ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 วัสดุสำนักงาน (พรม) 28 ตุลาคม 2563
2 จ้างเหมาบริการติดตั้งวางระบบพร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย 28 ตุลาคม 2563
3 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 22 ตุลาคม 2563
4 วัสดุสำนักงาน 22 ตุลาคม 2563
5 จ้างวิศวกรออกแบบ โครงการก่อสร้างสะพาน ม.2-ม.4 21 ตุลาคม 2563
6 จ้างวิศวกรออกแบบ โครงการก่อสร้างสะพาน ม.2-ม.4 21 ตุลาคม 2563
7 โครงการก่อสร้างลานออกกำลังกาย หมู่ที่ ๒ 21 ตุลาคม 2563
8 จ้างเหมาผูกผ้าประดับเวที โครงการส่งเสริมความสำคัญของชาติ กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 21 ตุลาคม 2563
9 จ้างเหมาผูกผ้าประดับเวที โครงการส่งเสริมความสำคัญของชาติ กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 21 ตุลาคม 2563
10 จ้างโครงการก่อสร้างลานออกกำลังกาย หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2563
11 โครงการก่อสร้างลานออกกำลังกาย หมู่ที่ ๒ 12 ตุลาคม 2563
12 จ้างป้ายไวนิลธงชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2563
13 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เรือสปีดโบ๊ท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 กันยายน 2563
14 ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเกาะพระทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตำบลเกาะพระทอง 25 กันยายน 2563
15 จ้างจัดจ้างป้ายสติ๊กเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2563
16 จัดจ้างป้ายสติ๊กเกอร์ 25 กันยายน 2563
17 ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเกาะพระทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตำบลเกาะพระทอง 23 กันยายน 2563
18 วัสดุคอมพิวเตอร์ 21 กันยายน 2563
19 วัสดุคอมพิวเตอร์ 21 กันยายน 2563
20 วัสดุ-อุปกรณ์กีฬา ประจำปีงบประมาณ 2563 21 กันยายน 2563
21 จ้างป้ายไวนิลธงชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
22 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
23 วัสดุคอมพิวเตอร์ 16 กันยายน 2563
24 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เรือสปีดโบ๊ท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 กันยายน 2563
25 จ้างป้ายไวนิลโครงการอบรมมัคคุเทศก์ชุมชนประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
26 ซื้อค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ โครงการอบรมมัคคุเทศก์ชุมชนประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
27 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เรือสปีดโบ๊ท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 กันยายน 2563
28 จ้างขุดลอกท่อระบายน้ำหมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2563
29 ก่อสร้างซ่อมแซมสะพานตัวที 3 กันยายน 2563
30 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 กันยายน 2563
31 จ้างก่อสร้างซ่อมแซมสะพานตัวที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2563
32 จ้างอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม โครงการจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ พัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2563
33 วัสดุอื่นๆ 26 สิงหาคม 2563
34 จ้างอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจฯ หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
35 จ้างโครงการรักการอ่าน (ป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
36 ซื้อค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้รกการอ่านตำบลเกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
37 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2563
38 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการชุดโต๊ะทำงานผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563
39 ซื้อจัดวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563
40 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะหมู่บูชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563
41 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563
42 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการชุดลำโพงอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563
43 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563
44 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2563
45 จ้างออกแบบจ้างออกแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2563
46 จ้างออกแบบจ้างออกแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2563
47 จ้างออกแบบจ้างออกแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2563
48 จ้างด้วยสำนักปลัด อบต.เกาะพระทอง มีความจำเป็นจัดซื้อจัดจ้างป้ายไวนิล จำนวน 6 ป้าย เพื่อใช้ในการปฏิบัตองานในส่วนราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 สิงหาคม 2563
49 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 สิงหาคม 2563
50 ซื้อวัสดุสำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
51 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
52 วัสดุอื่นๆ 17 สิงหาคม 2563
53 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เรือสปีดโบ๊ท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 สิงหาคม 2563
54 จ้างซ่อมแซมฝ้าเเพดานและทาสีสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2563
55 ซื้อวัสดุซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2563
56 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 สิงหาคม 2563
57 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2563
58 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 สิงหาคม 2563
59 จ้างซ่อมแซมหลังคาสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2563
60 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เรือสปีดโบ๊ท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 สิงหาคม 2563
61 จ้างโครงการศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมศึกษาดูงานการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2563
62 จัดซื้อครุภัณฑ์เรือสปีดโบ๊ท 6 สิงหาคม 2563
63 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 สิงหาคม 2563
64 จ้างออกแบบ 5 สิงหาคม 2563
65 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 สิงหาคม 2563
66 ซื้อวัสดุซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 สิงหาคม 2563
67 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 สิงหาคม 2563
68 ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อนที่ 4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 กรกฎาคม 2563
69 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2563
70 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2563
71 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 กรกฎาคม 2563
72 ซื้อสมอเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2563
73 จ้างก่อสร้างติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563
74 ก่อสร้างติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 1 14 กรกฎาคม 2563
75 ก่อสร้างติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 1 14 กรกฎาคม 2563
76 ก่อสร้างติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 1 14 กรกฎาคม 2563
77 จ้างรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลเกาะพระทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2563
78 ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อนที่ 4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 กรกฎาคม 2563
