ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างซ่อมแซมถนนสายทองย้อย หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2563
2 ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติ 22 กันยายน 2563
3 ซื้อน้ำดื่ม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
4 จ้างอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
5 ซื้อดินปลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
6 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
7 ซื้อพันธุ์กล้าไม้ (ต้นทองอุไร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
8 จ้างขุดหลุม ตัดหญ้าบริเวณทีี่ปลูก ปักไม้แนว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
9 จ้างซ่อมแซมถนนสายร่วมใจ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
11 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
12 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในภาคปฏิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
14 จ้างเหมาเช่ารถรับส่งนักเรียน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
15 จ้างถ่ายเอกสารประกอบอบรมพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
16 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
17 ซื้อยางรถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
18 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
19 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
20 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
21 วัสดุกิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) 14 กันยายน 2563
22 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
23 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 2288 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
24 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2563
25 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2563
26 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2563
27 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 28 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2563
28 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2563
29 ซื้อสารส้มขุ่นผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2563
30 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน 80-5359 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2563
31 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2563
32 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2563
33 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์เก็บข้อมูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2563
34 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2563
35 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2563
36 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศพด.บ้านโคกเจริญ ศพด.ตลิ่งชัน และโรงเรียนวัดโคกสวย ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2563
37 จ้างซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
38 จ้างซ่อมแซมถนนสายบางจันทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
39 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1/2563 ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
40 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (รองเท้าบูท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
41 จ้างต่อท่อส่งน้ำลงสระน้ำผลิตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
42 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
43 จ้างขุดลอกหน้าฝายบางหิน หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
44 ซื้อหินฝุ่นแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
45 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (บฉ-๖๓๒๔ พังงา) พร้อมค่าแรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
46 จ้างเหมาตัดหญ้าสนามโรงเรียนบ้านโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2563
47 ซื้อน้ำดื่มโครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม 2563
48 จ้างป้ายโครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม 2563
49 ซื้อพันธุ์พืช (สมุนไพร) จำนวน 60 ต้น โครงการปลูกพืชสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 สิงหาคม 2563
50 จ้างค่าป้ายไวนิล โครงการปลูกพืชสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 สิงหาคม 2563
51 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนพลู หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ เชื่อมบางเหรียงใน หมู่ที่ 2 ตำบลบางเหรียง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
52 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานไม้แก่น หมู่ที่ 5 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
53 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแพรกซ้าย หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
54 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประปา หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
55 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประปา หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
56 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนิมิตร หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
57 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทรัพย์ทวี หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
58 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจันทร์เจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
59 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ม็อบถังปั่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2563
60 จ้างซ่อมแอร์รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข-๒๒๘๘ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 สิงหาคม 2563
61 จ้างถ่ายเอกสารบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2563
62 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึก) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563
63 จ้างซ่อมแซมตรวจเช็ครถจักรยานยนต์ทะเบียน กทษ 205 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2563
64 ซื้อน้ำมันดีเซล และน้ำมันเบนซิน (โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2563
65 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2563
66 ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม ขุ่นผง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2563
67 จ้างทำอาหารเลี้ยงรับรองทีมประเมิน LPA ประจำปี๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563
68 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563
69 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563
70 จ้างเหมาตัดหญ้าสนามโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2563
71 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2563
72 ซื้อต้นดาวเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
73 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
74 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันภาคเรียนที่ 1/63 ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
75 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (อบต.โคกเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
76 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
77 ซื้อวัสดุสำหรับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชมมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
78 จ้างเหมาตกแต่งต้นเทียนพรรษาพร้อมรถแห่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
79 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
80 ซื้อหนังสือเรียนเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัยประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
81 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
82 จ้างขุดลอกสระน้ำบึงนบหลวง หมู่ที่ 4 บ้านหูนบ ตำบลโคกเจริญ ขุดตักปรับเกลี่ยดินขุดไม่น้อยกว่า 880 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
83 จ้างขุดลอกสระน้ำพรุเหรียง หมู่ที่ 8 บ้านสวนพลู ตำบลโคกเจริญ ขุดตักปรับเกลี่ยดินขุดไม่น้อยกว่า 2,660 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
84 ซื้อวัสดุการศึกษา (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2563
85 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2563
86 ซื้องานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2563
87 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2563
88 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2563
89 ซ่อมมอเตอร์ปั๊มน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7 8  มิถุนายน  2563
