ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
2 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ข้าวสาร) เพื่อจัดทำถุงยังชีพสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
3 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. สายคลองหิน-เขาน้อย หมู่ที่ 11 โดยวิธีคัดเลือก  16 กันยายน 2564
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน (แฟ้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
6 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
7 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
8 จ้างุถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติ อบต.โคกกลอย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
9 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
10 จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง พง.ถ.22002 บ้านวัดเขา-สนามกีฬาโคกกลอย หมู่ที่ 10 ผิวทางรวมไหล่ทางไม่น้อยกว่า 1,485 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีคัดเลือก  13 กันยายน 2564
11 ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีคัดเลือก  13 กันยายน 2564
12 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 5651 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
13 จ้างซ่อมแซมประตูและหน้าต่างใต้อาคารอัฒจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
14 ซื้อลำโพง ขยายเสียง ขนาด 150 W โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
15 ซื้อลำโพง ขยายเสียง ขนาด 150 W โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
16 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
17 จ้างซ่อมแซมเครื่องโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
18 ซื้อลำโพงขยายเสียง ขนาด 150 W โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
19 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
20 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
21 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
22 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
23 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (ชนิดพกพา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
24 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
25 ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข 5651 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
26 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘o-๕๗๖๘ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
27 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนปรับปรุงอัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ.2564 - 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
28 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนปรับปรุงอัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ.2564 - 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
29 จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกและป้องกันปลวกภายในอาคารสำนักงาน อาคารห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
30 ปรับปรุงผิวทางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง พง.ถ.22002 บ้านวัดเขา-สนามกีฬาโคกกลอย หมู่ที่ 10 ผิวทางรวมไหล่ทางไม่น้อยกว่า 1,485 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา  26 สิงหาคม 2564
31 จ้างซ่อมรถ ทะเบียน กข 1270 พง. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
32 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
33 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
34 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย สำหรับ อปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
35 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
36 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
37 จ้างซ่อมตู้เชื่อม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
38 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์การเกษตร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
39 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทาง ซอยปากช่อง 13 หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก  18 สิงหาคม 2564
40 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
41 จ้างซ่อมแซมเครื่องเลื่อยยนต์จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
42 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
43 จ้างทำป้ายไวนิล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ วันที่ 12 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
44 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคลองหิน-ท่าใหญ่ (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
45 จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยบังเดช (ข้างบ้านผู้ใหญ่จำลอง) หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
46 จ้างซ่อมแซมเครื่องเลื่อยยนต์จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
47 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
48 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
49 ซื้อวัสดุอื่น (อุปกรณ์ช่วยชีวิตทางน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
50 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
51 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
52 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
53 จ้างเปลี่ยนยางรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-4474 พง. จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
54 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘o-๕๗๖๘ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
55 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘o-๔๓๗๒ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
56 จ้างซ่อมแซมเครื่องเลื่อยยนต์จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
57 ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
58 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอารีย์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
59 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังมัสยิดท่านุ่น หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
60 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
61 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
62 ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
63 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนปรับปรุงอัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ.2564 - 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
64 จ้างก่อสร้างสะพานข้ามคลองพร้อมบุกเบิกถนนผิวทางหินคลุก สายทางหลวงหมายเลข 4 นบปราบ หมู่ที่ 10-13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
65 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
66 ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
67 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนบปราบ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
68 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
69 ซื้อสารเคมีกำจัดวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
70 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหานบัว 6 (ป้าเจือ) หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
71 ซื้อวัสดุเพื่อปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุรายนางสาวอุษา สนามจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
72 ซื้อวัสดุเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
73 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา โครงการจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
74 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
75 จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
76 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองพร้อมบุกเบิกถนนผิวทางหินคลุก สายทางหลวงหมายเลข 4 นบปราบ หมู่ที่ 10-13  29 กรกฎาคม 2564
77 จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
78 จ้างป้ายประชาสัมพันธ์งดใช้สถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
79 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
80 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
81 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
82 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่าหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
83 ซื้อชุดชักโคลก จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
84 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
85 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
86 จ้างซ่อมแซมระบบทำความเย็น สำหรับรถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบียน นข 902 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
87 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
88 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
89 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘o-๔๓๗๒ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
90 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
91 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
92 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
93 จ้างจัดอาหารเย็นและน้ำดื่มตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
94 จ้างจัดอาหารเย็นและน้ำดื่มตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
95 จ้างจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน กค ๘๒๔๖ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
96 จ้างจัดอาหารเย็นและน้ำดื่มตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
97 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด ๑๒,๐๐๐ ลิตร หมายเลขทะเบียน บฉ ๕๗ พังงา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
98 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
99 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอารีย์ หมู่ที่ 6  13 กรกฎาคม 2564
100 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
101 จ้างพิมพ์ข้อความถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ลงในหนังสือพิมพ์ ปักษ์ใต้ทูเดย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
102 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
103 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
104 จ้างเหมาปรับปรุงบ่อกำจัดขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2564
105 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 2.40 X 3.60 เมตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ วันที่ 28 ก.ค.64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2564
106 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหานบัว 6 (ป้าเจือ) หมู่ที่ 5  7 กรกฎาคม 2564
107 จ้างจัดอาหารเย็นและน้ำดื่มตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
108 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-5768 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
109 ซื้อซื้อวัสดุ/อุปกรณ์โครงการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
110 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาและเครื่องแต่งกาย โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมกีฬาประเภทต่างๆ ประจำปี 2564 ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลมวลชน ?อำเภอตะกั่วทุ่งคัพ? ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
111 ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง เครื่องดื่มเกลือแร่และผ้าเย็น ตามโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมกีฬาประเภทต่างๆ ประจำปี 2564 ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลมวลชน ?อำเภอตะกั่วทุ่งคัพ? ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
112 ซื้อผ้าระบาย (สีม่วง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
113 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
114 ซื้อตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
115 จ้างจ้างซ่อมแซมเครื่องเล่น Brain based Learning BBL ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่านุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
116 จ้างพิมพ์ข้อความถวายพระพร เนืื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2564 ฉบับพิเศษเดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 1 คอลัมน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
117 ก่อสร้างถนน คสล. สายคลองหิน-เขาน้อย หมู่ที่ 11  18  มิถุนายน  2564
