ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)ของ ศพด.บ้านเขาไว้ข้าวและร.ร.บ้านดินแดง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2564
2 ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)ของ ศพด.บ้านเขาไว้ข้าวและร.ร.บ้านดินแดง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2564
3 ซื้อจัดซื้อพัสดุอาหารเสริมนม (โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2564
4 ซื้อจัดซื้อพัสดุอาหารเสริม(นม)ของ ศพด.บ้านเขาไว้ข้าว และร.ร.บ้านดินแดงโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2564
5 ซื้อจัดซื้อพัสดุอาหารเสริม(นม)ของ ศพด.บ้านเขาไว้ข้าว และร.ร.บ้านดินแดงโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2564
6 ซื้อจัดซื้อพัสดุอาหารเสริม(นม)ของ ศพด.บ้านเขาไว้ข้าว และร.ร.บ้านดินแดงโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2564
7 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2564
8 ซื้อจัดซื้อพัสดุ (อาหารเสริมนม) โครงการเยียวยาเกษรตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2564
9 ซื้อจัดซื้อพัสดุอาหารเสริมนม (โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2564
10 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เหล็กกระจกบานเลื่อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2564
11 ซื้อจัดซื้อพัสดุ (อาหารเสริมนม) โครงการเยียวยาเกษรตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2564
12 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 พฤษภาคม 2564
13 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2564
14 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2564
15 จ้างโครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2564
16 จ้างจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง(ทะเบียน บง-9807 กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2564
17 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2564
18 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2564
19 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 พฤษภาคม 2564
20 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 พฤษภาคม 2564
21 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2564
22 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤษภาคม 2564
23 ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2564
24 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยศาลาหมู่ที่ 5 ตำบลดินแดง ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2564
25 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 29 เมษายน 2564
26 วัสดุคอมพิวเตอร์ 21 เมษายน 2564
27 ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2564
28 ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2564
29 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2564
30 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กิจการพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2564
31 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กิจการพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2564
32 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กิจการพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2564
33 ซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ(ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2564
34 ซื้อจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2564
35 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2564
36 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2564
37 ซื้อครุภัณฑ์อื่น(ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2564
38 จ้างซ่อมแซมถนนหมู่ 2 หมู่ที่ 5และหมู่ที่ 6 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2564
39 จ้างซ่อมแซมถนนหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2564
40 จ้างซ่อมแซมถนนหมู่ 2 หมู่ที่ 5และหมู่ที่ 6 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2564
41 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2564
42 จ้างซ่อมแซมถนนหมู่ 2 หมู่ที่ 5และหมู่ที่ 6 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2564
43 จ้างซ่อมแซมถนนหมู่ 2 หมู่ที่ 5และหมู่ที่ 6 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2564
44 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2564
45 ซื้อครุภัณฑ์อื่น(ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2564
46 ซื้อครุภัณฑ์อื่น(ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2564
47 ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2564
48 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กิจการพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2564
49 จ้างจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง(ทะเบียน บง-9807 กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2564
50 ซื้อจัดชื้อวัสดุคอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2564
51 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2564
52 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น (ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2564
53 ซื้อโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา(กิจกรรมผลิตสื่อการเรียนการสอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2564
54 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ซัมเมิร์ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2564
55 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2564
56 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2564
57 จ้างจ้างซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2564
58 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กิจการพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2564
59 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ซัมเมิร์ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2564
60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลายทาง-ช่องเขาหมู่ที่1,2 และหมู่ที่ 3 ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 25 ธันวาคม 2563
61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยอ่างทอง(ตอนที่ 2)หมู่ที่ 2 บ้านเขาไว้ข้าว ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 395 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน 23 ธันวาคม 2563
62 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2563
63 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2563
64 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ธันวาคม 2563
65 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ธันวาคม 2563
66 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ธันวาคม 2563
67 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลายทาง-ช่องเขาหมู่ที่1,2 และหมู่ที่ 3 ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 9 ธันวาคม 2563
68 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยอ่างทอง(ตอนที่ 2)หมู่ที่ 2 บ้านเขาไว้ข้าว ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 395 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน 9 ธันวาคม 2563
69 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยอ่างทอง(ตอนที่ 2)หมู่ที่ 2 บ้านเขาไว้ข้าว ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 395 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน 9 ธันวาคม 2563
70 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลายทาง-ช่องเขาหมู่ที่1,2 และหมู่ที่ 3 ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 9 ธันวาคม 2563
71 ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2563 (กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธันวาคม 2563
72 ซื้อจัดซื้อพัสดุ (อาหารเสริมนม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว และ โรงเรียนบ้านดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2563
