ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลศาลาด่าน
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อถังขยะเพื่อใช้ในพื้นที่สาธารณะ ในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน จำนวน 100 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
2 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮไรลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการขับรถฯ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
3 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน โซน 3 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
4 จ้างจ้างเหมาบริการเปลี่ยนทรายกรองถังกรองน้ำประปา บ้านพระแอะ ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
5 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน โซน 1 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
6 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน โซน 2 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
7 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน โซน 4 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
8 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน โซน 5 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
9 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน โซน 6 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
10 จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานประปา และงานราชการอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
11 เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของกองช่าง จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
12 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมท่อเมนประปาพร้อมเดินท่อเมนเพิ่มเติม (ฝายคลองโขง) หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
13 เหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซนที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 อัตรา  20 กันยายน 2564
14 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซนที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
15 จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซนที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
16 จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซนที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
17 จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซนที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
18 จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซนที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
19 จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซนที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
20 จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซนที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
21 จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซนที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
22 จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซนที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
23 จ้างซ่อม/เปลี่ยนเครื่องเสียง บอร์ด POWERMIK ห้องประชุมเทศบาลตำบลศาลาด่าน ของสำนักปลัด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
24 จ้างหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศาลาด่าน จำนวน 1 อัตรา ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
25 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซนที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
26 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซนที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
27 ซื้อจัดซื้อแบตเตอรี่ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
28 จ้างเหมาบริการเวรยามประจำสถานีขนถ่ายขยะตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
29 จ้างเหมาบริการแรงงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซน 1 พื้นที่ ม.1 , ม.2 และ ม.3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
30 จ้างเหมาบริการแรงงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซน 2 พื้นที่ ม.4 และ ม.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
31 จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลาง ของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
32 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์รถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ ทะเบียน 80 - 6228 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 005-62-0006 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
33 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถขุดตีนตะขาบ ของเทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
34 จ้างซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่ ครุภัณฑ์รถบรรทุก ขนาด 10 ล้อ ทะเบียน 80-9902 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 005-60-0004 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
35 ซื้อจัดซื้อน้ำดื่ม (ถัง) เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคภายในสำนักงานเทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
36 จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลาง ของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
37 จ้างเหมาบริการแรงงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซน 2 พื้นที่ ม.4 และ ม.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
38 จ้างเหมาบริการแรงงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซน 1 พื้นที่ ม.1 , ม.2 และ ม.3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
39 จ้างเหมาบริการเวรยามประจำสถานีขนถ่ายขยะตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
40 จ้างฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ ในพื้นที่ตำบลศาลาด่าน ตามโครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ(กิจกรรมชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคติดต่อและไม่ติดต่อ) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
41 ซื้อยางรถพร้อมเปลี่ยน สำหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9902 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
42 เช่าอาคารพร้อมสถานที่ เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านศาลาด่าน ม.1 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
43 จ้างจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ (กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19 ) จำนวน 12 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
44 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
45 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
46 จ้างซ่อม/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท. 2001 กระบี่หมายเลขครุภัณฑ์ 001 59 0002 จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
47 จ้างจ้างเหมาบริการขุดลอกคลองสาธารณะและวางท่อ คสล. (ท่อเก่า) ซอยภักดี (เพื่อป้องกันน้ำท่วม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
48 จ้างทำตรายาง สำนักปลัด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
49 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักงาน ของสำนักปลัด จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
50 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
51 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
52 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
53 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายแหลมคอกวาง ม.1 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
54 จ้างถ่ายเอกสารใบงานเสริมประสบการณ์ อายุ 3 - 5 ปี จำนวน 21 เล่ม ตามโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
55 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ผลิตสื่อการเรียนการสอน จำนวน 25 รายการ ตามโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
56 ซื้อน้ำดื่มขวดเพ็ชรเล็กมินิ ขนาด 350 มล. จำนวน 298 โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
57 ซื้อซื้อวัสดุอุปกณ์โครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2564 (กิจกรรมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19 ) จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
58 จ้างโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)ใบงานเสริมประสบการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
59 จ้างโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านสมพรพรุกม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
60 ซื้อโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) วัสดุผลิตสื่อการสอนตามหน่วยการเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
61 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
62 ซื้อโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( ค่าหนังสือเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
63 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
64 จ้างโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ใบงานเสริมประสบการณ์ ๔ สาระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
65 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
66 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
67 ซื้อโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
68 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ผลิตสื่อการเรียนการสอนตามหน่วยการเรียนรู้ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
69 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมปลูกฟ้าทะลายโจรต้านโควิท ๑๙ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
70 เหมาถ่ายเอกสารใบงานตามหน่วยการเรียนรู้ตามโครงการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  1 กันยายน 2564
71 จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารใบงานตามหน่วยการเรียนรู้ตามโครงการเงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
72 จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารใบงานตามหน่วยการเรียนรู้ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
73 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ผลิตสื่อการเรียนการสอนตามหน่วยการเรียนรู้(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
74 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ผลิตสื่อการเรียนการสอนตามหน่วยการเรียน (โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
75 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมปลูกต้นฟ้าทะลายโจรต้านโควิท ๑๙ ตามโครงการเงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
76 จ้างถ่ายเอกสารใบงานตามหน่วยการเรียนรู้ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
77 ซื้อจัดซื้อวัสดุกิจกรรมการผลิตสื่อการเรียนการสอน ( กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
78 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
79 จ้างจ้างเหมาบริการขุดลอกคลองสาธารณะและวางท่อ คสล. (ท่อเก่า) ซอยภักดี (เพื่อป้องกันน้ำท่วม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
80 จ้างซ่อม/เปลี่ยนเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว ดำ แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 2 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
81 ซื้อจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลศาลาด่าน จำนวน 99 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
82 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ พร้อมบริการเปลี่ยนถ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
83 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ พร้อมบริการเปลี่ยนถ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
84 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ พร้อมบริการเปลี่ยนถ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
85 ซื้อวัสดุสำนักงาน(เก้าอี้พลาสติก จำนวน 100 ตัว) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
86 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
87 จ้างจ้างเหมาบริการขุดลอกคูระบายน้ำสาธารณะ ม.2 (เพื่อป้องกันน้ำท่วม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
88 จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถบรรทุกน้ำขนาด 6 ล้อ ทะเบียน บจ.3556 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 003 47 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
89 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับการพัฒนาการของเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
90 ซื้อโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( ค่าหนังสือเรียน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
91 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควัน) จำนวน 1 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
92 ซื้อโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( ค่าหนังสือเรียน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
93 ซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
94 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
95 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
96 ซื้อวัสดุอุปกรณ์พัฒนาความพร้อมของเด็กระดับปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านทุ่งหยีเพ็ง จำนวน 53 รายการ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
97 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของกองช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
98 ซื้อโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( ต่าหนังสือเรียน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
99 ซื้อโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าหนังสือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
100 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านคลองโขง จำนวน 48 รายการ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
101 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา จำนวน 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
102 จ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
103 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ 4 สาระ 3 - 4 ปี จำนวน 21 ชุด ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านทุ่งหยีเพ็ง ตามโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
104 ซื้อโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าหนังสือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
105 จ้างซ่อมแซม ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
106 จ้างซ่อมแซมหลังคา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านทุ่งหยีเพ็ง สังกัดเทศบาลตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
107 ซื้อเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าหนังสือเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
108 ซื้อเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าหนังสือเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
109 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง(จัดซื้อน้ำมันจารบี) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
110 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-45-0002 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
111 ซื้อโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระแอะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
112 ซื้อเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าหนังสือเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
113 ซื้อโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าหนังสือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