79 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 กรกฎาคม 2563
80 ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อนที่ 4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 กรกฎาคม 2563
81 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 กรกฎาคม 2563
82 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
83 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30  มิถุนายน  2563
84 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 1 คัน 30  มิถุนายน  2563
85 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29  มิถุนายน  2563
86 ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อนที่ 4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29  มิถุนายน  2563
87 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
88 รถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อนที่ 4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 25  มิถุนายน  2563
89 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
90 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการปั๊มน้ำระบบโซล่าเซลล์ในเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
91 ซื้อจัดวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
92 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
93 จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลพร้อมท่อ PVC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
94 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อมิตซูบิชิ ไทรทัน สีดำ หมายเลขทะเบียน กข 9274 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
95 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17  มิถุนายน  2563
96 ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15  มิถุนายน  2563
97 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างติดตั้งสนามเด็กเล่นตำบลเกาะพระทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11  มิถุนายน  2563
98 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5  มิถุนายน  2563
99 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5  มิถุนายน  2563
100 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างติดตั้งสนามเด็กเล่นตำบลเกาะพระทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2  มิถุนายน  2563
101 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างติดตั้งสนามเด็กเล่นตำบลเกาะพระทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2  มิถุนายน  2563
102 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 พฤษภาคม 2563
103 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2563
104 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างติดตั้งสนามเด็กเล่นตำบลเกาะพระทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 พฤษภาคม 2563
105 จ้างจัดจ้างป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2563
106 ก่อสร้างติดตั้งสนามเด็กเล่นตำบลเกาะพระทอง 21 พฤษภาคม 2563
107 ซื้ออุปกรณ์ทดสอบดินและคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2563
108 ซื้ออุปกรณ์ทดสอบดินและคอนกรีต แบบหล่อคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2563
109 จ้างออกแบบสะพานคลองเข้ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2563
110 ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพ โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยสาธารณภัย ผู้ได้รับผลกระทบผู้ได้รับความเดือดร้อนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ครั้งที่ 2/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
111 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
112 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
113 รถบรรทุก(ดีเซล) 13 พฤษภาคม 2563
114 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
115 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
116 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2563
117 ซื้อถุงยังชีพ โครงการ ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ได้รับผลกระทบผู้ได้รับความเดือนร้อนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2563
118 จ้าง้ป้ายไวนิล โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ได้รับผลกระทบผู้ได้รับความเดือดร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2563
119 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
120 จ้างจ้างเหมาเรือบรรทุกรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
121 จ้างจ้างเหมาเรือบรรทุกรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
122 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2563
123 จ้างเหมาเรือบรรทุกรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2563
124 ซื้ออุปกรณ์ทดสอบดินและคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
125 ซื้ออุปกรณ์ทดสอบดินและคอนกรีต แบบหล่อคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
126 จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าทางเลือก (Solar Home System) (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 เมษายน 2563
127 จ้างซ่อมแซมศูนย์อาหารทางทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
128 จ้างซ่อมแซมห้องน้ำสาธารณะหมู่ที่ 2 บ้านท่าแป๊ะโย้ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
129 จ้างซ่อมแซมศูนย์อาหารทางทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
130 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
131 จ้างซ่อมแซมศูนย์อาหารทางทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
132 จ้างออกแบบสะพานข้ามคลองเข้ หมู่ที่ 1 3 เมษายน 2563
133 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
134 จ้างออกแบบสะพานคลองเข้ หมู่ที่ 1 26 มีนาคม 2563
135 จ้างเหมาเรือบรรทุกรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
136 จ้างเหมาเรือบรรทุกรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
137 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563
138 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
139 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
140 จ้างเหมาทำความสะอาดบ่อน้ำตื้นสาธารณะ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
141 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
142 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
143 จ้างเหมาทำความสะอาดบ่อน้ำตื้นสาธารณะ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
144 จ้างเหมาทำความสะอาดบ่อน้ำตื้นสาธารณะ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
145 จ้างทำความสะอาดบ่อน้ำติื้นสาธารณะ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
146 ซื้อเครื่องเรือขนาด 40 แรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
147 ซื้อ้เครื่องเรือขนาด 25 แรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
148 จ้างป้ายไวนิล โครงการอบรมวิธีป้องกันและการดับไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
149 จ้างป้ายไวนิล โครงการอบรมวิธีป้องกันและการดับไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
150 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
151 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
152 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมจัดทำแนวป้องกันไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
