ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลทรายขาว
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2563
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
3 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
4 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ 29  มิถุนายน  2563
5 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
6 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ 25  มิถุนายน  2563
7 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23  มิถุนายน  2563
8 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน ๒ จุด คือ บริเวณสี่แยกตลาดทรายขาว และบริเวณสามแยกซอยทับควาย หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23  มิถุนายน  2563
9 จ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำซอยสมหวัง หมู่ที่ ๗ บ้านพรุพี ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
10 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
11 จ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ซอยทรายขาวใต้-ทุ่งคา หมู่ที่ ๓ บานห้วยพลูหนัง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
12 จ้างโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจมน้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๑.๕ HP ๑ เฟส พร้อมตู้ควบคุม หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2563
13 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2563
14 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน ๒ จุด คือ บริเวณสี่แยกตลาดทรายขาว และบริเวณสามแยกซอยทับควาย หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2563
15 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน ๒ จุด คือ บริเวณสี่แยกตลาดทรายขาว และบริเวณสามแยกซอยทับควาย หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2563
16 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2563
17 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน ๒ จุด คือ บริเวณสี่แยกตลาดทรายขาว และบริเวณสามแยกซอยทับควาย หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  มิถุนายน  2563
18 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๘๘๑๒ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  มิถุนายน  2563
19 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน ๒ จุด คือ บริเวณสี่แยกตลาดทรายขาว และบริเวณสามแยกซอยทับควาย หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2563
20 จ้างทำเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลทรายขาว (ต่อสัญญาเว็บไซต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
21 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๔๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2563
22 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ เนื่องในโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๕๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2563
23 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร TN-OKI-MB๔๗๒) จำนวน ๑๑ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2563
24 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร TN-FJ๒๐๑๑/๒๐๑๐-๑๕) จำนวน ๓ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2563
25 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1  มิถุนายน  2563
26 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ เนื่องในโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๕๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1  มิถุนายน  2563
27 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1  มิถุนายน  2563
28 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๐-๖๐๑๘ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2563
29 จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ๑ กค ๗๓๔๐ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2563
30 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบเหมืองชลประทาน หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดย 22 พฤษภาคม 2563
31 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้ามัสยิดบ้านตีน หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธี 22 พฤษภาคม 2563
32 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำสายท่าเรือ หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ระยะทาง ๑๒๗ เมตร กว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๖๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2563
33 ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ จำนวน ๒,๕๔๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
34 ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ จำนวน ๒,๕๔๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
35 ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ จำนวน ๒,๕๔๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
36 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2563
37 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
38 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
39 ซื้อโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓๒ ชุด หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว และหมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤษภาคม 2563
40 จ้างเหมาเช่ารถทัวร์ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤษภาคม 2563
41 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๙-๐๐๘๓ ยี่ห้อ ALPHA CASE จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
42 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
43 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
44 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
45 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตตำบลทรายขาว ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
46 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
47 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๙-๐๐๘๓ ยี่ห้อ ALPHA CASE จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2563
48 จ้างโครงการจ้างเหมาปรับแต่งสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย และเคลื่อนย้ายขยะพร้อมปรับแต่ง หมู่ที่ 2 บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2563
49 จ้างเหมารถบรรทุกน้ำ ขนาด ๑,๘๐๐ ลิตร ตั้งแต่วันที่ ๒ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2563
50 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๙-๐๐๘๓ ยี่ห้อ ALPHA CASE จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2563
51 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2563
52 จ้างโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจมน้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๒ HP ๑ เฟส พร้อมตู้ควบคุม หมู่ที่ ๗ บ้านพรุพี ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
53 จ้างโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจมน้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๕ HP ๓ เฟส จำนวน ๑ ชุด พร้อมอุปกรณ์ และวางท่อส่งน้ำขึ้นหอถังสูง PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว จำนวน ๘ ท่อน หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
54 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
55 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคา ตำบลทรายขาว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 เมษายน 2563
56 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 เมษายน 2563
57 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
58 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
59 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
60 จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ๑ กค ๗๓๔๐ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
61 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ทะเบียน บธ ๔๓๔ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2563
