ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนา - อ่าวลูโบ๊ะ หมู่ที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก  26 ตุลาคม 2564
2 จ้างป้ายบอร์ดประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2564
3 ซื้อวัสดุประจำหน่วยเลือกตั้งในช่วงสถาณการณ์ covid-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2564
4 จ้างเหมาคุมเครื่องสูบน้ำประปา ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบประปา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
5 จ้างเหมาคุมเครื่องสูบน้ำประปา ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบประปา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
6 จ้างเหมาจดมาตรวัดน้ำและจัดเก็บค่าน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
7 จ้างเหมาจดมาตรวัดน้ำและจัดเก็บค่าน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
8 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบประปาที่ผลิตด้วยเครื่องยนต์ จำนวน 2 จุด จดมาตรวัดน้ำและจัดเก็บค่าน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
9 จ้างเหมาดูแลระบบประปา และซ่อมแซมบำรุงรักษาประปา หมู่ที่ 2,3,5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
10 จ้างเหมาเวรยามรักษาความปลอดภัยประจำ อบต.เกาะศรีบอยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
11 เช่าสำนักงาน อบต.เกาะศรีบอยา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
12 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (แผนงานพาณิชย์) ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
13 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายติงลิหงอ-กีดอล หมูที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
14 จ้างจัดจ้างเหมาเรือ รับส่งประชาชนเพื่อรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
15 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองการศึกษาฯ) ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
16 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
17 จ้างจ้างเหมาเรือ รับส่งประชาชนเพื่อรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
18 จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง ขอขอบคุณนักกีฬาผู้จัดการทีมฯ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
19 ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัด(สพฐ.) ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
20 ซื้ออาหารเสริมนม(สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
21 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (แผนงานพาณิชย์ กองช่าง) ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
22 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (แผนงานพาณิชย์ กองช่าง) ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
23 ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะจำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
24 จ้างตรวจเช็คสภาพ และบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 433 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนา - อ่าวลูโบ๊ะ หมู่ที่ 2  20 สิงหาคม 2564
26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนา - อ่าวลูโบ๊ะ หมู่ที่ 2  20 สิงหาคม 2564
27 จ้างโครงการปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ 2 บ้านเกาะปู (จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
28 จ้างโครงการปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ 2 บ้านเกาะปู (จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
29 จ้างเหมารถบัส รับส่งประชาชนเพื่อรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
30 จ้างโครงการปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ 2 บ้านเกาะปู (จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
31 จ้างเหมาเรือ รับส่งประชาชนเพื่อรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
32 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายติงลิหงอ-กีดอล หมูที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
33 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายติงลิหงอ-กีดอล หมูที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
34 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายซอยประปา หมู่ที่ 1 บ้านคลองเตาะ (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
35 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (บ้านหลังเกาะ) หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
36 จ้างโครงการปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ 6 บ้านเกาะศรีบอยา (จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
37 ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
38 จ้างซ่อมเครื่องยนต์สูบน้ำ (แผนงานพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
39 ซื้อซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค(ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
40 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายซอยสุระ หมู่ที่ 1 บ้านคลองเตาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
41 ซื้อจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค(ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
42 จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (แบบหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.) หมู่ที่ 5 บ้านติงไหร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
43 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนม(สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
44 ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัด(สพฐ.) ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
45 ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
46 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมัสยิดหลังเกาะ-สามแยกจอเจีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2564
47 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยสิ (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2564
48 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2564
49 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
50 จ้างปรับปรุงถนนสายทุ้งไม้ไผ่ หมู่ที่ 7 (เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
51 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผนงานพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
52 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
53 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
54 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
55 จ้างทำเว็บไซต์รายปี ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
56 อาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  7  มิถุนายน  2564
57 ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัด(สพฐ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
58 ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. (โครงการเยียวยาเกษตรกร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2564
59 ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (โครงการเยียวยาเกษตรกร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2564
60 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (บ้านติงไหร) หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
61 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (บ้านหลังเกาะ) หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
62 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าเรือคลองเตาะ-ท่าเรือคลองเตาะใหญ่ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
63 จ้างโครงการปรับปรุงบ่อน้ำตื้น จำนวน 6 บ่อ หมูที่ 4 บ้านเกาะฮั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
64 จ้างโครงการปรับปรุงบ่อน้ำตื้น จำนวน 6 บ่อ หมูที่ 4 บ้านเกาะฮั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
65 จ้างโครงการปรับปรุงบ่อน้ำตื้น จำนวน 6 บ่อ หมูที่ 4 บ้านเกาะฮั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
66 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (บ้านหลังเกาะ) หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
67 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายโรงเรียน - ประปา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
68 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยอันดามัน หมูที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
69 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
70 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
71 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการอบรมโครงการอบรมฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาชีพสตรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ?กิจกรรมทำผ้ามัดย้อม? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2564
