ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ประจำเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และช่วงปิดเทอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ถ้ำน้ำผุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 กรกฎาคม 2563
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยหน้าเรือนจำ (ซอยบ้านโกโย) หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 กรกฎาคม 2563
4 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 30  มิถุนายน  2563
5 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 30  มิถุนายน  2563
6 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(เครื่องตัดหญ้า) จำนวน ๙ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
7 ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๖๐ รายการ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
8 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
9 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๐-๐๐๐๕ สำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
10 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
11 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
12 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(กระบองไฟกระพริบ ๓ จังหวะ) จำนวน ๑๒ อัน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
13 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2563
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2563
15 จ้างวัสดุสำนักงาน(ตรายาง) จำนวน ๖ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2563
16 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๓ เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2563
17 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๒ รายการ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2563
18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ถ้ำน้ำผุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15  มิถุนายน  2563
19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยหน้าเรือนจำ (ซอยบ้านโกโย) หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15  มิถุนายน  2563
20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยหน้าเรือนจำ (ซอยบ้านโกโย) หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15  มิถุนายน  2563
21 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ถ้ำน้ำผุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15  มิถุนายน  2563
22 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๔ ป้าย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2563
23 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
24 ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยหน้าเรือนจำ (ซอยบ้านโกโย) หมู่ที่ ๓ 9  มิถุนายน  2563
25 ก่อสร้างสระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ถ้ำน้ำผุด 9  มิถุนายน  2563
26 จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) กองคลัง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๐-๐๐๐๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1  มิถุนายน  2563
27 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องสำรองไฟ) จำนวน ๒ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1  มิถุนายน  2563
28 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2563
29 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2563
30 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โทรศัพท์เคลื่ิอนที่) จำนวน ๑ เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2563
31 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563
32 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยท้ายทอย หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2563
33 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2563
34 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2563
35 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2563
36 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โทรศัพท์เคลื่ิอนที่) จำนวน ๑ เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2563
37 จ้างทำป้ายไวนิล จัดบอร์ด ขนาด ๑๒๗x๒๕๐ ซม. จำนวน ๑ ป้าย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2563
38 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(กระบองไฟกระพริบ ๓ จังหวะ) จำนวน ๑๒ อัน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
39 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โทรศัพท์เคลื่ิอนที่) จำนวน ๑ เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
40 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โทรศัพท์เคลื่ิอนที่) จำนวน ๑ เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
41 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์โดม ขนาด ๑๐x๑๕ เมตร จำนวน ๓ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
42 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๕ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
43 จ้างจ้างเหมาบริหารเช่าโดม ขนาด ๑๐x๑๕ เมตร จำนวน ๑ หลัง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
44 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2563
45 จ้างทำป้ายไวนิล พังงาเดินหน้า ๑ ตำบล ๑ คลังอาหาร ขนาด ๑.๒๐x๑.๔๐ เมตร จำนวน ๕ ป้าย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
46 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(เครื่องตัดหญ้า) หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๑๑-๕๘-๐๐๐๘ จำนวน ๔ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
47 จ้างโครงการปรับปรุงโรงเรียนสอนศาสนา (ระยะที่ ๒) หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
48 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.บริเวณหน้าศาลเจ้าบุ๋นเถ้าก๋ง หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
49 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านโกอา หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
50 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ) จำนวน ๑ เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
51 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์) จำนวน ๑ เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
52 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังโรงเรียนอนุบาลพังงา หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
53 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(๘๐-๖๓๖๑ พง) หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๐-๐๐๐๓ จำนวน ๖ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
54 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
55 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๑ รายการ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
56 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2563
57 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2563
58 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2563
59 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2563
60 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(บฉ 5665 พง) หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๔๔-๐๐๐๑ จำนวน ๑๒ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
61 ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ กองการศึกษา 16 เมษายน 2563
62 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563
