ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลทรายขาว
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบเหมืองชลประทาน หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ กว้าง ๑.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง ๐.๕๐ เมตร เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2564
2 จ้างทำป้ายทำเนียบบุคลากรเทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ขนาด ๑๒๐x๒๔๐ เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2564
3 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๕๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2564
4 จ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมเซ็ตระบบ จุดคัดกรองบ้านพรุพี หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2564
5 จ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมเซ็ตระบบ จุดคัดกรองบ้านพรุพี หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2564
6 จ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมเซ็ตระบบ จุดคัดกรองบ้านพรุพี หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2564
7 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1  มิถุนายน  2564
8 ซื้อล้อยางพร้อมเปลี่ยนของรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ทะเบียน บธ ๔๓๔ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1  มิถุนายน  2564
9 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) และภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ 31 พฤษภาคม 2564
10 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) และภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ 31 พฤษภาคม 2564
11 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) และภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2564
12 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสปก.-บ้านตีน หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร เทศบา 28 พฤษภาคม 2564
13 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดโครงการจัดงานวันสำคัญและงานรัฐพิธี ฯ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2564
14 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดโครงการจัดงานวันสำคัญและงานรัฐพิธี ฯ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2564
15 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดโครงการจัดงานวันสำคัญและงานรัฐพิธี ฯ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2564
16 จ้างเหมาเช่ารถแห่ประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤษภาคม - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑๕ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2564
17 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ทะเบียน บธ ๔๓๔ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2564
18 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ทะเบียน บธ ๔๓๔ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2564
19 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2564
20 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ทะเบียน บธ ๔๓๔ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2564
21 จ้างอัดสปอร์ต ประชาสัมพันธ์การให้บริการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2564
22 จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๕๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2564
23 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสปก.-บ้านตีน หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร เทศบา 20 พฤษภาคม 2564
24 จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๕๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤษภาคม 2564
25 จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๕๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤษภาคม 2564
26 จ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งตู้ควบคุมไฟถนน จำนวน ๕ ชุด หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ ชุด , หมูที่ ๕ จำนวน ๓ ชุด , หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑ ชุด ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2564
27 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2564
28 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กล้องล้อเลื่อนพลาสติก ขนาด ๔๘x๗๐x๔๑ ซม.) จำนวน ๑๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2564
29 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลทรายขาว จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2564
30 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) หมึกพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสาร TN-FJ๒๐๑๑/๒๐๑๐-๑๕ จำนวน ๓ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2564
31 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) หมึกพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสาร TN-FJ๒๐๑๑/๒๐๑๐-๑๕ จำนวน ๓ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2564
32 ซื้อสายยางอ่อน ขนาด ๑ ๑/๔ นิ้ว จำนวน ๒๕ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2564
33 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2564
34 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2564
35 จ้างทำสติ๊กเกอร์ข้อความ กองการศึกษา พร้อมติดตั้ง ขนาด ๔๘x๒๕ เซนติเมตร จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤษภาคม 2564
36 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2564
37 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2564
38 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๓๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2564
39 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2564
40 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2564
41 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2564
42 จ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด ๕ HP ๓ เฟส (๓.๗KW) หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2564
43 จ้างทำสติ๊กเกอร์ข้อความ กองการศึกษา พร้อมติดตั้ง ขนาด ๔๘x๒๕ เซนติเมตร จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2564
44 จ้างทำสติ๊กเกอร์ข้อความ กองการศึกษา พร้อมติดตั้ง ขนาด ๔๘x๒๕ เซนติเมตร จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2564
45 จ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด ๕ HP ๓ เฟส (๓.๗KW) หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤษภาคม 2564
46 จ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด ๕ HP ๓ เฟส (๓.๗KW) หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤษภาคม 2564
47 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2564
48 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านห้วยลึก จุดช่องที่ ๑๑ รหัสพัสดุ ๕๐๐-๖๔-๐๐๑๕ จำนวน ๑ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2564
49 ซื้อแบตเตอรี่พร้อมเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๐-๖๐๑๘ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2564
50 จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ๑ กค ๗๓๔๐ กระบี่ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2564
51 จ้างเหมาเช่าเต้นท์และโต๊ะ จำนวน ๒ รายการ เนื่องในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญในเขตพื้นที่ตำบลทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2564
52 ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน จำนวน ๓ รายการ ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2564
53 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน จำนวน ๓ รายการ ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2564
54 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวาสนา หมู่ที่ ๗ บ้านพรุพี ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2564
55 จ้างเหมาเช่าเต้นท์และโต๊ะ จำนวน ๒ รายการ เนื่องในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญในเขตพื้นที่ตำบลทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2564
56 จ้างเหมาเช่าเต้นท์และโต๊ะ จำนวน ๒ รายการ เนื่องในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญในเขตพื้นที่ตำบลทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2564
57 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมัสยิดดารุสลาม หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเ 9 เมษายน 2564
58 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทับเต้งฮั้ว หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคา ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะ 9 เมษายน 2564
59 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทรายขาวใต้-คลองน้ำเค็ม หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร 9 เมษายน 2564
60 จ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด ๒ HP ๑ เฟส พร้อมตู้ควบคุม จำนวน ๑ ชุด หมู่ที่ ๓ บ้านบ้านห้วยพลูหนัง (โรงเรียนบ้านห้วยพลูหนัง) และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด ๒ HP ๓ เฟส จำนวน ๑ ชุด หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง (บ้านทรายขาวใต้) ตำบลทรายขาว อำเภอคลอง 6 เมษายน 2564
61 จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน เนื่องในโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2564
62 จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน เนื่องในโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2564
63 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๕๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2564
64 จ้างเหมาปรับแต่งพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทับควาย , ซอยท่าคลองและทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลทรายขาว หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2564
65 ซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2564
66 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ทะเบียน บธ ๔๓๔ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2564
67 จ้างซ่อมป้ายไฟสามเหลี่ยมของเทศบาลตำบลทรายขาว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2564
68 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๘๘๑๒ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2564
69 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘-๖๐๑๘ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มีนาคม 2564
70 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การรวมคะแนนและป้ายบอกสถานที่เลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทรายขาวและนายกเทศมนตรีตำบลทรายขาว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มีนาคม 2564
71 ซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2564
72 ซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2564
73 จ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งตู้ควบคุมไฟถนน จำนวน ๗ ชุด หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑ ชุด , หมู่ที่ ๒ จำนวน ๒ ชุด , หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ ชุด , หมู่ที่ ๔ จำนวน ๑ ชุด , หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑ ชุด , หมู่ที่ ๗ จำนวน ๑ ชุด ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2564
74 ซื้อแว่นตาตามผลการตรวจผู้สูงอายุตามโครงการตรวจคัดกรองสายตากลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทรายขาว ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2564
75 จ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด ๑.๕ HP ๑ เฟส พร้อมตู้ควบคุม จำนวน ๒ ชุด หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคา , หมู่ที่ ๗ บ้านพรุพี ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2564
76 จ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด ๕ HP ๓ เฟส พร้อมตู้ควบคุม จำนวน ๑ ชุด หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2564
77 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๐-๖๐๑๘ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2564
78 จ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ๗๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2564
79 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง (ประจำหน่วยเลือกตั้ง) รายการ ตะกร้า (บัตรดี - บัตรเสีย-บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน) จำนวน ๑๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2564
80 ซื้อหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2564
81 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง (ประจำหน่วยเลือกตั้ง) จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2564
82 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มีนาคม 2564
83 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง (ประจำหน่วยเลือกตั้ง) รายการ ตะกร้า (บัตรดี - บัตรเสีย-บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน) จำนวน ๑๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มีนาคม 2564
84 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง (ประจำหน่วยเลือกตั้ง) จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มีนาคม 2564
85 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุพีและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทรายขาว จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2564
86 จ้างทำป้ายไวนิลและสื่อ Mind Map ประกอบการอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2564
87 จ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มเติม LED ๒x๑๘ วัตต์ จำนวน ๒๙ ชุด หมู่ที่ ๗ บ้านพรุพี ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2564
88 จ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุมระบบประปา หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2564
89 จ้างซ่อมตู้เย็นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2564