90 ซื้อธงพระนามาธิไธย สท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2563
91 ซื้อธงพระนามาธิไธย สท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
92 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๐-๔๙๓๓ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
93 จ้างรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข-๒๒๘๘ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563
94 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค ๗๓๑๔ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563
95 ซื้อครุภัณฑ์ (เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2563
96 ซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับปลูกผักสวนครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2563
97 ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ (นายอัมพร ทัดแก้ว) หมู่ที่ 7 บ้านหัวสะพาน ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2563
98 ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ (นางขวัญใจ ประกอบทรัพย์) หมู่ที่ 5 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2563
99 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน โรงเรียนวัดโคกสวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
100 อาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน โรงเรียนวัดโคกสวย 15 พฤษภาคม 2563
101 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24004 สายวัดโคกสวย หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนวัด, หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ยาว 750 เมตร ผิวทางกว้าง 5 เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,750 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโค 14 พฤษภาคม 2563
102 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านสวนพลู ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 พฤษภาคม 2563
103 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 พฤษภาคม 2563
104 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
105 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
106 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
107 จ้างปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำ ขุดลอกสระน้ำบ้านตีนวัด หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ตำบลโคกเจริญ ปริมาณงานพื้นที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า 525 ตารางเมตร ดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 400 ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างอาคารน้ำเข้า 1 ชุด ตามแบบมาตรฐานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
108 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสระน้ำห้วยลานไทร หมู่ที่ 5 ประกอบด้วย ปรับปรุงเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ติดตั้งเสาไฟฟ้าเหล็กอาบสังกะสี องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้ว 30 เมษายน 2563
109 จ้างปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 5 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
110 จ้างเหมาตัดหญ้าสนามโรงเรียนบ้านโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
111 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านสวนพลู ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 เมษายน 2563
112 ซื้อซื้อถุงยังชีพให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพอันมีผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
113 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 เมษายน 2563
114 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24004 สายวัดโคกสวย หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนวัด, หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ยาว 750 เมตร ผิวทางกว้าง 5 เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,750 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโค 28 เมษายน 2563
115 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 เมษายน 2563
116 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านสวนพลู ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 เมษายน 2563
117 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24004 สายวัดโคกสวย หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนวัด, หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ยาว 750 เมตร ผิวทางกว้าง 5 เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,750 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโค 28 เมษายน 2563
118 โครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24004 สายวัดโคกสวย หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนวัด, หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ยาว 750 เมตร ผิวทางกว้าง 5 เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,750 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จัง 21 เมษายน 2563
119 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสระน้ำห้วยลานไทร หมู่ที่ 5 ประกอบด้วย ปรับปรุงเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ติดตั้งเสาไฟฟ้าเหล็กอาบสังกะสี องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้ว 20 เมษายน 2563
120 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสระน้ำห้วยลานไทร หมู่ที่ 5 ประกอบด้วย ปรับปรุงเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ติดตั้งเสาไฟฟ้าเหล็กอาบสังกะสี องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้ว 20 เมษายน 2563
121 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ (ทำหน้ากากอนามัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
122 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำจุดตรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
123 ซื้อเจลล้างมือแบบไม่ใช้น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
124 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสระน้ำห้วยลานไทร หมู่ที่ 5 ประกอบด้วย ปรับปรุงเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ติดตั้งเสาไฟฟ้าเหล็กอาบสังกะสี องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้ว 13 เมษายน 2563
125 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ (ทำหน้ากากอนามัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
126 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
127 ซื้อยางรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน บฉ-๖๓๒๔ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
128 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๓๕๙ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
129 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ (ทำหน้ากากอนามัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
130 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
131 จ้างทำป้ายไวนิล ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
132 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านลาน หมู่ที่ 5 จำนวน 1 บ่อ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 เมษายน 2563
133 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร มีพื้นสนามมีส่วนผสมของยางธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 เมษายน 2563
134 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
135 เสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24-004 สายวัดโคกสวย หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนวัด, หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ตำบลโคกเจริญ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,750 ตารางเมตร. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 8 เมษายน 2563
136 ซื้อเจลล้างมือ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
137 ซื้อเครื่องพ่นยาทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
138 ซื้อเจลล้างมือ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
139 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน บฉ-๖๓๒๔พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
140 จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ห้ามทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
141 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
142 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ อินฟราเรด จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
143 จ้างทำป้ายไวนิลประกาศจังหวัดพังงา เรื่องมาตรการสำคัญในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
144 ซื้อเจลล้างมือ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
