ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองคลัง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2563
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2563
3 จ้างเหมาทำตรายาง ของกองคลัง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2563
4 ซื้อวัสดุเครื่องเขียน สำหรับโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
5 ซื้อกระเป๋า เอกสารประกอบการอบรม ปากกา จำนวน ๕๐ ชุด สำหรับโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
6 จ้างเหมาโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายดลหยา หมู่ที่ ๒ ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
7 ซื้อวัสดุเครื่องเขียน สำหรับโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
8 จ้างซ่อมแซมเสาไฟฟ้า High Mast จำนวน ๑ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
9 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
10 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
11 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
12 จ้างเหมาโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายดลหยา หมู่ที่ ๒ ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๘ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
14 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๓ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
16 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
17 จ้างเหมาโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายดลหยา หมู่ที่ ๒ ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
18 ซื้อพร้อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
19 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
20 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 กันยายน 2563
21 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 กันยายน 2563
22 ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563
23 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒) 16 กันยายน 2563
24 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
25 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
26 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
27 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ถ้ำน้ำผุด (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 กันยายน 2563
28 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำ บริเวณหมู่ที่ ๓ ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
29 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
30 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค์ อบต.ถ้ำน้ำผุด ประจำเดือน กันยายน จำนวน ๑ วัน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
31 จ้างทำโฟมบอร์ดไดคัท ขนาด ๕๕x๕๒๐ ซม. จำนวน ๑ ป้าย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
32 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำ บริเวณหมู่ที่ ๓ ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2563
33 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำ บริเวณหมู่ที่ ๓ ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2563
34 จ้างซักผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กันยายน 2563
35 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์) หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๙๒-๖๐-๐๐๐๑ จำนวน ๓ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กันยายน 2563
36 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะ) หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๐-๐๐๐๓ จำนวน ๖ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2563
37 ซื้อวัสดุอื่น(ถังขยะ) จำนวน ๑๐๐ ใบ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2563
38 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะ) หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๐-๐๐๐๓ จำนวน ๗ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2563
39 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 สิงหาคม 2563
40 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ถ้ำน้ำผุด (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 สิงหาคม 2563
41 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ถ้ำน้ำผุด (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 สิงหาคม 2563
42 ซื้อวัสดุอื่น(ถังขยะ) จำนวน ๑๐๐ ใบ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2563
43 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2563
44 ซื้อวัสดุอื่น(ถังขยะ) จำนวน ๑๐๐ ใบ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2563
45 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 สิงหาคม 2563
46 จ้างจัดพานไหว้ครู จำนวน ๖ พาน กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม 2563
47 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๕๐ x ๒.๗๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม 2563
48 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(งบกลาง) จำนวน ๑๑ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม 2563
49 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ถ้ำน้ำผุด (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 สิงหาคม 2563
50 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 สิงหาคม 2563
51 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2563
52 จ้างซักผ้า จำนวน ๒ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2563
53 จ้างซ่อมแซมบานประตูบานประตูสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด จำนวน ๒ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2563
54 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2563
55 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 สิงหาคม 2563
56 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๘๐x๑๒๐ ซม. จำนวน ๑ ป้าย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
57 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะ) หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๐-๐๐๐๓ จำนวน ๓ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2563
58 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2563
59 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2563
60 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน ๒ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2563
61 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2563
62 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์) จำนวน ๑ เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2563
63 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2563
64 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2563
65 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๒.๕๕X๑.๓๕ เมตร จำนวน ๑ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2563
66 จ้างลงข้อความ ร่วมถวายพระพรชัยเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10ลงใน นสพ.ปักษ์ใต้ทูเดย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563
67 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ประจำเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และช่วงปิดเทอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
68 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ถ้ำน้ำผุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 กรกฎาคม 2563
69 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยหน้าเรือนจำ (ซอยบ้านโกโย) หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 กรกฎาคม 2563
70 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 30  มิถุนายน  2563
71 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 30  มิถุนายน  2563
72 ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๖๐ รายการ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
73 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(เครื่องตัดหญ้า) จำนวน ๙ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
74 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
75 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๐-๐๐๐๕ สำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
76 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(กระบองไฟกระพริบ ๓ จังหวะ) จำนวน ๑๒ อัน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
77 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
78 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
79 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2563
80 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2563
81 จ้างวัสดุสำนักงาน(ตรายาง) จำนวน ๖ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2563
82 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๓ เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2563
83 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๒ รายการ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2563
84 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ถ้ำน้ำผุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15  มิถุนายน  2563
85 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยหน้าเรือนจำ (ซอยบ้านโกโย) หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15  มิถุนายน  2563
