ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2563
2 จ้างเหมาบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-4259 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาบ่อบาดาลพร้อมหอถัง หมู่ที่ ๑๐ บ้านป่ายาง องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 กันยายน 2563
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาบ่อบาดาลพร้อมหอถัง หมู่ที่ ๒ บ้านควน องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 กันยายน 2563
5 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
6 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2563
7 ก่อสร้างระบบประปาบ่อบาดาลพร้อมหอถัง หมู่ที่ ๑๐ บ้านป่ายาง องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 31 สิงหาคม 2563
8 ก่อสร้างระบบประปาบ่อบาดาลพร้อมหอถัง หมู่ที่ ๒ บ้านควน องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 31 สิงหาคม 2563
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมฝาปิด สายบ้านควน หมู่ที่ 2 บ้านควน ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รายละเอียดตามแบบแปลนเลขที่ 14/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 สิงหาคม 2563
10 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
11 จ้างเหมาซ่อมแซมสะพานขึ้น - ลงโป๊ะเทียบเรือ หมู่ที่ ๙ บ้านสามช่องเหนือ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่่ง จังหวัดพังงา รายละเอียดตามแบบแปลน เลขที่ 43/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2563
12 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบ้านสามช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2563
13 ซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2563
14 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมสะพานขึ้น-ลงโป๊ะเทียบเรือ หมู่ที่ 9 บ้านสามช่องเหนือ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รายละเอียดตามแบบแปลน เลขที่ 43/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2563
15 จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์ อปพร. อบต.กะไหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563
16 จ้างเหมาบริการติดตั้งสาย LAN INTERNET เพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563
17 จ้างเหมาบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 80-4259 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563
18 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2563
19 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 สิงหาคม 2563
20 จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลกะไหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 สิงหาคม 2563
21 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมสะพานทางเดินท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 9 บ้านสามช่องเหนือ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รายละเอียดตามแบบแปลน เลขที่ 42/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 สิงหาคม 2563
22 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 สิงหาคม 2563
23 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
24 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
25 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
26 จ้างเหมาซ่อมแซมคอสะพานถนนสายซอยนาใน หมู่ที่ 3 บ้านกะไหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2563
27 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2563
28 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2563
29 จ้างเหมาบำรุงรักษารถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 80-5826 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2563
30 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2563
31 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายซอยนาใน หมู่ที่ ๓ บ้านกะไหล ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รายละเอียดตามแบบแปลน เลชที่ 4/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 สิงหาคม 2563
32 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2563
33 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2563
34 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2563
35 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2563
36 ซื้อวัสดุสำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2563
37 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาบ่อบาดาลพร้อมหอถัง หมู่ที่ ๑๐ บ้านป่ายาง องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 สิงหาคม 2563
38 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาบ่อบาดาลพร้อมหอถัง หมู่ที่ ๒ บ้านควน องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 สิงหาคม 2563
39 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาบ่อบาดาลพร้อมหอถัง หมู่ที่ ๒ บ้านควน องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 สิงหาคม 2563
40 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาบ่อบาดาลพร้อมหอถัง หมู่ที่ ๑๐ บ้านป่ายาง องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 สิงหาคม 2563
41 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายซอยนาใน หมู่ที่ ๓ บ้านกะไหล ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รายละเอียดตามแบบแปลน เลชที่ 4/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 สิงหาคม 2563
42 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมฝาปิด สายบ้านควน หมู่ที่ 2 บ้านควน ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รายละเอียดตามแบบแปลนเลขที่ 14/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 สิงหาคม 2563
43 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายซอยนาใน หมู่ที่ ๓ บ้านกะไหล ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รายละเอียดตามแบบแปลน เลชที่ 4/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 สิงหาคม 2563
44 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมฝาปิด สายบ้านควน หมู่ที่ 2 บ้านควน ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รายละเอียดตามแบบแปลนเลขที่ 14/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 สิงหาคม 2563
45 จ้างเหมาบริการปรับปรุงตู้สาขาโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 สิงหาคม 2563
46 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 สิงหาคม 2563
47 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 สิงหาคม 2563
48 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 สิงหาคม 2563
49 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายซอยนาใน หมู่ที่ ๓ บ้านกะไหล ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รายละเอียดตามแบบแปลน เลชที่ 4/2563 29 กรกฎาคม 2563
50 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมฝาปิด สายบ้านควน หมู่ที่ 2 บ้านควน ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รายละเอียดตามแบบแปลนเลขที่ 14/2563 29 กรกฎาคม 2563
51 ซื้อชุดโต๊ะโรงอาหารสแตนเลส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2563
52 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2563
53 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบท่อน้ำและระบบสูบน้ำโรงเรียนอนุบาลกะไหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2563
54 ซื้อเครื่องรับส่งวิทยุชนิดมือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2563
55 จ้างพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2563
