ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุ ตามโครงการช่วยเหลือประชาชน (กรณีเกิดสาธารณภัย) ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
2 ซื้อวัสดุกีฬาของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
3 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
4 ซื้อวัสดุกีฬาของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
5 ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลางประจำสำนักงาน หมายเลขทะเบียน กข-7340 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
6 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางประจำสำนักงาน หมายเลขทะเบียน กข-7340 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
7 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศขององค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
8 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2563
9 ซื้อวัสดุกีฬาของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
10 จ้างค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
11 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ประจำสำนักงาน (รถบรรทุกดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (ยกสูง) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi 1 กันยายน 2563
12 จ้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บริเวณด้านหน้าโรงเรียนบ้านท่าสนุก หมู่ที่ ๓ ตำบลมะรุ่ย เสาไฟฟ้าสูง ๙.๐๐ เมตร พร้อมกิ่งเดียวโคมไฟฟ้า ๒๕๐ วัตต์ จำนวน ๑๐ ต้น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบรูปและรายการที่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
13 ซื้อหนังสือเรียนตามโครงการค่าหนังสือเรียน (อายุ 3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2563
14 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม 2563
15 จ้างค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม 2563
16 ซื้อชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๒๓ ชุด (ตามรายละเอียดแนบท้ายใบสั่งซื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม 2563
17 ซื้อปั๊มน้ำบาดาล ขนาด ๒ HP ๒๒๐ V. (๑๔ ใบพัด) ท่อจ่าย ๒ นิ้ว จำนวน ๒ ตัว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม 2563
18 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
19 ซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์ในกิจการประปา จำนวน ๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
20 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (สำนักปลัด) ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563
21 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563
22 ซื้อวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ครบชุด (๑ ชุด ประกอบด้วย วัคซีน ๑ โดส ,เหรียญ,บัตร,เข็ม,ไซริงค์) สำลี ๒ ถุง,แอลกอฮอล์ขวดใหญ่ ๕ ขวด ตามโครงการสัตว์ปลอดภัย คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563
23 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2563
24 จ้างซ่อมแซมเครื่องพริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๒-๕๒-๐๐๐๙ จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2563
25 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ประจำสำนักงาน (รถบรรทุกดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (ยกสูง) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 สิงหาคม 2563
26 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ประจำสำนักงาน (รถบรรทุกดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (ยกสูง) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 สิงหาคม 2563
27 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2563
28 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2563
29 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2563
30 ซื้อวัสดุตามโครงการช่วยเหลือประชาชน (กรณีเกิดสาธารณภัย) วาตภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2563
31 จ้างทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ขนาดกว้าง ๒.๔ x ยาว ๔.๘๕ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2563
32 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2563
33 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2563
34 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๓ พร้อมติดตั้ง ขนาด ๒.๐๐ x ๓.๕๐ จำนวน ๔ ป้าย (ติดตั้งหมู่ที่ ๑ ,ติดตั้งปากทางหมู่ที่ ๕ สายมะรุ่ย-โคกไคร,ติดตั้งศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ , ติดตั้งหน้าสำนักงาน อบต.มะรุ่ย หมู่ที่ ๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2563
35 จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม เข้าตรวจสภาพและซ่อมแซม รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กทธ-๔๓๔ พังงา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563
36 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๑๖๑ พังงา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563
37 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ใช้ในงานกิจการประปา (ติดตั้งมาตรวัดน้ำ และซ่อมแซมประปา ภายในตำบลมะรุ่ย) จำนวน ๓๒ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายใบสั่งซื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563
38 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2563
39 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองจูด-ท่าเทียบเรือ หมู่ที่ ๕ พร้อมฝาปิด โดยก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร กว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๕๗ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.มะรุ่ยกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2563
40 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ประจำสำนักงาน (รถบรรทุกดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (ยกสูง) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi 10 กรกฎาคม 2563
41 ซื้อถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด ๑๐ ปอนด์ จำนวน ๑๕ ถัง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
42 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยศูนยืพัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
43 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ประจำสำนักงาน (รถบรรทุกดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (ยกสูง) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi 23  มิถุนายน  2563
