ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
2 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต สายซอยท่าเรือบ้านควน หมู่ที่ ๒ บ้านควน ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา จำนวน 1 สาย โดยวิธีคัดเลือก  16 กันยายน 2564
3 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
4 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
5 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับจัดทำถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
6 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
7 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
8 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
9 ซื้อเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
11 ซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
12 ซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
13 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
15 ซื้อกรวยจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
16 ซื้อป้ายไฟสามเหลี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
17 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
18 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
19 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมโป๊ะเทียบเรือ หมู่ที่ 9 บ้านสาามช่องเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
20 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
21 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
22 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
23 ซื้อตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อนแบบประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
24 จ้างเหมาปรับปรุงทาสีอาคารต่างๆ โรงเรียนบ้านสามช่อง หมู่ที่ 9  26 สิงหาคม 2564
25 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
26 จ้างจ้างเหมา โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านเชียงใหม่ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กะไหล เลขที่ 14/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
27 จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
28 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านกะไหล ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รายละเอียดตามแบบแปลน เลขที่ 4/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
29 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
30 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
31 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
32 ซื้อโซฟารับแขกพร้อมโต๊ะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
33 ซื้อตู้เก็บเอกสารบานเปิดกระจกล่างบานเลื่อนทึบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
34 ซื้อโต๊ะประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
35 ซื้อ่โต๊ะคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
36 ซื้อโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกพื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
37 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
38 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยู เอส ที ชนิดกล่อง ขนาด 200 ซีซี รสจืด ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 อบต.กะไหล (ปิดภาคเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
39 จ้างเหมาบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
40 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
41 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
42 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
43 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
44 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
45 จ้างเหมาจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
46 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
47 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
48 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
49 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต สายซอยท่าเรือบ้านควน หมู่ที่ ๒ บ้านควน ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา จำนวน 1 สาย  24  มิถุนายน  2564
50 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 730 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,920 ตารางเมตร สายซอยท่าเรือบ้านควน หมู่ที่ ๒ บ้านควน ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหว้ดพังงา รายละเอียดตามแบบแปลนเลขที่ 34/2563  24  มิถุนายน  2564
51 จ้างจ้างเหมาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
52 ซื้อโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกพื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
53 ซื้ออาหารเสริม (นม) นมยู เอชที ชนิดกล่อง ขนาด 200 ซีซี รสจืด จำนวน 11,692 กล่อง นม พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาด 200 ซีซี จำนวน 28,342 ถุง ประจำภาคเรียน 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
54 ซื้อถังน้ำฝาปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
55 จ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยโหนทราย 2 หมู่ที่ 12 บ้านพรุกก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
56 ซื้อโต๊ะทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
57 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
58 ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2564
59 จ้างเหมาขยายท่อนำ้ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านพรุกก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.๑๐๒/๒๖ โรงเรียนบ้านสามช่อง หมู่ที่ ๙ บ้านสามช่องเหนือ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 พฤษภาคม 2564
61 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
62 จ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านกะไหล ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รายละเอียดตามแบบแปลน เลขที่ 11/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
63 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
64 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
65 ซื้อน้ำยาสำหรับพ่นฆ่าเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
66 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบอินฟาเรดและหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
67 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมคูระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านกะไหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
68 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
69 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.๑๐๒/๒๖ โรงเรียนบ้านสามช่อง หมู่ที่ ๙ บ้านสามช่องเหนือ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 เมษายน 2564
70 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.๑๐๒/๒๖ โรงเรียนบ้านสามช่อง หมู่ที่ ๙ บ้านสามช่องเหนือ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 เมษายน 2564
