ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 โครงการติดตั้งทุ่นลอยน้ำ อ่าวบอน หมู่ที่ 4  23 กันยายน 2564
2 จ้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
3 ปรับพื้นที่ป้องกันแนวกัดเซาะศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3  22 กันยายน 2564
4 จ้างปรับพื้นที่ป้องกันแนวกัดเซาะศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
5 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
6 จ้างซ่อมแซมโคมไฟโซล่าเซลล์ที่ป้ายประสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
7 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (มอแกน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
8 ซื้อสื่อการเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
9 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
10 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อมิตซูบิชิ สีเทา ทะเบียน กค 8442 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
11 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคในลักษณะถุงยังชีพ โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้ได้รับความเดือดร้อน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
12 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเกาะพระทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  16 กันยายน 2564
13 จ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเกาะพระทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
14 เครื่องอุปโภคบริโภคในลักษณะถุงยังชีพ โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้ได้รับความเดือดร้อน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  16 กันยายน 2564
15 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคในลักษณะถุงยังชีพ โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้ได้รับความเดือดร้อน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
16 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
17 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคในลักษณะถุงยังชีพ โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้ได้รับความเดือดร้อน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
18 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
19 ซ่อมแซมระบบสูบน้ำสำนักงาน อบต.เกาะพระทอง  10 กันยายน 2564
20 จ้างซ่อมแซมระบบสูบน้ำสำนักงาน อบต.เกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
21 ซ่อมแซมระบบสูบน้ำนบเกาะชาด  10 กันยายน 2564
22 ซ่อมแซมระบบสูบน้ำนบเกาะชาด  10 กันยายน 2564
23 ซื้อปลาทะเล โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้มีรายได้น้อยและประชาชนทั่วไป (กิจกรรมการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
24 เช่าเต็นท์โดม โครงการการบริหารจัดการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
25 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
26 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
27 วัสดุสำนักงาน  7 กันยายน 2564
28 ซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การรักษาพยาบาลและการจัดตั้งจุดตรวจการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
29 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องปั่นไฟดีเซล 30 กิโลวัตต์ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
30 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องปั่นไฟดีเซล 30 กิโลวัตต์ หมู่ที่ 4  2 กันยายน 2564
31 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
32 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
33 ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (มอแกน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
34 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
35 ซื้อติดตั้งระบบไฟฟ้า 5 KW (Solar Rooftop) โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อการรักษาพยาบาลและการจัดตั้งจุดตรวจ การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
36 ติดตั้งระบบไฟฟ้า 5 KW (Solar Rooftop) โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อการรักษาพยาบาลและการจัดตั้งจุดตรวจ การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  24 สิงหาคม 2564
37 ซื้อวัสดุดนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
38 จ้างเหมาเรือบรรทุกเครื่องปั่นไฟดีเซล 30 กิโลวัตต์ หมู่ที่ 3  18 สิงหาคม 2564
39 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องปั่นไฟดีเซล 30 กิโลวัตต์ หมู่ที่ 3  13 สิงหาคม 2564
40 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องปั่นไฟดีเซล 30 กิโลวัตต์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
41 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
42 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  6 สิงหาคม 2564
43 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
44 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
45 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
46 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - ชุดโซล่าเซลล์ออฟกริด  2 สิงหาคม 2564
47 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - ชุดโซล่าเซลล์ออฟกริด ติดตั้งบนเรือ  2 สิงหาคม 2564
48 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - ชุดโซล่าเซลล์ออฟกริด ติดตั้งบนเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
49 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
50 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - เครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
51 จ้างเหมาเรือบรรทุกเครื่องปั่นไฟดีเซล 30 กิโลวัตต์ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
52 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องปั่นไฟดีเซล 30 กิโลวัตต์ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
53 จ้างโครงการขยายเขตระบบน้ำประปาหมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
54 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องปั่นไฟดีเซล 30 กิโลวัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
55 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องปั่นไฟดีเซล 30 กิโลวัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
56 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องปั่นไฟดีเซล 30 กิโลวัตต์  29 กรกฎาคม 2564
57 จ้างบริการรถบรรทุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
58 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องปั่นไฟดีเซล 30 กิโลวัตต์ หมู่ที่ 2  29 กรกฎาคม 2564
59 ซื้อน้ำดื่ม สำหรับจุดตรวจคัดกรองโควิด - 19 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อการรักษาพยาบาลและการจัดตั้งจุดตรวจ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