118 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับดำเนินการโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
119 ซื้ออาหารเสริม (นม) นม ยู เอช ที โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
120 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
121 จ้างเหมาทำอาหารเย็นและน้ำดื่มตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กิจกรรม โครงการบูรณาการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคระบาดในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
122 จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
123 ซื้ออาหารเสริม (นม) นม ยู เอช ที โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
124 จ้างจัดจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่านุ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
125 ซื้อวัสดุเพื่อปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
126 ซื้อวัสดุเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
127 ซื้อวัสดุเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
128 จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่านุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
129 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน พง 80 - 4474 พง. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
130 ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
131 จ้างจัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
132 จ้างเหมารถแห่และผลิตสปอร์ตประชาสัมพันธ์ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2564
133 วัสดุงานบ้านงานครัว  4  มิถุนายน  2564
134 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเปลี่ยนท่อและขยายเขตประปาน้ำตกวัดเขา หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2  มิถุนายน  2564
135 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู เลขรหัสพัสดุ 420 - 56 -0013 และเครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู เลขรหัสพัสดุ 420 - 56 -0014 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2564
136 จ้างพิมพ์ข้อความถวายพระพร เนืื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2564 ฉบับพิเศษเดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 1 คอลัมน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
137 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-56-0013 และ 420-56-0014 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
138 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564  31 พฤษภาคม 2564
139 ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
140 จ้างเหมารถแห่และผลิตสปอร์ตประชาสัมพันธ์ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
141 จ้างซ่อมแซมตู้สาขาโทรศัพท์ หมายเลขครุภัณฑ์ 967-58-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
142 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-56-0013 และ 420-56-0014 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
143 ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ  27 พฤษภาคม 2564
144 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
145 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
146 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเช็คสภาพรถยนต์หมายเลขทะเบียน กง 1375 พังงา จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
147 จ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-4474 พง. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2564
148 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
149 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
150 ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
151 ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
152 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเปลี่ยนท่อและขยายเขตประปาน้ำตกวัดเขา หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 พฤษภาคม 2564
153 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเปลี่ยนท่อและขยายเขตประปาน้ำตกวัดเขา หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 พฤษภาคม 2564
154 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมดูแลและป้องกันสุขภาพเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
155 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
156 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
157 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
158 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
159 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
160 ซื้อตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
161 ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
162 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
163 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
164 จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
165 จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
166 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน(รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 12,000ลิตร ทะเบียน บฉ 57 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
167 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
168 ซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
169 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
170 จ้างเหมารถแห่และผลิตสปอร์ตประชาสัมพันธ์ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
171 ซื้อเวชภัณฑ์พร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
172 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
173 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผนังกันน้ำเซาะตลิ่ง หลังร้านเจ๊ซิ้ม หมู่ที่ 6 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 เมษายน 2564
174 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเก็บวัคซีนตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
175 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน(รถยนต์หมายเลขทะเบียน กง 3834 พังงา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
176 ซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
177 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ งดใช้สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ลานกีฬาและเครื่องออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
178 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายไหล่ทางตรงสามแยกศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 9 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 เมษายน 2564
179 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำบ้านนากลาง ช่วงบ้านผู้ใหญ่สมบัติ - ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 เมษายน 2564
180 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
181 ซื้อสิ่งของเพื่อดำเนินการตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 ระหว่าง วันที่ 10-16 เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
182 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
183 ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมเครื่องเสียงชนิดพกพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
184 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผนังกันน้ำเซาะตลิ่ง หลังร้านเจ๊ซิ้ม หมู่ที่ 6 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 เมษายน 2564
185 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผนังกันน้ำเซาะตลิ่ง หลังร้านเจ๊ซิ้ม หมู่ที่ 6 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 เมษายน 2564
186 จ้างซ่อมแซมแป้นบาสเกตบอล ณ สนามกีฬากลางตำบลโคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
187 จ้างซ่อมแซมแป้นบาสเกตบอล ณ สนามกีฬากลางตำบลโคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
188 จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานสำนักงาน อบต.โคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
189 จ้างปรับปรุงคูระบายน้ำ ซอยสุราษฎร์ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
190 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนผิวทางหินคลุก สายหินดำ บ้านท่าปากแหว่ง หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 มีนาคม 2564
191 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
192 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘o-๔๓๗๒ พังง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
193 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
194 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
195 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
196 จ้างทำพระบรมฉายาลักษณ์ รัชการที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
197 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายไหล่ทางตรงสามแยกศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 9 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 มีนาคม 2564
198 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายไหล่ทางตรงสามแยกศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 9 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 มีนาคม 2564
199 จ้างซ่อมแซมแป้นบาสเกตบอล ณ สนามกีฬากลางตำบลโคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
200 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำบ้านนากลาง ช่วงบ้านผู้ใหญ่สมบัติ - ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 มีนาคม 2564
201 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำบ้านนากลาง ช่วงบ้านผู้ใหญ่สมบัติ - ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 มีนาคม 2564
202 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนผิวทางหินคลุก สายหินดำ บ้านท่าปากแหว่ง หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 มีนาคม 2564
203 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
204 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-4474 พง. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
205 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 1270 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
206 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 5927 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
207 ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ ไฟฟ้า จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
208 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บฉ 57 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
209 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 402-58-0015 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
210 จ้างทำพระบรมฉายาลักษณ์ รัชการที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
211 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมกรอบพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
212 จ้างเหมาปรับปรุงบ่อกำจัดขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
213 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-4474 พง. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
214 ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็งและเครื่องดื่มเกลือแร่ ตามโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน หมู่บ้าน อบต.โคกกลอยลีกคัพ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
215 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน หมู่บ้าน อบต.โคกกลอยลีกคัพ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
216 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เครื่องแต่งกายและ ถ้วยรางวัล ตามโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน หมู่บ้าน อบต.โคกกลอยลีกคัพ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
217 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เครื่องแต่งกายและถ้วยรางวัล ตามโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน หมู่บ้าน อบต.โคกกลอยลีกคัพ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
218 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน หมู่บ้าน ?อบต.โคกกลอยลีก คัพ? ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
219 จ้างจ้างเหมาเครื่องเสียง ตามโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน หมู่บ้าน ?อบต.โคกกลอยลีก คัพ? ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
220 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เครื่องแต่งกายและ ถ้วยรางวัล ตามโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน หมู่บ้าน อบต.โคกกลอยลีกคัพ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
