ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 สิงหาคม 2563
2 จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2563
3 ซื้อวัสดุก่อสร้างพร้อมประกอบติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2563
4 ซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล แบบจุ่มน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2563
5 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบางเนียง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2563
6 จ้าง่ ทำกล่องไม้จัดเก็บวัสดุประปา จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2563
7 ซื้อถังขยะ 4 สี จำนวน 5 ชุด (ชุดละ 4 ใบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2563
8 ซื้อจัดซื้อสารส้มขุ่นผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563
9 จ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.โครงการปรับปรุงขยายห้อง (กองคลัง) และปรับปรุงอาคารห้องเก็บของ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563
10 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2563
11 ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด Analog พร้อมงานย้ายและซ่อมเปลี่ยนระบบกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2563
12 ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิด Analog พร้อมงานย้ายและซ่อมเปลี่ยนระบบกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2563
13 ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2563
14 ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด Analog พร้อมงานย้ายและซ่อมเปลี่ยนระบบกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2563
15 ซื้อกล้องโทรท่ัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2563
16 ซื้อกล้องโทรท่ัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2563
17 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
18 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
19 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
20 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
21 ซื้อกรวดและทรายกรองน้ำ พร้อมเปลี่ยนถ่ายและทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2563
22 ซื้อคลอรีนน้ำ 10% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15  มิถุนายน  2563
23 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2563
24 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1  มิถุนายน  2563
25 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1  มิถุนายน  2563
26 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2563
27 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
28 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
29 จ้างทำทุ่นลอยรับท่อน้ำ PE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
30 จ้างซ่อมแซมเครื่องปั้มสูบน้ำประปาขุมน้ำเทวดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
31 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
32 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
33 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางปอ-ผักฉีด หมู่ที่ 8 บ้านลำวะ ตำบลถ้ำ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 เมษายน 2563
34 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2563
35 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2563
36 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 เมษายน 2563
37 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 1654 พง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 เมษายน 2563
38 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางปอ-ผักฉีด หมู่ที่ 8 บ้านลำวะ ตำบลถ้ำ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 เมษายน 2563
39 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
40 ซื้อวัสดุอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
41 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางปอ-ผักฉีด หมู่ที่ 8 บ้านลำวะ ตำบลถ้ำ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 เมษายน 2563
42 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
43 ซื้อชุดฝึกอบรม อปพร.พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
44 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
45 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
46 ซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล แบบจุ่มน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
47 ซื้อชุดฝึกอบรม อปพร.พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
48 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
49 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางปอ-ผักฉีด หมู่ที่ 8 บ้านลำวะ ตำบลถ้ำ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 เมษายน 2563
50 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
51 ซื้อวัสดุยานพาหนะและชนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
52 ซื้อชุดฝึกอบรม อปพร.พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
53 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
54 ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
55 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางปอ-ผักฉีด หมู่ที่ 8 บ้านลำวะ ตำบลถ้่ำ (กว้าง 5.00 ม. ยาว 1,500 ม.หนา 0.15 ม.) หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตร 20 มีนาคม 2563
56 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 มีนาคม 2563
57 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
58 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกพร้อมอัดแน่น สายบางปอ-บางเหรียง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
59 ซื้อวัสดุยานพาหนะและชนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
60 ซื้อวัสดุยานพาหนะและชนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
61 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
62 จ้างขุดลอกฝายบางญวน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
63 จ้างเหมาค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และจ้างเหมาค่าอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
64 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
65 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 มีนาคม 2563
66 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 มีนาคม 2563
67 ซื้อวัสดุอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
68 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
69 ซื้อตู้เก็บเอกสาร ทรงสูง บานเลื่อนเลื่อนกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
70 ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
71 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 กุมภาพันธ์ 2563
72 จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า 25 กุมภาพันธ์ 2563
73 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 กุมภาพันธ์ 2563
74 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
75 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563
76 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
77 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 กุมภาพันธ์ 2563
78 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 กุมภาพันธ์ 2563
79 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 กุมภาพันธ์ 2563
80 จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน 3 กุมภาพันธ์ 2563
81 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2563
82 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 6894 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2563
83 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2563
84 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน กข 80-4795 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2563
85 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบางเรียน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2563
86 จ้างเหมาเช่าโต๊ะ พร้อมผ้าปูโต๊ะ , เก้าอี้ และเต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
87 จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
88 จ้างเหมาเช่าเวที พร้อมเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
89 ซื้อของขวัญและของรางวัล ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
90 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายนาใน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
91 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายควนหน้าบ้าน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
92 จ้างเหมาซ่อมแซมท่อประปา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2562
93 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าริมถนน ในหมู่ที่ 4,8,2,7,6 และหมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2562
94 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2562
95 จ้างซ่อมแซมถนนหินกะสะ สายนาตก หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
96 จ้างซ่อมแซมถนนหินกะสะ สายบางปอ-ผักฉีด หมู่ที่ 8-3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
97 จ้างซ่อมแซมถนนหินกะสะ สายในทุ่ง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
98 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
99 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4795 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
100 จ้างขุดลอกหน้าฝายบางใหญ่ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2562
101 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