60 โครงการขยายเขตระบบน้ำประปาหมู่ที่ 3  22 กรกฎาคม 2564
61 ซื้อติดตั้งชุดโซล่าเซลล์ออฟกริด แบบเคลื่อนย้ายได้พร้อมใช้งานสำหรับ Local Quarantine โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การรักษาพยาบาลและการจัดตั้งจุดตรวจ การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
62 จ้างป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
63 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
64 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
65 วัสดุคอมพิวเตอร์  15 กรกฎาคม 2564
66 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
67 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
68 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร - เครื่องพ่นละอองฝอย แบบสะพายหลัง โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อการรักษาพยาบาลและการจัดตั้งจุดตรวจ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
69 จ้างค่าบริหารจัดการขยะติดเชื้อโรงพยาบาลสนาม โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การรักษาพยาบาลและการจัดตั้งจุดตรวจการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและลดอัตราการติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ในพื้นที่ โดยวิ  30  มิถุนายน  2564
70 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
71 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 4  29  มิถุนายน  2564
72 ประกวดราคาซื้อติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มิถุนายน  2564
73 ซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิดท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
74 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพาน หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มิถุนายน  2564
75 วัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การรักษาพยาบาลและการตั้งจุดตรวจ การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19 )  28  มิถุนายน  2564
76 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
77 วัสดุและครุภัณฑ์ ตามโครงการป้องกันภัยโรคติดต่อ การรักษาพยาบาลและการตั้งจุดตรวจและการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID 19)  28  มิถุนายน  2564
78 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคลองเข้ หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  มิถุนายน  2564
79 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
80 เช่าเต็นท์โดม โครงการการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
81 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
82 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์  22  มิถุนายน  2564
83 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
84 ครุภัณฑ์สำนักงาน - โต๊ะขาพับอเนกประสงค์  21  มิถุนายน  2564
85 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - โต๊ะขาพับอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
86 วัสดุคอมพิวเตอร์  18  มิถุนายน  2564
87 วัสดุคอมพิวเตอร์  18  มิถุนายน  2564
88 วัสดุคอมพิวเตอร์  15  มิถุนายน  2564
89 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
90 ครุภัณฑ์สำนักงาน - โต๊ะทำงานพร้อเก้าอี้  11  มิถุนายน  2564
91 วัสดุสำนักงาน  11  มิถุนายน  2564
92 วัสดุสำนักงาน  11  มิถุนายน  2564
93 ประกวดราคาซื้อติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10  มิถุนายน  2564
94 ประกวดราคาซื้อติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10  มิถุนายน  2564
95 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
96 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
97 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
98 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
99 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
100 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพาน หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4  มิถุนายน  2564
101 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพาน หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4  มิถุนายน  2564
102 ประกวดราคาซื้อติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1  มิถุนายน  2564
103 ติดตั้งระบบไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(มอแกน)  31 พฤษภาคม 2564
104 ซื้อติดตั้งระบบไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(มอแกน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
105 ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องเรือ 40 แรง  27 พฤษภาคม 2564
106 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องเรือ 40 แรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
107 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพาน หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 พฤษภาคม 2564
108 โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน(กองคลัง)  25 พฤษภาคม 2564
109 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
110 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
111 จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(มอแกน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
112 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
113 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคลองเข้ หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 พฤษภาคม 2564
114 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคลองเข้ หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 พฤษภาคม 2564
115 ซ่อมวิทยุสื่อสาร  13 พฤษภาคม 2564
116 ซ่อมวิทยุสื่อสาร  13 พฤษภาคม 2564
117 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - โทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
118 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - เครื่องกรองน้ำ  11 พฤษภาคม 2564
119 ประกวดราคาซื้อติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 พฤษภาคม 2564
120 ประกวดราคาซื้อติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 พฤษภาคม 2564
121 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
122 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - เครื่องกรองน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
123 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคลองเข้ หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 พฤษภาคม 2564
124 จ้างดูแลเว็บไซต์ อบต.เกาะพระทอง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
125 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - ตู้เหล็ก 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