221 จ้างผลิตแผ่นพับประชาสัมพันธ์ตามโครงการประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
222 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
223 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘o-๕๗๖๘ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
224 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.22001สายบ้านโคกกลอย - บ้านโตนนาเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลโคกกลอย พื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,008 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 สายทาง ด้วยว  23 กุมภาพันธ์ 2564
225 จ้างทำพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 ขนาด 130 X 260 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
226 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
227 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-5768 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2564
228 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒o๑๙ (COVID-๑๙) ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2564
229 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2564
230 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก ชนิด 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2564
231 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
232 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
233 ซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
234 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-4474 พง. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
235 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนผิวทางหินคลุก สายหินดำ บ้านท่าปากแหว่ง หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 กุมภาพันธ์ 2564
236 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพร้อมเทคอนกรีต ลานจอดรถข้าง อบต.โคกกลอย หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 กุมภาพันธ์ 2564
237 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมออ้อย หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
238 จ้างเหมาบริการงานตัดหญ้า พร้อมเก็บขนเศษขยะ และทำความสะอาดบริเวณสนามกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
239 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงหวัด (ต่อจากโครงการเดิม)หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
240 จ้างผลิตสปอร์ตประชาสัมพันธ์(ซีดี) ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ปี 2564 กิจกรรม ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
241 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ปีงบประมาณ 2564 กิจกรรม ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
242 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กิจกรรม ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
243 ซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดยุงพร้อมวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กิจกรรม ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
244 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 กุมภาพันธ์ 2564
245 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
246 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๙๓-๖๐-๐๐๔๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
247 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ดีด หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๔-๓๙-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
248 จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
249 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
250 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.22001สายบ้านโคกกลอย - บ้านโตนนาเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลโคกกลอย พื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,008 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 สายทาง ด้วยว  27 มกราคม 2564
251 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.22001สายบ้านโคกกลอย - บ้านโตนนาเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลโคกกลอย พื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,008 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 สายทาง ด้วยว  27 มกราคม 2564
252 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยป่าสัก หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
253 เช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
254 จ้างเหมาห้องประชุมพร้อมจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
255 เช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
256 จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
257 ทำสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์การชำระค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย  20 มกราคม 2564
258 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานพร้าวคอนกรีตเสริมเหล็ก แทนของเดิมที่ชำรุด หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 มกราคม 2564
259 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานพร้าวคอนกรีตเสริมเหล็ก แทนของเดิมที่ชำรุด หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 มกราคม 2564
260 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนผิวทางหินคลุก สายหินดำ บ้านท่าปากแหว่ง หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 มกราคม 2564
261 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนผิวทางหินคลุก สายหินดำ บ้านท่าปากแหว่ง หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 มกราคม 2564
262 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานพร้าวคอนกรีตเสริมเหล็ก แทนของเดิมที่ชำรุด หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 มกราคม 2564
263 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (รถน้ำอเนกประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
264 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
265 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
266 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
267 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มวารสารรายงานผลการดำเนินงานตามคำแถลงนโยบาย ประจำปี พ.ศ.2563 ครบรอบปีที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
268 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพร้อมเทคอนกรีต ลานจอดรถข้าง อบต.โคกกลอย หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 มกราคม 2564
269 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพร้อมเทคอนกรีต ลานจอดรถข้าง อบต.โคกกลอย หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 มกราคม 2564
270 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
271 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.22001สายบ้านโคกกลอย - บ้านโตนนาเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลโคกกลอย พื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,008 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 มกราคม 2564
272 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับฝึกอบรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
273 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน กธม 929 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
274 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 5927 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
275 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
276 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายหับสระ หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
277 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุชาติ ยะเด็น หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
278 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 มกราคม 2564
279 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 มกราคม 2564
280 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
281 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานพร้าวคอนกรีตเสริมเหล็ก แทนของเดิมที่ชำรุด หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 ธันวาคม 2563
282 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
283 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
284 ซื้อสิ่งของอุปโภคและบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
285 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานพร้าวคอนกรีตเสริมเหล็ก แทนของเดิมที่ชำรุด หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 ธันวาคม 2563
286 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
287 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
288 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4372 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
289 ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ สำนักงาน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
290 จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารศาสนพิธีทางมุสลิมกุโบว์ หมู่ที่ 8 บ้านในไร่แลหลังคาเอนกประสงค์หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
291 จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารศาสนพิธีทางมุสลิมกุโบว์ หมู่ที่ 5 บ้านในไร่และหลังคาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
292 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
293 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 ธันวาคม 2563
294 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนใน หมู่ 4 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 ธันวาคม 2563
295 จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารศาสนพิธีทางมุสลิมกุโบว์ หมู่ที่ 5 บ้านในไร่และหลังคาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
296 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๔๘-๐๐๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
297 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเดโช หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 ธันวาคม 2563
298 จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับหน่วยกีฬาทีมไตรมิตร จำนวน 1 งาน ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียนตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
299 จ้างตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียนตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
300 จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับหน่วยกีฬาทีมโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียนตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
301 จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการดำเนินงาน ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียนตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
302 จ้างเหมาจัดทำสนามการแข่งขันกรีฑา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียนตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
303 จ้างเหมาเครื่องเสียงและอุปกรณ์สำหรับการแข่งขันกรีฑา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียนตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
304 จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับหน่วยกีฬาทีมโรงเรียนบ้านท่านุ่น จำนวน 1 งาน ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียนตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
305 จ้างพิมพ์เกียรติบัตรสำหรับนักกีฬาและคณะกรรมการ สำหรับการจัดกิจกรรมประเภทการแข่งขันกรีฑา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา- กรีฑานักเรียน ตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
306 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ สำหรับการจัดกิจกรรมประเภทการแข่งขันกรีฑา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา -กรีฑานักเรียน ตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
307 ซื้ออุปกรณ์สำหรับการจัดการแข่งขัน จำนวน 12 รายการ ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียนตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
308 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียนตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
309 ซื้อถ้วยรางวัล เหรียญรางวัลและวัสดุอุปกรณ์กีฬา ประเภทการแข่งขันกรีฑา จำนวน 9 รายการ ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียนตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
