ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลทรายขาว
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อโครงการจัดซื้อโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๘๖ ชุด ส่งมอบให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคลองท่อม เพื่อติดตั้งหมู่ที่ ๑,๒,๓ และ ๔ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธันวาคม 2562
2 จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา (เพิ่มเติม) โดยวางท่อ HDPE (PIPE) ชนิดความหนาแน่นสูง PE ๑๐๐ PN ๑๐ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ระยะทางไม่น้อยกว่า ๖๗๐ เมตร และวางท่อ HDPE (PIPE) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ชั้น PN ๑๐ ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑,๖๙๐ เมตร หมู่ที่ ๒ บ้า 3 ธันวาคม 2562
3 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมัสยิดมุสลิมพัฒนา-ท่าคลอง หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ 29 พฤศจิกายน 2562
4 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยไม้ยี้ หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งล้อ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเ 29 พฤศจิกายน 2562
5 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพชรเกษม-นาหัวนอนหมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธี 29 พฤศจิกายน 2562
6 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตีน หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจ 29 พฤศจิกายน 2562
7 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทรายขาวใต้-คลองน้ำเค็ม หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เม 29 พฤศจิกายน 2562
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน ๓ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
9 จ้างโครงการปูกระเบื้องศาลาคู่เมรุวัดทรายขาว ขนาดกว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๑๙ เมตร หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
10 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลทรายขาว สายพรหมทอง หมู่ที่ ๗ บ้านพรุพี ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โ 27 พฤศจิกายน 2562
11 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งคา-คลองพรุพี หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคา ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเ 27 พฤศจิกายน 2562
12 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยฝาแฝด ๒ หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะ 27 พฤศจิกายน 2562
13 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค ๒๔๐๓ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
14 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๖๐๑๘ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
15 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
16 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
17 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค รหัสพัสดุ ๔๑๖-๕๖-๐๐๓๙ ยี่ห้อ Asus จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
18 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ ๔๑๖-๕๘-๐๐๕๕ ยี่ห้อ Atec จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
19 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ ๔๑๖-๕๘-๐๐๖๑ ยี่ห้อ Atec จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
20 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
21 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
22 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
23 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
24 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
25 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
26 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
27 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2562
28 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (ขั้วรับสตาร์ทเตอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2562
29 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (ขั้วรับสตาร์ทเตอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
30 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (ขั้วรับสตาร์ทเตอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
31 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
32 จ้างโครงการปูกระเบื้องศาลาคู่เมรุวัดทรายขาว ขนาดกว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๑๙ เมตร หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2562
33 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
34 ซื้อค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
35 ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 29 ตุลาคม 2562
36 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
37 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ตุลาคม 2562
38 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ตุลาคม 2562
39 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ตุลาคม 2562
40 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ 8812 กระบี่ (เช็คระยะ 240,000 กิโลเมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ตุลาคม 2562
41 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๓๖๖ วัน (ประจำหมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก , หมู่ที่ ๒ สำนักงานเทศบาลตำบลทรายขาว , หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งล้อ และหมู่ที่ ๗ บ้านพรุพี โดยทำการส่งหนังสือพิมพ์รายวัน หมู่ละ ๒ ฉบับ/วัน) โดยวิธีเฉพ 1 ตุลาคม 2562
42 จ้างโครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อมะม่วง หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
43 จ้างโครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายขาว หมู่ที่ 2 บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
44 จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตถนนหน้ากุโบร์บ้านบ่อมะม่วง ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ จุด จุดละ ๖ ท่อน พร้อมถมดินลูกรัง ระยะทาง ๓๕๐ เมตร ถนนกว้าง ๓ เมตร ผิวจราจร ๓ เมตร หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธี 30 กันยายน 2562
45 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายท้ายนา (บ้านน้าจาง) ถนนกว่าง ๔ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร ระยะทาง ๓๔๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๒ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
46 จ้างโครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งคา หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคา ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
47 จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ซอยบ้านใต้ จำนวน ๕ จุด หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
48 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ ยางมะตอยสำเร็จรูป และน้ำยารองหลุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
49 จ้างจัดจ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์อะคริลิคพร้อมกรอบอลูมิเนียมและติดตั้ง ขนาด ๑๒๒x๕๕ เซนติเมตร ชื่อศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลทรายขาว ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลทรายขาว จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
50 จ้างโครงการติดตั้งตู้ควบคุมไฟถนน จำนวน 30 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2562
51 จ้างจัดจ้างซ่อมสายบอร์ด บอร์ดกล้องวงจรปิด (CCTV) และเปลี่ยนอุปกรณ์กระจายสัญญาณ ณ ที่ตั้งกล้องวงจรปิด (ป้อมพรุพี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
52 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน ๑๒ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
53 ซื้อมิเตอร์มาตรวัดน้ำพร้อมอุปกรณ์ประปา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
54 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
