ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างจ้างเหมาอัดสปอร์ตประชาสัมพันธ์ สำหรับการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยแพตำบลโคกกลอย ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยแพและลอยกระทงตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2563
2 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ สำหรับการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยแพตำบลโคกกลอย ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยแพและลอยกระทงตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2563
3 จ้างเหมาสาธิตทำแพประกอบพิธีกรรม หมู่ที่ 3 จำนวน 1 แพ สำหรับการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยแพตำบลโคกกลอย ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยแพและลอยกระทงตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2563
4 จ้างเหมาสาธิตทำแพประกอบพิธีกรรม หมู่ที่ 5 จำนวน 1 แพ สำหรับการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยแพตำบลโคกกลอย ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยแพและลอยกระทงตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2563
5 จ้างเหมาสาธิตทำแพประกอบพิธีกรรม หมู่ที่ 6 จำนวน 1 แพ สำหรับการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยแพตำบลโคกกลอย ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยแพและลอยกระทงตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2563
6 ซื้อถ้วยรางวัล สำหรับการประกวดก่อเจดีย์ทราย ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยแพและลอยกระทงตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2563
7 ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง สำหรับการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยแพตำบลโคกกลอย ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยแพและลอยกระทงตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2563
8 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบพิธีกรรมลอยแพ ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยแพและลอยกระทงตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2563
9 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ สำหรับการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยแพตำบลโคกกลอย ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยแพและลอยกระทงตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2563
10 จ้างจ้างเหมาบริการวัสดุอุปกรณ์ประเพณีลอยแพ สำหรับการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยแพตำบลโคกกลอย ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยแพและลอยกระทงตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2563
11 ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนใน หมู่ 4 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 27 ตุลาคม 2563
12 จ้างต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยและพรบ.รถยนต์(รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข 902 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ตุลาคม 2563
13 จ้างต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยและพรบ.รถยนต์(รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข 902 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ตุลาคม 2563
14 จ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ตุลาคม 2563
15 จ้างต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยและพรบ.รถยนต์(รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข 902 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ตุลาคม 2563
16 จ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ตุลาคม 2563
17 จ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2563
18 จ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2563
19 จ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2563
20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านโกเล่ง (นาเกลือ)-ซอยเศรษฐี หมู่ที่ 7 20 ตุลาคม 2563
21 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเดโช หมู่ที่ 5 20 ตุลาคม 2563
22 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเดโช หมู่ที่ 5 20 ตุลาคม 2563
23 ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนท่านุ่น 19 ตุลาคม 2563
24 รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 19 ตุลาคม 2563
25 รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า170กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วท่ง จังหวัดพังงา 1 คัน 19 ตุลาคม 2563
26 รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า170 หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า170กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ตำบลตะกั่วทุ่ง จังหวักพังงา 1 คัน 19 ตุลาคม 2563
27 โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.22001สายบ้านโคกกลอย - บ้านโตนนาเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลโคกกลอย พื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,008 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 สายทาง 19 ตุลาคม 2563
28 ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.22001 สายบ้านโกกลอย -บ้านโตนนาเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลโคกกลอย พื้นที่ไม่น้อยกว่า 20008 ตารางเมตร 19 ตุลาคม 2563
29 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเดโช หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ตุลาคม 2563
30 ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่านุ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 ชุด 19 ตุลาคม 2563
31 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-5768 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ตุลาคม 2563
32 ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง สำหรับกิจกรรมตั้งโต๊ะรับพระ ตามโครงการสืบสานประเพณีถือศีลกินผักตำบลโคกกลอย ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2563
33 ซื้อผลไม้และดอกไม้ สำหรับกิจกรรมตั้งโต๊ะรับพระ ตามโครงการสืบสานประเพณีถือศีลกินผักตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2563
34 ทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการสืบสานประเพณีถือศีลกินผักตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 15 ตุลาคม 2563
35 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน กค 8246 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2563
36 ซื้อแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ตุลาคม 2563
37 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามเด็กเล่น(สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) สนามกีฬาตำบลโคกกลอย หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ตุลาคม 2563
38 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ตุลาคม 2563
39 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ตุลาคม 2563