72 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2564
73 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่างแผนงานพาณิชย์) จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
74 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
75 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
76 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
77 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
78 ซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่ที่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
79 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์สขนาด 2 แรงม้า หมู่ที่ 2 (เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
80 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (บ้านเกาะปู ข้อบัญญัติ) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
81 จ้างตรวจเช็คสภาพ และบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 433 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
82 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผนงานพาณิชย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
83 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผนงานพาณิชย์) จำนวน 24 รายการ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
84 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผนงานพาณิชย์) จำนวน 24 รายการ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
85 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผนงานพาณิชย์) จำนวน 24 รายการ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
86 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
87 จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
88 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัด(สพฐ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
89 ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
90 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัด(สพฐ.)  11 มกราคม 2564
91 ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
92 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
93 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผนงานพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
94 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสระเก็บน้ำหมู่ที่ 6 บ้านเกาะศรีบอยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 มกราคม 2564
95 ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กรวยจราจร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
96 จ้างซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมบ่อ สายลูโบ๊ะ,สายนาโต๊ะหนา,สายสามแยก-ท่าเรือบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
97 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังถนนท่าเรือเกาะตูหลัง หมู่ที่ 2 บ้านเกาะปู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
98 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
99 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสระเก็บน้ำหมู่ที่ 6 บ้านเกาะศรีบอยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 ธันวาคม 2563
100 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสระเก็บน้ำหมู่ที่ 6 บ้านเกาะศรีบอยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 ธันวาคม 2563
101 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
102 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
103 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสานสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2563
104 ปรับปรุงสระเก็บน้ำหมู่ที่ 6 บ้านเกาะศรีบอยา  9 ธันวาคม 2563
105 ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
106 จ้างวางท่อพร้อมถมดินลูกรังป้องกันการกัดเซาะตลิ่งบริเวณถนนสายคลองเตาะใหญ่ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2563
107 ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
108 ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน/รายหัว ศูนย์อัลกอบาตีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ตุลาคม 2563
109 ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน/รายหัว ศูนย์อัลกอบาตีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
110 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร อบต.เกาะศรีบอยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
111 ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน/รายหัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะจำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
112 ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน/รายหัว ศูนย์เกาะนกคอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
113 ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน/รายหัว ศูนย์อัลกอบาตีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
114 เช่าสำนักงาน อบต.เกาะศรีบอยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
115 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (พ่วงข้างสามล้อ) (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
116 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
117 ซื้อซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
118 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะจำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
119 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โทรศัพท์สำนักงาน) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
120 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ต (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
121 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
122 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
123 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
124 ซื้อครุภัณฑ์เกษตร (แผนงานพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
125 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
126 จ้างตรวจเช็คสภาพ และบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 433 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
127 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
128 ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมติดผนัง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
129 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
130 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชั้นวางเอนกประสงค์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
131 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
132 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
133 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
134 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
135 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
136 จ้างเหมาเรือ โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองค์ ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
137 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
138 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
139 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
140 ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
141 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้,ตู้เก็บเอกสาร,ตู้ลิ้นชัก (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
142 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชั้นวางเอนกประสงค์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
143 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (สำนักงานปลัด) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
144 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ วัตถุดิบ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาชีพสตรี กิจกรรมการแปรรูปอาหารทะเล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2563
145 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2563
146 ซื้อครุภัณฑ์ปั๊มสูบน้ำ (แผนงานพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
147 จ้างสำรวจแระเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
148 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
149 ซื้อวัสดุ หิน อิฐบล็อก เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าและรอบๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
150 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
151 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าเรือคลองเตาะ-ท่าเรือคลองเตาะใหญ่ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
152 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