44 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ประจำสำนักงาน (รถบรรทุกดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (ยกสูง) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi 23  มิถุนายน  2563
45 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา (ปั๊มน้ำใช้กิจการประปา 055-52-0016 หมู่ที่ 4 ตำบลมะรุ่ย) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2563
46 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบังเอียด หมู่ที่ ๒ โดยก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.มะรุ่ยกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2563
47 โครงการจัดซื้อรถยนต์ประจำสำนักงาน (รถบรรทุกดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (ยกสูง) จำนวน ๑ คัน 17  มิถุนายน  2563
48 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2563
49 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านตก-หัวแหลม หมู่ที่ ๗ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้ 28 พฤษภาคม 2563
50 ซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์ ในกิจการประปา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2563
51 ซื้อวัสดุตามโครงการเฝ้าระวังและควบคุม กำจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2563
52 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2563
53 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยก๋งเกี๋ยน หมู่ที่ ๔ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตาม 25 พฤษภาคม 2563
54 จ้างโครงการขุดลอกคลองมะรุ่ย เป็นแนวร่องน้ำ จากโรงสูบน้ำดิบขึ้นเหนือน้ำตามลำคลอง ยาวประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร กว้างเฉลี่ย ๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร โดยจ้างเหมาบริการรถแม็คโฮ จำนวน ๔๐ ชั่วโมงๆละ ๑,๗๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2563
55 จ้างซ่อมแซมเสาไฟฟ้าสารธารณะ (highmast) สี่แยกมะรุ่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
56 ซื้อถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2563
57 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยมิตรภาพ ๓ หมู่ที่ ๖ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ ม. หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแ 28 เมษายน 2563
58 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประสานใจ หมู่ที่ ๕ โดยก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๙๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ ม. หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแ 28 เมษายน 2563
59 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามมัคคี หมู่ที่ ๓ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้ 28 เมษายน 2563
60 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยพัฒนา (ผช.ผญ.ดลหมาน ปากลาว) หมู่ที่ ๓ โดยก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้า 28 เมษายน 2563
61 ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๔๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
62 จ้างโครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อรองรับพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ของค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 เมษายน 2563
63 จ้างโครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อรองรับพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ของค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
64 จ้างต่อสัญญาเว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
65 จ้างโครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อรองรับพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ของค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
66 ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและแก้ปัญหาสาธารณภัย(ภัยแล้งและภัยอื่นๆ)กิจกรรมจิตอาสาเสริมแนวฝายน้ำล้น คลองมะรุ่ย(ชั่วคราว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
67 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่าเปลือกหอย หมู่ที่ ๒ ตำบลมะรุ่ย คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.มะรุ่ยกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
68 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.กัลยานิมิตร หมูที่ ๔-๖ ตำบลมะรุ่ย ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.มะรุ่ยกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
69 จ้างโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำซอยตาทิน หมู่ที่ ๔ ตำบลมะรุ่ย โดยวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๓ ศก. ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.มะรุ่ยกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
70 จ้างเหมาคนงานประจำรถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
71 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
72 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
73 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
74 จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขเจริญ หมู่ที่ ๒ ตำบลมะรุ่ย ถนน คสล.กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๓.๐๐ ตารางเมตร พร้อมคูระบายน้ำ คสล.กว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๕๗ เมตร ยาว ๕๘.๐๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.มะรุ่ยกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
75 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
76 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ (กองคลัง) ตามรายละเอียดแนบท้ายใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
77 ซื้อวัสดุไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๗ จำนวน ๘ รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้ายใบสั่งซื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
78 จ้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ เสาไฟฟ้าสูง ๙ เมตร พร้อมติดตั้ง กิ่งเดียวโคมไฟฟ้า ๒๕๐ วัตต์ จำนวน ๙ ต้น บริเวณด้านหน้าโรงเรียนวัดนิโครธคุณากร หมู่ที่ ๖ ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
