ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(เงินอุดหนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2563
2 จ้างจ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2563
3 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2563
4 จ้างจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ สำหรับโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง) ประจำปีงบประมาณ2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2563
5 เช่าเช่าสถานที่เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2563
6 จ้างจ้างเหมาเช่าสถานที่เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2563
7 จ้างจ้างเหมาบริการเช่าเคมีดับเพลิงและแก๊บหุงต้ม สำหรับใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2563
8 จ้างจ้างเหมาทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2563
9 เช่าเช่าสถานที่เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2563
10 จ้างจ้างเหมาจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2563
11 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น (ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2563
12 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น (ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2563
13 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น (ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563
14 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563
15 จ้างซ่อมแซมถนน (ถมหลุมบ่อ) ถนนสายซอยสุขสว่าง หมู่ที่ 3 , ถนนสายซอยศาลา และซอยอ้อมควน หมู่ที่ 5 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ระยะทางรวม 2,850 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563
16 ซื้อจัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กรกฎาคม 2563
17 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ถาดอาหารเด็กแบบหลุมสแตลเลส 5 ช่อง แบบมีผาพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กรกฎาคม 2563
18 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ถาดอาหารเด็กแบบหลุมสแตลเลส5 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กรกฎาคม 2563
19 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กิจการพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2563
20 จ้างจ้างทำเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2563
21 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ถาดอาหารเด็กแบบหลุมสแตลเลส5 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2563
22 จ้างจ้างต่อเติมท่อเมนประปาหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 ระยะทางรวม 2,890 เมตร ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
23 ซื้อจัดซื้อพัสดุ(อาหารเสริมนม)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าวและโรงเรียนบ้านดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
24 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
25 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบอินฟาเรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
26 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
27 ซื้อจัดซื้อคูลเลอร์สแตลเลส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
28 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
29 ซื้อจัดซื้อชั้นวางคูลเลอร์สแตลเลส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25  มิถุนายน  2563
30 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25  มิถุนายน  2563
31 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
32 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
33 ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23  มิถุนายน  2563
34 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมูที่ 4 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
35 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2563
36 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2563
37 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น (ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2563
38 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2563
39 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กิจการพาณิชย์์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2563
40 จ้างจ้างค่าอาหาร (โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  มิถุนายน  2563
41 จัดซื้อถังขยะติดเชื้อ 15  มิถุนายน  2563
42 ซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2563
43 จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน(ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2563
44 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2563
45 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2563
46 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2563
47 ซื้อจัดหาพัสดุ (อาหารเสริม นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว และโรงเรียนบ้านดินแดง ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
48 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
49 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
50 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
51 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
52 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
53 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน(ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำลำทับ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 พฤษภาคม 2563
54 ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
55 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหมอนอม ตอนที่3 หมู่ที่2 ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีระยะทางไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ 27 เมษายน 2563
56 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน(ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำลำทับ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 เมษายน 2563
57 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
58 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน(ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำลำทับ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 เมษายน 2563
59 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2563
60 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563
61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหมอนอม ตอนที่3 หมู่ที่2 ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีระยะทางไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ 16 เมษายน 2563
62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหมอนอม ตอนที่3 หมู่ที่2 ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีระยะทางไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ 16 เมษายน 2563
63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหมอนอม ตอนที่3 หมู่ที่2 ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีระยะทางไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 เมษายน 2563
64 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหมอนอม ตอนที่3 หมู่ที่2 ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีระยะทางไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ 15 เมษายน 2563
65 จ้างจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง (ทะเบียน บง - 9807 กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
66 จ้างจ้างเหมาทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
67 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
68 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
69 จ้างจ้างเหมาทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
70 ซื้อซื้อครุภัณฑ์อื่น (ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
71 จ้างจ้างซ่อมแซมท่อเมนประปา หมู่ที่ 3 และหมู่ที่4 ตำบลดินแดง อำดภอลำทับ จังหวักกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
72 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
73 จ้างจ้างซ่อมแซมท่อเมนประปา หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