145 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
146 ซื้อเครื่องพ่นยา จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
147 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดสำหรับฉีดพ่นสารเคมี ยาฆ่าเชื้อ ถุงมือยาง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
148 ซื้อแอลกอฮอร์ฆ่าเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
149 ซื้อหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
150 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านลาน หมู่ที่ 5 จำนวน 1 บ่อ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 มีนาคม 2563
151 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านลาน หมู่ที่ 5 จำนวน 1 บ่อ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 มีนาคม 2563
152 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร มีพื้นสนามมีส่วนผสมของยางธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มีนาคม 2563
153 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร มีพื้นสนามมีส่วนผสมของยางธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มีนาคม 2563
154 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร มีพื้นสนามมีส่วนผสมของยางธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มีนาคม 2563
155 ซื้อหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
156 ซื้อหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
157 ซื้อหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
158 จ้างป้ายไวนิลโครงการพัฒนาทักษะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
159 ซื้อแอลกอฮอล์ล้างมือ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
160 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านลาน หมู่ที่ 5 จำนวน 1 บ่อ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 มีนาคม 2563
161 ซื้อซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
162 ซื้อสารส้มขุ่นผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
163 ซื้อเจลล้างมือแบบแห้ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
164 ซื้อเจลล้างมือแบบแห้ง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
165 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
166 ซื้อวัสุดคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
167 ซื้อตู้เก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
168 จ้างจ้างทำป้ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
169 ซื้องานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
170 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
171 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
172 จ้างก่อสร้างสระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
173 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการณรงค์ป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
174 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อต่่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
175 ซื้ออุปกรณ์โครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
176 ซื้อโต๊ะทำงาน (สำหรับเลขานุการนายก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
177 ซื้อพัดลมเพดาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
178 ซื้อตู้เย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
179 ซื้อโต๊ะทำงาน (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
180 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
181 ซื้อเก้าอี้สำหรับรับประทานอาหารของเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
182 ซื้อเก้าอี้ทำงาน (สำหรับเลขานุการนายก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
183 ซื้อเก้าอี้ทำงาน (สำหรับประธานสภา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
184 ซื้อเก้าอี้ทำงาน (ศพด.ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
185 ซื้อเครื่องพิมพ์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
186 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
187 ซื้อเครื่องเคลือบบัตร (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
188 ซื้อเครื่องสำรองไฟ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
189 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
190 จ้างก่อสร้างสระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
191 จ้างก่อสร้างสระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
192 ซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
193 ซื้อติดตั้งกล้องวรจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
194 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบปั๊มรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-9433 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
195 ซื้องานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2563
196 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านลาน หมู่ที่ 5 จำนวน 1 บ่อ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 มีนาคม 2563
197 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2563
198 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2563
199 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านลาน หมู่ที่ 5 จำนวน 1 บ่อ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 มีนาคม 2563
200 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2563
201 จ้างขุดรื้อสิ่งกีดขวางทางน้ำหน้าฝายคลองแพรกซ้าย หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2563
202 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารแบบรายเดือน จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 7 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
203 จ้างทำตรายาง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
204 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
205 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
206 จ้างป้ายชื่ออะคริลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
207 จ้างทำป้ายไวนิลสวมหมวกนิรภัย คาดเข็มนิรภัย และความปลอดภัยทางถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
208 จ้างทำป้ายไวนิล ป้ายภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
209 จ้างทำป้ายไวนิลขนาด 13เมตรเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
210 ซื้ออุปกรณ์สาธิตสำหรับโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
211 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
212 ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
213 จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการ (นางสมสมัย ยมโดย) หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2563
214 จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการ (นางเหวียง ว่องการ) หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2563
215 จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการ (นายทองสุข กันทะนันท์) หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2563
216 จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการ (นายอำพล ไทยฤทธิ์) หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2563
217 จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการ (นางนารถ แสวงกิจ) หมู่ที่ 5 ตำบลโ่คกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2563
218 จ้างติดตั้งปั๊มสูบน้ำพร้อมท่อจ่ายน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2563
219 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
220 จ้างซ่อมแซมระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
221 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563
222 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563
223 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจสภาพบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563
224 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2563
225 จ้างซ่อมแซมถนนสายลำแพน - สมพร หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2563
226 จ้างทำป้ายชื่ออะคริลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2563
227 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2563
228 ซื้อสารส้มขุ่นผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2563
229 ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงและหัวฉีดน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2563
230 ซื้องานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2563
231 จ้างเหมาตัดหญ้าพื้นที่สนามฟุตซอลหมู่ที่6และอาคารประปาหมู่บ้าน หมู่ที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563