79 จ้างเหมารถบัสประเภทไม่ปรับอากาศ (พัดลม) ขนาด ๖๐ ที่นั่ง พร้อมประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ รับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน เด็กปฐมวัย ศพด.อบต.มะรุ่ย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๑ คัน วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ Nemo Dolphins Ba 25 กุมภาพันธ์ 2563
80 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแผ่นพื้นท้องภายในรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๑๖๑ พังงา ตามรายละเอียดดังแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
81 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ใช้ในงานกิจการประปา (ใช้ในการซ่อมแซมประปาสระน้ำ หมู่ที่ ๕ ต.มะรุ่ย) จำนวน ๕ รายการ ตามรายละเอียดดังแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กุมภาพันธ์ 2563
82 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
83 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ใช้ในงานกิจการประปา (ติดตั้งมาตรวัดน้ำและซ่อมแซมประปาภายในตำบลมะรุ่ย จำนวน ๒๕ รายการ) ตามรายละเอียดแนบท้ายใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กุมภาพันธ์ 2563
84 ซื้อสารส้ม (ขุ่นผง) จำนวน ๓,๐๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กุมภาพันธ์ 2563
85 จ้างเช่าเต้นท์พร้อมเก้าอี้ (เต้น รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน ขนาด ๕ เมตร x ๑๕ เมตร จำนวน ๔ หลัง พร้อมเก้าอี้ ๒๐๐ ตัว) โครงการสนับสนุนและส่งเสริมตลาดชุมชนจัดตั้งตลาดชุมชนตำบลมะรุ่ย ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ตลาดนัดชุมชน (หลาดหมากลุย) หมู่ที่ ๗ ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
86 เช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง (เวทีรวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน ขนาด ๔.๕x๑๐ เมตร ความสูงไม่ต่ำกว่า ๙๐ เซนติเมตร ๑ ชุด พร้อมเครื่องเสียง ๑ ชุด ตามโครงการสนับสนุนและส่งเสริมตลาดชุมชนตำบลมะรุ่ย ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
87 ซื้อค่าของขวัญสำหรับชุดการแสดง (กระเป๋าผ้าปาเต๊ะ จำนวน ๑๐๐ ใบ) ตามโครงการสนับสนุนและส่งเสริมตลาดชุมชนตำบลมะรุ่ย ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ตลาดนัดชุมชน (หลาดหมากลุย) หมู่ที่ ๗ ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
88 ซื้อวัสดุหินคลุกสำหรับปรับระดับ จำนวน ๖๐๐ ตัน โครงการสนับสนุนและส่งเสริมตลาดชุมชนตำบลมะรุ่ย ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
89 จ้างจ้างเหมาปรับพื้นที่ตลาดนัดชุมชน จำนวน ๓,๕๐๐ ตารางเมตร ตามโครงการสนับสนุนและส่งเสริมตลาดชุมชนตำบลมะรุ่ย ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ตลาดนัดชุมชน (หลาดหมากลุย) หมู่ที่ ๗ ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
90 จ้างอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมในพิธีเปิด จำนวน ๒๐๐ ชุด ตามโครงการสนับสนุนและส่งเสริมตลาดชุมชนจัดตั้งตลาดชุมชนตำบลมะรุ่ย ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ตลาดนัดชุมชน (หลาดหมากลุย) หมู่ที่ ๗ ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
91 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบำรุงราษฏร์ หมู่ที่ ๓ ตำบลมะรุ่ย กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๗๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.มะรุ่ยกำหนด) โดย 22 มกราคม 2563
92 จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนสายทับปุด-โคกไคร บริเวณด้านหน้า โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร หมู่ที่ ๖ ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย จำนวน ๑ โครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.มะรุ่ยกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2563
93 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่าศรีแก้ว หมู่ที่ ๒ ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.มะรุ่ยกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2563
94 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาหัส หมู่ที่ ๗ ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน ที่ 22 มกราคม 2563
95 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านกำนัน หมู่ที่ ๔ ตำบลมะรุ่ย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๕๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ราย 21 มกราคม 2563
96 ซื้อจัดซื้อยาง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๑๖๑ พังงา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2562
97 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2562
98 จ้างจ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ รับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ไป-กลับ จำนวน ๒ วัน โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิก อบต.พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบล วันที่ ๗-๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ดิแอดเวนเจอร์ เมาน์เทนคลับ 29 พฤศจิกายน 2562
99 จ้างโครงการเทพื้น คสล.บริเวณด้านหน้าและด้านข้างโรงจอดรถ องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย หมู่ที่ ๔ ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๘๐.๐๐ ตารางเมตร พื้นหนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบรูปและรา 14 พฤศจิกายน 2562
100 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย โรงเรียนบ้านท่าสนุก โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2562
101 ซื้อวัสดุไฟฟ้า ติดตั้งตู้ไฟฟ้า ๓ เฟส ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.มะรุ่ย จำนวน ๒๐ รายการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย (ตามรายละเอียดใบสั่งซื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
102 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยแบ่งจ่าย เป็นเดือน จำนวน ๑๐ เดือนๆ ละ ๒,๓๐๐ บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
103 จ้างตรวจสภาพและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลางประจำสำนักงาน หมายเลขทะเบียน กข-๗๓๔๐ พังงา เนื่องจากถึงกำหนดระยะเวลาการตรวจเช็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2562
104 จ้างจัดทำปฏิทินประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๔๐๐ ชุด (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
