ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างขอซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-3991 พังงา (ระบบเกียร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2564
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ประปา สำหรับรอติดตั้งมาตรวัดน้ำให้กับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2564
3 ซื้อวัสดุไฟฟ้า ใช้สำหรับตู้ควบคุมระบบประปา หมู่ที่ 1 และซอยแสงธรรม หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2564
4 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยวิธีคัดเลือก 7 พฤษภาคม 2564
5 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับจุดตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด ด่านบ้านเตรียม ตำบลคุระ ตามโครงการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤษภาคม 2564
6 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๐๔๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤษภาคม 2564
7 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-3991 พังงา (ระบบเกียร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤษภาคม 2564
8 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2564
9 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-3991 พังงา (ระบบเกียร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤษภาคม 2564
10 จ้างจ้างเหมาเต็นท์ จำนวน 2 หลัง ตกแต่งสวบงาม พร้อมพัดลมและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง โต๊ะ,เก้าอี้ เพื่อเป็นจุดตรวจคัดกรองฯ พร้อมรื้อถอน โครงการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤษภาคม 2564
11 จ้างซ่อมบำรุงรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 147 พังงา (ปะยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2564
12 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2564
13 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (ศพด.อบต.คุระ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2564
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2564
15 วัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กนม 356 พังงา 27 เมษายน 2564
16 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 8-3991 พังงา (ชุดฝาอัดขยะและแหนบชำรุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2564
17 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2564
18 ซื้อแบตเตอร์รี่ ขนาด 12 โวลน์ สำหรับเรือกู้ภัยทะเลชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2564
19 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ปั๊มสูบน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2564
20 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2564
21 ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อติดตั้งไฟส่องสว่าง ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2564
22 ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กตพ 990 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2564
23 จ้างเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ตกแต่งสวยงาม ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมพัดลม และระบบไฟฟ้า ไฟแสงสว่างข้างทาง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2564
24 จ้างจัดทำป้ายโครงการ กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2564
25 จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยอุ่นเรือน หมู่ที่ 4 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 90.00 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360.00 ตร.ม.) พร้อมไหล่ทางสองข้าง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่ 2 เมษายน 2564
26 ซื้อน้ำมันจาระบี เพื่อใช้สำหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6627 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2564
27 จ้างซ่อมบำรุงและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 64 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2564
28 ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2564
29 ซื้อวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ประปา เพื่อขยายแนวเขตท่อส่งน้ำประปาสายหลัก ซอยวังยาว หมู่ที่ 7 ตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2564
30 จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-3991 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2564
31 จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยวังนางทอง หมู่ที่ 9 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 97.00 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 388.00 ตร.ม.) พร้อมไหล่ทางสองข้าง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14. 18 มีนาคม 2564
32 จ้างซ่อมแอร์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 64 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2564
33 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2564
34 จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยตาเขียว หมู่ที่ 9 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 97.00 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 388.00 ตร.ม.) พร้อมไหล่ทางสองข้าง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.10-0.50 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18 มีนาคม 2564
35 ซื้ออาหารเสริมนม แบบถุง และยู.เอช.ที โรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) (ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม 2564 ถึง 16 พฤษภาคม 2564 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2564
36 ซื้ออาหารเสริม(นม) แบบถุง และ ยู.เอช.ที สำหรับศูนย์เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลคุระ (ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม 2564 ถึง 16 พฤษภาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2564
37 จัดซื้อไฟไซเรนรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-3991 พังงา 4 มีนาคม 2564
38 ซื้อตรายางสำหรับใช้ในงานราชการ จำนวน 6 อัน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2564
39 จ้างจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านป้าเล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 186.00 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 465.00 ตร.ม.) พร้อมไหล่ทางสองข้าง กว้างเฉลี่ยข้างละ0.00-0.25 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น 25 กุมภาพันธ์ 2564
40 จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบางซอย หมู่ที่ 7 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 97.00 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 388.00 ตร.ม.) พร้อมไหล่ทางสองข้าง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14.55 25 กุมภาพันธ์ 2564
41 จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยในบ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 97.00 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 388.00 ตร.ม.) พร้อมไหล่ทางสองข้าง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14.55 ลบ.ม.) 25 กุมภาพันธ์ 2564
42 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หมายเลขครุภัณฑ์ 479-61-0030) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2564
43 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด (หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0041) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2564