62 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย ทะเบียน กจ ๘๙๐ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2563
63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคา ตำบลทรายขาว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 เมษายน 2563
64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคา ตำบลทรายขาว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 เมษายน 2563
65 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2563
66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 เมษายน 2563
67 ซื้อโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓๒ ชุด หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว และหมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
68 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 เมษายน 2563
69 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแบบพาราแอสฟัลติกท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ.ถ ๓๙-๐๐๑ หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งล้อ-หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗,๖๐๐ ตารางเมตร 15 เมษายน 2563
70 จ้าง่๋ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 เมษายน 2563
71 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ฐานแผ่) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุพี สังกัดเทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 เมษายน 2563
72 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 เมษายน 2563
73 จ้าง่๋ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
74 จ้าง่๋ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
75 จ้างเหมารถบรรทุกน้ำ ขนาด ๑,๘๐๐ ลิตร ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๓๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
76 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพชรเกษม-นาหัวนอนหมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
77 จ้างก่อสร้างอาคารสำหรับออกกำลังกายเทศบาลตำบลทรายขาว ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒ เมตร หมู่ที่ ๒ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
78 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยไม้ยี้ หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งล้อ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะ 10 เมษายน 2563
79 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกุโบร์ทับควาย หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจ 10 เมษายน 2563
80 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
81 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๔๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
82 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแบบพาราแอสฟัลติกท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ.ถ ๓๙-๐๐๑ หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งล้อ-หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗,๖๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 เมษายน 2563
83 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแบบพาราแอสฟัลติกท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ.ถ ๓๙-๐๐๑ หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งล้อ-หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗,๖๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 เมษายน 2563
84 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ฐานแผ่) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุพี สังกัดเทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 เมษายน 2563
85 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ฐานแผ่) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุพี สังกัดเทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 เมษายน 2563
86 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (ถมบางช่วงบางตอน) พร้อมปรับแต่ง หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก สายท่าเรือ ระยะทาง ๓๒๐ เมตร , สายบ้านนายอาคม ระยะทาง ๒๗๐ เมตร , สายหนองทุ่มรถ ระยะทาง ๒๕๐ เมตร ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
87 จ้างโครงการก่อสร้างศาลาพักศพกุโบร์บ้านโคกแคร์ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒ เมตร หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
88 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด ศูนย์บริการคนพิการ) จำนวน ๓ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
89 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
90 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
91 จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยสมหวัง หมู่ที่ ๗ บ้านพรุพี ฯ จำนวน ๒ จุด โดยวางท่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร มอก. ชั้น ๓ จำนวน ๑๖ ท่อน และวางท่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร มอก. ชั้น ๓ จำนวน ๘ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
92 จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ๒-๑.๘๐x๑.๘๐x๘.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคา ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
93 จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาไฟฟ้า High mast สูง ๑๕ เมตร พร้อมวงแหวนโคมไฟ ๔๐๐ วัตต์ เมทัลฮาไลท์ สนามกีฬาและสถานที่ออกกำลังกาย หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
94 จ้างโครงการเรียงหินป้องกันตลิ่งบริเวณฝายน้ำล้นห้วยพลูหนัง หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
95 ทำภาพไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ 19 มีนาคม 2563
96 ซื้อวัสดุต่าง ๆ จำนวน ๓ รายการ เนื่องในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563
97 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๘๘๑๒ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563
98 ซื้อวัสดุต่าง ๆ จำนวน ๗ รายการ เนื่องในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563
99 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๘๐x๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
100 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๘๘๑๒ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
101 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๓ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
102 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน โดยวางท่อ HDPE (PIPE) ชนิดความหนาแน่นสูง PE ๑๐๐ PN ๑๐ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ระยะทางไม่น้อยกว่า ๗๑๐ เมตร และวางท่อ HDPE (PIPE) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ชั้น PN ๑๐ ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑,๕๖๐ เมตร หมู่ที่ ๖ 17 มีนาคม 2563
103 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๘๘๑๒ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
104 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ทะเบียน บธ ๔๓๔ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
105 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด ศูนย์บริการคนพิการ) จำนวน ๓ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
106 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน ๕๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มีนาคม 2563
107 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน ๕๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มีนาคม 2563
108 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน ๕๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
109 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน ๕๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
110 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน ๕๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
111 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
112 จ้าง่ซ่อมแอร์พร้อมอุปกรณ์ของรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ทะเบียน บธ ๔๓๔ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
