ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยราษฏ์ร่วมใจ หมู่ที่ ๒-๕ ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ 10 ตุลาคม 2562
2 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอบบ้านตก-หัวแหลม หมู่ที่ ๗ ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปล 10 ตุลาคม 2562
3 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนา หมู่ที่ ๓ ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ 10 ตุลาคม 2562
4 วัสดุตามที่ได้เกิดสาธารณภัย (วาตภัย) จำนวน ๑๒ รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้ายใบสั่งซื้อ) 30 กันยายน 2562
5 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคเรียนที่ 1/2562 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
6 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
7 ซื้อมอเตอร์สูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมใต้น้ำ (Supmersible) ๒ HP ๒๒๐ V. จำนวน ๑ ตัว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
8 ซื้อปั๊มน้ำ ขนาด ๒๐ HP ท่อสูบน้ำ ขนาด ๔ นิ้ว x ๓ นิ้ว จำนวน ๑ ตัว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
9 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA จำนวน ๒ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
10 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA จำนวน ๑ เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
11 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี หรือ Network แบบที่ ๑ (๑๘ หน้า/นาที) จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
12 ซื้อเครื่องพิมพ์ Mulifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
13 ซื้อเก้าอี้บุนวม พนักพิง ขาคาด จำนวน ๒๐ ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
14 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
15 ซื้อเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง จำนวน ๑๐๐ ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
16 ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (lnk Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
17 จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองมะรุ่ย (ท่าค่าย) หมู่ที่ ๔ ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ยาว ๓๐.๐๐ เมตร จำนวน ๑ โครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ยกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
18 จ้างโครงการจ้างสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
19 จ้างเหมาเวทีพร้อมระบบแสงสีเสียง ตามโครงการวัฒนธรรมไทย สานสายใยชุมชน ประจำปี ๒๕๖๒ ระว่างวันที่ ๒๐-๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สนามที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
20 ซื้อลูกฟุตบอล จำนวน ๒๐ ลูก (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
21 ซื้อแบตเตอร์รี่รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๑๖๑ พังงา จำนวน ๒ ลูก (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
22 จ้างซ่อมสีเฉพาะจุด-กันชนหลังและใส่ยางกันโคลนรถยนต์ส่วนกลางประจำสำนักงาน หมายเลขทะเบียน กข-๓๐๓๒ พังงา (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
23 ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลางประจำสำนักงาน หมายเลขทะเบียน กข-๓๐๓๒ พังงา จำนวน ๔ เส้น (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
24 ซื้อสารส้ม (ขุ่นผง) จำนวน ๔,๐๐๐ กิโลกรัม (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
25 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ใช้ในงานกิจการประปา (ติดตั้งมาตรวัดน้ำและซ่อมแซมประปาภายในตำบลมะรุ่ย) จำนวน ๕ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
26 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ (สำนักปลัด) ตามรายละเอียดแนบท้ายใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
27 จ้างชุดการแสดง (วัฒนธรรมท้องถิ่น) ในพิธีเปิดโครงการและแสดงบนเวที ตามโครงการวัฒนธรรมไทย สานสายใยชุมชน ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒ ชุด (ตามรายละเอียดแนบท้ายใบสั่งจ้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
28 จ้างตกแต่งสถานที่จัดงาน ตามโครงการวัฒนธรรมไทย สานสายใยชุมชน ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
29 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ (สำนักปลัด) ตามรายละเอียดแนบท้ายใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
30 จ้างเหมารถแห่สปอตโฆษณา โครงการวัฒนธรรมไทย สานสายใยชุมชน ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยเริ่มแห่สปอตโฆษณา ตั้งแต่วันที่ ๑๕-๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๗ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
31 จ้างเหมาเวทีพร้อมระบบแสงสีเสียง ตามโครงการวัฒนธรรมไทย สานสายใยชุมชน ประจำปี ๒๕๖๒ ระว่างวันที่ ๒๐-๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สนามที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
32 จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการวัฒนธรรมไทยสานสายใยชุมชน ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา จำนวน ๔ รายการ (ตามเอกสารแนบท้ายใบสั่งจ้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
33 วัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ (กองการศึกษา) ตามรายละเอียดแนบท้ายใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
34 ซื้อประตูน้ำทองเหลือง ๔ นิ้ว จำนวน ๑ ตัว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
35 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยพัฒนา หมู่ที่ ๓ ตำบลมะรุ่ย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ ตร.ม. จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
36 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตีนวัด หมู่ที่ ๕ ตำบลมะรุ่ย กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตร.ม. จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
37 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
38 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๕ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