55 จ้างจัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) จำนวน ๑๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
56 ซื้อมิเตอร์มาตรวัดน้ำพร้อมอุปกรณ์ประปา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
57 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบแสงสว่างศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลทรายขาว หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
58 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ กระดานอัด ขนาด ๑๐ มิลลิเมตร จำนวน ๒ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
59 ซื้อจัดซื้อสายยางอ่อน (วัสดุอื่น) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
60 ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
61 ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเอกสาร (TN-FJ๒๐๑๑/๒๐๑๐-๑๕) จำนวน ๓ หลอด (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
62 ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
63 ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ Fuji Xerox P๒๕๖DW จำนวน ๒ หลอด (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
64 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
65 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำน้ำยาอเนกประสงค์ เนื่องในโครงการส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทรายขาวประจำปี ๒๕๖๒ หลักสูตรการทำน้ำยาอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
66 จ้างโครงการจ้างเหมาปรับแต่งสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
67 ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
68 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบแสงสว่างศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลทรายขาว หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
69 จ้างโครงการจ้างเหมาปรับแต่งสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
70 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๑๗ เล่ม และแบบรายการประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการประเภทการก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๗ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
71 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน ๗ รายการ เนื่องในโครงการจัดการแข่งขันกีฬารัฐ-ราษฎร์ ร่วมต้านยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ ทต.ทรายขาว เกมส์ ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
72 จ้างโครงการถมหลุมบ่อพร้อมเกรดบดอัด สายห้วยลึก-ท้ายพรุ ถนนกว้าง ๕ เมตร ผิวจราจร ๕ เมตร ระยะทาง ๒,๗๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๕๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน ๑ จุด หมู่ที่ ๑,๒ ตำบลทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
73 ซื้อเสาธงแบบไม้ ขนาด ๒ เมตร จำนวน ๒๕ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
74 จ้างจัดจ้างอัดสปอตร์ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ ชุด เนื่องในโครงการจัดการแข่งขันกีฬารัฐ-ราษฎร์ ร่วมต้านยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ ทต.ทรายขาวเกมส์ ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
75 จ้างจัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) และมาตรฐานการศึกษาฉบับใหม่ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
76 จ้างโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจมน้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๒ HP ๑ เฟส พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๔ (บ้านจ๊ะนี) ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
77 จ้างโครงการถมหลุมบ่อพร้อมเกรดบดอัด สายท้ายนา ถนนกว้าง ๕ เมตร ผิวจราจร ๕ เมตร ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๒ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
78 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายท่าคลอง ถนนกว้าง ๔ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร ระยะทาง ๓๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๓ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
79 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบแสงสว่างศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลทรายขาว หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
80 จ้างจัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) และมาตรฐานการศึกษาฉบับใหม่ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
81 จ้างจัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) และมาตรฐานการศึกษาฉบับใหม่ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
82 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มคู่มืออบรม จำนวน ๘๐ เล่ม เนื่องในโครงการอบมรมภาษามลายูกลางสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
83 จ้างโครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลทรายขาว หมู่ที่ ๒ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
84 จ้างโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจมน้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๒ HP ๑ เฟส พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๔ (บ้านจ๊ะนี) ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
85 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
86 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
87 ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ หลอด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
88 ซื้อชุดนักกีฬาและวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน ๑๒ รายการ เนื่องในโครงการจัดการแข่งขันกีฬารัฐ-ราษฎร์ ร่วมต้านยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ ทต.ทรายขาว เกมส์ ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
89 จ้างจัดจ้างติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายภายในศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
90 จ้างโครงการจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่พร้อมระบบไฟฟ้าของโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
91 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
92 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตีนซอย ๒ หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
93 จ้างโครงการก่อสร้างศาลาพักศพกุโบร์บ้านทรายขาว หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาวอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ขนาดกว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๒ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
94 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งนอก หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
95 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยชัยรักษ์ หมู่ที่ ๗ บ้านพรุพี ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
96 จ้างจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ ๔๑๖-๕๗-๐๐๔๔ ยี่ห้อ acer จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
97 ซื้อค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
98 จ้างจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ ๔๑๖-๕๗-๐๐๔๔ ยี่ห้อ acer จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
99 จ้างโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจมน้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๑ HP ๑ เฟส พร้อมตู้ควบคุม หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคา ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
100 ซื้อวัสดุตกแต่งรถแห่เทียนพรรษา เนื่องในโครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
101 จ้างจัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๐-๖๐๑๘ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
102 ซื้อชุดเทียนพรรษา พร้อมขาตั้งและผ้าอาบน้ำ จำนวน ๑ ชุด เนื่องในโครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
103 จ้างจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ ๔๑๖-๕๗-๐๐๔๔ ยี่ห้อ acer จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 สิงหาคม 2562