126 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - เตาแก๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
127 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
128 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
129 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
130 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
131 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
132 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
133 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
134 จ้างออกแบบโครงการซ่อมแซมสะพานไม้ตัวที หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
135 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
136 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - เรือหัวโทง (กองการศึกษา)  22 เมษายน 2564
137 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - เครื่องกรองน้ำ (กองการศึกษา)  22 เมษายน 2564
138 วัสดุสำนักงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล่น (มอแกน)  22 เมษายน 2564
139 ประกวดราคาซื้อติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 เมษายน 2564
140 ซื้อโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (มอแกน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
141 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ -กล้องถ่ายรูป (กองการศึกษา)  21 เมษายน 2564
142 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล (กองการศึกษา)  21 เมษายน 2564
143 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค Acer E5-575G-73WK หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0033 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
144 โครงการก่อสร้างสะพาน หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 4  7 เมษายน 2564
145 ซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดท่าเทียบเรือ (ท่าบ้านตาคล่อง) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
146 จ้างออกแบบโครงการซ่อมแซมสะพานไม้ตัวที หมู่ที่ 1  7 เมษายน 2564
147 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (มอแกน)  7 เมษายน 2564
148 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคลองเข้ หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 เมษายน 2564
149 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดท่าเทียบเรือ (ท่าบ้านตาคล่อง) หมู่ที่ 2  7 เมษายน 2564
150 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี  1 เมษายน 2564
151 ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน  1 เมษายน 2564
152 จ้างเหมาเรือสปีดโบ๊ท วันที่ 4 มีนาคม 2564  31 มีนาคม 2564
153 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
154 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเกาะพระทอง  30 มีนาคม 2564
155 ประกวดราคาซื้อติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 มีนาคม 2564
156 ประกวดราคาซื้อติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 มีนาคม 2564
157 ติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4  17 มีนาคม 2564
158 ประกวดราคาซื้อติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 มีนาคม 2564
159 โครงการก่อสร้างทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4  15 มีนาคม 2564
160 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคลองเข้ หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 มีนาคม 2564
161 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคลองเข้ หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 มีนาคม 2564
162 ประกวดราคาซื้อทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 มีนาคม 2564
163 ติดตั้งกล้องวงจรปิดท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 4  15 มีนาคม 2564
164 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ  5 มีนาคม 2564
165 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ และสี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
166 ครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ และสี)  1 มีนาคม 2564
167 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
168 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคลองเข้ หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 กุมภาพันธ์ 2564
169 เหมาเรือสปีดโบีท  23 กุมภาพันธ์ 2564
170 ขุดลอกแนวท่อส่งน้ำประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง หมู่ที่ 2 บ้านท่าแป๊ะโย้ย  22 กุมภาพันธ์ 2564
171 จ้างจ้างเหมาบริการติดตั้งสาย LAN ระหว่างอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
172 ซื้อวัสดุเชื้อดพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
173 วัสดุคอมพิวเตอร์  8 กุมภาพันธ์ 2564
174 วัสดุสำนักงาน  27 มกราคม 2564
175 วัสดุคอมพิวเตอร์  27 มกราคม 2564
176 จ้างโครงการซ่อมแซมทางเดินเท้า คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
177 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (พัดลมติดผนัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
178 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะหมู่บูชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
179 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (พัดลมตั้งพื้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
180 โครงการก่อสร้างสะพานคลองเข้ หมู่  21 มกราคม 2564
181 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
182 ซื้อครุภัณพ์สำนักงาน (พัดลมติดผนัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
183 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (พัดลมตั้งพื้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
184 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมตั้งพื้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
185 จ้างโครงการซ่อมแซมทางเดินเท้า คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
186 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (พัดลมติดผนัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
187 วัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564  14 มกราคม 2564
188 โครงการซ่อมแซมทางเดินเท้า คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1  14 มกราคม 2564
189 วัสดุโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือชุมชนมอแกน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์  13 มกราคม 2564
190 ซื้อวัสดุ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือเป็นสิ่งขอว (ถุงยังชีพ) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
191 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  13 มกราคม 2564
