ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2563
2 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ ตามโครงการควบคุม เฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2563
3 ซื้อกล้องสำรวจแบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดวัดระยะทางโดยไม่ใช้เป้าสะท้อน (๒ หน้าจอ) (Total Station) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2563
4 จ้างซ่อมแซมระบบไฟ รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-4012 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2563
5 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ ตามโครงการควบคุม เฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
6 จ้างบำรุงรักษาเเละซ่อมเเซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-4012พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
7 ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2563
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
9 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
11 ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
12 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ ตามโครงการควบคุมเฝ้าระวังไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
13 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ตามโครงการควบคุมเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
14 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ ตามโครงการควบคุม เฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
15 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย อบต.บุกเบิก (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 5 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
16 เช่าเต้นท์พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้เป็นจุดคัดกรองลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 22 เมษายน 2563
17 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลูกค่าง หมู่ที่ 5 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
18 ซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ผู้ถูกกักตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563
19 ซื้อถังขยะ สำหรัับขยะอันตราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563
20 จ้างทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
21 จ้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย สิบแปดขั้นแแยกซ้าย หมู่ที่ ๘ ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
22 ซื้อถังขยะ สำหรับขยะอันตราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
23 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางปอ (แยกซอยเจ้านิ) หมู่ที่ ๑ ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
24 ซื้อน้ำเพื่ออุปโภคสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง (ครั้งที่3) พื้นที่ตำบลบางม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
25 ซื้อน้ำเพื่อการอุปโภคสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง (ครั้งที่ 2 ) พื้นที่ตำบลบางม่วง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
26 จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ หมู่ 1 และ หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
27 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
28 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสภากาชาดไทยบ้านน้ำเค็ม องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
29 ซื้อถังขยะ สำหรับขยะอันตราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
30 จ้างเหมาซ่อมแซมฌาปนสถาน (เมรุวัดบางม่วง) หมู่ที่ 4 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 7 เมษายน 2563
31 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายอินฟาเรด จำนวน 20 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
32 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายอินฟาเรด จำนวน 20 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
33 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยผู้ใหญ่สามารถ (สำนักสงฆ์) หมู่ที่ 8 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 เมษายน 2563
34 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายอินฟาเรด จำนวน 20 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
35 จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ เรื่องมาตรการสำคัญในการเฝ้าระวัง ป้องกัน เเละควบคุมการเเพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่ตำบลบางม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
36 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
37 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยผู้ใหญ่สามารถ (สำนักสงฆ์) หมู่ที่ 8 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 มีนาคม 2563
38 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยผู้ใหญ่สามารถ (สำนักสงฆ์) หมู่ที่ 8 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 มีนาคม 2563
39 ซื้อน้ำเพื่อการอุปโภคสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง (ครั้งที่ 2 ) พื้นที่ตำบลบางม่วง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
40 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยผู้ใหญ่สามารถ (สำนักสงฆ์) หมู่ที่ 8 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 26 มีนาคม 2563
41 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กข 1577 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
42 จ้างทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
43 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (CIVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
44 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (CIVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
45 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางนาว -บางปลิง (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ ๖ ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จัังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
46 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางนาว - บางปลิง (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 6 ตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
47 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูปและน้ำยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
48 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
49 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
50 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการเเพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563
51 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563
52 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563
53 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางนาว - บางปลิง (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 6 ตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563
54 จ้างเหมาพาหนะรับ-ส่งนักกีฬา โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น (เข้าร่วมแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
55 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
56 ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น (เข้าร่วมแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
57 ซื้อชุดกีฬาฟุตบอล และเวชภัณฑ์ โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น (เข้าร่วมแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
58 ซื้อน้ำเพื่อการอุปโภคสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยเเล้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
59 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
60 ซื้อน้ำแข็ง และน้ำดื่ม โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด บางม่วงคัพ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2563
61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทับตะวันชายทะเล หมู่ที่ 7 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 กุมภาพันธ์ 2563
