ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อเก้าอี้ทำงานผู้บริหาร (สำนักปลัด) จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
3 จ้างเหมาล้างแอร์ห้องกองการศึกษาฯ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
4 จ้างเหมาล้างแอร์ห้องกองการศึกษาฯ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
5 จ้างเหมาล้างแอร์ห้องกองการศึกษาฯ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
6 จ้างซ่อมแซมพื้นผิวสะพานเดินเท้า คสล.สายกลุ่มบ้านนายหมีด สุทธิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
7 จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หมายเลขเครื่อง 211-55-547 (เครื่องของไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
10 ซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะปันหยี (กองการศึกษา) จำนวน 52 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
11 ซื้อซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอน ศพด.บ้านท่าด่าน (กองการศึกษา) จำนวน ๕๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
12 ซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอน ศพด.เกาะหมากน้อย จำนวน ๕๐ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
13 ซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอน ศพด.เกาะไม้ไผ่ (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
15 จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
16 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
17 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
18 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
19 วัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 8 รายการ  9 กันยายน 2564
20 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
21 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
22 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กศพด.เกาะไม้ไ่ผ่ (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
23 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กศพด.เกาะปันหยี (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
24 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
25 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กศพด.บ้านท่าด่าน (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
26 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
27 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กศพด.เกาะหมากน้อย (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
28 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
29 ซื้อซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
30 ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
31 ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
32 ซื้อซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
33 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
34 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
35 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
36 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองคลัง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
37 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลงานโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
38 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
39 ซื้อวัสดุอุปกรณ๊โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตร กระบวนการบันทึกบัญชีและการจัดทำงบการเงินหน่วยงานภายใต้สังกัด (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
40 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
41 จ้างเหมาเรือ รับ - ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วม โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
42 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล(กองการศึกษา) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
43 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน (รายการเครื่องถ่ายเอกสาร เลขทะเบียนครุภัณฑ์เลขที่ 417-60-0004) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
44 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
45 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
46 จ้างซ่อมแซมพื้นผิวสะพานเดินเท้า คสล.(สายมนูญ-สามารถ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
47 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
48 ซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ (สำนักงานปลัด) จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
49 ซื้อตู้เอกสาร 2 ลิ้นชัก จำนวน 2 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
50 ซื้อชุดรับแขก ขนาด 5 ที่นั่ง พร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
51 ซื้อเก้าอี้ทำงาน (กองช่าง) จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
52 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
53 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
54 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
55 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 1 เครื่อง รหัสพัสดุ 416 58 0028 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
56 จ้างเหมาเรือเพื่อรับส่งเจ้าหน้าที่โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่และปลอดโรค (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
57 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
58 จ้างเหมาเรือเพื่อรับส่งเจ้าหน้าที่โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่และปลอดโรค (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
59 จ้างเหมาป้ายไวนิลโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่และปลอดโรค (ศพด.บ้านท่าด่าน) กองการศึกษาฯ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
60 จ้างก่อสร้างเสาธงพร้อมเทลานคอนกรีตหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด่าน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
61 จ้างก่อสร้างเสาธงพร้อมเทลานคอนกรีตหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด่าน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
62 จ้างก่อสร้างเสาธงพร้อมเทลานคอนกรีตหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด่าน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
63 จ้างเหมาเรือโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่และปลอดโรค (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กรกฎาคม 2564
64 จ้างซ่อมแซมพื้นผิวสะพานเดินเท้า คสล.สายกลุ่มบ้านนายเหม ทองคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
65 จ้างเหมาป้ายไวนิลโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่และปลอดโรค (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2564
66 จ้างซ่อมแซมพื้นผิวสะพานเดินเท้า คสล.สายกลุ่มบ้านนายเหม ทองคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
67 จ้างซ่อมแซมพื้นผิวสะพานเดินเท้า คสล.สายกลุ่มบ้านนายเหม ทองคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
68 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
69 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
70 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
71 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
72 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะไม้ไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
73 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะหมากน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
74 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
75 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
76 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะหมากน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
77 จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ 2 เกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
78 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะไม้ไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
79 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะไม้ไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
80 จ้างเหมาเรือ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
81 จ้างเหมาป้ายไวนิล (สำนักงานปลัด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
82 จ้างเหมาเรือ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
83 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น (สำนักงานปลัด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
84 จ้างเหมาป้ายไวนิล (สำนักงานปลัด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
85 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักงานปลัด) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