192 ซื้อวัสดุ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือเป็นสิ่งขอว (ถุงยังชีพ) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
193 วัสดุ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือเป็นสิ่งขอว (ถุงยังชีพ) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์  12 มกราคม 2564
194 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  11 มกราคม 2564
195 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล  11 มกราคม 2564
196 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
197 จ้างป้ายไวนิล โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
198 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  6 มกราคม 2564
199 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
200 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  4 มกราคม 2564
201 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
202 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
203 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2564
204 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2564
205 ถังเก็บน้ำ ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 20 ใบ  30 ธันวาคม 2563
206 ซื้อถังเก็บน้ำ ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 20 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2563
207 จ้างโครงการก่อสร้างติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
208 จ้างโครงการก่อสร้างติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
209 จ้างโครงการก่อสร้างติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
210 จ้างโครงการก่อสร้างติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
211 โครงการก่อสร้างติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 1  24 ธันวาคม 2563
212 โครงการก่อสร้างติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3  24 ธันวาคม 2563
213 โครงการก่อสร้างติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 2  24 ธันวาคม 2563
214 โครงการก่อสร้างติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 4  24 ธันวาคม 2563
215 วัสดุคอมพิวเตอร์  23 ธันวาคม 2563
216 จ้างดำเนินการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
217 จ้างจ้างเหมาซักรีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
218 วัสดุ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือเป็นสิ่งขอว (ถุงยังชีพ) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์  21 ธันวาคม 2563
219 จ้างเหมาแพขนานยนต์บรรทุกรถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง  17 ธันวาคม 2563
220 จ้างจ้างเหมาแพขนานยนต์บรรทุกรถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
221 จ้างจ้างเหมาแพขนานยนต์บรรทุกรถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
222 จ้างจ้างเหมาแพขนานยนต์บรรทุกรถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
223 โครงการก่อสร้างติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง  15 ธันวาคม 2563
224 จ้างก่อสร้างติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
225 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
226 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
227 วัสดุก่อสร้าง  8 ธันวาคม 2563
228 ทำป้ายไวนิล  7 ธันวาคม 2563
229 ดำเนินการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  7 ธันวาคม 2563
230 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
231 จ้างทำพานพุ่มดอกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
232 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
233 เหมาเรือบรรทุกยางมะตอย  26 พฤศจิกายน 2563
234 วัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย)  26 พฤศจิกายน 2563
235 วัสดุคอมพิวเตอร์  24 พฤศจิกายน 2563
236 โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง  16 พฤศจิกายน 2563
237 จ้างออกแบบจ้างวิศวกรออกแบบ โครงการก่อสร้างสะพาน ม.2-ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
238 จัดดอกไม้ งานของวันที่ 23 ตุลาคม 2563  3 พฤศจิกายน 2563
239 จ้างเหมาบริการติดตั้งวางระบบพร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย  28 ตุลาคม 2563
240 วัสดุสำนักงาน (พรม)  28 ตุลาคม 2563
241 วัสดุสำนักงาน  22 ตุลาคม 2563
242 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  22 ตุลาคม 2563
243 จ้างวิศวกรออกแบบ โครงการก่อสร้างสะพาน ม.2-ม.4  21 ตุลาคม 2563
244 จ้างวิศวกรออกแบบ โครงการก่อสร้างสะพาน ม.2-ม.4  21 ตุลาคม 2563
245 โครงการก่อสร้างลานออกกำลังกาย หมู่ที่ ๒  21 ตุลาคม 2563
246 จ้างเหมาผูกผ้าประดับเวที โครงการส่งเสริมความสำคัญของชาติ กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  21 ตุลาคม 2563
247 จ้างเหมาผูกผ้าประดับเวที โครงการส่งเสริมความสำคัญของชาติ กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  21 ตุลาคม 2563
248 จ้างโครงการก่อสร้างลานออกกำลังกาย หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2563
249 โครงการก่อสร้างลานออกกำลังกาย หมู่ที่ ๒  12 ตุลาคม 2563
250 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เรือสปีดโบ๊ท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 กันยายน 2563
251 จ้างป้ายไวนิลธงชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
252 จ้างจัดจ้างป้ายสติ๊กเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
253 จัดจ้างป้ายสติ๊กเกอร์  25 กันยายน 2563
254 ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเกาะพระทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตำบลเกาะพระทอง  25 กันยายน 2563
255 ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเกาะพระทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตำบลเกาะพระทอง  23 กันยายน 2563
256 วัสดุ-อุปกรณ์กีฬา ประจำปีงบประมาณ 2563  21 กันยายน 2563
257 วัสดุคอมพิวเตอร์  21 กันยายน 2563
258 วัสดุคอมพิวเตอร์  21 กันยายน 2563
259 จ้างป้ายไวนิลธงชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
260 วัสดุคอมพิวเตอร์  16 กันยายน 2563
261 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
262 จ้างป้ายไวนิลโครงการอบรมมัคคุเทศก์ชุมชนประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
263 ซื้อค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ โครงการอบรมมัคคุเทศก์ชุมชนประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
264 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เรือสปีดโบ๊ท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กันยายน 2563
265 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เรือสปีดโบ๊ท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กันยายน 2563