90 จ้างตรวจคัดกรองสายตาผู้สูงอายุตามโครงการตรวจคัดกรองสายตากลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทรายขาว ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กุมภาพันธ์ 2564
91 ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน จำนวน ๓ รายการ ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2564
92 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๖๐๐ ชุด ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2564
93 จ้างเช่ารถแห่ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๗ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2564
94 จ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมเซ็ตระบบ จุดคัดกรองบ้านพรุพี หมู่ที่ ๗ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2564
95 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กุมภาพันธ์ 2564
96 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กุมภาพันธ์ 2564
97 จ้างโครงการก่อสร้างศาลาพักศพกุโบร์บ้านบ่อมะม่วง ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒ เมตร หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2564
98 จ้างเหมาปรับแต่งพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทับควาย , ซอยท่าคลองและทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลทรายขาว หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2564
99 จ้างเหมาเช่าเต้นท์และโต๊ะ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2564
100 จ้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลทรายขาว ขนาด ๙๐x๑๒๐ เมตร พร้อมทำการลงงานดิมถม จำนวน ๑,๖๒๐ ลบ.ม.หรือปรับแต่งให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๘๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2564
101 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาห้วย ซอย ๒ ? บ้านสมพิศ หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2564
102 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมั่นดะเหร๊ หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2564
103 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รายการ คอนกรีต ๑๒๔ จำนวน ๓๙.๗๕ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2564
104 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รายการ ทรายหยาบรองพื้น จำนวน ๑๓ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มกราคม 2564
105 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มกราคม 2564
106 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มกราคม 2564
107 ซื้อแบบพิมพ์และใบเสร็จรับเงิน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มกราคม 2564
108 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายทับเต้งฮั้ว ระยะทาง ๕๕๐ เมตร ถนนกว้าง ๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคา ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มกราคม 2564
109 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2564
110 จ้างโครงการจ้างเหมาปรับแต่งสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและเคลื่อนย้ายขยะพร้อมขุดดินและถมกลบ หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2564
111 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย ทะเบียน กจ ๘๙๐ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2564
112 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย ทะเบียน กจ ๘๙๐ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2564
113 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2564
114 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ทะเบียน บธ ๔๓๔ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2564
115 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2564
116 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2564
117 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2564
118 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2564
119 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างทางสาธารณะภายใน หมู่ที่ ๑ ตำบลทรายขาว โดยติดตั้งเสาไฟฟ้า High mast สูง ๑๕ เมตร พร้อมวงแหวนโคมไฟ ๔๐๐ วัตต์ เมทัลฮาไลท์ บริเวณมัสยิดบ้านห้วยลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2564
120 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2564
121 จ้างทำป้ายไวนิลชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2564
122 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2564
123 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2564
124 จ้างซอมบำรุงรักษารถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย ทะเบียน กจ ๘๙๐ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2564
125 จ้างซอมบำรุงรักษารถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย ทะเบียน กจ ๘๙๐ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2564
126 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2564
127 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๐-๖๐๑๘ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2564
128 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๐-๖๐๑๘ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2564
129 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ทะเบียน บธ ๔๓๔ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2564
130 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2564
131 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๖๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2564
132 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๖๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2564
133 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ทะเบียน บธ ๔๓๔ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2564
134 จ้างซ่อมแซมตู้เย็น รหัสพัสดุ ๗๐๓-๕๖-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มกราคม 2564
135 จ้างทำป้ายไวนิลชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มกราคม 2564
136 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มกราคม 2564
137 จ้างอัดสปอร์ตประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง จำนวน ๑ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2564
138 ซื้อผ้าม่านตาไก่พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธันวาคม 2563
139 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๐,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธันวาคม 2563
140 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๘๘๑๒ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธันวาคม 2563
141 จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ (Brother) รหัสพัสดุ ๔๑๖-๕๗-๐๐๕๒ จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธันวาคม 2563
142 จ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งตู้ควบคุมไฟถนน จำนวน ๓ ชุด หมู่ที่ ๒ (จำนวน ๑ ชุด) หมู่ที่ ๔ (จำนวน ๒ ชุด) ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธันวาคม 2563
143 จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ (Brother) รหัสพัสดุ ๔๑๖-๕๗-๐๐๕๑ จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธันวาคม 2563
144 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยพลูหนัง หมู่ที่ ๓ - บ้านทุ่งคา หมู่ที่ ๕ ตำบลทรายขาว ขยายถนนข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ธันวาคม 2563
145 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างทางสาธารณะภายใน หมู่ที่ ๓ ตำบลทรายขาว โดยติดตั้งเสาไฟฟ้า High mast สูง ๑๕ เมตร พร้อมวงแหวนโคมไฟ ๔๐๐ วัตต์ เมทัลฮาไลท์บริเวณจุดเสี่ยงสี่แยกท้ายพรุ-ทรายขาวใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2563
146 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างทางสาธารณะภายใน หมู่ที่ ๖ ตำบลทรายขาว โดยติดตั้งเสาไฟฟ้า High mast สูง ๑๕ เมตร พร้อมวงแหวนโคมไฟ ๔๐๐ วัตต์ เมทัลฮาไลท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2563
147 จ้างโครงการจ้างเหมาขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บริเวณเทศบาลตำบลทรายขาว หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2563
148 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จำนวน ๑๑ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2563
149 ซื้อสายยางอ่อน ขนาด ๑ ๑/๔ นิ้ว จำนวน ๑๕ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2563
150 จ้างเหมาเช่าเต้นท์และโต๊ะ จำนวน ๒ รายการ เนื่องในโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธันวาคม 2563
151 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๐-๖๐๑๘ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2563
152 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยพลูหนัง หมู่ที่ ๓ - บ้านทุ่งคา หมู่ที่ ๕ ตำบลทรายขาว ขยายถนนข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ธันวาคม 2563
153 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยพลูหนัง หมู่ที่ ๓ - บ้านทุ่งคา หมู่ที่ ๕ ตำบลทรายขาว ขยายถนนข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ธันวาคม 2563
154 จ้างทำตรายาง (กองช่าง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2563
155 จ้างทำตรายาง (สำนักปลัด) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2563
156 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายห้วยลึก หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว จำนวน ๒ ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕,๗๘๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e 16 ธันวาคม 2563
157 จ้างทำตรายาง (กองคลัง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2563
158 จ้างเหมาตักหินคลุกถมหลุมบ่อถนนลูกรังภายในตำบลทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2563
159 จ้าง่ซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ๑ กข ๗๓๖๓ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ธันวาคม 2563
160 ซื้อสายยางอ่อน ขนาด ๑ ๑/๔ นิ้ว จำนวน ๑๕ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ธันวาคม 2563
161 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) TN-OKI-MB472 จำนวน ๔ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธันวาคม 2563
162 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลภายในตำบลทรายขาว หมู่ที่ ๗ บ้านพรุพี ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ ถึง ๑๕๐ เมตร หรือได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธันวาคม 2563
163 ซื้อพร้อมเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค ๒๔๐๓ กระบี่ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2563
164 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน ๒๒๐ ลบ.ม. (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2563
165 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายห้วยลึก หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว จำนวน ๒ ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕,๗๘๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e 2 ธันวาคม 2563
166 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายห้วยลึก หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว จำนวน ๒ ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕,๗๘๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e 2 ธันวาคม 2563
167 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2563
168 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2563
169 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2563
170 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ 30 พฤศจิกายน 2563
171 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ 30 พฤศจิกายน 2563
172 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลทรายขาว หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง สายหลังโรงเรียนบ่อม่วง ระยะทาง ๕๐๐ เมตร พร้อมปรับแต่งถนนดินเดิม ระยะทาง ๙๐๐ เมตร ถนนกว้าง ๕ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2563
173 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2563
174 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายใหม่ภายในตำบลทรายขาว หมู่ที่ ๗ บ้านพรุพี สำนักสงฆ์-เพชรเกษม ระยะทาง ๗๓๐ เมตร ถนนกว้าง ๕ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๕๐ ตารางเมตร และซ่อมแซมถนนลูกรัง ระยะทาง ๖๓๐ เมตร ถนนกว้าง ๕ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่ 27 พฤศจิกายน 2563
175 ซื้อพร้อมเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค ๒๔๐๓ กระบี่ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2563
176 จ้างโครงการบุกเบิกถนนผิวทางลูกรังสายทรายขาวใต้-ทุ่งสามสร้าง หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง ระยะทาง ๘๕๐ เมตร ถนนกว้าง ๕ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๕๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2563
177 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน ๒๒๐ ลบ.ม. (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2563
178 จ้างโครงการบุกเบิกถนนผิวทางลูกรังสายหอถังประปาบ้านนายฮัจยีถ๊อด-ถนนท่าเรือ หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ระยะทาง ๑๒๐ ม. ถนนกว้าง ๕ ม. ผิวจราจร ๔ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. และซ่อมแซมถนนลูกรัง ระยะทาง ๖๐ ม. ถนนกว้าง ๕ ม. ผิวจราจร ๔ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2563
179 จ้างโครงการบุกเบิกถนนผิวทางลูกรังสายท้ายนา-ท่าคลอง (ท้ายพรุ) หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ระยะทาง ๙๓๐ เมตร ถนนกว้าง ๕ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๕๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2563
180 จ้างเหมาตักหินคลุกถมหลุมบ่อถนนลูกรังภายในตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤศจิกายน 2563
181 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุพี เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2563
182 จ้างโครงการจ้างเหมาขุดลอกทางระบายน้ำบ้านทรายขาว (พร้อมปรับแต่งด้านข้าง) ระยะทาง ๑๓๕ เมตร หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤศจิกายน 2563