113 จ้างโครงการปรับปรุงคันสระน้ำบ้านพรุพี ระยะทาง ๓๔๐ เมตร ถนนกว้าง ๔.๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๓๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๗ บ้านพรุพี ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
114 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
115 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายมัสยิดมุสลิมพัฒนา-ท่าคลอง ระยะทาง ๑,๒๕๐ เมตร ถนนกว้าง ๔ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
116 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเดิมสายหลังวัด ระยะทาง ๔๓๐ เมตร ถนนกว้าง ๔ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๒๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
117 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายทุ่งสามสร้าง ระยะทาง ๘๕๐ เมตร ถนนกว้าง ๔ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนังตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
118 ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ (ผู้ที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ) จำนวน ๑๘๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มีนาคม 2563
119 ซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ สายยางอ่อน ขนาด ๑.๒๕ นิ้ว จำนวน ๑๓ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
120 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุสิ้นเปลือง) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
121 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค ๒๔๐๓ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
122 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค ๒๔๐๓ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
123 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร์) จำนวน ๔ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
124 ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
125 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร) จำนวน ๔ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
126 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ ถึง ๑๕๐ เมตร หรือได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชม.หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2563
127 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ทะเบียน บธ ๔๓๔ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2563
128 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
129 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
130 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค ๒๔๐๓ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
131 ซื้อพร้อมเปลี่ยนล้อยางรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ทะเบียน บธ ๔๓๔ กระบี่ จำนวน ๑๐ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
132 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร OKI-๔๗๒) จำนวน ๑๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
133 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค ๒๔๐๓ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
134 จ้างเหมาเช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง จำนวน ๙ รายการ เนื่องในโครงการเมาว์ลิดกลางตำบลทรายขาว ครั้งที่ ๑๒ ปีฮิจเราะฮ์ศักราช ๑๔๔๑ (ประจำปี ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
135 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กุมภาพันธ์ 2563
136 จ้างเหมาเช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง จำนวน ๙ รายการ เนื่องในโครงการเมาว์ลิดกลางตำบลทรายขาว ครั้งที่ ๑๒ ปีฮิจเราะฮ์ศักราช ๑๔๔๑ (ประจำปี ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กุมภาพันธ์ 2563
137 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล) จำนวน ๕๕๕ ลิตร สำหรับเครื่องปั่นไฟ จำนวน ๒ เครื่อง เนื่องในโครงการเมาว์ลิดกลางตำบลทรายขาว ครั้งที่ ๑๒ ปีฮิจเราะฮ์ศักราช ๑๔๔๑ (ประจำปี ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
138 จ้างโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจมน้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๑ HP ๑ เฟส พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 2 บ้านทับควาย ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
139 จ้างโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจมน้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๒ HP ๑ เฟส พร้อมตู้ควบคุม หมู่ที่ ๓ (มัสยิดบ้านหัวนอน) ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
140 โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแบบพาราแอสฟัลติกท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ.ถ ๓๙-๐๐๑ หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งล้อ-หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗,๖๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลทรายขาว อำเ 18 กุมภาพันธ์ 2563
141 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
142 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563
143 จ้างจัดจ้างซ่อมสาย Fiber Optic ของกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณสี่แยกตลาดทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
144 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
145 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
146 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
147 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
148 จ้างจัดจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๕๔ ยี่ห้อ ATEC จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๓๘ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
149 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
150 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๗ เพิ่มเติม (ต่อเนื่อง) ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
151 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
152 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
153 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
154 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ ถึง ๑๕๐ เมตร หรือได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชม. หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
155 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ ถึง ๑๕๐ เมตร หรือได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชม. หมู่ที่ ๗ บ้านพรุพี ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
156 จ้างเหมาเช่ารถทัวร์ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
157 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๕๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2563
158 จ้างเหมาเช่ารถทัวร์ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2563
159 จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำบ้านทุ่งล้อ ขนาดกว้าง ๖๘ เมตร ยาว ๕๐ เมตร ขุดลึก ๒.๕๐ เมตร หรือให้ได้ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๕๐๐ ลบ.ม. พร้อมปรับแต่ง หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งล้อ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2563
160 จ้างก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม ท่าเทียบเรือบ้านบ่อมะม่วง ขนาดกว้าง ๔.๓๕ เมตร ยาว ๔.๘๕ เมตร หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2563
161 จ้างจัดจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๕๔ ยี่ห้อ ATEC จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๓๘ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2563
162 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2563
163 จ้างโครงการขุดลอกพร้อมแต่งคูระบายน้ำบ้านบ่อมะม่วง ระยะทาง ๒๖๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2563
164 จ้างจัดจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๕๔ ยี่ห้อ ATEC จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๓๘ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2563