266 จ้างขุดลอกท่อระบายน้ำหมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2563
267 ก่อสร้างซ่อมแซมสะพานตัวที  3 กันยายน 2563
268 จ้างก่อสร้างซ่อมแซมสะพานตัวที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2563
269 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 กันยายน 2563
270 จ้างอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม โครงการจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ พัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
271 วัสดุอื่นๆ  26 สิงหาคม 2563
272 ซื้อค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้รกการอ่านตำบลเกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
273 จ้างอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจฯ หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
274 จ้างโครงการรักการอ่าน (ป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
275 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
276 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการชุดลำโพงอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
277 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการชุดโต๊ะทำงานผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
278 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
279 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะหมู่บูชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
280 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
281 ซื้อจัดวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
282 จ้างออกแบบจ้างออกแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
283 จ้างออกแบบจ้างออกแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
284 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
285 จ้างออกแบบจ้างออกแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
286 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
287 จ้างด้วยสำนักปลัด อบต.เกาะพระทอง มีความจำเป็นจัดซื้อจัดจ้างป้ายไวนิล จำนวน 6 ป้าย เพื่อใช้ในการปฏิบัตองานในส่วนราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
288 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
289 ซื้อวัสดุสำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
290 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เรือสปีดโบ๊ท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 สิงหาคม 2563
291 วัสดุอื่นๆ  17 สิงหาคม 2563
292 ซื้อวัสดุซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
293 จ้างซ่อมแซมฝ้าเเพดานและทาสีสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
294 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
295 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 สิงหาคม 2563
296 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 สิงหาคม 2563
297 จ้างซ่อมแซมหลังคาสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2563
298 จัดซื้อครุภัณฑ์เรือสปีดโบ๊ท  6 สิงหาคม 2563
299 จ้างโครงการศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมศึกษาดูงานการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2563
300 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เรือสปีดโบ๊ท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 สิงหาคม 2563
301 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 สิงหาคม 2563
302 จ้างออกแบบ  5 สิงหาคม 2563
303 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 สิงหาคม 2563
304 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2563
305 ซื้อวัสดุซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2563
306 ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อนที่ 4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 กรกฎาคม 2563
307 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
308 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
309 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 กรกฎาคม 2563
310 ซื้อสมอเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
311 จ้างก่อสร้างติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
312 ก่อสร้างติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 1  14 กรกฎาคม 2563
313 ก่อสร้างติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 1  14 กรกฎาคม 2563
314 ก่อสร้างติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 1  14 กรกฎาคม 2563
315 จ้างรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลเกาะพระทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
316 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
317 ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อนที่ 4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 กรกฎาคม 2563
318 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 กรกฎาคม 2563
319 ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อนที่ 4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 กรกฎาคม 2563
320 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 กรกฎาคม 2563
321 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  มิถุนายน  2563
322 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 1 คัน  30  มิถุนายน  2563
323 ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อนที่ 4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มิถุนายน  2563
324 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มิถุนายน  2563
325 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
326 รถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อนที่ 4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง  25  มิถุนายน  2563
327 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการปั๊มน้ำระบบโซล่าเซลล์ในเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
328 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
329 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อมิตซูบิชิ ไทรทัน สีดำ หมายเลขทะเบียน กข 9274 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
330 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
331 จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลพร้อมท่อ PVC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
332 ซื้อจัดวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
333 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  มิถุนายน  2563
334 ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2563
335 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างติดตั้งสนามเด็กเล่นตำบลเกาะพระทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11  มิถุนายน  2563