232 ซื้อกล่องพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563
233 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะด้วยวิถี ๕ ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563
234 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563
235 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563
236 ปรับภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสระน้ำห้วยลานไทร หมู่ที่ 5 ประกอบด้วย ปรับปรุงเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ติดตั้งเสาไฟฟ้าเหล็กอาบสังกะสี องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง 22 มกราคม 2563
237 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2562 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2563
238 ซื้อกล่องพสาลติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2563
239 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2563
240 จ้างทำป้ายโฟมบอร์ดคณะผู้บริหารโรงเรียนเกษียณวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2563
241 จ้างป้ายไวนิลเวทีงานวันเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
242 จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
243 ซื้อของขวัญการแสดงและวัสดุอุปกรณ์สำหรับตกแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
244 จ้างตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
245 ซื้อของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละซุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
246 จ้างทำอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
247 จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2562 ครั้งที่ 2 จำนวน 56วันๆละ 20คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
248 จ้างเหมาตัดหญ้าสนามโรงเรียนบ้านโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มกราคม 2563
249 จ้างเช่าเวที,เช่าเครื่องปั่นไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
250 จ้างรถโดยสาร ไม่ประจำทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
251 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 (เหนือโตน) ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
252 จ้างต่อสัญญาเว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
253 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (ประชุมสภา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
254 ซื้อกล่องพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
255 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
256 จ้างเช่าเวที,เช่าเครื่องปั่นไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
257 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
258 จ้างป้ายไวนิลอบรมจริยธรรมและบรรยายศาสนาอิสลาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
259 จ้างทำป้ายทำเนียบรายชื่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโกคเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
260 จ้างเหมาขุดลอกสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติบึงนบหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
261 จ้างทำวารสารรายงานกิจการ ประจำปี2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2562
262 จ้างเหมาขุดลอกสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติบึงนบหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ธันวาคม 2562
263 จ้างเหมาขุดลอกสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติบึงนบหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ธันวาคม 2562
264 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (ประชุมสภา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธันวาคม 2562
265 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธันวาคม 2562
266 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2562
267 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2562
268 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2562
269 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปรารถนา หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2562
270 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนิมิตร หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2562
271 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจันทร์เจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2562
272 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบางหินลับพร้า ม.1 เชื่อมบางหิน ม.3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2562
273 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุสาน หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2562
274 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยายหนู หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2562
275 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่วมใจ หมู่ที่ 5 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2562
276 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียนกข-2288 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
277 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
278 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็กใน ศพด.บ้านโคกเจริญ ศพด.ตลิ่งชัน ศพด.ทุ่งต่อเรือ ร.ร.วัดโคกสวย ร.ร.บ้านโคกเจริญ ร.ร.บ้านทุ่งต่อเรือ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
279 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-53-0016 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
280 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5359 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
281 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-53-0016 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
282 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-53-0016 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
283 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2562
284 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน สาย วัดโคกสวย หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
285 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย บ้านตลิ่งชัน - ฝายคลองลำไตรมาส หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
286 จ้างซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ี 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2562
287 จ้างรถจักรยานยนต์กองคลัง เข้าตรวจเช็คและซ่อมประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
288 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็กใน ศพด.บ้านโคกเจริญ ศพด.ตลิ่งชัน ศพด.ทุ่งต่อเรือ ร.ร.วัดโคกสวย ร.ร.บ้านโคกเจริญ ร.ร.บ้านทุ่งต่อเรือ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 31 ตุลาคม 2562
289 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ตุลาคม 2562
290 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ตุลาคม 2562
291 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
292 จ้างทำพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
293 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สารส้มขุ่นผง 500 กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
294 ซื้อวัสดุคอมพิวเอตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
295 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
296 ซื้อยางมะตอยผสมสำเร็จ จำนวน 200 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
297 ซื้อตัวรับสัญญาฯอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
298 ซื้อไดร์ชาร์จรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ตุลาคม 2562
299 จ้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง พง.ถ.24001 สายบ้านตลิ่งชัน-ฝายคลองลำไทรมาส และเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง พง.ถ.24004 สายวัดโคกสวย ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ตุลาคม 2562
300 จ้างทำพวงมาลา จำนวน 1 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ตุลาคม 2562
301 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติบึงนบหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ตุลาคม 2562
302 จ้างถ่ายเอกสาร ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
303 จ้างเปลี่ยนไดชาร์จรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 2288 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
304 จ้างถ่ายเอกสารรายงานผลโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
305 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
306 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลโครงการ เพื่อใช้ในโครงการเวทีประชาคมจัดทำแผนสุขภาพตำบลโคกเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
