ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมโป๊ะเทียบเรือ หมู่ที่ 9 บ้านสามช่องเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
2 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านฝ่ายนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
3 ซื้อป้ายไฟสามเหลี่ยม จำนวน 5 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
4 ซื้อถังบรรจุน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
5 จ้างเหมาบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-4259 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2563
6 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2563
7 จ้างเหมาบำรุงรักษากล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2563
8 ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-4259 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2563
9 ซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล จำนวน 8 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2563
10 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2563
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
12 ซื้อโต๊ะทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1  มิถุนายน  2563
13 ซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน 30 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
14 ซื้อโต๊ะทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
15 ซื้อโต๊ะทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
16 จ้างเหมาบริการย้ายและติดตั้งเครื่องมัลติมีเดีย จอรับภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
17 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารและสิ่งประกอบบริเวณอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลกะไหล หมู่ที่ 1 บ้านฝ่ายนา ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2563
18 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องน้ำบริการประชาชนตลาดประชารัฐ หมู่ที่ 6 บ้านบางนุ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กะไหล เลขที่29/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2563
19 จ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 5 บ้านเหนือ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รายละเอียดตามแบบแปลน เลขที่ 32/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2563
20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยเชียงใหม่ - วังทะ (ช่วงที่ ๑ ) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 250 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร หมู่ที่ 7 บ้านเชียงใหม่ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง 20 พฤษภาคม 2563
21 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยเชียงใหม่ -วังทะ (ช่วงที่ ๒) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 250 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 875 ตารางเมตร หมู่ที่ 7 บ้านเชียงใหม่ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จัง 20 พฤษภาคม 2563
22 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยู เอช ที ชนิด กล่อง ขนาด 200 ซีซี รสจืด จำนวน 17,236 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
23 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนาใน-สำนักสงฆ์ หมู่ที่ 3 บ้านกะไหล ตำบลกะไหล กว้าง 5 เมตร ยาว 850 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 เมษายน 2563
24 ซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล จำนวน 8 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
25 จ้างจ้างเหมาสำรวจภาคสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
26 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
27 จ้างเหมาสำรวจภาคสนาม ขององค์การบริหารส่วนตำบลกไหล ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
28 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
29 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
30 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ SVGA ขนาด 3,000 ANSI Lumen จำนวน ๒ เครื่อง จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ชนาด 120 นิ้ว จำนวน 2 จอ 22 เมษายน 2563
31 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านสามช่องเหนือ ตำบลกะไหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2563
32 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยเชียงใหม่ - วังทะ (ช่วงที่ ๑ ) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 250 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร หมู่ที่ 7 บ้านเชียงใหม่ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง 17 เมษายน 2563
33 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยเชียงใหม่ -วังทะ (ช่วงที่ ๒) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 250 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 875 ตารางเมตร หมู่ที่ 7 บ้านเชียงใหม่ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จัง 17 เมษายน 2563
34 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยเชียงใหม่ - วังทะ (ช่วงที่ ๑ ) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 250 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร หมู่ที่ 7 บ้านเชียงใหม่ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง 17 เมษายน 2563
35 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยเชียงใหม่ -วังทะ (ช่วงที่ ๒) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 250 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 875 ตารางเมตร หมู่ที่ 7 บ้านเชียงใหม่ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จัง 17 เมษายน 2563
36 จ้างเหมาโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลกะไหล หมูที่ 8 บ้านสามช่องใต้ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รายละเอียดตามแบบแปลน เลขที่ 15/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 เมษายน 2563
37 จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านฝ่ายนา ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน เลขที่ 06/2563 15 เมษายน 2563
38 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
39 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบางนุใน หมู่ที่ 6 บ้านบางนุ ตำบลกะไหล กว้าง 5 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 เมษายน 2563
40 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
41 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
42 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
43 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนาใน-สำนักสงฆ์ หมู่ที่ 3 บ้านกะไหล ตำบลกะไหล กว้าง 5 เมตร ยาว 850 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 เมษายน 2563
44 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบางนุใน หมู่ที่ 6 บ้านบางนุ ตำบลกะไหล กว้าง 5 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 เมษายน 2563
45 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนาใน-สำนักสงฆ์ หมู่ที่ 3 บ้านกะไหล ตำบลกะไหล กว้าง 5 เมตร ยาว 850 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 เมษายน 2563
