ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิคแบบกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ทะเบียน 80-4899 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2563
2 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๗ รายการเพื่อใช้งานภายในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563
3 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๗ รายการเพื่อใช้งานภายในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563
4 ซื้อวัสดุ สำหรับดำเนินงานปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ รายนายประสิทธิ์ จันเส้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563
5 ซื้อวัสดุ สำหรับดำเนินงานปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ รายนายประสิทธิ์ จันเส้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563
6 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๗ รายการเพื่อใช้งานภายในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563
7 ซื้อวัสดุช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินเนื่องจากประสบสาธารณภัย (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
9 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน กนม ๓๕๗ พังงา จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
12 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะหมู่บูชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
13 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สายส่งน้ำดับเพลิง) จำนวน ๒ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
14 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
15 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิคแบบกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ทะเบียน 80-4899 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
16 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563
17 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ห้องกองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
18 จ้างปรับปรุงท่อเมนต์ประปา ฝายบางเตย หมู่ที่๖ ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
19 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ 16 กันยายน 2563
20 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ 16 กันยายน 2563
21 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
22 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร ๔๐ ช่อง จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
23 ซื้อหนังสือโครงการท้องถิ่นรักการอ่าน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
24 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะหมู่บูชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
25 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ 16 กันยายน 2563
26 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
27 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะหมู่บูชา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
28 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
29 ซื้อยางเพื่อเปลี่ยนยางล้อรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๐ - ๓๑๙๒ พังงา จำนวน ๘ ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
30 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 166 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
31 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา (ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ ๖ ITV) 14 กันยายน 2563
32 จ้างดูแลปรับปรุงเว็บไซด์และต่ออายุโดเมนเนมเว็บไซด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
33 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 166 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
34 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
35 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
36 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2563
37 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2563
38 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ฟิล์มกรองแสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2563
39 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2563
40 ซื้อชุดโคมไฟถนนพร้อมอุปกรณ์ครบชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2563
41 ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๕ รายการ เพื่อใช้งานภายในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
42 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
43 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยน้ำตก โดยวิธีเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 สิงหาคม 2563
44 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กข 1577 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2563
45 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2563
46 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 สิงหาคม 2563
47 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสภากาชาดไทย (บ้านน้ำเค็ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
48 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุกและหินกะสะปนทราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
49 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางม่วง (โรเซนไฮม์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
50 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยน้ำตก โดยวิธีเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 สิงหาคม 2563
51 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยน้ำตก โดยวิธีเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 สิงหาคม 2563
52 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสภากาชาดไทย (บ้านน้ำเค็ม) 20 สิงหาคม 2563
53 เช่าอาคารสถานที่ พร้อมเครื่องเสียง ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2563
54 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 สิงหาคม 2563
55 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่ม คู่มือฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 สิงหาคม 2563
56 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 สิงหาคม 2563
57 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 สิงหาคม 2563
58 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการเครื่องขยายเสียง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
59 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
60 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่ม คู่มือฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
61 ซื้อวัสดุสำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
62 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่ม คู่มือฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
63 โครงการจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง 13 สิงหาคม 2563
64 จ้างเหมาประดับตกแต่งดอกไม้ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2563
65 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
66 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
67 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสภากาชาดไทย (บ้านน้ำเค็ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
68 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
69 ซื้อหนังสือเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางม่วง (โรเซนไฮม์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
70 ซื้อหนังสือเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสภากาชาดไทย (บ้านน้ำเค็ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
71 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านห้วยแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
72 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางม่วง (โรเซนไฮม์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
73 ซื้อยางเพื่อเปลี่ยนยางล้อรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-4012 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