183 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่และค่าเช่าโต๊ะ จำนวน ๘ รายการ เนื่องในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลทรายขาว ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤศจิกายน 2563
184 จ้างเหมาเช่าถังดับเพลิงพร้อมน้ำยาและถังแก๊สพร้อมน้ำยา จำนวน ๒ รายการ เนื่องในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลทรายขาว ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤศจิกายน 2563
185 จ้างพิมพ์เกียรติบัตร ขนาด A ๔ จำนวน ๖๐ แผ่น เนื่องในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลทรายขาว ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤศจิกายน 2563
186 จ้างโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุมระบบประปา (บ้านตีน) หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2563
187 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤศจิกายน 2563
188 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร์) จำนวน ๓ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤศจิกายน 2563
189 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤศจิกายน 2563
190 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายห้วยลึก หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว จำนวน ๒ ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕,๗๘๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ๑ สายทาง 3 พฤศจิกายน 2563
191 โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยพลูหนัง หมู่ที่ ๓ - บ้านทุ่งคา หมู่ที่ ๕ ตำบลทรายขาว ขยายถนนข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ๑ สายทาง 3 พฤศจิกายน 2563
192 จ้างเหมาเช่าเต้นท์ ขนาด ๕x๑๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง เนื่องในโครงจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2563
193 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่พร้อมระบบไฟฟ้าของโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2563
194 ซื้อยางรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๐-๖๐๑๘ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2563
195 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2563
196 ซื้อวัดสุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน ๓ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ตุลาคม 2563
197 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน ๗ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ตุลาคม 2563
198 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน ๓ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ตุลาคม 2563
199 ซื้อแบตเตอรี่พร้อมเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ทะเบียน บธ ๔๓๔ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ตุลาคม 2563
200 ซื้อแบตเตอรี่พร้อมเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ทะเบียน บธ ๔๓๔ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2563
201 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๐-๖๐๑๘ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2563
202 ซื้อแบตเตอรี่พร้อมเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ทะเบียน บธ ๔๓๔ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2563
203 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2563
204 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๘๘๑๒ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ตุลาคม 2563
205 จ้างเหมาเข้าเล่มแผนอัตรากำลัง ๓ ปี จำนวน ๗ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2563
206 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2563
207 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2563
208 จ้างติดฟิล์มกรองแสงกระจกรยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๘๘๑๒ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ตุลาคม 2563
209 จ้างเหมาเช่าเต้นท์ ขนาด ๕x๑๐ เมตร จำนวน ๓ หลัง เนื่องในโครงการแข่งขันทักษะวิชาการด้านศาสนาอิสลาม (ฟัรดูอีน) ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ตุลาคม 2563
210 จ้างเหมาเช่าเวที ขนาด ๘x๖ เมตร จำนวน ๑ ชุด เนื่องในโครงการแข่งขันทักษะวิชาการด้านศาสนาอิสลาม (ฟัรดูอีน) ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ตุลาคม 2563
211 ซื้อโครงการระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG ระบบขนาดใหญ่ L รองรับ ๑๒๑-๓๐๐ ครัวเรือน กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเ 29 กันยายน 2563
212 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2563
213 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓๕ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2563
214 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓๕ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2563
215 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓๕ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2563
216 โครงการระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG ระบบขนาดใหญ่ L รองรับ ๑๒๑-๓๐๐ ครัวเรือน กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศเมตร/ชั่วโมง หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 28 กันยายน 2563
217 โครงการระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG ระบบขนาด L รองรับ ๑๒๑-๓๐๐ ครัวเรือน กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศเมตร/ชั่วโมง หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 28 กันยายน 2563
218 ซื้อโครงการก่อสร้าง/จัดซื้อระบบผลิตน้ำประปาป๊อกแทงค์ ขนาดใหญ่ ตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ รหัส ๐๑๐๒๐๐๐๓ หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2563
219 โครงการระบบผลิตน้ำประปา (Water Tretment System) POG ระบบขนาดใหญ่ L รองรับ ๑๒๑-๓๐๐ ครัวเรือนกำลังผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 28 กันยายน 2563
220 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน ๒๑๕ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2563
221 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓๕ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2563
222 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓๕ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2563
223 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2563
224 โครงการระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG ระบบขนาดใหญ่ L รองรับ ๑๒๑-๓๐๐ ครัวเรือน กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 28 กันยายน 2563
225 โครงการระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG ระบบขนาดใหญ่ L รองรับ ๑๒๑-๓๐๐ ครัวเรือนกำลังผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 28 กันยายน 2563
226 จ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างทางเท้า LED ขนาด ๕๐ วัตต์ จำนวน ๖ จุด พร้อมตู้ควบคุม และติดตั้งสายเมนห้องน้ำท่าเรือบ้านบ่อมะม่วง หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2563
227 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2563
228 ซื้อวัสดุกรองน้ำประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ขนาด ๒๐ ลบ.ม./ชม. พร้อมเปลี่ยนและล้างทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2563
229 ซื้อโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย CCTV จำนวน ๔ ชุด พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2563
230 ซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2563
231 จ้างโครงการปรับปรุงห้องจัดเก็บเอกสาร ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐ เมตร หมู่ที่ ๒ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2563
232 จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานกองการศึกษา ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๖ เมตร หมู่ที่ ๒ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2563
233 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563
234 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563
235 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยไม้ยี้ หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งล้อ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๘๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๓๖ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะ 23 กันยายน 2563
236 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563
237 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (น้ำยาฆ่าเชื้อโรค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
238 ซื้อโครงการก่อสร้าง/จัดซื้อระบบผลิตน้ำประปาป๊อกแทงค์ ขนาดใหญ่ ตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ รหัส ๐๑๐๒๐๐๐๓ หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
239 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
240 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวทางลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (น้ำยางพารา) สายหลังสถานีตำรวจภูธรทรายขาว - ทรายขาวใต้ หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว - หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง ฯ ด้วยวิธีประกว 21 กันยายน 2563
241 ซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
242 ซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
243 จ้างเหมาทำหมับ จำนวน ๑ ชุด เนื่องในโครงการสืบสานประเพณีสารทเดือนสิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
244 ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
245 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำผ้ามัดย้อมและผ้าบาติก จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
246 ซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งชนิดติดตั้งแบบยึดติดกับพื้น สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อมะม่วง หมู่ที่ ๔ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งคา หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
247 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๐-๖๐๑๘ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
248 จ้างค่าจ้างเหมาเช่ารถโดยสารประจำทาง (รถสองแถว) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
249 จ้างเหมาเช่าเต็นท์ จำนวน ๓ หลัง เนื่องในโครงการสืบสานประเพณีสารทเดือนสิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
250 ซื้อเมล็ดพันธ์ุผัก จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
251 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๐-๖๐๑๘ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
252 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค ๒๔๐๓ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
253 จ้างเหมาทำหมับ จำนวน ๑ ชุด เนื่องในโครงการสืบสานประเพณีสารทเดือนสิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
254 จ้างเหมาเช่าคณะกลองยาว จำนวน ๑ คณะ เนื่องในโครงการสืบสานประเพณีสารทเดือนสิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
255 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวทางลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (น้ำยางพารา) สายหลังสถานีตำรวจภูธรทรายขาว - ทรายขาวใต้ หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว - หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง ฯ ด้วยวิธีประกว 11 กันยายน 2563
256 จ้างเหมาเช่ารถโดยสารประจำทาง (รถสองแถว) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
257 จ้างเหมาเช่ารถโดยสารประจำทาง (รถสองแถว) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
258 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวทางลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (น้ำยางพารา) สายหลังสถานีตำรวจภูธรทรายขาว - ทรายขาวใต้ หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว - หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง ฯ ด้วยวิธีประกว 11 กันยายน 2563
259 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๐-๖๐๑๘ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
260 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2563
261 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
262 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
263 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
264 จ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแบบพาราแอสฟัลติกท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ.ถ ๓๙-๐๐๑ หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งล้อ-หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๓ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๔ ตารางเมตร เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอ 28 สิงหาคม 2563
265 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๓๒ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2563
266 จ้างเหมาโครงการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2563
267 จ้างโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด ๕ HP ๓ เฟส (๓.๗ KW) หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2563
268 จ้างโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบแสตนเลสแรงดันสูง ๔ ใบพัด ขนาด ๕.๕ HP ๓ เฟส (๔.๐ KW) หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว (ทับควาย) ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2563
269 โครงการก่อสร้าง/จัดซื้อระบบผลิตน้ำประปาป๊อกแทงค์ ขนาดใหญ่ ตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ รหัส ๐๑๐๒๐๐๐๓ หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 25 สิงหาคม 2563
270 โครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวทางลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (น้ำยางพารา) สายหลังสถานีตำรวจภูธรทรายขาว - ทรายขาวใต้ หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว - หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๗๕๐ เมตร ห 25 สิงหาคม 2563