153 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
154 ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัด(สพฐ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
155 ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
156 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2563
157 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จค่าน้ำประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
158 ซื้อวัสดุการแพทย์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2563
159 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2563
160 จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2563
161 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2563
162 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2563
163 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2563
164 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
165 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
166 จ้างทำเว็บไซต์รายปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
167 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2563
168 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
169 จ้างซ่อมปั๊มสูบน้ำซับเมอสโซล่าเซลล์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
170 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
171 ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2563
172 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2563
173 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
174 จ้างเหมาเรือและรถเพื่อขนส่งเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
175 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมัสยิดบ้านเกาะจำ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
176 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์สขนาด 2 แรงม้า หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
177 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์สขนาด 2 แรงม้า หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
178 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
179 ซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการปรับสภาพเเวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
180 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพน้ำมัน,ปลากระป๋อง) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
181 ซื้อจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (ข้าวสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
182 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
183 ซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการปรับสภาพเเวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
184 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพน้ำมัน,ปลากระป๋อง) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
185 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพน้ำมัน,ปลากระป๋อง) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
186 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยวันช่วย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
187 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผนงานพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
188 จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำบ้านเกาะฮั่ง หมู่ที่ 4 (สระคลองพร้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
189 จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำบ้านเกาะฮั่ง หมู่ที่ 4 (สระบนควน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
190 จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำบ้านเกาะฮั่ง หมู่ที่ 4 (สระคลองพร้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
191 จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำบ้านเกาะฮั่ง หมู่ที่ 4 (สระบนควน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
192 จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำบ้านเกาะฮั่ง หมู่ที่ 4 (สระคลองพร้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
193 จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำบ้านเกาะฮั่ง หมู่ที่ 4 (สระบนควน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
194 ซื้อจัดซื้อวัสดุในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
195 ซื้อจัดซื้อวัสดุในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
196 จัดซื้อวัสดุในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน 4 รายการ  7 เมษายน 2563
197 ซื้อจัดซื้อวัสดุในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
198 ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัด(สพฐ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 เมษายน 2563
199 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์สขนาด 2 แรงม้า หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
200 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์สขนาด ๒ แรงม้า หมู่ที่ ๓ (บ้านเกาะจำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
201 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์สขนาด 2 แรงม้า หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
202 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์สขนาด 2 แรงม้า หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
203 ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
204 จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำบ้านคลองเตาะ หมู่ที่ 1 บ้านคลองเตาะ ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
205 ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
206 จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำบ้านคลองเตาะ หมู่ที่ 1 บ้านคลองเตาะ ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
207 จ้างโครงการปรับปรุงหอถังประปา, ท่อเมนส่งน้ำและอาคารโรงสูบ หมูที่ 7 ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
208 จ้างโครงการปรับปรุงหอถังประปา, ท่อเมนส่งน้ำและอาคารโรงสูบ หมูที่ 7 ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
209 จ้างโครงการปรับปรุงหอถังประปา, ท่อเมนส่งน้ำและอาคารโรงสูบ หมูที่ 7 ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
210 จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำบ้านคลองเตาะ หมู่ที่ 1 บ้านคลองเตาะ ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
211 จ้างโครงการจัดจ้างซ่อมแซมเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
212 จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำบ้านคลองเตาะ หมู่ที่ 1 บ้านคลองเตาะ ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
213 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
214 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล เเบบที่ 1 (กองคลัง) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
215 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
216 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
217 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
218 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
219 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชั้นวางหนังสือนิทาน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
220 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชั้นวางเอนกประสงค์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
221 ซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
222 ซื้อครุภัณฑ์เกษตร ปั๊มน้ำ (แผนงานพาณิชย์กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
223 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
224 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
225 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การป้องกันโรคติดต่อไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
226 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
227 ซื้อวัสดุทางการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะจำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
228 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ ปั๊มซัมเมริส (แผนงานพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
229 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
230 ซื้อวัสดุทางการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะจำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
231 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
232 ซื้อวัสดุทางการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะจำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
233 ซื้อวัสดุทางการศึกษา (ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัสยิดเกาะนกคอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
