ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2563
2 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2563
3 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2563
4 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2563
5 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ตุลาคม 2563
6 จ้างจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกระโสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
7 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
8 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
9 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
10 จ้างโครงการก่อสร้างถนนบุกเบิก (สายคลองเขาน้อย) ม.2 บ้านถ้ำ ตำบลกระโสมอำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2563
11 จ้างโครงการก่อสร้างถนนบุกเบิก (สายบ้านนางลำดวน) หมู่ที่ 8 บ้านจีน ตำบลกระโสม อำเภตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2563
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2563
13 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศหมายเลขครุภัณฑ์ 420 ? 59 ? 0015 พร้อมเปลี่ยนสายไฟฟ้า ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
14 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
15 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
16 จ้างเหมารถ รับ ? ส่ง ผู้ข้าร่วมโครงการ เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
17 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
18 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
19 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2563
20 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2563
21 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2563
22 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
23 ซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 6 ชุด บริเวณถนนในเขตพื้นที่ อบต.กระโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2563
24 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด (ซอยในทอน) หมู่ที่ 5 ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2563
25 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด (สายน้ำตกรามัญ) หมู่ที่ 6 ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2563
26 ซื้อโครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สาย ม.1 บ้านพระแรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2563
27 ซื้อโครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ 4 บ้านพรุใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2563
28 ซื้อโครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ 6 บ้านหินสามก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2563
29 ซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.กระโสม จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
30 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2563
31 จ้างขุดลอกคลองบางขอน หมู่ที่ 8 บ้านจีน ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
32 จ้างขุดลอกคลองเขาน้อย หมู่ที่ 2 บ้านถ้ำ ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
33 จ้างขุดลอกคลองปอม หมู่ที่ 7 บ้านบางหมัก ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
34 จ้างขุดลอกคลองบางเหรียง หมู่ที่ 5 บ้านเขาเปาะ ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
35 จ้างขุดลอกคลองบางเหรียง (ช่วงบน) หมู่ที่ 5 บ้านเขาเปาะ ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
36 จ้างขุดลอกคลองบางลึก หมู่ที่ 5 บ้านเขาเปาะ ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563
37 จ้างขุดลอกสระกักเก็บน้ำบางคุย หมู่ที่ 4 บ้านพรุใหญ่ ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563
38 จ้างขุดลอกสระกักเก็บน้ำบางคุย หมู่ที่ 1 บ้านพระแรด ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563
39 ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
40 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
41 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กุมภาพันธ์ 2563
42 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กุมภาพันธ์ 2563
43 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กุมภาพันธ์ 2563
44 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กุมภาพันธ์ 2563
45 จ้างประกันภัยรถยนต์ (ประกันชั้น 3) และจ้างเหมาทำกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้สบภัยจากรถ (พรบ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2562
46 จ้างประกันภัยรถยนต์ (ประกันชั้น 3) และจ้างเหมาทำกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้สบภัยจากรถ (พรบ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2562
47 ซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 สิงหาคม 2562
48 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4 (สายเหมืองเก่า) บ้านพรุใหญ่ ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
49 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบหอถังสูง หมู่ที่ 8 บ้านจีน ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13  มิถุนายน  2562
50 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด (บ้านถ้ำ) หมู่ที่ 2 บ้านถ้ำ ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2562
51 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบหอถังสูง หมู่ที่ 8 บ้านจีน ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 พฤษภาคม 2562
52 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบหอถังสูง หมู่ที่ 8 บ้านจีน ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 พฤษภาคม 2562
53 โครงการก่อสร้างระบบหอถังสูง หมู่ที่ 8 บ้านจีน ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 27 พฤษภาคม 2562