310 ซื้อจัดซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง สำหรับการแข่งขันประเภทกรีฑา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียนตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
311 จ้างเหมาประดับตกแต่งสถานที่ ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียนตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
312 จ้างเหมาแต่งตัวเด็กสำหรับนำขบวนพาเหรด ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ? กรีฑานักเรียน ตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
313 จ้างพิมพ์สูจิบัตรกีฬาและบัตรนักกีฬา สำหรับการจัดกิจกรรมประเภทการแข่งขันกรีฑา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียน ตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
314 จ้างเหมาแต่งตัวเด็กสำหรับเชิญเหรียญรางวัล ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา- กรีฑานักเรียน ตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
315 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์การเกษตร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
316 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
317 จ้างถ่ายเอกสารแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2564-2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
318 จ้างเปลี่ยนโช้คอัพบานสวิงและเปลี่ยนกลอนล็อคประตู 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
319 จ้างทำตะแกรงคัดแยกขยะตามโครงการท้องถิ่นสวยด้วยมือเรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
320 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
321 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการท้องถิ่นสวยด้วยมือเรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
322 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการท้องถิ่นสวยด้วยมือเรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
323 อาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563  30 พฤศจิกายน 2563
324 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านโกเล่ง (นาเกลือ)-ซอยเศรษฐี หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 พฤศจิกายน 2563
325 จ้างเหมาบริการวัสดุอุปกรณ์ประเภทการแข่งขันกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ? กรีฑานักเรียนตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
326 จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน สำหรับเจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการดำเนินงาน สำหรับการจัดกิจกรรมประเภทการแข่งขันกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ? กรีฑานักเรียนตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
327 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนใน หมู่ 4 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 พฤศจิกายน 2563
328 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเดโช หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 พฤศจิกายน 2563
329 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนใน หมู่ 4 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 พฤศจิกายน 2563
330 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเดโช หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 พฤศจิกายน 2563
331 ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง ประเภทการแข่งขันกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ? กรีฑานักเรียนตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
332 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬา ประเภทการแข่งขันกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ? กรีฑานักเรียนตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
333 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
334 จ้างวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดการแข่งขัน ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ? กรีฑานักเรียนตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
335 ซื้อเสาธง อลูมิเนียม ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ? กรีฑานักเรียนตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
336 จ้างพิมพ์เกียรติบัตร สำหรับการจัดกิจกรรมประเภทการแข่งขันกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ? กรีฑานักเรียน ตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
337 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ สำหรับการจัดกิจกรรมประเภทการแข่งขันกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ? กรีฑานักเรียน ตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
338 จ้างต่อสัญญาเช่าพื้นที่จัดทำเว็บไซต์ ของ อบต.โคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
339 โครงการก่อสร้างสะพานพร้าวคอนกรีตเสริมเหล็ก แทนของเดิมที่ชำรุด หมู่ที่ 1  17 พฤศจิกายน 2563
340 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการท้องถิ่นสวยด้วยมือเรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
341 จ้างต่อสัญญาเช่าพื้นที่จัดทำเว็บไซต์ ของ อบต.โคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
342 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการท้องถิ่นสวยด้วยมือเรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
343 ซื้อน้ำดื่มตามโครงการท้องถิ่นสวยด้วยมือเรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
344 จ้างต่ออายุสัญญาการเช่าพื้นที่จัดทำเว็บไซต์ ของอบต.โคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
345 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2563
346 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กจย 874 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2563
347 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 9851 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
348 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 9851 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
349 จ้างซ่อมรถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบียน นข 902 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
350 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเดโช หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 พฤศจิกายน 2563
351 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านโกเล่ง (นาเกลือ)-ซอยเศรษฐี หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 พฤศจิกายน 2563
352 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านโกเล่ง (นาเกลือ)-ซอยเศรษฐี หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 พฤศจิกายน 2563
353 จ้างเช่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน (ภาษี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2563
354 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ สำหรับการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยแพตำบลโคกกลอย ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยแพและลอยกระทงตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
355 จ้างจ้างเหมาอัดสปอร์ตประชาสัมพันธ์ สำหรับการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยแพตำบลโคกกลอย ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยแพและลอยกระทงตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
356 ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง สำหรับการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยแพตำบลโคกกลอย ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยแพและลอยกระทงตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
357 จ้างเหมาสาธิตทำแพประกอบพิธีกรรม หมู่ที่ 3 จำนวน 1 แพ สำหรับการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยแพตำบลโคกกลอย ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยแพและลอยกระทงตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
358 จ้างเหมาสาธิตทำแพประกอบพิธีกรรม หมู่ที่ 5 จำนวน 1 แพ สำหรับการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยแพตำบลโคกกลอย ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยแพและลอยกระทงตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
359 จ้างเหมาสาธิตทำแพประกอบพิธีกรรม หมู่ที่ 6 จำนวน 1 แพ สำหรับการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยแพตำบลโคกกลอย ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยแพและลอยกระทงตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
360 ซื้อถ้วยรางวัล สำหรับการประกวดก่อเจดีย์ทราย ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยแพและลอยกระทงตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
361 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ สำหรับการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยแพตำบลโคกกลอย ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยแพและลอยกระทงตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
362 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบพิธีกรรมลอยแพ ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยแพและลอยกระทงตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
363 จ้างจ้างเหมาบริการวัสดุอุปกรณ์ประเพณีลอยแพ สำหรับการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยแพตำบลโคกกลอย ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยแพและลอยกระทงตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
364 ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนใน หมู่ 4 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา  27 ตุลาคม 2563
365 จ้างต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยและพรบ.รถยนต์(รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข 902 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2563
366 จ้างต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยและพรบ.รถยนต์(รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข 902 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2563
367 จ้างต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยและพรบ.รถยนต์(รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข 902 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2563
368 จ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2563
369 จ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2563
370 จ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
371 จ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
372 จ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
373 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเดโช หมู่ที่ 5  20 ตุลาคม 2563
374 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านโกเล่ง (นาเกลือ)-ซอยเศรษฐี หมู่ที่ 7  20 ตุลาคม 2563
375 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเดโช หมู่ที่ 5  20 ตุลาคม 2563
376 รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า170 หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า170กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ตำบลตะกั่วทุ่ง จังหวักพังงา 1 คัน  19 ตุลาคม 2563
377 รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า170กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วท่ง จังหวัดพังงา 1 คัน  19 ตุลาคม 2563
378 รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา  19 ตุลาคม 2563
379 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเดโช หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 ตุลาคม 2563
380 โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.22001สายบ้านโคกกลอย - บ้านโตนนาเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลโคกกลอย พื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,008 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 สายทาง  19 ตุลาคม 2563
381 ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่านุ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 ชุด  19 ตุลาคม 2563
382 ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.22001 สายบ้านโกกลอย -บ้านโตนนาเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลโคกกลอย พื้นที่ไม่น้อยกว่า 20008 ตารางเมตร  19 ตุลาคม 2563
383 ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนท่านุ่น  19 ตุลาคม 2563
384 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-5768 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ตุลาคม 2563