271 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยวาสนา หมู่ที่ ๗ บ้านพรุพี ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563
272 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน ๗๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563
273 จ้างโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อมะม่วง หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ความยาว ๙๓ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
274 จ้างโครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทรายขาว หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
275 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2563
276 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างทางสาธารณะภายใน หมู่ที่ ๕ ตำบลทรายขาว โดยติดตั้งเสาไฟฟ้า High mast สูง ๑๕ เมตร พร้อมวงแหวนโคมไฟ ๔๐๐ วัตต์ เมทัลฮาไลท์ บริเวณจุดเสี่ยงสามแยกบ้านทุ่งคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2563
277 ซื้อผ้าม่านตาไก่พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
278 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง ขนาด ๕ แรง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2563
279 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2563
280 จ้างซ่อมสายไฟเบอร์ออฟติก พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2563
281 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563
282 จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ๑ กค ๗๓๔๐ กระบี่ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2563
283 จ้างซ่อมสายไฟเบอร์ออฟติก พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2563
284 จ้างซ่อมสายไฟเบอร์ออฟติก พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2563
285 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๐-๖๐๑๘ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2563
286 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป) หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร TN-OKI-MB๔๗๒ จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2563
287 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563
288 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563
289 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด (CCTV) จุดช่องที่ ๓ รหัสพัสดุ ๕๐๐-๕๙-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2563
290 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อมะม่วง หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
291 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2563
292 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
293 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
294 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ 29  มิถุนายน  2563
295 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
296 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ 25  มิถุนายน  2563
297 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน ๒ จุด คือ บริเวณสี่แยกตลาดทรายขาว และบริเวณสามแยกซอยทับควาย หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23  มิถุนายน  2563
298 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23  มิถุนายน  2563
299 จ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำซอยสมหวัง หมู่ที่ ๗ บ้านพรุพี ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
300 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
301 จ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ซอยทรายขาวใต้-ทุ่งคา หมู่ที่ ๓ บานห้วยพลูหนัง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
302 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2563
303 จ้างโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจมน้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๑.๕ HP ๑ เฟส พร้อมตู้ควบคุม หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2563
304 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน ๒ จุด คือ บริเวณสี่แยกตลาดทรายขาว และบริเวณสามแยกซอยทับควาย หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2563
305 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน ๒ จุด คือ บริเวณสี่แยกตลาดทรายขาว และบริเวณสามแยกซอยทับควาย หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2563
306 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2563
307 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน ๒ จุด คือ บริเวณสี่แยกตลาดทรายขาว และบริเวณสามแยกซอยทับควาย หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  มิถุนายน  2563
308 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๘๘๑๒ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  มิถุนายน  2563
309 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน ๒ จุด คือ บริเวณสี่แยกตลาดทรายขาว และบริเวณสามแยกซอยทับควาย หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2563
310 จ้างทำเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลทรายขาว (ต่อสัญญาเว็บไซต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
311 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
312 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ เนื่องในโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๕๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2563
313 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๔๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2563
314 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กล่องล้อเลื่อน) จำนวน ๑๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2563
315 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร TN-OKI-MB๔๗๒) จำนวน ๑๑ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2563
316 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร TN-FJ๒๐๑๑/๒๐๑๐-๑๕) จำนวน ๓ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2563
317 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ เนื่องในโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๕๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1  มิถุนายน  2563
318 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1  มิถุนายน  2563
319 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1  มิถุนายน  2563
320 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๐-๖๐๑๘ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2563
321 จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ๑ กค ๗๓๔๐ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2563
322 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำสายท่าเรือ หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ระยะทาง ๑๒๗ เมตร กว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๖๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2563
323 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้ามัสยิดบ้านตีน หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธี 22 พฤษภาคม 2563
324 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบเหมืองชลประทาน หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดย 22 พฤษภาคม 2563
325 ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ จำนวน ๒,๕๔๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
326 ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ จำนวน ๒,๕๔๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
327 ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ จำนวน ๒,๕๔๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
328 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2563
329 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
330 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
331 ซื้อโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓๒ ชุด หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว และหมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤษภาคม 2563
332 จ้างเหมาเช่ารถทัวร์ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤษภาคม 2563
333 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
334 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
335 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
336 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตตำบลทรายขาว ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
337 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
338 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๙-๐๐๘๓ ยี่ห้อ ALPHA CASE จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
339 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๙-๐๐๘๓ ยี่ห้อ ALPHA CASE จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2563
340 จ้างโครงการจ้างเหมาปรับแต่งสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย และเคลื่อนย้ายขยะพร้อมปรับแต่ง หมู่ที่ 2 บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2563
341 จ้างเหมารถบรรทุกน้ำ ขนาด ๑,๘๐๐ ลิตร ตั้งแต่วันที่ ๒ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2563
342 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๙-๐๐๘๓ ยี่ห้อ ALPHA CASE จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2563
343 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2563
344 จ้างโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจมน้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๒ HP ๑ เฟส พร้อมตู้ควบคุม หมู่ที่ ๗ บ้านพรุพี ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
345 จ้างโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจมน้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๕ HP ๓ เฟส จำนวน ๑ ชุด พร้อมอุปกรณ์ และวางท่อส่งน้ำขึ้นหอถังสูง PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว จำนวน ๘ ท่อน หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
346 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
347 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคา ตำบลทรายขาว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 เมษายน 2563
348 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 เมษายน 2563
349 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
350 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
351 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
352 จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ๑ กค ๗๓๔๐ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
353 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย ทะเบียน กจ ๘๙๐ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2563
354 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ทะเบียน บธ ๔๓๔ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2563
355 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคา ตำบลทรายขาว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 เมษายน 2563
356 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคา ตำบลทรายขาว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 เมษายน 2563
357 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2563
358 ซื้อโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓๒ ชุด หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว และหมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
359 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 เมษายน 2563
360 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 เมษายน 2563
361 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแบบพาราแอสฟัลติกท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ.ถ ๓๙-๐๐๑ หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งล้อ-หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗,๖๐๐ ตารางเมตร 15 เมษายน 2563
362 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ฐานแผ่) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุพี สังกัดเทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 เมษายน 2563
363 จ้าง่๋ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 เมษายน 2563
364 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 เมษายน 2563
365 จ้าง่๋ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
366 จ้าง่๋ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
367 จ้างเหมารถบรรทุกน้ำ ขนาด ๑,๘๐๐ ลิตร ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๓๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
368 ซื้อโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๕๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 เมษายน 2563
369 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพชรเกษม-นาหัวนอนหมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
370 จ้างก่อสร้างอาคารสำหรับออกกำลังกายเทศบาลตำบลทรายขาว ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒ เมตร หมู่ที่ ๒ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
371 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยไม้ยี้ หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งล้อ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะ 10 เมษายน 2563
372 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
373 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกุโบร์ทับควาย หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจ 10 เมษายน 2563
374 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๔๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