153 ซื้อจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมจัดทำแนวป้องกันไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
154 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการบริหารจัดการขยะ กิจกรรม Big Cleaning Day Kohprathong โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
155 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
156 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
157 จ้างอบรมวิธีการป้องกันและการดับไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
158 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการบริหารจัดการขยะ กิจกรรม Big Cleaning Day Kohprathong โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563
159 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563
160 จ้างการบริหารจัดการขยะ กิจกรรม Big Cleaning Day Kohprathong โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563
161 จ้างอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม โครงการบริหารบริหารจัดการขยะ กิจกรรม Big Cleaning Day Kohpratong โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563
162 ซื้อจัดซื้อเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า(inverter) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
163 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
164 จ้างค่าเรือรับส่ง โครงการอบรมวิธีการป้องกันและดับไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2563
165 จ้างอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม โครงการอบรมวิธีป้องกันและดับไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2563
166 จัดซื้อเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า(inverter) 19 กุมภาพันธ์ 2563
167 จ้างโครงการ งานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2563
168 จ้างอบรมวิธีการป้องกันและการดับไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2563
169 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
170 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
171 จ้างซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
172 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
173 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
174 ซื้อวัสดุซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กุมภาพันธ์ 2563
175 จ้างโครงการงานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
176 ซื้อเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2563
177 เช่าฝากเรือจอดเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
178 เช่าฝากเรือจอดเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
179 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563
180 เช่าฝากเรือจอดเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2563
181 จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์อาหารทางทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2563
182 จ้างลากเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2563
183 เช่าจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
184 จ้างจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
185 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
186 ซื้อจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
187 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
188 จ้างจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
189 จ้างดูแลเว็บไซด์ อบต.เกาะพระทอง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
190 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อมิตซูบิชิ ไทรทัน สีดำ หมายเลขทะเบียนรถ กข ๙๒๗๔ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
191 จ้างตกแต่งสถานหล่อเทียนและขบวนรถแห่เทียนพรรษา โครงการหล่อเทียนและขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
192 จ้างซ่อมกุญแจรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อฟอร์ด XLT สีเขียว กข ๓๗๒๘ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
193 จ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะ เรือหัวโทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธันวาคม 2562
194 จ้างเหมาเรือบรรทุกรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2562
195 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2562
196 จ้างซ่อมแซมรถพ่วงบรรทุกเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
197 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการหอกระจายข่าวตำบลเกาะพระทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ธันวาคม 2562
198 จ้างซ่อมแซมรถพ่วงบรรทุกเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2562
199 จ้างก่อสร้างป้ายหน่วยงานพร้อมรั้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
200 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการหอกระจายข่าวตำบลเกาะพระทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 พฤศจิกายน 2562
201 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการหอกระจายข่าวตำบลเกาะพระทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 พฤศจิกายน 2562
202 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการหอกระจายข่าวตำบลเกาะพระทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 พฤศจิกายน 2562
203 โครงการหอกระจายข่าวตำบลเกาะพระทอง 15 พฤศจิกายน 2562
204 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างงานซ่อมแซมท่าเทียบเรือเกาะพระทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 พฤศจิกายน 2562
205 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างงานซ่อมแซมท่าเทียบเรือเกาะพระทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 พฤศจิกายน 2562
206 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างงานซ่อมแซมท่าเทียบเรือเกาะพระทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 พฤศจิกายน 2562
207 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างงานซ่อมแซมท่าเทียบเรือเกาะพระทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ตุลาคม 2562
208 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าทางเลือก (Solar Home Systems) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ตุลาคม 2562
209 โครงการปรับปรุงศูนย์อาหารทางทะเล 17 ตุลาคม 2562
210 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างงานซ่อมแซมท่าเทียบเรือเกาะพระทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ตุลาคม 2562
211 จ้างโครงการส่งเสริมความสำคัญของชาติกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ตุลาคม 2562
212 จ้างโครงการส่งเสริมความสำคัญของชาติกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ตุลาคม 2562
213 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าทางเลือก (Solar Home Systems) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 ตุลาคม 2562
214 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าทางเลือก (Solar Home Systems) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 ตุลาคม 2562
215 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างงานซ่อมแซมท่าเทียบเรือเกาะพระทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 กันยายน 2562
216 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างงานซ่อมแซมท่าเทียบเรือเกาะพระทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 กันยายน 2562