62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทับตะวันชายทะเล หมู่ที่ 7 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 กุมภาพันธ์ 2563
63 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์เครื่องสูบน้ำซัมเมิร์ส หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
64 ซื้อถ้วยรางวัล และวัสดุอุปกรณ์ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด บางม่วงคัพ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
65 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิคแบบกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ทะเบียน 80-4899 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบางมรวน (จากบ้านนายขุนศรี - นายวัลลภ) หมู่ที่ 5 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 กุมภาพันธ์ 2563
67 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
68 ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563
69 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิคแบบกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ทะเบียน 80-4899 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563
70 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิคแบบกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ทะเบียน 80-4899 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563
71 ซื้อเครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
72 จ้างบำรุงรักษาเเละซ่อมเเซมรถยนต์ (ซ่อมเครื่องปรับอากาศในรถยนต์) ทะเบียน กข 8371 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
73 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยธารทองเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 กุมภาพันธ์ 2563
74 จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยผู้ใหญ่ตี่ โดยวิธีเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
75 จ้างบำรุงรักษาเเละซ่อมเเซมรถยนต์ (ซ่อมเครื่องปรับอากาศในรถยนต์) ทะเบียน กข 8371 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
76 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทับตะวันชายทะเล หมู่ที่ 7 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 กุมภาพันธ์ 2563
77 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบางมรวน (จากบ้านนายขุนศรี - นายวัลลภ) หมู่ที่ 5 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 กุมภาพันธ์ 2563
78 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทับตะวันชายทะเล หมู่ที่ 7 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 กุมภาพันธ์ 2563
79 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบางมรวน (จากบ้านนายขุนศรี - นายวัลลภ) หมู่ที่ 5 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 กุมภาพันธ์ 2563
80 จ้างบำรุงรักษาเเละซ่อมเเซมรถยนต์ (ซ่อมเครื่องปรับอากาศในรถยนต์) ทะเบียน กข 8371 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
81 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
82 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทับตะวันชายทะเล หมู่ที่ 7 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 13 กุมภาพันธ์ 2563
83 ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบางมรวน (จากบ้านนายขุนศรี - นายวัลลภ) หมู่ที่ 5 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 13 กุมภาพันธ์ 2563
84 จ้างเหมาเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด บางม่วงคัพ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
85 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด บางม่วงคัพ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
86 จ้างเหมาจัดเตรียมสนามแข่งขัน โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด บางม่วงคัพ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
87 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
88 ซื้อยางรถบรรทุกน้ำ เพื่อเปลี่ยนยางรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน 80-3192 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563
89 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
90 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยธารทองเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 กุมภาพันธ์ 2563
91 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยธารทองเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 กุมภาพันธ์ 2563
92 จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยน้ำตกบ่อหิน โดยวิธีเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
93 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยธารทองเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 5 กุมภาพันธ์ 2563
94 จ้างทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการจัดการแข่งขันกีฬาปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2563
95 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด บางม่วงคัพ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2563
96 จ้างเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2563
97 จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมน้ำประปาหมู่ 1 และหมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2563
98 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
99 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
100 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน และเหรียญรางวัล โครงการจัดการแข่งขันกีฬาปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
101 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปี 2563 เดือนกุมภาพันธ์ - กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
102 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบมัลติฟังก์ชั่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
103 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสภากาชาดไทย (บ้านน้ำเค็ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2563
104 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางม่วง (โรเซนไฮม์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2563
105 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยน้ำตก โดยวิธีเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 28 มกราคม 2563
106 ซื้อโคมสปอร์ตไลท์ LED 200W/DL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
107 จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์เรื่องการประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และประชาสัมพันธ์เรื่องชำระภาษีป้าย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
108 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลส์ติกคอนกรีต ซอยน้ำตก โดยวิธีเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 27 มกราคม 2563
109 จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์เรื่องการประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และประชาสัมพันธ์เรื่องชำระภาษีป้าย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
110 จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์เรื่องการประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และประชาสัมพันธ์เรื่องชำระภาษีป้าย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
111 จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ ตามเเผนปฎิบัติการ ตะกั่วป่า เมืองสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2563
112 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
113 ซื้อของรางวัล โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
114 ซื้อของรางวัล และวัสดุอุปกรณ์สำหรับเล่นเกมและการแสดง โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
115 จ้างเหมาประกอบอาหาร ขนมและเครื่องดื่ม โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
116 จ้างเคลื่อนย้ายร้านค้าเหล็ก สวนอนุสรณ์สถานสึนามิบ้านน้ำเค็ม หมู่ 2 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
117 ซื้อของรางวัลและวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