73 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤศจิกายน 2563
74 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤศจิกายน 2563
75 จ้างจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุตำบลดินแดง ผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง และผู้นำชุมชนตำบลดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2563
76 จ้างจัดจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุตำบลดินแดง ผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่่วนตำบลดินแดง และผู้นำชุมชนตำบลดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2563
77 จ้างจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุตำบลดินแดง ผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง และผู้นำชุมชนตำบลดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2563
78 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2563
79 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยอ่างทอง(ตอนที่ 2)หมู่ที่ 2 บ้านเขาไว้ข้าว ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 395 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ 19 ตุลาคม 2563
80 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลายทาง-ช่องเขาหมู่ที่1,2 และหมู่ที่ 3 ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ 19 ตุลาคม 2563
81 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2563
82 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2563
83 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2563
84 ซื้อจัดซือวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2563
85 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2563
86 จ้างจ้างซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว(อาคารเรียนหลังเก่าและอาคารเรียนหลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2563
87 จ้างซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว(อาคารเรียนหลังเก่าและอาคารเรียนหลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2563
88 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2563
89 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2563
90 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563
91 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563
92 จ้างจ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์ อบต.ดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
93 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กิจการพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
94 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กิจการพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
95 จ้างจ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์ อบต.ดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
96 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
97 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น (มอเตอร์ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
98 จ้างจ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์ อบต.ดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
99 จ้างจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
100 จ้างจ้างซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว(อาคารเรียนหลังเก่าและอาคารเรียนหลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
101 จ้างบุกเบิกถนน (ซอยลุงเคลื่อน) หมู่ที่ 1 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ กว้าง 5 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 932 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
102 จ้างจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
103 จ้างจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
104 จ้างจ้างเป่าล้างบ่อบาดาล หมูที่ 4 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563
105 ซื้อจัดซื้อครุภัณอื่น (ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563
106 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กิจการพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
107 ซื้อจัดซื้อครุภัณอื่น (ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
108 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2563
109 จ้างจ้างเหมาทำวารสารประชาสัมพันธ์ อบต.ดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
110 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมอาชีพงานผ้าทำมือ 31 สิงหาคม 2563
111 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2563
112 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โทรทัศน์ LED TV แบบ Smart ขนาด 32 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2563
113 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม 2563
114 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
115 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง (ทะเบียน บง - 9807 กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
116 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
117 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง (ทะเบียน บง - 9807 กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
118 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง (ทะเบียน บง - 9807 กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
119 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2563
120 ซื้อจัดซือวัสดุก่อสร้างกระเบื้องมุงหลังคาและตะขอ (ดำเนินการช่วนเหลือครัวเรือนราษฎร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2563
121 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2563
122 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 สิงหาคม 2563
123 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 สิงหาคม 2563
124 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 สิงหาคม 2563
125 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
126 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
127 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
128 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2563
129 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2563
130 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น (ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2563
131 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2563
132 จ้างจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
133 ซื้อจัดซื้ัอวัสดุอุปกรณ์ดำเนินโครงการงานวันสารทเดือนสิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
134 จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม(โครงการฝึกอบรมอาชีพงานผ้าทำมือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
135 จ้างจ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2563
136 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(เงินอุดหนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2563
137 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2563
138 จ้างจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ สำหรับโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง) ประจำปีงบประมาณ2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2563
139 จ้างจ้างเหมาทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2563
140 เช่าเช่าสถานที่เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2563
141 จ้างจ้างเหมาบริการเช่าเคมีดับเพลิงและแก๊บหุงต้ม สำหรับใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2563
142 จ้างจ้างเหมาเช่าสถานที่เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2563
143 เช่าเช่าสถานที่เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2563
144 จ้างจ้างเหมาจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2563