86 วัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน 2 รายการ  1  มิถุนายน  2564
87 จ้างเหมานักจัดการงานทั่วไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
88 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักงานปลัด) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
89 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
90 จ้างเหมาป้ายไวนิล (สำนักงานปลัด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
91 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
92 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
93 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2564
94 ซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ ขนาด 60x180x73 ซม. จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
95 ซื้อวัสดุไฟฟ้าโครงการค่ายอบรมจริยธรรมเยาวชนภาคฤดูร้อน (กองการศึกษาฯ) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
96 ซื้อวัสดุไฟฟ้าโครงการค่ายอบรมจริยธรรมเยาวชนภาคฤดูร้อน (กองการศึกษาฯ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
97 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
98 จ้างขนย้ายพร้อมติดตั้งเครื่องผลิตปุ๋ยหมักและก๊าซชีวภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
99 จ้างเหมาป้ายไวนิลโครงการค่ายอบรมจริยธรรมเยาวชนภาคฤดูร้อน จำนวน 1 ป้าย (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
100 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
101 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 1.22x2.40 เมตร เจาะตาไก่พร้อมร้อยเชือก จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
102 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
103 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
104 จ้างเหมาเรือหางยาวโครงการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
105 จ้างติดตั้งระบบส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
106 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
107 จ้างเหมาเรือโครงการค่ายอบรมจริยธรรมเยาวชนภาคฤดูร้อน จำนวน 5 ลำ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2564
108 จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ 2 เกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
109 จ้างเหมาเรือหางยาวโครงการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
110 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
111 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
112 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
113 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
114 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
115 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
116 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
117 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
118 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
119 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2564
120 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2564
121 จ้างเหมาเรือ (ไป - กลับ) โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร จำนวน 3 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2564
122 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการอบรมผู้ประกอบการกิจการและผู้สัมผัสอาหาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2564
123 จ้างเหมาเรือหางยาว (กองการศึกษาฯ)จำนวน ๑ ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
124 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
125 จ้างเหมาป้ายไวนิลโครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 1 ป้าย (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
126 จ้างเหมาเรือหางยาวขนาดใหญ่ จำนวน 1 ลำ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
127 จ้างเหมาทำกรงตาข่ายเหล็ก เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
128 ซื้อวัสดุสำรวจ (บันไดอลูมิเนียม) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
129 จ้างเหมานักจัดการงานทั่วไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
130 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
131 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
132 ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
133 ซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 20 นิ้ว จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
134 ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกสูง จำนวน 2 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
135 ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
136 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
137 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
138 ซื้อวัสดุสำนักงานเก้าอี้พลาสติก จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนต้นแบบ ชุดที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
139 จ้างเหมาทำสวิง เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
140 จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถส่วนกลางของอบต.รหัสพัสดุ 001 61 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
141 ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
142 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
143 ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
144 ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
145 ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
146 ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
147 ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
148 ซื้อพัดลมระบายอากาศ แบบดูดออก มี Shutter ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
149 จ้างเหมาซ่อม Printer (ทำความสะอาดหัวพิมพ์) เลขพัสดุ 480-58-0015 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
150 จ้างเหมาซ่อม Printer (ทำความสะอาดหัวพิมพ์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
151 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักงานปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
152 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
153 จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถส่วนกลางของอบต.รหัสพัสดุ 001 61 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
154 จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถส่วนกลางของอบต.รหัสพัสดุ 001 61 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
155 จ้างเหมาบริการยาม ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
156 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
157 จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถส่วนกลางของอบต.รหัสพัสดุ 001 61 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
158 จ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หมู่ที่ 2 บ้านเกาะปันหยี รหัสพัสดุ 465 51 0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
159 เหมาทำป้ายไวนิล โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อ (โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ)  20 มกราคม 2564
160 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
161 จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ 2 เกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
162 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
163 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
164 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
165 จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ 2 เกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
166 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
167 จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ 2 เกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2563
168 จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ 2 เกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2563
169 จ้างจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
170 จ้างเหมาเรือ (ไป-กลับ) โครงการโครงการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตำบลเเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
171 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
172 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
173 จ้างจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
174 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
175 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
176 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
177 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด่าน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