74 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2563
75 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ และถ้วยรางวัล โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด น้ำเค็มคัพ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2563
76 จ้างซ่อมเเซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-4012 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2563
77 ซื้อวัสดุช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินเนื่องจากประสบสาธารณภัย (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2563
78 ซื้อวัสดุเครื่องเเต่งกาย เพื่อใช้ในงานจัดเก็บขยะมูลฝอยเเละสิ่งปฎิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2563
79 ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2563
80 ซื้อวัสดุเครื่องเเต่งกาย เพื่อใช้ในงานจัดเก็บขยะมูลฝอยเเละสิ่งปฎิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2563
81 จ้างซ่อมเเซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-4012 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2563
82 ซื้อวัสดุเครื่องเเต่งกาย เพื่อใช้ในงานจัดเก็บขยะมูลฝอยเเละสิ่งปฎิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 สิงหาคม 2563
83 จ้างซ่อมเเซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-4012 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 สิงหาคม 2563
84 จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมปั้มน้ำประปา หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2563
85 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2563
86 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563
87 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563
88 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563
89 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2563
90 ซื้อผ้าสำหรับประดับตกแต่ง เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2563
91 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 กรกฎาคม 2563
92 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2563
93 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 8457 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กรกฎาคม 2563
94 จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมปั้มน้ำประปา หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กรกฎาคม 2563
95 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 กรกฎาคม 2563
96 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 กรกฎาคม 2563
97 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน 80 - 3192 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
98 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 กรกฎาคม 2563
99 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 1 คัน 8 กรกฎาคม 2563
100 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 กรกฎาคม 2563
101 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยต้นประดู่ ต่อเนื่อง หมู่ที่ ๖ ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
102 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2563
103 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2563
104 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ (กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2563
105 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนบลำภู หมู่ที่ 7 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2563
106 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน 2 กรกฎาคม 2563
107 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนบลำภู หมู่ที่ 7 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2563
108 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2563
109 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
110 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (หลอดไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
111 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
112 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
113 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
114 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนบลำภู หมู่ที่ 7 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
115 ซื้อหน้ากากอนามัยแบบผ้า โครงการหนูน้อยมือสะอาด ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
116 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
117 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบมัลติฟังก์ชั่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
118 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 166 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
119 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
120 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผากแบบอินฟราเรด และเจลแอลกอฮอล์ โครงการหนูน้อยมือสะอาด ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
121 ซื้อวัคซีนป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์พร้อมวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23  มิถุนายน  2563
122 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางตำบลบางม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23  มิถุนายน  2563
123 ซื้อยางรถบรรทุกน้ำ (ดับเพลิง) ทะเบียน บฉ 6297 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23  มิถุนายน  2563
124 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างสวนทดลองต่อเนื่อง หมู่ที่๑ ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
125 จ้างงานเคลื่อนย้ายขยะมูลฝอยบริเวณที่ทิ้งขยะ อบต.บางม่วง (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2563
126 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
127 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้งานภายในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2563
128 ซื้อวัสดุช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินเนื่องจากประสบสาธารณภัย (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2563
129 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กข 1577 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2563
130 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิคแบบกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ทะเบียน 80-4899 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2563
131 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึกพิมพ์) เพื่อใช้งานกับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รหัสทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๓-๐๐๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2563
132 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งานภายในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2563
133 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2563
134 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งานภายในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2563
135 ซื้อวัสดุสำนักงาน กล่องมีล้อขนาด ๑๐๐ ลิตร จำนวน ๑๒ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2563
136 ผ้าสำหรับประดับตกแต่ง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 2  มิถุนายน  2563
137 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิคแบบกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ทะเบียน 80-4899 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1  มิถุนายน  2563
138 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กข 1577 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1  มิถุนายน  2563
139 ซื้อซื้อรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1  มิถุนายน  2563
140 ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
141 ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสภากาชาดไทยบ้านน้ำเค็ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563
142 ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางม่วง (โรเซนไฮม์) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563