39 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ใช้ในงานกิจการประปา (ติดตั้งมาตรวัดน้ำและซ่อมแซมประปาภายในตำบลมะรุ่ย) จำนวน ๑๐ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
40 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
41 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (ยกสูง) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 กรกฎาคม 2562
42 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (ยกสูง) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 กรกฎาคม 2562
43 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (ยกสูง) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18  มิถุนายน  2562
44 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (ยกสูง) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18  มิถุนายน  2562
45 โครงการจัดซื้อรถส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (ยกสูง) จำนวน ๑ คัน 11  มิถุนายน  2562
46 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ (สำนักปลัด) ตามรายละเอียดแนบท้ายใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6  มิถุนายน  2562
47 จ้างโครงการขุดบ่อน้ำตื้น จุดที่ ๑ - จุดที่ ๘ (หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๗) ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2562
48 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (กองการศึกษา) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
49 ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) ตามรายละเอียดแนบท้ายใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤษภาคม 2562
50 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) ตามรายละเอียดแนบท้ายใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤษภาคม 2562
51 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผล ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) ตามรายละเอียดแนบท้ายใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2562
52 ซื้อท่อดูดน้ำดับเพลิงและสายส่งน้ำดับเพลิง ประจำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (ดับเพลิงได้) หมายเลขทะเบียน บจ-๙๕๙๑ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤษภาคม 2562
53 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ใช้ในงานกิจการประปา (ติดตั้งมาตรวัดน้ำ และซ่อมแซมประปา ภายในตำบลมะรุ่ย) จำนวน ๒๓ รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้ายใบสั่งซื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
54 ซื้อสารส้ม (ขุ่นผง) ๒๕ ก.ก./ถุง จำนวน ๔,๐๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
55 ซื้อวัสดุ ตามโครงการละศีลอดในเดือนรอมฏอน ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๖ พฤษภาคม - ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ มัสยิดบ้านโคกไคร หมู่ที่ ๑ และมัสยิดบ้านท่าสนุก หมู่ที่ ๓ (ตามรายละเอียดแนบท้ายใบสั่งซื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
56 จ้างซ่อมแซมผ้าใบซุ้ม เต็นท์นักกีฬา จำนวน ๑๐ หลัง (ผ้าเต็นท์ขนาด ๓x๓ เมตร พร้อมสกรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
57 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๑๖๑ พังงา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
58 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (ดับเพลิงได้) หมายเลขทะเบียน บจ-๙๕๙๑ พังงา เพื่อให้รถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
59 จ้างโครงการก่อสร้างรั้วบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย หมู่ที่ ๔ ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ขนาดสูง ๑.๓๕ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ยกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2562
60 ซื้อน้ำดื่ม,น้ำแข็ง สำหรับนักกีฬาแข่งขันฟุตบอล,นักกีฬาแข่งขันวอลเลย์บอล,นักกีฬาแข่งขันตะกร้อวง โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.มะรุ่ยคัพ ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๖ มีนาคม -๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านบ่อแสนไทรงาม 22 มีนาคม 2562
61 ซื้อวัสดุ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.มะรุ่ยคัพ ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๖ มีนาคม -๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านบ่อแสนไทรงาม ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา (รายละเอียดแนบท้ายใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง) โดยวิธีเฉพ 22 มีนาคม 2562
62 ซื้อวัสดุ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.มะรุ่ยคัพ ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๖ มีนาคม -๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านบ่อแสนไทรงาม ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา (รายละเอียดแนบท้ายใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง) โดยวิธีเฉพ 22 มีนาคม 2562
63 เช่าเครื่องเสียง จำนวน ๑ ชุด ใช้สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.มะรุ่ยคัพ ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๖ มีนาคม - ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านบ่อแสนไทรงาม ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
64 ซื้อชุดนักกีฬาและถ้วยรางวัล โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.มะรุ่ยคัพ ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๖ มีนาคม - ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านบ่อแสนไทรงาม ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา (ตามรายละเอียดแนบท้ายใบสั่งซื้ 22 มีนาคม 2562
65 จ้างจัดทำป้ายบอกคะแนนและจ้างตกแต่งสถานที่พิธีเปิด โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.มะรุ่ยคัพ ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๖ มีนาคม - ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านบ่อแสนไทรงาม ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา (ตามรายล 21 มีนาคม 2562
66 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-4161 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562