56 จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2563
57 ซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2563
58 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2563
59 ซื้ออุปกรณ์ในการฉีดวัคซีนโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2563
60 ซื้ออุปกรณ์ในการฉีดวัคซีนและการผ่าตัดทำหมัน โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563
61 จ้างเหมาซ่อมหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนบ้านสามช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กรกฎาคม 2563
62 จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กรกฎาคม 2563
63 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กรกฎาคม 2563
64 ซื้อเครื่องดูดฝุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กรกฎาคม 2563
65 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2563
66 ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2563
67 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
68 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 8 กรกฎาคม 2563
69 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
70 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมโป๊ะเทียบเรือ หมู่ที่ 9 บ้านสามช่องเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
71 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านฝ่ายนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
72 ซื้อป้ายไฟสามเหลี่ยม จำนวน 5 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
73 ซื้อถังบรรจุน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
74 จ้างเหมาบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-4259 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2563
75 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2563
76 จ้างเหมาบำรุงรักษากล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2563
77 ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-4259 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2563
78 ซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล จำนวน 8 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2563
79 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2563
80 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
81 ซื้อโต๊ะทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1  มิถุนายน  2563
82 ซื้อโต๊ะทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
83 ซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน 30 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
84 ซื้อโต๊ะทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
85 จ้างเหมาบริการย้ายและติดตั้งเครื่องมัลติมีเดีย จอรับภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
86 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยเชียงใหม่ - วังทะ (ช่วงที่ ๑ ) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 250 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร หมู่ที่ 7 บ้านเชียงใหม่ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง 20 พฤษภาคม 2563
87 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องน้ำบริการประชาชนตลาดประชารัฐ หมู่ที่ 6 บ้านบางนุ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กะไหล เลขที่29/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2563
88 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารและสิ่งประกอบบริเวณอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลกะไหล หมู่ที่ 1 บ้านฝ่ายนา ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2563
89 จ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 5 บ้านเหนือ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รายละเอียดตามแบบแปลน เลขที่ 32/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2563
90 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยเชียงใหม่ -วังทะ (ช่วงที่ ๒) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 250 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 875 ตารางเมตร หมู่ที่ 7 บ้านเชียงใหม่ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จัง 20 พฤษภาคม 2563
91 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยู เอช ที ชนิด กล่อง ขนาด 200 ซีซี รสจืด จำนวน 17,236 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
92 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนาใน-สำนักสงฆ์ หมู่ที่ 3 บ้านกะไหล ตำบลกะไหล กว้าง 5 เมตร ยาว 850 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 เมษายน 2563
93 ซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล จำนวน 8 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
94 จ้างเหมาสำรวจภาคสนาม ขององค์การบริหารส่วนตำบลกไหล ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
95 จ้างจ้างเหมาสำรวจภาคสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
96 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
97 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
98 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ SVGA ขนาด 3,000 ANSI Lumen จำนวน ๒ เครื่อง จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ชนาด 120 นิ้ว จำนวน 2 จอ 22 เมษายน 2563
99 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
100 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านสามช่องเหนือ ตำบลกะไหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2563
101 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยเชียงใหม่ - วังทะ (ช่วงที่ ๑ ) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 250 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร หมู่ที่ 7 บ้านเชียงใหม่ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง 17 เมษายน 2563
102 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยเชียงใหม่ - วังทะ (ช่วงที่ ๑ ) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 250 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร หมู่ที่ 7 บ้านเชียงใหม่ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง 17 เมษายน 2563
103 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยเชียงใหม่ -วังทะ (ช่วงที่ ๒) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 250 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 875 ตารางเมตร หมู่ที่ 7 บ้านเชียงใหม่ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จัง 17 เมษายน 2563
104 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยเชียงใหม่ -วังทะ (ช่วงที่ ๒) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 250 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 875 ตารางเมตร หมู่ที่ 7 บ้านเชียงใหม่ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จัง 17 เมษายน 2563
105 จ้างเหมาโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลกะไหล หมูที่ 8 บ้านสามช่องใต้ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รายละเอียดตามแบบแปลน เลขที่ 15/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 เมษายน 2563
106 จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านฝ่ายนา ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน เลขที่ 06/2563 15 เมษายน 2563
107 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
108 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