234 ซื้อวัสดุทางการศึกษา (ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัสยิดอัลกอบาตีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
235 ซื้อครุภัณฑ์ (แผนงานพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
236 ซื้อครุภัณฑ์ (แผนงานพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
237 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
238 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
239 จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (แบบหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.) หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
240 ซื้อกระเป๋าใสเอกสาร โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
241 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
242 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์สขนาด 2 แรงม้า หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
243 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท 433 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
244 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์สขนาด 2 แรงม้า หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 มกราคม 2563
245 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์บ้านเกาะปู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 มกราคม 2563
246 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์สขนาด 2 แรงม้า หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 มกราคม 2563
247 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์สขนาด 2 แรงม้า หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 มกราคม 2563
248 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์บ้านเกาะปู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 มกราคม 2563
249 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์บ้านเกาะปู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 มกราคม 2563
250 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เก็บเครื่องครัว (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
251 จ้างเหมาเรือและรถ รอบแข่งขัน ตามโครงการการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
252 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ เครื่องเสียง เวทีการแสดง โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
253 จ้างเหมาเรือรับ-ส่ง เด็กและเยาวชนผู้ปกครอง โครงการวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
254 ซื้อของรางวัลการแสดงบนเวที โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
255 จ้างเหมาเรือและรถ ตามโครงการการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
256 จ้างซ่อมแซมท่อประปา (บ้านเกาะฮั่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
257 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา โครงการการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
258 จ้างเหมาค่าอาหารและเครื่องดื่ม โครงการการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2562
259 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์สขนาด 2 แรงม้า หมู่ที่ 6  23 ธันวาคม 2562
260 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์บ้านเกาะปู  23 ธันวาคม 2562
261 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2562
262 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2562
263 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศาลาท่าเรือคลองเตาะใหญ่ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2562
264 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2562
265 ซื้อวัสดุซ่อมแซมหลังคาอาคารของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัสยิดอัลกอบาตีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2562
266 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2562
267 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัด(สพฐ.)  20 พฤศจิกายน 2562
268 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัด(สพฐ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤศจิกายน 2562
269 ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  20 พฤศจิกายน 2562
270 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤศจิกายน 2562
271 ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤศจิกายน 2562
272 ซื้อวัสดุซ่อมแซมหลังคาอาคารของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัสยิดอัลกอบาตีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2562
273 ซื้อวัสดุซ่อมแซมหลังคาอาคารของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัสยิดอัลกอบาตีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2562
274 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2562
275 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2562
276 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัด(สพฐ.)  30 ตุลาคม 2562
277 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  30 ตุลาคม 2562
278 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2562
279 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัด(สพฐ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2562
280 เช่าสำนักงาน อบต.เกาะศรีบอยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
281 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท 433 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
282 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
283 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
284 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
285 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
286 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
287 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2562
288 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2562
289 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2562
290 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2562
291 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2562
292 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2562
293 จ้างเหมาเต้นท์,โต๊ะเก้าอี้,เครื่องเสียง โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่ชุมชนที่น่าอยู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2562
294 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
295 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2562
296 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
297 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเกาะตูหลัง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2562
298 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเกาะตูหลัง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2562
299 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายกีดอล-ติงลิหง้อ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2562
300 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2562
301 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัด(สพฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
302 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเกาะตูหลัง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
303 อาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  5 สิงหาคม 2562
304 ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
305 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 4211 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2562
306 จ้างเหมาเรือ โครงการฝึกอบรมกู้ชีพกู้ภัยทางทะเลตำบลเกาะศรีบอยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2562
307 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 4211 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2562
308 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการอบรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาชีพสตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2562
309 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาชีพสตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2562
310 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2562
311 ซื้อชุดนักกีฬา โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเหนือคลองเกมส์ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2562
312 จ้างเหมาเรือและรถ โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเหนือคลองเกมส์ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2562
313 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อดาล หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 กรกฎาคม 2562