118 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 166 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธันวาคม 2562
119 ซื้อดอกกุหลาบ เพื่อใช้ในโครงการงานรำลึกสึนามิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
120 จ้างจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน กข ๘๔๕๗ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
121 เช่าเครื่องเสียง โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
122 จ้างทำพวงมาลา ตามโครงการงานรำลึกสึนามิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
123 จ้างจ้างตกเเต่งสถานที่ จัดงานรำลึกสึนามิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
124 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ห้องกองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
125 จ้างจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน กข ๘๔๕๗ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
126 เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และเวที โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
127 จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม โครงการจัดงานประเพณีลอยเรือ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
128 จ้างเหมาตกแต่งเรือประกอบพิธี โครงการจัดงานประเพณีลอยเรือ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
129 จ้างเหมาจัดสถานที่ โครงการจัดงานประเพณีลอยเรือ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
130 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
131 จ้างจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน กข ๘๔๕๗ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
132 เช่าเวที พร้อมเครื่องเสียง เเละติดตั้งระบบ เเสง สี เสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
133 จ้างจ้างตกเเต่งสถานที่ จัดงานรำลึกสึนามิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
134 จ้างทำพวงมาลา ตามโครงการงานรำลึกสึนามิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
135 เช่าโต๊ะ เก้าอี้ ผ้าคลุมเก้าอี้ ใช้ในโครงการงานรำลึกสึนามิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
136 ซื้อดอกกุหลาบ เพื่อใช้ในโครงการงานรำลึกสึนามิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
137 จ้างจ้างตกเเต่งสถานที่ จัดงานรำลึกสึนามิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
138 จ้างทำพวงมาลา ตามโครงการงานรำลึกสึนามิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
139 ซื้อดอกกุหลาบ เพื่อใช้ในโครงการงานรำลึกสึนามิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
140 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการบำรุงรักษาเเละซ่อมเเซมสวนอนุสรณ์สถานสึนามิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
141 ซื้อของรางวัล โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
142 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการงานรำลึกสึนามิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
143 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 166 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
144 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุญช่วยวิเคราะห์ หมู่ที่ 3 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ธันวาคม 2562
145 จ้างทำอาหารว่างเเละเครื่องดื่ม ในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2562
146 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี(PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) ซอยน้ำตกบ่อหิน หมู่ที่ 8 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 ธันวาคม 2562
147 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะเเละขนส่ง รายการเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS TRACKING) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2562
148 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุญช่วยวิเคราะห์ หมู่ที่ 3 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 พฤศจิกายน 2562
149 ซื้อผ้าประดับตกแต่ง โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2562
150 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุญช่วยวิเคราะห์ หมู่ที่ 3 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 พฤศจิกายน 2562
151 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2562
152 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี(PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) ซอยน้ำตกบ่อหิน หมู่ที่ 8 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 พฤศจิกายน 2562
153 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2562
154 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี(PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) ซอยน้ำตกบ่อหิน หมู่ที่ 8 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 พฤศจิกายน 2562
155 จ้างงานเคลื่อนย้ายขยะมูลฝอยบริเวณที่ทิ้งขยะ อบต บางม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
156 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
157 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
158 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
159 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กข 8371 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
160 จ้างบำรุงรักษาเเละซ่อมเเซมรถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว ทะเบียน 80-3191พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
161 จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมน้ำประปา หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
162 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี(PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) ซอยน้ำตกบ่อหิน หมู่ที่ 8 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 18 พฤศจิกายน 2562
163 จ้างตกเเต่งสถานที่ เพื่อใช้ในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเเละสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
164 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
165 จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
166 จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่และเวที โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
167 ซื้อถ้วยรางวัลการประกวดกระทง โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
168 จ้างเหมาจัดตกแต่งไฟฟ้าภายในงาน โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
169 เช่าเก้าอี้ เต็นท์ โต๊ะ เวทีพร้อมเครื่องเสียงและติดตั้งระบบแสง สี เสียง โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
170 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
171 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 1 พฤศจิกายน 2562
172 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
173 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
174 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 31 ตุลาคม 2562
175 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 30 ตุลาคม 2562
176 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก (ดีเซล) ทะเบียน กค 7064 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ตุลาคม 2562
177 จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำซัมเมิร์ส หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2562
178 จ้างทำพานดอกไม้ เพื่อใช้ในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลเเละน้อมรำลึก เนื่องในคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
179 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ตุลาคม 2562
180 เช่าอาคารสถานที่ พร้อมเครื่องเสียง โต๊ะ เก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
181 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกติดเครนไฮโดรลิคแบบกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ทะเบียน 80-4899 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
182 ซ่อมท่อเมนต์ประปา บางนาว - บางปลิง หมู่ที่ 6 12  มิถุนายน  2562