114 ซื้อจัดซื้อโต๊ะทำงานแบบไม้ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
115 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ 4 สาระ 3 - 4 ปี จำนวน 17 ชุด ตามโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
116 ซื้อเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าหนังสือเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
117 ซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
118 ซื้ออุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( ค่าหนังสือเรียน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
119 ซื้อเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าหนังสือเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
120 จ้างเหมาบริการดูแลเว๊ปไซต์สำหรับหน่วยงาน อับเดท เปลี่ยนแปลงข้อมูลตลอด 1 ปี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
121 ซื้อเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าหนังสือเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
122 ซื้อโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าหนังสือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
123 จ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน และเครื่องสำรองไฟ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
124 ซื้อโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( ต่าหนังสือเรียน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
125 ซื้อโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( ค่าหนังสือเรียน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
126 จ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
127 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบส่องสว่างถนนหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
128 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ) ของกองช่าง จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
129 จ้างเหมาบริการดำเนินการขุดลอกและจัดเก็บขยะตกค้างในพื้นที่ป่าชายเลน (หลังจุดพักขยะ) บริเวณทางเข้าท่าเทียบเรือทัวร์บ้านศาลาด่าน หมู่ 1 ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
130 จ้างจ้างเหมาบริการรถแทรกเตอร์ตัดหญ้าบริเวณสนามกีฬาบ้านทุ่งหยีเพ็ง ม.4 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
131 จ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 35 ชิ้น บริเวณสนามกีฬาบ้านทุ่งหยีเพ็ง ม.4 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
132 จ้างจ้างเหมาบริการปรับเกลี่ยดินถมบริเวณเทศบาลตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
133 จ้างเหมาซ่อม/เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศสำนักงาน(สำนักปลัด) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
134 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
135 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
136 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟ ของกองคลัง จำนวน 9 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
137 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(วัสดุอุปกรณ์เพื่อบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน) จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
138 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
139 ซื้อจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก ชนิด 2 บาน จำนวน 3 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
140 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ในงานกองคลัง เทศบาลตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
141 จ้างฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ ในพื้นที่ตำบลศาลาด่าน ตามโครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ(กิจกรรมชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคติดต่อและไม่ติดต่อ) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2564
142 จ้างฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ ในพื้นที่ตำบลศาลาด่าน ตามโครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ(กิจกรรมชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคติดต่อและไม่ติดต่อ) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2564
143 จ้างฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ ในพื้นที่ตำบลศาลาด่าน ตามโครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ(กิจกรรมชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคติดต่อและไม่ติดต่อ) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2564
144 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ของกองช่าง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
145 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ(กิจกรรมชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคติดต่อและไม่ติดต่อ) Big Cleaning Day ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
146 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(วัสดุสิ้นเปลือง น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
147 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2564
148 จ้างจัดทำป้ายไวนิล/เจาะตาไก่ โครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ(กิจกรรมชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคติดต่อและไม่ติดต่อ)ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งจะทำการ Big Cleaning Day โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2564
149 จ้างจัดทำเอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ? 2565) รอบเดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
150 จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บและขนขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซนที่ 2 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
151 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์งานพิมพ์สติกเกอร์พลาสวูด?เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมรายชื่อคณะผู้บริหารและประธานสภาฯ? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
152 เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
153 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ 2564 โซนที่ 4 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
154 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
155 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
156 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
157 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักงาน ของสำนักปลัด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
158 จ้างจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 6 อัน (สำนัปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
159 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน/บำรุงรักษา ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระแอะ สังกัดเทศบาลตำบลศาลาด่าน จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
160 จ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ จำนวน 40 ชิ้น บริเวณชุมชนบ้านศาลาด่าน ม.1 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
161 จ้างจัดทำป้ายไวนิล/เจาะตาไก่ ขนาด 1.20X2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย โครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ(กิจกรรมชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคติดต่อและไม่ติดต่อ) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
162 จ้างเหมาบริการทำตรายาง กองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
163 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ ทะเบียน 80 - 6228 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 005-62-0006 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
164 จ้างจ้างทำตรายางเพื่อใช้ประกอบในการดำเนินงานของ กองช่าง ทต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2564
165 จ้างจ้างเหมาบริการแก้ไขแผ่นตรายาง ของกองการศึกษา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
166 ซื้อวัสดุอุปกณ์ที่ใช้ในโครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ(กิจกรรมชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคติดต่อและไม่ติดต่อ) ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
167 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
168 จ้างป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2564 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
169 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2564
170 ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุง จำนวน 12 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2564
171 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2564
172 จ้างเหมาบริการทำตรายาง ของกองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
173 ซื้อเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม สำหรับเด็กนักเรียนปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
174 ซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กในวัยเรียน สำหรับประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
175 จ้างเหมาบริการทำตรายาง ของกองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
176 จ้างเหมาบริการทำตรายาง ของกองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
177 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์รถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ ทะเบียน 81-1165 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 005-62-0005 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
178 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง (เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย) จำนวน 2 รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
179 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
180 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๓๔ ของกองการศึกษา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
181 จ้างซ่อม/เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศสำนักงาน จำนวน 6 เครื่อง(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
182 ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมัน 2T) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
183 วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ (สำนักปลัด)  19 พฤษภาคม 2564
184 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(วัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะ) จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
185 ซื้อยางรถบรรทุกขยะ ขนาดสิบล้อ ทะเบียน 80-9902 กระบี่ จำนวน 2 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
186 ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมัน 2T) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
187 ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมัน 2T) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
188 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
189 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
190 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ.ถ.๕๐-๐๐๑ สายแยกบ่อขยะ - สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว สะพานไทร) หมู่ที่ ๒,๓ และ หมู่ที่ ๔ ต.ศาลาด่าน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.ก  12 พฤษภาคม 2564
191 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-0021 ของกองคลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
192 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ SAIJO DENKI ครุภัณฑ์ส่วนควบโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน หมูที่ ๒ (๑๐๐๕-๕๒-๐๐๐๒) กองการศึกษา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
193 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
194 ซื้อไฟฉายคาดศีรษะ(แบบหรี่ไฟได้) จำนวน 10 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
195 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
196 จ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมประตูน้ำ ระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านพระแอะ) หมู่ที่ 2 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
197 ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
198 ซื้อจัดซื้อน้ำดื่ม (ขวดเพ็ชรเล็กมินิ) ขนาด 350 มล. จำนวน 325 โหล ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
199 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0036 ของกองคลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
200 จ้างจัดทำเอกสารเทศบัญญัติประจำปี และจัดทำเอกสารแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564 จำนวน 40 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
201 จ้างเหมาบริการจัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการ เช่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำในเทศกาลสำคัญ เช่นปีใหม่ สงกรานต์ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
202 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำในเทศกาลสำคัญ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
203 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๐๖๘ ของกองการศึกษา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
204 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ.ถ.๕๐-๐๐๑ สายแยกบ่อขยะ - สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว สะพานไทร) หมู่ที่ ๒,๓ และ หมู่ที่ ๔ ต.ศาลาด่าน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.ก  7 เมษายน 2564
205 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ.ถ.๕๐-๐๐๑ สายแยกบ่อขยะ - สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว สะพานไทร) หมู่ที่ ๒,๓ และ หมู่ที่ ๔ ต.ศาลาด่าน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.ก  7 เมษายน 2564
206 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
207 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
208 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
209 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
210 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
211 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
212 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ.ถ.๕๐-๐๐๑ สายแยกบ่อขยะ - สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว สะพานไทร) หมู่ที่ ๒,๓ และ หมู่ที่ ๔ ต.ศาลาด่าน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.ก  30 มีนาคม 2564
213 จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2564 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
214 จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2564 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
215 จ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
216 จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศพด.มัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
217 จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2564 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
218 จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2564 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
219 เหมาบริการแรงงานจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซน 2 ม.4 และ ม.5 ต.ศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๑ อัตรา  26 มีนาคม 2564
220 จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 6 ล้อ ทะเบียน บจ. 3556 กระบี่ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
221 จ้างเหมาบริการแรงงานจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ ม.1,ม.2 และ ม.3 ต.ศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