71 ซื้อเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
72 จ้างบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 80-4259 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 เมษายน 2564
73 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.๑๐๒/๒๖ โรงเรียนบ้านสามช่อง หมู่ที่ ๙ บ้านสามช่องเหนือ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา  29 มีนาคม 2564
74 จ้างจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านผู้ช่วยนวล หมู่ที่ 5 บ้านเหนือ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รายละเอียดตามแบบแปลน เลขที่ 13/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
75 จ้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนสายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านป่ายาง ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รายละเอียดตามแบบแปลนเลขที่ 15/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
76 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยู เอส ที ชนิดกล่อง ขนาด 200 ซีซี รสจืด จำนวน 23,892 กล่อง ประจำภาคเรียน 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
77 จ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านเหนือ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รายละเอียดตามแบบแปลน 06/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
78 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
79 จ้างเหมาบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 80-4259 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
80 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ (ปรากฏตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
81 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
82 จ้างเหมาบริการอัพเดทเวอร์ชั่นเว็บไซต์ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2564
83 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านสามช่องใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2564
84 ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
85 จ้างจ้างเหมาปรับปรุง/ซ่่อมรั้่วโรงเรียนบ้านสามช่อง หมู่ที่ 9 บ้านสามช่องเหนือ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รายละเอียดตามแบบแปลน เลขที่ 3/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
86 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
87 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
88 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
89 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล หมู่ที่ 1 บ้านฝ่ายนา ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รายละเอียดตามแบบแปลน เลขที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
90 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
91 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
92 ซื้อพัดลมติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
93 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
94 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
95 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
96 ซื้อวัสดุอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
97 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบแลนของโรงเรียนบ้านสามช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
98 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
99 จ้างเหมาบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 80-4259 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2563
100 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2563
101 จ้างเหมาซ่อมแซมฝาปิดคูระบายน้ำ บ้านสามช่องเหนือ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
102 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
103 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
104 จ้างจ้างเหมาคนงาน เก็บขนขยะมูลฝอย ในตำบลกะไหล หมู่ที่ 1 -12 ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2563
105 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Konica Minolta รุ่น BH 211 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2563
106 เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Konica รุ่น BH215 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2563
107 ซื้อจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2563
108 จ้างจ้างเหมางานบริการรักษาความปลอดภัยภายในองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2563
109 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
110 จ้างเหมาบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-4259 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
111 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาบ่อบาดาลพร้อมหอถัง หมู่ที่ ๑๐ บ้านป่ายาง องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กันยายน 2563
112 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาบ่อบาดาลพร้อมหอถัง หมู่ที่ ๒ บ้านควน องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กันยายน 2563
113 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
114 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
115 ก่อสร้างระบบประปาบ่อบาดาลพร้อมหอถัง หมู่ที่ ๑๐ บ้านป่ายาง องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา  31 สิงหาคม 2563
116 ก่อสร้างระบบประปาบ่อบาดาลพร้อมหอถัง หมู่ที่ ๒ บ้านควน องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา  31 สิงหาคม 2563
117 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมฝาปิด สายบ้านควน หมู่ที่ 2 บ้านควน ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รายละเอียดตามแบบแปลนเลขที่ 14/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 สิงหาคม 2563
118 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
119 ซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
120 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบ้านสามช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
121 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมสะพานขึ้น-ลงโป๊ะเทียบเรือ หมู่ที่ 9 บ้านสามช่องเหนือ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รายละเอียดตามแบบแปลน เลขที่ 43/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
122 จ้างเหมาซ่อมแซมสะพานขึ้น - ลงโป๊ะเทียบเรือ หมู่ที่ ๙ บ้านสามช่องเหนือ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่่ง จังหวัดพังงา รายละเอียดตามแบบแปลน เลขที่ 43/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
123 จ้างเหมาบริการติดตั้งสาย LAN INTERNET เพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
124 จ้างเหมาบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 80-4259 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