86 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ถ้ำน้ำผุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15  มิถุนายน  2563
87 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยหน้าเรือนจำ (ซอยบ้านโกโย) หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15  มิถุนายน  2563
88 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๔ ป้าย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2563
89 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
90 ก่อสร้างสระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ถ้ำน้ำผุด 9  มิถุนายน  2563
91 ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยหน้าเรือนจำ (ซอยบ้านโกโย) หมู่ที่ ๓ 9  มิถุนายน  2563
92 จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) กองคลัง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๐-๐๐๐๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1  มิถุนายน  2563
93 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องสำรองไฟ) จำนวน ๒ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1  มิถุนายน  2563
94 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2563
95 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2563
96 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โทรศัพท์เคลื่ิอนที่) จำนวน ๑ เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2563
97 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563
98 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยท้ายทอย หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2563
99 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โทรศัพท์เคลื่ิอนที่) จำนวน ๑ เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2563
100 จ้างทำป้ายไวนิล จัดบอร์ด ขนาด ๑๒๗x๒๕๐ ซม. จำนวน ๑ ป้าย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2563
101 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2563
102 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2563
103 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2563
104 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(กระบองไฟกระพริบ ๓ จังหวะ) จำนวน ๑๒ อัน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
105 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โทรศัพท์เคลื่ิอนที่) จำนวน ๑ เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
106 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โทรศัพท์เคลื่ิอนที่) จำนวน ๑ เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
107 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์โดม ขนาด ๑๐x๑๕ เมตร จำนวน ๓ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
108 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๕ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
109 จ้างจ้างเหมาบริหารเช่าโดม ขนาด ๑๐x๑๕ เมตร จำนวน ๑ หลัง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
110 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2563
111 จ้างทำป้ายไวนิล พังงาเดินหน้า ๑ ตำบล ๑ คลังอาหาร ขนาด ๑.๒๐x๑.๔๐ เมตร จำนวน ๕ ป้าย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
112 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(เครื่องตัดหญ้า) หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๑๑-๕๘-๐๐๐๘ จำนวน ๔ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
113 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านโกอา หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
114 จ้างโครงการปรับปรุงโรงเรียนสอนศาสนา (ระยะที่ ๒) หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
115 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.บริเวณหน้าศาลเจ้าบุ๋นเถ้าก๋ง หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
116 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์) จำนวน ๑ เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
117 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ) จำนวน ๑ เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
118 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(๘๐-๖๓๖๑ พง) หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๐-๐๐๐๓ จำนวน ๖ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
119 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังโรงเรียนอนุบาลพังงา หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
120 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
121 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๑ รายการ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
122 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2563
123 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2563
124 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2563
125 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2563
126 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(บฉ 5665 พง) หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๔๔-๐๐๐๑ จำนวน ๑๒ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
127 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563
128 ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ กองการศึกษา 16 เมษายน 2563
129 จ้างทำป้ายไวนิล เราจะฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน สำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
130 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๔ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
131 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถกระเช้าไฟฟ้า) หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๘-๐๐๐๑ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
132 จ้างทำป้ายไวนิล ประกาศจังหวัด ขนาด ๑๕๐x๒๐๐ ซม. จำนวน ๕ ป้าย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
133 จ้างซักผ้า สำนักปลัด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
134 จ้างตัดเย็บผ้าคลุมตกแต่งโต๊ะ กองการศึกษาฯ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
135 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินคลุก) กองช่าง จำนวน ๗๑.๙๙ ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
136 จ้างขุดดินและฝังกลบขยะพร้อมปรับแต่งเรียบทางจราจร ๒ ข้างทาง สำนักปลัด จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
137 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
138 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
139 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๓-๐๐๐๒ สำนักปลัด จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
140 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
141 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
142 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
143 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายเลียบถนนเลี่ยงเมือง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
144 จ้างโครงการก่อสร้างห้องเก็บของ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
145 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายเลียบถนนตะกั่วป่าพัฒนา หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
146 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ซอยโรงปูน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
147 จ้างโครงการขุดลอกแหล่งน้ำถ้ำยายเหมือน (ประปาภูเขา) หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
148 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
149 จ้างทำป้ายไวนิลปิดลานกีฬาและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคโควิด-19 สำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
150 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษี ประจำปี ๒๕๖๓ กองคลัง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
151 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ป้าย กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
152 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ห้ามทิ้งขยะบริเวณนี้ สำนักปลัด จำนวน ๖ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
153 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563
154 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563
155 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน ๒ รายการ 18 มีนาคม 2563
156 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน ๓ รายการ 16 มีนาคม 2563
157 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(น้ำมันไฮดรอลิกส์) สำนักปลัด จำนวน ๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
158 ซื้อวัสดุการเกษตร สำนักปลัด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
159 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์สำหรับโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
160 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
161 จ้างซ่อมเครื่องปั๊มน้ำ สำนักปลัด หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕-๕๓-๐๐๐๖ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
162 ซื้อวัสดุการเกษตร สำนักปลัด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
163 ซื้อวัสดุการเกษตร สำนักปลัด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