222 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางของกองคลัง จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
223 จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานประปา และงานราชการอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
224 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
225 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
226 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
227 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
228 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
229 จ้างเหมาบริการพนักงานขับเครื่องจักรกล (รถขุดตีนตะขาบ) และงานตามภารกิจอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
230 จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮโรลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
231 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกเก็บและขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซนที่ 1 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
232 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกเก็บและขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซนที่ 3 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
233 จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บและขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซนที่ 1 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
234 จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บและขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซนที่ 1 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
235 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
236 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
237 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
238 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ.ถ.๕๐-๐๐๑ สายแยกบ่อขยะ - สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว สะพานไทร) หมู่ที่ ๒,๓ และ หมู่ที่ ๔ ต.ศาลาด่าน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.ก  24 มีนาคม 2564
239 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
240 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2564
241 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
242 จ้างจ้างเหมาบริการย้ายเสาไฟฟ้า จำนวน ๑ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
243 จ้างซ่อมแซมประตูและหน้าต่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านสมพรพรุกม สังกัดเทศบาลตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
244 จ้างเหมาบริการจัดทำสปอตรณรงค์เลือกตั้งท้องถิ่นและรถแห่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามโครงการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
245 จ้างจัดทำป้ายประจำหน่วยเลือกตั้ง และ ป้ายแจ้งผลการนับคะแนนเลือกตั้ง โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปี 2564 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
246 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายโครงการอบรมให้ความรู้ จำนวน 2 รายการ โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
247 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ.ถ.๕๐-๐๐๑ สายแยกบ่อขยะ - สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว สะพานไทร) หมู่ที่ ๒,๓ และ หมู่ที่ ๔ ต.ศาลาด่าน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.ก  12 มีนาคม 2564
248 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
249 จ้างจ้างเหมาบริการตรวจเช็ค ซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์รถตักล้อยาง หมายเลขครุภัณฑ์ 007-60-0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
250 จ้างจ้างเหมาบริการตรวจเช็ค ซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ ขนาด 10 ล้อ ทะเบียน 80 - 9902 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 005-60-0004 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
251 จ้างจ้างเหมาบริการตรวจเช็ค ซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ ทะเบียน 80 - 6228 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 005-62-0006 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
252 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับใช้ในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น จำนวน 1 รายการ (หลอดไฟสว่างฉุกเฉิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
253 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
254 ซื้อบัตรเลือกตั้งท้องถิ่นจำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
255 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลรับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลศาลด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
256 จ้างจัดทำตราประทับบนบัตรเลือกตั้ง สำหรับใช้ในการเลือกตั้ง จำนวน 2 รายการ (สำนักปลก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
257 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน สำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านทุ่งหยีเพ็ง จำนวน 62 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
258 จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บและขนขยะมูลฝอยภายในเขตตำบลศาลาด่าน โซนที่ 2 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
259 จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บและขนขยะมูลฝอยภายในเขตตำบลศาลาด่าน โซนที่ 1 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
260 จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานขับรถบรรทุกเก็บขนขยะมูลฝอยภายในเขตตำบลศาลาด่าน โซนที่ 2 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
261 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับใช้ในการจัดการเลือกตั้ง จำนวน 1 รายการ(รางปลั๊กไฟพ่วง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
262 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
263 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
264 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายรณรงค์การทิ้งขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2564 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2564
265 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(อุปกรณ์จัดเก็บขยะ) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2564
266 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับใช้ในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
267 จ้างจัดทำป้ายรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นโครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
268 ซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
269 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน สำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านทุ่งหยีเพ็ง จำนวน 62 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
270 ซื้อโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
271 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ่อขยะ - สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว สะพานไทร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 กุมภาพันธ์ 2564
272 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ่อขยะ - สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว สะพานไทร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 กุมภาพันธ์ 2564
273 ซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
274 ซื้อจัดซิ้อวัสดุการศึกษา ศพด.ัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
275 ซื้อแบบพิมพ์ในการจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
276 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น(สมาชิกเทศบาลตำบลศาลาด่านและนายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน) ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
277 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น(สมาชิกเทศบาลตำบลศาลาด่านและนายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 5 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
278 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น(สมาชิกเทศบาลตำบลศาลาด่านและนายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน) ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
279 เช่าเช่าบริการเต็นท์พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ตามโครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น(สมาชิกเทศบาลตำบลศาลาด่านและนายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน) ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
280 จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 รายการ ณ บริเวณศูนย์อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศาลาด่าน ตามโครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ตามรายละเอียดที่ เทศบาลตำบลศาลาด่าน กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
281 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 19 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
282 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
283 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ่อขยะ - สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว สะพานไทร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 มกราคม 2564
284 จ้างโครงการก่อสร้างถนน (ค.ส.ล.) สาธารณะข้างบ้านอาจารย์วินิจ ? โรงยิม หมู่ที่ 2 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
285 ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
286 จ้างจ้างเปลี่ยนแปลงป้ายประชาสัมพันธ์ ?องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน?เป็นเทศบาลตำบลศาลาด่าน และป้ายอื่นๆ ประจำปี 2564 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
287 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-51-0014 ของกองคลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
288 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์รถบรรทุก ขนาด 10 ล้อ ทะเบียน 80-9902 กระบี่หมายเลขครุภัณฑ์ 005-60-0004 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
289 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
290 จ้างจ้างจัดทำชุดป้ายชื่อ พร้อมสายคล้องคอ(แนวตั้ง) สกรีน 1 สี เรชิ่น 2 จุด+ซองหนัง PU ใสหน้าเดียว จำนวน 105 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
291 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
292 จ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงฝายกั้นน้ำ คลองดาว หมู่ที่ 3 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
293 ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(น้ำมันเครื่อง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
294 จ้างจัดจ้างทำเอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลศาลาด่าน จำนวน 43 เล่ม ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
295 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ่อขยะ - สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว สะพานไทร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 ธันวาคม 2563
296 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ่อขยะ - สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว สะพานไทร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 ธันวาคม 2563
297 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมประปา (บ้านพระแอะ) หมู่ที่ 2 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
298 จ้างจ้างเหมาบริการรถแม็คโคดำเนินงาน กวาดตกแต่งบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระแอะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
299 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 1 รายการ (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
300 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสวนสาธารณะพระแอะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
301 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้ามัสยิดสมพรพรุกม - กุโบร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 ธันวาคม 2563
302 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำจากสามแยกคอกวางฝั่งโรงแรมเรสซิเดนซ์ ม.1 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 ธันวาคม 2563
303 จัดจ้างทำป้ายโครงการจัดระเบียบสองข้างถนนและชายหาดสาธารณะ ตำบลศาลาด่าน จำนวน 16 ป้าย  23 ธันวาคม 2563
304 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของกองช่าง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
305 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ่อขยะ - สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว สะพานไทร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 ธันวาคม 2563
306 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
307 จ้างจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์สำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
308 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายคลองพระแอะ ? แยกบ่อขยะ หมู่ที่ 3 ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
309 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ ตอาสาประจำเทศบาลตำบลศาลาด่าน (กิจกรรมฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
310 ซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมตามโครงการจิตอาสาประจำเทศบาลตำบลศาลาด่าน (กิจกรรมฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
311 ซื้อจัดซื้อวัสดุและคู่มือการฝึกอบรม จำนน 50 ชุด ตามโครงการจิตอาสาประจำเทศบาลตำบลศาลาด่าน (กิจกรรมฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
312 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
313 จ้างจัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานแบบตั้งโต๊ะและเครื่องสำรองไฟ จำนวน 3 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
314 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำจากสามแยกคอกวางฝั่งโรงแรมเรสซิเดนซ์ ม.1 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 ธันวาคม 2563
315 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้ามัสยิดสมพรพรุกม - กุโบร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 ธันวาคม 2563
316 ซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้ง โปรแกรม Photoshop สำหรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0036 ของกองคลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
317 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำจากสามแยกคอกวางฝั่งโรงแรมเรสซิเดนซ์ ม.1 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 ธันวาคม 2563
318 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้ามัสยิดสมพรพรุกม - กุโบร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 ธันวาคม 2563
319 ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (อุปกรณ์เครื่องครัว) สำนักปลัด จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
320 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
321 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
322 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
323 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
324 จ้างจ้างเหมาบริการขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 4 (เพื่อป้องกันน้ำท่วม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
325 จ้างเหมาบริการจ้างทำตรายาง กองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
326 ซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กในวัยเรียน (ประจำภาคเรียนที่ 2/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
327 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