74 จ้างจ้างซ่อมแซมท่อเมนประปา หมู่ที่ 3 และหมู่ที่4 ตำบลดินแดง อำดภอลำทับ จังหวักกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
75 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
76 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
77 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
78 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
79 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
80 จ้างจ้างค่าอาหาร (โครงการฝึกอบรมอาชีพ การทำผ้ามัดย้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563
81 จ้างจ้างซ่อมแซมหอถังประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563
82 ซื้อดำเนินการจัดซื้อตู้เอกสารเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563
83 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน(ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำลำทับ จังหวัดกระบี่ 18 มีนาคม 2563
84 จ้างจ้างก่อสร้างระบบหอถังประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
85 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหมอนอม ตอนที่3 หมู่ที่2 ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีระยะทางไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร 18 มีนาคม 2563
86 จ้างจ้างกรุยทางถางป่าสองข้างทาง ถนนสายขอนพอ - ปลายทับใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
87 จ้างจ้างค่าอาหาร (โครงการฝึกอบรมอาชีพ การทำผ้ามัดย้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
88 ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรื้อการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
89 ซื้อจัดซื้อชุดรับแขก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
90 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการอบรม (โครงการฝึกอบรมอาชีพ การทำผ้ามัดย้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
91 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น (ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2563
92 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กิจการพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
93 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
94 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
95 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2563
96 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2563
97 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2563
98 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
99 จ้างจ้างเหมาทำป้ายอลูซิ่งติดสติ๊กเกอร์ รณรงค์หมวกนิรภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
100 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายร่วมใจพัฒนา กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 390 เมตร หมู่ที่ 4 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กุมภาพันธ์ 2563
101 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
102 ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ(การแข่งขันกีฬามวยปล้ำและมวยปล้ำชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาค 4 ระหว่างวันที่ 6-9 ก.พ. 63) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2563
103 จ้างต่อเติมท่อเมนประปา หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 ระยะทาง 1,555 เมตร ตำบลดินแดง อำเภอ ลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
104 จัดซื้อวัสดุสำหรับโครงการรักการอ่าน 30 มกราคม 2563
105 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนสายซอยจิตรภิรมย์ หมู่ที่ 5 และถนนสายซอยสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563
106 ซื้อซื้อครุภัณฑ์อื่น (ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563
107 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
108 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
109 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
110 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
111 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
112 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
113 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
114 ซื้อจัดซื้อวัสดก่อสร้าง (กิจการพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2562
115 ซื้อจัดซื้อวัสดก่อสร้าง (กิจการพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2562
116 ซื้อจัดซื้อวัสดก่อสร้าง (กิจการพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2562
117 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2562
118 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
119 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
120 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
121 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
122 จ้างจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
123 จ้างจ้างพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์พร้อมกรอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
124 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2562
125 เช่าจ้างเช่าเวทีและเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง (โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ พฤกษานุรักษ์ มเหสักข์ นวมินทรานุสร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2562
126 ซื้อโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ (วันพ่อแห่งชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2562
127 จ้างจ้างซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ระยะทาง 3,807 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2562
128 จ้างจัดจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุตำบลดินแดง ผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดงและผู้นำชุมชนตำบลดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2562
129 จ้างซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ระยะทาง 3,807 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
130 จ้างซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ระยะทาง 3,807 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
131 จ้างจัดจ้างทำวารสาร(ปฏิทินประจำปี2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
132 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น (ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2562
133 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กิจการพาณิชย์) 4 พฤศจิกายน 2562
134 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
135 ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์อื่น (ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
136 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
137 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
138 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
139 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
140 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนบ้านดินแดงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
141 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
142 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2562
143 จ้างจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ(โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาลฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
144 จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ ๒ จ้างสำรวจข้อมูลภาคสนามและบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
145 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กิจการพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
146 ซื้อครุภัณฑ์อื่น(ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
147 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กิจการพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
148 ซื้อครุภัณฑ์อื่น(ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
149 ซื้อครุภัณฑ์อื่น(ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
150 จ้างโครงการบุกเบิกถนนซอยบัวนุช หมูที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