40 เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ตุลาคม 2563
41 จ้างจ้างเหมาอัดสปอร์ตประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ ตามโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
42 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 รายการ ตามโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
43 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
44 จ้างจ้างเหมาแต่งกายเทพธิดานำขบวนพระสงฆ์ จำนวน 3 คน ตามโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
45 จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่สำหรับจัดกิจกรรม ตามโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
46 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ ตามโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
47 จ้างจ้างเหมาแต่งกายเทพธิดานำขบวนพระสงฆ์ จำนวน 3 คน ตามโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2563
48 จ้างจ้างเหมาอัดสปอร์ตประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ ตามโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2563
49 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2563
50 จ้างจ้างเหมาแต่งกายเทพธิดานำขบวนพระสงฆ์ จำนวน 3 คน ตามโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2563
51 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ ตามโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2563
52 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2563
53 จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่สำหรับจัดกิจกรรม ตามโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2563
54 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 รายการ ตามโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2563
55 จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่สำหรับจัดกิจกรรม ตามโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2563
56 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ ตามโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2563
57 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 รายการ ตามโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2563
58 จ้างจ้างเหมาอัดสปอร์ตประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ ตามโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2563
59 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่าหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
60 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
61 จ้างถ่ายเอกสารข้อบัญญัติฯพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
62 ซื้อวัสุด-อุปกรณ์ไฟฟ้า 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
63 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
64 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
65 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
66 ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 4 ตู้ 14 กันยายน 2563
67 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
68 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
69 จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์ประสานงานรักษษความปลอดภัยบริการนักท่องเที่ยว ณ บริเวณบ้านอ่าวจิก หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
70 จัดซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง เครื่องดื่มเกลือแร่และผ้าเย็น จำนวน 4 ตามโครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล อบต.โคกกลอยคัพ ประจำปี 2563 31 สิงหาคม 2563
71 จ้างจ้างเหมาบริการเครื่องเสียงกลางแจ้งจำนวน 1 งาน ตามโครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล อบต.โคกกลอยคัพ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
72 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
73 จ้างซ่อมบำรุงครบรอบระยะทางรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4372 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
74 จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายสำหรับการแข่งขัน จำนวน 1 งาน ตามโครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล อบต.โคกกลอยคัพ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
75 ซื้อรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
76 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เครื่องแต่งกายและ ถ้วยรางวัล จำนวน 5 รายการ ตามโครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล อบต.โคกกลอยคัพ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
77 จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์ประสานงานรักษษความปลอดภัยบริการนักท่องเที่ยว ณ บริเวณบ้านอ่าวจิก หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2563
78 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ เพื่อดำเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2563
79 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ เพื่อดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม 2563
80 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยหมายเลขทะเบียน 80-4372 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2563
81 จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์ประสานงานรักษษความปลอดภัยบริการนักท่องเที่ยว ณ บริเวณบ้านอ่าวจิก หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2563
82 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บฉ 57 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2563
83 จ้างซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 สิงหาคม 2563
84 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการท้องถิ่นสวยด้วยมือเรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
85 จ้างซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
86 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเมรุทุ่งโพธิ์ไร้มลภาวะและปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าช้าทุ่งโพธิ์สาธารณะประโยชน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 สิงหาคม 2563
87 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเมรุทุ่งโพธิ์ไร้มลภาวะและปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าช้าทุ่งโพธิ์สาธารณะประโยชน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 สิงหาคม 2563
88 จ้างเหมาสำราจความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ อบต.โคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
89 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเมรุทุ่งโพธิ์ไร้มลภาวะและปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าช้าทุ่งโพธิ์สาธารณะประโยชน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 สิงหาคม 2563
90 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเมรุทุ่งโพธิ์ไร้มลภาวะและปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าช้าทุ่งโพธิ์สาธารณะประโยชน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 สิงหาคม 2563
