ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างโครงการปรับปรุงบ่อน้ำตื้น จำนวน 6 บ่อ หมูที่ 4 บ้านเกาะฮั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤษภาคม 2564
2 จ้างโครงการปรับปรุงบ่อน้ำตื้น จำนวน 6 บ่อ หมูที่ 4 บ้านเกาะฮั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤษภาคม 2564
3 จ้างโครงการปรับปรุงบ่อน้ำตื้น จำนวน 6 บ่อ หมูที่ 4 บ้านเกาะฮั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤษภาคม 2564
4 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (บ้านหลังเกาะ) หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2564
5 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายโรงเรียน - ประปา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2564
6 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยอันดามัน หมูที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2564
7 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2564
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2564
9 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2564
10 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการอบรมโครงการอบรมฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาชีพสตรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ?กิจกรรมทำผ้ามัดย้อม? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2564
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่างแผนงานพาณิชย์) จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2564
12 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2564
13 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2564
14 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2564
15 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2564
16 ซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่ที่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2564
17 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์สขนาด 2 แรงม้า หมู่ที่ 2 (เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กุมภาพันธ์ 2564
18 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผนงานพาณิชย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2564
19 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผนงานพาณิชย์) จำนวน 24 รายการ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2564
20 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผนงานพาณิชย์) จำนวน 24 รายการ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2564
21 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผนงานพาณิชย์) จำนวน 24 รายการ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2564
22 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2564
23 จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2564
24 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัด(สพฐ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มกราคม 2564
25 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัด(สพฐ.) 11 มกราคม 2564
26 ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มกราคม 2564
27 ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2564
28 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสระเก็บน้ำหมู่ที่ 6 บ้านเกาะศรีบอยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 มกราคม 2564
29 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2564
30 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผนงานพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2564
31 ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กรวยจราจร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธันวาคม 2563
32 จ้างซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมบ่อ สายลูโบ๊ะ,สายนาโต๊ะหนา,สายสามแยก-ท่าเรือบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2563
33 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังถนนท่าเรือเกาะตูหลัง หมู่ที่ 2 บ้านเกาะปู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2563
34 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสระเก็บน้ำหมู่ที่ 6 บ้านเกาะศรีบอยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ธันวาคม 2563
35 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสระเก็บน้ำหมู่ที่ 6 บ้านเกาะศรีบอยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ธันวาคม 2563
36 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธันวาคม 2563
37 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2563
38 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2563
39 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสานสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธันวาคม 2563
40 ปรับปรุงสระเก็บน้ำหมู่ที่ 6 บ้านเกาะศรีบอยา 9 ธันวาคม 2563
41 ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธันวาคม 2563
42 จ้างวางท่อพร้อมถมดินลูกรังป้องกันการกัดเซาะตลิ่งบริเวณถนนสายคลองเตาะใหญ่ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤศจิกายน 2563
43 ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤศจิกายน 2563
44 ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน/รายหัว ศูนย์อัลกอบาตีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ตุลาคม 2563
45 ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน/รายหัว ศูนย์อัลกอบาตีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2563
46 ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน/รายหัว ศูนย์อัลกอบาตีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2563
47 ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน/รายหัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะจำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2563
48 ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน/รายหัว ศูนย์เกาะนกคอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2563
49 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร อบต.เกาะศรีบอยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2563
50 เช่าสำนักงาน อบต.เกาะศรีบอยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2563
51 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
52 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (พ่วงข้างสามล้อ) (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
53 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะจำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
54 ซื้อซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
55 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โทรศัพท์สำนักงาน) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
56 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ต (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
57 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2563
58 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
59 ซื้อครุภัณฑ์เกษตร (แผนงานพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
60 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
61 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
62 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
63 จ้างตรวจเช็คสภาพ และบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 433 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
64 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2563
65 ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมติดผนัง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2563
66 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชั้นวางเอนกประสงค์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2563
67 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม 2563
68 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
69 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
70 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
71 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2563
72 จ้างเหมาเรือ โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองค์ ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2563
73 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 สิงหาคม 2563
74 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 สิงหาคม 2563
75 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
76 ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2563
77 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชั้นวางเอนกประสงค์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
78 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (สำนักงานปลัด) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
79 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้,ตู้เก็บเอกสาร,ตู้ลิ้นชัก (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
80 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ วัตถุดิบ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาชีพสตรี กิจกรรมการแปรรูปอาหารทะเล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2563