44 ซื้อไฟสปร์ตไลท์ พร้อมติดตั้ง สำหรับรถดับเพลิง หมายเงขทะเบียน บฉ 6839 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กุมภาพันธ์ 2564
45 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด งานพัฒนาชุมชน (หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0043) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กุมภาพันธ์ 2564
46 จ้างซ่อมระบบเบรก รถยนต์กู้ภัยทะเลชุมชน หมายเลขทะเบียน กค 9297 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2564
47 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2564
48 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (กระเบื้อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2564
49 ซื้อยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-3991 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กุมภาพันธ์ 2564
50 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (กระเบื้อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กุมภาพันธ์ 2564
51 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กุมภาพันธ์ 2564
52 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2564
53 ซื้อผ้าม่านม้วน Roller Blinds ขนาด 300 x 140 ซม.พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กุมภาพันธ์ 2564
54 จ้างรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่พร้อมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2564
55 จ้างซ่อมบำรุงรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 147 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2564
56 จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยช่องคับ หมู่ที่ 2 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงาผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 185.00 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 740.50 ตร.ม.) พร้อมไหล่ทางสองข้าง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 27.75 ลบ.ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2564
57 ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมระบบไฟภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2564
58 จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางด่านเชื่อมถนนชลประทาน หมู่ที่ 1 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 183.00 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 732.00 ตร.ม.) พร้อมไหล่ทางสองข้าง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 27.45 ลบ.ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2564
59 ซื้อตรายางสำหรับใช้ในงานราชการ จำนวน 6 รายการ(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มกราคม 2564
60 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) ใช้ในสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มกราคม 2564
61 จ้างซ่อมบำรุงรถตักหน้า ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 147 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มกราคม 2564
62 จ้างรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่พร้อมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มกราคม 2564
63 จ้างรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่พร้อมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มกราคม 2564
64 จ้างซ่อมบำรุงรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 147 พังงา (ปะยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2564
65 ซื้อยางในรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กญ 3018 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2564
66 จ้างเปลี่ยนผ้าเบรค รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 64 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2564
67 ซื้อจัดซื้อยางในรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กนข 744 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2564
68 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กตพ 990 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2564
69 จ้างจัดทำและติดตั้งป้ายไวนิล พร้อมโครงไม้ สำหรับประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2564
70 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (Drum) สำหรับเครื่องพิมพ์สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564
71 ซื้อวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ประปาสำหรับรอติดตั้งมาตรวัดน้ำให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.คุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564
72 ซื้อมาตรวัดน้ำสำหรับติดตั้งให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.คุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2564
73 ซื้อสายยางอ่อน พร้อมเข็ดขัดรัดท่อ สำหรับรถดับเพลิง (หมายเลขทะเบียน บฉ 6839 พังงา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2564
74 จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแพปลาแพรกซ้าย หมู่ที่ 3 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 150.00 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม.) พร้อมไหล่ทางสองข้าง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 22.50 ลบ.ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2564
75 จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยปีเตอร์ หมู่ที่ 10 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 145.00 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 580.00 ตร.ม.) พร้อมไหล่ทางสองข้าง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 21.75 ลบ.ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2564
76 จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยลิกไนท์ หมู่ที่ 10 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 165.00 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660.00 ตร.ม.) พร้อมไหล่ทางสองข้าง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24.75 ลบ.ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2564
77 จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยผาสุข หมู่ที่ 3 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 50.00 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150.00 ตร.ม.) พร้อมไหล่ทางสองข้าง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7.50 ลบ.ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2564
78 จ้างออกแบบโครงการจ้างออกแบบท่าเทียบเรือ ซอยสุขสะอาด หมู่ที่ 3 ตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2564
79 จ้างตรวจเช็ดตามระยะทาง รถตักหน้า ขุดหลัง (หมายเลขทะเบียน ตค 147 พังงา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มกราคม 2564
80 ซื้อวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ประปา (สวิงเช็ควาล์ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มกราคม 2564
81 ซื้อวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ประปา (ยีโบล์ทเหล็กหล่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มกราคม 2564
82 ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้สำหรับซ่อมแซมป้ายจราจรสามเหลี่ยม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธันวาคม 2563
83 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธันวาคม 2563