165 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๕๓ ยี่ห้อ ATEC จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2563
166 จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายบ้านตีน ระยะทาง ๑๗๐ เมตร ถนนกว้าง ๖ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
167 จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายเพชรเกษม-โคกออก ระยะทาง ๔๘๐ เมตร ถนนกว้าง ๖ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๘๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งล้อ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
168 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายทุ่งคา ระยะทาง ๓๖๐ เมตร ถนนกว้าง ๔ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคา ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
169 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายป่าพยอม ระยะทาง ๑,๓๐๐ เมตร ถนนกว้าง ๖ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๘๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๗ บ้านพรุพี ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
170 จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีต ซอยโชคชัย หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
171 จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายชลประทาน-กุโบร์ทับควาย ระยะทาง ๓๙๐ เมตร ถนนกว้าง ๖ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๔๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
172 จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายนาต้นส้าน ระยะทาง ๙๙๐ เมตร ถนนกว้าง ๖ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๙๔๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
173 จ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งราวเหล็กกันคลองสาธารณะ ยาว ๑๔ เมตร ซอยท่าคลอง หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563
174 จ้างจัดจ้้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ทะเบียน กฉ ๘๑-๐๙๔๖ กระบี่ ตรวจเช็คระยะรถยนต์ ๗,๒๙๕ กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
175 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคา ตำบลทรายขาว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ๑ แห่ง 24 มกราคม 2563
176 จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา (เพิ่มเติม) โดยวางท่อ HDPE (PIPE) ชนิดความหนาแน่นสูง PE ๑๐๐ PN ๑๐ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ระยะทางไม่น้อยกว่า ๓๘๐ เมตร หมู่ที่ ๒ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2563
177 ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งภายในชุมชนของเทศบาลตำบลทรายขาว จำนวน ๖ ชุมชน ๖ หมู่บ้าน พร้อมเทพื้นฐานรากวางเครื่องออกกำลังกายขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๒๐x๑.๕๐x๐.๑๐ เมตร จำนวน ๓๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2563
178 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ๑ แห่ง 17 มกราคม 2563
179 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ฐานแผ่) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุพี สังกัดเทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ๑ หลัง 17 มกราคม 2563
180 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2563
181 จ้างโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจมน้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๑.๕ HP ๑ เฟส พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๒ (มัสยิดบ้านทับควาย) ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2563
182 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ๑ แห่ง 15 มกราคม 2563
183 ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๔ หลอด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2563
184 จ้างโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจมน้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๑.๕ HP ๑ เฟส พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๒ (มัสยิดบ้านทับควาย) ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2563
185 จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาไฟฟ้า High mast สูง ๑๕ เมตร พร้อมวงแหวนโคมไฟ ๔๐๐ วัตต์ เมทัลฮาไลท์ หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2563
186 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๐-๖๐๑๘ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2563
187 จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาไฟฟ้า High mast สูง ๑๕ เมตร พร้อมวงแหวนโคมไฟ ๔๐๐ วัตต์ เมทัลฮาไลท์ หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2563
188 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2563
189 ซื้อโครงการจัดซื้อถังขยะพลาสติกโพลีเอทธิลีน ชนิด HDPE ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลิตร ทรงเหลี่ยม มีฝาปิดแบบช่องทิ้งบานสวิง มีล้อเลื่อน ๒ ล้อ แบบสลักล็อค พร้อมสกรีนโลโก้และข้อความตามที่กำหนด จำนวน ๒๕๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2563
190 จ้างเหมาเช่าชุดการแสดงมายากลและลูกโป่งโบโซ่ เนื่องในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
191 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๘๘๑๒ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
192 จ้างเหมาเช่าชุดการแสดงตลกแป๊ะเท่งศรีวิชัยและคณะ เนื่องในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
193 จ้างเหมาเช่าเต็นท์พร้อมเก้าอี้และโครงเหล็กขึ้นป้ายเวที จำนวน ๕ รายการ เนื่องในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
194 จ้างเหมาเช่าชุดการแสดงมายากลและลูกโป่งโบโซ่ เนื่องในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
195 ซื้อของรางวัล จำนวน ๒๔ รายการ เนื่องในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
196 จ้างเหมาเช่าชุดการแสดงมายากลและลูกโป่งโบโซ่ เนื่องในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
197 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๕๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มกราคม 2563
198 จ้างเหมาอัดสปอต ประชาสัมพันธ์ เชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด เนื่องในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
199 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๘๘๑๒ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
200 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๘๘๑๒ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
201 จ้างโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจมน้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๑.๕ HP ๑ เฟส พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๒ (มัสยิดบ้านทับควาย) ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
202 ซื้อพร้อมเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค ๒๔๐๓ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2562
203 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2562
204 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2562
205 จ้างค่าจ้างเหมาเช่าเต้นท์ ขนาด ๕x๘ เมตร จำนวน ๒ หลัง เนื่องในโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านศาสนาอิสลาม (ฟัรดูอีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
206 ซื้อล้อยางพร้อมเปลี่ยนรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๘๘๑๒ กระบี่ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
207 จ้างค่าเช่าเวที ขนาด ๘x๘ เมตร จำนวน ๑ ชุด เนื่องในโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านศาสนาอิสลาม (ฟัรดูอีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
208 จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา (เพิ่มเติม) โดยวางท่อ HDPE (PIPE) ชนิดความหนาแน่นสูง PE ๑๐๐ PN ๑๐ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑,๘๔๐ เมตร หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
209 จ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
210 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