178 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะหมากน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
179 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
180 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะไม้ไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
181 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
182 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด่าน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
183 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
184 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด่าน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
185 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
186 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะหมากน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
187 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
188 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะไม้ไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
189 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
190 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะหมากน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
191 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
192 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
193 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
194 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะไม้ไผ่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
195 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะหมากน้อย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
196 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะไม้ไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
197 ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
198 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
199 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
200 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
201 ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
202 ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
203 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองคลัง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
204 ซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักงานปลัด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
205 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
206 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
207 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักงานปลัด) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
208 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักงานปลัด) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
209 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักงานปลัด) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
210 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
211 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
212 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
213 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
214 จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ 2 เกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
215 จ้างทำป้ายไวนิล (สำนักงานปลัด) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
216 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
217 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถเข็นสามล้อ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2563
218 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
219 จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ 2 เกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2563
220 จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ 2 เกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2563
221 จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ 2 เกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2563
222 จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ 2 เกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2563
223 จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ 2 เกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2563
224 จ้างเหมาบริการยาม ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2563
225 จ้างเหมาผู้ดูแลระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2563
226 จ้างเคลื่อนย้ายบันไดท่าเทียบเรือ (ท่ากลาง) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
227 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
228 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2563
229 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2563
230 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2563
231 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
232 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
233 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
234 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะหมากน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
235 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
236 จ้างเหมาผู้ดูแลเด็ก ศพด.เกาะหมากน้อย จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
237 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะไม้ไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
238 จ้างจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ 1 บ้านท่าด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
239 จ้างเหมาผู้ดูแลและระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
240 จ้างเหมาบริการยาม ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
241 จ้างดูแลและเช่าพื้นที่เว็บไซต์ของอบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
242 จ้างเหมาผู้ดูแลระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
243 จ้างจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ ๓ เกาะไม้ไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
244 จ้างจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ 2 เกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
245 จ้างเหมาขนย้ายน้ำมัน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
246 จ้างเหมาขนย้ายน้ำมัน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
247 จ้างเหมาขนย้ายน้ำมัน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
248 จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานผู้ช่วยนายช่างโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
249 จ้างเหมาขนย้ายน้ำมัน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
250 จ้างเหมาขนย้ายน้ำมัน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
251 จ้างเหมาผู้ดูแลระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
252 จ้างเหมาผู้ดูแลและระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
253 จ้างจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ 1 บ้านท่าด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
254 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
255 จ้างเหมาขนย้ายน้ำมัน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
256 จ้างเหมาผู้ดูแลระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
257 จ้างเหมาขนย้ายน้ำมัน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
258 จ้างเหมาผู้ดูแลและระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
259 จ้างเหมาขนย้ายน้ำมัน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
260 จ้างจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ 1 บ้านท่าด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
261 จ้างเหมาบริการยาม ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
262 ซื้อวัสดุโครงการจัดหาสื่อวัสดุการเรียนการสอน จำนวน ๕๘ รายการ (ศพด.เกาะหมากน้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
263 จ้างจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ 2 เกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
264 จ้างจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ ๓ เกาะไม้ไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
265 จ้างจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ 2 เกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
266 จ้างจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ ๓ เกาะไม้ไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
267 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