328 โครงการอาหารเสริม (นม) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กในวัยเรียน  26 พฤศจิกายน 2563
329 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2563
330 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 10 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2563
331 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2563
332 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ่อขยะ -สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว สะพานไทร)  17 พฤศจิกายน 2563
333 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์รถบรรทุก ขนาด 10 ล้อ ทะเบียน 80-9902 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 005-60-0004 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
334 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
335 ซื้อจัดซื้อน้ำเพื่ออุปโภคในสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
336 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์รถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ ทะเบียน 80-6228 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 005-62-0006 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
337 ซื้อแบบพิมพ์ต่างๆ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา และ กองคลัง จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2563
338 จ้างจัดทำเอกสารแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2564 จำนวน 50 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
339 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
340 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
341 ซื้อแบบพิมพ์ต่างๆ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา และ กองคลัง จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2563
342 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2563
343 ซื้อยางรถบรรทุกขนาดสิบล้อ ทะเบียน 08-9902 กระบี่ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2563
344 จ้างเหมาบริการทำตรายาง กองคลัง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2563
345 ซื้อจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2563
346 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซม เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Lenovo หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0054 ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2563
347 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2563
348 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ตรวจสอบสภาพตามระยะเวลาการใช้งานพร้อมทั้งเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-62-0003 ของกองคลัง หมายเลขทะเบียน กธ 8736 กระบี่ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2563
349 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมท่อเมนประปา (บ้านพระแอะ) หมู่ที่ 2 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
350 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0053 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
351 จ้างทำเอกสารเทศบัญญัติเทศบาลตำบลตำบลศาลาด่าน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๔๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
352 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ตุลาคม 2563
353 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ Yamaha รุ่น Spark115i หมายเลขครุภัณฑ์ 009-60-0002 ของกองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2563
354 จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ( ประจำเดือนตุลาคม-มีนาคม๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
355 จ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
356 จ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด. มัสยิดบ้านคลองโขง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
357 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) จำนวน 1 เครื่อง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
358 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
359 จ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
360 จ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
361 จ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
362 จ้างเหมาบริการแรงงานพนักงานขับรถเครื่องจักกลขนาดหนัก(ขับรถตีนตะขาบ) ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
363 จ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานพนักงานขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
364 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานพนักงานขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
365 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
366 จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานพนักงานขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
367 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
368 จ้างเหมาบริการแรงงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (ยาม) ศูนย์บริหารจัดการขยะองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน จำนวน 1 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
369 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
370 จ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
371 จ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
372 จ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
373 จ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปี 264 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
374 จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
375 จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
376 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
377 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
378 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
379 จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานประปา และงานราชการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
380 จ้างเหมาบริการแรงงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซน 2 พื้นที่ ม.4 และ ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
381 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮไรลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการขับรถฯ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
382 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
383 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
384 ซื้อจัดซื้อน้ำดื่ม (ถัง) เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคภายในสำนักงานเทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
385 จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลาง ของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
386 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
387 เช่าอาคารพร้อมสถานที่ เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านศาลาด่าน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
388 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
389 จ้างเหมาบริการแรงงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซน 1 พื้นที่ ม.1 , ม.2 และ ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
390 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานของกองช่าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
391 จ้างซ่อม/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท.2001 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
392 ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
393 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของกองช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
394 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
395 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Lenovo หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0054 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
396 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
397 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องเลื่อยยนต์ หมายเลขทะเบียนคุม 068570001 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
398 จ้างซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขนาดสิบล้อ ทะเบียน 80-9902 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 005 60 0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
399 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
400 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
401 ซื้อจัดทำโครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ(กิจกรรมชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคติดต่อและไม่ติดต่อ) จัดซื้อวัสดุอุปกณ์ที่ใช้ในโครงการฯ วัคซีน(ป้องกันพิษสุนัขบ้า) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
402 จ้างจัดทำโครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ(กิจกรรมชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคติดต่อและไม่ติดต่อ) ประจำปี 2563 (จัดทำป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
403 ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษา ศพด.มัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2563
404 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตสาธารณะจากถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย 4245 ลงสู่ทะเล ม.2 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 กันยายน 2563
405 ซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
406 ซื้อจัดซื้อน้ำเพื่ออุปโภคในสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
407 จ้างซ่อม/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถขุดตีนตะขาบ(แม็คโฮ) ขนาด 150 แรงม้า หมายเลขทะเบียน ตค.713 กระบี่ หมายเลขทะเบียนคุมครุภัณฑ์ 007 62 0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
408 จ้างสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการและปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริการจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
409 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-0021 ของกองคลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
410 จ้างบริการดูแลเว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน อับเดท เปลี่ยนแปลงข้อมูลตลอด 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
411 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตสาธารณะจากถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย 4245 ลงสู่ทะเล ม.2 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 สิงหาคม 2563
412 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตสาธารณะจากถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย 4245 ลงสู่ทะเล ม.2 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 สิงหาคม 2563
413 จ้างจ้างเหมาบริการขุดลอกคูระบายน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วม หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
414 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
415 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
416 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
417 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
418 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) กองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
419 จ้างซ่อม/เปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน(สำนักปลัด) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
420 จ้างเหมาบริการติดตั้ง เดินสายอุปกรณ์ต่อพ่วงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ภายในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
421 จ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด. มัสยิดบ้านคลองโขง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
422 ซื้อน้ำดื่มขวดเพ็ชรเล็กมินิ ขนาด 350 มล. จำนวน 341 โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
423 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตสาธารณะจากถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย 4245 ลงสู่ทะเล ม.2 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 สิงหาคม 2563
424 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตสาธารณะจากถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย 4245 ลงสู่ทะเล ม.2 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 กรกฎาคม 2563
425 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตสาธารณะจากถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย 4245 ลงสู่ทะเล ม.2 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 กรกฎาคม 2563
426 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงแนวเขตกุโบร์ ม.2 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 กรกฎาคม 2563
427 จ้างจัดทำสติกเกอร์ชื่อป้ายและโลโก้เทศบาลตำบลศาลาด่าน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
428 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ?ยินดีต้อนรับ สู่ เทศบาลตำบลศาลาด่าน? จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
429 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
430 จ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอ่างเก็บน้ำดิบระบบประปา หมู่ที่ 2 บ้านพระแอะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
431 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 2 (บ้านพระแอะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
432 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงหม้อแปลงไฟฟ้า ประจำปี 2563 จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
433 จ้างจ้างทำตรายางเพื่อใช้ประกอบในการดำเนินงานของ กองช่าง ทต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
434 จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศพด.มัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
435 จ้างโครงการจัดซื้อ/จัดจ้างอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโล๊ะบาหรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
436 ซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กในวัยเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (ช่วงเปิดภาคเรียน วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
437 จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศพด.มัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
438 ซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กในวัยเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (ช่วงเปิดภาคเรียน วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2563
439 ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
440 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
441 ซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กในวัยเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (ช่วงเปิดภาคเรียน วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
442 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การป้องกัน COVID-19 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
443 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
444 จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 10 ล้อ ทะเบียน บต.8174 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 00351 0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
445 โครงการอาหารเสริม (นม) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กในวัยเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (ช่วงเปิดภาคเรียน วันที่ 1 กรกฎาคม 2563)  30  มิถุนายน  2563