211 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๔๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2562
212 ซื้อโครงการจัดซื้อโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๘๖ ชุด ส่งมอบให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคลองท่อม เพื่อติดตั้งหมู่ที่ ๑,๒,๓ และ ๔ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธันวาคม 2562
213 จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา (เพิ่มเติม) โดยวางท่อ HDPE (PIPE) ชนิดความหนาแน่นสูง PE ๑๐๐ PN ๑๐ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ระยะทางไม่น้อยกว่า ๖๗๐ เมตร และวางท่อ HDPE (PIPE) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ชั้น PN ๑๐ ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑,๖๙๐ เมตร หมู่ที่ ๒ บ้า 3 ธันวาคม 2562
214 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพชรเกษม-นาหัวนอนหมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธี 29 พฤศจิกายน 2562
215 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตีน หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจ 29 พฤศจิกายน 2562
216 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทรายขาวใต้-คลองน้ำเค็ม หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เม 29 พฤศจิกายน 2562
217 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมัสยิดมุสลิมพัฒนา-ท่าคลอง หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ 29 พฤศจิกายน 2562
218 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยไม้ยี้ หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งล้อ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเ 29 พฤศจิกายน 2562
219 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน ๓ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
220 จ้างโครงการปูกระเบื้องศาลาคู่เมรุวัดทรายขาว ขนาดกว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๑๙ เมตร หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
221 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลทรายขาว สายพรหมทอง หมู่ที่ ๗ บ้านพรุพี ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โ 27 พฤศจิกายน 2562
222 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งคา-คลองพรุพี หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคา ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเ 27 พฤศจิกายน 2562
223 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยฝาแฝด ๒ หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะ 27 พฤศจิกายน 2562
224 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๖๐๑๘ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
225 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค ๒๔๐๓ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
226 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
227 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ ๔๑๖-๕๘-๐๐๕๕ ยี่ห้อ Atec จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
228 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ ๔๑๖-๕๘-๐๐๖๑ ยี่ห้อ Atec จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
229 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค รหัสพัสดุ ๔๑๖-๕๖-๐๐๓๙ ยี่ห้อ Asus จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
230 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
231 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
232 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
233 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
234 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
235 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
236 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
237 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
238 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (ขั้วรับสตาร์ทเตอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2562
239 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2562
240 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (ขั้วรับสตาร์ทเตอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
241 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (ขั้วรับสตาร์ทเตอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
242 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
243 จ้างโครงการปูกระเบื้องศาลาคู่เมรุวัดทรายขาว ขนาดกว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๑๙ เมตร หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2562
244 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
245 ซื้อค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
246 ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 29 ตุลาคม 2562
247 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
248 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ตุลาคม 2562
249 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ตุลาคม 2562
250 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ตุลาคม 2562
251 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ 8812 กระบี่ (เช็คระยะ 240,000 กิโลเมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ตุลาคม 2562
252 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๓๖๖ วัน (ประจำหมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก , หมู่ที่ ๒ สำนักงานเทศบาลตำบลทรายขาว , หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งล้อ และหมู่ที่ ๗ บ้านพรุพี โดยทำการส่งหนังสือพิมพ์รายวัน หมู่ละ ๒ ฉบับ/วัน) โดยวิธีเฉพ 1 ตุลาคม 2562
253 จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตถนนหน้ากุโบร์บ้านบ่อมะม่วง ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ จุด จุดละ ๖ ท่อน พร้อมถมดินลูกรัง ระยะทาง ๓๕๐ เมตร ถนนกว้าง ๓ เมตร ผิวจราจร ๓ เมตร หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธี 30 กันยายน 2562
254 จ้างโครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อมะม่วง หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
255 จ้างโครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายขาว หมู่ที่ 2 บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
256 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายท้ายนา (บ้านน้าจาง) ถนนกว่าง ๔ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร ระยะทาง ๓๔๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๒ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
257 จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ซอยบ้านใต้ จำนวน ๕ จุด หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
258 จ้างโครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งคา หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคา ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
259 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ ยางมะตอยสำเร็จรูป และน้ำยารองหลุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
260 จ้างจัดจ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์อะคริลิคพร้อมกรอบอลูมิเนียมและติดตั้ง ขนาด ๑๒๒x๕๕ เซนติเมตร ชื่อศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลทรายขาว ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลทรายขาว จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
261 จ้างโครงการติดตั้งตู้ควบคุมไฟถนน จำนวน 30 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2562
262 ซื้อมิเตอร์มาตรวัดน้ำพร้อมอุปกรณ์ประปา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
263 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน ๑๒ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
264 จ้างจัดจ้างซ่อมสายบอร์ด บอร์ดกล้องวงจรปิด (CCTV) และเปลี่ยนอุปกรณ์กระจายสัญญาณ ณ ที่ตั้งกล้องวงจรปิด (ป้อมพรุพี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