125 จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์ อปพร. อบต.กะไหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
126 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
127 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
128 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมสะพานทางเดินท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 9 บ้านสามช่องเหนือ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รายละเอียดตามแบบแปลน เลขที่ 42/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
129 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
130 จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลกะไหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
131 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
132 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
133 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
134 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายซอยนาใน หมู่ที่ ๓ บ้านกะไหล ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รายละเอียดตามแบบแปลน เลชที่ 4/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 สิงหาคม 2563
135 จ้างเหมาซ่อมแซมคอสะพานถนนสายซอยนาใน หมู่ที่ 3 บ้านกะไหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
136 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
137 จ้างเหมาบำรุงรักษารถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 80-5826 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
138 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
139 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
140 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
141 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
142 ซื้อวัสดุสำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
143 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
144 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
145 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาบ่อบาดาลพร้อมหอถัง หมู่ที่ ๑๐ บ้านป่ายาง องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 สิงหาคม 2563
146 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาบ่อบาดาลพร้อมหอถัง หมู่ที่ ๒ บ้านควน องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 สิงหาคม 2563
147 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาบ่อบาดาลพร้อมหอถัง หมู่ที่ ๒ บ้านควน องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 สิงหาคม 2563
148 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาบ่อบาดาลพร้อมหอถัง หมู่ที่ ๑๐ บ้านป่ายาง องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 สิงหาคม 2563
149 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายซอยนาใน หมู่ที่ ๓ บ้านกะไหล ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รายละเอียดตามแบบแปลน เลชที่ 4/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 สิงหาคม 2563
150 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมฝาปิด สายบ้านควน หมู่ที่ 2 บ้านควน ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รายละเอียดตามแบบแปลนเลขที่ 14/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 สิงหาคม 2563
151 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมฝาปิด สายบ้านควน หมู่ที่ 2 บ้านควน ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รายละเอียดตามแบบแปลนเลขที่ 14/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 สิงหาคม 2563
152 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายซอยนาใน หมู่ที่ ๓ บ้านกะไหล ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รายละเอียดตามแบบแปลน เลชที่ 4/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 สิงหาคม 2563
153 จ้างเหมาบริการปรับปรุงตู้สาขาโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2563
154 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2563
155 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2563
156 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2563
157 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมฝาปิด สายบ้านควน หมู่ที่ 2 บ้านควน ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รายละเอียดตามแบบแปลนเลขที่ 14/2563  29 กรกฎาคม 2563
158 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายซอยนาใน หมู่ที่ ๓ บ้านกะไหล ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รายละเอียดตามแบบแปลน เลชที่ 4/2563  29 กรกฎาคม 2563
159 ซื้อเครื่องรับส่งวิทยุชนิดมือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
160 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบท่อน้ำและระบบสูบน้ำโรงเรียนอนุบาลกะไหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
161 ซื้อชุดโต๊ะโรงอาหารสแตนเลส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
162 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
163 จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
164 จ้างพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
165 ซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
166 ซื้ออุปกรณ์ในการฉีดวัคซีนโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
167 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
168 ซื้ออุปกรณ์ในการฉีดวัคซีนและการผ่าตัดทำหมัน โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
169 จ้างเหมาซ่อมหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนบ้านสามช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
170 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
171 จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
172 ซื้อเครื่องดูดฝุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
173 ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
174 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
175 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  8 กรกฎาคม 2563
176 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
177 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
178 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมโป๊ะเทียบเรือ หมู่ที่ 9 บ้านสามช่องเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
179 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านฝ่ายนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
180 ซื้อถังบรรจุน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
181 ซื้อป้ายไฟสามเหลี่ยม จำนวน 5 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
182 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2563
183 จ้างเหมาบำรุงรักษากล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2563
184 จ้างเหมาบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-4259 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2563