91 จ้างซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2563
92 ซื้อชุดอุปกรณ์ทดสอบโครงการยกระดับสุขาภิบาลอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563
93 จ้างทำป้ายสัญญลักษณ์อาหารสะอาด รสชาติอร่อย(Clean Food Good Taste) และป้ายโครงการ โครงการยกระดับสุขาภิบาลอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563
94 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนท่อระบบประปาห้องสมุดประชาชนตำบลโคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563
95 จ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80- 4474 พง. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2563
96 จ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80- 4474 พง. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2563
97 จ้างปริ้นเอกสาร พร้อมเข้าเล่ม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2563
98 ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ติดตังกล้องวงจรปิด CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 กรกฎาคม 2563
99 ซื้อเสื้อกั๊กจราจรสะท้อนแสง , รองเท้าบูทยาง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2563
100 ซื้อกระจกโค้งจราจร จำนวน 25 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2563
101 ก่อสร้างเมรุทุ่งโพธิ์ไร้มลภาวะและปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าช้าทุ่งโพธิ์สาธารณะประโยชน์ 14 กรกฎาคม 2563
102 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2563
103 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานรายการ โต๊ะ เก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
104 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานรายการ โต๊ะ เก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
105 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2563
106 จ้างซ่อมท่อสายน้ำมันไฮดรอลิกรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-5768 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2563
107 จ้างรื้อถอนห้องน้ำ-ห้องส้วม บริเวณสะพานนาใต้ หมู่ที่ 5- 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2563
108 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานรายการ โต๊ะ เก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2563
109 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
110 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
111 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
112 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
113 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารแบบเหมามิเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร xerox 5335 รวมจำนวน 4 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
114 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารแบบเหมามิเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร xerox 5335 รวมจำนวน 4 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
115 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่านุ่น ปีการศึกษา 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
116 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
117 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2563
118 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางนอก/ยางไน/ยางขอบ)สำหรับรถบรรทุกน้ำฯหมายเลขทะเบียน บฉ 57 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15  มิถุนายน  2563
119 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15  มิถุนายน  2563
120 ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ติดตังกล้องวงจรปิด CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15  มิถุนายน  2563
121 ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ติดตังกล้องวงจรปิด CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15  มิถุนายน  2563
122 ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ติดตังกล้องวงจรปิด CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15  มิถุนายน  2563
123 ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ติดตังกล้องวงจรปิด CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12  มิถุนายน  2563
124 ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ติดตังกล้องวงจรปิด CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12  มิถุนายน  2563
125 ซื้อครุภัณฑ์ๆ(อปกรณ์ช่วยหายใจในการดับเพลิง SCBA) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2563
126 ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ติดตังกล้องวงจรปิด CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8  มิถุนายน  2563
127 ซื้อครุภัณฑ์ๆ(อปกรณ์ช่วยหายใจในการดับเพลิง SCBA) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2563
128 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ด้านปฏิบัติงานอัคคีภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2563
129 ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ติดตังกล้องวงจรปิด CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2  มิถุนายน  2563
130 ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ติดตังกล้องวงจรปิด CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2  มิถุนายน  2563
131 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการรณรงค์ป้องกันโรค ควบคุมโรคติดต่อ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1  มิถุนายน  2563
132 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางพร้อมก่อสร้างคูระบายน้ำ 2 ข้าง (ช่วงสามแยกบ้านดอนในฝั่งตะวันออก-บ้านผู้ใหญ่วิโรจน์) หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1  มิถุนายน  2563
133 ซื้อครุภัณฑ์ๆ(อปกรณ์ช่วยหายใจในการดับเพลิง SCBA) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563
134 ซื้อครุภัณฑ์ๆ(อปกรณ์ช่วยหายใจในการดับเพลิง SCBA) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563
135 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบุกเบิกถนนผิวทางหินคลุก สายนบปราบ-สะพาน ทางหลวงหมายเลข 4 (ดับเพลิงเทศบาล) หมู่ที่ 13-หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 พฤษภาคม 2563
136 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 1270 พง. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2563
137 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 5927 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563
138 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเดโช หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 พฤษภาคม 2563
139 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหานไฟลาม หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 พฤษภาคม 2563
140 จ้างก่อสร้างห้องน้ำ-สุขา สาธารณะหานป่าสตอ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2563