46 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบางนุใน หมู่ที่ 6 บ้านบางนุ ตำบลกะไหล กว้าง 5 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 เมษายน 2563
47 จ้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านสามช่องเหนือ ตำบบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กะไหล เลขที่ ๑๘/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
48 จ้างเหมาปรับปรุงโครงการอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล หมู่ที่ 1 บ้านฝ่ายนา ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กะไหล เลขที่ 26/2562 3 เมษายน 2563
49 จ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล จำนวน ๕ ป้าย ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รายละเอียดตามแบบแปลน ๓๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
50 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยเชียงใหม่ - วังทะ (ช่วงที่ ๑ ) หมู่ที่ ๗ บ้านเชียงใหม่ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 เมษายน 2563
51 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยเชียงใหม่ -วังทะ (ช่วงที่ ๒) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 250 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 875 ตารางเมตร หมู่ที่ 7 บ้านเชียงใหม่ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รายละเอียดตา 1 เมษายน 2563
52 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
53 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
54 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
55 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
56 จ้างจ้างเหมาโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลกะไหล หมู่ที่ 5 บ้านเหนือ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รายละเอียดตามแบบแปลนเลขที่ 16/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
57 จ้างเหมาบริการจัดทำรั้วตาข่าย โรงเรียนอนุบาลกะไหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
58 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563
59 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563
60 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
61 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
62 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
63 จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
64 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
65 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
66 จ้างเหมาบริการตัดแต่งกิ่งไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
67 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
68 จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
69 จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มีนาคม 2563
70 จ้างเหมาซ่อมหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนบ้านสามช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มีนาคม 2563
71 จ้างจ้างเหมาโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลกะไหล หมู่ที่ ๕ บ้านเหนือ ตำบลกะไหล รายละเอียดตามแบบแปลน เลขที่ ๑๖/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2563
72 จ้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนสายซอยบางนุ -บางใส หมู่ที่ ๖ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 1,100 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,400 ตาราเมตร หมู่ที่ 6 บ้านบางนุ ตำบลกะไหล รายละเอียดตามแบบแปลน เลขที่ 13/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2563
73 จ้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนสายเชียงใหม่ -วังทะ หมู่ที่ ๗ บ้านเชียงใหม่ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รายละเอียดตามแบบแปลน เลขที่๑๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
74 จ้างเหมาบำรุงรักษารถยนต์ดับเพลิง ทะเบียน บจ 5887 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กุมภาพันธ์ 2563
75 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบางนุใน หมู่ที่ 6 บ้านบางนุ ตำบลกะไหล กว้าง 5 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 สาย 13 กุมภาพันธ์ 2563
76 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนาใน-สำนักสงฆ์ หมู่ที่ 3 บ้านกะไหล ตำบลกะไหล กว้าง 5 เมตร ยาว 850 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 สาย 13 กุมภาพันธ์ 2563
77 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบางนุใน หมู่ที่ 6 บ้านบางนุ ตำบลกะไหล กว้าง 5 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 สาย 13 กุมภาพันธ์ 2563
78 จ้างจ้างเหมาโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลกะไหล หมู่ที่ ๕ บ้านเหนือ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รายละเอียดตามแบบแปลน เลขที่ ๑๖/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กุมภาพันธ์ 2563
79 จ้างจ้างเหมาโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลกะไหล หมู่ที่ ๒ บ้านควน ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รายละเอียดตามแบบแปลน เลขที่ 19/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2563
80 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยู เอช ที ขนิดกล่อง ขนาด 200 ซีซี รสจืด จำนวน 16,530 กล่อง ประจำภาคเรียน 2/2562 (ปิดภาคเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2563
81 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน นม ยู เอชที ขนิดกล่อง ขนาด 200 ซีซี รสจืด จำนวน 16,530 กล่อง ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 (ปิดภาคเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2563
82 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
83 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
84 จ้างเหมาบำรุงรักษากล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
85 จ้างเหมาโครงการต่อเติมหลังคาทางเดินระหว่างอาคารโรงเรียนอนุบาลกะไหล หมู่ที่ 1 บ้านฝ่ายนา ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มกราคม 2563
86 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
87 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ ขนาดถังบรรจุน้ำมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 6 สูบ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ธันวาคม 2562
88 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2562
89 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
90 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านเชียงใหม่ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
91 จ้างจ้างเหมาชุดลอกคลองเพื่อแก้ไขปัญาท่วมและการระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านบางนุ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
92 จ้างเหมายานพาหนะ รถตู้ปรับอากาศ ทะเบียน 31-0373 ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
93 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2562