268 จ้างจัดทำป้ายอะคริลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
269 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะหมากน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
270 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะไม้ไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
271 จ้างพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
272 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล้กเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
273 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะหมากน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
274 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะไม้ไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
275 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะหมากน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
276 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็ก ศูนพัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
277 ซื้อวัสดุโครงการจัดหาสื่อวัสดุการเรียนการสอน จำนวน ๒๕ รายการ (ศพด.เกาะไม้ไผ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
278 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะไม้ไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
279 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
280 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (สว่านเจาะแผ่นเหล็ก) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
281 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
282 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 1 เครื่อง รหัสพัสดุ 416 52 0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
283 จ้างซ่อมแซมโป๊ะพร้อมสะพานท่าเทียบเรือ ม.2 บ้านเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
284 จ้างปรับปรุงบ่อน้ำตื้น หมู่ที่ 4 (งานทำความสะอาดบ่อน้ำตื้น จำนวน 45 บ่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
285 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
286 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
287 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) จำนวน 2 เครื่อง รหัสพัสดุ 420 58 0019 และ รหัสพัสดุ 420 61 0025 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
288 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
289 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
290 จ้างขุดบ่อน้ำตื้น หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
291 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
292 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
293 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
294 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
295 จ้างปรับปรุงโป๊ะท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2563
296 จ้างซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4 (ตามแบบรูปรายการละเอียดของอบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2563
297 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการศูนย์พัฒนาด็กเล็กน่าอยู่และปลอดโรค ศพด.ท่าด่าน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
298 จ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี (รายละเอียดตามขอบเขตงานของอบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2563
299 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการศูนย์พัฒนาด็กเล็กน่าอยู่และปลอดโรค ศพด.ท่าด่าน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2563
300 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
301 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่และปลอดโรค ศพด.ท่าด่าน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
302 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่และปลอดโรค ศพด.บ้านท่าด่าน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
303 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่และปลอดโรค ศพด.เกาะหมากน้อย จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
304 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่และปลอดโรค ศพด.เกาะไม้ไผ่ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
305 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่และปลอดโรค ศพด.บ้านท่าด่าน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
306 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลทำป้ายไวนิลโคงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่และปลอดโรค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
307 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่และปลอดโรคศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะหมากน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
308 จ้างเหมาป้ายไวนิลโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่และปลอดโรคศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะไม้ไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
309 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่และปลอดโรค ศพด.เกาะปันหยี จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2563
310 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
311 จ้างเรือ (ขนาดใหญ่) จำนวน 3 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
312 จ้างบรรจุวัสดุฝึกภาคสนาม (สำนักงานปลัด) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
313 จ้างทำป้ายไวนิล (สำนักงานปลัด) จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
314 ซื้อวัสดุเครื่องเขียน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
315 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (กระเป๋าพร้อมเอกสารประกอบการอบรม ปากกา) จำนวน 50 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
316 ซื้อวัสดุฝึกภาคปฏิบัติ (สำนักงานปลัด) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
317 จ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าไม้ สายบ้านนายหล้า อันตาผล หมู่ที่ 1 (ตามแบบรูปรายการละเอียดของอบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
318 จ้างก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล.สายบ้านนายสัน-นายหมาดหยี หมู่ที่ 2 (ตามแบบรูปรายการละเอียดของอบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
319 จ้างต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2563
320 จ้างซ่อมแซมระบบประปาบ้านเกาะปันหยี (ตามแบบรูปรายการละเอียดของอบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
321 จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า รหัสพัสดุ 465-51-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
322 จ้างซ่อมแซมโป๊ะท่าเทียบเรือ บ้านเกาะปันหยี (ตามแบบรูปรายการละเอียดของอบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
323 จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำสายบ้านนายฝีหรีน เหมพิทักษ์ ระยะที่ 2 หมู่ที่ 4 (ตามแบบรูปรายการละเอียดของอบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
324 จ้างก่อสร้างบันไดพร้อมโป๊ะท่าเทียบเรือข้างลูกข่ายโทรศัพท์ (หมู่ที่ ๒) (ตามแบบรูปรายการละเอียดของอบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
325 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
326 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
327 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
328 จ้างก่อสร้างระบบส่องสว่างแบบโซลาเซลล์ หมู่ที่ 4 (ตามแบบรูปรายการละเอียดของอบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
329 จ้างรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ รหัสพัสดุ ๔๒๐-๕๓-๐๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
330 จ้างรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ รหัสพัสดุ ๔๒๐-๕๓-๐๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
331 จ้างรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ รหัสพัสดุ ๔๒๐-๕๓-๐๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
332 จ้างเรือ 32 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
333 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
334 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2563
335 จ้างจัดทำป้ายไวนิล (กองคลัง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2563
336 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
337 จ้างการรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
338 จ้างการรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
339 จ้างการรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
340 จ้างก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล.สายกลุ่มบ้านนายสามารถ กาญจนะ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