141 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2563
142 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2563
143 ซื้อเครื่องอุปโภคและบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า - 2019 หรือโควิด 19 (กรณีตกหล่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2563
144 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด 19 (กรณีตกหล่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
145 ซื้อเครื่องอุปโภคและบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า - 2019 หรือโควิด 19 (กรณีตกหล่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
146 ซื้อเครื่องอุปโภคและบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดชองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า - 2019 หรือโควิด 19 (กรณีตกหล่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
147 ซื้อเครื่องอุปโภคและบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า - 2019 หรือโควิด 19 (กรณีตกหล่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
148 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 15 พฤษภาคม 2563
149 ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2563
150 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
151 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
152 ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ไฟฟ้า 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
153 ซื้อวัสดุสำนักงาน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
154 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
155 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามเด็กเล่น(สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) สนามกีฬาตำบลโคกกลอย หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 พฤษภาคม 2563
156 ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ไฟฟ้า 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
157 ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
158 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางพร้อมก่อสร้างคูระบายน้ำ 2 ข้าง (ช่วงสามแยกบ้านดอนในฝั่งตะวันออก-บ้านผู้ใหญ่วิโรจน์) หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 พฤษภาคม 2563
159 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางพร้อมก่อสร้างคูระบายน้ำ 2 ข้าง (ช่วงสามแยกบ้านดอนในฝั่งตะวันออก-บ้านผู้ใหญ่วิโรจน์) หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 พฤษภาคม 2563
160 ซื้อจัดซื้อเครื่องอุปโภคและบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดไวรัสโคโรน่า -2019หรือโควิด19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
161 ซื้อเครื่องอุปโภคและบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
162 ซื้อเครื่องอุปโภคและบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
163 จ้างซ่อมแซมระบบเกียร์ฝาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
164 จ้างซ่อมแซมยกกระบอกไฮดรอลิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
165 จ้างก่อสร้างห้องน้ำ-สุขา สาธารณะหานป่าสตอ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
166 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาเครื่องออกกำลังกาย ณ สนามกีฬาตำบลโคกกลอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 เมษายน 2563
167 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ติดตังกล้องวงจรปิด CCTV) 20 เมษายน 2563
168 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบุกเบิกถนนผิวทางหินคลุก สายนบปราบ-สะพาน ทางหลวงหมายเลข 4 (ดับเพลิงเทศบาล) หมู่ที่ 13-หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 เมษายน 2563
169 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบุกเบิกถนนผิวทางหินคลุก สายนบปราบ-สะพาน ทางหลวงหมายเลข 4 (ดับเพลิงเทศบาล) หมู่ที่ 13-หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 เมษายน 2563
170 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามเด็กเล่น(สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) สนามกีฬาตำบลโคกกลอย หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 เมษายน 2563
171 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามเด็กเล่น(สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) สนามกีฬาตำบลโคกกลอย หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 เมษายน 2563
172 ซื้อเพื่อใช้ในการดำเนินงานป้องกันการสัมผัสกับสิ่งสกปรก หรือสิ่งปนเปื้อน และกิจกรรมทำความสะอาดของรถบรรทุกขยะ งานเก็บกวาด ชุมชน สถานที่ท่องเที่ยวและที่สาธารณะ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
173 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
174 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
175 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหานไฟลาม หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 เมษายน 2563
176 จ้างซ่อมแซมถนนชำรุด สายทางคลองหินขาว - นบปราบ(ช่วงหลังดับเพลิงเทศบาล-หน้าฝายสวนนายเมศ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
177 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหานไฟลาม หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 เมษายน 2563
178 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเดโช หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 เมษายน 2563
179 ซื้อโคมไฟฟ้าแบบ LED 100 วัตต์ พร้อมกิ่งโคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
180 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเดโช หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 เมษายน 2563
181 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
182 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายสนิทถึงบ้านแป๊ะตี๋ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 เมษายน 2563
183 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายสนิทถึงบ้านแป๊ะตี๋ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 เมษายน 2563
184 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายสนิทถึงบ้านแป๊ะตี๋ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 เมษายน 2563
185 จ้างวางท่อระบายน้ำ ซอย1/5 หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
186 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาเครื่องออกกำลังกาย ณ สนามกีฬาตำบลโคกกลอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 มีนาคม 2563
187 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาเครื่องออกกำลังกาย ณ สนามกีฬาตำบลโคกกลอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 มีนาคม 2563
188 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
189 จ้างซ่อมแซม พื้นตัวถัง ระบบเบรกหน้า-หลัง เช็ครอบระยะทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
190 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเฉลิมพระเกียรติ 4 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
