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำแบบหอยโข่งของระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
243 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
244 จ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
245 จ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
246 จ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
247 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1/2562 ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
248 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
249 ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมเสริมส้รางความปรองดองสมานฉันท์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
250 จ้างเช่าเต็นท์พร้อมที่นั่งพระสงฆ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
251 ซื้อแบตเตอรี่ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียนกค-7314 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
252 จ้างทำป้ายอะคริลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
253 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่วมใจ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
254 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยตาเอียด หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
255 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนิมิตร หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
256 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลานใน หมู่ที่ 5 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
257 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปราบนก หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
258 จ้างปรับปรุงถนนสายหัวควน หมู่ที่ 2 โรงรม ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
259 จ้างปรับปรุงถนนสายหัวควน หมู่ที่ 2 โรงรม ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
260 จ้างปรับปรุงถนนสายหัวควน หมู่ที่ 2 โรงรม ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
261 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตีนวัด 2 หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
262 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
263 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยายจีบ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
264 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
265 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
266 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
267 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
268 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
269 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
270 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
271 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการอบรมเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
272 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
273 จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
274 จ้างจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 12 เมตร เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
275 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 สิงหาคม 2562
276 ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 สิงหาคม 2562
277 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยผสมสำเร็จ จำนวน 250 กระสอบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
278 จ้างซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
279 ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
280 จ้างเปลี่ยนทรายกรองระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
281 จ้างซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
282 จ้างซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
283 ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
284 ซื้อกระจกโค้งพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
285 จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวน 44 วันๆละ52 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
286 ซื้อวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ครบชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
287 จ้างทำป้ายไวนิลโคงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
288 ซื้อสารเคมีป้องกันและกำจัดยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
289 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
290 จ้างทำป้ายโครงการรักเป็นปลอดภัย ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
291 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน บฉ-6324 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
292 ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
293 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (ประชุมสภา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
294 ซื้อสารส้มขุ่นผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
295 ซื้อวัสดุจานรับสัญญาณดาวเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
296 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน80-4933 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
297 ซื้อขาตั้งไมค์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 2 อัน และขาตั้งไมค์แบบตั้งพื้น จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
298 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ ฯ ขนาด 3 X 3.5 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 สิงหาคม 2562
299 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในงานรัฐพิธี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 สิงหาคม 2562
300 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ เพื่อใช้ในโครงการเสียงเพลงสร้างสุขในกลุ่มผู้สูงวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562
301 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562
302 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
303 จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
304 ซื้อชุด อปพร.และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
305 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
306 จ้างเติมน้ำยาถังดับเพลงิชนิดผงเคมีแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
307 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
308 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
309 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
310 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
311 ซื้อตู้ลิ้นชักพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
312 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กรกฎาคม 2562
313 จ้างป้ายไวนิลโครงการเสียงเพลงสุขใจในกลุ่มผู้สูงวัยตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กรกฎาคม 2562
314 ซื้อน้ำดื่มสำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.โคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562
315 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมุสลิมร่วมใจ หมู่ที่ ๑ 22 กรกฎาคม 2562
316 ซื้อวัสดุการศึกษา (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
317 ซื้อวัสุดคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
318 ซื้อวัสดุงานบ้าานงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
319 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
320 จ้างป้ายไวนิลโครงการเสียงเพลงสุขใจในกลุ่มผู้สูงวัยตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
321 ซื้อแผ่นยางตาราง๙ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
322 ซื้อวัสดุอื่นๆเพื่อใช้ในโครงการเสียงเพลงสร้างสุขในกลุ่มผู้สูงอายุตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
323 ซื้อสายสัญญาณโปรเจคเตอร์ VGA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
324 จ้างป้ายไวนิลโครงการเสียงเพลงสร้างสุขในกลุ่มผู้สูงวัยตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
325 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน80-4933 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
326 จ้างขุดลอกหน้าฝายคลองแพรกซ้าย หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
327 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
