ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียนหมายเลข ๘๐-๖๔๕๗ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2563
2 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2563
3 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระบะบรรทุก (แบบยกได้มีเครื่องทุ่นแรง) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๙๐๐ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤศจิกายน 2563
4 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤศจิกายน 2563
5 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๔-๐๐๒๓ และ ๔๑๖-๕๔-๐๐๒๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤศจิกายน 2563
6 จ้างตัดหญ้าพื้นที่สนามกีฬาอบต.อ่าวลึกเหนือ และพื้นที่บริเวณโดยรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2563
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2563
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2563
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2563
10 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถไถพรวนขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ หมายเลขทะเบียน ตค ๓๑๒ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤศจิกายน 2563
11 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2563
12 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๔๕๙ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ตุลาคม 2563
13 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ ฟอร์ด เรนเจอร์ หมายเลขทะเบียน กข ๕๐๐๖ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ตุลาคม 2563
14 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล หมู่ที่ 1, 3, 5 และหมู่ที่ 6 จำนวน 6 สายทาง ตำบลอ่าวลึกเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2563
15 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ HP รุ่น M9580d หมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-0020 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563
16 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563
17 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ยี่ห้อ PANTUM รุ่น M7200 FDW หมายเลขครุภัณฑ์ 486-61-0027 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563
18 ซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563
19 จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563
20 จ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายภายในพร้อมติดตั้ง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
21 จ้างซ่อมแซมประตูรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหวายพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
22 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
23 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
24 จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบไฮโดรลิค ชุดคอนโทรลและชุดกระบอกยก รถไถพรวน หมายเลขทะเบียน ตค ๓๑๒ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
25 จ้างซ่อมแซมอาคารบริเวณภายในที่ทำการ อบต.อ่าวลึกเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
26 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
27 จ้างซ่อมแซมหอถังสูงระบบประปา หมู่ที่ 3 (บ้านทุ่งหนองใหญ่) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
28 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๔๕๗ กระบี่ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
29 จ้างบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บฉ ๗๓๖๘ กระบี่ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
30 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2563
31 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2563
32 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2563
33 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2563
34 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2563
35 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2563
36 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มและอาหารว่างในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๑ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2563
37 จ้างจัดทำเอกสารประกอบและประกาศนียบัตรโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2563
38 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2563
39 จ้างตกแต่งสถานที่และจัดทำภาชนะรองน้ำมันสำหรับฝ่ึกดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2563
40 เช่าวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2563
41 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2563
42 จ้างจัดทำเอกสารประกอบและประกาศนียบัตรโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2563
43 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2563
44 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2563
45 จ้างตกแต่งสถานที่และจัดทำภาชนะรองน้ำมันสำหรับฝึกดับเพลิงโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2563
46 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
47 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
48 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
49 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2563
50 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มและอาหารว่างในการสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๘ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม 2563
51 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2563
52 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 สิงหาคม 2563
53 จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ปั๊มดูดน้ำ และระบบเกียร์ชุดล็อคชาร์ปรถบรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บฉ ๗๓๖๘ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 สิงหาคม 2563
54 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มและอาหารว่าง ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๐ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 สิงหาคม 2563
55 จ้างสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 สิงหาคม 2563
56 จ้างพัฒนาเป่าล้างบ่อบาดาลระบบประปาคลองไม้แกน หมู่ที่ 6 จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2563
57 จ้างขุดซ่อมแซมท่อประปา บริเวณหน้าบ้าน นายชัยยะ โยธารักษ์ จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2563
58 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
59 จ้างเป่าล้างบ่อบาดาลระบบประปาคลองไม้แกน หมู่ที่ 6 พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
60 ซื้อโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ จำนวน 50 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
61 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 50 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
62 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
63 ซื้อโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์การติดตั้งครบชุด และรีโมทคอนโทรล จำนวน 50 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
64 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
65 จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๖๘-๕๑-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2563
66 ซื้อถังขยะพลาสติก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร จำนวน 100 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2563
67 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2563
68 ซื้อค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2563
69 ซื้อเครื่องดื่มๆต่างที่ใช้ในการเลี้ยงรับรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2563
70 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องปั่นไฟ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2563
71 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้กับโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหวายพน เทอม 1/2563 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563
72 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหวายพน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2563
73 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Brother รุ่น HL-L2360DN หมายเลขครุภัณฑ์ 486-58-0018 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2563
74 จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ระบายความร้อน และระบบหัวฉีดรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ ฟอร์ด เรนเจอร์ หมายเลขทะเบียน กข ๕๐๐๖ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2563
75 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2563
76 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2563
77 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระบะบรรทุก (แบบยกได้มีเครื่องทุ่นแรง) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๙๐๐ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2563
78 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2563
79 จ้างเหมาบริการตกแต่งสถานที่โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2563
