ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อเครื่องบริโภคและวัสดุอุปกรณ์ สำหรับจัดถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
2 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ (ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
3 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
4 ซื้อเครื่องวัดอุณภูมิทางหน้าผาก (เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้อินฟาเรด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
5 ซื้อชุดดับเพลิงและเครื่องแต่งกาย (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
7 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
8 ซื้อมาตรวัดน้ำ สำหรับรอติดตั้งให้กับประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.21-006 ถนนสายเพชรเกษม-อ่าวเคย หมู่ที่ 4 บ้านเตรียม ตำบลคุระ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,700 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา จำนวน 1 สาย ด้วยวิ 27 เมษายน 2563
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนางย่อน-บ้านทางด่าน หมู่ที่ 2 บ้านกลาง ตำบลคุระ กว้าง 5 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 1,540 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 27 เมษายน 2563
11 ซื้อเจลล้า่งมือแอลกอฮอล์ สำหรับโครงการควบคุมเฝ้าระวังการป้องกันโรคโควิค-19 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
12 จ้างโครงการขยายแนวท่อประปา บริเวณซอยข้างโรงเรียนบ้านบางหว้า หมู่ที่ 9 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2563
13 จ้างโครงการขยายแนวท่อประปา ซอยบ้านสวนใหม่-อ่อนศรีแก้ว หมู่ที่ 12 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดเพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2563
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อขยายแนวท่อส่งน้ำให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
15 ซื้อยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๖๒๗ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563
16 จ้างโครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. สายแพปลาแพรกซ้าย หมู่ที่ 3 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563
17 ซื้อถังน้ำพลาสติกป้องกันภัยแล้งขนาด 1,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.21-006 ถนนสายเพชรเกษม-อ่าวเคย หมู่ที่ 4 บ้านเตรียม ตำบลคุระ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,700 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา จำนวน 1 สาย ด้วยวิ 10 เมษายน 2563
19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.21-006 ถนนสายเพชรเกษม-อ่าวเคย หมู่ที่ 4 บ้านเตรียม ตำบลคุระ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,700 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา จำนวน 1 สาย ด้วยวิ 10 เมษายน 2563
20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนางย่อน-บ้านทางด่าน หมู่ที่ 2 บ้านกลาง ตำบลคุระ กว้าง 5 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 1,540 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 เมษายน 2563
21 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนางย่อน-บ้านทางด่าน หมู่ที่ 2 บ้านกลาง ตำบลคุระ กว้าง 5 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 1,540 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 เมษายน 2563
22 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
23 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
24 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับงานไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
25 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อขยายแนวท่อส่งน้ำให้แก่่ชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
26 จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
27 จ้างแพขนานยนต์สำหรับขนย้ายเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ( เข้าพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลคุระ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
28 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
29 จ้างติดตั้งเสาอากาศวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
30 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับจัดทำหน้ากากอนามัย ของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัลโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
31 จ้างจัดทำอาหารว่างและอาหารกลางวัน สำหรับจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
32 เช่าเต็นท์ โต๊ะพร้อมผ้าคลุม และเก้าอี้ สำหรับจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
33 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อผงหมึก Toner NPG-๖๗ สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
34 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง มีระบบฟอกอากาศ (พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
35 ซื้อวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ประปา (จัดทำท่องวงช้าง 2 แห่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
36 โครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.21-006 ถนนสายเพชรเกษม-อ่าวเคย หมู่ที่ 4 บ้านเตรียม ตำบลคุระ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,700 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา จำนวน 1 สาย 3 มีนาคม 2563
37 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำสายหลัก (4สาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
38 ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
39 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำสายหลัก (4 สาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
40 ซื้อชุดนักกีฬาสำหรับโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันฟัตบอลมวลชน อำเภอคุระบุรีคัพ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
41 เวชภัณฑ์ ,อุปกรณ์เวชภัณฑ์ ,อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับโครงการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลมวลชน อำเภอคุระบุรีคัพ ประจำปี 2563 24 กุมภาพันธ์ 2563
42 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา (สำหรับซ่อมแซมน้ำประปาสายหลัก 5 สาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
43 จ้างโครงการปรับปรุงตลิ่งและทางลง ค.ส.ล. บริเวณท่าเทียบเรือ ซอยท่าชาวน้ำ 1 หมู่ที่ 9 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
44 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
45 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
46 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59- 0033 และหมายเลขครุภัณฑ์ 416-59- 0034 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
47 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2563
48 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2563
49 จ้างซ่อมแซมท่อไอเสียของรถบรรทุกขยะ คันหมายเลขทะเบียน 80-3991 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2563
50 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
51 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายซอยอ่าวเคย หมู่ที่ 4 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มกราคม 2563
52 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านสวนใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มกราคม 2563
53 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับ สพฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2563
54 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับ สพฐ. 16 มกราคม 2563
55 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2563
56 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(งานไฟฟ้าสาธารณะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2563
57 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านสวนใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 มกราคม 2563
58 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายซอยอ่าวเคย หมู่ที่ 4 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 มกราคม 2563
59 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายซอยอ่าวเคย หมู่ที่ 4 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 มกราคม 2563
60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านสวนใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 มกราคม 2563
61 จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับโครงการงานวันแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2563