217 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าทางเลือก (Solar Home Systems) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 กันยายน 2562
218 จ้างฝายกั้นน้ำกัดเซาะ หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งดาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
219 จ้างจัดสถานที่ โครงการประเพณีขอสิบชาวมอแกน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
220 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างงานซ่อมแซมท่าเทียบเรือเกาะพระทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 กันยายน 2562
221 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
222 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
223 ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 กันยายน 2562
224 เช่าสถานที่จอดเรือตรวจการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
225 เช่าเช่าสถานที่จอดเรือตรวจการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
226 จ้างจัดทำโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
227 ติดตั้งระบบไฟฟ้าทางเลือก (Solar Home Systems) 21 สิงหาคม 2562
228 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
229 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ ประจำปีงบปรมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
230 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
231 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
232 ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 สิงหาคม 2562
233 จ้างซ่อมแซมทางเบี่ยง หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 สิงหาคม 2562
234 จ้างซ่อมแซมท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 สิงหาคม 2562
235 จ้างจ้างเหมาตกแต่งสถานหล่อเทียนและขบวนรถแห่เทียนพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
236 จ้างก่อสร้างฝายกั้นน้ำเค็มชั่วคราว หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2562
237 จ้างโครงการซ่อมแซมสะพานตาเฉ็ง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562
238 จ้างก่อสร้างฝายกั้นน้ำเค็มชั่วคราว หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562
239 จ้างก่อสร้างฝายกั้นน้ำเค็มชั่วคราว หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562
240 จ้างโครงการแข่งกีฬาเกาะพระทองสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครังที่ ๕ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
241 จ้างโครงการแข่งกีฬาเกาะพระทองสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครังที่ ๕ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2562
242 จ้างจ้างเหมาในการจัดเตรียมกองอำนวยการ/สนามแข่งขันกีฬาเกาะพระทองสัมพันธ์ ต้านยาเสพดิด ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2562
243 ซื้อโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ในวันจันทร์ทีึ่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2562
244 จ้างผูกผ้าประดับเวที โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2562
245 ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราชการ 2562 ในวันจันทร์ ที่ 3 มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2562
246 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า สีขาว กนธ ๖๕๒ พังงา และ ฮอนด้า สีดำ กนค ๖๘๙ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2562
247 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า สีขาว กนธ ๖๕๒ พังงา และ ฮอนด้า สีดำ กนค ๖๘๙ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
248 ซิ้อวัสดุสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง 9 กรกฎาคม 2562
249 จ้างโครงการเทพื้นคอนกรีตโรงจอดรถ อบต.เกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
250 จ้างโครงการขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
251 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าอู่คานเรือ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
252 จ้างโครงการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ระบบประปา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
253 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 กรกฎาคม 2562
254 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 กรกฎาคม 2562
255 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 กรกฎาคม 2562
256 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 กรกฎาคม 2562
257 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27  มิถุนายน  2562
258 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27  มิถุนายน  2562
259 จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบพร้อมโครงเหล็กทรงโค้ง 26  มิถุนายน  2562
260 ซื้อจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ลงนามถวายพระพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
261 ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18  มิถุนายน  2562
262 ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14  มิถุนายน  2562
263 ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14  มิถุนายน  2562
264 ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5  มิถุนายน  2562
265 ซื้อวัสดุก้่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
266 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พฤษภาคม 2562
267 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พฤษภาคม 2562
268 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พฤษภาคม 2562
269 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พฤษภาคม 2562
270 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พฤษภาคม 2562
271 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พฤษภาคม 2562
272 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พฤษภาคม 2562
273 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พฤษภาคม 2562
274 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 พฤษภาคม 2562
275 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 พฤษภาคม 2562
276 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 พฤษภาคม 2562
277 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 พฤษภาคม 2562
278 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 พฤษภาคม 2562
279 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 พฤษภาคม 2562
280 จ้างโครงการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ระบบประปา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤษภาคม 2562
281 จ้างโครงการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ระบบประปา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2562
282 ซื้อถังน้ำขนาด 2,000 ลิตร พร้อมเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เมษายน 2562
283 ซื้อกล้องวงจรปิด(ภายนอกอาคาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2562
284 ซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2562
285 ซื้อกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2562
286 โครงการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ระบบประปา หมู่ที่ 1 24 เมษายน 2562
287 รถตักหน้าขุดหลัง 23 เมษายน 2562
288 จ้างโครงการซ่อมแซมสะพานไม้ตัวที หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2562
289 โครงการซ่อมแซมสะพานไม้ตัวที หมู่ที่ ๑ 19 เมษายน 2562