341 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
342 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
343 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายมาโนช - นายโสบ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  มิถุนายน  2563
344 จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2563
345 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) รหัสพัสดุ 416 58 0028 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2563
346 จ้างซ่อมบานประตูห้องครัว,ทางเดินห้องน้ำและหลังห้องประชุม (รายละเอียดตามคุณลักษณะงานของอบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
347 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
348 จ้างก่อสร้างระบบส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
349 จ้างก่อสร้างระบบส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2563
350 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร (ระบบดิจิตอล) รหัสพัสดุ 417-60-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2563
351 ซื้อผลิตภัณฑ์กำจัดยุง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2563
352 จ้างก่อสร้างระบบส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2563
353 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายมาโนช - นายโสบ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1  มิถุนายน  2563
354 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายมาโนช - นายโสบ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1  มิถุนายน  2563
355 จ้างก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล.สายบ้านนายแอ วิรัชพงค์ ระยะที่ 2 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
356 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 52 0009 (กองคลัง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
357 จ้างก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล.สายบ้านนายวิเชียร เหมมินทร์ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
358 จ้างก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล.สายบ้านนายแอ วิรัชพงค์ ระยะที่ 2 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
359 จ้างก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล.สายบ้านนายแอ วิรัชพงค์ ระยะที่ 2 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
360 จ้างก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารท่าเทียบเรือ (ท่าบ้านจีน หลังเกาะ) หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2563
361 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายมาโนช - นายโสบ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 พฤษภาคม 2563
362 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายมาโนช - นายโสบ หมู่ที่ 4  21 พฤษภาคม 2563
363 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
364 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
365 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น (สำนักงานปลัด) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
366 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น (สำนักงานปลัด) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
367 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น (สำนักงานปลัด) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
368 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้ช่วยนายช่างโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
369 จ้างซ่อมแซมศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอันดามัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
370 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (สำนักงานปลัด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
371 จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส 416-57-0026 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
372 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
373 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2563
374 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
375 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
376 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
377 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
378 จ้างบริการทำความสะอาดที่ทำการอบต.เกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
379 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
380 จ้างซ่อมแซมสะพานเดินเท้า คสล.สายภายในหมู่บ้าน ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
381 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
382 จ้างก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล.สายบ้านนายศักดา วารีศรี ถึงบ้านนายโกบ อาจมนตรี หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
383 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองคลัง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
384 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
385 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์(สำนักงานปลัด) จำนวน 9 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
386 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (สำนักงานปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
387 จ้างจัดทำป้ายไวนิล (สำนักงานปลัด) จำนวน 8 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
388 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
389 จ้างก่อสร้างระบบส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
390 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (สำนักงานปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
391 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (สำนักงานปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
392 จ้างทำป้ายไวนิล (สำนักงานปลัด) จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
393 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416-52-001 กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
394 จ้างก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล.สายบ้านนายบุญมี - นายมิตร หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
395 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเกาะปันหยี บ้านกลางน้ำ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 มีนาคม 2563
396 จ้างก่อสร้างระบบส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
397 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 44,000 บีทียู จำนวน 8 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
398 จ้างก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล.สายบ้านนายแอน สงษา-นายสมชาย สงษา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
399 จ้างเรือ (สำนักงานปลัด) จำนวน 3 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
400 จ้างก่อสร้างระบบส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
401 จ้างก่อสร้างระบบส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
402 จ้างก่อสร้างระบบส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
403 จ้างก่อสร้างระบบส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
404 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (สำนักงานปลัด) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
405 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
406 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
407 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
408 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
409 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (สำนักงานปลัด) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
410 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเกาะปันหยี บ้านกลางน้ำ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 มีนาคม 2563
411 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเกาะปันหยี บ้านกลางน้ำ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 มีนาคม 2563
412 จ้างจัดทำป้ายไวนิล(สำนักงานปลัด) จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
413 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
414 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
415 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
416 ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเกาะปันหยี บ้านกลางน้ำ หมู่ที่ 2  28 กุมภาพันธ์ 2563
417 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเกาะปันหยี บ้านกลางน้ำ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 กุมภาพันธ์ 2563
418 ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว บ้านกลางน้ำ หมู่ที่ 2  28 กุมภาพันธ์ 2563