81 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 สิงหาคม 2563
82 ซื้อครุภัณฑ์ปั๊มสูบน้ำ (แผนงานพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563
83 จ้างสำรวจแระเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2563
84 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2563
85 ซื้อวัสดุ หิน อิฐบล็อก เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าและรอบๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2563
86 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าเรือคลองเตาะ-ท่าเรือคลองเตาะใหญ่ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2563
87 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2563
88 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563
89 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2563
90 ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัด(สพฐ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
91 ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
92 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2563
93 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จค่าน้ำประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
94 ซื้อวัสดุการแพทย์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23  มิถุนายน  2563
95 จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2563
96 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2563
97 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2563
98 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15  มิถุนายน  2563
99 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15  มิถุนายน  2563
100 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2563
101 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2563
102 จ้างทำเว็บไซต์รายปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2563
103 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2563
104 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2563
105 จ้างซ่อมปั๊มสูบน้ำซับเมอสโซล่าเซลล์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2563
106 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2563
107 ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2563
108 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1  มิถุนายน  2563
109 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563
110 จ้างเหมาเรือและรถเพื่อขนส่งเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2563
111 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมัสยิดบ้านเกาะจำ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
112 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์สขนาด 2 แรงม้า หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
113 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์สขนาด 2 แรงม้า หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
114 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
115 ซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการปรับสภาพเเวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
116 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพน้ำมัน,ปลากระป๋อง) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
117 ซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการปรับสภาพเเวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
118 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
119 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพน้ำมัน,ปลากระป๋อง) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
120 ซื้อจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (ข้าวสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
121 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพน้ำมัน,ปลากระป๋อง) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2563
122 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยวันช่วย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2563
123 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผนงานพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2563
124 จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำบ้านเกาะฮั่ง หมู่ที่ 4 (สระบนควน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563
125 จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำบ้านเกาะฮั่ง หมู่ที่ 4 (สระคลองพร้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563
126 จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำบ้านเกาะฮั่ง หมู่ที่ 4 (สระบนควน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
127 จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำบ้านเกาะฮั่ง หมู่ที่ 4 (สระคลองพร้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
128 จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำบ้านเกาะฮั่ง หมู่ที่ 4 (สระบนควน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
129 จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำบ้านเกาะฮั่ง หมู่ที่ 4 (สระคลองพร้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
130 ซื้อจัดซื้อวัสดุในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
131 ซื้อจัดซื้อวัสดุในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
132 จัดซื้อวัสดุในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน 4 รายการ 7 เมษายน 2563
133 ซื้อจัดซื้อวัสดุในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
134 ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัด(สพฐ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 เมษายน 2563
135 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์สขนาด 2 แรงม้า หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
136 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์สขนาด 2 แรงม้า หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
137 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์สขนาด ๒ แรงม้า หมู่ที่ ๓ (บ้านเกาะจำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
138 ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
139 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์สขนาด 2 แรงม้า หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
140 จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำบ้านคลองเตาะ หมู่ที่ 1 บ้านคลองเตาะ ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
141 ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
142 จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำบ้านคลองเตาะ หมู่ที่ 1 บ้านคลองเตาะ ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
143 จ้างโครงการปรับปรุงหอถังประปา, ท่อเมนส่งน้ำและอาคารโรงสูบ หมูที่ 7 ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563
144 จ้างโครงการปรับปรุงหอถังประปา, ท่อเมนส่งน้ำและอาคารโรงสูบ หมูที่ 7 ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563
145 จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำบ้านคลองเตาะ หมู่ที่ 1 บ้านคลองเตาะ ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
146 จ้างโครงการปรับปรุงหอถังประปา, ท่อเมนส่งน้ำและอาคารโรงสูบ หมูที่ 7 ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
147 จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำบ้านคลองเตาะ หมู่ที่ 1 บ้านคลองเตาะ ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
148 จ้างโครงการจัดจ้างซ่อมแซมเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
149 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
150 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล เเบบที่ 1 (กองคลัง) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
151 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
152 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
153 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
154 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
155 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชั้นวางหนังสือนิทาน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
156 ซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
157 ซื้อครุภัณฑ์เกษตร ปั๊มน้ำ (แผนงานพาณิชย์กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
158 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชั้นวางเอนกประสงค์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
159 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
160 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
161 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การป้องกันโรคติดต่อไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
162 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
163 ซื้อวัสดุทางการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะจำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
164 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ ปั๊มซัมเมริส (แผนงานพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