328 ซื้อวัสดุงานบ้าานงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
329 ซื้อวัสุดคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
330 จ้างปรับปรุงบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุ (นางปริ้ม ทิพย์บุญ) หมู่ที่ 2 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
331 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน บฉ-6324 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
332 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5359 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
333 จ้างปรับปรุงบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุ (บ้านนายทวี ผสมทรัพย์) หมู่ที่ 1 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
334 จ้างปรับปรุงบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุ (นางส้อง ประสิว) หมู่ที่ 8 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
335 จ้างขุดลอกหน้าฝายบางหิน หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2562
336 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 กรกฎาคม 2562
337 จ้างซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2562
338 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
339 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
340 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
341 ซื้อวัสดุอื่นๆ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
342 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
343 จ้างอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
344 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2562
345 ซื้อวัสดุอื่นๆ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2562
346 จ้างเหมารถโดยสาร ไม่ประจำทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14  มิถุนายน  2562
347 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (ประชุมสภา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13  มิถุนายน  2562
348 จ้างเช่าเต็นท์ ,โต๊ะ,เก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
349 จ้างตกแต่งสถานที่และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
350 จ้างค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
351 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
352 จ้างเหมาถ่ายเอกสารการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) จำนวน 3 แฟ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
353 จ้างเหมาจัดทำคอลัมน์บทความลงนิตยสาร SBL Magazine จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
354 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
355 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
356 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
357 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
358 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
359 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
360 จ้างทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ร.10 พร้อมติดตั้ง ณ บริเวณบึงนบหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
361 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2562
362 จ้างเตรียมสนามแข่งขันกีฬาฟุตบอลและเดิน-วิ่งมินิมาราธอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤษภาคม 2562
363 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
364 จ้างเช่าเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
365 อาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 22 พฤษภาคม 2562
366 ซื้อพานพุ่มดอกไม้พลาสติกสีเหลือง จำนวน 5 พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
367 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
368 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
369 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
370 ซื้อธงตราสัญลักษณ์ วปร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
371 จ้างเหมาตกแต่งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ร.10 บริเวณหน้า อบต.โคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
372 ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ซุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
373 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน หมายเลขครุภัณฑ์ 420 58 0007 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
374 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 2288 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2562
375 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2562
376 จ้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2562
377 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข-2288 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2562
378 จ้างซ่อมเครื่องหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
379 ซื้อสารส้มขุ่นผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
380 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5359 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
381 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5359 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
382 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.00x3.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2562
383 ซื้อสีสำหรับสาธิตการทำผ้ามัดย้อม โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
384 ซื้ออุปกรณ์สำหรับการสาธิตการทำผ้ามัดย้อม เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
385 ซื้อของรางวัลสำหรับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
386 ซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง ณ อบต.โคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มีนาคม 2562
387 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการค่ายครอบครัวเข้มแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
388 ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
389 จ้างซ่อมแซมระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
390 จ้างซ่อมแซมระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
391 จ้างทำอาหารรว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
392 จ้างตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
393 จ้างซ่อมแซมระบบท่อประปาท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
394 ซื้อของรางวัลการประกวดทักษะทางวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2562
395 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลานใน (ตอนปลาย) หมู่ที่ 5 ต.โคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
396 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนิมิตร หมู่ที่ 7 ต.โคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
397 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทรัพย์ทวี หมู่ที่ 1 ต.โคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
398 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนขอนรัก หมู่ที่ 4 ต.โคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
399 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปราบนก หมู่ที่ 6 ต.โคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
400 ซื้อกล่องพลาสติก (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
401 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5359 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
402 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5359 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
403 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 8 เชื่อม หมู่ที่ 7 (ซอยวงเวียนใหญ่) ต.โคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
404 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกียรติประเสริฐ หมู่ที่ 3 ต.โคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
405 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
406 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยายจีบ หมู่ที่ 2 ต.โคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
407 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2562
408 ซื้อกล่องพลาสติกใสเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2562
409 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2562