62 โครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านสวนใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 8 มกราคม 2563
63 จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับประชาสัมพันธ์บริการเก็บค่าน้ำประปานอกสถานที่ในเขตพื้นที่ตำบลคุระ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
64 จ้างทำอาหาร และเครื่องดื่ม โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
65 จ้างจัดทำป้ายไวนิลจัดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมติดตั้งและจัดตกแต่งซุ้ม รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ตามโครงการงานวันแตงโมและของดี อำเภอคุระบุรี ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
66 จ้างจัดทำป้ายโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ พร้อมคำขวัญวันเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
67 จ้างจัดทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์,ป้ายไวนิลประกาศ พร้อมโครงไม้และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
68 ซื้อของรางวัล,ของขวัญชุดการแสดง,วัสดุอุปกรณ์ สำหรับจัดบูธ,สถานที่ และจัดกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
69 จ้างจัดสถานที่ สำหรับโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
70 จ้างจัดรถแห่โฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานเมาลิดอำเภอคุระบุรี ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2562
71 จ้างจัดสถานที่ สำหรับงานเมาลิดอำเภอคุระบุรี ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2562
72 จ้างติดตั้งไฟฟ้า,เครื่องเสียง,เครื่องปั่นไฟ สำหรับงานเมาลิดอำเภอคุระบุรี ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2562
73 จ้างจัดทำป้ายไวนิลและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์สำหรับกิจกรรมเมาลิดอำเภอคุระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2562
74 จ้างจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับเลี้ยงรับรองคณะเข้าตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2562
75 ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 7 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา (พร้อมติดตั้ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ธันวาคม 2562
76 ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 10 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา (พร้อมติดตั้ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ธันวาคม 2562
77 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รางปลั๊กไฟ) สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2562
78 ซื้ออาหารและเครื่องดื่ม สำหรับโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
79 จ้างจัดโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
80 ซื้อหินผุ เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยตาสาคร หมู่ที่ 12 ,ซอยลิกไนท์ หมู่ที่ 10 และซอยป้ายเขต หมู่ที่ 6 ตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
81 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (แผ่น CD,เมาส์) สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
82 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บง 9923 พังงา (ซ่อมฝาท้ายกระบะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
83 จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
84 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(น้ำมันไฮดรอลิคและน้ำมันจาระบี)สำหรับรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
85 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 147 พังงา (เปลี่ยนซีลเพลาเกียร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
86 จ้างจัดสถานที่โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
87 ซื้อกรอบรูปและถุงแก้ว สำหรับโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
88 จ้างปะยางรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 147 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
89 จ้างซ่อมแซมและเคลื่อนย้ายเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
90 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
91 ซื้อผงหมึก สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
92 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (DRUM) สำหรับเครื่องพิมพ์ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
93 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม (เครื่องปริ้นเตอร์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
94 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
95 จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายซอยสันติสุข หมู่ที่ 10 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
96 ซื้อหินผุเพื่อซ่อมแซมถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2562
97 จ้างจัดโครงการเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2562
98 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
99 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2562
100 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(คันหมายเลขทะเบียน 1กญ3018 พังงา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
101 ซื้อวัสดุไฟฟ้า สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2562
102 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
103 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
104 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สักนักงานปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
105 ซื้อวัสดุไฟฟ้า สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
106 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
107 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2562
108 จ้างปะยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6627 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2562
109 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
110 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
111 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(งานประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2562
112 ซื้อวัสดุประปา (ลูกลอยก้านตรง ขนาด 2 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2562
113 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
114 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ กนม 356 พังงา (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
115 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กตพ 990 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2562
116 ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 7 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา (พร้อมติดตั้ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 พฤศจิกายน 2562
117 ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 10 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา (พร้อมติดตั้ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 พฤศจิกายน 2562
118 ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 7 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา (พร้อมติดตั้ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 พฤศจิกายน 2562
119 ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 10 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา (พร้อมติดตั้ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 พฤศจิกายน 2562
120 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการสืบสารประเพณีวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2562
121 จ้างทำป้ายไวนิล,รถแห่,CD สปอร์ตรถแห่ โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
122 จ้างทำถ้วยรางวัล,สายสะพาย โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
123 จ้างจัดงานโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
124 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
125 จ้างจัดทำปฏิทินประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว อบต.คุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
126 จ้างเหมาบริการพื้นที่ดูแลปรับปรุงเว็บไซต์และต่ออายุโดเมนเนมเว็บไซต์ อบต.คุระ (www.kura.go.th) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
127 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กระเบื้องหลังคา) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
128 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับ สพฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
129 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562