446 จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 7836 กระบี่หมายเลขครุภัณฑ์ 001 48 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
447 ประกวดราคาซื้อที่ดินเพื่อจัดทำสนามฟุตบอลหญ้าเทียมและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่จำเป็น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มิถุนายน  2563
448 จ้างโครงการอาหารกลางวันประจำภาคเรียนที่ 1/2563 (ประจำวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 ? 30 กันยายน 2563 )เพื่อดำเนินการจัดหาอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
449 จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศพด.มัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
450 จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ไตรมาสที่ 4 (ประจำ ๑ เดือนกรกฎาคม- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
451 จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
452 จ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
453 จ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 (ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ? กันยายน 2563) ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านศาลาด่าน ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
454 จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศพด.มัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
455 จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศพด.มัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
456 จ้างเหมาบริการติดตั้งเดินสายอุปกรณ์ต่อพ่วงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
457 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของกองคลัง จำนวน ๒ เครื่อง (ครุภัณฑ์โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ๐๐๕-๕๒-๐๐๐๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
458 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
459 จ้างทำตรายางเพื่อใช้ประกอบในการดำเนินงานของกองคลัง เทศบาลตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
460 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตสาธารณะจากถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย 4245 ลงสู่ทะเล ม.2 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  มิถุนายน  2563
461 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 6 ล้อ ทะเบียน บจ. 3556 กระบี หมายเลขครุภัณฑ์ 003-47-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2563
462 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงแนวเขตกุโบร์ ม.2 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  มิถุนายน  2563
463 จ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงป้าย อบต.ศาลาด่าน เป็น ป้ายเทศบาลตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2563
464 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงแนวเขตกุโบร์ ม.2 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  มิถุนายน  2563
465 จ้างทำเอกสารข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 12 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
466 วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง (เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย) จำนวน 3 รายการ  12  มิถุนายน  2563
467 ซื้อหม้อแบตเตอร์รี่ 120A ยาว เติมน้ำกรด+ชาร์ด พร้อมใช้ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
468 จ้างเหมาเปลี่ยนโซ๊คประตูบานสวิงและเปลี่ยนกระจกหน้าต่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระแอะ สังกัด เทศบาลตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
469 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ(กิจกรรมชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคติดต่อและไม่ติดต่อ) ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  มิถุนายน  2563
470 จ้างเหมาบริการแรงงานพ่นหมอกควันตามโครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ(กิจกรรมชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคติดต่อและไม่ติดต่อ) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  มิถุนายน  2563
471 จ้างเหมาบริการแรงงานพ่นหมอดควัน ตามโครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ(กิจกรรมชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคติดต่อและไม่ติดต่อ) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  มิถุนายน  2563
472 จ้างเหมาบริการแรงงานพ่นหมอกควันตามโครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ(กิจกรรมชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคติดต่อและไม่ติดต่อ) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  มิถุนายน  2563
473 ประกวดราคาซื้อที่ดินเพื่อจัดทำสนามฟุตบอลหญ้าเทียมและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่จำเป็น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4  มิถุนายน  2563
474 ประกวดราคาซื้อที่ดินเพื่อจัดทำสนามฟุตบอลหญ้าเทียมและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่จำเป็น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4  มิถุนายน  2563
475 ซื้อจัดซื้อน้ำดื่ม(ขวดเพ็ชรเล็กมินิ) ขนาด 350 มล. จำนวน 493 โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2563
476 จ้างเหมาบริการย้ายและซ่อมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระแอะ สังกัดเทศบาลตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2563
477 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2563
478 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2563
479 จ้างจ้างทำเอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2563
480 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
481 ซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กในวัยเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 (ช่วงเวลาระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ? 30 มิถุนายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
482 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตสาธารณะจากถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย 4245 ลงสู่ทะเล ม.2 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 พฤษภาคม 2563
483 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตสาธารณะจากถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย 4245 ลงสู่ทะเล ม.2 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 พฤษภาคม 2563
484 ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
485 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
486 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล ? ๕ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
487 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล ? ๕ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
488 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล ? ๕ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
489 จ้างเหมาจัดเก็บทุ่นแนวเขตเรือวิ่งเข้า ? ออก รับส่งนักท่องเที่ยว และกั้นแนวเขตปะการัง จำนวน 3 จุด ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
490 จ้างแก้ปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
491 จ้างขุดบ่อน้ำตื้นขนาด วงบ่อซีเมนต์ ? 1.20 เมตร จำนวน 3 บ่อ พร้อมวางท่อส่งน้ำ PVC. ? 2 ยาว 545.00 เมตร และวางท่อส่งน้ำ PVC. ? 1,1/2 ยาวรวม 310.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
492 ซื้อยางรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์(ดับเพลิง) ขนาดสิบล้อ ทะเบียน บต -8174 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
493 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(จัดซื้อปูนขาว) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
494 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง (ท่อ คสล.ระบายน้ำ) จำนวน 15 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
495 ซื้อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ( Coronavirut Disease 2019 (COVID 19) ) กิจกรรม จัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ต.ศาลาด่าน อ.เก  28 เมษายน 2563
496 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานไทร-บ่อขยะ ม.2 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 เมษายน 2563
497 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกบ่อขยะ - สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว - บ่อขยะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 เมษายน 2563
498 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมคอนกรีตทับหน้าท่อระบายน้ำ บริเวณหน้า ธ.ไทยพาณิชย์ ม.1 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
499 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย ไทรสุวรรณ ? นากลาง หมู่ที่ 2 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
500 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
501 ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
502 จ้างเหมาบริการจัดระเบียบการจอดเรือ และการเทียบเรือของผู้ประกอบการเรือทัวร์และเรือหางยาวต่าง ๆ บริเวณท่าเทียบเรือทัวร์บ้านศาลาด่าน หมู่ 1 ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
503 จ้างเหมาบริการทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยโดยรวม และรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว ณ ท่าเทียบเรือทัวร์บ้านศาลาด่าน หมู่ 1 ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
504 จ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวเข้าเกาะลันตา บริเวณจุดจำหน่ายตั๋ว ท่าเทียบเรือทัวร์บ้านศาลาด่าน หมู่ 1 ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
505 จ้างเหมาซ่อมแซมสะพานท่าเทียบเรือศาลาด่าน สำหรับขึ้น ? ลงจากเรือ ประจำปี 2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
506 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกบ่อขยะ - สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว - บ่อขยะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 เมษายน 2563
507 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานไทร-บ่อขยะ ม.2 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 เมษายน 2563
508 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานไทร-บ่อขยะ ม.2 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 เมษายน 2563
509 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกบ่อขยะ - สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว - บ่อขยะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 เมษายน 2563
510 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อยางรถบรรทุกขยะ ขนาดสิบล้อ ทะเบียน 80-9902 กระบี่ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 005 60 0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
511 จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน และทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตตำบลศาลาด่าน โซน 6 บริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน ? หน้าร้านเตือนใจทั้งสองฝั่งถนน จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
512 จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน และทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตตำบลศาลาด่าน โซน 3 บริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน ? หน้าร้านเตือนใจทั้งสองฝั่งถนน จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
513 จ้างเหมาบริการพนักงานประปา และงานราชการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
514 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ และงานราชการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
515 จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน และทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตตำบลศาลาด่าน โซน 7 บริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน ? หน้าร้านเตือนใจทั้งสองฝั่งถนน จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
516 จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน และทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตตำบลศาลาด่าน โซน 5 บริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน ? หน้าร้านเตือนใจทั้งสองฝั่งถนน จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
517 จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน และทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตตำบลศาลาด่าน โซน 4 บริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน ? หน้าร้านเตือนใจทั้งสองฝั่งถนน จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
518 จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน และทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตตำบลศาลาด่าน โซน ๒ บริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน ? หน้าร้านเตือนใจทั้งสองฝั่งถนน จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
519 จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน และทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตตำบลศาลาด่าน โซน 1 บริเวณสามแยกหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน ? สามแยกโล๊ะดุหยงทั้งสองฝั่งถนน จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
520 จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๖๕๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
521 จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน และทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตตำบลศาลาด่าน โซน 8 บริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน ? หน้าร้านเตือนใจทั้งสองฝั่งถนน จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
522 จ้างจัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก(พนักงานขับรถตีนตะขาบ) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
523 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก สูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) เพื่อใช้ปฏิบัติราชการกองช่าง จํานวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 มีนาคม 2563
524 จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานรักษาความปลอดภัย (ยาม) ศูนย์บริหารจัดการขยะองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
525 จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานรักษาความปลอดภัย (ยาม) ศูนย์บริหารจัดการขยะองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน จำนวน 1 ศูนย์ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
526 จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 2) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
527 จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 1) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
528 จ้างเหมาบริการดูแลทำความสะอาดห้องน้ำท่าเทียบเรือทัวร์บ้านศาลาด่าน ม.1 ต.ศาลาด่าน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
529 จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานพนักงานขับรถเอนกประสงค์(หกล้อเขียว) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
530 จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานพนักงานขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 2) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
531 จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
532 จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 2) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
533 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิด ขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการสำนักงานปลัด งานเทศกิจ จํานวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 มีนาคม 2563
534 จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 1) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