385 ซื้อผลไม้และดอกไม้ สำหรับกิจกรรมตั้งโต๊ะรับพระ ตามโครงการสืบสานประเพณีถือศีลกินผักตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2563
386 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน กค 8246 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2563
387 ทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการสืบสานประเพณีถือศีลกินผักตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563  15 ตุลาคม 2563
388 ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง สำหรับกิจกรรมตั้งโต๊ะรับพระ ตามโครงการสืบสานประเพณีถือศีลกินผักตำบลโคกกลอย ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2563
389 ซื้อแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2563
390 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 9851 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2563
391 จ้างประกอบอาหารกลางวัน ปีการศึกษา 2/2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่านุ่น โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2563
392 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2563
393 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2563
394 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2563
395 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2563
396 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามเด็กเล่น(สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) สนามกีฬาตำบลโคกกลอย หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 ตุลาคม 2563
397 เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ตุลาคม 2563
398 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ ตามโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
399 จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่สำหรับจัดกิจกรรม ตามโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
400 จ้างจ้างเหมาแต่งกายเทพธิดานำขบวนพระสงฆ์ จำนวน 3 คน ตามโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
401 จ้างจ้างเหมาอัดสปอร์ตประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ ตามโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
402 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
403 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 รายการ ตามโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
404 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 รายการ ตามโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
405 จ้างจ้างเหมาอัดสปอร์ตประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ ตามโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
406 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
407 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ ตามโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
408 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 รายการ ตามโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
409 จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่สำหรับจัดกิจกรรม ตามโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
410 จ้างจ้างเหมาแต่งกายเทพธิดานำขบวนพระสงฆ์ จำนวน 3 คน ตามโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
411 จ้างจ้างเหมาแต่งกายเทพธิดานำขบวนพระสงฆ์ จำนวน 3 คน ตามโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
412 จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่สำหรับจัดกิจกรรม ตามโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
413 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
414 จ้างจ้างเหมาอัดสปอร์ตประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ ตามโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
415 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ ตามโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
416 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่าหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
417 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
418 จ้างถ่ายเอกสารข้อบัญญัติฯพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
419 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
420 ซื้อวัสุด-อุปกรณ์ไฟฟ้า 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
421 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
422 ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 4 ตู้  14 กันยายน 2563
423 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
424 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
425 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
426 จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์ประสานงานรักษษความปลอดภัยบริการนักท่องเที่ยว ณ บริเวณบ้านอ่าวจิก หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
427 จ้างจ้างเหมาบริการเครื่องเสียงกลางแจ้งจำนวน 1 งาน ตามโครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล อบต.โคกกลอยคัพ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
428 จ้างซ่อมบำรุงครบรอบระยะทางรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4372 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
429 จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายสำหรับการแข่งขัน จำนวน 1 งาน ตามโครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล อบต.โคกกลอยคัพ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
430 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เครื่องแต่งกายและ ถ้วยรางวัล จำนวน 5 รายการ ตามโครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล อบต.โคกกลอยคัพ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
431 ซื้อรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
432 จัดซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง เครื่องดื่มเกลือแร่และผ้าเย็น จำนวน 4 ตามโครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล อบต.โคกกลอยคัพ ประจำปี 2563  31 สิงหาคม 2563
433 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
434 จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์ประสานงานรักษษความปลอดภัยบริการนักท่องเที่ยว ณ บริเวณบ้านอ่าวจิก หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
435 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ เพื่อดำเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
436 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ เพื่อดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
437 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยหมายเลขทะเบียน 80-4372 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
438 จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์ประสานงานรักษษความปลอดภัยบริการนักท่องเที่ยว ณ บริเวณบ้านอ่าวจิก หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
439 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บฉ 57 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
440 จ้างซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
441 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการท้องถิ่นสวยด้วยมือเรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
442 จ้างซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
443 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเมรุทุ่งโพธิ์ไร้มลภาวะและปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าช้าทุ่งโพธิ์สาธารณะประโยชน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 สิงหาคม 2563
444 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเมรุทุ่งโพธิ์ไร้มลภาวะและปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าช้าทุ่งโพธิ์สาธารณะประโยชน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 สิงหาคม 2563
445 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเมรุทุ่งโพธิ์ไร้มลภาวะและปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าช้าทุ่งโพธิ์สาธารณะประโยชน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 สิงหาคม 2563
446 จ้างเหมาสำราจความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ อบต.โคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
447 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเมรุทุ่งโพธิ์ไร้มลภาวะและปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าช้าทุ่งโพธิ์สาธารณะประโยชน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 สิงหาคม 2563
448 จ้างซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
449 ซื้อชุดอุปกรณ์ทดสอบโครงการยกระดับสุขาภิบาลอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
450 จ้างทำป้ายสัญญลักษณ์อาหารสะอาด รสชาติอร่อย(Clean Food Good Taste) และป้ายโครงการ โครงการยกระดับสุขาภิบาลอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
451 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนท่อระบบประปาห้องสมุดประชาชนตำบลโคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
452 จ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80- 4474 พง. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
453 จ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80- 4474 พง. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
454 จ้างปริ้นเอกสาร พร้อมเข้าเล่ม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
455 ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ติดตังกล้องวงจรปิด CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กรกฎาคม 2563
456 ซื้อเสื้อกั๊กจราจรสะท้อนแสง , รองเท้าบูทยาง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
457 ซื้อกระจกโค้งจราจร จำนวน 25 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
458 ก่อสร้างเมรุทุ่งโพธิ์ไร้มลภาวะและปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าช้าทุ่งโพธิ์สาธารณะประโยชน์  14 กรกฎาคม 2563
459 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่านุ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2563
460 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2563
461 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
462 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานรายการ โต๊ะ เก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
463 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานรายการ โต๊ะ เก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
464 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
465 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานรายการ โต๊ะ เก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2563
466 จ้างรื้อถอนห้องน้ำ-ห้องส้วม บริเวณสะพานนาใต้ หมู่ที่ 5- 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2563
467 จ้างซ่อมท่อสายน้ำมันไฮดรอลิกรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-5768 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2563
468 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
469 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
470 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
471 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
472 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารแบบเหมามิเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร xerox 5335 รวมจำนวน 4 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
473 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่านุ่น ปีการศึกษา 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
474 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารแบบเหมามิเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร xerox 5335 รวมจำนวน 4 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
475 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
476 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2563
477 ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ติดตังกล้องวงจรปิด CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  มิถุนายน  2563
478 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางนอก/ยางไน/ยางขอบ)สำหรับรถบรรทุกน้ำฯหมายเลขทะเบียน บฉ 57 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2563
479 ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ติดตังกล้องวงจรปิด CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  มิถุนายน  2563
480 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2563
481 ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ติดตังกล้องวงจรปิด CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  มิถุนายน  2563