307 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เพื่อใช้ในโครงการเวทีประชาคมจัดทำแผนสุขภาพตำบลโคกเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
308 จ้างป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
309 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
310 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
311 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
312 จ้างซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำของระบบสูบน้ำบาดาล หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
313 จ้างซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำแบบหอยโข่งของระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
314 จ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
315 จ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
316 จ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
317 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1/2562 ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
318 ซื้อแบตเตอรี่ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียนกค-7314 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
319 จ้างเช่าเต็นท์พร้อมที่นั่งพระสงฆ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
320 จ้างทำป้ายอะคริลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
321 ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมเสริมส้รางความปรองดองสมานฉันท์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
322 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
323 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลานใน หมู่ที่ 5 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
324 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยตาเอียด หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
325 จ้างปรับปรุงถนนสายหัวควน หมู่ที่ 2 โรงรม ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
326 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่วมใจ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
327 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยายจีบ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
328 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตีนวัด 2 หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
329 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนิมิตร หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
330 จ้างปรับปรุงถนนสายหัวควน หมู่ที่ 2 โรงรม ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
331 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
332 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปราบนก หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
333 จ้างปรับปรุงถนนสายหัวควน หมู่ที่ 2 โรงรม ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
334 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
335 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
336 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
337 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
338 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
339 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
340 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
341 จ้างจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 12 เมตร เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
342 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการอบรมเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
343 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
344 จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
345 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 สิงหาคม 2562
346 ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 สิงหาคม 2562
347 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยผสมสำเร็จ จำนวน 250 กระสอบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
348 จ้างซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
349 ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
350 จ้างเปลี่ยนทรายกรองระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
351 จ้างซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
352 ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
353 จ้างซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
354 ซื้อกระจกโค้งพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
355 จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวน 44 วันๆละ52 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
356 ซื้อวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ครบชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
357 จ้างทำป้ายไวนิลโคงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
358 ซื้อสารเคมีป้องกันและกำจัดยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
359 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
360 จ้างทำป้ายโครงการรักเป็นปลอดภัย ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
361 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (ประชุมสภา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
362 ซื้อวัสดุจานรับสัญญาณดาวเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
363 ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
364 ซื้อสารส้มขุ่นผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
365 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน บฉ-6324 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
366 ซื้อขาตั้งไมค์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 2 อัน และขาตั้งไมค์แบบตั้งพื้น จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
367 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน80-4933 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
368 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ ฯ ขนาด 3 X 3.5 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 สิงหาคม 2562
369 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในงานรัฐพิธี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 สิงหาคม 2562
370 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ เพื่อใช้ในโครงการเสียงเพลงสร้างสุขในกลุ่มผู้สูงวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562
371 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562
372 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
373 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
374 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
375 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
376 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
377 จ้างเติมน้ำยาถังดับเพลงิชนิดผงเคมีแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
378 ซื้อตู้ลิ้นชักพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
379 ซื้อชุด อปพร.และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
380 จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
381 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
382 จ้างป้ายไวนิลโครงการเสียงเพลงสุขใจในกลุ่มผู้สูงวัยตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กรกฎาคม 2562
383 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กรกฎาคม 2562
384 ซื้อน้ำดื่มสำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.โคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562
385 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมุสลิมร่วมใจ หมู่ที่ ๑ 22 กรกฎาคม 2562
386 ซื้อวัสดุการศึกษา (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
387 ซื้อวัสดุงานบ้าานงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
388 ซื้อวัสุดคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
389 จ้างป้ายไวนิลโครงการเสียงเพลงสุขใจในกลุ่มผู้สูงวัยตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
390 ซื้อแผ่นยางตาราง๙ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
391 ซื้อวัสดุอื่นๆเพื่อใช้ในโครงการเสียงเพลงสร้างสุขในกลุ่มผู้สูงอายุตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
392 ซื้อสายสัญญาณโปรเจคเตอร์ VGA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
393 จ้างป้ายไวนิลโครงการเสียงเพลงสร้างสุขในกลุ่มผู้สูงวัยตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