102 ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuntion เลเซอร์หรือ LED สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
103 จ้างเหมาเช่าเต็นท์ โต๊ะพร้อมผ้าปูโต๊ะ และเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
104 จ้างเหมาเช่าเวทีพร้อมหลังคา เครื่องเสียงและติดตั้งแสงสว่างบริเวณจัดงานตลอดงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
105 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
106 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ และรอบ ๆ บริเวณอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
107 จ้างเหมาบริการทำงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
108 จ้างเหมาบริการทำงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านงานธุรการของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
109 จ้างเหมาบริการทำงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
110 จ้างเหมาบริการทำงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านโยธา ด้านไฟฟ้าสาธารณะ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
111 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบางปอ-บางเนียง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ตุลาคม 2562
112 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายตีนเขา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ตุลาคม 2562
113 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบางเรียน-ชีน้อย หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ตุลาคม 2562
114 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
115 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
116 จ้างเหมาบริการ เพื่อช่วยปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
117 จ้างเหมาบริการทำงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านโยธาบางส่วน งานด้านไฟฟ้าสาธารณะ งานซ่อมแซมประปา และงานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
118 จ้างเหมาบริการทำงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
119 จ้างต่อเติมกันสาดด้านหลังองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
120 จ้างต่อเติมกันสาดด้านหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ท่ี่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2562
121 จ้างเหมาค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และจ้างเหมาค่าอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
122 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้าเมรุเผาศพ หมู่ที่ 6 ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม. ตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 24 กันยายน 2562
123 จ้างซ่อมแซมถนนสายโหดต้นยาง หมู่ที่ 3 บ้านผักฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
124 จ้างซ่อมแซมคอสะพาน บ้านขุมมุด หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
125 จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารสารเคมี (กิจการประปาขุมน้ำเทวดา) หมูที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
126 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
127 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
128 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
129 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
130 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
131 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน กข 80-4795 พง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
132 จ้างโครงการขยายท่อน้ำฝายบางเนียง ช่วงที่ 2 สายบางเนียง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
133 จ้างซ่อมแซมท่อประปาที่ชำรุด หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
134 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
135 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
136 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
137 จ้างเหมาทำงานทั่วไป ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
138 จ้างเหมาบริการทำงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านโยธาบางส่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
139 จ้างทำความสะอาดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
140 จ้างเหมาบริการทำงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
141 จ้างซ่อมตู้คอนโทรล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
142 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กข 1654 พง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
143 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (รถโดยสารปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 สิงหาคม 2562
144 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
145 จ้างซ่อมแซมถนน โดยการขุดตักดินสไลด์ (จำนวน 2 จุด) ถนนสายบางปอ-บางเรียน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
146 จ้างซ่อมแซมถนนโดยการขุดตักดินสไลด์ (จำนวน 2 จุด) ถนนสายตีนเขา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
147 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมวางท่อ คสล.ถนนสายขุมมุด-บางปอ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
148 จ้างซ่อมแซมถนน โดยการขุดตักดินสไลด์ (จำนวน 2 จุด) ถนนสายบางปอ-บางเรียน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
149 จ้าง่ซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน กข 80-4795 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
150 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบางเรียน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
151 จ้างซ่อมแซมถนนโดยการขุดตักดินสไลด์ (จำนวน 2 จุด) ถนนสายบางปอ - บางเรียน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
152 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
153 ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
154 จ้างเหมาทำงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 สิงหาคม 2562
155 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 สิงหาคม 2562
156 จ้างทำความสะอาดที่ทำการ อบต.ถ้ำ พร้อมบริเวณอาคารเก็บพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 สิงหาคม 2562
157 จ้างเหมาบริการทำงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 สิงหาคม 2562
158 จ้างเหมาบริการทำงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านโยธาบางส่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 สิงหาคม 2562
159 จ้างซ่อมแซมถนนสายบางปอ-ผักฉีด-แยกสายนายตง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562
160 จ้างซ่อมแซมเสียงตามสายและหอกระจายข่าว หมู่ที่ 1 - 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562
161 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
162 จ้างก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่น (เมทัลชีท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
163 จ้างเหมาเปลี่ยนหน้าทรายประปา ณ ประปาบ้านขุมมุด หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
164 จ้างก่อสร้างโรงจอดรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
165 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน กข 80-4795 พง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
166 จ้างซ่อมแซมถนนสายบางปอ-ผักฉีด-แยกสายนายตง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
167 จ้างเหมาบริการทำงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2562
168 จ้างเหมาปฏิบัติงานทั่วไป ด้านโยธาบางส่วน งานด้านไฟฟ้าสาธา่รณะ งานซ่อมแซมประปา และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2562
169 จ้างเหมาทำงานทั่วไป เพื่อช่่วยในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2562
170 จ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการ อบต.พร้อมบริเวณอาคารเก็บพัสดุครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2562
171 จ้างก่อสร้างเขื่อนกั้นดินพัง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2562
172 ซื้อวัสดุอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
173 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
174 จ้างปรับและตกแต่งสถานที่ลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤษภาคม 2562
175 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
176 จ้างเหมาบริการทำงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้่านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานด้านการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
177 ซื้อของรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2562
178 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบางใหญ่-โตนดิน หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 เมษายน 2562
179 จ้างเหมาค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และจ้างค่าอาหารกลางวัน สำหรับจัดเลี้ยงผู้สูงอายุและผู้เข้าร่วมโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2562
180 จ้างบริการดูแลเวปไซต์ของ อบต.ถ้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2562
181 จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายปลายบาง หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งขี้เหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2562
182 จ้างเหมาบริการทำงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และงานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มกราคม 2562
183 จ้างเหมาบริการทำงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านโยธาบางส่วน งานด้านไฟฟ้าสาธารณะ งานซ่อมแซมประปา และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มกราคม 2562
184 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มกราคม 2562