535 จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
536 จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 2) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
537 จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 3) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
538 จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 3) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
539 จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 3) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
540 จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานพนักงานขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 1) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
541 จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 1) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
542 จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
543 จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 2) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
544 จ้างเหมาบริการทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยโดยรวม และรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว ณ ท่าเทียบเรือทัวร์บ้านศาลาด่าน หมู่ 1 ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
545 จ้างเหมาบริการจัดระเบียบการจอดเรือ และการเทียบเรือของผู้ประกอบการเรือทัวร์และเรือหางยาวต่าง ๆ บริเวณท่าเทียบเรือทัวร์บ้านศาลาด่าน หมู่ 1 ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
546 จ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวเข้าเกาะลันตา บริเวณจุดจำหน่ายตั๋ว ท่าเทียบเรือทัวร์บ้านศาลาด่าน หมู่ 1 ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
547 จ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยในเขตตำบลศาลาด่าน โซน 2 พื้นที่ ม.4 และ ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
548 จ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยในเขตตำบลศาลาด่าน โซน 1 พื้นที่ ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
549 จ้างเหมาบริการพนักงานทำหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลาง ของกองคลัง จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
550 จ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยในเขตตำบลศาลาด่าน โซน 3 พื้นที่ ม.1 และ ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
551 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
552 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
553 จ้างจัดจ้างทำตรายางเพื่อใช้ประกอบในการดำเนินงานของ กองช่าง อบต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
554 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Lenovo หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0055 ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
555 ซื้อจัดซื้อจัดหาวัสดุการศึกษา ศพด.มัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
556 จ้างเหมาตีเส้นจราจรจุดห้ามจอดรถและช่องจอดรถบริเวณพื้นที่ตลาดศาลาด่าน หมู่ที่๑ ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
557 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
558 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
559 ซื้อโครงการปรับปรุงระบบเสียง อุปกรณ์รองรับการประชุม จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
560 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 6 ล้อ ทะเบียน บจ. 3556 กระบี หมายเลขครุภัณฑ์ 003 -47 - 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
561 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมอุปกรณ์ประปา (ฝายคลองโขง) หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
562 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก สูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) เพื่อใช้ปฏิบัติราชการกองช่าง จํานวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 มีนาคม 2563
563 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิด ขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการสำนักงานปลัด งานเทศกิจ จํานวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 มีนาคม 2563
564 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิด ขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการสำนักงานปลัด งานเทศกิจ จํานวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 มีนาคม 2563
565 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก สูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) เพื่อใช้ปฏิบัติราชการกองช่าง จํานวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 มีนาคม 2563
566 จ้างจัดจ้างเหมาตกแต่งริ้วขบวนพาเหรดพร้อมอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเกาะลันตา (เทศกาล ลานตา ลันตา ครั้งที่ 17) ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
567 ซื้อจัดซื้อน้ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
568 จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีต (คสล.) สายบ้านในไร่ ม.1 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
569 จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีต (คสล.) สายบ้านในไร่ ม.1 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
570 จ้างจัดจ้างเหมาตกแต่งริ้วขบวนพาเหรดพร้อมอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเกาะลันตา (เทศกาล ลานตา ลันตา ครั้งที่ 17) ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2563
571 จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีต (คสล.) สายบ้านในไร่ ม.1 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2563
572 ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 11 รายการ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2563
573 จ้างจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ(กิจกรรมชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคติดต่อและไม่ติดต่อ) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2563
574 จ้างจัดจ้างเหมาตกแต่งริ้วขบวนพาเหรดพร้อมอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเกาะลันตา (เทศกาล ลานตา ลันตา ครั้งที่ 17) ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2563
575 จัดจ้างเหมาตกแต่งพื้นที่บูธ(ซุ้ม) ของ อบต.ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเกาะลันตา (เทศกาล ลานตา ลันตา ครั้งที่ 17) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  28 กุมภาพันธ์ 2563
576 จ้างซ่อมรถบรรทุกแบบอัดท้ายยี่ห้อ HINO รุ่น MEGA (สีเขียว) ขนาด 6 ล้อ หมายเลขครุภัณฑ์ 005 51 0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
577 จ้างทำป้ายไวนิลรับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
578 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองช่าง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
579 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
580 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) กองคลัง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
581 จ้างเหมาบริการซ่อมรถบรรทุก ยี่ห้อ HINO รุ่น MEGA (สีเขียว) ขนาด ๖ ล้อ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕ ๕๑ ๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
582 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานภายในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
583 จ้างซ่อมรถบรรทุกแบบอัดท้ายยี่ห้อ HINO รุ่น MEGA (สีเขียว) ขนาด 6 ล้อ หมายเลขครุภัณฑ์ 005 51 0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
584 ซื้อน้ำ(ถัง) น้ำแข็ง สำหรับใช้ในการแข่งขัน ตามโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
585 จ้างเหมาเต้นท์ เก้าอี้ พร้อมเครื่องเสียง ตามโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
586 ซื้อถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล ตามโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
587 จ้างเหมาทำสนามการแข่งขัน ตามโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
588 จ้างจัดทำป้ายงานพิมพ์สติกเกอร์พลาสวูด เทศบาลตำบลศาลาด่าน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
589 เช่าเครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์ไฟฟ้าครบชุด จำนวน ๓ วัน ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเกาะลันตา(กิจกรรมวิถีชุมชน วิถีตำบลศาลาด่าน) ประจำปี ๒๕๖๓  7 กุมภาพันธ์ 2563
590 จ้างจ้างเหมาตกแต่งเวที สถานที่จัดงานบูธจัดแสดง/ขายสินค้าพร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างภายในงาน ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเกาะลันตา(กิจกรรมวิถีชุมชนวิถีตำบลศาลาด่าน) ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
591 จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ พร้อมเจาะตาไก่ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเกาะลันตา(กิจกรรม วิถีชุมชน วิถีตำบลศาลาด่าน) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
592 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท.2001 กระบี่ หมายเลขทะเบียนคุมครุภัณฑ์ 001590002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
593 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
594 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตามโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
595 ซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 11 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
596 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2563
597 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2563
598 จ้างป้ายประชาสัมพันธ์จุดบริการ รับ-ส่ง นักท่องเที่ยวบริเวณชายหาดสาธารณะตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
599 ซื้อยางรถบรรทุกขยะ ขนาดสิบล้อ ทะเบียน 80-9902 กระบี่ จำนวน 1 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
600 จ้างโครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายหาดลองบีช ม.3 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
601 จ้างจ้างเหมาบริการรถแมคโครกวาดตกแต่งพื้นที่จุดพักขยะ หมู่ที่ 2 บ้านพรุกม ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
602 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
603 เช่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เวทีพร้อมเครื่องขยายเสียง โดมหน้าเวที และเครื่องปั่นไฟ ตามโครงการจัดงานเมาว์ลิดกลางประจำตำบลศาลาด่าน ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
604 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
605 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
606 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสำหรับรับ - ส่ง นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมในการเดินทางไปทำการแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบจ.กระบี่คัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2563
607 จ้างทำตรายางเพื่อใช้ประกอบในการดำเนินงานของกองคลัง อบต.ศาลาด่าน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2563
608 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2563
609 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2563
610 ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตสาธารณะจากถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย 4245 ลงสู่ทะเล ม.2 ต.ศาลาด่าน  13 มกราคม 2563
611 จัดซื้อที่ดินเพื่อจัดทำสนามฟุตบอลหญ้าเทียมและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่จำเป็น  13 มกราคม 2563
612 จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านทุ่งหยีเพ็ง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
613 จ้างจ้างเหมาบริการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารสถานที่ในความดูแลของ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่างระบบพลังงานแสงอาทิตย์ถนนสายหน้าโรงพัก ตำบลศาลาด่าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
614 จ้างก่อสร้างลานกีฬา หมู่ 2 ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
615 เวทีพร้อมเครื่องขยายเสียงครบชุด เช่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563  3 มกราคม 2563
616 จ้างอัดสปอร์ตพร้อมรถแห่ประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
617 จ้างตกแต่งเวทีและสถานที่บริเวณงานโดยรอบ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
618 ซื้ออุปกรณ์ในการจัดซุ้มกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
619 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของกองคลัง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
620 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมถนนสายซอยบ้านนายหลงหาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2562
621 จ้างโครงการปรับปรุงบ่อขยะ (กิจกรรมขุดหลุมเพื่อรองรับขยะปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 10000 ลบ.ม) หมู่ที่ 2 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2562
622 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2562
623 จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2562
624 จ้างโครงการล้อมทุ่นกำหนดแนววิ่งเข้า-ออก ของเรือรับ-ส่งนักท่องเที่ยว และกั้นแนวเขตปะการัง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2562
625 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ หนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย(พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน EMS ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2562
626 จ้างโครงการจัดทำป้ายจัดระเบียบสองข้างถนนและชายหาดสาธารณะ ตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2562
627 ซื้อหุ่นจำลองการช่วยเหลือคืนชีพ(ใช้ในการฝึกช่วยหายใจ (CPR) โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย(พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน EMS ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2562
628 จ้างโครงการปรับปรุงบ่อขยะ (กิจกรรมขุดหลุมเพื่อรองรับขยะปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 10000 ลบ.ม) หมู่ที่ 2 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2562
629 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ธันวาคม 2562
630 ซื้ออุปกรณ์กีฬา ชุดกีฬา จำนวน 6 รายการ ตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบจ.กระบี คัพ ต้นภัยยาเสพติด ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤศจิกายน 2562
631 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤศจิกายน 2562
632 ซื้อจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินงาน ตามโครงการแข่งขันฟุตบอล อบจ.กระบี่ คัพ ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤศจิกายน 2562
633 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน(แบบตั้งโต๊ะ) จำนวน 5 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2562
634 จ้างโครงการจัดทำเอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 ? 2564) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2562
635 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2562
636 จ้างจ้างเหมาบริการติดตั้งจุดล้างท่อเมนประปา หมู่ที่ 2 บ้านพระแอะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2562
637 จ้างเหมาบริการซ่อม/ต่อเติมรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบหกล้อ หมายเลขทะเบียน 80-1165 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 005-62 0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2562
638 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2562
639 จ้างจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี และป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมผู้โดยสารท่าเทียบเรือทัวร์บ้านศาลาด่าน ม.1 ต.ศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2562