145 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น (ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2563
146 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น (ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2563
147 จ้างซ่อมแซมถนน (ถมหลุมบ่อ) ถนนสายซอยสุขสว่าง หมู่ที่ 3 , ถนนสายซอยศาลา และซอยอ้อมควน หมู่ที่ 5 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ระยะทางรวม 2,850 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563
148 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563
149 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น (ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563
150 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ถาดอาหารเด็กแบบหลุมสแตลเลส5 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กรกฎาคม 2563
151 ซื้อจัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กรกฎาคม 2563
152 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ถาดอาหารเด็กแบบหลุมสแตลเลส 5 ช่อง แบบมีผาพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กรกฎาคม 2563
153 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ถาดอาหารเด็กแบบหลุมสแตลเลส5 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2563
154 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กิจการพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2563
155 จ้างจ้างทำเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2563
156 จ้างจ้างต่อเติมท่อเมนประปาหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 ระยะทางรวม 2,890 เมตร ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
157 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบอินฟาเรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
158 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
159 ซื้อจัดซื้อพัสดุ(อาหารเสริมนม)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าวและโรงเรียนบ้านดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
160 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
161 ซื้อจัดซื้อคูลเลอร์สแตลเลส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
162 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
163 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25  มิถุนายน  2563
164 ซื้อจัดซื้อชั้นวางคูลเลอร์สแตลเลส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25  มิถุนายน  2563
165 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
166 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
167 ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23  มิถุนายน  2563
168 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมูที่ 4 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
169 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2563
170 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2563
171 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กิจการพาณิชย์์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2563
172 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น (ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2563
173 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2563
174 จ้างจ้างค่าอาหาร (โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  มิถุนายน  2563
175 จัดซื้อถังขยะติดเชื้อ 15  มิถุนายน  2563
176 ซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2563
177 จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน(ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2563
178 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2563
179 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2563
180 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2563
181 ซื้อจัดหาพัสดุ (อาหารเสริม นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว และโรงเรียนบ้านดินแดง ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
182 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
183 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
184 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
185 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
186 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน(ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำลำทับ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 พฤษภาคม 2563
187 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
188 ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
189 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหมอนอม ตอนที่3 หมู่ที่2 ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีระยะทางไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ 27 เมษายน 2563
190 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
191 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน(ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำลำทับ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 เมษายน 2563
192 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน(ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำลำทับ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 เมษายน 2563
193 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2563
194 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563
195 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหมอนอม ตอนที่3 หมู่ที่2 ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีระยะทางไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ 16 เมษายน 2563
196 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหมอนอม ตอนที่3 หมู่ที่2 ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีระยะทางไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ 16 เมษายน 2563
197 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหมอนอม ตอนที่3 หมู่ที่2 ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีระยะทางไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ 15 เมษายน 2563
198 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหมอนอม ตอนที่3 หมู่ที่2 ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีระยะทางไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 เมษายน 2563
199 จ้างจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง (ทะเบียน บง - 9807 กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
200 จ้างจ้างเหมาทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
201 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
202 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
203 ซื้อซื้อครุภัณฑ์อื่น (ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
204 จ้างจ้างเหมาทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
205 จ้างจ้างซ่อมแซมท่อเมนประปา หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
206 จ้างจ้างซ่อมแซมท่อเมนประปา หมู่ที่ 3 และหมู่ที่4 ตำบลดินแดง อำดภอลำทับ จังหวักกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
207 จ้างจ้างซ่อมแซมท่อเมนประปา หมู่ที่ 3 และหมู่ที่4 ตำบลดินแดง อำดภอลำทับ จังหวักกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
208 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
209 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
210 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
211 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
212 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
213 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
214 ซื้อดำเนินการจัดซื้อตู้เอกสารเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563
215 จ้างจ้างซ่อมแซมหอถังประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563