191 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเฉลิมพระเกียรติ 4 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
192 ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาปิหลาย 3 หมู่ที่ 14 24 มีนาคม 2563
193 จ้างทำหน้ากากอนามัยป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
194 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
195 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
196 จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่านุ่น ปีการศึกษา 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
197 ซื้อวัสดุเพื่อจัดทำหน้ากากอนามัยป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
198 ก่อสร้างหลังคาเครื่องออกกำลังกาย ณ สนามกีฬาตำบลโคกกลอย 12 มีนาคม 2563
199 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายสนิทถึงบ้านแป๊ะตี๋ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 มีนาคม 2563
200 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายสนิทถึงบ้านแป๊ะตี๋ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 มีนาคม 2563
201 ซื้อครุภัณฑ์ๆ(อปกรณ์ช่วยหายใจในการดับเพลิง SCBA) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
202 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
203 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
204 ซื้อแบตเตอรี่ 135 รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4372 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
205 ซื้อแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
206 จ้างเหมาบริการติดแผ่นสะท้อนแสงรถบรรทุกขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
207 จ้างเหมารถโดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
208 ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายสนิทถึงบ้านแป๊ะตี๋ หมู่ที่ 9 2 มีนาคม 2563
209 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านป้าจิ้น หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2563
210 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านป้าเอม) หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2563
211 จ้างเหมารถโดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
212 ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็งและเครื่องดื่มเกลือแร่ จำนวน 3 รายการ เพื่อส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
213 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เครื่องแต่งกาย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 10 รายการ เพื่อส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
214 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันโรค ควบคุมโรคติดต่อ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรม ชุมชนร่วมใจ ป้องกัน ควบคุมไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
215 ซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดยุงและทรายเคลือบสารเคมีฟอสโครงการรณรงค์ป้องกันโรค ควบคุมโรคติดต่อ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรม ชุมชนร่วมใจ ป้องกัน ควบคุมไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
216 จ้างซ่อมแซมรถน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บฉ 57 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
217 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
218 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563
219 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563
220 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เครื่องแต่งกายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลมวลชน ?อำเภอตะกั่วทุ่งคัพ? ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
221 จ้างเติมน้ำยาดับเพลิง เพื่อดำเนินการตามโครงการอบรมด้านอัคคีให้กับสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
222 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2563
223 ซื้อวัสดุเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 2 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2563
224 จ้างซ่อมเปลี่ยนชุดไฮดรอลิคและปะพื้นตัวถังอัดขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563
225 ซื้อถังพลาสติกพร้อมฝาปิดโครงการลดปริมาณขยะแบบครบวงจร กิจกรรม สร้างความรู้การจัดการขยะชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
226 ซื้อกากน้ำตาลโครงการลดปริมาณขยะแบบครบวงจร กิจกรรม สร้างความรู้การจัดการขยะชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
227 ซื้อแฟ้มบรรจุเอกสารโครงการลดปริมาณขยะแบบครบวงจร กิจกรรม สร้างความรู้การจัดการขยะชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2563
228 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2563
229 วัสดุอุปกรณ์กีฬา เครื่องแต่งกายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 8 รายการ เพื่อส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล 11 คน ?เทพกระษัตรีคัพ ครั้งที่ 12? 22 มกราคม 2563
230 ซื้อวัสดุเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
231 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2563
232 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มวารสารรายงานผลการดำเนินงานฯครบรอบปีที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2563
233 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2563
234 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2563
235 ซื้อของรางวัลสำหรับชุดการแสดงและวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดซุ้มระบายสี โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
236 ซื้อของเล่นสำหรับเด็กคละสีคละแบบ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
237 จ้างเหมาจัดสถานที่จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
238 จ้างเหมาแต่งกายสำหรับการแสดงของเด็กปฐมวัย โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติตำบลโคกกลอย ปรจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
239 จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มสำหรับเด็ก โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
240 จ้างเหมาเครื่องเล่นสร้างปัญญา โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
241 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มกราคม 2563
242 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มกราคม 2563
243 ซื้อหมึก HP 728 300 ml. BK. F9J68A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
244 ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
245 จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับหน่วยกีฬาทีมโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา โครงการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑาตำบลโคกกลอย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
246 จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับหน่วยกีฬาทีมไตรมิตร โครงการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑาตำบลโคกกลอย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