185 ซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล จำนวน 8 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2563
186 ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-4259 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2563
187 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
188 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
189 ซื้อโต๊ะทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2563
190 ซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน 30 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
191 ซื้อโต๊ะทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
192 จ้างเหมาบริการย้ายและติดตั้งเครื่องมัลติมีเดีย จอรับภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
193 ซื้อโต๊ะทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
194 จ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 5 บ้านเหนือ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รายละเอียดตามแบบแปลน เลขที่ 32/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
195 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องน้ำบริการประชาชนตลาดประชารัฐ หมู่ที่ 6 บ้านบางนุ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กะไหล เลขที่29/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
196 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยเชียงใหม่ - วังทะ (ช่วงที่ ๑ ) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 250 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร หมู่ที่ 7 บ้านเชียงใหม่ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง  20 พฤษภาคม 2563
197 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยเชียงใหม่ -วังทะ (ช่วงที่ ๒) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 250 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 875 ตารางเมตร หมู่ที่ 7 บ้านเชียงใหม่ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จัง  20 พฤษภาคม 2563
198 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารและสิ่งประกอบบริเวณอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลกะไหล หมู่ที่ 1 บ้านฝ่ายนา ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
199 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยู เอช ที ชนิด กล่อง ขนาด 200 ซีซี รสจืด จำนวน 17,236 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
200 ซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล จำนวน 8 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
201 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนาใน-สำนักสงฆ์ หมู่ที่ 3 บ้านกะไหล ตำบลกะไหล กว้าง 5 เมตร ยาว 850 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 เมษายน 2563
202 จ้างจ้างเหมาสำรวจภาคสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
203 จ้างเหมาสำรวจภาคสนาม ขององค์การบริหารส่วนตำบลกไหล ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
204 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
205 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
206 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ SVGA ขนาด 3,000 ANSI Lumen จำนวน ๒ เครื่อง จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ชนาด 120 นิ้ว จำนวน 2 จอ  22 เมษายน 2563
207 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2563
208 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านสามช่องเหนือ ตำบลกะไหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
209 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยเชียงใหม่ -วังทะ (ช่วงที่ ๒) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 250 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 875 ตารางเมตร หมู่ที่ 7 บ้านเชียงใหม่ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จัง  17 เมษายน 2563
210 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยเชียงใหม่ - วังทะ (ช่วงที่ ๑ ) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 250 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร หมู่ที่ 7 บ้านเชียงใหม่ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง  17 เมษายน 2563
211 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยเชียงใหม่ -วังทะ (ช่วงที่ ๒) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 250 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 875 ตารางเมตร หมู่ที่ 7 บ้านเชียงใหม่ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จัง  17 เมษายน 2563
212 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยเชียงใหม่ - วังทะ (ช่วงที่ ๑ ) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 250 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร หมู่ที่ 7 บ้านเชียงใหม่ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง  17 เมษายน 2563
213 จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านฝ่ายนา ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน เลขที่ 06/2563  15 เมษายน 2563
214 จ้างเหมาโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลกะไหล หมูที่ 8 บ้านสามช่องใต้ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รายละเอียดตามแบบแปลน เลขที่ 15/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
215 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
216 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
217 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบางนุใน หมู่ที่ 6 บ้านบางนุ ตำบลกะไหล กว้าง 5 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 เมษายน 2563
218 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
219 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
220 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบางนุใน หมู่ที่ 6 บ้านบางนุ ตำบลกะไหล กว้าง 5 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 เมษายน 2563
221 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนาใน-สำนักสงฆ์ หมู่ที่ 3 บ้านกะไหล ตำบลกะไหล กว้าง 5 เมตร ยาว 850 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 เมษายน 2563
222 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบางนุใน หมู่ที่ 6 บ้านบางนุ ตำบลกะไหล กว้าง 5 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 เมษายน 2563
223 ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถยนต์ที่ใช้ในกิจการประปา ทะเบียน บฉ 6556 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
224 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
225 จ้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านสามช่องเหนือ ตำบบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กะไหล เลขที่ ๑๘/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
226 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนาใน-สำนักสงฆ์ หมู่ที่ 3 บ้านกะไหล ตำบลกะไหล กว้าง 5 เมตร ยาว 850 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 เมษายน 2563