84 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง (คันหมายเลขทะเบียน กข 1421 พังงา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธันวาคม 2563
85 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) สำหรับรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค ๕๗๙๑ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธันวาคม 2563
86 ซื้อเจลล้างมือแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย สำหรับโครงการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธันวาคม 2563
87 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหน้าจอแบบทัชสกรีน (สักนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธันวาคม 2563
88 จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าและไฟแสงสว่าง สำหรับโครงการ การป้องกันแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2563
89 จ้างเหมาจัดทำและติดตั้งป้ายไวนิล พร้อมโครงไม้ สำหรับโครงการการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2563
90 ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อบริการประชาชนที่แวะพัก สำหรับโครงการการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2563
91 เช่าเต็นท์ จำนวน 2 หลัง ตกแต่งให้สวยงาม พร้อมพัดลม และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง โต๊ะจำนวน 10 ตัว เก้าอี จำนวนอ 50 ตัว เพื่อเป็นจุดบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2563
92 ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2563
93 ซื้อตรายางสำหรับใช้ในงานราชการ จำนวน 3 รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2563
94 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2563
95 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธันวาคม 2563
96 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายไวนิล และโปสเตอร์ ใช้สำหรับโครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีท้องถิ่นจัดงานเมาลิดตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธันวาคม 2563
97 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักงานปลัด) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธันวาคม 2563
98 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธันวาคม 2563
99 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก ๖ ล้อ ติดตั้งเครนไฮโดรลิค หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๘๔๒ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2563
100 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๑๔๗ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2563
101 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธันวาคม 2563
102 จ้างบรรจุน้ำยาเคมีถังดับเพลิง จำนวน 3 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธันวาคม 2563
103 จ้างจ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๒๐๐ ชุด สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2563
104 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการจิตอาสาพระราชทานและรูปพระบรมฉายาลักษณ์ สำหรับกิจกรรมอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2563
105 ซื้อจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๗ รายการ สำหรับใช้ในการจัดสถานที่จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2563
106 จ้างจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ พร้อมพานพุ่มดอกไม้ สำหรับกิจกรรมอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2563
107 ซื้ออาหารเสริมนมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2563
108 ซื้ออาหารเสริมนม โรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2563
109 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2563
110 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2563
111 ซื้อหินผุ เพื่อซ่อมแซมถนน จำนวน 6 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤศจิกายน 2563
112 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤศจิกายน 2563
113 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำนักปลัด (โทรทัศน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2563
114 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤศจิกายน 2563
115 จ้างทำป้ายสำหรับสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤศจิกายน 2563
116 จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแสงธรรม หมู่ที่ 11 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2563
117 จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยโตนจิกแพรกซ้าย หมู่ที่ 6 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2563
118 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2563
119 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่่ง (ยางรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2563
120 จ้างจัดทำปฏิทินเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2563
121 ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2563
122 วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อจัดสถานที่ให้ประชาชน สำหรับโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 29 ตุลาคม 2563
123 จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2563
124 โครงการจ้างออกแบบท่าเทียบเรือ ซอยสุขสะอาด หมู่ที่ 3 ตำบลคุระ 26 ตุลาคม 2563
125 จ้างซ่อมบำรุงรถตักหน้า - ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 147 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2563
126 โครงการจ้างออกแบบตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน อบต.คุระ หมู่ที่ 11 ตำบลคุระ 22 ตุลาคม 2563
127 จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV ภายในซอยท่าชาวน้ำ 1 หมู่ที่ 9 ตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2563
128 โครงการจ้างออกแบบตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน อบต.คุระ 21 ตุลาคม 2563
129 จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV ภายในซอยอ่าวเคย หมู่ที่ 4 ตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2563
130 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-3991 พังงา (ระบบไฟและแอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ตุลาคม 2563
131 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กนม 356 และ กตพ 990 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ตุลาคม 2563
132 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสวนใหม่ หมู่ที่ 12 บ้านสวนใหม่ ตำบลคุระ กว้าง 4-6 เมตร ยาว 524 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,116 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดร 16 ตุลาคม 2563
133 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถมดินปรับระดับที่ดินองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ หมู่ที่ 11 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี ังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 ตุลาคม 2563
134 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
135 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟถนน LED ขนาด ๒๐ วัตต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2563
136 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสวนใหม่ หมู่ที่ 12 บ้านสวนใหม่ ตำบลคุระ กว้าง 4-6 เมตร ยาว 524 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,116 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดร 29 กันยายน 2563