482 ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ติดตังกล้องวงจรปิด CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12  มิถุนายน  2563
483 ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ติดตังกล้องวงจรปิด CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12  มิถุนายน  2563
484 ซื้อครุภัณฑ์ๆ(อปกรณ์ช่วยหายใจในการดับเพลิง SCBA) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
485 ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ติดตังกล้องวงจรปิด CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8  มิถุนายน  2563
486 ซื้อครุภัณฑ์ๆ(อปกรณ์ช่วยหายใจในการดับเพลิง SCBA) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
487 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ด้านปฏิบัติงานอัคคีภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2563
488 ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ติดตังกล้องวงจรปิด CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2  มิถุนายน  2563
489 ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ติดตังกล้องวงจรปิด CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2  มิถุนายน  2563
490 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางพร้อมก่อสร้างคูระบายน้ำ 2 ข้าง (ช่วงสามแยกบ้านดอนในฝั่งตะวันออก-บ้านผู้ใหญ่วิโรจน์) หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1  มิถุนายน  2563
491 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการรณรงค์ป้องกันโรค ควบคุมโรคติดต่อ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2563
492 ซื้อครุภัณฑ์ๆ(อปกรณ์ช่วยหายใจในการดับเพลิง SCBA) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
493 ซื้อครุภัณฑ์ๆ(อปกรณ์ช่วยหายใจในการดับเพลิง SCBA) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
494 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบุกเบิกถนนผิวทางหินคลุก สายนบปราบ-สะพาน ทางหลวงหมายเลข 4 (ดับเพลิงเทศบาล) หมู่ที่ 13-หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 พฤษภาคม 2563
495 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 1270 พง. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
496 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเดโช หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 พฤษภาคม 2563
497 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหานไฟลาม หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 พฤษภาคม 2563
498 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 5927 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
499 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2563
500 จ้างก่อสร้างห้องน้ำ-สุขา สาธารณะหานป่าสตอ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2563
501 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
502 ซื้อเครื่องอุปโภคและบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า - 2019 หรือโควิด 19 (กรณีตกหล่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
503 ซื้อเครื่องอุปโภคและบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดชองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า - 2019 หรือโควิด 19 (กรณีตกหล่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
504 ซื้อเครื่องอุปโภคและบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า - 2019 หรือโควิด 19 (กรณีตกหล่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
505 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด 19 (กรณีตกหล่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
506 ซื้อเครื่องอุปโภคและบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า - 2019 หรือโควิด 19 (กรณีตกหล่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
507 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563  15 พฤษภาคม 2563
508 ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
509 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
510 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
511 ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ไฟฟ้า 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
512 ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
513 ซื้อวัสดุสำนักงาน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
514 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
515 ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ไฟฟ้า 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
516 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามเด็กเล่น(สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) สนามกีฬาตำบลโคกกลอย หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 พฤษภาคม 2563
517 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางพร้อมก่อสร้างคูระบายน้ำ 2 ข้าง (ช่วงสามแยกบ้านดอนในฝั่งตะวันออก-บ้านผู้ใหญ่วิโรจน์) หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 พฤษภาคม 2563
518 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางพร้อมก่อสร้างคูระบายน้ำ 2 ข้าง (ช่วงสามแยกบ้านดอนในฝั่งตะวันออก-บ้านผู้ใหญ่วิโรจน์) หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 พฤษภาคม 2563
519 ซื้อจัดซื้อเครื่องอุปโภคและบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดไวรัสโคโรน่า -2019หรือโควิด19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
520 ซื้อเครื่องอุปโภคและบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
521 ซื้อเครื่องอุปโภคและบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
522 จ้างซ่อมแซมระบบเกียร์ฝาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
523 จ้างซ่อมแซมยกกระบอกไฮดรอลิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
524 จ้างก่อสร้างห้องน้ำ-สุขา สาธารณะหานป่าสตอ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
525 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาเครื่องออกกำลังกาย ณ สนามกีฬาตำบลโคกกลอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 เมษายน 2563
526 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ติดตังกล้องวงจรปิด CCTV)  20 เมษายน 2563
527 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบุกเบิกถนนผิวทางหินคลุก สายนบปราบ-สะพาน ทางหลวงหมายเลข 4 (ดับเพลิงเทศบาล) หมู่ที่ 13-หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 เมษายน 2563
528 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบุกเบิกถนนผิวทางหินคลุก สายนบปราบ-สะพาน ทางหลวงหมายเลข 4 (ดับเพลิงเทศบาล) หมู่ที่ 13-หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 เมษายน 2563
529 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามเด็กเล่น(สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) สนามกีฬาตำบลโคกกลอย หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 เมษายน 2563
530 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามเด็กเล่น(สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) สนามกีฬาตำบลโคกกลอย หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 เมษายน 2563
531 ซื้อเพื่อใช้ในการดำเนินงานป้องกันการสัมผัสกับสิ่งสกปรก หรือสิ่งปนเปื้อน และกิจกรรมทำความสะอาดของรถบรรทุกขยะ งานเก็บกวาด ชุมชน สถานที่ท่องเที่ยวและที่สาธารณะ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
532 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
533 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
534 ซื้อโคมไฟฟ้าแบบ LED 100 วัตต์ พร้อมกิ่งโคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
535 จ้างซ่อมแซมถนนชำรุด สายทางคลองหินขาว - นบปราบ(ช่วงหลังดับเพลิงเทศบาล-หน้าฝายสวนนายเมศ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
536 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหานไฟลาม หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 เมษายน 2563
537 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเดโช หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 เมษายน 2563
538 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหานไฟลาม หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 เมษายน 2563
539 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเดโช หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 เมษายน 2563
540 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
541 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายสนิทถึงบ้านแป๊ะตี๋ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 เมษายน 2563
542 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายสนิทถึงบ้านแป๊ะตี๋ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 เมษายน 2563
543 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายสนิทถึงบ้านแป๊ะตี๋ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 เมษายน 2563
544 จ้างวางท่อระบายน้ำ ซอย1/5 หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
545 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาเครื่องออกกำลังกาย ณ สนามกีฬาตำบลโคกกลอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 มีนาคม 2563
546 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาเครื่องออกกำลังกาย ณ สนามกีฬาตำบลโคกกลอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 มีนาคม 2563
547 จ้างซ่อมแซม พื้นตัวถัง ระบบเบรกหน้า-หลัง เช็ครอบระยะทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
548 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
549 จ้างทำหน้ากากอนามัยป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
550 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเฉลิมพระเกียรติ 4 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
551 ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาปิหลาย 3 หมู่ที่ 14  24 มีนาคม 2563
552 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเฉลิมพระเกียรติ 4 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
553 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
554 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
555 จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่านุ่น ปีการศึกษา 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
556 ซื้อวัสดุเพื่อจัดทำหน้ากากอนามัยป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
557 ก่อสร้างหลังคาเครื่องออกกำลังกาย ณ สนามกีฬาตำบลโคกกลอย  12 มีนาคม 2563
558 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
559 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายสนิทถึงบ้านแป๊ะตี๋ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 มีนาคม 2563
560 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายสนิทถึงบ้านแป๊ะตี๋ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 มีนาคม 2563
561 ซื้อครุภัณฑ์ๆ(อปกรณ์ช่วยหายใจในการดับเพลิง SCBA) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
562 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
563 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
564 ซื้อแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
565 จ้างเหมารถโดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
566 ซื้อแบตเตอรี่ 135 รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4372 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
567 จ้างเหมาบริการติดแผ่นสะท้อนแสงรถบรรทุกขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
568 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านป้าจิ้น หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
569 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านป้าเอม) หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
570 ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายสนิทถึงบ้านแป๊ะตี๋ หมู่ที่ 9  2 มีนาคม 2563
571 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เครื่องแต่งกาย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 10 รายการ เพื่อส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
572 ซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดยุงและทรายเคลือบสารเคมีฟอสโครงการรณรงค์ป้องกันโรค ควบคุมโรคติดต่อ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรม ชุมชนร่วมใจ ป้องกัน ควบคุมไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
573 ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็งและเครื่องดื่มเกลือแร่ จำนวน 3 รายการ เพื่อส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