151 ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา (กิจกรรมผลิตสื่อการเรียนการสอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
152 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 3 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
153 จ้างโครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 3 ระยะทางรวม 2,420 เมตร ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
154 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
155 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
156 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(เงินอุดหนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
157 ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กันยายน 2562
158 จ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
159 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายปลายซอยบ่อน้ำใส หมู่ที่ 2 ระยะทาง 720 เมตร ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
160 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายปลายซอยบ่อน้ำใส หมู่ที่ 2 ระยะทาง 720 เมตร ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
161 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายปลายซอยบ่อน้ำใส หมู่ที่ 2 ระยะทาง 720 เมตร ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
162 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
163 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
164 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
165 จ้างเหมาทำครุภัณฑ์อื่น(สมอบกยึดเสาธง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
166 จ้างซ่อมแซมและต่อเติมท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,หมู่ที่ 4และหมู่ที่ 5 ระยะทาง 1,050 เมตร ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
167 จ้างซ่อมแซมและต่อเติมท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,หมู่ที่ 4และหมู่ที่ 5 ระยะทาง 1,050 เมตร ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
168 จ้างจ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
169 จ้างซ่อมแซมและต่อเติมท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,หมู่ที่ 4และหมู่ที่ 5 ระยะทาง 1,050 เมตร ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
170 ซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในการอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
171 จ้างจ้างเหมารถบัส สำหรับโครงการศึกษาดูงานการจัดกระบวนการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเข้าไว้ข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
172 ซื้อจัดซื้อวัสดุ(เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาค พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พุทธศักราช 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
173 ซื้อครุณฑ์อื่น(ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
174 ซื้อครุณฑ์อื่น(ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
175 ซื้อครุณฑ์อื่น(ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
176 ซื้อวัสดุสำหรับโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์(กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
177 ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2562
178 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
179 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กิจการพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
180 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
181 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง(ทะเบียน บง 9807 กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
182 ซื้อครุภัณฑ์(เครื่องคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กรกฎาคม 2562
183 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2562
184 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(เงินอุดหนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
185 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28  มิถุนายน  2562
186 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสระแก้ว ตอนที่ 4 หมู่ที่ 1,6 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27  มิถุนายน  2562
187 จ้างซ่อมแซมถนนหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2562
188 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสระแก้ว ตอนที่ 4 หมู่ที่ 1,6 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14  มิถุนายน  2562
189 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสระแก้ว ตอนที่ 4 หมู่ที่ 1,6 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14  มิถุนายน  2562
190 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสระแก้ว ตอนที่ 4 หมู่ที่ 1,6 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ 13  มิถุนายน  2562
191 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13  มิถุนายน  2562
192 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
193 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ในการอบรม(โครงการฝึกอบรมอาชีพ การทำผ้ามัดย้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2562
194 จ้างค่าอาหาร(โครงการฝึกอบรมอาชีพ การทำผ้ามัดย้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2562
195 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายสระแก้ว ตอนที่ 4 หมู่ 1-6 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ 10  มิถุนายน  2562
196 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6  มิถุนายน  2562
197 ซื้อครุภัณฑ์อื่น(ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6  มิถุนายน  2562
198 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6  มิถุนายน  2562
199 ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6  มิถุนายน  2562
200 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6  มิถุนายน  2562
201 ซื้อครุภัณฑ์อื่น(ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
202 ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
203 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กิจการพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
204 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2562
205 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2562
206 จ้างซ่อมแซมท่อเมนประปาหมู่ที่ ๖ ระยะทาง ๖๘๐ เมตร ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2562
207 จ้างซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๕ ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤษภาคม 2562
208 ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
209 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับ โรงเรียนบ้านดินแดงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
210 ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2562
211 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายสระแก้ว หมู่ที่ 1,6 1 พฤษภาคม 2562
212 จ้างโครงการต่อเติมท่อเมนประปา หมู่ที่ ๑ ระยะทาง ๔๖๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2562
213 จ้างโครงการต่อเติมท่อเมนประปา หมู่ที่ ๒ และ หมู่ที่ ๓ ระยะทาง ๑,๖๐๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เมษายน 2562
214 จ้างเหมาค่ายานพาหนะ(โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
215 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ(โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
216 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ(โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
217 ซื้อครุภัณฑ์อื่น(ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
218 ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารฝึกอบรมโครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2562
219 ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารฝึกอบรมโครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2562
220 จ้างซ่อมแซม ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
221 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
222 จ้างต่อเติมท่อเมนประปา หมู่ที่ ๖ ระยะทาง ๑,๐๖๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562