375 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแบบพาราแอสฟัลติกท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ.ถ ๓๙-๐๐๑ หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งล้อ-หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗,๖๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 เมษายน 2563
376 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ฐานแผ่) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุพี สังกัดเทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 เมษายน 2563
377 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแบบพาราแอสฟัลติกท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ.ถ ๓๙-๐๐๑ หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งล้อ-หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗,๖๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 เมษายน 2563
378 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ฐานแผ่) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุพี สังกัดเทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 เมษายน 2563
379 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (ถมบางช่วงบางตอน) พร้อมปรับแต่ง หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก สายท่าเรือ ระยะทาง ๓๒๐ เมตร , สายบ้านนายอาคม ระยะทาง ๒๗๐ เมตร , สายหนองทุ่มรถ ระยะทาง ๒๕๐ เมตร ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
380 จ้างโครงการก่อสร้างศาลาพักศพกุโบร์บ้านโคกแคร์ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒ เมตร หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
381 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
382 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด ศูนย์บริการคนพิการ) จำนวน ๓ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
383 จ้างโครงการเรียงหินป้องกันตลิ่งบริเวณฝายน้ำล้นห้วยพลูหนัง หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
384 จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยสมหวัง หมู่ที่ ๗ บ้านพรุพี ฯ จำนวน ๒ จุด โดยวางท่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร มอก. ชั้น ๓ จำนวน ๑๖ ท่อน และวางท่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร มอก. ชั้น ๓ จำนวน ๘ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
385 จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาไฟฟ้า High mast สูง ๑๕ เมตร พร้อมวงแหวนโคมไฟ ๔๐๐ วัตต์ เมทัลฮาไลท์ สนามกีฬาและสถานที่ออกกำลังกาย หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
386 จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ๒-๑.๘๐x๑.๘๐x๘.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคา ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
387 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
388 ซื้อวัสดุต่าง ๆ จำนวน ๗ รายการ เนื่องในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563
389 ซื้อวัสดุต่าง ๆ จำนวน ๓ รายการ เนื่องในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563
390 ทำภาพไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ 19 มีนาคม 2563
391 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๘๘๑๒ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563
392 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๘๐x๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
393 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๘๘๑๒ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
394 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๘๘๑๒ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
395 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ทะเบียน บธ ๔๓๔ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
396 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด ศูนย์บริการคนพิการ) จำนวน ๓ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
397 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน โดยวางท่อ HDPE (PIPE) ชนิดความหนาแน่นสูง PE ๑๐๐ PN ๑๐ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ระยะทางไม่น้อยกว่า ๗๑๐ เมตร และวางท่อ HDPE (PIPE) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ชั้น PN ๑๐ ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑,๕๖๐ เมตร หมู่ที่ ๖ 17 มีนาคม 2563
398 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๓ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
399 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน ๕๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มีนาคม 2563
400 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน ๕๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มีนาคม 2563
401 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน ๕๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
402 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน ๕๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
403 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน ๕๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
404 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
405 จ้างโครงการปรับปรุงคันสระน้ำบ้านพรุพี ระยะทาง ๓๔๐ เมตร ถนนกว้าง ๔.๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๓๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๗ บ้านพรุพี ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
406 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเดิมสายหลังวัด ระยะทาง ๔๓๐ เมตร ถนนกว้าง ๔ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๒๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
407 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายมัสยิดมุสลิมพัฒนา-ท่าคลอง ระยะทาง ๑,๒๕๐ เมตร ถนนกว้าง ๔ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
408 จ้าง่ซ่อมแอร์พร้อมอุปกรณ์ของรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ทะเบียน บธ ๔๓๔ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
409 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายทุ่งสามสร้าง ระยะทาง ๘๕๐ เมตร ถนนกว้าง ๔ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนังตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
410 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
411 ซื้อผ้าม่านตาไก่พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
412 ซื้อผ้าม่านตาไก่พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
413 ซื้อวัสดุประปา ๔๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
414 ซื้อผ้าม่านตาไก่พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
415 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มีนาคม 2563
416 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มีนาคม 2563
417 ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ (ผู้ที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ) จำนวน ๑๘๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มีนาคม 2563
418 ซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ สายยางอ่อน ขนาด ๑.๒๕ นิ้ว จำนวน ๑๓ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
419 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุสิ้นเปลือง) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
420 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค ๒๔๐๓ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
421 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร) จำนวน ๔ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
422 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค ๒๔๐๓ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
423 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร์) จำนวน ๔ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
424 ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
425 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ทะเบียน บธ ๔๓๔ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2563
426 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ ถึง ๑๕๐ เมตร หรือได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชม.หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2563
427 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
428 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
429 ซื้อพร้อมเปลี่ยนล้อยางรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ทะเบียน บธ ๔๓๔ กระบี่ จำนวน ๑๐ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
430 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร OKI-๔๗๒) จำนวน ๑๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
431 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค ๒๔๐๓ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
432 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค ๒๔๐๓ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
433 จ้างเหมาเช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง จำนวน ๙ รายการ เนื่องในโครงการเมาว์ลิดกลางตำบลทรายขาว ครั้งที่ ๑๒ ปีฮิจเราะฮ์ศักราช ๑๔๔๑ (ประจำปี ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
434 จ้างเหมาเช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง จำนวน ๙ รายการ เนื่องในโครงการเมาว์ลิดกลางตำบลทรายขาว ครั้งที่ ๑๒ ปีฮิจเราะฮ์ศักราช ๑๔๔๑ (ประจำปี ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กุมภาพันธ์ 2563
435 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กุมภาพันธ์ 2563
436 จ้างโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจมน้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๑ HP ๑ เฟส พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 2 บ้านทับควาย ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
437 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล) จำนวน ๕๕๕ ลิตร สำหรับเครื่องปั่นไฟ จำนวน ๒ เครื่อง เนื่องในโครงการเมาว์ลิดกลางตำบลทรายขาว ครั้งที่ ๑๒ ปีฮิจเราะฮ์ศักราช ๑๔๔๑ (ประจำปี ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
438 จ้างโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจมน้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๒ HP ๑ เฟส พร้อมตู้ควบคุม หมู่ที่ ๓ (มัสยิดบ้านหัวนอน) ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
439 โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแบบพาราแอสฟัลติกท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ.ถ ๓๙-๐๐๑ หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งล้อ-หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗,๖๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลทรายขาว อำเ 18 กุมภาพันธ์ 2563
440 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
441 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563
442 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
443 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
444 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๗ เพิ่มเติม (ต่อเนื่อง) ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
445 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
446 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
447 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
448 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
449 จ้างจัดจ้างซ่อมสาย Fiber Optic ของกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณสี่แยกตลาดทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
450 จ้างจัดจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๕๔ ยี่ห้อ ATEC จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๓๘ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
451 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
452 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
453 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ ถึง ๑๕๐ เมตร หรือได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชม. หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
454 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ ถึง ๑๕๐ เมตร หรือได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชม. หมู่ที่ ๗ บ้านพรุพี ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
455 จ้างเหมาเช่ารถทัวร์ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
456 จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำบ้านทุ่งล้อ ขนาดกว้าง ๖๘ เมตร ยาว ๕๐ เมตร ขุดลึก ๒.๕๐ เมตร หรือให้ได้ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๕๐๐ ลบ.ม. พร้อมปรับแต่ง หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งล้อ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2563
457 จ้างก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม ท่าเทียบเรือบ้านบ่อมะม่วง ขนาดกว้าง ๔.๓๕ เมตร ยาว ๔.๘๕ เมตร หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2563
458 จ้างเหมาเช่ารถทัวร์ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2563
459 จ้างโครงการขุดลอกพร้อมแต่งคูระบายน้ำบ้านบ่อมะม่วง ระยะทาง ๒๖๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2563
460 จ้างจัดจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๕๔ ยี่ห้อ ATEC จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๓๘ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2563
461 จ้างจัดจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๕๔ ยี่ห้อ ATEC จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๓๘ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2563
462 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2563
463 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๕๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2563
464 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๕๓ ยี่ห้อ ATEC จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2563