265 จ้างจัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) จำนวน ๑๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
266 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
267 ซื้อมิเตอร์มาตรวัดน้ำพร้อมอุปกรณ์ประปา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
268 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ กระดานอัด ขนาด ๑๐ มิลลิเมตร จำนวน ๒ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
269 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบแสงสว่างศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลทรายขาว หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
270 ซื้อจัดซื้อสายยางอ่อน (วัสดุอื่น) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
271 ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเอกสาร (TN-FJ๒๐๑๑/๒๐๑๐-๑๕) จำนวน ๓ หลอด (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
272 ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ Fuji Xerox P๒๕๖DW จำนวน ๒ หลอด (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
273 ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
274 ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
275 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
276 จ้างโครงการจ้างเหมาปรับแต่งสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
277 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำน้ำยาอเนกประสงค์ เนื่องในโครงการส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทรายขาวประจำปี ๒๕๖๒ หลักสูตรการทำน้ำยาอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
278 ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
279 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบแสงสว่างศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลทรายขาว หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
280 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๑๗ เล่ม และแบบรายการประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการประเภทการก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๗ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
281 จ้างโครงการจ้างเหมาปรับแต่งสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
282 จ้างโครงการถมหลุมบ่อพร้อมเกรดบดอัด สายห้วยลึก-ท้ายพรุ ถนนกว้าง ๕ เมตร ผิวจราจร ๕ เมตร ระยะทาง ๒,๗๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๕๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน ๑ จุด หมู่ที่ ๑,๒ ตำบลทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
283 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน ๗ รายการ เนื่องในโครงการจัดการแข่งขันกีฬารัฐ-ราษฎร์ ร่วมต้านยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ ทต.ทรายขาว เกมส์ ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
284 จ้างจัดจ้างอัดสปอตร์ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ ชุด เนื่องในโครงการจัดการแข่งขันกีฬารัฐ-ราษฎร์ ร่วมต้านยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ ทต.ทรายขาวเกมส์ ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
285 ซื้อเสาธงแบบไม้ ขนาด ๒ เมตร จำนวน ๒๕ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
286 จ้างจัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) และมาตรฐานการศึกษาฉบับใหม่ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
287 จ้างโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจมน้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๒ HP ๑ เฟส พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๔ (บ้านจ๊ะนี) ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
288 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบแสงสว่างศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลทรายขาว หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
289 จ้างจัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) และมาตรฐานการศึกษาฉบับใหม่ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
290 จ้างจัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) และมาตรฐานการศึกษาฉบับใหม่ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
291 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายท่าคลอง ถนนกว้าง ๔ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร ระยะทาง ๓๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๓ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
292 จ้างโครงการถมหลุมบ่อพร้อมเกรดบดอัด สายท้ายนา ถนนกว้าง ๕ เมตร ผิวจราจร ๕ เมตร ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๒ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
293 จ้างโครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลทรายขาว หมู่ที่ ๒ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
294 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มคู่มืออบรม จำนวน ๘๐ เล่ม เนื่องในโครงการอบมรมภาษามลายูกลางสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
295 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
296 จ้างโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจมน้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๒ HP ๑ เฟส พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๔ (บ้านจ๊ะนี) ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
297 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
298 ซื้อชุดนักกีฬาและวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน ๑๒ รายการ เนื่องในโครงการจัดการแข่งขันกีฬารัฐ-ราษฎร์ ร่วมต้านยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ ทต.ทรายขาว เกมส์ ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
299 ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ หลอด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
300 จ้างจัดจ้างติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายภายในศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
301 จ้างโครงการจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่พร้อมระบบไฟฟ้าของโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
302 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยชัยรักษ์ หมู่ที่ ๗ บ้านพรุพี ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
303 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
304 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งนอก หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
305 จ้างโครงการก่อสร้างศาลาพักศพกุโบร์บ้านทรายขาว หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาวอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ขนาดกว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๒ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
306 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตีนซอย ๒ หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
307 จ้างจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ ๔๑๖-๕๗-๐๐๔๔ ยี่ห้อ acer จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
308 ซื้อค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
309 จ้างจัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๐-๖๐๑๘ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
310 จ้างจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ ๔๑๖-๕๗-๐๐๔๔ ยี่ห้อ acer จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
311 ซื้อวัสดุตกแต่งรถแห่เทียนพรรษา เนื่องในโครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
312 จ้างโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจมน้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๑ HP ๑ เฟส พร้อมตู้ควบคุม หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคา ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
313 ซื้อชุดเทียนพรรษา พร้อมขาตั้งและผ้าอาบน้ำ จำนวน ๑ ชุด เนื่องในโครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