164 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(น้ำมันไฮดรอลิกส์) สำนักปลัด จำนวน ๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
165 จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
166 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
167 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ กองคลัง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
168 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะ) หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๐-๐๐๐๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
169 จ้างซ๋อมครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๒๐-๕๐-๐๐๐๗ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
170 ซื้อของรางวัลผู้ชนะการแข่งขันกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลถํ้านํ้าผุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
171 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ กองคลัง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
172 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
173 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
174 จ้างเหมาจัดทำสมุดบันทึกและทำป้ายชื่อนักเรียนโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลถํ้านํ้าผุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
175 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(น้ำมันไฮดรอลิกส์) สำนักปลัด จำนวน ๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
176 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
177 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
178 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) กองช่าง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๕-๐๐๐๙ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
179 จ้างเหมาประกอบอาหารกบางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ถ้ำน้ำผุด 19 กุมภาพันธ์ 2563
180 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๖๓๖๑ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๐-๐๐๐๓ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กุมภาพันธ์ 2563
181 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายบ้านตาผ่อง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
182 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายบ้านป้ายา-บ้านเจริญฤทธิ์ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
183 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายทางขึ้นศาลเจ้าบุนเถ้าก๋ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 มกราคม 2563
184 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
185 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
186 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะหมู่บูชา) สำนักปลัด จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
187 ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
188 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
189 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
190 ซื้อวัสดุการเกษตร สำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
191 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายทางขึ้นศาลเจ้าบุนเถ้าก๋ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 มกราคม 2563
192 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายทางขึ้นศาลเจ้าบุนเถ้าก๋ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 มกราคม 2563
193 ซื้อติดตั้งกระจกโค้งส่องทางภายในเขต อบต.ถ้ำน้ำผุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2563
194 ซื้อติดตั้งกระจกโค้งส่องทางภายในเขต อบต.ถ้ำน้ำผุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2563
195 ซื้อติดตั้งกระจกโค้งส่องทางภายในเขต อบต.ถ้ำน้ำผุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2563
196 จ้างโครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2563
197 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายทางขึ้นศาลเจ้าบุนเถ้าก๋ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 มกราคม 2563
198 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายทางขึ้นศาลเจ้าบุนเถ้าก๋ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 มกราคม 2563
199 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(โน๊ตบุ๊ค) สำนักปลัด หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0013 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
200 จ้างจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องปริ้นเตอร์) กองคลัง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
201 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
202 จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์(เครื่องสำรองไฟ) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๗-๖๐-๐๐๑๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
203 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายทางขึ้นศาลเจ้าบุนเถ้าก๋ง 7 มกราคม 2563
204 จ้างเหมาโครงการติดตั้งกันสาดห้องน้ำศาลหลักเมืองพังงา หมู่ที่ ๑ ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
205 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านญวน ระยะที่ ๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2562
206 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
207 จ้างเหมาเครื่องเสียง สำหรับพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
208 ซื้อวัสดุจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
209 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ธันวาคม 2562
210 จ้างทำป้ายไวนิล ห้ามทิ้งขยะบริเวณที่สาธารณะนี้ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ธันวาคม 2562
211 ซื้อวัสดุการเกษตร สำนักปลัด จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ธันวาคม 2562
212 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธันวาคม 2562
213 จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์(สุนัข/แมว) ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในเขตตำบลถ้ำน้ำผุด ในระหว่างวันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2562 ในพื้นที่ทั้ง 4 หมู่บ้าน เขตตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2562
214 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
215 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
216 จ้างซ่อมเปลี่ยนสะดืออ่างล้างจาน กองการศึกษาฯ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
217 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
218 จ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของ อบต.ถ้ำน้ำผุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
219 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๔๔-๐๐๐๑ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
220 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา รถบรรทุกขยะ สำนักปลัด หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๐-๐๐๐๓ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
221 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๐-๐๐๐๗ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
222 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
223 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๘-๐๐๐๑ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
224 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
225 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
226 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
227 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
228 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
229 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนประเพณีถือศีลกินผัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2562
230 ซื้อซื้อวัสดุการศึกษารายหัวสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พํฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด ปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2562
231 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนประเพณีถือศีลกินผัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2562
232 จ้างเหมาติดตั้งไฟริมทางขึ้นศาลเจ้าบุ๋นเถ้าก๋ง สำหรับโครงการสนับสนุนประเพณีถือศีลกินผัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2562
233 ซื้อซื้อวัสดุการศึกษารายหัวสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พํฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด ปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2562
234 ซื้อซื้อวัสดุการศึกษารายหัวสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พํฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด ปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2562
235 ซื้อกระเบื้อง ๔ ฟุต (งบกลาง) จำนวน ๑๕๓ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2562
236 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนประเพณีถือศีลกินผัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2562
237 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการงานบุญสารทเดือนสิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