419 จ้างจ้างจัดทำป้ายไวนิล (สำนักงานปลัด) จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2563
420 จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์ Hp ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด่าน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
421 จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์ Hp ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด่าน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2563
422 จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานผู้ช่วยนายช่างโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2563
423 จ้างบริการทำความสะอาดที่ทำการอบต.เกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
424 จ้างเหมาผู้ดูแลเด็ก ศพด.เกาะหมากน้อย จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
425 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2563
426 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
427 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
428 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2563
429 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2563
430 จ้างงานตัดหญ้าและตักดินบนผิวทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
431 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
432 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
433 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
434 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
435 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
436 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
437 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
438 จ้างตักขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
439 จ้างซ่อมแซมศาลาที่พักผู้โดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
440 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
441 จ้างตักขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
442 จ้างตักขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
443 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
444 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2562
445 จ้างพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2562
446 จ้างก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล.สายบ้านนายอาทิศศักดิ์ วารีศรี ถึงบ้านนายด้าหร้า ประหยัดทรัพย์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2562
447 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2562
448 จ้างก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล.สายบ้านนายอุเส็น คงเดิม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2562
449 จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำสายบ้านนายมาโนช บุตรหลัง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2562
450 จ้างก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล.สายบ้านนายอุเส็น คงเดิม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2562
451 จ้างก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล.สายบ้านนายอุเส็น คงเดิม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2562
452 จ้างก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล.สายบ้านนายอุเส็น คงเดิม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2562
453 จ้างก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล.สายบ้านนายอุเส็น คงเดิม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2562
454 จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำสายบ้านนายมาโนช บุตรหลัง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ธันวาคม 2562
455 จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำสายบ้านนายมาโนช บุตรหลัง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ธันวาคม 2562
456 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2562
457 จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องด่ื่ม จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2562
458 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2562
459 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2562
460 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะหมากน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤศจิกายน 2562
461 จ้างเหมาผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะหมากน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2562
462 จ้างจ้างเหมาบริการนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2562
463 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะหมากน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2562
464 จ้างจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ 2 เกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2562
465 จ้างผู้ดูแลระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2562
466 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะไม้ไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2562
467 จ้างบริการยาม ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2562
468 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะหมากน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2562
469 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ช่วยนายช่างโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2562
470 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2562
471 จ้างดูแลและเช่าพื้นที่เว็บไซต์ของอบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
472 จ้างขนย้ายน้ำมัน ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2562
473 จ้างบริการยาม ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2562
474 จ้างจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ 2 เกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2562
475 จ้างผู้ดูแลระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2562
476 จ้างขนย้ายน้ำมัน ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2562
477 จ้างผู้ดูแลระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2562
478 จ้างขนย้ายน้ำมัน ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
479 จ้างขนย้ายน้ำมัน ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
480 จ้างบริการยาม ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
481 จ้างจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ 2 เกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
482 จ้างจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ 1 บ้านท่าด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
483 จ้างขนย้ายน้ำมัน ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
484 จ้างบริการผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
485 จ้างจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ 3 เกาะไม้ไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
486 จ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ม.2 บ้านเกาะปันหยี) หมายเลขเครื่อง 211-55-547 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
487 จ้างขนย้ายน้ำมัน ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
488 จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ 1 บ้านท่าด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
489 จ้างผู้ดูแลระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
490 จ้างขนย้ายน้ำมัน ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
491 จ้างผู้ดูแลระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
492 จ้างขนย้ายน้ำมัน ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
493 จ้างจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ 2 เกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
494 จ้างขนย้ายน้ำมัน ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
495 จ้างขนย้ายน้ำมัน ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
496 จ้างบริการยาม ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
497 จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ 1 บ้านท่าด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
498 จ้างผู้ดูแลระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
499 จ้างผู้ดูแลระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
500 จ้างจัดทำคอลัมน์บทความลงนิตยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2562
501 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล.สายบ้านนายหยาหมาน ถึงบ้านนางเลี๊ยะ หมู่ที่ 3 (ตามแบบรูปรายการละเอียดของอบต.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 กันยายน 2562