143 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2563
144 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ ตามโครงการควบคุม เฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2563
145 ซื้อกล้องสำรวจแบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดวัดระยะทางโดยไม่ใช้เป้าสะท้อน (๒ หน้าจอ) (Total Station) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2563
146 จ้างซ่อมแซมระบบไฟ รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-4012 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2563
147 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ ตามโครงการควบคุม เฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
148 จ้างบำรุงรักษาเเละซ่อมเเซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-4012พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
149 ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2563
150 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
151 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
152 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
153 ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
154 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ตามโครงการควบคุมเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
155 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ ตามโครงการควบคุมเฝ้าระวังไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
156 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ ตามโครงการควบคุม เฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
157 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลูกค่าง หมู่ที่ 5 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
158 เช่าเต้นท์พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้เป็นจุดคัดกรองลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 22 เมษายน 2563
159 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย อบต.บุกเบิก (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 5 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
160 ซื้อถังขยะ สำหรัับขยะอันตราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563
161 ซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ผู้ถูกกักตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563
162 จ้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย สิบแปดขั้นแแยกซ้าย หมู่ที่ ๘ ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
163 ซื้อถังขยะ สำหรับขยะอันตราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
164 จ้างทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
165 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางปอ (แยกซอยเจ้านิ) หมู่ที่ ๑ ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
166 ซื้อน้ำเพื่ออุปโภคสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง (ครั้งที่3) พื้นที่ตำบลบางม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
167 ซื้อน้ำเพื่อการอุปโภคสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง (ครั้งที่ 2 ) พื้นที่ตำบลบางม่วง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
168 จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ หมู่ 1 และ หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
169 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
170 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสภากาชาดไทยบ้านน้ำเค็ม องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
171 จ้างเหมาซ่อมแซมฌาปนสถาน (เมรุวัดบางม่วง) หมู่ที่ 4 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 7 เมษายน 2563
172 ซื้อถังขยะ สำหรับขยะอันตราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
173 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายอินฟาเรด จำนวน 20 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
174 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายอินฟาเรด จำนวน 20 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
175 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายอินฟาเรด จำนวน 20 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
176 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยผู้ใหญ่สามารถ (สำนักสงฆ์) หมู่ที่ 8 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 เมษายน 2563
177 จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ เรื่องมาตรการสำคัญในการเฝ้าระวัง ป้องกัน เเละควบคุมการเเพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่ตำบลบางม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
178 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
179 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยผู้ใหญ่สามารถ (สำนักสงฆ์) หมู่ที่ 8 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 มีนาคม 2563
180 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยผู้ใหญ่สามารถ (สำนักสงฆ์) หมู่ที่ 8 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 มีนาคม 2563
181 ซื้อน้ำเพื่อการอุปโภคสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง (ครั้งที่ 2 ) พื้นที่ตำบลบางม่วง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
182 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยผู้ใหญ่สามารถ (สำนักสงฆ์) หมู่ที่ 8 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 26 มีนาคม 2563
183 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กข 1577 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
184 จ้างทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
185 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางนาว - บางปลิง (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 6 ตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
186 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (CIVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
187 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
188 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางนาว -บางปลิง (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ ๖ ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จัังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
189 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
190 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูปและน้ำยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
191 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (CIVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
192 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563
193 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563
194 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการเเพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563
195 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางนาว - บางปลิง (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 6 ตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563
196 ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น (เข้าร่วมแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
197 จ้างเหมาพาหนะรับ-ส่งนักกีฬา โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น (เข้าร่วมแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
198 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
199 ซื้อชุดกีฬาฟุตบอล และเวชภัณฑ์ โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น (เข้าร่วมแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
200 ซื้อน้ำเพื่อการอุปโภคสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยเเล้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
201 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
202 ซื้อน้ำแข็ง และน้ำดื่ม โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด บางม่วงคัพ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2563
