ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเหล
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยรุ่งเรือง หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2564
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564
5 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564
6 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564
7 จ้างปรับปรุงถนนสายตำหานุ้ย หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2564
8 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนกฮูก - บ้านบางพาง หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2564
9 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายเชิงเปิง หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มกราคม 2564
10 จ้างโครงการซ่อมแซมดินถมด้านประชิดคอสะพาน หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2564
11 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ไวนิล) การเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2564
12 จ้างตรวจเช็คและซ่อมระบบไฟรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4360 พังงา พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธันวาคม 2563
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์คอนกรีตถนนลาดยางสายทุ่งใหญ่-เล็ดตอก หมู่ที่ 5 ตำบลเหล กว้าง 8 เมตร ยาว 3,390 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 27,120 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา 1 สายทาง ด้วยวิธ 15 ธันวาคม 2563
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์คอนกรีตถนนลาดยางสายทุ่งใหญ่-เล็ดตอก หมู่ที่ 5 ตำบลเหล กว้าง 8 เมตร ยาว 3,390 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 27,120 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พฤศจิกายน 2563
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์คอนกรีตถนนลาดยางสายทุ่งใหญ่-เล็ดตอก หมู่ที่ 5 ตำบลเหล กว้าง 8 เมตร ยาว 3,390 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 27,120 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พฤศจิกายน 2563
16 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ไวนิล) ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตามโครงการ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อบัติเหตุ โครงเหล็กพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤศจิกายน 2563
17 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์คอนกรีตถนนลาดยางสายทุ่งใหญ่-เล็ดตอก หมู่ที่ 5 ตำบลเหล กว้าง 8 เมตร ยาว 3,390 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 27,120 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา 1 สายทาง ด้วยวิธ 13 พฤศจิกายน 2563
18 ปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์คอนกรีตถนนลาดยางสายทุ่งใหญ่-เล็ดตอก หมู่ที่ 5 ตำบลเหล กว้าง 8 เมตร ยาว 3,390 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 27,120 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา 1 สายทาง 12 ตุลาคม 2563
19 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
20 จ้างเหมาบริการดูแล Website อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
21 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมน้ำกัดเซาะถนนหินกะสะปนทรายสายนบน้ำท่าไทร หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2563
22 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมน้ำกัดเซาะจุดวางท่อระบายน้ำถนนสายเลียบคลองฝายท่า หมู่ 4 บ้านช้างเชื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2563
23 จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านปากเหล พร้อมเปลี่ยนอะไหล่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563
24 ซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน ตามโครงการจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนารายณิการาม ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
25 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ไวนิล) การชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปี พ.ศ. 2563 พร้อมโครงไม้และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
26 ซื้อครุภัณฑ์อื่น ๆ (ตู้แช่ศพระบบแอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
27 จ้างทำป้ายพระบรมราชปณิธานฯ (ไวนิล) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม 2563
28 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม 2563
29 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 สิงหาคม 2563
30 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2563
31 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2563
32 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2563
33 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2563
34 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2563
35 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2563
36 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2563
37 จ้างจ้างเปลี่ยนยางรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียนรถ ๘๐ - ๔๓๖๐ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
38 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
39 ซื้อกระเป๋าพร้อมเอกสารประกอบการฝึกอบรมฯ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเหล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
40 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเหล ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
41 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายพังหัน หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
42 จ้างเหมาบริการเครื่องเสียง ตามตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
43 เช่าโต๊ะ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
44 จ้างโครงการซ่อมแซมน้ำกัดเซาะตลิ่งแนวถนนสายปีเชือก หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กรกฎาคม 2563
45 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายทุ่งใหญ่ - เล็ดตอก หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
46 จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน รหัสพัสดุ 054 51 0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2563
47 ซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15  มิถุนายน  2563
48 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสายปิหนังซอย ๖ หมู่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2563
49 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยรุ่งเรือง หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2563
50 จ้างขุดลอกคลองเหล ช่วงหน้าฝายมีชีวิต หมู่ที่ ๔ บ้านช้างเชื่อ ตำบลเหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2563
51 จ้างโครงการขยายไหล่ถนน (ตัดดินสองข้างทาง) สายบ้านช้างเชื่อ -นกฮูก ช่วงสวนกำนัน-สวนนายดำริ แจ่มฟุ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2563
52 ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค (ถุงยังชีพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
53 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในบ้านหมู่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
54 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายนางอารีย์ มหันต์ ถึงนางสมจิตร หนองหงอก หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
55 จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
56 จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนสายพรุกำ หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
57 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
58 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางชีตาย หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
59 จ้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติบ้านปากเหล หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
60 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเชิงเปิง หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
61 จ้างโครงการสร้างสวนหย่อมเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
62 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิที่หน้าผาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
63 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
64 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ไวนิล) ห้ามทิ้งขยะตลอดแนวในทุกเส้นทาง ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
65 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
66 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