63 จ้างทำป้ายไวนิล เราจะฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน สำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
64 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๔ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
65 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถกระเช้าไฟฟ้า) หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๘-๐๐๐๑ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
66 จ้างซักผ้า สำนักปลัด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
67 จ้างตัดเย็บผ้าคลุมตกแต่งโต๊ะ กองการศึกษาฯ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
68 จ้างทำป้ายไวนิล ประกาศจังหวัด ขนาด ๑๕๐x๒๐๐ ซม. จำนวน ๕ ป้าย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
69 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินคลุก) กองช่าง จำนวน ๗๑.๙๙ ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
70 จ้างขุดดินและฝังกลบขยะพร้อมปรับแต่งเรียบทางจราจร ๒ ข้างทาง สำนักปลัด จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
71 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
72 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
73 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๓-๐๐๐๒ สำนักปลัด จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
74 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
75 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
76 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
77 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายเลียบถนนเลี่ยงเมือง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
78 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ซอยโรงปูน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
79 จ้างโครงการก่อสร้างห้องเก็บของ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
80 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายเลียบถนนตะกั่วป่าพัฒนา หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
81 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
82 จ้างโครงการขุดลอกแหล่งน้ำถ้ำยายเหมือน (ประปาภูเขา) หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
83 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ห้ามทิ้งขยะบริเวณนี้ สำนักปลัด จำนวน ๖ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
84 จ้างทำป้ายไวนิลปิดลานกีฬาและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคโควิด-19 สำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
85 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษี ประจำปี ๒๕๖๓ กองคลัง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
86 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ป้าย กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
87 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563
88 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563
89 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน ๒ รายการ 18 มีนาคม 2563
90 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน ๓ รายการ 16 มีนาคม 2563
91 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(น้ำมันไฮดรอลิกส์) สำนักปลัด จำนวน ๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
92 ซื้อวัสดุการเกษตร สำนักปลัด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
93 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์สำหรับโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
94 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
95 จ้างซ่อมเครื่องปั๊มน้ำ สำนักปลัด หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕-๕๓-๐๐๐๖ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
96 ซื้อวัสดุการเกษตร สำนักปลัด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
97 ซื้อวัสดุการเกษตร สำนักปลัด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
98 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(น้ำมันไฮดรอลิกส์) สำนักปลัด จำนวน ๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
99 จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
100 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
101 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
102 จ้างเหมาจัดทำสมุดบันทึกและทำป้ายชื่อนักเรียนโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลถํ้านํ้าผุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
103 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ กองคลัง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
104 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
105 จ้างซ๋อมครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๒๐-๕๐-๐๐๐๗ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
106 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะ) หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๐-๐๐๐๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
107 ซื้อของรางวัลผู้ชนะการแข่งขันกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลถํ้านํ้าผุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
108 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ กองคลัง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
109 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(น้ำมันไฮดรอลิกส์) สำนักปลัด จำนวน ๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
110 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
111 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
112 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) กองช่าง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๕-๐๐๐๙ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
113 จ้างเหมาประกอบอาหารกบางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ถ้ำน้ำผุด 19 กุมภาพันธ์ 2563
114 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๖๓๖๑ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๐-๐๐๐๓ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กุมภาพันธ์ 2563
115 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายบ้านป้ายา-บ้านเจริญฤทธิ์ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
116 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายบ้านตาผ่อง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
117 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายทางขึ้นศาลเจ้าบุนเถ้าก๋ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 มกราคม 2563
118 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะหมู่บูชา) สำนักปลัด จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
119 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
120 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
121 ซื้อวัสดุการเกษตร สำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
122 ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
123 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
124 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
125 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายทางขึ้นศาลเจ้าบุนเถ้าก๋ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 มกราคม 2563
126 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายทางขึ้นศาลเจ้าบุนเถ้าก๋ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 มกราคม 2563
127 ซื้อติดตั้งกระจกโค้งส่องทางภายในเขต อบต.ถ้ำน้ำผุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2563