137 จ้างปรับปรุง ดัดแปลง ประตูห้องนายก องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2563
138 โครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสวนใหม่ หมู่ที่ 12 บ้านสวนใหม่ ตำบลคุระ กว้าง 4-6 เมตร ยาว 524 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,116 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 29 กันยายน 2563
139 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสวนใหม่ หมู่ที่ 12 บ้านสวนใหม่ ตำบลคุระ กว้าง 4-6 เมตร ยาว 524 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,116 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดร 29 กันยายน 2563
140 จ้างจัดทำโครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2563
141 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 กันยายน 2563
142 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563
143 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563
144 จ้างขออนุมัติจัดเหมาทำของที่ระลึก และป้ายชื่อ (โครงการเพิ่มศักยภาพเด็ก หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปี 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
145 จ้างเหมาจัดทำอาหาร อาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม (โครงการเพิ่มศักยภาพเด็กหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
146 ซื้อครุภัณฑ์คมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ และอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
147 จ้างจ้างเหมาบริการรถโดยสารแบบเช่าเหมา จำนวน 1 คัน ตามโครงการเพิ่มศักยภาพเด้กหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกล้าง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
148 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
149 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องบันทึกเสียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
150 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการเพิ่มศักยภาพเด็ก หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
151 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำสายหลัก (4 สาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
152 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
153 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563
154 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถมดินปรับระดับที่ดินองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ หมู่ที่ 11 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี ังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 กันยายน 2563
155 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถมดินปรับระดับที่ดินองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ หมู่ที่ 11 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี ังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 กันยายน 2563
156 ซื้อถังกรองทราย ตามแบบมาตรฐาน ระบบประปา ขนาด ความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563
157 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563
158 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
159 ซื้อหนังสือเรียน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
160 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
161 จ้างเหมาจัดกระจาดพร้อมรถแห่ วัดนางย่อน สำหรับโครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันสารท เดือนสิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
162 จ้างเหมาจัดทำกระจาดพร้อมรถแห่วัดบ้านเตรียม โครงการจัดกิจกรรมประเพณี วันสารทเดือนสิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
163 โครงการถมดินปรับระดับที่ดินองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ หมู่ที่ 11 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี ังหวัดพังงา 14 กันยายน 2563
164 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
165 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
166 จ้างออกแบบโครงการจ้างออกแบบตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน อบต.คุระ หมู่ที่ 11 ตำบลคุระ โดยวิธีคัดเลือก 11 กันยายน 2563
167 ซื้อแบตเตอรี่ พร้อมติดตั้ง สำหรับ รถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6627 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
168 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ปั๊มสูบน้ำบ่อบาดาล) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2563
169 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2563
170 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2563
171 ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
172 จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ หมู่ที่ 11 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
173 จ้างโครงการปรับปรุงศาลาท่าเทียบเรือหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
174 จ้างซ่อมแซมเรือตรวจการณ์และพ่วงลากเรือ หมายเลขครุภัณฑ์ 027-57-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
175 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน , เก้าอีทำงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
176 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อกลม คสล. ขนาด 80 x 100 ซม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2563
177 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 13 พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2563
178 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 สิงหาคม 2563
179 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 สิงหาคม 2563
180 จ้างจัดทำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.) พร้อมวิธีการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม 2563
181 ซื้อจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ สำหรับโครงการป้องกันและควมคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม 2563
182 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 สิงหาคม 2563
183 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เชือกใยยักษ์ เพื่อใช้สำหรับซ่อมแซมโป๊ะทุ่นลอยน้ำ (ท่าอินเนีย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 สิงหาคม 2563
184 จ้างจัดทำวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ อบต.คุระ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2563
185 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถ่ายรูปดิจิตอล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2563
186 จ้างจัดโครงการเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2563
187 ซื้อถังบรรจุน้ำพลาสติก ขนาด 1000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2563
188 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2563
189 ซื้อมิเตอร์วัดน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2563
190 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2563
191 จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ภัยทะเลชุมชน หมายเลขทะเบียน กค 9297 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563
192 ซื้อผงหมึก TONER NPG -67 BLACK สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2563