574 จ้างเหมารถโดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
575 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันโรค ควบคุมโรคติดต่อ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรม ชุมชนร่วมใจ ป้องกัน ควบคุมไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
576 จ้างซ่อมแซมรถน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บฉ 57 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
577 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
578 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
579 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
580 จ้างเติมน้ำยาดับเพลิง เพื่อดำเนินการตามโครงการอบรมด้านอัคคีให้กับสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
581 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เครื่องแต่งกายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลมวลชน ?อำเภอตะกั่วทุ่งคัพ? ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
582 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
583 ซื้อวัสดุเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 2 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
584 จ้างซ่อมเปลี่ยนชุดไฮดรอลิคและปะพื้นตัวถังอัดขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2563
585 ซื้อถังพลาสติกพร้อมฝาปิดโครงการลดปริมาณขยะแบบครบวงจร กิจกรรม สร้างความรู้การจัดการขยะชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2563
586 ซื้อกากน้ำตาลโครงการลดปริมาณขยะแบบครบวงจร กิจกรรม สร้างความรู้การจัดการขยะชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2563
587 ซื้อแฟ้มบรรจุเอกสารโครงการลดปริมาณขยะแบบครบวงจร กิจกรรม สร้างความรู้การจัดการขยะชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2563
588 วัสดุอุปกรณ์กีฬา เครื่องแต่งกายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 8 รายการ เพื่อส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล 11 คน ?เทพกระษัตรีคัพ ครั้งที่ 12?  22 มกราคม 2563
589 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
590 ซื้อวัสดุเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
591 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
592 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มวารสารรายงานผลการดำเนินงานฯครบรอบปีที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
593 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2563
594 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2563
595 ซื้อของรางวัลสำหรับชุดการแสดงและวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดซุ้มระบายสี โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
596 จ้างเหมาแต่งกายสำหรับการแสดงของเด็กปฐมวัย โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติตำบลโคกกลอย ปรจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
597 ซื้อของเล่นสำหรับเด็กคละสีคละแบบ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
598 จ้างเหมาเครื่องเล่นสร้างปัญญา โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
599 จ้างเหมาจัดสถานที่จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
600 จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มสำหรับเด็ก โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
601 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
602 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
603 ซื้อหมึก HP 728 300 ml. BK. F9J68A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2562
604 ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2562
605 จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับหน่วยกีฬาทีมไตรมิตร โครงการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑาตำบลโคกกลอย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2562
606 จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับหน่วยกีฬาทีมโรงเรียนบ้านท่านุ่น โครงการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑาตำบลโคกกลอย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2562
607 จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับหน่วยกีฬาทีมโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา โครงการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑาตำบลโคกกลอย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2562
608 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2562
609 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านโกเล่ง(นาเกลือ) หมู่ที่ 7  28 พฤศจิกายน 2562
610 ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนใน หมู่ 4  28 พฤศจิกายน 2562
611 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านป้าจิ้น หมู่ 6  28 พฤศจิกายน 2562
612 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานโค้ง-นบโหนด หมู่ที่ 3(ต่อจากโครงการเดิม)  28 พฤศจิกายน 2562
613 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเดโช หมู่ที่ 5  28 พฤศจิกายน 2562
614 ขยายไหล่ทางพร้อมก่อสร้างคูระบายน้ำ 2 ข้าง (ช่วงสามแยกบ้านดอนในฝั่งตะวันออก-บ้านผู้ใหญ่วิโรจน์) หมู่ที่ 4  28 พฤศจิกายน 2562
615 บุกเบิกถนนผิวทางหินคลุก สายนบปราบ-สะพาน ทางหลวงหมายเลข 4 (ดับเพลิงเทศบาล) หมู่ที่ 13-หมู่ที่ 10  28 พฤศจิกายน 2562
616 จ้างซ่อมชุดตัวถังอัดขยะ และชุดรางรับน้ำเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2562
617 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤศจิกายน 2562
618 จ้างต่อสัญญาการเช่าพื้นที่จัดเก็บเว็บไซด์ของ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤศจิกายน 2562
619 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80 - 4474 พง. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2562
620 จ้างเชื่อมบันไดยืนท้ายรถและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2562
621 ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยกรณีประสบภัยพิบัติ(เหตุวาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2562
622 จ้างเหมาบริการวัสดุอุปกรณ์ประเพณีลอยแพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2562
623 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยแพและลอยกระทงตำบลโคกกลอย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2562
624 จ้างเหมาบริการวัสดุอุปกรณ์ประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2562
625 จ้างเหมาการแสดงศิลปะพื้นบ้าน โครงการสืบสานประเพณีลอยแพและลอยกระทง ตำบลโคกกลอย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2562
626 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำหรือวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมงานขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเฉลิมพระเกียรติ-เทศบาล(หมู่ที่ 3-1) หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 พฤศจิกายน 2562
627 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ กค 8246 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2562
628 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2562
629 ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 5927 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2562
630 ซื้อพันธุ์กล้าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2562
631 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2562
632 อาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562  29 ตุลาคม 2562
633 จ้างต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยและพรบ.รถยนต์ (รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข 902 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2562
634 จ้างซ่อมรถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบียน นข 902 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2562
635 จ้างต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยและพรบ.รถยนต์ (รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข 902 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2562
636 จ้างต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยและพรบ.รถยนต์ (รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข 902 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2562
637 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ตุลาคม 2562
638 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2562
639 ซื้อผลไม้และดอกไม้ โครงการสืบสานประเพณีถือศีลกินผักตำบลโคกกลอย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
640 ซื้อผลไม้และดอกไม้ โครงการสืบสานประเพณีถือศีลกินผักตำบลโคกกลอย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
641 ซื้อผลไม้และดอกไม้ โครงการสืบสานประเพณีถือศีลกินผักตำบลโคกกลอย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
642 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
643 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
644 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
645 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2562
646 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2562
647 จ้างทำคอลัมน์บทความลงนิตยสาร SBL Magazine จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2562
648 จ้างก่อสร้างเสา - คานเหล็กกั้นรถบรรทุก ถนนรอบหานป่าสตอ หมู่ที่ 3 และซอยเศรษฐี หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2562
649 จ้างซ่อมรถส่วนกลาง(สำนักปลัด) หมายเลขทะเบียน กข 5651 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2562
650 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติฯปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2562
651 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2562
652 ซื้อโครงฉากหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2562
653 จ้างป้ายทางเข้า อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2562
654 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
655 จ้างเช่าเหมาถังอากาศสำหรับดำน้ำพร้อมตะกั่ว โครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรม Big Cleaning Day รักษ์โคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
656 จ้างเช่าเหมาเครื่องเสียง และค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ โครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรม Big Cleaning Day รักษ์โคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
657 ซื้อถุงผ้าสำหรับใส่ขยะ โครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรม Big Cleaning Day รักษ์โคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
658 จ้างเช่าเรือโครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรม Big Cleaning Day รักษ์โคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
659 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
660 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
661 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
662 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
663 จ้างทำป้ายไวนิลและป้ายโฟมบอร์ดโครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรม Big Cleaning Day รักษ์โคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
664 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2562
665 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2562
666 จ้างป้ายทางเข้า อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2562
667 จ้างทำป้ายทางเข้า อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2562
668 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
669 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
670 จ้าง่ซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานห้องสมุดประชาชนตำบลโคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
671 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
672 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
673 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
674 ซื้อหนังสือสำหรับห้องสมุดประชาชนตำบลโคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2562
675 จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ อบต.โคกกลอย จำนวน 4 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2562
676 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 9851 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กันยายน 2562
677 เคลื่อนย้ายเครื่องปรับอากาศ  2 กันยายน 2562
678 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2562