94 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ ขนาดถังบรรจุน้ำมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 6 สูบ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 พฤศจิกายน 2562
95 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ ขนาดถังบรรจุน้ำมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 6 สูบ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 พฤศจิกายน 2562
96 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยู เอช ที รสจืดชนิดกล่อง ขนาด 200 ซีซี จำนวน 20,240 กล่อง นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืดชนิดถุง ขนาด 200 ซีซี จำนวน 34,860 ถุง ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
97 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ ขนาดถังบรรจุน้ำมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 6 สูบ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ตุลาคม 2562
98 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ ขนาดถังบรรจุน้ำมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 6 สูบ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ตุลาคม 2562
99 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ ขนาดถังบรรจุน้ำมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 6 สูบ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ตุลาคม 2562
100 ซื้อติดตั้งระบบเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านสามช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ตุลาคม 2562
101 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ ขนาดถังบรรจุน้ำมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 6 สูบ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ตุลาคม 2562
102 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Konica รุ่น BH215 หมายเลขเครื่อง 41005915 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ตุลาคม 2562
103 จ้างจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ตุลาคม 2562
104 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร Konica Mimolta รุ่น BH 211 หมายเลขเครื่อง 140124317 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
105 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
106 จ้างจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
107 ซื้อหินถม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
108 จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
109 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกที่มีทักษะในการว่ายน้ำมาดำเนินการสอนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลกะไหล ประจำเดือน กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2562
110 จ้างเหมาทำคอลัมน์บทความนิตยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
111 จ้างเหมาบริการติดตั้งเหล็กดัดประตู หน้าต่าง ห้องคลัง อบต.กะไหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
112 จ้างเหมาปรับภูมิทัศน์ตลาดประชารัฐบ้านบางนุ หมู่ที่ 6 ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (รายะเอียดตามแบบแปลนเลขที่ 20/2562 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
113 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
114 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเรียน โรงอาหาร ห้องน้ำ โรงเรียนอนุบาลกะไหล หมู่ที่ 1 บ้านฝ่ายนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
115 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงไฟฟ้าอาคาร อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลกะไหล หมู่ที่ 1 บ้านฝ่ายนา ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
116 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
117 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน และที่ดิน ภาษีป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
118 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
119 จ้างเหมาบำรุงรักษารถยนต์เพื่อใช้ในกิจการประปา ทะเบียน บฉ 6556 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
120 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
121 จัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ ขนาดถังบรรจุน้ำมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 6 สูบ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า จำนวน 1 คัน 29 สิงหาคม 2562
122 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลกะไหล ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 19.50 เมตร จำนวน 1 หลัง ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กะไหล เลขที่ 49/2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 สิงหาคม 2562
123 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานด้านหน้าสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
124 จ้างเหมาจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์อลูมิเนียม พร้อมติดกระจกบานเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
125 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียด 20 ล้านพิกเชล จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
126 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล่้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล DSLR ความละเอียด 24 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
127 จ้างเหมาขุดลอกคลองกะไหล เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการระบายน้ำ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 4 ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รายละเอียดตามแบบแปลน 22/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
128 จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - คอสะพาน บางนุใน หมู่ที่ 6 บ้านบางนุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
129 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลกะไหล องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 หล้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 สิงหาคม 2562
130 ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลกะไหล องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 หลัง 15 สิงหาคม 2562
131 จ้างเหมาโครงการเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล หมู่ที่ 1 บ้านฝ่ายนา ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
132 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพด้านต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 สิงหาคม 2562
133 จ้างเหมาบำรุงรักษารถยนต์กองคลัง ทะเบียน กข 3898 พังงา จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
134 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลกะไหล ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 19.50 เมตร จำนวน 1 หลัง ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กะไหล เลขที่ 49/2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 สิงหาคม 2562
135 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอส ที รสจืดชนิดกล่อง ขนาด 200 ซีซี จำนวน 16,530 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