128 ซื้อติดตั้งกระจกโค้งส่องทางภายในเขต อบต.ถ้ำน้ำผุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2563
129 ซื้อติดตั้งกระจกโค้งส่องทางภายในเขต อบต.ถ้ำน้ำผุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2563
130 จ้างโครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2563
131 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายทางขึ้นศาลเจ้าบุนเถ้าก๋ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 มกราคม 2563
132 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายทางขึ้นศาลเจ้าบุนเถ้าก๋ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 มกราคม 2563
133 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(โน๊ตบุ๊ค) สำนักปลัด หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0013 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
134 จ้างจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องปริ้นเตอร์) กองคลัง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
135 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
136 จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์(เครื่องสำรองไฟ) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๗-๖๐-๐๐๑๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
137 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายทางขึ้นศาลเจ้าบุนเถ้าก๋ง 7 มกราคม 2563
138 จ้างเหมาโครงการติดตั้งกันสาดห้องน้ำศาลหลักเมืองพังงา หมู่ที่ ๑ ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
139 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านญวน ระยะที่ ๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2562
140 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
141 ซื้อวัสดุจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
142 จ้างเหมาเครื่องเสียง สำหรับพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
143 จ้างทำป้ายไวนิล ห้ามทิ้งขยะบริเวณที่สาธารณะนี้ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ธันวาคม 2562
144 ซื้อวัสดุการเกษตร สำนักปลัด จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ธันวาคม 2562
145 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ธันวาคม 2562
146 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธันวาคม 2562
147 จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์(สุนัข/แมว) ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในเขตตำบลถ้ำน้ำผุด ในระหว่างวันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2562 ในพื้นที่ทั้ง 4 หมู่บ้าน เขตตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2562
148 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
149 จ้างซ่อมเปลี่ยนสะดืออ่างล้างจาน กองการศึกษาฯ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
150 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
151 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
152 จ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของ อบต.ถ้ำน้ำผุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
153 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา รถบรรทุกขยะ สำนักปลัด หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๐-๐๐๐๓ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
154 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๔๔-๐๐๐๑ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
155 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๐-๐๐๐๗ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
156 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
157 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๘-๐๐๐๑ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
158 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
159 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
160 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
161 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
162 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
163 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนประเพณีถือศีลกินผัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2562
164 ซื้อซื้อวัสดุการศึกษารายหัวสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พํฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด ปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2562
165 ซื้อซื้อวัสดุการศึกษารายหัวสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พํฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด ปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2562
166 จ้างเหมาติดตั้งไฟริมทางขึ้นศาลเจ้าบุ๋นเถ้าก๋ง สำหรับโครงการสนับสนุนประเพณีถือศีลกินผัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2562
167 ซื้อซื้อวัสดุการศึกษารายหัวสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พํฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด ปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2562
168 ซื้อกระเบื้อง ๔ ฟุต (งบกลาง) จำนวน ๑๕๓ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2562
169 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนประเพณีถือศีลกินผัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2562
170 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนประเพณีถือศีลกินผัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2562
171 จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
172 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการงานบุญสารทเดือนสิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
173 จ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์โครงการงานบุญสารทเดือนสิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
174 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
175 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
176 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
177 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
178 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๓ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
179 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
180 ซื้อกระเบื้องลอนคู่ ๔ มม.x ๑.๒๐ ม. จำนวน ๗๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
181 จ้างเหมาจัดทำครุภัณฑ์อื่น (ตะแกรงรั้วรถยนต์) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
182 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2562
183 จ้างเหมาโครงการบุกเบิกถนนสายทางขึ้นสนามตะกร้อชุมชน หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
184 จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. สายถ้ำน้ำผุด - นบปริง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
185 จ้างเหมาโครงการบุกเบิกถนนสายใหม่โดยมีจุดเริ่มต้นจากบ้านโก้เภทและสิ้นสุดบ้านป้าดา หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
186 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองการศึกษาฯ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
187 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ของสำนักงานปลัด จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
188 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
189 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
190 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษาฯ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