165 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2563
166 ซื้อวัสดุทางการศึกษา (ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัสยิดเกาะนกคอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
167 ซื้อวัสดุทางการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะจำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
168 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
169 ซื้อวัสดุทางการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะจำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
170 ซื้อวัสดุทางการศึกษา (ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัสยิดอัลกอบาตีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
171 ซื้อครุภัณฑ์ (แผนงานพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
172 ซื้อครุภัณฑ์ (แผนงานพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563
173 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
174 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
175 จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (แบบหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.) หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
176 ซื้อกระเป๋าใสเอกสาร โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
177 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
178 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์สขนาด 2 แรงม้า หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กุมภาพันธ์ 2563
179 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์สขนาด 2 แรงม้า หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 มกราคม 2563
180 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท 433 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
181 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์บ้านเกาะปู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 มกราคม 2563
182 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์สขนาด 2 แรงม้า หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 มกราคม 2563
183 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์สขนาด 2 แรงม้า หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 มกราคม 2563
184 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์บ้านเกาะปู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 มกราคม 2563
185 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์บ้านเกาะปู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 มกราคม 2563
186 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เก็บเครื่องครัว (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
187 จ้างเหมาเรือและรถ รอบแข่งขัน ตามโครงการการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
188 จ้างเหมาเรือรับ-ส่ง เด็กและเยาวชนผู้ปกครอง โครงการวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
189 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ เครื่องเสียง เวทีการแสดง โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
190 ซื้อของรางวัลการแสดงบนเวที โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
191 จ้างเหมาเรือและรถ ตามโครงการการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
192 จ้างซ่อมแซมท่อประปา (บ้านเกาะฮั่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มกราคม 2563
193 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา โครงการการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มกราคม 2563
194 จ้างเหมาค่าอาหารและเครื่องดื่ม โครงการการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2562
195 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์บ้านเกาะปู 23 ธันวาคม 2562
196 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์สขนาด 2 แรงม้า หมู่ที่ 6 23 ธันวาคม 2562
197 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
198 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2562
199 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศาลาท่าเรือคลองเตาะใหญ่ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2562
200 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2562
201 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
202 ซื้อวัสดุซ่อมแซมหลังคาอาคารของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัสยิดอัลกอบาตีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
203 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
204 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัด(สพฐ.) 20 พฤศจิกายน 2562
205 ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
206 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัด(สพฐ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
207 ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 20 พฤศจิกายน 2562
208 ซื้อวัสดุซ่อมแซมหลังคาอาคารของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัสยิดอัลกอบาตีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
209 ซื้อวัสดุซ่อมแซมหลังคาอาคารของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัสยิดอัลกอบาตีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
210 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
211 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
212 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 30 ตุลาคม 2562
213 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัด(สพฐ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
214 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัด(สพฐ.) 30 ตุลาคม 2562
215 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
216 เช่าสำนักงาน อบต.เกาะศรีบอยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
217 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท 433 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
218 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
219 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
220 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
221 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
222 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
223 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กันยายน 2562
224 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
225 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
226 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
227 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
228 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
229 จ้างเหมาเต้นท์,โต๊ะเก้าอี้,เครื่องเสียง โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่ชุมชนที่น่าอยู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
230 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
231 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
232 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
233 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเกาะตูหลัง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
234 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
235 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเกาะตูหลัง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
236 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายกีดอล-ติงลิหง้อ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
237 อาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 สิงหาคม 2562
238 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเกาะตูหลัง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
239 ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
240 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัด(สพฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
241 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 4211 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 สิงหาคม 2562
242 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 4211 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 สิงหาคม 2562
243 จ้างเหมาเรือ โครงการฝึกอบรมกู้ชีพกู้ภัยทางทะเลตำบลเกาะศรีบอยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 สิงหาคม 2562
244 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการอบรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาชีพสตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562
245 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562
246 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาชีพสตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562
247 ซื้อชุดนักกีฬา โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเหนือคลองเกมส์ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
248 จ้างเหมาเรือและรถ โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเหนือคลองเกมส์ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
249 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