247 จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับหน่วยกีฬาทีมโรงเรียนบ้านท่านุ่น โครงการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑาตำบลโคกกลอย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
248 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2562
249 ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนใน หมู่ 4 28 พฤศจิกายน 2562
250 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านโกเล่ง(นาเกลือ) หมู่ที่ 7 28 พฤศจิกายน 2562
251 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านป้าจิ้น หมู่ 6 28 พฤศจิกายน 2562
252 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานโค้ง-นบโหนด หมู่ที่ 3(ต่อจากโครงการเดิม) 28 พฤศจิกายน 2562
253 ขยายไหล่ทางพร้อมก่อสร้างคูระบายน้ำ 2 ข้าง (ช่วงสามแยกบ้านดอนในฝั่งตะวันออก-บ้านผู้ใหญ่วิโรจน์) หมู่ที่ 4 28 พฤศจิกายน 2562
254 บุกเบิกถนนผิวทางหินคลุก สายนบปราบ-สะพาน ทางหลวงหมายเลข 4 (ดับเพลิงเทศบาล) หมู่ที่ 13-หมู่ที่ 10 28 พฤศจิกายน 2562
255 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเดโช หมู่ที่ 5 28 พฤศจิกายน 2562
256 จ้างซ่อมชุดตัวถังอัดขยะ และชุดรางรับน้ำเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
257 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
258 จ้างต่อสัญญาการเช่าพื้นที่จัดเก็บเว็บไซด์ของ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
259 ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยกรณีประสบภัยพิบัติ(เหตุวาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
260 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80 - 4474 พง. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
261 จ้างเชื่อมบันไดยืนท้ายรถและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
262 จ้างเหมาบริการวัสดุอุปกรณ์ประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2562
263 จ้างเหมาบริการวัสดุอุปกรณ์ประเพณีลอยแพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2562
264 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยแพและลอยกระทงตำบลโคกกลอย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2562
265 จ้างเหมาการแสดงศิลปะพื้นบ้าน โครงการสืบสานประเพณีลอยแพและลอยกระทง ตำบลโคกกลอย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2562
266 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำหรือวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมงานขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเฉลิมพระเกียรติ-เทศบาล(หมู่ที่ 3-1) หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 พฤศจิกายน 2562
267 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
268 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ กค 8246 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
269 ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 5927 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
270 อาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 29 ตุลาคม 2562
271 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
272 ซื้อพันธุ์กล้าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
273 จ้างต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยและพรบ.รถยนต์ (รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข 902 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ตุลาคม 2562
274 จ้างซ่อมรถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบียน นข 902 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ตุลาคม 2562
275 จ้างต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยและพรบ.รถยนต์ (รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข 902 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2562
276 จ้างต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยและพรบ.รถยนต์ (รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข 902 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2562
277 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ตุลาคม 2562
278 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ตุลาคม 2562
279 ซื้อผลไม้และดอกไม้ โครงการสืบสานประเพณีถือศีลกินผักตำบลโคกกลอย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
280 ซื้อผลไม้และดอกไม้ โครงการสืบสานประเพณีถือศีลกินผักตำบลโคกกลอย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
281 ซื้อผลไม้และดอกไม้ โครงการสืบสานประเพณีถือศีลกินผักตำบลโคกกลอย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
282 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
283 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
284 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
285 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2562
286 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
287 จ้างทำคอลัมน์บทความลงนิตยสาร SBL Magazine จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
288 จ้างก่อสร้างเสา - คานเหล็กกั้นรถบรรทุก ถนนรอบหานป่าสตอ หมู่ที่ 3 และซอยเศรษฐี หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
289 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติฯปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
290 จ้างซ่อมรถส่วนกลาง(สำนักปลัด) หมายเลขทะเบียน กข 5651 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
291 จ้างป้ายทางเข้า อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
292 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
293 ซื้อโครงฉากหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
294 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
295 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
296 ซื้อถุงผ้าสำหรับใส่ขยะ โครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรม Big Cleaning Day รักษ์โคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
297 จ้างเช่าเรือโครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรม Big Cleaning Day รักษ์โคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
298 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
299 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
300 จ้างเช่าเหมาเครื่องเสียง และค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ โครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรม Big Cleaning Day รักษ์โคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
301 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
302 จ้างทำป้ายไวนิลและป้ายโฟมบอร์ดโครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรม Big Cleaning Day รักษ์โคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
303 จ้างเช่าเหมาถังอากาศสำหรับดำน้ำพร้อมตะกั่ว โครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรม Big Cleaning Day รักษ์โคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