193 จ้างจัดทำป้ายจราจร พร้อมเสา คลล. พร้อมติดตั้ง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อของงประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านห้วยทรัพย์ ซอย 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2563
194 ซื้อวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ประปา สำหรับติดตั้งถังเก็บน้ำพพลาสติกขนาด 1000 ลิตร จำนวน 60 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563
195 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางชะลอความเร็ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563
196 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ส่วนกลาง หมายทะเบียน กข 1421 พง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กรกฎาคม 2563
197 ซื้อวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ประปา เพื่อซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาสายหลัก จำนวน 6จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กรกฎาคม 2563
198 จ้างจัดโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
199 อาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) เทอม1/2563 3 กรกฎาคม 2563
200 ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) (พร้อมติดตั้ง)หมู่ที่ 10 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 กรกฎาคม 2563
201 ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) (พร้อมติดตั้ง) หมู่ที่ 7 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 กรกฎาคม 2563
202 จ้างตกแต่่งรถแห่เทียนเข้าพรรษา สำหรับโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
203 จ้างซ่อมแซมกระจกภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
204 ซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง ตามโครงการชุมชนกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โครงการสนับสนุนส่งเสริมการออกกำลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
205 จ้างซ่อมแซมเรือกู้ภัยทะเลชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2563
206 ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำประปาของ อบต.คุระ จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  มิถุนายน  2563
207 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อกลม สำหรับวางทางระบายน้ำในซอยคลองแห้งแยกขวา หมู่ที่ 4 ตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  มิถุนายน  2563
208 ซื้อมาตรวัดน้ำ เพื่อรองรับการติดตั้งให้กับประชาชนผู้มาขออนุญาตใช้้น้ำประปา ของ อบต.คุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  มิถุนายน  2563
209 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2563
210 ซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2563
211 ซื้อถังขยะพลาสติก แบบมีฝาปิด ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2563
212 ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) (พร้อมติดตั้ง) หมู่ที่ 7 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9  มิถุนายน  2563
213 ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) (พร้อมติดตั้ง)หมู่ที่ 10 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9  มิถุนายน  2563
214 ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) (พร้อมติดตั้ง) หมู่ที่ 7 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9  มิถุนายน  2563
215 ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) (พร้อมติดตั้ง)หมู่ที่ 10 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9  มิถุนายน  2563
216 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดรับแขก ห้องปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2563
217 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดรับแขก ห้องปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2563
218 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดรับแขก ห้องปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1  มิถุนายน  2563
219 จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV หมู่ที่ 3 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563
220 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563
221 จ้างซ่อมแซมระบบเบรกรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-3991 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563
222 ซื้อเครื่องบริโภคและวัสดุอุปกรณ์ สำหรับจัดถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
223 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
224 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ (ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
225 ซื้อเครื่องวัดอุณภูมิทางหน้าผาก (เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้อินฟาเรด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
226 ซื้อชุดดับเพลิงและเครื่องแต่งกาย (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
227 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
228 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
229 ซื้อมาตรวัดน้ำ สำหรับรอติดตั้งให้กับประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
230 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.21-006 ถนนสายเพชรเกษม-อ่าวเคย หมู่ที่ 4 บ้านเตรียม ตำบลคุระ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,700 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา จำนวน 1 สาย ด้วยวิ 27 เมษายน 2563
231 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนางย่อน-บ้านทางด่าน หมู่ที่ 2 บ้านกลาง ตำบลคุระ กว้าง 5 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 1,540 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 27 เมษายน 2563
232 ซื้อเจลล้า่งมือแอลกอฮอล์ สำหรับโครงการควบคุมเฝ้าระวังการป้องกันโรคโควิค-19 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
233 จ้างโครงการขยายแนวท่อประปา บริเวณซอยข้างโรงเรียนบ้านบางหว้า หมู่ที่ 9 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2563
234 จ้างโครงการขยายแนวท่อประปา ซอยบ้านสวนใหม่-อ่อนศรีแก้ว หมู่ที่ 12 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดเพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2563
235 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อขยายแนวท่อส่งน้ำให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
236 จ้างโครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. สายแพปลาแพรกซ้าย หมู่ที่ 3 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563
237 ซื้อยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๖๒๗ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563
238 ซื้อถังน้ำพลาสติกป้องกันภัยแล้งขนาด 1,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
239 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนางย่อน-บ้านทางด่าน หมู่ที่ 2 บ้านกลาง ตำบลคุระ กว้าง 5 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 1,540 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 เมษายน 2563
240 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.21-006 ถนนสายเพชรเกษม-อ่าวเคย หมู่ที่ 4 บ้านเตรียม ตำบลคุระ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,700 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา จำนวน 1 สาย ด้วยวิ 10 เมษายน 2563
241 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.21-006 ถนนสายเพชรเกษม-อ่าวเคย หมู่ที่ 4 บ้านเตรียม ตำบลคุระ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,700 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา จำนวน 1 สาย ด้วยวิ 10 เมษายน 2563