105 จ้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะบริเวณถนนสายทับปุด-โคกไคร หมู่ที่ ๔ ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา เสาไฟฟ้าสูง ๙.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งกิ่งเดียวโคมไฟฟ้า ๒๕๐ วัตต์ จำนวน ๙ ต้น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
106 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
107 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย โรงเรียนบ้านท่าสนุก โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร 21 ตุลาคม 2562
108 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอบบ้านตก-หัวแหลม หมู่ที่ ๗ ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปล 10 ตุลาคม 2562
109 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยราษฏ์ร่วมใจ หมู่ที่ ๒-๕ ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ 10 ตุลาคม 2562
110 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนา หมู่ที่ ๓ ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ 10 ตุลาคม 2562
111 วัสดุตามที่ได้เกิดสาธารณภัย (วาตภัย) จำนวน ๑๒ รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้ายใบสั่งซื้อ) 30 กันยายน 2562
112 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคเรียนที่ 1/2562 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
113 ซื้อเก้าอี้บุนวม พนักพิง ขาคาด จำนวน ๒๐ ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
114 ซื้อมอเตอร์สูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมใต้น้ำ (Supmersible) ๒ HP ๒๒๐ V. จำนวน ๑ ตัว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
115 ซื้อเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง จำนวน ๑๐๐ ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
116 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
117 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
118 ซื้อเครื่องพิมพ์ Mulifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
119 ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (lnk Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
120 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี หรือ Network แบบที่ ๑ (๑๘ หน้า/นาที) จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
121 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA จำนวน ๒ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
122 ซื้อปั๊มน้ำ ขนาด ๒๐ HP ท่อสูบน้ำ ขนาด ๔ นิ้ว x ๓ นิ้ว จำนวน ๑ ตัว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
123 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA จำนวน ๑ เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
124 จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองมะรุ่ย (ท่าค่าย) หมู่ที่ ๔ ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ยาว ๓๐.๐๐ เมตร จำนวน ๑ โครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ยกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
125 จ้างโครงการจ้างสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
126 จ้างเหมาเวทีพร้อมระบบแสงสีเสียง ตามโครงการวัฒนธรรมไทย สานสายใยชุมชน ประจำปี ๒๕๖๒ ระว่างวันที่ ๒๐-๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สนามที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
127 จ้างซ่อมสีเฉพาะจุด-กันชนหลังและใส่ยางกันโคลนรถยนต์ส่วนกลางประจำสำนักงาน หมายเลขทะเบียน กข-๓๐๓๒ พังงา (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
128 ซื้อแบตเตอร์รี่รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๑๖๑ พังงา จำนวน ๒ ลูก (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
129 ซื้อลูกฟุตบอล จำนวน ๒๐ ลูก (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
130 ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลางประจำสำนักงาน หมายเลขทะเบียน กข-๓๐๓๒ พังงา จำนวน ๔ เส้น (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
131 ซื้อสารส้ม (ขุ่นผง) จำนวน ๔,๐๐๐ กิโลกรัม (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
132 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ใช้ในงานกิจการประปา (ติดตั้งมาตรวัดน้ำและซ่อมแซมประปาภายในตำบลมะรุ่ย) จำนวน ๕ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
133 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ (สำนักปลัด) ตามรายละเอียดแนบท้ายใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
134 จ้างตกแต่งสถานที่จัดงาน ตามโครงการวัฒนธรรมไทย สานสายใยชุมชน ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
135 จ้างชุดการแสดง (วัฒนธรรมท้องถิ่น) ในพิธีเปิดโครงการและแสดงบนเวที ตามโครงการวัฒนธรรมไทย สานสายใยชุมชน ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒ ชุด (ตามรายละเอียดแนบท้ายใบสั่งจ้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
136 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ (สำนักปลัด) ตามรายละเอียดแนบท้ายใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
137 จ้างเหมารถแห่สปอตโฆษณา โครงการวัฒนธรรมไทย สานสายใยชุมชน ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยเริ่มแห่สปอตโฆษณา ตั้งแต่วันที่ ๑๕-๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๗ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
138 จ้างเหมาเวทีพร้อมระบบแสงสีเสียง ตามโครงการวัฒนธรรมไทย สานสายใยชุมชน ประจำปี ๒๕๖๒ ระว่างวันที่ ๒๐-๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สนามที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
139 จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการวัฒนธรรมไทยสานสายใยชุมชน ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา จำนวน ๔ รายการ (ตามเอกสารแนบท้ายใบสั่งจ้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
140 ซื้อประตูน้ำทองเหลือง ๔ นิ้ว จำนวน ๑ ตัว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
141 วัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ (กองการศึกษา) ตามรายละเอียดแนบท้ายใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
142 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยพัฒนา หมู่ที่ ๓ ตำบลมะรุ่ย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ ตร.ม. จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
143 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตีนวัด หมู่ที่ ๕ ตำบลมะรุ่ย กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตร.ม. จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