304 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
305 จ้างทำป้ายทางเข้า อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
306 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
307 จ้างป้ายทางเข้า อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
308 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
309 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
310 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
311 จ้าง่ซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานห้องสมุดประชาชนตำบลโคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
312 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
313 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
314 ซื้อหนังสือสำหรับห้องสมุดประชาชนตำบลโคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กันยายน 2562
315 จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ อบต.โคกกลอย จำนวน 4 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กันยายน 2562
316 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 9851 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2562
317 เคลื่อนย้ายเครื่องปรับอากาศ 2 กันยายน 2562
318 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
319 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
320 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
321 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
322 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
323 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
324 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
325 จ้างจัดจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กอนุบาล ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
326 จ้างจ้างเหมาบริการเวทีพร้อมเครื่องเสียง โครงการแข่งขันกีฬาเด็กอนุบาล ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
327 จ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กอนุบาล ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
328 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ถ้วยรางวัล เหรียญรางวัลและของรางวัล โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กอนุบาล ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
329 ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง และผ้าเย็น โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กอนุบาล ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
330 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กอนุบาล ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
331 จ้าง่ซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานห้องสมุดประชาชนตำบลโคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
332 จ้าง่ซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานห้องสมุดประชาชนตำบลโคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
333 จ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และป้ายสัญลักษณ์อาหารสะอาด รสชาติอร่อย โครงการยกระดับสุขาภิบาลอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
334 จ้างซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานห้องสมุดประชาชนตำบลโคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
335 ซื้อชุดอุปกรณ์ทดสอบโครงการยกระดับสุขาภิบาลอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
336 จ้าง่ซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานห้องสมุดประชาชนตำบลโคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
337 จ้างซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานห้องสมุดประชาชนตำบลโคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
338 จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-4474 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
339 จ้างซ่อมแซมประตูม้วนอาคารอัฒจันทร์สนามกีฬากลางตำบลโคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
340 จ้างบรรจุน้ำยาดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
341 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
342 จ้างเชื่อมชุดตัวถังอัดขยะและรางน้ำทิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
343 จ้างซ่อมสายไฮดรอลิคและแป็บเหล็กไฮดรอลิคหลังคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
344 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมกรงเหล็กใส่แบตเตอรี่รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-5768 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
345 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
346 จ้างจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 1 คัน ตามโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
347 จ้างทำป้ายพาสวุ๊ด (ติดสติกเกอร์) พร้อมกรอบอลูมิเนียม ขนาด 0.60X3.00 เมตร พระปฐมบรมราชโองการของรัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562
348 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
349 ซื้อวัสดุเครื่องแบบชุดฝึกหรือชุดปฏิบัติการให้แก่สมาชิก อปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กรกฎาคม 2562
350 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เครื่องแต่งกายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลมหกรรมกีฬาตำบลคึกคัก 12 สิงหา ตำบลคึกคัก ครั้งที่ 24/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562
351 จ้างบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 9851 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2562
352 จ้างป้ายไวนิลและป้ายสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
353 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เครื่องแต่งกายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 8 รายการ เพื่อส่งทีมเข้าร่วมโครงการแข่งขันฟุตบอลมวลชน ?อำเภอตะกั่วทุ่งคัพ? ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม ? 10 สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
354 จ้างจ้างเหมาประดับตกแต่งรถแห่ต้นเทียน อบต.โคกกลอย โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ตำบลโคกกลอย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
355 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
356 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
357 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กรกฎาคม 2562
358 ซื้อไฟฉาย ชนิด LED โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28  มิถุนายน  2562
359 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ 4 จำนวน 10 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20  มิถุนายน  2562
360 ประกวดราคาซื้อรถยนต์กระบะขับเคลื่อน 2 ล้อ 4 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17  มิถุนายน  2562
361 ซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-4474 12  มิถุนายน  2562