191 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ ของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
192 ซื้อวัสดุการศึกษา กองการศึกษาฯ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
193 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
194 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
195 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายทางขึ้นศาลเจ้าบุนเถ้าก๋ง หมู่ที่ ๓ 10 กันยายน 2562
196 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
197 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
198 จ้างเหมาจัดทำครุภัณฑ์อื่น (ตะแกรงรั้วรถยนต์) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
199 จ้างเหมาจัดทำครุภัณฑ์อื่น (ตะแกรงรั้วรถยนต์) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
200 จ้างเหมาก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายบ้านนายอภิเชต แก่เกิด - หัวสะพานฝ่ายท่าสามัคคี หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2562
201 ซื้อฮาร์ดดิสพกพา (External Hard Disk) ขนาด ๒TB เพื่อใช้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
202 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
203 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
204 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
205 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
206 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ของสำนักงานปลัด จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
207 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลและป้ายสติกเกอร์ ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
208 ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
209 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 5 สิงหาคม 2562
210 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
211 ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งสำหรับหมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
212 ซื้อกระสอบ(งบกลาง) จำนวน ๓๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
213 ซื้อจัดซื้อทราย สำนักปลัด จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562
214 จ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำศาลหลักเมืองพังงา หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
215 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายถนนตะกั่วป่าพัฒนา - สหกรณ์ออมทรัพย์ครู หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
216 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองคลัง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562
217 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562
218 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
219 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๒๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
220 จ้างติดตั้งสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-6361 พังงา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
221 ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
222 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
223 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
224 จ้างเหมาจัดประดับตกแต่งเทียนพรรษาและรถแห่เทียนพรรษา สำหรับโครงการวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
225 ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
226 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
227 จ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์โครงการวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
228 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
229 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายซอยฝ่ายท่าเหนือ ม. ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2562
230 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยรวมพล ซอย ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2562
231 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๕๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
232 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๕๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
233 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๕๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
234 จ้างเหมาผูกผ้าเพื่อตกแต่งสถานที่จัดกิจกรรมสำหรับโครงการจิตอาสาพัฒนา คู คลอง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2562
235 จ้างเหมาจัดทำวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2562
236 ซื้อหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2562
237 จ้างเหมาจัดทำวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
238 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการไหว้ครู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
239 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดทำพานไหว้ครู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
240 จ้างเหมาจัดทำวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
241 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องปริ้นเตอร์) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
242 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕-๔๔-๐๐๐๕ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
243 จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายเลียบคลองพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
244 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา) สำนักปลัด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
245 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
246 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤษภาคม 2562
247 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2562
248 จ้างเหมาปรับพื้นที่บริเวณด้านหลัง อบต.ถ้ำน้ำผุด ตลอดแนว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
249 เหมาเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้งไฟในเต็นท์ สำหรับจัดกิจกรรมในช่ยวงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 11 พฤษภาคม 2562
250 จ้างเหมาผูกผ้าสำหรับตกแต่งสถานที่จัดกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤษภาคม 2562
251 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2562
252 จ้างเหมาทำความสะอาดผ้าม่านของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2562
253 จ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองพังงา หมู่ที่ ๓ ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เมษายน 2562
254 จ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองพังงา หมู่ที่ ๓ ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2562
255 จ้างจัดดอกไม้สดเพื่อใช้ในกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 เมษายน 2562
256 จ้างเหมาเครื่องจักรและเครื่องมือ เพื่อทำการซ่อมแซมถนหินคลุก ซอยบ้านท้ายทอย หมู่ที่ ๓ ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
257 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยฝ่ายท่าเหนือ หมู่ที่ ๒ ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
258 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาทอย หมู่ที่ ๒ ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
259 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562
260 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562