227 จ้างเหมาปรับปรุงโครงการอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล หมู่ที่ 1 บ้านฝ่ายนา ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กะไหล เลขที่ 26/2562  3 เมษายน 2563
228 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยเชียงใหม่ -วังทะ (ช่วงที่ ๒) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 250 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 875 ตารางเมตร หมู่ที่ 7 บ้านเชียงใหม่ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รายละเอียดตา  1 เมษายน 2563
229 จ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล จำนวน ๕ ป้าย ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รายละเอียดตามแบบแปลน ๓๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
230 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยเชียงใหม่ - วังทะ (ช่วงที่ ๑ ) หมู่ที่ ๗ บ้านเชียงใหม่ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา  1 เมษายน 2563
231 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
232 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
233 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
234 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
235 จ้างเหมาบริการจัดทำรั้วตาข่าย โรงเรียนอนุบาลกะไหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
236 จ้างจ้างเหมาโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลกะไหล หมู่ที่ 5 บ้านเหนือ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รายละเอียดตามแบบแปลนเลขที่ 16/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
237 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
238 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
239 จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
240 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
241 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
242 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
243 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
244 จ้างเหมาบริการตัดแต่งกิ่งไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
245 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
246 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
247 จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
248 จ้างเหมาซ่อมหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนบ้านสามช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2563
249 จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2563
250 จ้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนสายซอยบางนุ -บางใส หมู่ที่ ๖ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 1,100 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,400 ตาราเมตร หมู่ที่ 6 บ้านบางนุ ตำบลกะไหล รายละเอียดตามแบบแปลน เลขที่ 13/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
251 จ้างจ้างเหมาโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลกะไหล หมู่ที่ ๕ บ้านเหนือ ตำบลกะไหล รายละเอียดตามแบบแปลน เลขที่ ๑๖/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
252 จ้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนสายเชียงใหม่ -วังทะ หมู่ที่ ๗ บ้านเชียงใหม่ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รายละเอียดตามแบบแปลน เลขที่๑๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
253 จ้างเหมาบำรุงรักษารถยนต์ดับเพลิง ทะเบียน บจ 5887 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2563
254 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนาใน-สำนักสงฆ์ หมู่ที่ 3 บ้านกะไหล ตำบลกะไหล กว้าง 5 เมตร ยาว 850 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 สาย  13 กุมภาพันธ์ 2563
255 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบางนุใน หมู่ที่ 6 บ้านบางนุ ตำบลกะไหล กว้าง 5 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 สาย  13 กุมภาพันธ์ 2563
256 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบางนุใน หมู่ที่ 6 บ้านบางนุ ตำบลกะไหล กว้าง 5 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 สาย  13 กุมภาพันธ์ 2563
257 จ้างจ้างเหมาโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลกะไหล หมู่ที่ ๕ บ้านเหนือ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รายละเอียดตามแบบแปลน เลขที่ ๑๖/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
258 จ้างจ้างเหมาโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลกะไหล หมู่ที่ ๒ บ้านควน ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รายละเอียดตามแบบแปลน เลขที่ 19/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2563
259 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน นม ยู เอชที ขนิดกล่อง ขนาด 200 ซีซี รสจืด จำนวน 16,530 กล่อง ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 (ปิดภาคเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2563
260 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยู เอช ที ขนิดกล่อง ขนาด 200 ซีซี รสจืด จำนวน 16,530 กล่อง ประจำภาคเรียน 2/2562 (ปิดภาคเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2563
261 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
262 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
263 จ้างเหมาบำรุงรักษากล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
264 จ้างเหมาโครงการต่อเติมหลังคาทางเดินระหว่างอาคารโรงเรียนอนุบาลกะไหล หมู่ที่ 1 บ้านฝ่ายนา ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
265 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2562
266 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ ขนาดถังบรรจุน้ำมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 6 สูบ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 ธันวาคม 2562
267 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2562
268 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2562
269 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านเชียงใหม่ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤศจิกายน 2562
270 จ้างเหมายานพาหนะ รถตู้ปรับอากาศ ทะเบียน 31-0373 ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2562
271 จ้างจ้างเหมาชุดลอกคลองเพื่อแก้ไขปัญาท่วมและการระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านบางนุ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2562
272 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2562
273 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ ขนาดถังบรรจุน้ำมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 6 สูบ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 พฤศจิกายน 2562
274 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ ขนาดถังบรรจุน้ำมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 6 สูบ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 พฤศจิกายน 2562