336 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5  มิถุนายน  2563
337 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5  มิถุนายน  2563
338 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างติดตั้งสนามเด็กเล่นตำบลเกาะพระทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2  มิถุนายน  2563
339 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างติดตั้งสนามเด็กเล่นตำบลเกาะพระทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2  มิถุนายน  2563
340 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 พฤษภาคม 2563
341 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างติดตั้งสนามเด็กเล่นตำบลเกาะพระทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 พฤษภาคม 2563
342 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
343 จ้างจัดจ้างป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
344 ก่อสร้างติดตั้งสนามเด็กเล่นตำบลเกาะพระทอง  21 พฤษภาคม 2563
345 ซื้ออุปกรณ์ทดสอบดินและคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
346 ซื้ออุปกรณ์ทดสอบดินและคอนกรีต แบบหล่อคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
347 จ้างออกแบบสะพานคลองเข้ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
348 ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพ โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยสาธารณภัย ผู้ได้รับผลกระทบผู้ได้รับความเดือดร้อนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ครั้งที่ 2/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
349 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
350 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
351 รถบรรทุก(ดีเซล)  13 พฤษภาคม 2563
352 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
353 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
354 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
355 ซื้อถุงยังชีพ โครงการ ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ได้รับผลกระทบผู้ได้รับความเดือนร้อนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
356 จ้าง้ป้ายไวนิล โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ได้รับผลกระทบผู้ได้รับความเดือดร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
357 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
358 จ้างจ้างเหมาเรือบรรทุกรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
359 จ้างจ้างเหมาเรือบรรทุกรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
360 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
361 จ้างเหมาเรือบรรทุกรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
362 ซื้ออุปกรณ์ทดสอบดินและคอนกรีต แบบหล่อคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
363 ซื้ออุปกรณ์ทดสอบดินและคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
364 จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าทางเลือก (Solar Home System) (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
365 จ้างซ่อมแซมศูนย์อาหารทางทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
366 จ้างซ่อมแซมศูนย์อาหารทางทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
367 จ้างซ่อมแซมห้องน้ำสาธารณะหมู่ที่ 2 บ้านท่าแป๊ะโย้ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
368 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
369 จ้างซ่อมแซมศูนย์อาหารทางทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
370 จ้างออกแบบสะพานข้ามคลองเข้ หมู่ที่ 1  3 เมษายน 2563
371 จ้างออกแบบสะพานคลองเข้ หมู่ที่ 1  26 มีนาคม 2563
372 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
373 จ้างเหมาเรือบรรทุกรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
374 จ้างเหมาเรือบรรทุกรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
375 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
376 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
377 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
378 จ้างเหมาทำความสะอาดบ่อน้ำตื้นสาธารณะ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
379 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
380 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
381 จ้างเหมาทำความสะอาดบ่อน้ำตื้นสาธารณะ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
382 จ้างเหมาทำความสะอาดบ่อน้ำตื้นสาธารณะ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
383 จ้างทำความสะอาดบ่อน้ำติื้นสาธารณะ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
384 ซื้อเครื่องเรือขนาด 40 แรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
385 ซื้อ้เครื่องเรือขนาด 25 แรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
386 จ้างป้ายไวนิล โครงการอบรมวิธีป้องกันและการดับไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
387 จ้างป้ายไวนิล โครงการอบรมวิธีป้องกันและการดับไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
388 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
389 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
390 ซื้อจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมจัดทำแนวป้องกันไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
391 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมจัดทำแนวป้องกันไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
392 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการบริหารจัดการขยะ กิจกรรม Big Cleaning Day Kohprathong โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
393 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
394 จ้างอบรมวิธีการป้องกันและการดับไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
395 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
396 จ้างการบริหารจัดการขยะ กิจกรรม Big Cleaning Day Kohprathong โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
397 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
398 จ้างอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม โครงการบริหารบริหารจัดการขยะ กิจกรรม Big Cleaning Day Kohpratong โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
399 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการบริหารจัดการขยะ กิจกรรม Big Cleaning Day Kohprathong โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
400 ซื้อจัดซื้อเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า(inverter) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
401 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