394 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน80-4933 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
395 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
396 จ้างขุดลอกหน้าฝายคลองแพรกซ้าย หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
397 ซื้อวัสดุงานบ้าานงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
398 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
399 ซื้อวัสุดคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
400 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน บฉ-6324 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
401 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5359 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
402 จ้างปรับปรุงบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุ (นางส้อง ประสิว) หมู่ที่ 8 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
403 จ้างปรับปรุงบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุ (บ้านนายทวี ผสมทรัพย์) หมู่ที่ 1 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
404 จ้างปรับปรุงบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุ (นางปริ้ม ทิพย์บุญ) หมู่ที่ 2 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
405 จ้างขุดลอกหน้าฝายบางหิน หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2562
406 จ้างซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2562
407 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 กรกฎาคม 2562
408 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
409 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
410 จ้างอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
411 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
412 ซื้อวัสดุอื่นๆ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
413 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
414 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2562
415 ซื้อวัสดุอื่นๆ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2562
416 จ้างเหมารถโดยสาร ไม่ประจำทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14  มิถุนายน  2562
417 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (ประชุมสภา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13  มิถุนายน  2562
418 จ้างค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
419 จ้างตกแต่งสถานที่และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
420 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
421 จ้างเช่าเต็นท์ ,โต๊ะ,เก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
422 จ้างเหมาถ่ายเอกสารการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) จำนวน 3 แฟ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
423 จ้างเหมาจัดทำคอลัมน์บทความลงนิตยสาร SBL Magazine จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
424 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
425 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
426 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
427 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
428 จ้างทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ร.10 พร้อมติดตั้ง ณ บริเวณบึงนบหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
429 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
430 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
431 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2562
432 จ้างเตรียมสนามแข่งขันกีฬาฟุตบอลและเดิน-วิ่งมินิมาราธอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤษภาคม 2562
433 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
434 จ้างเช่าเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
435 อาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 22 พฤษภาคม 2562
436 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
437 ซื้อพานพุ่มดอกไม้พลาสติกสีเหลือง จำนวน 5 พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
438 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
439 ซื้อธงตราสัญลักษณ์ วปร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
440 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
441 จ้างเหมาตกแต่งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ร.10 บริเวณหน้า อบต.โคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
442 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน หมายเลขครุภัณฑ์ 420 58 0007 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
443 ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ซุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
444 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 2288 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2562
445 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2562
446 จ้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2562
447 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข-2288 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2562
448 จ้างซ่อมเครื่องหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
449 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5359 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
450 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5359 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
451 ซื้อสารส้มขุ่นผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
452 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.00x3.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2562
453 ซื้ออุปกรณ์สำหรับการสาธิตการทำผ้ามัดย้อม เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
454 ซื้อสีสำหรับสาธิตการทำผ้ามัดย้อม โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
455 ซื้อของรางวัลสำหรับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
456 ซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง ณ อบต.โคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มีนาคม 2562
457 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการค่ายครอบครัวเข้มแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
458 ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
459 จ้างซ่อมแซมระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
460 จ้างซ่อมแซมระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
461 จ้างทำอาหารรว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
462 จ้างตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
463 จ้างซ่อมแซมระบบท่อประปาท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
464 ซื้อของรางวัลการประกวดทักษะทางวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2562
465 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลานใน (ตอนปลาย) หมู่ที่ 5 ต.โคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
466 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนิมิตร หมู่ที่ 7 ต.โคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
467 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทรัพย์ทวี หมู่ที่ 1 ต.โคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
468 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนขอนรัก หมู่ที่ 4 ต.โคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
469 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปราบนก หมู่ที่ 6 ต.โคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
470 ซื้อกล่องพลาสติก (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
471 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5359 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
472 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5359 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
473 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 8 เชื่อม หมู่ที่ 7 (ซอยวงเวียนใหญ่) ต.โคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
474 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกียรติประเสริฐ หมู่ที่ 3 ต.โคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
475 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
476 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยายจีบ หมู่ที่ 2 ต.โคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
477 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2562
478 ซื้อกล่องพลาสติกใสเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2562
479 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2562