465 จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายนาต้นส้าน ระยะทาง ๙๙๐ เมตร ถนนกว้าง ๖ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๙๔๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
466 จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายเพชรเกษม-โคกออก ระยะทาง ๔๘๐ เมตร ถนนกว้าง ๖ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๘๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งล้อ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
467 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายทุ่งคา ระยะทาง ๓๖๐ เมตร ถนนกว้าง ๔ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคา ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
468 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายป่าพยอม ระยะทาง ๑,๓๐๐ เมตร ถนนกว้าง ๖ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๘๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๗ บ้านพรุพี ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
469 จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีต ซอยโชคชัย หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
470 จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายชลประทาน-กุโบร์ทับควาย ระยะทาง ๓๙๐ เมตร ถนนกว้าง ๖ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๔๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
471 จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายบ้านตีน ระยะทาง ๑๗๐ เมตร ถนนกว้าง ๖ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
472 จ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งราวเหล็กกันคลองสาธารณะ ยาว ๑๔ เมตร ซอยท่าคลอง หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563
473 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคา ตำบลทรายขาว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ๑ แห่ง 24 มกราคม 2563
474 จ้างจัดจ้้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ทะเบียน กฉ ๘๑-๐๙๔๖ กระบี่ ตรวจเช็คระยะรถยนต์ ๗,๒๙๕ กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
475 จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา (เพิ่มเติม) โดยวางท่อ HDPE (PIPE) ชนิดความหนาแน่นสูง PE ๑๐๐ PN ๑๐ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ระยะทางไม่น้อยกว่า ๓๘๐ เมตร หมู่ที่ ๒ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2563
476 ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งภายในชุมชนของเทศบาลตำบลทรายขาว จำนวน ๖ ชุมชน ๖ หมู่บ้าน พร้อมเทพื้นฐานรากวางเครื่องออกกำลังกายขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๒๐x๑.๕๐x๐.๑๐ เมตร จำนวน ๓๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2563
477 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ฐานแผ่) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุพี สังกัดเทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ๑ หลัง 17 มกราคม 2563
478 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ๑ แห่ง 17 มกราคม 2563
479 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2563
480 จ้างโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจมน้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๑.๕ HP ๑ เฟส พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๒ (มัสยิดบ้านทับควาย) ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2563
481 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ๑ แห่ง 15 มกราคม 2563
482 ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๔ หลอด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2563
483 จ้างโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจมน้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๑.๕ HP ๑ เฟส พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๒ (มัสยิดบ้านทับควาย) ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2563
484 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๐-๖๐๑๘ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2563
485 จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาไฟฟ้า High mast สูง ๑๕ เมตร พร้อมวงแหวนโคมไฟ ๔๐๐ วัตต์ เมทัลฮาไลท์ หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2563
486 จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาไฟฟ้า High mast สูง ๑๕ เมตร พร้อมวงแหวนโคมไฟ ๔๐๐ วัตต์ เมทัลฮาไลท์ หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2563
487 ซื้อโครงการจัดซื้อถังขยะพลาสติกโพลีเอทธิลีน ชนิด HDPE ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลิตร ทรงเหลี่ยม มีฝาปิดแบบช่องทิ้งบานสวิง มีล้อเลื่อน ๒ ล้อ แบบสลักล็อค พร้อมสกรีนโลโก้และข้อความตามที่กำหนด จำนวน ๒๕๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2563
488 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2563
489 จ้างเหมาเช่าชุดการแสดงมายากลและลูกโป่งโบโซ่ เนื่องในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
490 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๘๘๑๒ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
491 จ้างเหมาเช่าชุดการแสดงตลกแป๊ะเท่งศรีวิชัยและคณะ เนื่องในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
492 จ้างเหมาเช่าชุดการแสดงมายากลและลูกโป่งโบโซ่ เนื่องในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
493 จ้างเหมาเช่าเต็นท์พร้อมเก้าอี้และโครงเหล็กขึ้นป้ายเวที จำนวน ๕ รายการ เนื่องในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
494 ซื้อของรางวัล จำนวน ๒๔ รายการ เนื่องในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
495 จ้างเหมาเช่าชุดการแสดงมายากลและลูกโป่งโบโซ่ เนื่องในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
496 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๕๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มกราคม 2563
497 จ้างเหมาอัดสปอต ประชาสัมพันธ์ เชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด เนื่องในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
498 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๘๘๑๒ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
499 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๘๘๑๒ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
500 จ้างโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจมน้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๑.๕ HP ๑ เฟส พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๒ (มัสยิดบ้านทับควาย) ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
501 ซื้อพร้อมเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค ๒๔๐๓ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2562
502 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2562
503 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2562
504 ซื้อล้อยางพร้อมเปลี่ยนรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๘๘๑๒ กระบี่ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
505 จ้างค่าเช่าเวที ขนาด ๘x๘ เมตร จำนวน ๑ ชุด เนื่องในโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านศาสนาอิสลาม (ฟัรดูอีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
506 จ้างค่าจ้างเหมาเช่าเต้นท์ ขนาด ๕x๘ เมตร จำนวน ๒ หลัง เนื่องในโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านศาสนาอิสลาม (ฟัรดูอีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
507 จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา (เพิ่มเติม) โดยวางท่อ HDPE (PIPE) ชนิดความหนาแน่นสูง PE ๑๐๐ PN ๑๐ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑,๘๔๐ เมตร หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
508 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
509 จ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
510 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๔๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2562
511 ซื้อโครงการจัดซื้อโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๘๖ ชุด ส่งมอบให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคลองท่อม เพื่อติดตั้งหมู่ที่ ๑,๒,๓ และ ๔ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธันวาคม 2562
512 จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา (เพิ่มเติม) โดยวางท่อ HDPE (PIPE) ชนิดความหนาแน่นสูง PE ๑๐๐ PN ๑๐ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ระยะทางไม่น้อยกว่า ๖๗๐ เมตร และวางท่อ HDPE (PIPE) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ชั้น PN ๑๐ ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑,๖๙๐ เมตร หมู่ที่ ๒ บ้า 3 ธันวาคม 2562
513 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตีน หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจ 29 พฤศจิกายน 2562
514 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพชรเกษม-นาหัวนอนหมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธี 29 พฤศจิกายน 2562
515 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทรายขาวใต้-คลองน้ำเค็ม หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เม 29 พฤศจิกายน 2562
516 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยไม้ยี้ หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งล้อ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเ 29 พฤศจิกายน 2562
517 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมัสยิดมุสลิมพัฒนา-ท่าคลอง หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ 29 พฤศจิกายน 2562
518 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน ๓ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
519 จ้างโครงการปูกระเบื้องศาลาคู่เมรุวัดทรายขาว ขนาดกว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๑๙ เมตร หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
520 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยฝาแฝด ๒ หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะ 27 พฤศจิกายน 2562
521 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งคา-คลองพรุพี หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคา ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเ 27 พฤศจิกายน 2562
522 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลทรายขาว สายพรหมทอง หมู่ที่ ๗ บ้านพรุพี ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โ 27 พฤศจิกายน 2562
523 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๖๐๑๘ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
524 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค ๒๔๐๓ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
525 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค รหัสพัสดุ ๔๑๖-๕๖-๐๐๓๙ ยี่ห้อ Asus จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
526 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ ๔๑๖-๕๘-๐๐๖๑ ยี่ห้อ Atec จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
527 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ ๔๑๖-๕๘-๐๐๕๕ ยี่ห้อ Atec จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
528 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
529 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
530 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
531 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
532 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
533 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
534 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
535 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
536 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
537 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2562
538 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (ขั้วรับสตาร์ทเตอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2562
539 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (ขั้วรับสตาร์ทเตอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
540 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
541 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (ขั้วรับสตาร์ทเตอร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
542 จ้างโครงการปูกระเบื้องศาลาคู่เมรุวัดทรายขาว ขนาดกว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๑๙ เมตร หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2562
543 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
544 ซื้อค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
545 ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 29 ตุลาคม 2562
546 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
547 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ตุลาคม 2562
548 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ตุลาคม 2562
549 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ตุลาคม 2562
550 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ 8812 กระบี่ (เช็คระยะ 240,000 กิโลเมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ตุลาคม 2562
551 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๓๖๖ วัน (ประจำหมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก , หมู่ที่ ๒ สำนักงานเทศบาลตำบลทรายขาว , หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งล้อ และหมู่ที่ ๗ บ้านพรุพี โดยทำการส่งหนังสือพิมพ์รายวัน หมู่ละ ๒ ฉบับ/วัน) โดยวิธีเฉพ 1 ตุลาคม 2562
552 จ้างโครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อมะม่วง หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
553 จ้างโครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งคา หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคา ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