203 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทับตะวันชายทะเล หมู่ที่ 7 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 กุมภาพันธ์ 2563
204 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทับตะวันชายทะเล หมู่ที่ 7 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 กุมภาพันธ์ 2563
205 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์เครื่องสูบน้ำซัมเมิร์ส หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
206 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
207 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบางมรวน (จากบ้านนายขุนศรี - นายวัลลภ) หมู่ที่ 5 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 กุมภาพันธ์ 2563
208 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิคแบบกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ทะเบียน 80-4899 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
209 ซื้อถ้วยรางวัล และวัสดุอุปกรณ์ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด บางม่วงคัพ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
210 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิคแบบกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ทะเบียน 80-4899 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563
211 ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563
212 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิคแบบกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ทะเบียน 80-4899 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563
213 จ้างบำรุงรักษาเเละซ่อมเเซมรถยนต์ (ซ่อมเครื่องปรับอากาศในรถยนต์) ทะเบียน กข 8371 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
214 ซื้อเครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
215 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยธารทองเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 กุมภาพันธ์ 2563
216 จ้างบำรุงรักษาเเละซ่อมเเซมรถยนต์ (ซ่อมเครื่องปรับอากาศในรถยนต์) ทะเบียน กข 8371 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
217 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทับตะวันชายทะเล หมู่ที่ 7 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 กุมภาพันธ์ 2563
218 จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยผู้ใหญ่ตี่ โดยวิธีเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
219 จ้างบำรุงรักษาเเละซ่อมเเซมรถยนต์ (ซ่อมเครื่องปรับอากาศในรถยนต์) ทะเบียน กข 8371 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
220 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทับตะวันชายทะเล หมู่ที่ 7 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 กุมภาพันธ์ 2563
221 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบางมรวน (จากบ้านนายขุนศรี - นายวัลลภ) หมู่ที่ 5 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 กุมภาพันธ์ 2563
222 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบางมรวน (จากบ้านนายขุนศรี - นายวัลลภ) หมู่ที่ 5 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 กุมภาพันธ์ 2563
223 ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบางมรวน (จากบ้านนายขุนศรี - นายวัลลภ) หมู่ที่ 5 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 13 กุมภาพันธ์ 2563
224 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทับตะวันชายทะเล หมู่ที่ 7 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 13 กุมภาพันธ์ 2563
225 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
226 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
227 จ้างเหมาจัดเตรียมสนามแข่งขัน โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด บางม่วงคัพ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
228 จ้างเหมาเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด บางม่วงคัพ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
229 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด บางม่วงคัพ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
230 ซื้อยางรถบรรทุกน้ำ เพื่อเปลี่ยนยางรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน 80-3192 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563
231 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยธารทองเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 กุมภาพันธ์ 2563
232 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
233 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยธารทองเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 กุมภาพันธ์ 2563
234 จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยน้ำตกบ่อหิน โดยวิธีเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
235 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยธารทองเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 5 กุมภาพันธ์ 2563
236 จ้างทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการจัดการแข่งขันกีฬาปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2563
237 จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมน้ำประปาหมู่ 1 และหมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2563
238 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด บางม่วงคัพ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2563
239 จ้างเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2563
240 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปี 2563 เดือนกุมภาพันธ์ - กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
241 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
242 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบมัลติฟังก์ชั่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
243 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
244 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน และเหรียญรางวัล โครงการจัดการแข่งขันกีฬาปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
245 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสภากาชาดไทย (บ้านน้ำเค็ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2563
246 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางม่วง (โรเซนไฮม์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2563
247 จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์เรื่องการประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และประชาสัมพันธ์เรื่องชำระภาษีป้าย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
248 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยน้ำตก โดยวิธีเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 28 มกราคม 2563
249 ซื้อโคมสปอร์ตไลท์ LED 200W/DL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
250 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลส์ติกคอนกรีต ซอยน้ำตก โดยวิธีเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 27 มกราคม 2563
251 จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์เรื่องการประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และประชาสัมพันธ์เรื่องชำระภาษีป้าย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
252 จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์เรื่องการประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และประชาสัมพันธ์เรื่องชำระภาษีป้าย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
253 จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ ตามเเผนปฎิบัติการ ตะกั่วป่า เมืองสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2563
254 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
255 จ้างเหมาประกอบอาหาร ขนมและเครื่องดื่ม โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
256 ซื้อของรางวัล และวัสดุอุปกรณ์สำหรับเล่นเกมและการแสดง โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
257 ซื้อของรางวัล โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
258 จ้างเคลื่อนย้ายร้านค้าเหล็ก สวนอนุสรณ์สถานสึนามิบ้านน้ำเค็ม หมู่ 2 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