80 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องปั่นไฟ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2563
81 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์และโต๊ะ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2563
82 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2563
83 จ้างเหมาบริการรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่พร้อมอัดสปอตโฆษณา โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2563
84 จ้างซ่อมเปลี่ยนจานคลัตช์ เครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๔๒-๕๒-๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กรกฎาคม 2563
85 ซื้อชุดเสื้อกันฝน จำนวน ๑๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2563
86 จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด และอุปกรณ์กล้องวงจรปิด หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๗-๐๐๐๑ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
87 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้กับโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 1 /2563 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ? 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
88 จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด และอุปกรณ์กล้องวงจรปิด หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๗-๐๐๐๑ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
89 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ ทะเบียนหมายเลข ๘๐-๖๔๕๗ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
90 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพ รถตู้โดยสารส่วนกลาง ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียนหมายเลข นข ๓๐๙๗ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
91 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้กับโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 1 /2563 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ? 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
92 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
93 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
94 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
95 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้กับโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหวายพน เทอม 1/2563 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
96 ซื้อยาฆ่าหญ้า เพื่อใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
97 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
98 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (อ่างล้างมือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
99 ซื้อแบตเตอรี่รถไถพรวน หมายเลขทะเบียน ตค ๓๑๒ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
100 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
101 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๔๕๗ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
102 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 100 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2563
103 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2563
104 ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑ kVA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1  มิถุนายน  2563
105 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 1 /2563 (ในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม ? 30 มิถุนายน 2563) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
106 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2563
107 โครงการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่) เพื่อจัดซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค เพื่อนำมาจัดทำถุงยังชีพ จำนวน 7 รายการ 18 พฤษภาคม 2563
108 ซื้อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่) เพื่อจัดซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค เพื่อนำมาจัดทำถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
109 จ้างซ่อมเปลี่ยนสายเกียร์รถกระบะบรรทุก (แบบยกได้มีเครื่องทุ่นแรง) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๙๐๐ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
110 จ้างซ่อมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหวายพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
111 จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบไฟรถบรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บฉ ๗๓๖๘ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
112 จ้างถอดล้างทำความสะอาดและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
113 จ้างขุดวางท่อ PVC ระบบประปา หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
114 จ้างซ่อมเปลี่ยนหม้อลมคลัทช์รถบรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บฉ ๗๓๖๘ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2563
115 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โครงการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนเครื่องเล่นกลางแจ้งส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหวายพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
116 จ้างซ่อมห้องเกียร์และอุปกรณ์ขับเคลื่อนรถกระบะบรรทุก (แบบยกได้มีเครื่องทุ่นแรง) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๙๐๐ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
117 ซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค เพื่อนำมาจัดทำถุงยังชีพ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
118 จ้างเหมารื้อดินบ่อพักพร้อมขนทิ้งรอบที่ทำการ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
119 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ประปาหมู่บ้าน (สระยวนทอง) หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
120 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
121 จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบขับเคลื่อนรถบรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บฉ ๗๓๖๘ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
122 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ประปาหมู่บ้าน (เกาะพลี) หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
123 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ประปาหมู่บ้าน (ประปาไร่ใหญ่) หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
124 จ้างตัดตกแต่งต้นไม้ พร้อมขนทิ้ง จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
125 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
126 จ้างซ่อมเปลี่ยนซีลล้อและระบบเบรกรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๔๕๗ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
127 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
128 จ้างสำรวจขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านนอก หมู่ที่ 4 บ้านหนองกก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
129 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
130 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
131 ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
132 จ้างทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมและประกาศนียบัตรโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
133 เช่าวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
134 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
135 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
136 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
137 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
138 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
139 จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด และอุปกรณ์กล้องวงจรปิด หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๗-๐๐๐๑ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มีนาคม 2563
140 จ้างตัดแต่งต้นไม้ พร้อมขนทิ้ง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหวายพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มีนาคม 2563
141 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุ (ศพอส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
142 ซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน/ชุมชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
143 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ โครงการพาน้องสู่โลกกว้าง ปีการศึกษา 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
144 ซื้อวัสดุสำนักงาน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
145 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2563
146 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
147 จ้างเหมาพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563
148 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ยี่ห้อ PANTUM รุ่น M7200 หมายเลขครุภัณฑ์ 486-61-0027 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กุมภาพันธ์ 2563