402 จ้างโครงการ งานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
403 จ้างอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม โครงการอบรมวิธีป้องกันและดับไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
404 จ้างอบรมวิธีการป้องกันและการดับไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
405 จัดซื้อเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า(inverter)  19 กุมภาพันธ์ 2563
406 จ้างค่าเรือรับส่ง โครงการอบรมวิธีการป้องกันและดับไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
407 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
408 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
409 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
410 จ้างซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
411 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
412 ซื้อวัสดุซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
413 จ้างโครงการงานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
414 ซื้อเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2563
415 เช่าฝากเรือจอดเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
416 เช่าฝากเรือจอดเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
417 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2563
418 เช่าฝากเรือจอดเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2563
419 จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์อาหารทางทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2563
420 จ้างลากเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
421 ซื้อจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
422 จ้างจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
423 เช่าจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
424 จ้างจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
425 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
426 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
427 จ้างดูแลเว็บไซด์ อบต.เกาะพระทอง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
428 จ้างตกแต่งสถานหล่อเทียนและขบวนรถแห่เทียนพรรษา โครงการหล่อเทียนและขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
429 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อมิตซูบิชิ ไทรทัน สีดำ หมายเลขทะเบียนรถ กข ๙๒๗๔ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
430 จ้างซ่อมกุญแจรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อฟอร์ด XLT สีเขียว กข ๓๗๒๘ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
431 จ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะ เรือหัวโทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธันวาคม 2562
432 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2562
433 จ้างเหมาเรือบรรทุกรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2562
434 จ้างซ่อมแซมรถพ่วงบรรทุกเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2562
435 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการหอกระจายข่าวตำบลเกาะพระทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 ธันวาคม 2562
436 จ้างซ่อมแซมรถพ่วงบรรทุกเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2562
437 จ้างก่อสร้างป้ายหน่วยงานพร้อมรั้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤศจิกายน 2562
438 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการหอกระจายข่าวตำบลเกาะพระทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 พฤศจิกายน 2562
439 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการหอกระจายข่าวตำบลเกาะพระทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 พฤศจิกายน 2562
440 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการหอกระจายข่าวตำบลเกาะพระทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 พฤศจิกายน 2562
441 โครงการหอกระจายข่าวตำบลเกาะพระทอง  15 พฤศจิกายน 2562
442 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างงานซ่อมแซมท่าเทียบเรือเกาะพระทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 พฤศจิกายน 2562
443 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างงานซ่อมแซมท่าเทียบเรือเกาะพระทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 พฤศจิกายน 2562
444 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างงานซ่อมแซมท่าเทียบเรือเกาะพระทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 พฤศจิกายน 2562
445 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างงานซ่อมแซมท่าเทียบเรือเกาะพระทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 ตุลาคม 2562
446 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าทางเลือก (Solar Home Systems) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 ตุลาคม 2562
447 โครงการปรับปรุงศูนย์อาหารทางทะเล  17 ตุลาคม 2562
448 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างงานซ่อมแซมท่าเทียบเรือเกาะพระทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 ตุลาคม 2562
449 จ้างโครงการส่งเสริมความสำคัญของชาติกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2562
450 จ้างโครงการส่งเสริมความสำคัญของชาติกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2562
451 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าทางเลือก (Solar Home Systems) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 ตุลาคม 2562
452 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าทางเลือก (Solar Home Systems) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 ตุลาคม 2562
453 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าทางเลือก (Solar Home Systems) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 กันยายน 2562
454 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างงานซ่อมแซมท่าเทียบเรือเกาะพระทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 กันยายน 2562
455 จ้างฝายกั้นน้ำกัดเซาะ หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งดาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
456 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างงานซ่อมแซมท่าเทียบเรือเกาะพระทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 กันยายน 2562
457 จ้างจัดสถานที่ โครงการประเพณีขอสิบชาวมอแกน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
458 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างงานซ่อมแซมท่าเทียบเรือเกาะพระทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 กันยายน 2562
459 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2562