216 จ้างจ้างค่าอาหาร (โครงการฝึกอบรมอาชีพ การทำผ้ามัดย้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563
217 จ้างจ้างก่อสร้างระบบหอถังประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
218 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหมอนอม ตอนที่3 หมู่ที่2 ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีระยะทางไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร 18 มีนาคม 2563
219 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน(ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำลำทับ จังหวัดกระบี่ 18 มีนาคม 2563
220 จ้างจ้างค่าอาหาร (โครงการฝึกอบรมอาชีพ การทำผ้ามัดย้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
221 จ้างจ้างกรุยทางถางป่าสองข้างทาง ถนนสายขอนพอ - ปลายทับใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
222 ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรื้อการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
223 ซื้อจัดซื้อชุดรับแขก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
224 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการอบรม (โครงการฝึกอบรมอาชีพ การทำผ้ามัดย้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
225 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น (ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2563
226 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กิจการพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
227 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
228 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
229 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2563
230 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2563
231 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2563
232 จ้างจ้างเหมาทำป้ายอลูซิ่งติดสติ๊กเกอร์ รณรงค์หมวกนิรภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
233 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
234 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายร่วมใจพัฒนา กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 390 เมตร หมู่ที่ 4 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กุมภาพันธ์ 2563
235 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
236 ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ(การแข่งขันกีฬามวยปล้ำและมวยปล้ำชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาค 4 ระหว่างวันที่ 6-9 ก.พ. 63) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2563
237 จัดซื้อวัสดุสำหรับโครงการรักการอ่าน 30 มกราคม 2563
238 จ้างต่อเติมท่อเมนประปา หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 ระยะทาง 1,555 เมตร ตำบลดินแดง อำเภอ ลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
239 ซื้อซื้อครุภัณฑ์อื่น (ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563
240 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนสายซอยจิตรภิรมย์ หมู่ที่ 5 และถนนสายซอยสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563
241 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
242 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
243 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
244 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
245 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
246 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
247 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
248 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2562
249 ซื้อจัดซื้อวัสดก่อสร้าง (กิจการพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2562
250 ซื้อจัดซื้อวัสดก่อสร้าง (กิจการพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2562
251 ซื้อจัดซื้อวัสดก่อสร้าง (กิจการพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2562
252 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
253 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
254 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
255 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
256 จ้างจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
257 จ้างจ้างพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์พร้อมกรอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
258 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2562
259 เช่าจ้างเช่าเวทีและเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง (โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ พฤกษานุรักษ์ มเหสักข์ นวมินทรานุสร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2562
260 ซื้อโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ (วันพ่อแห่งชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2562
261 จ้างจ้างซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ระยะทาง 3,807 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2562
262 จ้างจัดจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุตำบลดินแดง ผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดงและผู้นำชุมชนตำบลดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2562
263 จ้างซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ระยะทาง 3,807 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
264 จ้างซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ระยะทาง 3,807 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
265 จ้างจัดจ้างทำวารสาร(ปฏิทินประจำปี2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
266 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น (ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2562
267 ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์อื่น (ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
268 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
269 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กิจการพาณิชย์) 4 พฤศจิกายน 2562
270 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
271 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
272 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
273 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
274 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนบ้านดินแดงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
275 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
276 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2562
277 จ้างจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ(โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาลฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
278 จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ ๒ จ้างสำรวจข้อมูลภาคสนามและบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
279 ซื้อครุภัณฑ์อื่น(ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
280 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กิจการพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
281 ซื้อครุภัณฑ์อื่น(ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
282 ซื้อครุภัณฑ์อื่น(ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
283 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กิจการพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
284 จ้างโครงการบุกเบิกถนนซอยบัวนุช หมูที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
285 ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา (กิจกรรมผลิตสื่อการเรียนการสอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
286 จ้างโครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 3 ระยะทางรวม 2,420 เมตร ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
287 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