259 ซื้อของรางวัลและวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
260 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 166 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธันวาคม 2562
261 จ้างทำพวงมาลา ตามโครงการงานรำลึกสึนามิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
262 จ้างจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน กข ๘๔๕๗ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
263 จ้างจ้างตกเเต่งสถานที่ จัดงานรำลึกสึนามิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
264 เช่าเครื่องเสียง โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
265 ซื้อดอกกุหลาบ เพื่อใช้ในโครงการงานรำลึกสึนามิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
266 จ้างเหมาจัดสถานที่ โครงการจัดงานประเพณีลอยเรือ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
267 จ้างจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน กข ๘๔๕๗ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
268 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
269 จ้างเหมาตกแต่งเรือประกอบพิธี โครงการจัดงานประเพณีลอยเรือ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
270 จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม โครงการจัดงานประเพณีลอยเรือ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
271 เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และเวที โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
272 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ห้องกองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
273 จ้างจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน กข ๘๔๕๗ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
274 ซื้อดอกกุหลาบ เพื่อใช้ในโครงการงานรำลึกสึนามิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
275 เช่าเวที พร้อมเครื่องเสียง เเละติดตั้งระบบ เเสง สี เสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
276 เช่าโต๊ะ เก้าอี้ ผ้าคลุมเก้าอี้ ใช้ในโครงการงานรำลึกสึนามิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
277 จ้างทำพวงมาลา ตามโครงการงานรำลึกสึนามิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
278 ซื้อดอกกุหลาบ เพื่อใช้ในโครงการงานรำลึกสึนามิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
279 จ้างทำพวงมาลา ตามโครงการงานรำลึกสึนามิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
280 จ้างจ้างตกเเต่งสถานที่ จัดงานรำลึกสึนามิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
281 จ้างจ้างตกเเต่งสถานที่ จัดงานรำลึกสึนามิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
282 ซื้อของรางวัล โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
283 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการบำรุงรักษาเเละซ่อมเเซมสวนอนุสรณ์สถานสึนามิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
284 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 166 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
285 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการงานรำลึกสึนามิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
286 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุญช่วยวิเคราะห์ หมู่ที่ 3 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ธันวาคม 2562
287 จ้างทำอาหารว่างเเละเครื่องดื่ม ในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2562
288 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี(PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) ซอยน้ำตกบ่อหิน หมู่ที่ 8 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 ธันวาคม 2562
289 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุญช่วยวิเคราะห์ หมู่ที่ 3 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 พฤศจิกายน 2562
290 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุญช่วยวิเคราะห์ หมู่ที่ 3 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 พฤศจิกายน 2562
291 ซื้อผ้าประดับตกแต่ง โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2562
292 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะเเละขนส่ง รายการเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS TRACKING) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2562
293 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2562
294 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2562
295 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี(PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) ซอยน้ำตกบ่อหิน หมู่ที่ 8 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 พฤศจิกายน 2562
296 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี(PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) ซอยน้ำตกบ่อหิน หมู่ที่ 8 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 พฤศจิกายน 2562
297 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
298 จ้างงานเคลื่อนย้ายขยะมูลฝอยบริเวณที่ทิ้งขยะ อบต บางม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
299 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
300 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
301 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กข 8371 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
302 จ้างบำรุงรักษาเเละซ่อมเเซมรถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว ทะเบียน 80-3191พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
303 จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมน้ำประปา หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
304 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี(PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) ซอยน้ำตกบ่อหิน หมู่ที่ 8 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 18 พฤศจิกายน 2562
305 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
306 จ้างตกเเต่งสถานที่ เพื่อใช้ในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเเละสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
307 จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
308 จ้างเหมาจัดตกแต่งไฟฟ้าภายในงาน โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
309 ซื้อถ้วยรางวัลการประกวดกระทง โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
310 จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่และเวที โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
311 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
312 เช่าเก้าอี้ เต็นท์ โต๊ะ เวทีพร้อมเครื่องเสียงและติดตั้งระบบแสง สี เสียง โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
313 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 1 พฤศจิกายน 2562
314 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
315 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 31 ตุลาคม 2562
316 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
317 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 30 ตุลาคม 2562
318 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก (ดีเซล) ทะเบียน กค 7064 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ตุลาคม 2562
319 จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำซัมเมิร์ส หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2562
320 จ้างทำพานดอกไม้ เพื่อใช้ในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลเเละน้อมรำลึก เนื่องในคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
321 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ตุลาคม 2562
322 เช่าอาคารสถานที่ พร้อมเครื่องเสียง โต๊ะ เก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
323 ซ่อมท่อเมนต์ประปา บางนาว - บางปลิง หมู่ที่ 6 12  มิถุนายน  2562
324 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกติดเครนไฮโดรลิคแบบกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ทะเบียน 80-4899 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562