460 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
461 ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 กันยายน 2562
462 เช่าสถานที่จอดเรือตรวจการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2562
463 เช่าเช่าสถานที่จอดเรือตรวจการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2562
464 ติดตั้งระบบไฟฟ้าทางเลือก (Solar Home Systems)  21 สิงหาคม 2562
465 จ้างจัดทำโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
466 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2562
467 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2562
468 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ ประจำปีงบปรมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2562
469 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2562
470 ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2562
471 จ้างซ่อมแซมทางเบี่ยง หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2562
472 จ้างซ่อมแซมท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2562
473 จ้างจ้างเหมาตกแต่งสถานหล่อเทียนและขบวนรถแห่เทียนพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2562
474 จ้างก่อสร้างฝายกั้นน้ำเค็มชั่วคราว หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2562
475 จ้างก่อสร้างฝายกั้นน้ำเค็มชั่วคราว หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2562
476 จ้างโครงการซ่อมแซมสะพานตาเฉ็ง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2562
477 จ้างก่อสร้างฝายกั้นน้ำเค็มชั่วคราว หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2562
478 จ้างโครงการแข่งกีฬาเกาะพระทองสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครังที่ ๕ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
479 ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราชการ 2562 ในวันจันทร์ ที่ 3 มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2562
480 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า สีขาว กนธ ๖๕๒ พังงา และ ฮอนด้า สีดำ กนค ๖๘๙ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2562
481 จ้างผูกผ้าประดับเวที โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2562
482 ซื้อโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ในวันจันทร์ทีึ่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2562
483 จ้างจ้างเหมาในการจัดเตรียมกองอำนวยการ/สนามแข่งขันกีฬาเกาะพระทองสัมพันธ์ ต้านยาเสพดิด ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2562
484 จ้างโครงการแข่งกีฬาเกาะพระทองสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครังที่ ๕ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2562
485 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า สีขาว กนธ ๖๕๒ พังงา และ ฮอนด้า สีดำ กนค ๖๘๙ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2562
486 ซิ้อวัสดุสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง  9 กรกฎาคม 2562
487 จ้างโครงการขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2562
488 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าอู่คานเรือ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2562
489 จ้างโครงการเทพื้นคอนกรีตโรงจอดรถ อบต.เกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2562
490 จ้างโครงการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ระบบประปา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2562
491 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 กรกฎาคม 2562
492 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 กรกฎาคม 2562
493 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 กรกฎาคม 2562
494 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 กรกฎาคม 2562
495 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  มิถุนายน  2562
496 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  มิถุนายน  2562
497 จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบพร้อมโครงเหล็กทรงโค้ง  26  มิถุนายน  2562
498 ซื้อจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ลงนามถวายพระพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2562
499 ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  มิถุนายน  2562
500 ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14  มิถุนายน  2562
501 ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14  มิถุนายน  2562
502 ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5  มิถุนายน  2562
503 ซื้อวัสดุก้่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2562
504 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 พฤษภาคม 2562
505 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 พฤษภาคม 2562
506 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 พฤษภาคม 2562
507 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 พฤษภาคม 2562
508 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 พฤษภาคม 2562
509 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 พฤษภาคม 2562
510 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 พฤษภาคม 2562
511 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 พฤษภาคม 2562
512 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 พฤษภาคม 2562
513 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 พฤษภาคม 2562
514 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 พฤษภาคม 2562
515 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 พฤษภาคม 2562
516 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 พฤษภาคม 2562
517 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 พฤษภาคม 2562
518 จ้างโครงการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ระบบประปา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2562
519 จ้างโครงการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ระบบประปา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2562
520 ซื้อถังน้ำขนาด 2,000 ลิตร พร้อมเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2562
521 ซื้อกล้องวงจรปิด(ภายนอกอาคาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2562
522 โครงการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ระบบประปา หมู่ที่ 1  24 เมษายน 2562
523 ซื้อกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2562
524 ซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2562
525 รถตักหน้าขุดหลัง  23 เมษายน 2562
526 จ้างโครงการซ่อมแซมสะพานไม้ตัวที หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2562
527 โครงการซ่อมแซมสะพานไม้ตัวที หมู่ที่ ๑  19 เมษายน 2562