502 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ(ห้องข้อมูลข่าวสาร) รหัสพัสดุ 420-58-0012 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
503 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ(ห้องข้อมูลข่าวสาร) รหัสพัสดุ 420-58-0012 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
504 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล.สายบ้านนายหยาหมาน ถึงบ้านนางเลี๊ยะ หมู่ที่ 3 (ตามแบบรูปรายการละเอียดของอบต.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 กันยายน 2562
505 ซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะหมากน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2562
506 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล.สายบ้านนายหยาหมาน ถึงบ้านนางเลี๊ยะ หมู่ที่ 3 (ตามแบบรูปรายการละเอียดของอบต.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กันยายน 2562
507 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษา) รหัส 420580024 ของอบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2562
508 จ้างโครงการซ่อมแซมศาลาที่พักผู้โดยสาร ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2562
509 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2562
510 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รหัส 416-57-0026 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2562
511 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2562
512 จ้างจ้างเรือ จำนวน 3 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2562
513 จ้างเหมาเดินสายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบไฟฟ้าภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด่าน(หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2562
514 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2562
515 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2562
516 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2562
517 จ้างจ้างเรือ จำนวน 3 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
518 จ้างจ้างเรือ จำนวน 3 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
519 จ้าง้ทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
520 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
521 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำสายบ้านนายฝีหรีน เหมพิทักษ์ หมู่ที่ 4 (ตามแบบรูปรายการละเอียดของอบต.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 กันยายน 2562
522 ซื้อวัสดุสำนักงาน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
523 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล.สายบ้านนายหยาหมาน ถึงบ้านนางเลี๊ยะ หมู่ที่ 3 (ตามแบบรูปรายการละเอียดของอบต.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 กันยายน 2562
524 จ้างเหมาเรือโครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2562
525 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2562
526 วัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 12 รายการ  3 กันยายน 2562
527 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองคลัง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2562
528 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2562
529 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2562
530 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2562
531 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะไม้ไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2562
532 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็ก ศูนย์พัมนาเด็กเล็กเกาะหมากน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2562
533 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2562
534 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2562
535 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2562
536 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำสายบ้านนายฝีหรีน เหมพิทักษ์ หมู่ที่ 4 (ตามแบบรูปรายการละเอียดของอบต.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 สิงหาคม 2562
537 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล.สายบ้านนายหยาหมาน ถึงบ้านนางเลี๊ยะ หมู่ที่ 3 (ตามแบบรูปรายการละเอียดของอบต.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 สิงหาคม 2562
538 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำสายบ้านนายฝีหรีน เหมพิทักษ์ หมู่ที่ 4 (ตามแบบรูปรายการละเอียดของอบต.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 สิงหาคม 2562
539 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล.สายบ้านนายหยาหมาน ถึงบ้านนางเลี๊ยะ หมู่ที่ 3 (ตามแบบรูปรายการละเอียดของอบต.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 สิงหาคม 2562
540 จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสอนศาสนา ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
541 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2562
542 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2562
543 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านเกาะหมากน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2562
544 จ้างซ่อมแซมห้องเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะไม้ไผ่ หมู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2562
545 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล.สายบ้านนายหยาหมาน ถึงบ้านนางเลี๊ยะ หมู่ที่ 3 (ตามแบบรูปรายการละเอียดของอบต.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 สิงหาคม 2562
546 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำสายบ้านนายฝีหรีน เหมพิทักษ์ หมู่ที่ 4 (ตามแบบรูปรายการละเอียดของอบต.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 สิงหาคม 2562
547 ก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล.สายบ้านนายหยาหมาน ถึงบ้านนางเลี๊ยะ หมู่ที่ 3 (ตามแบบรูปรายการละเอียดของอบต.)  15 สิงหาคม 2562
548 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองช่าง)  15 สิงหาคม 2562
549 ก่อสร้างคูระบายน้ำสายบ้านนายฝีหรีน เหมพิทักษ์ หมู่ที่ 4 (ตามแบบรูปรายการละเอียดของอบต.)  14 สิงหาคม 2562
550 ก่อสร้างคูระบายน้ำสายบ้านนายฝีหรีน เหมพิทักษ์ หมู่ที่ 4 (ตามแบบรูปรายการละเอียดของอบต.)  14 สิงหาคม 2562
551 ก่อสร้างคูระบายน้ำสายบ้านนายฝีหรีน เหมพิทักษ์ หมู่ที่ 4 (ตามแบบรูปรายการละเอียดของอบต.)  14 สิงหาคม 2562
552 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
553 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล.สายบ้านนายสมชาย สุทธิเส็ม หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2562
554 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล.สายบ้านนายสมชาย สุทธิเส็ม หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2562
555 จ้างโครงการตกแต่งภายในห้องประชุม อบต.เกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2562
556 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่และปลอดโรค ประจำปี พ.ศ. 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2562
557 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2562
558 จ้างซ่อมแซมห้องเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะไม้ไผ่ หมู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2562
559 จ้างซ่อมแซมห้องเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะไม้ไผ่ หมู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2562
560 จ้างซ่อมแซมห้องเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะไม้ไผ่ หมู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2562
561 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รหัส 416-60-0034 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2562
562 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2562
563 จ้างซ่อมแซมสะพานเดินเท้า คสล.สายบ้านนายกิตติ เล่านา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2562
564 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่และปลอดโรค ประจำปี 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2562
565 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่และปลอดโรค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะไม้ไผ่ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2562
566 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่และปลอดโรค ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2562
567 ซื้อซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่และปลอดโรค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2562
568 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล.สายบ้านนายสมชาย สุทธิเส็ม หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2562
569 จ้างจ้างเรือ จำนวน 3 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2562