314 จ้างจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ ๔๑๖-๕๗-๐๐๔๔ ยี่ห้อ acer จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 สิงหาคม 2562
315 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ ๔๑๖-๕๘-๐๐๕๗ ยี่ห้อ ATEC จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
316 จ้างจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ ๔๑๖-๕๗-๐๐๔๔ ยี่ห้อ acer จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
317 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกโหนด หมู่ที่ ๓ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2562
318 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบเหมืองชลประทาน หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร 25 กรกฎาคม 2562
319 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสปก.-บ้านตีน หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพา 25 กรกฎาคม 2562
320 จ้างโครงการขุดลอกคลองบ้านทุ่งคา หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคา ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2562
321 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกุโบร์ทับควาย หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพ 25 กรกฎาคม 2562
322 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562
323 จ้างจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ ๔๑๖-๕๗-๐๐๔๔ ยี่ห้อ acer จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562
324 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562
325 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ ๔๑๖-๕๘-๐๐๕๗ ยี่ห้อ ATEC จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562
326 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ ๔๑๖-๕๘-๐๐๕๗ ยี่ห้อ ATEC จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562
327 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
328 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
329 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
330 จ้างจ้างเหมาคณะกลองยาว ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ คณะ เนื่องในโครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
331 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
332 จ้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้านเพิ่มเติม หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวางท่อ HDPE (PIPE) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ชั้น PN ๑๐ ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑,๖๗๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
333 จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา (เพิ่มเติม) โดยวางท่อ HDPE (PIPE) ชนิดความหนาแน่นสูง PE ๑๐๐ PN ๑๐ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ระยะทางไม่น้อยกว่า ๔๗๐ เมตร และวางท่อ HDPE (PIPE) PN ๑๐ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๘๐ เมตร หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม 19 กรกฎาคม 2562
334 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
335 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
336 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต (เพิ่มเติม) หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งล้อ - หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคา กว้าง ๖ เมตร ระยะทางรวม ๑,๑๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ช่วงที่ ๑ ระยะทาง ๓๑๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ระยะทาง ๘๔๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร ตำบล 15 กรกฎาคม 2562
337 จ้างโครงการจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่พร้อมระบบไฟฟ้าของโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
338 จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน ๑ จุด ซอยสปก.-ยางหน้าดำ หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
339 จ้างซ่อมแซม CPU เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP รหัสพัสดุ ๔๑๖-๕๔-๐๐๑๖ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
340 จ้างโครงการจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่พร้อมระบบไฟฟ้าของโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
341 ซื้อหลอดไฟ LED T๘ ขนาด ๑๘ วัตต์ จำนวน ๕๐๐ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
342 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังซอยหลังโรงพัก-ห้วยพลูหนัง ,ซอยหลังวัดทรายขาว , ซอยทับควาย-ห้วยลึก หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
343 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๘๘๑๒ กระบี่ เช็คระยะรถยนต์ ๒๓๐,๐๐๐ กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
344 จ้างจัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค ๒๔๐๓ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
345 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๔๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
346 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กรกฎาคม 2562
347 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต (เพิ่มเติม) หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งล้อ - หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคา กว้าง ๖ เมตร ระยะทางรวม ๑,๑๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ช่วงที่ ๑ ระยะทาง ๓๑๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ระยะทาง ๘๔๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร ตำบล 4 กรกฎาคม 2562
348 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ ๔๑๖-๕๘-๐๐๕๔ ยี่ห้อ ATEC จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กรกฎาคม 2562
349 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต (เพิ่มเติม) หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งล้อ - หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคา กว้าง ๖ เมตร ระยะทางรวม ๑,๑๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ช่วงที่ ๑ ระยะทาง ๓๑๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ระยะทาง ๘๔๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร ตำบล 4 กรกฎาคม 2562
350 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ไม้ถูพื้นพร้อมน้ำยา) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2562
351 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับรถกู้ชีพ-กู้ภัยฉุกเฉิน (แบตเตอรี่) จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2562
352 จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน ๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2562
353 จ้างจัดจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ๑ กข ๗๓๖๓ กระบี่ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2562
354 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นบราเทอ 3150) TN-BROTHER จำนวน ๒ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2562
355 ซื้อซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (TN-FJ2011/2010-15) จำนวน 3 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2562
356 จ้างจัดจ้างทำเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลทรายขาว (ต่อสัญญาเว็บไซต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2562
357 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (TN-FJ2011/2010-15 ) จำนวน ๔ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2562
358 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ ถึง ๑๐๐ เมตร หรือได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชม. หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งล้อ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
359 ซื้อจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ผัก จำนวน ๑๕ รายการ เนื่องในโครงการ ผักข้างบ้าน อาหารข้างรั้ว ครอบครัวพอเพียง หลีกเลี่ยงสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
360 จ้างโครงการถมดินพร้อมปรับแต่งคูระบายน้ำเหมืองสาธารณะห้วยช่อนไช หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
