ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 3106
2 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
3 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59- 0033 และหมายเลขครุภัณฑ์ 416-59- 0034 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
4 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2563
5 จ้างซ่อมแซมท่อไอเสียของรถบรรทุกขยะ คันหมายเลขทะเบียน 80-3991 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2563
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านสวนใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มกราคม 2563
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายซอยอ่าวเคย หมู่ที่ 4 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มกราคม 2563
8 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
9 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับ สพฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2563
10 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2563
11 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(งานไฟฟ้าสาธารณะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2563
12 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับ สพฐ. 16 มกราคม 2563
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายซอยอ่าวเคย หมู่ที่ 4 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 มกราคม 2563
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านสวนใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 มกราคม 2563
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายซอยอ่าวเคย หมู่ที่ 4 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 มกราคม 2563
16 จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับโครงการงานวันแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2563
17 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านสวนใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 มกราคม 2563
18 โครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านสวนใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 8 มกราคม 2563
19 จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับประชาสัมพันธ์บริการเก็บค่าน้ำประปานอกสถานที่ในเขตพื้นที่ตำบลคุระ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
20 จ้างทำอาหาร และเครื่องดื่ม โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
21 จ้างจัดทำป้ายไวนิลจัดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมติดตั้งและจัดตกแต่งซุ้ม รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ตามโครงการงานวันแตงโมและของดี อำเภอคุระบุรี ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
22 จ้างจัดทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์,ป้ายไวนิลประกาศ พร้อมโครงไม้และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
23 จ้างจัดทำป้ายโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ พร้อมคำขวัญวันเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
24 จ้างจัดสถานที่ สำหรับโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
25 ซื้อของรางวัล,ของขวัญชุดการแสดง,วัสดุอุปกรณ์ สำหรับจัดบูธ,สถานที่ และจัดกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
26 จ้างจัดรถแห่โฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานเมาลิดอำเภอคุระบุรี ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2562
27 จ้างจัดสถานที่ สำหรับงานเมาลิดอำเภอคุระบุรี ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2562
28 จ้างติดตั้งไฟฟ้า,เครื่องเสียง,เครื่องปั่นไฟ สำหรับงานเมาลิดอำเภอคุระบุรี ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2562
29 จ้างจัดทำป้ายไวนิลและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์สำหรับกิจกรรมเมาลิดอำเภอคุระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2562
30 จ้างจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับเลี้ยงรับรองคณะเข้าตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2562
31 ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 7 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา (พร้อมติดตั้ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ธันวาคม 2562
32 ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 10 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา (พร้อมติดตั้ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ธันวาคม 2562
33 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รางปลั๊กไฟ) สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2562
34 ซื้ออาหารและเครื่องดื่ม สำหรับโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
35 จ้างจัดโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
36 ซื้อหินผุ เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยตาสาคร หมู่ที่ 12 ,ซอยลิกไนท์ หมู่ที่ 10 และซอยป้ายเขต หมู่ที่ 6 ตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
37 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (แผ่น CD,เมาส์) สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
38 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บง 9923 พังงา (ซ่อมฝาท้ายกระบะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
39 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(น้ำมันไฮดรอลิคและน้ำมันจาระบี)สำหรับรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
40 จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
41 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 147 พังงา (เปลี่ยนซีลเพลาเกียร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
42 จ้างจัดสถานที่โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
43 ซื้อกรอบรูปและถุงแก้ว สำหรับโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
44 จ้างปะยางรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 147 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
45 ซื้อผงหมึก สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
46 จ้างซ่อมแซมและเคลื่อนย้ายเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
47 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
48 จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายซอยสันติสุข หมู่ที่ 10 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
49 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
50 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (DRUM) สำหรับเครื่องพิมพ์ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
51 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม (เครื่องปริ้นเตอร์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
52 ซื้อหินผุเพื่อซ่อมแซมถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2562
53 จ้างจัดโครงการเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2562
54 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
55 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2562
56 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(คันหมายเลขทะเบียน 1กญ3018 พังงา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
57 ซื้อวัสดุไฟฟ้า สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2562
58 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
59 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
60 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สักนักงานปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
61 ซื้อวัสดุไฟฟ้า สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
62 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
63 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2562
64 จ้างปะยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6627 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2562
65 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
66 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
67 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(งานประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2562
68 ซื้อวัสดุประปา (ลูกลอยก้านตรง ขนาด 2 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2562
69 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
70 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ กนม 356 พังงา (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
71 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กตพ 990 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2562
72 ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 7 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา (พร้อมติดตั้ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 พฤศจิกายน 2562
73 ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 10 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา (พร้อมติดตั้ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 พฤศจิกายน 2562
74 ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 7 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา (พร้อมติดตั้ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 พฤศจิกายน 2562
75 ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 10 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา (พร้อมติดตั้ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 พฤศจิกายน 2562
76 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการสืบสารประเพณีวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2562
77 จ้างทำถ้วยรางวัล,สายสะพาย โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
78 จ้างทำป้ายไวนิล,รถแห่,CD สปอร์ตรถแห่ โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
79 จ้างจัดงานโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
80 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
81 จ้างจัดทำปฏิทินประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว อบต.คุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
82 จ้างเหมาบริการพื้นที่ดูแลปรับปรุงเว็บไซต์และต่ออายุโดเมนเนมเว็บไซต์ อบต.คุระ (www.kura.go.th) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
83 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กระเบื้องหลังคา) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
84 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
85 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับ สพฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562