238 จ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์โครงการงานบุญสารทเดือนสิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
239 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
240 จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
241 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
242 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๓ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
243 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
244 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
245 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
246 ซื้อกระเบื้องลอนคู่ ๔ มม.x ๑.๒๐ ม. จำนวน ๗๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
247 จ้างเหมาจัดทำครุภัณฑ์อื่น (ตะแกรงรั้วรถยนต์) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
248 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2562
249 จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. สายถ้ำน้ำผุด - นบปริง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
250 จ้างเหมาโครงการบุกเบิกถนนสายทางขึ้นสนามตะกร้อชุมชน หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
251 จ้างเหมาโครงการบุกเบิกถนนสายใหม่โดยมีจุดเริ่มต้นจากบ้านโก้เภทและสิ้นสุดบ้านป้าดา หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
252 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
253 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
254 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษาฯ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
255 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ ของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
256 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองการศึกษาฯ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
257 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
258 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ของสำนักงานปลัด จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
259 ซื้อวัสดุการศึกษา กองการศึกษาฯ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
260 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายทางขึ้นศาลเจ้าบุนเถ้าก๋ง หมู่ที่ ๓ 10 กันยายน 2562
261 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
262 จ้างเหมาจัดทำครุภัณฑ์อื่น (ตะแกรงรั้วรถยนต์) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
263 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
264 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
265 จ้างเหมาจัดทำครุภัณฑ์อื่น (ตะแกรงรั้วรถยนต์) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
266 จ้างเหมาก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายบ้านนายอภิเชต แก่เกิด - หัวสะพานฝ่ายท่าสามัคคี หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2562
267 ซื้อฮาร์ดดิสพกพา (External Hard Disk) ขนาด ๒TB เพื่อใช้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
268 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
269 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
270 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
271 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
272 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลและป้ายสติกเกอร์ ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
273 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ของสำนักงานปลัด จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
274 ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
275 ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งสำหรับหมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
276 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 5 สิงหาคม 2562
277 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
278 ซื้อกระสอบ(งบกลาง) จำนวน ๓๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
279 ซื้อจัดซื้อทราย สำนักปลัด จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562
280 จ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำศาลหลักเมืองพังงา หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
281 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายถนนตะกั่วป่าพัฒนา - สหกรณ์ออมทรัพย์ครู หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
282 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562
283 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองคลัง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562
284 จ้างติดตั้งสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-6361 พังงา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
285 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
286 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๒๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
287 ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
288 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
289 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
290 จ้างเหมาจัดประดับตกแต่งเทียนพรรษาและรถแห่เทียนพรรษา สำหรับโครงการวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
291 ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
292 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
293 จ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์โครงการวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
294 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
295 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยรวมพล ซอย ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2562
296 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายซอยฝ่ายท่าเหนือ ม. ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2562
297 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๕๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
298 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๕๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
299 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๕๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
300 ซื้อหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2562
301 จ้างเหมาจัดทำวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2562
302 จ้างเหมาผูกผ้าเพื่อตกแต่งสถานที่จัดกิจกรรมสำหรับโครงการจิตอาสาพัฒนา คู คลอง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2562
303 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องปริ้นเตอร์) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
304 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕-๔๔-๐๐๐๕ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
305 จ้างเหมาจัดทำวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
306 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการไหว้ครู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
307 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดทำพานไหว้ครู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
308 จ้างเหมาจัดทำวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
309 จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายเลียบคลองพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
310 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา) สำนักปลัด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
311 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
312 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤษภาคม 2562
313 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2562
314 จ้างเหมาปรับพื้นที่บริเวณด้านหลัง อบต.ถ้ำน้ำผุด ตลอดแนว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
315 เหมาเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้งไฟในเต็นท์ สำหรับจัดกิจกรรมในช่ยวงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 11 พฤษภาคม 2562
316 จ้างเหมาผูกผ้าสำหรับตกแต่งสถานที่จัดกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤษภาคม 2562
317 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2562
318 จ้างเหมาทำความสะอาดผ้าม่านของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2562
319 จ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองพังงา หมู่ที่ ๓ ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เมษายน 2562
320 จ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองพังงา หมู่ที่ ๓ ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2562
321 จ้างจัดดอกไม้สดเพื่อใช้ในกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 เมษายน 2562
322 จ้างเหมาเครื่องจักรและเครื่องมือ เพื่อทำการซ่อมแซมถนหินคลุก ซอยบ้านท้ายทอย หมู่ที่ ๓ ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
323 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยฝ่ายท่าเหนือ หมู่ที่ ๒ ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
324 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาทอย หมู่ที่ ๒ ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
325 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562
326 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562