242 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนางย่อน-บ้านทางด่าน หมู่ที่ 2 บ้านกลาง ตำบลคุระ กว้าง 5 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 1,540 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 เมษายน 2563
243 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
244 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
245 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
246 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 เมษายน 2563
247 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับงานไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
248 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อขยายแนวท่อส่งน้ำให้แก่่ชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
249 จ้างแพขนานยนต์สำหรับขนย้ายเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ( เข้าพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลคุระ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
250 จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
251 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
252 จ้างติดตั้งเสาอากาศวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
253 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อผงหมึก Toner NPG-๖๗ สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
254 เช่าเต็นท์ โต๊ะพร้อมผ้าคลุม และเก้าอี้ สำหรับจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
255 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับจัดทำหน้ากากอนามัย ของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัลโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
256 จ้างจัดทำอาหารว่างและอาหารกลางวัน สำหรับจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
257 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง มีระบบฟอกอากาศ (พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
258 ซื้อวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ประปา (จัดทำท่องวงช้าง 2 แห่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
259 ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
260 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำสายหลัก (4สาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
261 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำสายหลัก (4 สาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
262 โครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.21-006 ถนนสายเพชรเกษม-อ่าวเคย หมู่ที่ 4 บ้านเตรียม ตำบลคุระ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,700 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา จำนวน 1 สาย 3 มีนาคม 2563
263 ซื้อชุดนักกีฬาสำหรับโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันฟัตบอลมวลชน อำเภอคุระบุรีคัพ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
264 เวชภัณฑ์ ,อุปกรณ์เวชภัณฑ์ ,อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับโครงการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลมวลชน อำเภอคุระบุรีคัพ ประจำปี 2563 24 กุมภาพันธ์ 2563
265 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา (สำหรับซ่อมแซมน้ำประปาสายหลัก 5 สาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
266 จ้างโครงการปรับปรุงตลิ่งและทางลง ค.ส.ล. บริเวณท่าเทียบเรือ ซอยท่าชาวน้ำ 1 หมู่ที่ 9 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
267 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
268 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
269 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59- 0033 และหมายเลขครุภัณฑ์ 416-59- 0034 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
270 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2563
271 จ้างซ่อมแซมท่อไอเสียของรถบรรทุกขยะ คันหมายเลขทะเบียน 80-3991 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2563
272 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2563
273 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายซอยอ่าวเคย หมู่ที่ 4 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มกราคม 2563
274 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
275 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านสวนใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มกราคม 2563
276 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับ สพฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2563
277 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับ สพฐ. 16 มกราคม 2563
278 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2563
279 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(งานไฟฟ้าสาธารณะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2563
280 จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับโครงการงานวันแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2563
281 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายซอยอ่าวเคย หมู่ที่ 4 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 มกราคม 2563
282 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายซอยอ่าวเคย หมู่ที่ 4 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 มกราคม 2563
283 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านสวนใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 มกราคม 2563
284 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านสวนใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 มกราคม 2563
285 จ้างทำอาหาร และเครื่องดื่ม โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
286 จ้างจัดทำป้ายไวนิลจัดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมติดตั้งและจัดตกแต่งซุ้ม รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ตามโครงการงานวันแตงโมและของดี อำเภอคุระบุรี ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
287 จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับประชาสัมพันธ์บริการเก็บค่าน้ำประปานอกสถานที่ในเขตพื้นที่ตำบลคุระ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
288 โครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านสวนใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 8 มกราคม 2563
289 จ้างจัดทำป้ายโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ พร้อมคำขวัญวันเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
290 จ้างจัดทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์,ป้ายไวนิลประกาศ พร้อมโครงไม้และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
291 ซื้อของรางวัล,ของขวัญชุดการแสดง,วัสดุอุปกรณ์ สำหรับจัดบูธ,สถานที่ และจัดกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
292 จ้างจัดสถานที่ สำหรับโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
293 จ้างจัดสถานที่ สำหรับงานเมาลิดอำเภอคุระบุรี ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2562
294 จ้างจัดรถแห่โฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานเมาลิดอำเภอคุระบุรี ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2562