288 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 3 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
289 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
290 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(เงินอุดหนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
291 ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กันยายน 2562
292 จ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
293 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายปลายซอยบ่อน้ำใส หมู่ที่ 2 ระยะทาง 720 เมตร ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
294 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายปลายซอยบ่อน้ำใส หมู่ที่ 2 ระยะทาง 720 เมตร ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
295 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายปลายซอยบ่อน้ำใส หมู่ที่ 2 ระยะทาง 720 เมตร ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
296 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
297 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
298 จ้างเหมาทำครุภัณฑ์อื่น(สมอบกยึดเสาธง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
299 จ้างซ่อมแซมและต่อเติมท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,หมู่ที่ 4และหมู่ที่ 5 ระยะทาง 1,050 เมตร ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
300 จ้างซ่อมแซมและต่อเติมท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,หมู่ที่ 4และหมู่ที่ 5 ระยะทาง 1,050 เมตร ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
301 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
302 จ้างซ่อมแซมและต่อเติมท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,หมู่ที่ 4และหมู่ที่ 5 ระยะทาง 1,050 เมตร ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
303 ซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในการอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
304 จ้างจ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
305 ซื้อจัดซื้อวัสดุ(เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาค พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พุทธศักราช 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
306 จ้างจ้างเหมารถบัส สำหรับโครงการศึกษาดูงานการจัดกระบวนการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเข้าไว้ข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
307 ซื้อครุณฑ์อื่น(ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
308 ซื้อครุณฑ์อื่น(ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
309 ซื้อวัสดุสำหรับโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์(กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
310 ซื้อครุณฑ์อื่น(ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
311 ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2562
312 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
313 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กิจการพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
314 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
315 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง(ทะเบียน บง 9807 กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
316 ซื้อครุภัณฑ์(เครื่องคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กรกฎาคม 2562
317 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2562
318 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(เงินอุดหนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
319 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28  มิถุนายน  2562
320 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสระแก้ว ตอนที่ 4 หมู่ที่ 1,6 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27  มิถุนายน  2562
321 จ้างซ่อมแซมถนนหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2562
322 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสระแก้ว ตอนที่ 4 หมู่ที่ 1,6 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14  มิถุนายน  2562
323 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสระแก้ว ตอนที่ 4 หมู่ที่ 1,6 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14  มิถุนายน  2562
324 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสระแก้ว ตอนที่ 4 หมู่ที่ 1,6 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ 13  มิถุนายน  2562
325 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13  มิถุนายน  2562
326 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
327 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ในการอบรม(โครงการฝึกอบรมอาชีพ การทำผ้ามัดย้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2562
328 จ้างค่าอาหาร(โครงการฝึกอบรมอาชีพ การทำผ้ามัดย้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2562
329 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายสระแก้ว ตอนที่ 4 หมู่ 1-6 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ 10  มิถุนายน  2562
330 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6  มิถุนายน  2562
331 ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6  มิถุนายน  2562
332 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6  มิถุนายน  2562
333 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6  มิถุนายน  2562
334 ซื้อครุภัณฑ์อื่น(ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6  มิถุนายน  2562
335 ซื้อครุภัณฑ์อื่น(ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
336 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กิจการพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
337 ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
338 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2562
339 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2562
340 จ้างซ่อมแซมท่อเมนประปาหมู่ที่ ๖ ระยะทาง ๖๘๐ เมตร ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2562
341 จ้างซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๕ ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤษภาคม 2562
342 ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
343 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับ โรงเรียนบ้านดินแดงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
344 ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2562
345 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายสระแก้ว หมู่ที่ 1,6 1 พฤษภาคม 2562
346 จ้างโครงการต่อเติมท่อเมนประปา หมู่ที่ ๑ ระยะทาง ๔๖๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2562
347 จ้างโครงการต่อเติมท่อเมนประปา หมู่ที่ ๒ และ หมู่ที่ ๓ ระยะทาง ๑,๖๐๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เมษายน 2562
348 จ้างเหมาค่ายานพาหนะ(โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
349 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ(โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
350 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ(โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
351 ซื้อครุภัณฑ์อื่น(ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
352 ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารฝึกอบรมโครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2562
353 ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารฝึกอบรมโครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2562
354 จ้างซ่อมแซม ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
355 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
356 จ้างต่อเติมท่อเมนประปา หมู่ที่ ๖ ระยะทาง ๑,๐๖๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562
357 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กุมภาพันธ์ 2021