67 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
68 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
69 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
70 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
71 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
72 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
73 ซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
74 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
75 จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4360 พังงา พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และอะไหล่ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
76 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
77 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
78 เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
79 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายทางไปฝาย หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
80 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มีนาคม 2563
81 จ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมโคมไฟฟ้าแสงสว่างตามแนวถนนในพื้นที่ตำบลเหล ๖ หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
82 จ้างโครงการขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในบ้าน หมู่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
83 จ้างโครงการขุดลอกคลองสะพานเพชร หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
84 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลังหมู่บ้าน หมู่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
85 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในบ้าน หมู่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
86 จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ๓ จุด อยู่สายพังหัน หมู่ ๔ (ทางไปสวนนายฉลอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
87 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนกฮูก - บ้านบางพาง หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
88 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหน้าบ้านนายวิรัช - สวนป้าปุ๊ หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
89 จ้างโครงการท่อลอดเหลี่ยม (แบบช่องคู่) ถนนสายพังหัน หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
90 จ้างเหมาบริการเครื่องเสียง ตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด อบต.เหล คัพ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2563
91 จ้างเหมาจัดเตรียมสนามกีฬาฟุตบอล ตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด อบต.เหล คัพ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2563
92 ซื้อถ้วยรางวัล ตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด อบต.เหล คัพ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
93 ซื้ออุปกรณ์การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด อบต.เหล คัพ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
94 จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (แบบช่องคู่) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางแคระ หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
95 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไปฝาย หมู่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
96 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดำตุ้ม-พรุท่อม หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2563
97 จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
98 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบางชีตาย หมู่ 2 ช่วงหน้าสวนนายสุนัน - สวนนางสุภาวดี ปลัดกอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
99 จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนสายพรุกำ หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
100 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายซอยครูสมปอง หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
101 จ้างประดับตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
102 จ้างซ่อมเครื่องปรับอาการ รหัสพัสดุ ๔๒๐ ๕๐ ๐๐๐๔ ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
103 จ้างปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2562
104 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2562
105 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
106 จ้างซ่อมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านปากเหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
107 จ้างดูแลระบบและปรับปรุงเว็บไซต์ ภายใต้ชื่อ www.lhae.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
108 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บจ 5934 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
109 จ้างซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำ และแผงควบคุมวงจรไฟฟ้าประปาหมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านปากเหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
110 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
111 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
112 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
113 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียนรถ 80 - 4360 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
114 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
115 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
116 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
117 จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
118 จ้างก่อสร้างหลังคาปิดหอถังเก็บน้ำประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนารายณิการาม หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
119 จ้างซ่อมแซมถนนหินกะสะปนทรายซอย 13 หมู่ 6 บ้านสายปิหนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
120 จ้างซ่อมแซมถนนหินกะสะปนทรายสายซอย ๑๔ หมู่ ๖ บ้านสายปิหนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
121 จ้างซ่อมแซมถนนหินกะสะปนทรายสายซอย ๖ หมู่ ๖ บ้านสายปิหนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
122 จ้างซ่อมแซมถนนหินกะสะปนทรายสายเจ้าแดง - นายวิชิต หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
123 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล จำนวน 2 เส้น หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 กรกฎาคม 2562
124 จ้างซ่อมแซมถนนหินกะสะปนทรายสายบางหมากป้าจวบ - จี้เหมีย หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
125 จ้างซ่อมแซมถนนหินกะสะปนทรายสายเลียบคลองฝายท่า หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
126 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล จำนวน 2 เส้น หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28  มิถุนายน  2562
127 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล จำนวน 2 เส้น หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28  มิถุนายน  2562
128 จ้างปรับปรุงถนนสายนกฮูก - บางพาง หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
129 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๔๓๖๐ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
130 จ้างปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2562
131 จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (แบบช่องคู่) ถนนทางเข้าสวนนายวิรัช ไทยเอียด หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6  มิถุนายน  2562
132 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแคปซีล จำนวน 2 เส้น 31 พฤษภาคม 2562
133 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
134 จ้างเหมาพ่นหมอกควัน ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
135 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมโคมไฟฟ้าแสงสว่างตามแนวถนนในพื้นที่ตำบลเหล 6 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
136 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเล็ดตอก หมู่ ๕ - บ้านสายปิหนัง หมู่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2562
137 จ้างบุกเบิกถนนสายโก้ไข่ - ป้าอาง หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
138 จ้างขุดลอกคลองเหล (ช่วงหมู่ ๒) บ้านปากเหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
139 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กข 9044 พังงา พร้อมตรวจเช็คช่วงล่างและเปลี่ยนอะไหล่ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มกราคม 2021