109 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
110 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบางนุใน หมู่ที่ 6 บ้านบางนุ ตำบลกะไหล กว้าง 5 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 เมษายน 2563
111 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
112 ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถยนต์ที่ใช้ในกิจการประปา ทะเบียน บฉ 6556 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
113 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
114 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบางนุใน หมู่ที่ 6 บ้านบางนุ ตำบลกะไหล กว้าง 5 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 เมษายน 2563
115 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนาใน-สำนักสงฆ์ หมู่ที่ 3 บ้านกะไหล ตำบลกะไหล กว้าง 5 เมตร ยาว 850 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 เมษายน 2563
116 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนาใน-สำนักสงฆ์ หมู่ที่ 3 บ้านกะไหล ตำบลกะไหล กว้าง 5 เมตร ยาว 850 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 เมษายน 2563
117 จ้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านสามช่องเหนือ ตำบบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กะไหล เลขที่ ๑๘/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
118 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบางนุใน หมู่ที่ 6 บ้านบางนุ ตำบลกะไหล กว้าง 5 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 เมษายน 2563
119 จ้างเหมาปรับปรุงโครงการอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล หมู่ที่ 1 บ้านฝ่ายนา ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กะไหล เลขที่ 26/2562 3 เมษายน 2563
120 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยเชียงใหม่ -วังทะ (ช่วงที่ ๒) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 250 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 875 ตารางเมตร หมู่ที่ 7 บ้านเชียงใหม่ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รายละเอียดตา 1 เมษายน 2563
121 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยเชียงใหม่ - วังทะ (ช่วงที่ ๑ ) หมู่ที่ ๗ บ้านเชียงใหม่ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 เมษายน 2563
122 จ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล จำนวน ๕ ป้าย ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รายละเอียดตามแบบแปลน ๓๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
123 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
124 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
125 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
126 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
127 จ้างจ้างเหมาโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลกะไหล หมู่ที่ 5 บ้านเหนือ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รายละเอียดตามแบบแปลนเลขที่ 16/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
128 จ้างเหมาบริการจัดทำรั้วตาข่าย โรงเรียนอนุบาลกะไหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
129 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563
130 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563
131 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
132 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
133 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
134 จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
135 จ้างเหมาบริการตัดแต่งกิ่งไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
136 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
137 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
138 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
139 จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
140 จ้างเหมาซ่อมหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนบ้านสามช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มีนาคม 2563
141 จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มีนาคม 2563
142 จ้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนสายซอยบางนุ -บางใส หมู่ที่ ๖ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 1,100 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,400 ตาราเมตร หมู่ที่ 6 บ้านบางนุ ตำบลกะไหล รายละเอียดตามแบบแปลน เลขที่ 13/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2563
143 จ้างจ้างเหมาโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลกะไหล หมู่ที่ ๕ บ้านเหนือ ตำบลกะไหล รายละเอียดตามแบบแปลน เลขที่ ๑๖/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2563
144 จ้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนสายเชียงใหม่ -วังทะ หมู่ที่ ๗ บ้านเชียงใหม่ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รายละเอียดตามแบบแปลน เลขที่๑๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
145 จ้างเหมาบำรุงรักษารถยนต์ดับเพลิง ทะเบียน บจ 5887 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กุมภาพันธ์ 2563
146 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนาใน-สำนักสงฆ์ หมู่ที่ 3 บ้านกะไหล ตำบลกะไหล กว้าง 5 เมตร ยาว 850 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 สาย 13 กุมภาพันธ์ 2563
147 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบางนุใน หมู่ที่ 6 บ้านบางนุ ตำบลกะไหล กว้าง 5 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 สาย 13 กุมภาพันธ์ 2563
148 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบางนุใน หมู่ที่ 6 บ้านบางนุ ตำบลกะไหล กว้าง 5 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 สาย 13 กุมภาพันธ์ 2563
149 จ้างจ้างเหมาโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลกะไหล หมู่ที่ ๕ บ้านเหนือ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รายละเอียดตามแบบแปลน เลขที่ ๑๖/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กุมภาพันธ์ 2563
150 จ้างจ้างเหมาโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลกะไหล หมู่ที่ ๒ บ้านควน ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รายละเอียดตามแบบแปลน เลขที่ 19/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2563
151 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยู เอช ที ขนิดกล่อง ขนาด 200 ซีซี รสจืด จำนวน 16,530 กล่อง ประจำภาคเรียน 2/2562 (ปิดภาคเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2563
152 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน นม ยู เอชที ขนิดกล่อง ขนาด 200 ซีซี รสจืด จำนวน 16,530 กล่อง ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 (ปิดภาคเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2563
153 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
154 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
155 จ้างเหมาบำรุงรักษากล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
156 จ้างเหมาโครงการต่อเติมหลังคาทางเดินระหว่างอาคารโรงเรียนอนุบาลกะไหล หมู่ที่ 1 บ้านฝ่ายนา ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มกราคม 2563
157 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
158 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ ขนาดถังบรรจุน้ำมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 6 สูบ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ธันวาคม 2562