679 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2562
680 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2562
681 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2562
682 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2562
683 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2562
684 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2562
685 ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง และผ้าเย็น โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กอนุบาล ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2562
686 จ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กอนุบาล ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2562
687 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กอนุบาล ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2562
688 จ้างจัดจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กอนุบาล ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2562
689 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ถ้วยรางวัล เหรียญรางวัลและของรางวัล โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กอนุบาล ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2562
690 จ้างจ้างเหมาบริการเวทีพร้อมเครื่องเสียง โครงการแข่งขันกีฬาเด็กอนุบาล ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2562
691 จ้าง่ซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานห้องสมุดประชาชนตำบลโคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
692 จ้าง่ซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานห้องสมุดประชาชนตำบลโคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
693 จ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และป้ายสัญลักษณ์อาหารสะอาด รสชาติอร่อย โครงการยกระดับสุขาภิบาลอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2562
694 จ้างซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานห้องสมุดประชาชนตำบลโคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2562
695 ซื้อชุดอุปกรณ์ทดสอบโครงการยกระดับสุขาภิบาลอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2562
696 จ้าง่ซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานห้องสมุดประชาชนตำบลโคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2562
697 จ้างซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานห้องสมุดประชาชนตำบลโคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2562
698 จ้างซ่อมแซมประตูม้วนอาคารอัฒจันทร์สนามกีฬากลางตำบลโคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2562
699 จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-4474 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2562
700 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
701 จ้างบรรจุน้ำยาดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
702 จ้างเชื่อมชุดตัวถังอัดขยะและรางน้ำทิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2562
703 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมกรงเหล็กใส่แบตเตอรี่รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-5768 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
704 จ้างซ่อมสายไฮดรอลิคและแป็บเหล็กไฮดรอลิคหลังคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
705 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2562
706 จ้างจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 1 คัน ตามโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2562
707 จ้างทำป้ายพาสวุ๊ด (ติดสติกเกอร์) พร้อมกรอบอลูมิเนียม ขนาด 0.60X3.00 เมตร พระปฐมบรมราชโองการของรัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2562
708 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2562
709 ซื้อวัสดุเครื่องแบบชุดฝึกหรือชุดปฏิบัติการให้แก่สมาชิก อปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2562
710 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เครื่องแต่งกายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลมหกรรมกีฬาตำบลคึกคัก 12 สิงหา ตำบลคึกคัก ครั้งที่ 24/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2562
711 จ้างบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 9851 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2562
712 จ้างป้ายไวนิลและป้ายสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2562
713 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2562
714 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2562
715 จ้างจ้างเหมาประดับตกแต่งรถแห่ต้นเทียน อบต.โคกกลอย โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ตำบลโคกกลอย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2562
716 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เครื่องแต่งกายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 8 รายการ เพื่อส่งทีมเข้าร่วมโครงการแข่งขันฟุตบอลมวลชน ?อำเภอตะกั่วทุ่งคัพ? ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม ? 10 สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2562
717 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2562
718 ซื้อไฟฉาย ชนิด LED โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2562
719 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ 4 จำนวน 10 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2562
720 ประกวดราคาซื้อรถยนต์กระบะขับเคลื่อน 2 ล้อ 4 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  มิถุนายน  2562
721 ซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-4474  12  มิถุนายน  2562
722 ซื้อแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2562
723 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2562
724 ซื้อทรายเคลือบสารเคมีและผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2562
725 จ้าง่ซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานห้องสมุดประชาชนตำบลโคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2562
726 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง(สำนักปลัด)หมายเลขทะเบียน กข 5651 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2562
727 ซื้อธงสัญญลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ/ผ้าระบาย(สีม่วง/เหลือง)/พระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราขสักการะเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ปี พ.ศ. 2562 ในวันที่ 3 มิ.ย. 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2562
728 ซื้อโพเดี้ยม ขนาดไม่ต่ำกว่า 4040110 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2562
729 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 14 (ชายทะเลเขาปิหลาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 พฤษภาคม 2562
730 ประกวดราคาซื้อรถยนต์กระบะขับเคลื่อน 2 ล้อ 4 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 พฤษภาคม 2562
731 ประกวดราคาซื้อรถยนต์กระบะขับเคลื่อน 2 ล้อ 4 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 พฤษภาคม 2562
732 ซื้ออาการเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2562
733 ซื้อธงสัญญลักษณ์ ร.10/ธงชาติ/ผ้าระบาย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2562
734 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2562
735 จ้างจัดจ้างทำป้ายสำหรับการแข่งขัน โครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล อบต.โคกกลอยคัพ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2562
736 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เครื่องแต่งกายและถ้วยรางวัล โครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล อบต.โคกกลอยคัพ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2562
737 ซื้อจัดซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง เครื่องดื่มเกลือแร่ และผ้าเย็น โครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล อบต.โคกกลอยคัพ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2562
738 จ้างซ่อมท่อไฮดรอลิคและสลักฝายกกวาดขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2562
739 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 14 (ชายทะเลเขาปิหลาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 พฤษภาคม 2562
740 อาการเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562  3 พฤษภาคม 2562
741 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 14 (ชายทะเลเขาปิหลาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 พฤษภาคม 2562
742 ซื้อหินคลุกจำนวน 12 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2562
743 ซื้อหินคลุกจำนวน 12 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2562
744 ซื้อหินคลุกจำนวน 12 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2562
745 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรื้อถอนถนนเดิมชำรุด หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 เมษายน 2562
746 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรื้อถอนถนนเดิมชำรุด หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 เมษายน 2562
747 ซื้อถังพลาสติกพร้อมฝาปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2562
748 ซื้อกากน้ำตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2562
749 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านควน - นาใต้ (ช่วงบ้านผู้ช่วยวัน) หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 เมษายน 2562
750 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 5 รายการ สำหรับใข้ในงานกิจการป้องกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย เพื่อให้ตอบสนองต่อการปฏิบัติงานในยุคปัจจุบัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2562
751 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรื้อถอนถนนเดิมชำรุด หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 เมษายน 2562
752 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างกำแพงกันน้ำเซาะ คลองนาใต้ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 เมษายน 2562
753 ซื้ออุปกรณ์โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆกิจกรรมฝึกอบรมทำผ้ามัดย้อม ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2562
754 ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2562
755 รถยนต์กระบะขับเคลื่อน 2 ล้อ 4 ประตู  19 เมษายน 2562
756 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายไหล่ทางถนนบ้านนากลางช่วงต่อเขตเทศบาล - สามแยกบ้านแป๊ะตี๋ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 เมษายน 2562
757 ซื้อยางบริดสโตน 256/65/17 BS684 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2562
758 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานโค้ง-นบโหนด หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 เมษายน 2562
759 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2562
760 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองหิน-เขาน้อย หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 เมษายน 2562
761 ซื้อสิ่งของอุปโภคและบริโภคเพื่อบริการประชาชนโครงการป้องกันแลพลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2562
762 ซื้อสิ่งของอุปโภคและบริโภคเพื่อบริการประชาชนโครงการป้องกันแลพลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2562
763 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2562
764 ซื้อจัดซื้อหินคลุกขนาด 2x2 จำนวน 24 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2562
765 ซื้อเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2562
766 จ้างซ่อมเปลี่ยนระบบต่าง ๆ สำหรับรถน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บฉ 57 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2562
767 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยป่าสัก หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 มีนาคม 2562
768 ซื้อจัดซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็งและเครื่องดื่มเกลือแร่ เพื่อส่งทีมเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2562
769 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เครื่องแต่งกายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อส่งทีมเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2562
770 ซื้อเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2562
771 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2562
772 จ้างซ่อมระบบครัช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2562
773 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2562