275 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ ขนาดถังบรรจุน้ำมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 6 สูบ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 ตุลาคม 2562
276 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยู เอช ที รสจืดชนิดกล่อง ขนาด 200 ซีซี จำนวน 20,240 กล่อง นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืดชนิดถุง ขนาด 200 ซีซี จำนวน 34,860 ถุง ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2562
277 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ ขนาดถังบรรจุน้ำมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 6 สูบ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 ตุลาคม 2562
278 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ ขนาดถังบรรจุน้ำมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 6 สูบ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 ตุลาคม 2562
279 ซื้อติดตั้งระบบเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านสามช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ตุลาคม 2562
280 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ ขนาดถังบรรจุน้ำมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 6 สูบ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 ตุลาคม 2562
281 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Konica รุ่น BH215 หมายเลขเครื่อง 41005915 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2562
282 จ้างจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2562
283 จ้างจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
284 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
285 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร Konica Mimolta รุ่น BH 211 หมายเลขเครื่อง 140124317 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
286 ซื้อหินถม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2562
287 จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
288 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกที่มีทักษะในการว่ายน้ำมาดำเนินการสอนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลกะไหล ประจำเดือน กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2562
289 จ้างเหมาทำคอลัมน์บทความนิตยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
290 จ้างเหมาปรับภูมิทัศน์ตลาดประชารัฐบ้านบางนุ หมู่ที่ 6 ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (รายะเอียดตามแบบแปลนเลขที่ 20/2562 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2562
291 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2562
292 จ้างเหมาบริการติดตั้งเหล็กดัดประตู หน้าต่าง ห้องคลัง อบต.กะไหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2562
293 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงไฟฟ้าอาคาร อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลกะไหล หมู่ที่ 1 บ้านฝ่ายนา ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2562
294 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเรียน โรงอาหาร ห้องน้ำ โรงเรียนอนุบาลกะไหล หมู่ที่ 1 บ้านฝ่ายนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2562
295 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2562
296 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน และที่ดิน ภาษีป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2562
297 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2562
298 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2562
299 จ้างเหมาบำรุงรักษารถยนต์เพื่อใช้ในกิจการประปา ทะเบียน บฉ 6556 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2562
300 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลกะไหล ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 19.50 เมตร จำนวน 1 หลัง ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กะไหล เลขที่ 49/2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 สิงหาคม 2562
301 จัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ ขนาดถังบรรจุน้ำมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 6 สูบ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า จำนวน 1 คัน  29 สิงหาคม 2562
302 จ้างเหมาจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์อลูมิเนียม พร้อมติดกระจกบานเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2562
303 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานด้านหน้าสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2562
304 จ้างเหมาขุดลอกคลองกะไหล เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการระบายน้ำ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 4 ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รายละเอียดตามแบบแปลน 22/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2562
305 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล่้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล DSLR ความละเอียด 24 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2562
306 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียด 20 ล้านพิกเชล จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2562
307 จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - คอสะพาน บางนุใน หมู่ที่ 6 บ้านบางนุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2562
308 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลกะไหล องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 หล้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 สิงหาคม 2562
309 ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลกะไหล องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 หลัง  15 สิงหาคม 2562
310 จ้างเหมาโครงการเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล หมู่ที่ 1 บ้านฝ่ายนา ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2562
311 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพด้านต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 สิงหาคม 2562
312 จ้างเหมาบำรุงรักษารถยนต์กองคลัง ทะเบียน กข 3898 พังงา จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2562
313 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอส ที รสจืดชนิดกล่อง ขนาด 200 ซีซี จำนวน 16,530 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2562
314 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลกะไหล ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 19.50 เมตร จำนวน 1 หลัง ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กะไหล เลขที่ 49/2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 สิงหาคม 2562