159 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2562
160 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
161 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านเชียงใหม่ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
162 จ้างเหมายานพาหนะ รถตู้ปรับอากาศ ทะเบียน 31-0373 ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
163 จ้างจ้างเหมาชุดลอกคลองเพื่อแก้ไขปัญาท่วมและการระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านบางนุ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
164 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2562
165 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ ขนาดถังบรรจุน้ำมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 6 สูบ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 พฤศจิกายน 2562
166 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ ขนาดถังบรรจุน้ำมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 6 สูบ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 พฤศจิกายน 2562
167 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยู เอช ที รสจืดชนิดกล่อง ขนาด 200 ซีซี จำนวน 20,240 กล่อง นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืดชนิดถุง ขนาด 200 ซีซี จำนวน 34,860 ถุง ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
168 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ ขนาดถังบรรจุน้ำมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 6 สูบ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ตุลาคม 2562
169 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ ขนาดถังบรรจุน้ำมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 6 สูบ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ตุลาคม 2562
170 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ ขนาดถังบรรจุน้ำมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 6 สูบ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ตุลาคม 2562
171 ซื้อติดตั้งระบบเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านสามช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ตุลาคม 2562
172 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ ขนาดถังบรรจุน้ำมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 6 สูบ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ตุลาคม 2562
173 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Konica รุ่น BH215 หมายเลขเครื่อง 41005915 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ตุลาคม 2562
174 จ้างจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ตุลาคม 2562
175 จ้างจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
176 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
177 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร Konica Mimolta รุ่น BH 211 หมายเลขเครื่อง 140124317 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
178 ซื้อหินถม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
179 จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
180 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกที่มีทักษะในการว่ายน้ำมาดำเนินการสอนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลกะไหล ประจำเดือน กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2562
181 จ้างเหมาทำคอลัมน์บทความนิตยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
182 จ้างเหมาบริการติดตั้งเหล็กดัดประตู หน้าต่าง ห้องคลัง อบต.กะไหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
183 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
184 จ้างเหมาปรับภูมิทัศน์ตลาดประชารัฐบ้านบางนุ หมู่ที่ 6 ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (รายะเอียดตามแบบแปลนเลขที่ 20/2562 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
185 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงไฟฟ้าอาคาร อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลกะไหล หมู่ที่ 1 บ้านฝ่ายนา ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
186 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเรียน โรงอาหาร ห้องน้ำ โรงเรียนอนุบาลกะไหล หมู่ที่ 1 บ้านฝ่ายนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
187 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน และที่ดิน ภาษีป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
188 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
189 จ้างเหมาบำรุงรักษารถยนต์เพื่อใช้ในกิจการประปา ทะเบียน บฉ 6556 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
190 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
191 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
192 จัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ ขนาดถังบรรจุน้ำมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 6 สูบ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า จำนวน 1 คัน 29 สิงหาคม 2562
193 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลกะไหล ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 19.50 เมตร จำนวน 1 หลัง ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กะไหล เลขที่ 49/2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 สิงหาคม 2562
194 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานด้านหน้าสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
195 จ้างเหมาจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์อลูมิเนียม พร้อมติดกระจกบานเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
196 จ้างเหมาขุดลอกคลองกะไหล เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการระบายน้ำ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 4 ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รายละเอียดตามแบบแปลน 22/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
197 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียด 20 ล้านพิกเชล จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
198 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล่้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล DSLR ความละเอียด 24 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
199 จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - คอสะพาน บางนุใน หมู่ที่ 6 บ้านบางนุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
200 ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลกะไหล องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 หลัง 15 สิงหาคม 2562
201 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลกะไหล องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 หล้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 สิงหาคม 2562
202 จ้างเหมาโครงการเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล หมู่ที่ 1 บ้านฝ่ายนา ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
203 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพด้านต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 สิงหาคม 2562
204 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลกะไหล ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 19.50 เมตร จำนวน 1 หลัง ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กะไหล เลขที่ 49/2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 สิงหาคม 2562