554 จ้างโครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายขาว หมู่ที่ 2 บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
555 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายท้ายนา (บ้านน้าจาง) ถนนกว่าง ๔ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร ระยะทาง ๓๔๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๒ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
556 จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตถนนหน้ากุโบร์บ้านบ่อมะม่วง ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ จุด จุดละ ๖ ท่อน พร้อมถมดินลูกรัง ระยะทาง ๓๕๐ เมตร ถนนกว้าง ๓ เมตร ผิวจราจร ๓ เมตร หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธี 30 กันยายน 2562
557 จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ซอยบ้านใต้ จำนวน ๕ จุด หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
558 จ้างจัดจ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์อะคริลิคพร้อมกรอบอลูมิเนียมและติดตั้ง ขนาด ๑๒๒x๕๕ เซนติเมตร ชื่อศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลทรายขาว ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลทรายขาว จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
559 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ ยางมะตอยสำเร็จรูป และน้ำยารองหลุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
560 จ้างโครงการติดตั้งตู้ควบคุมไฟถนน จำนวน 30 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2562
561 ซื้อมิเตอร์มาตรวัดน้ำพร้อมอุปกรณ์ประปา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
562 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน ๑๒ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
563 จ้างจัดจ้างซ่อมสายบอร์ด บอร์ดกล้องวงจรปิด (CCTV) และเปลี่ยนอุปกรณ์กระจายสัญญาณ ณ ที่ตั้งกล้องวงจรปิด (ป้อมพรุพี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
564 จ้างจัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) จำนวน ๑๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
565 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
566 ซื้อมิเตอร์มาตรวัดน้ำพร้อมอุปกรณ์ประปา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
567 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบแสงสว่างศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลทรายขาว หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
568 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ กระดานอัด ขนาด ๑๐ มิลลิเมตร จำนวน ๒ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
569 ซื้อจัดซื้อสายยางอ่อน (วัสดุอื่น) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
570 ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
571 ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ Fuji Xerox P๒๕๖DW จำนวน ๒ หลอด (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
572 ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
573 ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเอกสาร (TN-FJ๒๐๑๑/๒๐๑๐-๑๕) จำนวน ๓ หลอด (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
574 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
575 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำน้ำยาอเนกประสงค์ เนื่องในโครงการส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทรายขาวประจำปี ๒๕๖๒ หลักสูตรการทำน้ำยาอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
576 จ้างโครงการจ้างเหมาปรับแต่งสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
577 ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
578 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบแสงสว่างศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลทรายขาว หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
579 จ้างโครงการจ้างเหมาปรับแต่งสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
580 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๑๗ เล่ม และแบบรายการประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการประเภทการก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๗ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
581 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน ๗ รายการ เนื่องในโครงการจัดการแข่งขันกีฬารัฐ-ราษฎร์ ร่วมต้านยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ ทต.ทรายขาว เกมส์ ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
582 จ้างโครงการถมหลุมบ่อพร้อมเกรดบดอัด สายห้วยลึก-ท้ายพรุ ถนนกว้าง ๕ เมตร ผิวจราจร ๕ เมตร ระยะทาง ๒,๗๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๕๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน ๑ จุด หมู่ที่ ๑,๒ ตำบลทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
583 ซื้อเสาธงแบบไม้ ขนาด ๒ เมตร จำนวน ๒๕ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
584 จ้างจัดจ้างอัดสปอตร์ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ ชุด เนื่องในโครงการจัดการแข่งขันกีฬารัฐ-ราษฎร์ ร่วมต้านยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ ทต.ทรายขาวเกมส์ ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
585 จ้างจัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) และมาตรฐานการศึกษาฉบับใหม่ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
586 จ้างโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจมน้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๒ HP ๑ เฟส พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๔ (บ้านจ๊ะนี) ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
587 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายท่าคลอง ถนนกว้าง ๔ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร ระยะทาง ๓๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๓ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
588 จ้างโครงการถมหลุมบ่อพร้อมเกรดบดอัด สายท้ายนา ถนนกว้าง ๕ เมตร ผิวจราจร ๕ เมตร ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๒ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
589 จ้างจัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) และมาตรฐานการศึกษาฉบับใหม่ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
590 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบแสงสว่างศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลทรายขาว หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
591 จ้างจัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) และมาตรฐานการศึกษาฉบับใหม่ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
592 จ้างโครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลทรายขาว หมู่ที่ ๒ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
593 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มคู่มืออบรม จำนวน ๘๐ เล่ม เนื่องในโครงการอบมรมภาษามลายูกลางสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
594 จ้างโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจมน้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๒ HP ๑ เฟส พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๔ (บ้านจ๊ะนี) ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
595 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
596 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
597 ซื้อชุดนักกีฬาและวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน ๑๒ รายการ เนื่องในโครงการจัดการแข่งขันกีฬารัฐ-ราษฎร์ ร่วมต้านยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ ทต.ทรายขาว เกมส์ ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
598 ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ หลอด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
599 จ้างโครงการจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่พร้อมระบบไฟฟ้าของโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
600 จ้างจัดจ้างติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายภายในศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
601 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยชัยรักษ์ หมู่ที่ ๗ บ้านพรุพี ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
602 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งนอก หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
603 จ้างโครงการก่อสร้างศาลาพักศพกุโบร์บ้านทรายขาว หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาวอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ขนาดกว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๒ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
604 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
605 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตีนซอย ๒ หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
606 จ้างจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ ๔๑๖-๕๗-๐๐๔๔ ยี่ห้อ acer จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
607 ซื้อค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
608 จ้างจัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๐-๖๐๑๘ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
609 ซื้อชุดเทียนพรรษา พร้อมขาตั้งและผ้าอาบน้ำ จำนวน ๑ ชุด เนื่องในโครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
610 จ้างจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ ๔๑๖-๕๗-๐๐๔๔ ยี่ห้อ acer จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
611 จ้างโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจมน้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๑ HP ๑ เฟส พร้อมตู้ควบคุม หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคา ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
612 ซื้อวัสดุตกแต่งรถแห่เทียนพรรษา เนื่องในโครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
613 จ้างจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ ๔๑๖-๕๗-๐๐๔๔ ยี่ห้อ acer จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 สิงหาคม 2562
614 จ้างจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ ๔๑๖-๕๗-๐๐๔๔ ยี่ห้อ acer จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
615 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ ๔๑๖-๕๘-๐๐๕๗ ยี่ห้อ ATEC จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
616 จ้างโครงการขุดลอกคลองบ้านทุ่งคา หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคา ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2562
617 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสปก.-บ้านตีน หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพา 25 กรกฎาคม 2562
618 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบเหมืองชลประทาน หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร 25 กรกฎาคม 2562
619 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกโหนด หมู่ที่ ๓ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2562
620 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกุโบร์ทับควาย หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพ 25 กรกฎาคม 2562
621 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562
622 จ้างจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ ๔๑๖-๕๗-๐๐๔๔ ยี่ห้อ acer จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562
623 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562
624 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ ๔๑๖-๕๘-๐๐๕๗ ยี่ห้อ ATEC จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562
625 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ ๔๑๖-๕๘-๐๐๕๗ ยี่ห้อ ATEC จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562
626 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
627 จ้างจ้างเหมาคณะกลองยาว ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ คณะ เนื่องในโครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
628 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
629 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
630 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
631 จ้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้านเพิ่มเติม หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวางท่อ HDPE (PIPE) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ชั้น PN ๑๐ ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑,๖๗๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
632 จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา (เพิ่มเติม) โดยวางท่อ HDPE (PIPE) ชนิดความหนาแน่นสูง PE ๑๐๐ PN ๑๐ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ระยะทางไม่น้อยกว่า ๔๗๐ เมตร และวางท่อ HDPE (PIPE) PN ๑๐ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๘๐ เมตร หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม 19 กรกฎาคม 2562
633 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
634 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
635 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต (เพิ่มเติม) หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งล้อ - หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคา กว้าง ๖ เมตร ระยะทางรวม ๑,๑๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ช่วงที่ ๑ ระยะทาง ๓๑๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ระยะทาง ๘๔๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร ตำบล 15 กรกฎาคม 2562
636 จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน ๑ จุด ซอยสปก.-ยางหน้าดำ หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
637 จ้างซ่อมแซม CPU เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP รหัสพัสดุ ๔๑๖-๕๔-๐๐๑๖ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