570 จ้างซ่อมแซมโป๊ะท่าเทียบเรือ (ท่าบน) หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2562
571 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล.สายบ้านนายสมชาย สุทธิเส็ม หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2562
572 จ้างซ่อมครุภัณฑ์กำเนิดไฟฟ้า รหัสหมายเลข 465-51-0004 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2562
573 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล.สายบ้านนายสมชาย สุทธิเส็ม หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2562
574 จ้างซ่อมครุภัณฑ์กำเนิดไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า รหัสหมายเลข 465-51-0004 และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รหัสหมายเลข 211-55-547) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2562
575 จ้างบริการผู้ช่วยนายช่างโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2562
576 จ้างซ่อมครุภัณฑ์กำเนิดไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า รหัสหมายเลข 465-51-0004 และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รหัสหมายเลข 211-55-547) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2562
577 ซื้อถุงดำ ขนาด 24x28 ซม. จำนวน 9 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2562
578 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2562
579 จ้างซ่อมครุภัณฑ์กำเนิดไฟฟ้า รหัสหมายเลข 465-51-0004 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2562
580 ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทรายอะเบท) จำนวน 2 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2562
581 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2562
582 จ้างเหมาเรือโครงการฝึกอบรมจริยธรรมรอมฎอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2562
583 จ้างเหมาเรือจำนวน 3 ลำ โครงการค่ายจริยธรรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2562
584 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2562
585 จ้างเหมาเรือโครงการฝึกอบรมจริยธรรมรอมฎอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2562
586 จ้างเหมาเรือตรวจเยี่ยมและนิเทศการดำเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2562
587 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะหมากน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2562
588 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2562
589 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2562
590 จ้างโครงการต่อเติมห้องเรียนที่สอนศาสนาเกาะหมากน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2562
591 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองคลัง รหัสพัสดุ 420 57 0003 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2562
592 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2562
593 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2562
594 จ้างพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2562
595 จ้างพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2562
596 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักงานปลัด) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2562
597 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2562
598 จ้างล้างทำความสะอาดบ่อน้ำตื้น หมู่ที่ 4 บ้านเกาะหมากน้อย (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2562
599 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2562
600 จ้างจ้างซ่อมและบำรุงรักษารถส่วนกลางของอบต. รหัสพัสดุ 001-61-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2562
601 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2562
602 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องขัดพื้น) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2562
603 จ้างเหมาเรือ จำนวน 4 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2562
604 จ้างก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล.สายบ้านนายวิวัฒน์ วรรณการ หมู่ที่ 2 (ตามแบบรูปและรายการละเอียดของอบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
605 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2562
606 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2562
607 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2562
608 จ้างก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล.สายบ้านนางสุมาลี กาเกตุ -ก้อเส็ม วารีศรี ม.3 ระยะที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2562
609 วัสดุโครงการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา (ฐานที่ 3 ค่ายกล Spider man) จำนวน 3 รายการ  14 พฤษภาคม 2562
610 วัสดุโครงการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา (ฐานที่ 3 ค่ายกล Spider man) จำนวน 3 รายการ  7 พฤษภาคม 2562
611 จ้างซ่อมแซมสะพานเดินเท้า คสล. (สายบ้านนายมูฮำหมีด) (รายละเอียดตามแบบรูปและรายการละเอียดของอบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2562
612 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2562
613 จ้างเหมาป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรมจริยธรรมรอมฎอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2562
614 จ้างเหมาทำอาหาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2562
615 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2562
616 ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2562
617 จ้างเหมาเรือ จำนวน 3 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2562
618 จ้างเหมาเรือ จำนวน 2 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2562
619 ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2562
620 ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2562
621 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2562
622 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2562
623 จ้างเหมาเรือ จำนวน 3 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2562
624 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2562
625 ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2562
626 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2562
627 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2562
628 ซื้อวัสดุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2562
629 จ้างเหมาเช่าเต้นท์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2562
630 ซื้อวัสดุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2562
631 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2562
632 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่าายเอกสาร (ระบบดิจิตอล) รหัสพัสดุ 417 60 0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2562
633 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2562
634 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2562
635 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2562
636 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2562
637 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่าายเอกสาร (ระบบดิจิตอล) รหัสพัสดุ 417 60 0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2562
638 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2562
639 ซื้อวัสดุการก่อสร้างและประปา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2562
640 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับฐานการเรียนรู้ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2562
641 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2562
642 จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการอบรมจริยธรรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขนาด 2.004 เมตร ร้อยเชือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2562
643 วัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดกิจกรรม จำนวน 15 รายการ  1 เมษายน 2562
644 จ้างเหมาเรือ 3 ลำ เพื่อรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการค่ายอบรมจริยธรรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 ในวันที่ 3-5 เมษายน ๒๕๖๒ ณ อบต.เกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2562
645 จ้างเหมาเรือจำนวน 3 ลำ โครงการค่ายจริยธรรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2562
646 จ้างเหมาเต็นท์ จำนวน 4 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2562
647 จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า รหัส 465-51-0004 และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หมายเลข 211-55-547) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2562
648 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2562
649 จ้างเหมาป้ายไวนิล ขนาด 1 x 2 เมตร พร้อมร้อยเชือกโครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2562