205 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลกะไหล ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 19.50 เมตร จำนวน 1 หลัง ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กะไหล เลขที่ 49/2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 สิงหาคม 2562
206 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอส ที รสจืดชนิดกล่อง ขนาด 200 ซีซี จำนวน 16,530 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
207 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
208 จ้างเหมาบำรุงรักษารถยนต์กองคลัง ทะเบียน กข 3898 พังงา จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
209 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
210 จ้างเหมาซ่อมแซมประตูน้ำหน้าฝายชลประทานลุ่มไทร บ้านบางนุ หมู่ที่ 6 บ้านบางนุ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
211 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
212 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
213 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
214 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
215 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
216 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
217 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
218 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
219 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
220 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนาด 44,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ขนาด 40,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 สิงหาคม 2562
221 ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลกะไหล ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 19.50 เมตร จำนวน 1 หลัง ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กะไหล เลขที่ 49/2561) 1 สิงหาคม 2562
222 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
223 ซื้อทรายเคลือบสารเทมีฟอส 1% (ชนิดบรรจุซองชา 20 กรัม) จำนวน 2 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
224 ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
225 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมโปีะท่าเทียบเรือบ้านสามช่องเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
226 จ้างเหมามหรสพการแสดงวัฒนธรรมไทยบนเวทีโครงการจัดงานวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
227 จ้างทำโป๊ะท่าเรือพร้อมติดตั้งน้ำพุตามโครงการจัดงานวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
228 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
229 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านเชียงใหม่ ตำบลกะไหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
230 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมพื้นฐานรองถังเก็บน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านฝ่ายนา ตำบลกะไหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
231 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลกะไหล องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 หล้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 กรกฎาคม 2562
232 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลกะไหล องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 หล้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 กรกฎาคม 2562
233 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลกะไหล องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 หล้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 กรกฎาคม 2562
234 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครูอิสลามศึกษา โรงเรียนบ้านสามช่อง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28  มิถุนายน  2562
235 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครูประถมศึกษา โรงเรียนบ้านสามช่อง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28  มิถุนายน  2562
236 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็กคูระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านกะไหล ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
237 จ้างเหมาปรับปรุงพัฒนาเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 8 บ้านสามช่องใต้ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
238 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานไฟฟ้า ประจำเดือน มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20  มิถุนายน  2562
239 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
240 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
241 จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ กะไหลต้องชม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2562
242 ซื้อพันธุ์หอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
243 จ้างเหมาบริการจัดงานกิจกรรมตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ กะไหลต้องชม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
244 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
245 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
246 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
247 จ้างเหมา ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียและอาคารประกอบโรงเรียนบ้านสามช่อง หมู่ที่ 9 ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 เมษายน 2562
248 จ้างปรับปรุงพื้นบริเวณลานดนตรีและวัฒนธรรมตำบลกะไหล หมู่ที่ 1 บ้านฝ่ายนา ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
249 จ้างปรับปรุงพื้นบริเวณลานดนตรีและวัฒนธรรมตำบลกะไหล หมู่ที่ 1 บ้านฝ่ายนา ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
250 จ้างวารสารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 หน้า ใช้กระดาษอาร์ตมัน ขนาด 8 นิ้ว 11.50 นิ้ว หนา 120 แกรม ปก 200 แกรม เนื้อใน 120 แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2562
251 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์คอนกรีตถนนซอยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านบางนุ ตำบลกะไหล กว้าง 4 เมตร ยาว 625 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีปร 20 มีนาคม 2562
252 ซื้อถังน้ำบนดิน แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดบรรจุ 5,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562
253 ซื้อถังขยะ (เคมี) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร ไม่มีฝาปิด มีหูจับเชือก 2 ข้าง ใส่ปลอกยางพลาสติก เจาะรูก้นถัง พร้อมพ่นข้อความตามที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2562
254 ซื้อถังน้ำไฟเบอร์กลาสขนาดบรรจุ 2,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2562
255 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มีนาคม 2562
256 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล หมู่ที่ 1 บ้านฝ่ายนา ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2562
257 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล หมู่ที่ 1 บ้านฝ่ายนา ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จ้งหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2562
258 จ้างซ่อมท่อส่งน้ำชลประทาน หมู่ที่ บ้านบางนุ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2562