640 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤศจิกายน 2562
641 ซื้อหม้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2562
642 จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤศจิกายน 2562
643 ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2562
644 ซื้อแบบพิมพ์เพื่อใช้ในงานจัดเก็บรายได้ และงานพัสดุ กองคลัง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2562
645 ซื้อจัดซื้อแบบพิมพ์เพื่อใช้ในงานจัดเก็บรายได้ และงานพัสดุ กองคลัง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2562
646 จ้างจ้างเหมาบริการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ทางเข้าบ่อขยะพร้อมขุดแต่งคูระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2562
647 จ้างจ้างทำบัตรค่าธรรมเนียมผู้โดยสารท่าเทียบเรือทัวร์บ้านศาลาด่าน ม.1 ต.ศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2562
648 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) กองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2562
649 ซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กในวัยเรียน (ประจำภาคเรียน 2/2562 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2562
650 จ้างโครงการจัดทำเอกสารแผนการดำเนินงานแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ? 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2562
651 จ้างจัดจ้างทำเอกสารประกอบการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่านเป็นเทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2563 จำนวน 80 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2562
652 จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 6 ล้อ ทะเบียน บจ. 3556 กระบี่ หมายเลขทะเบียนคุมครุภัณฑ์ 003-47-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2562
653 ซื้อจัดซื้อใบพัดลมหม้อน้ำเครื่องยนต์ 920E จำนวน 1 ใบ สำหรับรถขุดตีนตะขาบ(แม็คโฮ)ขนาด 150 แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2562
654 ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2562
655 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2562
656 ซื้อจัดซื้อแบบพิมพ์เพื่อใช้ในงานจัดเก็บรายได้ และงานพัสดุ กองคลัง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2562
657 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Lenovo หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0054 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2562
658 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกบ่อขยะ - สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว - บ่อขยะ)  28 ตุลาคม 2562
659 ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2562
660 เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2562
661 เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ตุลาคม 2562
662 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในความรับผิดชอบของ อบต.ศาลาด่าน กิจกรรมซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปา ม.1 (บ่อคุรี) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 ตุลาคม 2562
663 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในความรับผิดชอบของ อบต.ศาลาด่าน กิจกรรมซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปา ม.1 (บ่อคุรี) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 ตุลาคม 2562
664 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในความรับผิดชอบของ อบต.ศาลาด่าน กิจกรรมซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปา ม.1 (บ่อคุรี) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 ตุลาคม 2562
665 เช่าเช่ารถบรรทุกเพื่อเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน(งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล) ประจำปี 2563 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2562
666 จ้างจ้างเหมาบริการ จัดการระบบการกําจัดขยะประจําสถานีขนถ่ายขยะตําบลศาลาด่านตามโครงการบริหารจัดการ ระบบการกําจัดขยะประจําสถานขีนถ่ายขยะตําบลศาลาด่าน (ระยะเวลา1เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
667 จ้างจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ ปฏิบัติหน้าที่ขับรถฯ และงานราชการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
668 จ้างจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล) ประจำปี 2563 (พนักงานขับรถประจำรถขยะ โซนที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
669 จ้างจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล) ประจำปี 2563 (พนักงานขับรถประจำรถขยะ โซนที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
670 จ้างจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล) ประจำปี 2563 (พนักงานขับรถประจำรถขยะ โซนที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
671 จ้างจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล) ประจำปี 2563 (คนงานประจำรถขยะ โซนที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
672 จ้างจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล) ประจำปี 2563 (คนงานประจำรถขยะ โซนที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
673 จ้างจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยศูนย์บริหารจัดการขยะ(งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล) ประจำปี 2563 (เวรยามสถานีขนถ่ายขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
674 จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่านประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โซน6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
675 จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่านประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โซนที่5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
676 จ้างจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล) ประจำปี 2563 (คนงานประจำรถขยะ โซนที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
677 จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล) ประจำปี 2563(คนงานประจำรถขยะ โซนที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
678 จ้างเหมาบริการแรงงานพนักงานขับรถ(ขุดตีนตะขาบ) องค์การบริหาร่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
679 จ้างเหมาบริการแรงงานพนักงานขับรถบรรทุกเอนกประสงค์(หกล้อเขียว)องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
680 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โซน 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
681 จ้างจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยศูนย์บริหารจัดการขยะ(งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล) ประจำปี 2563 (เวรยามสถานีขนถ่ายขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
682 จ้างจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ ปฏิบัติหน้าที่ขับรถฯ และงานราชการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
683 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน และทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โซน 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
684 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน และทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โซน 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
685 จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ (ประจำเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒-๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๓) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านโล๊ะดุหยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
686 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน และทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โซน 7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
687 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้่ และทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โซน 8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
688 จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานประปา และงานราชการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
689 จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่านประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โซนที่5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
690 จ?างเหมาบริการ จัดการระบบการกําจัดขยะประจําสถานีขนถ?ายขยะตําบลศาลาด?านตามโครงการบริหารจัดการ ระบบการกําจัดขยะประจําสถานขีนถ?ายขยะตําบลศาลาด่าน  27 กันยายน 2562
691 จ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงต่อเติมสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (กิจกรรมปรับปรุงห้องประชุมใหญ่) ม.2 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2562
692 จ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงต่อเติมสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (กิจกรรมปรับปรุงห้องประชุมใหญ่) ม.2 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2562
693 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2562
694 จ้างจ้างเหมาบริการวางท่อประปา PVC. 1 1/2 นิ้ว อาคารคัดแยกขยะ ยาวรวม 318.5 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2562
695 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา ม.4 บ้านทุ่งหยีเพ็ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 กันยายน 2562
696 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ (ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
697 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
698 ซื้อจัดซื้อใบพัดหม้อน้ำเครื่องยนต์รถขุดตีนตะขาบ จำนวน 1 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
699 จ้างทำเอกสารข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 40 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
700 จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2562
701 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ทะเบียน กข.7836 กระบี่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
702 จ้างจ้างเหมาบริการติดตั้งระบบกรองน้ำประปา สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ม.2 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
703 ซื้อจัดซื้อน้ำดื่ม(ขวดเพ็ชรเล็ก) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
704 จ้างจ้งเหมาบริการซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด ๑๐ ล้อ ทะเบียน บต ๘๑๗๔ กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 003-51-0002 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
705 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านสมพรพรุกม หมู่ที่ 2 บ้านพระแอะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
706 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Acer หมายเลขครุภัณฑ์ 416-51-0014 ของกองคลัง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
707 จ้างจ้างทำตรายางเพื่อใช้ประกอบในการดำเนินงานของกองคลัง อบต.ศาลาด่าน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
708 จ้างโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV บริเวณสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย อบต.ศาลาด่าน (กิจกรรมติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่สาธารณะ บริเวณภายใน และภายนอกอาคารสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย อบต.ศาลาด่านด่าน จำนวน 7 จุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
709 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
710 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
711 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 53 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
712 จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมระบบเครื่องคัดแยกขยะของสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
713 ซื้อขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินกิจกรรมศูนย์บริการคนพิการระดับทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2562 (จัดซื้อรถโยก ไม้เท้าขาวคนพิการ) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2562
714 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2562
715 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2562
716 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์6 ล้อ ทะเบียน บจ.3556 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 00347 0001 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2562
717 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา ม.4 บ้านทุ่งหยีเพ็ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 สิงหาคม 2562
718 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา ม.4 บ้านทุ่งหยีเพ็ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 สิงหาคม 2562
719 จ้างจัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก(พนักงานขับรถขุดตีนตะขาบ) องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2562 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2562
720 จ้างเหมาบริการจัดการระบบกำจัดขยะ ประจำสถานีขนถ่ายขยะ ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2562
721 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2562
722 ซื้อขยายบ่อขยะ (จัดซื้อที่ดิน) เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2562
723 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2562
724 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตกแต่งภายในและภายนอกสำนักงาน กิจกรรมก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายใน อบต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 สิงหาคม 2562
725 โครงการตกแต่งภายในและภายนอกสำนักงาน กิจกรรมก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายใน อบต.ศาลาด่าน  22 สิงหาคม 2562
726 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตกแต่งภายในและภายนอกสำนักงาน กิจกรรมก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายใน อบต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 สิงหาคม 2562
727 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2562
728 จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการและปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริการจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2562
729 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2562
730 จ้างปรับปรุงบริเวณสนามและอัฒจันทร์ที่นั่งสำรองสนามกีฬาบ้านทุ่งหยีเพ็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2562
731 ซื้อหม้อแบตเตอรี่ 145 แอม จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2562
732 จ้างจัดเตรียมสนามทำการแข่งขันทุกชนิดกีฬา (สนามฟุตบอล,สนามตะกร้อ,สนามวอลเลย์บอล,สนามเปตอง) ดูแลความสะอาด ดูแลสนามตลอดการแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬา อบต.ศาลาด่านเกมส์ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
733 เช่าเต้นท์ เก้าอี้ เครื่องเสียง ตามโครงการแข่งขันกีฬา อบต.ศาลาด่านเกมส์ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
734 ซื้อน้ำแข็ง น้ำดื่ม เพื่อใช้ในการแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬา อบต.ศาลาด่านเกมส์ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
735 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2562
736 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2562
737 จ้างจ้างทำป้ายสกอร์บอร์ด ป้ายชื่อทีมฟุตบอล พร้อมตกแต่งและติดตั้ง ตามโครงการแข่งขันกีฬา อบต.ศาลาด่านเกมส์ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2562
738 ซื้ออุปกรณ์กีฬา เสื้อกีฬา ถ้วยรางวัล ตามโครงการแข่งขันกีฬา อบต.ศาลาด่านเกมส์ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2562