104 จ้างจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ ๔๑๖-๕๗-๐๐๔๔ ยี่ห้อ acer จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
105 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ ๔๑๖-๕๘-๐๐๕๗ ยี่ห้อ ATEC จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
106 จ้างโครงการขุดลอกคลองบ้านทุ่งคา หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคา ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2562
107 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสปก.-บ้านตีน หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพา 25 กรกฎาคม 2562
108 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกุโบร์ทับควาย หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพ 25 กรกฎาคม 2562
109 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกโหนด หมู่ที่ ๓ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2562
110 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบเหมืองชลประทาน หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร 25 กรกฎาคม 2562
111 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562
112 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562
113 จ้างจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ ๔๑๖-๕๗-๐๐๔๔ ยี่ห้อ acer จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562
114 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ ๔๑๖-๕๘-๐๐๕๗ ยี่ห้อ ATEC จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562
115 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ ๔๑๖-๕๘-๐๐๕๗ ยี่ห้อ ATEC จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562
116 จ้างจ้างเหมาคณะกลองยาว ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ คณะ เนื่องในโครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
117 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
118 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
119 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
120 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
121 จ้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้านเพิ่มเติม หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวางท่อ HDPE (PIPE) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ชั้น PN ๑๐ ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑,๖๗๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
122 จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา (เพิ่มเติม) โดยวางท่อ HDPE (PIPE) ชนิดความหนาแน่นสูง PE ๑๐๐ PN ๑๐ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ระยะทางไม่น้อยกว่า ๔๗๐ เมตร และวางท่อ HDPE (PIPE) PN ๑๐ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๘๐ เมตร หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม 19 กรกฎาคม 2562
123 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
124 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
125 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต (เพิ่มเติม) หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งล้อ - หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคา กว้าง ๖ เมตร ระยะทางรวม ๑,๑๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ช่วงที่ ๑ ระยะทาง ๓๑๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ระยะทาง ๘๔๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร ตำบล 15 กรกฎาคม 2562
126 จ้างโครงการจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่พร้อมระบบไฟฟ้าของโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
127 จ้างโครงการจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่พร้อมระบบไฟฟ้าของโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
128 จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน ๑ จุด ซอยสปก.-ยางหน้าดำ หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
129 จ้างซ่อมแซม CPU เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP รหัสพัสดุ ๔๑๖-๕๔-๐๐๑๖ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
130 ซื้อหลอดไฟ LED T๘ ขนาด ๑๘ วัตต์ จำนวน ๕๐๐ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
131 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังซอยหลังโรงพัก-ห้วยพลูหนัง ,ซอยหลังวัดทรายขาว , ซอยทับควาย-ห้วยลึก หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
132 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๘๘๑๒ กระบี่ เช็คระยะรถยนต์ ๒๓๐,๐๐๐ กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
133 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๔๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
134 จ้างจัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค ๒๔๐๓ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
135 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ ๔๑๖-๕๘-๐๐๕๔ ยี่ห้อ ATEC จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กรกฎาคม 2562
136 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต (เพิ่มเติม) หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งล้อ - หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคา กว้าง ๖ เมตร ระยะทางรวม ๑,๑๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ช่วงที่ ๑ ระยะทาง ๓๑๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ระยะทาง ๘๔๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร ตำบล 4 กรกฎาคม 2562
137 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต (เพิ่มเติม) หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งล้อ - หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคา กว้าง ๖ เมตร ระยะทางรวม ๑,๑๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ช่วงที่ ๑ ระยะทาง ๓๑๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ระยะทาง ๘๔๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร ตำบล 4 กรกฎาคม 2562
138 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กรกฎาคม 2562
139 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ไม้ถูพื้นพร้อมน้ำยา) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2562
140 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับรถกู้ชีพ-กู้ภัยฉุกเฉิน (แบตเตอรี่) จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2562
141 จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน ๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2562
142 จ้างจัดจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ๑ กข ๗๓๖๓ กระบี่ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2562
143 ซื้อซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (TN-FJ2011/2010-15) จำนวน 3 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2562
144 จ้างจัดจ้างทำเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลทรายขาว (ต่อสัญญาเว็บไซต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2562
145 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (TN-FJ2011/2010-15 ) จำนวน ๔ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2562
146 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นบราเทอ 3150) TN-BROTHER จำนวน ๒ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2562
147 จ้างโครงการถมดินพร้อมปรับแต่งคูระบายน้ำเหมืองสาธารณะห้วยช่อนไช หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
148 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ ถึง ๑๐๐ เมตร หรือได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชม. หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งล้อ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
149 ซื้อจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ผัก จำนวน ๑๕ รายการ เนื่องในโครงการ ผักข้างบ้าน อาหารข้างรั้ว ครอบครัวพอเพียง หลีกเลี่ยงสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