314 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2562
315 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2562
316 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2562
317 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2562
318 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัด(สพฐ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2562
319 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2562
320 ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2562
321 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัด(สพฐ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2562
322 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2562
323 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัด(สพฐ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2562
324 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัด(สพฐ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2562
325 ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2562
326 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2562
327 จ้างเหมาทำอาหารว่าง ศรีบอยาเกมส์ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2562
328 จ้างเหมาชุดการแสดงในพิธีเปิด ศรีบอยาเกมส์ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2562
329 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำ หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  มิถุนายน  2562
330 จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศรีบอยาเกมส์ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2562
331 จ้างเหมาเช่าเต้นท์ พร้อมติดตั้งและรื้อถอน ?ศรีบอยาเกมส์?ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2562
332 ซื้อถ้วยรางวัล ศรีบอยาเกมส์ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2562
333 ซื้อของรางวัล (ผ้าขนหนู) ?ศรีบอยาเกมส์?ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2562
334 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัด(สพฐ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2562
335 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัด(สพฐ.)  26  มิถุนายน  2562
336 ขุดเจาะบ่อดาล หมู่ 5  20  มิถุนายน  2562
337 จ้างทำป้าย ?ศรีบอยาเกมส์?ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2562
338 จ้างปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2562
339 จ้างเหมาเรือตามโครงการแข่งขันกีฬา ?ศรีบอยาเกมส์?ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2562
340 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาและชุดนักกีฬา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2562
341 จ้างเหมาเครื่องเสียง ศรีบอยาเกมส์ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2562
342 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ และสนามแข่งขัน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2562
343 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำ หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13  มิถุนายน  2562
344 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำ หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13  มิถุนายน  2562
345 โครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำ หมู่ที่ ๖  12  มิถุนายน  2562
346 จ้างทำเว็บไซต์รายปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2562
347 ซื้อวัสดุซ่อมบ้าน โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2562
348 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2562
349 จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (แบบหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2562
350 โครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 6  4  มิถุนายน  2562
351 ซื้อครุภัณฑ์ (แผนงานพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2562
352 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2562
353 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2562
354 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2562
355 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้ศูนย์กีฬาหมู่บ้าน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2562
356 จ้างขุดลอกสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2562
357 จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดเกาะนกคอม หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2562
358 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2562
359 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2562
360 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2562
361 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2562
362 อาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  21 พฤษภาคม 2562
363 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัด(สพฐ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
364 ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
365 ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
366 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัด(สพฐ.)  21 พฤษภาคม 2562
367 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัด(สพฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
368 จ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2562
369 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2562
370 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2562
371 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2562
372 จ้างขุดลอกตะกอนดินคลองคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2562
373 จ้างขุดลอกตะกอนดินคลองคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2562
374 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2562
375 จ้างขุดลอกตะกอนดินคลองคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2562
376 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2562
377 ซื้อซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2562
378 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2562
379 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2562
380 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2562
381 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2562
382 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัด(สพฐ.  7 พฤษภาคม 2562
383 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2562
384 จ้างเหมาเต้นท์,โต๊ะเก้าอี้,เครื่องเสียง,พัดลมและเวที ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2562
385 จ้างเหมาเรือ รับ-ส่ง ผู้สูงอายุโครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2562
386 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2562
387 ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2562
388 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2562
389 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2562
390 ซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ (สำนัดปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2562
391 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2562
392 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2562
393 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายโรงเรียนบ้านติงไหร-คลองปีปี หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2562
394 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2562
395 ซื้อวัสดุซ่อมบ้าน โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2562
396 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2562
397 จ้างทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ไม้อัด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2562
398 จ้างทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ไม้อัด นับคะแนนการเลือกตั้ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2562
399 จ้างทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ไม้อัด นับคะแนนการเลือกตั้ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2562
400 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายกุโบร์ หมู่ที่ 2 บ้านเกาะปู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2562
401 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายติงลิหง้อ-กีดอล หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2562
402 จ้างโครงการก่อสร้างซุ้มประตูหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านเกาะจ า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2562
403 ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2562
404 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2562