250 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อดาล หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 กรกฎาคม 2562
251 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
252 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
253 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
254 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัด(สพฐ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
255 ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
256 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัด(สพฐ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
257 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
258 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
259 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัด(สพฐ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
260 ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
261 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
262 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัด(สพฐ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
263 จ้างเหมาชุดการแสดงในพิธีเปิด ศรีบอยาเกมส์ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28  มิถุนายน  2562
264 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำ หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28  มิถุนายน  2562
265 จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศรีบอยาเกมส์ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28  มิถุนายน  2562
266 จ้างเหมาทำอาหารว่าง ศรีบอยาเกมส์ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28  มิถุนายน  2562
267 จ้างเหมาเช่าเต้นท์ พร้อมติดตั้งและรื้อถอน ?ศรีบอยาเกมส์?ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
268 ซื้อของรางวัล (ผ้าขนหนู) ?ศรีบอยาเกมส์?ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
269 ซื้อถ้วยรางวัล ศรีบอยาเกมส์ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
270 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัด(สพฐ.) 26  มิถุนายน  2562
271 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัด(สพฐ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
272 ขุดเจาะบ่อดาล หมู่ 5 20  มิถุนายน  2562
273 จ้างเหมาเรือตามโครงการแข่งขันกีฬา ?ศรีบอยาเกมส์?ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
274 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ และสนามแข่งขัน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
275 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาและชุดนักกีฬา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
276 จ้างทำป้าย ?ศรีบอยาเกมส์?ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
277 จ้างปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
278 จ้างเหมาเครื่องเสียง ศรีบอยาเกมส์ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
279 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำ หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13  มิถุนายน  2562
280 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำ หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13  มิถุนายน  2562
281 โครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำ หมู่ที่ ๖ 12  มิถุนายน  2562
282 จ้างทำเว็บไซต์รายปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2562
283 ซื้อวัสดุซ่อมบ้าน โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
284 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
285 ซื้อครุภัณฑ์ (แผนงานพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2562
286 จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (แบบหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2562
287 โครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 6 4  มิถุนายน  2562
288 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
289 จ้างขุดลอกสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
290 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้ศูนย์กีฬาหมู่บ้าน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
291 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
292 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
293 จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดเกาะนกคอม หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2562
294 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤษภาคม 2562
295 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤษภาคม 2562
296 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤษภาคม 2562
297 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
298 ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
299 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัด(สพฐ.) 21 พฤษภาคม 2562
300 อาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 21 พฤษภาคม 2562
301 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัด(สพฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
302 ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
303 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัด(สพฐ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
304 จ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤษภาคม 2562
305 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤษภาคม 2562
306 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤษภาคม 2562
307 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤษภาคม 2562
308 จ้างขุดลอกตะกอนดินคลองคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤษภาคม 2562
309 จ้างขุดลอกตะกอนดินคลองคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤษภาคม 2562
310 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤษภาคม 2562
311 ซื้อซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤษภาคม 2562
312 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤษภาคม 2562
313 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤษภาคม 2562
314 จ้างขุดลอกตะกอนดินคลองคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤษภาคม 2562
315 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
316 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
317 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พฤษภาคม 2562
318 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัด(สพฐ. 7 พฤษภาคม 2562
319 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤษภาคม 2562
320 จ้างเหมาเรือ รับ-ส่ง ผู้สูงอายุโครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เมษายน 2562
321 จ้างเหมาเต้นท์,โต๊ะเก้าอี้,เครื่องเสียง,พัดลมและเวที ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เมษายน 2562
322 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2562
323 ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2562
324 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2562
325 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
326 ซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ (สำนัดปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เมษายน 2562
327 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เมษายน 2562
328 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เมษายน 2562
329 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายโรงเรียนบ้านติงไหร-คลองปีปี หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2562
330 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2562
331 ซื้อวัสดุซ่อมบ้าน โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
332 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
333 จ้างทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ไม้อัด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
334 จ้างทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ไม้อัด นับคะแนนการเลือกตั้ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
335 จ้างทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ไม้อัด นับคะแนนการเลือกตั้ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
336 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายกุโบร์ หมู่ที่ 2 บ้านเกาะปู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
337 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายติงลิหง้อ-กีดอล หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562
338 จ้างโครงการก่อสร้างซุ้มประตูหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านเกาะจ า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562
339 ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2562
340 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2562
341 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (บ้านเกาะปู ข้อบัญญัติ) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กุมภาพันธ์ 2021
342 จ้างตรวจเช็คสภาพ และบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 433 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กุมภาพันธ์ 2021