136 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลกะไหล ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 19.50 เมตร จำนวน 1 หลัง ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กะไหล เลขที่ 49/2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 สิงหาคม 2562
137 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
138 จ้างเหมาซ่อมแซมประตูน้ำหน้าฝายชลประทานลุ่มไทร บ้านบางนุ หมู่ที่ 6 บ้านบางนุ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
139 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
140 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
141 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
142 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
143 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
144 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
145 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
146 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
147 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
148 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
149 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนาด 44,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ขนาด 40,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 สิงหาคม 2562
150 ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลกะไหล ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 19.50 เมตร จำนวน 1 หลัง ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กะไหล เลขที่ 49/2561) 1 สิงหาคม 2562
151 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
152 ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
153 ซื้อทรายเคลือบสารเทมีฟอส 1% (ชนิดบรรจุซองชา 20 กรัม) จำนวน 2 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
154 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมโปีะท่าเทียบเรือบ้านสามช่องเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
155 จ้างทำโป๊ะท่าเรือพร้อมติดตั้งน้ำพุตามโครงการจัดงานวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
156 จ้างเหมามหรสพการแสดงวัฒนธรรมไทยบนเวทีโครงการจัดงานวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
157 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมพื้นฐานรองถังเก็บน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านฝ่ายนา ตำบลกะไหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
158 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านเชียงใหม่ ตำบลกะไหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
159 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
160 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลกะไหล องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 หล้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 กรกฎาคม 2562
161 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลกะไหล องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 หล้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 กรกฎาคม 2562
162 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลกะไหล องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 หล้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 กรกฎาคม 2562
163 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครูอิสลามศึกษา โรงเรียนบ้านสามช่อง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28  มิถุนายน  2562
164 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครูประถมศึกษา โรงเรียนบ้านสามช่อง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28  มิถุนายน  2562
165 จ้างเหมาปรับปรุงพัฒนาเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 8 บ้านสามช่องใต้ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
166 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็กคูระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านกะไหล ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
167 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานไฟฟ้า ประจำเดือน มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20  มิถุนายน  2562
168 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
169 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
170 จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ กะไหลต้องชม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2562
171 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
172 จ้างเหมาบริการจัดงานกิจกรรมตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ กะไหลต้องชม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
173 ซื้อพันธุ์หอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
174 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
175 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
176 จ้างเหมา ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียและอาคารประกอบโรงเรียนบ้านสามช่อง หมู่ที่ 9 ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 เมษายน 2562
177 จ้างปรับปรุงพื้นบริเวณลานดนตรีและวัฒนธรรมตำบลกะไหล หมู่ที่ 1 บ้านฝ่ายนา ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
178 จ้างปรับปรุงพื้นบริเวณลานดนตรีและวัฒนธรรมตำบลกะไหล หมู่ที่ 1 บ้านฝ่ายนา ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
179 จ้างวารสารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 หน้า ใช้กระดาษอาร์ตมัน ขนาด 8 นิ้ว 11.50 นิ้ว หนา 120 แกรม ปก 200 แกรม เนื้อใน 120 แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2562
180 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์คอนกรีตถนนซอยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านบางนุ ตำบลกะไหล กว้าง 4 เมตร ยาว 625 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีปร 20 มีนาคม 2562
181 ซื้อถังน้ำบนดิน แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดบรรจุ 5,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562
182 ซื้อถังขยะ (เคมี) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร ไม่มีฝาปิด มีหูจับเชือก 2 ข้าง ใส่ปลอกยางพลาสติก เจาะรูก้นถัง พร้อมพ่นข้อความตามที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2562
183 ซื้อถังน้ำไฟเบอร์กลาสขนาดบรรจุ 2,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2562
184 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มีนาคม 2562
185 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล หมู่ที่ 1 บ้านฝ่ายนา ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2562
186 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล หมู่ที่ 1 บ้านฝ่ายนา ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จ้งหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2562
187 จ้างซ่อมท่อส่งน้ำชลประทาน หมู่ที่ บ้านบางนุ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2562