295 จ้างติดตั้งไฟฟ้า,เครื่องเสียง,เครื่องปั่นไฟ สำหรับงานเมาลิดอำเภอคุระบุรี ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2562
296 จ้างจัดทำป้ายไวนิลและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์สำหรับกิจกรรมเมาลิดอำเภอคุระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2562
297 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รางปลั๊กไฟ) สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2562
298 จ้างจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับเลี้ยงรับรองคณะเข้าตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2562
299 ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 10 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา (พร้อมติดตั้ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ธันวาคม 2562
300 ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 7 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา (พร้อมติดตั้ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ธันวาคม 2562
301 จ้างจัดโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
302 ซื้ออาหารและเครื่องดื่ม สำหรับโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
303 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บง 9923 พังงา (ซ่อมฝาท้ายกระบะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
304 ซื้อหินผุ เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยตาสาคร หมู่ที่ 12 ,ซอยลิกไนท์ หมู่ที่ 10 และซอยป้ายเขต หมู่ที่ 6 ตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
305 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (แผ่น CD,เมาส์) สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
306 จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
307 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(น้ำมันไฮดรอลิคและน้ำมันจาระบี)สำหรับรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
308 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 147 พังงา (เปลี่ยนซีลเพลาเกียร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
309 ซื้อกรอบรูปและถุงแก้ว สำหรับโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
310 จ้างจัดสถานที่โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
311 จ้างปะยางรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 147 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
312 จ้างซ่อมแซมและเคลื่อนย้ายเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
313 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
314 ซื้อผงหมึก สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
315 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (DRUM) สำหรับเครื่องพิมพ์ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
316 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
317 จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายซอยสันติสุข หมู่ที่ 10 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
318 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม (เครื่องปริ้นเตอร์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
319 ซื้อหินผุเพื่อซ่อมแซมถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2562
320 จ้างจัดโครงการเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2562
321 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
322 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2562
323 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(คันหมายเลขทะเบียน 1กญ3018 พังงา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
324 ซื้อวัสดุไฟฟ้า สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2562
325 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
326 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
327 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สักนักงานปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
328 ซื้อวัสดุไฟฟ้า สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
329 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
330 จ้างปะยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6627 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2562
331 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2562
332 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
333 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
334 ซื้อวัสดุประปา (ลูกลอยก้านตรง ขนาด 2 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2562
335 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(งานประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2562
336 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
337 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ กนม 356 พังงา (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
338 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กตพ 990 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2562
339 ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 10 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา (พร้อมติดตั้ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 พฤศจิกายน 2562
340 ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 7 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา (พร้อมติดตั้ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 พฤศจิกายน 2562
341 ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 10 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา (พร้อมติดตั้ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 พฤศจิกายน 2562
342 ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 7 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา (พร้อมติดตั้ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 พฤศจิกายน 2562
343 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการสืบสารประเพณีวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2562
344 จ้างจัดงานโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
345 จ้างทำป้ายไวนิล,รถแห่,CD สปอร์ตรถแห่ โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
346 จ้างทำถ้วยรางวัล,สายสะพาย โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
347 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
348 จ้างจัดทำปฏิทินประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว อบต.คุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
349 จ้างเหมาบริการพื้นที่ดูแลปรับปรุงเว็บไซต์และต่ออายุโดเมนเนมเว็บไซต์ อบต.คุระ (www.kura.go.th) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
350 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กระเบื้องหลังคา) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
351 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
352 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับ สพฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
353 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ บ้านทุ่งนางดำ หมู่ที่5 ตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2021
354 จ้างซ่อมแซมและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ(ห้องฝ่ายบริหารงานทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2021