362 ซื้อแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2562
363 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2562
364 ซื้อทรายเคลือบสารเคมีและผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2562
365 จ้าง่ซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานห้องสมุดประชาชนตำบลโคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
366 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง(สำนักปลัด)หมายเลขทะเบียน กข 5651 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
367 ซื้อธงสัญญลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ/ผ้าระบาย(สีม่วง/เหลือง)/พระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราขสักการะเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ปี พ.ศ. 2562 ในวันที่ 3 มิ.ย. 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2562
368 ซื้อโพเดี้ยม ขนาดไม่ต่ำกว่า 4040110 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2562
369 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 14 (ชายทะเลเขาปิหลาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พฤษภาคม 2562
370 ประกวดราคาซื้อรถยนต์กระบะขับเคลื่อน 2 ล้อ 4 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 พฤษภาคม 2562
371 ประกวดราคาซื้อรถยนต์กระบะขับเคลื่อน 2 ล้อ 4 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 พฤษภาคม 2562
372 ซื้ออาการเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤษภาคม 2562
373 ซื้อธงสัญญลักษณ์ ร.10/ธงชาติ/ผ้าระบาย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤษภาคม 2562
374 จ้างจัดจ้างทำป้ายสำหรับการแข่งขัน โครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล อบต.โคกกลอยคัพ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2562
375 ซื้อจัดซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง เครื่องดื่มเกลือแร่ และผ้าเย็น โครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล อบต.โคกกลอยคัพ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2562
376 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2562
377 จ้างซ่อมท่อไฮดรอลิคและสลักฝายกกวาดขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2562
378 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เครื่องแต่งกายและถ้วยรางวัล โครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล อบต.โคกกลอยคัพ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2562
379 อาการเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 3 พฤษภาคม 2562
380 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 14 (ชายทะเลเขาปิหลาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 พฤษภาคม 2562
381 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 14 (ชายทะเลเขาปิหลาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 พฤษภาคม 2562
382 ซื้อหินคลุกจำนวน 12 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤษภาคม 2562
383 ซื้อหินคลุกจำนวน 12 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
384 ซื้อหินคลุกจำนวน 12 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
385 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรื้อถอนถนนเดิมชำรุด หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เมษายน 2562
386 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรื้อถอนถนนเดิมชำรุด หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เมษายน 2562
387 ซื้อถังพลาสติกพร้อมฝาปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2562
388 ซื้อกากน้ำตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2562
389 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 5 รายการ สำหรับใข้ในงานกิจการป้องกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย เพื่อให้ตอบสนองต่อการปฏิบัติงานในยุคปัจจุบัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เมษายน 2562
390 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรื้อถอนถนนเดิมชำรุด หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 เมษายน 2562
391 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างกำแพงกันน้ำเซาะ คลองนาใต้ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 เมษายน 2562
392 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านควน - นาใต้ (ช่วงบ้านผู้ช่วยวัน) หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 เมษายน 2562
393 ซื้ออุปกรณ์โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆกิจกรรมฝึกอบรมทำผ้ามัดย้อม ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2562
394 รถยนต์กระบะขับเคลื่อน 2 ล้อ 4 ประตู 19 เมษายน 2562
395 ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
396 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายไหล่ทางถนนบ้านนากลางช่วงต่อเขตเทศบาล - สามแยกบ้านแป๊ะตี๋ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 เมษายน 2562
397 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานโค้ง-นบโหนด หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 เมษายน 2562
398 ซื้อยางบริดสโตน 256/65/17 BS684 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2562
399 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2562
400 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองหิน-เขาน้อย หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 เมษายน 2562
401 ซื้อสิ่งของอุปโภคและบริโภคเพื่อบริการประชาชนโครงการป้องกันแลพลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
402 ซื้อสิ่งของอุปโภคและบริโภคเพื่อบริการประชาชนโครงการป้องกันแลพลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2562
403 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
404 ซื้อจัดซื้อหินคลุกขนาด 2x2 จำนวน 24 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2562
405 ซื้อเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
406 จ้างซ่อมเปลี่ยนระบบต่าง ๆ สำหรับรถน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บฉ 57 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
407 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยป่าสัก หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 มีนาคม 2562
408 ซื้อจัดซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็งและเครื่องดื่มเกลือแร่ เพื่อส่งทีมเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
409 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เครื่องแต่งกายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อส่งทีมเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
410 ซื้อเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
411 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2562
412 จ้างซ่อมระบบครัช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มีนาคม 2562
413 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2562