361 ซื้อวัสดุประปา (วัสดุอื่น) จำนวน ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
362 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
363 จ้างโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจมน้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๓ HP ๓ เฟส พร้อมตู้ควบคุมและติดตั้งเสาพร้อมเดินสายไฟฟ้า จำนวน ๒ เสา ระยะทาง ๒๕ เมตร (๓ เฟส ๔ สาย) หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
364 จ้างโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจมน้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๑.๕ HP ๑ เฟส พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๓ (บ้านหยีโหนด) ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
365 ซื้อวัสดุประปา (วัสดุอื่น) จำนวน ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2562
366 จ้างค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร (สำเร็จรูป) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน -๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๙๗ วัน จำนวนเด็ก ๖๐ คน ๆ ละ ๒๐.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2562
367 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังซอยโคกแคร์-หินขวาง ถนนกว้าง ๔ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร ระยะทาง ๒,๒๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๘๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7  มิถุนายน  2562
368 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังซอยพรุพี-เหนือคลอง ถนนกว้าง ๔ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร ระยะทาง ๒,๖๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๔๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๗ บ้านพรุพี ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7  มิถุนายน  2562
369 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังซอยห้วยต้นปรีด , ซอยสวนปาล์ม-พานวา และซอยมัสยิด-นาห้วย 2 หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7  มิถุนายน  2562
370 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งคา หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคา ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 7  มิถุนายน  2562
371 ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ครบชุดในโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑,๕๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2562
372 ซื้อจัดซื้อเครื่องตัดต้นไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ (เลื่อยโซ่ยนต์) ประกอบพร้อมใช้งาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2562
373 จ้างก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน (เพิ่มเติม) หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว (ทับควาย) ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
374 จ้างก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน (เพิ่มเติม) หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว (ทับควาย) ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
375 จ้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน (เพิ่มเติม) หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง (สายมัสยิดบ้านตีน) ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
376 จ้างก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน (เพิ่มเติม) หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว (ทับควาย) ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
377 จ้างจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังซอยห้วยต้นปรีด ถนนกว้าง ๕ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร ระยะทาง ๑,๖๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๒๕๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2562
378 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังซอยมัสยิด-นาห้วย ๒ ถนนกว้าง ๔ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร ระยะทาง ๒๘๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2562
379 จ้างจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังซอยสวนปาล์ม-พานวา ถนนกว้าง ๕ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2562
380 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังซอยมัสยิด-นาห้วย ๒ ถนนกว้าง ๔ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร ระยะทาง ๒๘๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
381 จ้างจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังซอยสวนปาล์ม-พานวา ถนนกว้าง ๕ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
382 จ้างจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังซอยห้วยต้นปรีด ถนนกว้าง ๕ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร ระยะทาง ๑,๖๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๒๕๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
383 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พฤษภาคม 2562
384 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤษภาคม 2562
385 จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วมกุโบร์โคกทราย หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2562
386 จ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาประจำหมู่บ้านตำบลทรายขาว หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคา ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ขนาดกว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๔ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2562
387 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๕ รายการ โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2562
388 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ซ่อมบ้านผู้สูงอายุ) จำนวน ๓๘ รายการ โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เมษายน 2562
389 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสปก. ๑ หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะ 11 เมษายน 2562
390 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2562
391 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทาน-นาออก หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉ 11 เมษายน 2562
392 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสำนักสงฆ์ หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งล้อ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจ 11 เมษายน 2562
393 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบเหมืองชลประทาน หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร 11 เมษายน 2562
394 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยพระรามหก หมู่ที่ 7 บ้านพรุพี ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจ 11 เมษายน 2562
395 จัดซื้อดอกไม้จัดสถานที่เนื่องในโครงการปัจฉิมนิเทศบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 26 มีนาคม 2562
396 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2562
397 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2562
398 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2562
399 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2562
400 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2562
401 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อดำเนินการโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2562
402 จ้างจ้างเหมารถบรรทุกน้ำ ขนาด ๑,๘๐๐ ลิตร วันละ ๑๐ เที่ยวๆ ละ ๑,๘๐๐ ลิตร จำนวน ๑๒๗ ครัวเรือน เพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ขาดน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค ในตำบลทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2562
403 จ้างเหมาตัดหญ้าสนามและจัดทำสนามฟุตบอลสำหรับฝึกซ้อม หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2562
404 ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน ๓ รายการ เนื่องในโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มกราคม 2562