315 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลกะไหล ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 19.50 เมตร จำนวน 1 หลัง ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กะไหล เลขที่ 49/2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 สิงหาคม 2562
316 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2562
317 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2562
318 จ้างเหมาซ่อมแซมประตูน้ำหน้าฝายชลประทานลุ่มไทร บ้านบางนุ หมู่ที่ 6 บ้านบางนุ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2562
319 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2562
320 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2562
321 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2562
322 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2562
323 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2562
324 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2562
325 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2562
326 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2562
327 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2562
328 ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลกะไหล ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 19.50 เมตร จำนวน 1 หลัง ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กะไหล เลขที่ 49/2561)  1 สิงหาคม 2562
329 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนาด 44,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ขนาด 40,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2562
330 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2562
331 ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2562
332 ซื้อทรายเคลือบสารเทมีฟอส 1% (ชนิดบรรจุซองชา 20 กรัม) จำนวน 2 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2562
333 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมโปีะท่าเทียบเรือบ้านสามช่องเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2562
334 จ้างทำโป๊ะท่าเรือพร้อมติดตั้งน้ำพุตามโครงการจัดงานวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2562
335 จ้างเหมามหรสพการแสดงวัฒนธรรมไทยบนเวทีโครงการจัดงานวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2562
336 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2562
337 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านเชียงใหม่ ตำบลกะไหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2562
338 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมพื้นฐานรองถังเก็บน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านฝ่ายนา ตำบลกะไหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2562
339 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลกะไหล องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 หล้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 กรกฎาคม 2562
340 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลกะไหล องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 หล้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 กรกฎาคม 2562
341 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลกะไหล องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 หล้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 กรกฎาคม 2562
342 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครูประถมศึกษา โรงเรียนบ้านสามช่อง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2562
343 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครูอิสลามศึกษา โรงเรียนบ้านสามช่อง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2562
344 จ้างเหมาปรับปรุงพัฒนาเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 8 บ้านสามช่องใต้ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2562
345 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็กคูระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านกะไหล ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2562
346 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานไฟฟ้า ประจำเดือน มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2562
347 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2562
348 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2562
349 จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ กะไหลต้องชม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  มิถุนายน  2562
350 ซื้อพันธุ์หอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2562
351 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2562
352 จ้างเหมาบริการจัดงานกิจกรรมตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ กะไหลต้องชม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2562
353 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2562
354 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2562
355 จ้างเหมา ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียและอาคารประกอบโรงเรียนบ้านสามช่อง หมู่ที่ 9 ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2562
356 จ้างปรับปรุงพื้นบริเวณลานดนตรีและวัฒนธรรมตำบลกะไหล หมู่ที่ 1 บ้านฝ่ายนา ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2562
357 จ้างปรับปรุงพื้นบริเวณลานดนตรีและวัฒนธรรมตำบลกะไหล หมู่ที่ 1 บ้านฝ่ายนา ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2562
358 จ้างวารสารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 หน้า ใช้กระดาษอาร์ตมัน ขนาด 8 นิ้ว 11.50 นิ้ว หนา 120 แกรม ปก 200 แกรม เนื้อใน 120 แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2562
359 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์คอนกรีตถนนซอยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านบางนุ ตำบลกะไหล กว้าง 4 เมตร ยาว 625 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีปร  20 มีนาคม 2562
360 ซื้อถังน้ำบนดิน แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดบรรจุ 5,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2562
361 ซื้อถังขยะ (เคมี) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร ไม่มีฝาปิด มีหูจับเชือก 2 ข้าง ใส่ปลอกยางพลาสติก เจาะรูก้นถัง พร้อมพ่นข้อความตามที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2562
362 ซื้อถังน้ำไฟเบอร์กลาสขนาดบรรจุ 2,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2562
363 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2562
364 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล หมู่ที่ 1 บ้านฝ่ายนา ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จ้งหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2562
365 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล หมู่ที่ 1 บ้านฝ่ายนา ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2562
366 จ้างซ่อมท่อส่งน้ำชลประทาน หมู่ที่ บ้านบางนุ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2562