638 จ้างโครงการจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่พร้อมระบบไฟฟ้าของโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
639 จ้างโครงการจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่พร้อมระบบไฟฟ้าของโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
640 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังซอยหลังโรงพัก-ห้วยพลูหนัง ,ซอยหลังวัดทรายขาว , ซอยทับควาย-ห้วยลึก หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
641 ซื้อหลอดไฟ LED T๘ ขนาด ๑๘ วัตต์ จำนวน ๕๐๐ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
642 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๘๘๑๒ กระบี่ เช็คระยะรถยนต์ ๒๓๐,๐๐๐ กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
643 จ้างจัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค ๒๔๐๓ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
644 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๔๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
645 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต (เพิ่มเติม) หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งล้อ - หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคา กว้าง ๖ เมตร ระยะทางรวม ๑,๑๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ช่วงที่ ๑ ระยะทาง ๓๑๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ระยะทาง ๘๔๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร ตำบล 4 กรกฎาคม 2562
646 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กรกฎาคม 2562
647 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ ๔๑๖-๕๘-๐๐๕๔ ยี่ห้อ ATEC จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กรกฎาคม 2562
648 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต (เพิ่มเติม) หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งล้อ - หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคา กว้าง ๖ เมตร ระยะทางรวม ๑,๑๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ช่วงที่ ๑ ระยะทาง ๓๑๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ระยะทาง ๘๔๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร ตำบล 4 กรกฎาคม 2562
649 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับรถกู้ชีพ-กู้ภัยฉุกเฉิน (แบตเตอรี่) จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2562
650 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ไม้ถูพื้นพร้อมน้ำยา) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2562
651 จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน ๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2562
652 จ้างจัดจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ๑ กข ๗๓๖๓ กระบี่ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2562
653 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นบราเทอ 3150) TN-BROTHER จำนวน ๒ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2562
654 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (TN-FJ2011/2010-15 ) จำนวน ๔ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2562
655 จ้างจัดจ้างทำเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลทรายขาว (ต่อสัญญาเว็บไซต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2562
656 ซื้อซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (TN-FJ2011/2010-15) จำนวน 3 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2562
657 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ ถึง ๑๐๐ เมตร หรือได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชม. หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งล้อ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
658 จ้างโครงการถมดินพร้อมปรับแต่งคูระบายน้ำเหมืองสาธารณะห้วยช่อนไช หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
659 ซื้อจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ผัก จำนวน ๑๕ รายการ เนื่องในโครงการ ผักข้างบ้าน อาหารข้างรั้ว ครอบครัวพอเพียง หลีกเลี่ยงสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
660 ซื้อวัสดุประปา (วัสดุอื่น) จำนวน ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
661 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
662 จ้างโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจมน้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๑.๕ HP ๑ เฟส พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๓ (บ้านหยีโหนด) ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
663 จ้างโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจมน้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๓ HP ๓ เฟส พร้อมตู้ควบคุมและติดตั้งเสาพร้อมเดินสายไฟฟ้า จำนวน ๒ เสา ระยะทาง ๒๕ เมตร (๓ เฟส ๔ สาย) หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
664 ซื้อวัสดุประปา (วัสดุอื่น) จำนวน ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2562
665 จ้างค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร (สำเร็จรูป) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน -๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๙๗ วัน จำนวนเด็ก ๖๐ คน ๆ ละ ๒๐.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2562
666 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังซอยพรุพี-เหนือคลอง ถนนกว้าง ๔ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร ระยะทาง ๒,๖๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๔๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๗ บ้านพรุพี ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7  มิถุนายน  2562
667 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังซอยห้วยต้นปรีด , ซอยสวนปาล์ม-พานวา และซอยมัสยิด-นาห้วย 2 หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7  มิถุนายน  2562
668 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังซอยโคกแคร์-หินขวาง ถนนกว้าง ๔ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร ระยะทาง ๒,๒๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๘๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7  มิถุนายน  2562
669 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งคา หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคา ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 7  มิถุนายน  2562
670 ซื้อจัดซื้อเครื่องตัดต้นไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ (เลื่อยโซ่ยนต์) ประกอบพร้อมใช้งาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2562
671 ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ครบชุดในโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑,๕๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2562
672 จ้างก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน (เพิ่มเติม) หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว (ทับควาย) ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
673 จ้างก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน (เพิ่มเติม) หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว (ทับควาย) ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
674 จ้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน (เพิ่มเติม) หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง (สายมัสยิดบ้านตีน) ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
675 จ้างก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน (เพิ่มเติม) หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว (ทับควาย) ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
676 จ้างจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังซอยห้วยต้นปรีด ถนนกว้าง ๕ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร ระยะทาง ๑,๖๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๒๕๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2562
677 จ้างจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังซอยสวนปาล์ม-พานวา ถนนกว้าง ๕ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2562
678 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังซอยมัสยิด-นาห้วย ๒ ถนนกว้าง ๔ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร ระยะทาง ๒๘๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2562
679 จ้างจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังซอยห้วยต้นปรีด ถนนกว้าง ๕ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร ระยะทาง ๑,๖๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๒๕๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
680 จ้างจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังซอยสวนปาล์ม-พานวา ถนนกว้าง ๕ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
681 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังซอยมัสยิด-นาห้วย ๒ ถนนกว้าง ๔ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร ระยะทาง ๒๘๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
682 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พฤษภาคม 2562
683 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤษภาคม 2562
684 จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วมกุโบร์โคกทราย หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2562
685 จ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาประจำหมู่บ้านตำบลทรายขาว หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคา ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ขนาดกว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๔ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2562
686 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๕ รายการ โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2562
687 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ซ่อมบ้านผู้สูงอายุ) จำนวน ๓๘ รายการ โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เมษายน 2562
688 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสำนักสงฆ์ หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งล้อ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจ 11 เมษายน 2562
689 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทาน-นาออก หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉ 11 เมษายน 2562
690 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยพระรามหก หมู่ที่ 7 บ้านพรุพี ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจ 11 เมษายน 2562
691 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบเหมืองชลประทาน หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร 11 เมษายน 2562
692 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสปก. ๑ หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะ 11 เมษายน 2562
693 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2562
694 จัดซื้อดอกไม้จัดสถานที่เนื่องในโครงการปัจฉิมนิเทศบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 26 มีนาคม 2562
695 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2562
696 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2562
697 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2562
698 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2562
699 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2562
700 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อดำเนินการโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2562
701 จ้างจ้างเหมารถบรรทุกน้ำ ขนาด ๑,๘๐๐ ลิตร วันละ ๑๐ เที่ยวๆ ละ ๑,๘๐๐ ลิตร จำนวน ๑๒๗ ครัวเรือน เพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ขาดน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค ในตำบลทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2562
702 จ้างเหมาตัดหญ้าสนามและจัดทำสนามฟุตบอลสำหรับฝึกซ้อม หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2562
703 ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน ๓ รายการ เนื่องในโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มกราคม 2562
704 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกออก หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งล้อ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กุมภาพันธ์ 2021
705 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกออก หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งล้อ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๐๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กุมภาพันธ์ 2021
706 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกออก หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งล้อ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กุมภาพันธ์ 2021
707 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกออก หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งล้อ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๐๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กุมภาพันธ์ 2021
708 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านดลเดช-สะพานเคี่ยม หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กุมภาพันธ์ 2021
709 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกออก หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งล้อ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กุมภาพันธ์ 2021
710 จ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มเติม LED ขนาด ๕๐ วัตต์ จำนวน ๘ จุด ท่าเรือบ้านบ่อมะม่วง หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กุมภาพันธ์ 2021
711 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๓ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กุมภาพันธ์ 2021
712 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๕๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2021