150 ซื้อวัสดุประปา (วัสดุอื่น) จำนวน ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
151 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
152 จ้างโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจมน้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๓ HP ๓ เฟส พร้อมตู้ควบคุมและติดตั้งเสาพร้อมเดินสายไฟฟ้า จำนวน ๒ เสา ระยะทาง ๒๕ เมตร (๓ เฟส ๔ สาย) หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
153 จ้างโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจมน้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๑.๕ HP ๑ เฟส พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๓ (บ้านหยีโหนด) ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
154 ซื้อวัสดุประปา (วัสดุอื่น) จำนวน ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2562
155 จ้างค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร (สำเร็จรูป) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน -๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๙๗ วัน จำนวนเด็ก ๖๐ คน ๆ ละ ๒๐.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2562
156 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังซอยห้วยต้นปรีด , ซอยสวนปาล์ม-พานวา และซอยมัสยิด-นาห้วย 2 หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7  มิถุนายน  2562
157 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังซอยพรุพี-เหนือคลอง ถนนกว้าง ๔ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร ระยะทาง ๒,๖๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๔๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๗ บ้านพรุพี ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7  มิถุนายน  2562
158 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังซอยโคกแคร์-หินขวาง ถนนกว้าง ๔ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร ระยะทาง ๒,๒๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๘๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7  มิถุนายน  2562
159 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งคา หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคา ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 7  มิถุนายน  2562
160 ซื้อจัดซื้อเครื่องตัดต้นไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ (เลื่อยโซ่ยนต์) ประกอบพร้อมใช้งาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2562
161 ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ครบชุดในโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑,๕๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2562
162 จ้างก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน (เพิ่มเติม) หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว (ทับควาย) ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
163 จ้างก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน (เพิ่มเติม) หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว (ทับควาย) ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
164 จ้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน (เพิ่มเติม) หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง (สายมัสยิดบ้านตีน) ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
165 จ้างก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน (เพิ่มเติม) หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว (ทับควาย) ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
166 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังซอยมัสยิด-นาห้วย ๒ ถนนกว้าง ๔ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร ระยะทาง ๒๘๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2562
167 จ้างจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังซอยสวนปาล์ม-พานวา ถนนกว้าง ๕ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2562
168 จ้างจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังซอยห้วยต้นปรีด ถนนกว้าง ๕ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร ระยะทาง ๑,๖๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๒๕๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2562
169 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังซอยมัสยิด-นาห้วย ๒ ถนนกว้าง ๔ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร ระยะทาง ๒๘๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
170 จ้างจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังซอยห้วยต้นปรีด ถนนกว้าง ๕ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร ระยะทาง ๑,๖๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๒๕๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
171 จ้างจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังซอยสวนปาล์ม-พานวา ถนนกว้าง ๕ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
172 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พฤษภาคม 2562
173 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤษภาคม 2562
174 จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วมกุโบร์โคกทราย หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2562
175 จ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาประจำหมู่บ้านตำบลทรายขาว หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคา ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ขนาดกว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๔ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2562
176 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๕ รายการ โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2562
177 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ซ่อมบ้านผู้สูงอายุ) จำนวน ๓๘ รายการ โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เมษายน 2562
178 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2562
179 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสำนักสงฆ์ หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งล้อ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจ 11 เมษายน 2562
180 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทาน-นาออก หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉ 11 เมษายน 2562
181 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบเหมืองชลประทาน หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร 11 เมษายน 2562
182 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยพระรามหก หมู่ที่ 7 บ้านพรุพี ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจ 11 เมษายน 2562
183 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสปก. ๑ หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะ 11 เมษายน 2562
184 จัดซื้อดอกไม้จัดสถานที่เนื่องในโครงการปัจฉิมนิเทศบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 26 มีนาคม 2562
185 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2562
186 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2562
187 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2562
188 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2562
189 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2562
190 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อดำเนินการโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2562
191 จ้างจ้างเหมารถบรรทุกน้ำ ขนาด ๑,๘๐๐ ลิตร วันละ ๑๐ เที่ยวๆ ละ ๑,๘๐๐ ลิตร จำนวน ๑๒๗ ครัวเรือน เพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ขาดน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค ในตำบลทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2562
192 จ้างเหมาตัดหญ้าสนามและจัดทำสนามฟุตบอลสำหรับฝึกซ้อม หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2562
193 ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน ๓ รายการ เนื่องในโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มกราคม 2562