144 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๕ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
145 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ใช้ในงานกิจการประปา (ติดตั้งมาตรวัดน้ำและซ่อมแซมประปาภายในตำบลมะรุ่ย) จำนวน ๑๐ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
146 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
147 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
148 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (ยกสูง) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 กรกฎาคม 2562
149 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (ยกสูง) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 กรกฎาคม 2562
150 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (ยกสูง) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18  มิถุนายน  2562
151 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (ยกสูง) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18  มิถุนายน  2562
152 โครงการจัดซื้อรถส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (ยกสูง) จำนวน ๑ คัน 11  มิถุนายน  2562
153 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ (สำนักปลัด) ตามรายละเอียดแนบท้ายใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6  มิถุนายน  2562
154 จ้างโครงการขุดบ่อน้ำตื้น จุดที่ ๑ - จุดที่ ๘ (หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๗) ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2562
155 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (กองการศึกษา) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
156 ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) ตามรายละเอียดแนบท้ายใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤษภาคม 2562
157 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) ตามรายละเอียดแนบท้ายใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤษภาคม 2562
158 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผล ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) ตามรายละเอียดแนบท้ายใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2562
159 ซื้อท่อดูดน้ำดับเพลิงและสายส่งน้ำดับเพลิง ประจำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (ดับเพลิงได้) หมายเลขทะเบียน บจ-๙๕๙๑ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤษภาคม 2562
160 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ใช้ในงานกิจการประปา (ติดตั้งมาตรวัดน้ำ และซ่อมแซมประปา ภายในตำบลมะรุ่ย) จำนวน ๒๓ รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้ายใบสั่งซื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
161 ซื้อสารส้ม (ขุ่นผง) ๒๕ ก.ก./ถุง จำนวน ๔,๐๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
162 ซื้อวัสดุ ตามโครงการละศีลอดในเดือนรอมฏอน ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๖ พฤษภาคม - ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ มัสยิดบ้านโคกไคร หมู่ที่ ๑ และมัสยิดบ้านท่าสนุก หมู่ที่ ๓ (ตามรายละเอียดแนบท้ายใบสั่งซื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
163 จ้างซ่อมแซมผ้าใบซุ้ม เต็นท์นักกีฬา จำนวน ๑๐ หลัง (ผ้าเต็นท์ขนาด ๓x๓ เมตร พร้อมสกรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
164 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๑๖๑ พังงา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
165 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (ดับเพลิงได้) หมายเลขทะเบียน บจ-๙๕๙๑ พังงา เพื่อให้รถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
166 จ้างโครงการก่อสร้างรั้วบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย หมู่ที่ ๔ ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ขนาดสูง ๑.๓๕ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ยกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2562
167 ซื้อน้ำดื่ม,น้ำแข็ง สำหรับนักกีฬาแข่งขันฟุตบอล,นักกีฬาแข่งขันวอลเลย์บอล,นักกีฬาแข่งขันตะกร้อวง โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.มะรุ่ยคัพ ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๖ มีนาคม -๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านบ่อแสนไทรงาม 22 มีนาคม 2562
168 ซื้อวัสดุ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.มะรุ่ยคัพ ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๖ มีนาคม -๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านบ่อแสนไทรงาม ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา (รายละเอียดแนบท้ายใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง) โดยวิธีเฉพ 22 มีนาคม 2562
169 ซื้อวัสดุ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.มะรุ่ยคัพ ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๖ มีนาคม -๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านบ่อแสนไทรงาม ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา (รายละเอียดแนบท้ายใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง) โดยวิธีเฉพ 22 มีนาคม 2562
170 เช่าเครื่องเสียง จำนวน ๑ ชุด ใช้สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.มะรุ่ยคัพ ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๖ มีนาคม - ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านบ่อแสนไทรงาม ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
171 ซื้อชุดนักกีฬาและถ้วยรางวัล โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.มะรุ่ยคัพ ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๖ มีนาคม - ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านบ่อแสนไทรงาม ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา (ตามรายละเอียดแนบท้ายใบสั่งซื้ 22 มีนาคม 2562
172 จ้างจัดทำป้ายบอกคะแนนและจ้างตกแต่งสถานที่พิธีเปิด โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.มะรุ่ยคัพ ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๖ มีนาคม - ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านบ่อแสนไทรงาม ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา (ตามรายล 21 มีนาคม 2562
173 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-4161 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562