739 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมฝ้าเพดานและหลังคา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านคลองโขง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2562
740 จ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบกรองน้ำประปา หมู่ 2 บ้านพระแอะ ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2562
741 จ้างเหมาบริการแรงงานทำความสะอาดบำรุงรักษาสถานีขนถ่ายขยะโรงคัดแยกขยะตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2562 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2562
742 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2562
743 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนแสดงเจตนารมณ์จัดตั้งเทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2562 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2562
744 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในความรับผิดชอบของ อบต.ศาลาด่าน กิจกรรมซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปา ม.1 (บ่อคุรี) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 สิงหาคม 2562
745 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา ม.4 บ้านทุ่งหยีเพ็ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 สิงหาคม 2562
746 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในความรับผิดชอบของ อบต.ศาลาด่าน กิจกรรมซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปา ม.1 (บ่อคุรี) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 สิงหาคม 2562
747 จ้างเหมาบริการดูแลเว็ปไซต์ อับเดท เปลี่ยนแปลงข้อมูล สำหรับหน่วยงานราชการ ตลอด 1 ปี เต็ม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
748 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา ม.4 บ้านทุ่งหยีเพ็ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 สิงหาคม 2562
749 จ้างเหมาบริการโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV สำนักงาน อบต.ศาลาด่าน บริเวณที่สาธารณะตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2562
750 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ๑๐ ล้อ หมายเลขทะเบียน บต 8174 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 003-51-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2562
751 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2562
752 จ้างคุ้มครองผู้บริโภค(กิจกรรมชุมชนต้นแบบ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพดีของชุมชนศาลาด่าน) ประจำปีงบประมาณ 2562 (จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๔ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2562
753 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง(ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2562
754 จ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กปีงบประมาณ ๒๕๖๒(เดือนก.ค.-ก.ย.2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2562
755 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2562
756 จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2562
757 จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ (ประจำเดือน ๑ กรกฎาคม ? ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2562
758 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2562
759 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2562
760 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ ซัยโจเด็นกิ ของกองคลัง จำนวน 1 เครื่อง (ครุภัณฑ์โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน 005-52-0002) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2562
761 จ้างโครงการมอบหมายภารกิจในการตรวจเยี่ยมติดตามการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู สถานการณ์อุทกภัยในพื้นอำเภอเกาะลันตา (จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่รับรองพร้อมตกแต่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2562
762 จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.โล๊ะบาหรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2562
763 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศตามโครงการพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวชุมชน หมู่ที่ 4 ประจำปี 2562 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2562
764 จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ (ประจำเดือน ๑ กรกฎาคม ? ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2562
765 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา ม.4 บ้านทุ่งหยีเพ็ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  มิถุนายน  2562
766 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมหลังคาห้องน้ำบริเวณสวนสาธารณะหาดพระแอะ ม.3 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2562
767 จ้างเหมารถตู้โดยสารไม่ประจำทาง สำหรับพาเด็กนักเรียนและคณะครูเข้าร่วมโครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปี 2562 (คันที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2562
768 จ้างเหมารถตู้โดยสารไม่ประจำทาง สำหรับพาเด็กนักเรียนและคณะครูเข้าร่วมโครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปี 2562 (คันที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2562
769 จ้างเหมารถตู้โดยสารไม่ประจำทาง สำหรับพาเด็กนักเรียนและคณะครูเข้าร่วมโครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปี 2562 (คันที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2562
770 จ้างเหมารถตู็โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางตามโครงการทัศนะศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบล กลุ่ม อสม. และผู้นำชุมชน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2562
771 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในความรับผิดชอบของ อบต.ศาลาด่าน กิจกรรมซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปา ม.1 (บ่อคุรี) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13  มิถุนายน  2562
772 เช่าค่าเช่าเครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์ไฟฟ้าครบชุดโครงการถนนคนเดินเชิงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2562
773 เช่าค่าเช่าเหมาเต็นท์อำนวยการพร้อมจัดตกแต่งโครงการถนนคนเดินเชิงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2562
774 จ้างจัดทำเอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561- 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2562
775 ซื้อยางล้อรถบรรทุกขยะ ขนาดสิบล้อ ทะเบียน 80-9902 กระบี่ จำนวน 1 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2562
776 จ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ประจำภาคเรียนที่ ๑ /๒๕๖๒ (ประจำเดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน ) ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านศาลาด่าน ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2562
777 จ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ประจำภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๒ ( ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึง เดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2562
778 จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2562
779 จ้างอาหารกลางวันประจำภาคเรีนที่1/2562(ประจำวันที่1พฤษภาคม2562-28มิถุนายน2562)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านทุ่งหยีเพ็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2562
780 ซื้อจัดซื้อหมึกเครื่องคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2562
781 จ้างโครงการ อาหารกลางวันสำหรับเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2562
782 จ้างเหมาบริการพ่นหมอกควันในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่านตามโครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2562
783 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอยสิบล้อ หมายเลขครุภัณฑ์ 005 60 0004 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2562
784 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2562
785 ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2562
786 ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2562
787 ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2562
788 ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2562
789 ซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กในวัยเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
790 ซื้ออาหารเสริม(นม) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กในวัยเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
791 ซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กในวัยเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
792 จ้างเหมาจัดทำประตูฟุตบอลสนามกีฬาบ้านโล๊ะดูหยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2562
793 จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำบล็อคกั้นขยะ ท่าเรือศาลาด่าน ม.1 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2562
794 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตกแต่งภายในและภายนอกสำนักงาน กิจกรรมก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายใน อบต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 พฤษภาคม 2562
795 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ(กิจกรรมชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคติดต่อและไม่ติดต่อ) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2562
796 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2562
797 จ้างจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมท่อส่งน้ำ สระน้ำสาธารณะทุ่งโคกทราย หมู่ที่ 5 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2562
798 จ้างจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมท่อส่งน้ำ สระน้ำสาธารณะทุ่งโคกทราย หมู่ที่ 5 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2562
799 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ เพื่อใช้ปฏิบัติราชการกองคลัง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา  10 เมษายน 2562
800 เช่าเช่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และทางน้ำในเทศกาลสำคัญ(เทศกาลสงกรานต์) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2562
801 จ้างจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ โครงการร้อยรัก ร้อยดวงใจ ร้อยความห่วงใยผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 (จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2562
802 จ้างจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ โครงการร้อยรัก ร้อยดวงใจ ร้อยความห่วงใยผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 (ค่าเช่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมเครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์ไฟฟ้าครบชุด) จำนวน 1งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2562
803 จ้างเหมาแรงงานปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่านประจำปีงบประมาณ 2562จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2562
804 จ้างเหมาแรงงานปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่านประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2562
805 จ้างเหมาแรงงานปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่านประจำปีงบประมาณ 2562จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2562
806 จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2562(คนงานประจำรถขยะ โซนที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2562
807 จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2562(พนักงานขับรถประจำรถขยะ โซนที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2562
808 จ้างโครงการจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2562 คนงานประจำรถขยะ (โซนที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2562
809 จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2562(คนงานประจำรถขยะ โซนที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2562
810 จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2562(คนงานประจำรถขยะ โซนที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2562
811 จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2562(คนงานประจำรถขยะ โซนที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2562
812 จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2562(คนงานประจำรถขยะ โซนที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2562
813 จ้างเหมาบริการแรงงานทำความสะอาดดูแลห้องน้ำและบริเวณท่าเทียบเรือบ้านศาลาด่าน หมู่ที่ 1 ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2562
814 จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2562(พนักงานขับรถประจำรถขยะ โซนที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2562
815 จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2562(พนักงานขับรถประจำรถขยะ โซนที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2562
816 จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2562(คนงานประจำรถขยะ โซนที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2562
817 จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2562(คนงานประจำรถขยะ โซนที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2562
818 จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2562(คนงานประจำรถขยะ โซนที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2562
819 จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2562(คนงานประจำรถขยะ โซนที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2562
820 จ้างจ้างเหมาบริการจัดระเบียบการจอดเรือและการเทียบเรือของผู้ประกอบการเรือทัวร์และเรือหางยาวต่างๆ บริเวณท่าเทียบเรือทัวร์บ้านศาลาด่าน ม.1 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2562
821 จ้างจ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยในเขตตำบลศาลาด่าน โซน 2 พื้นที่ ม.4 และ ม.5 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2562
822 จ้างจ้างเหมาบริการทำหน้าที่คอยดูแลความเรียบร้อยโดยรวม รักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว ณ ท่าเทียบเรือทัวร์บ้านศาลาด่าน ม.1 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2562
823 จ้างจ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวเข้าเกาะลันตา บริเวณจุดจำหน่ายตั๋วท่าเทียบเรือทัวร์บ้านศาลาด่าน ม.1 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2562
824 จ้างจ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยในเขตตำบลศาลาด่าน โซน 3 พื้นที่ ม.1 และ ม.3 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2562
825 จ้างจ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยในเขตตำบลศาลาด่าน โซน 1 พื้นที่ ม.2 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2562
826 เช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ(รถตู้) ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ กิจกรรมเตรียมความพร้อมของประชาชนวัยผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2562
827 จ้างจ้างเหมาบริการเกรดเกลี่ยหญ้าไหล่ทางสองข้างถนนบริเวณพื้นที่ ม.1 , ม.2 และ ม.4 ต.ศาลาด่าน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2562
828 จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีต (ค.ส.ล.) สายสะพานไทร ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2562
829 จ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเกาะลันตา(วันสงกรานต์เย็นทั่วหล้า ลันตา อันดามัน)ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2562
830 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา ศพด.บ้านโล๊ะบาหรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2562
831 เช่าเทศกาลของดีลันตา ประจำปี 2562 (ค่าเช่าเวที เครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์ไฟฟ้าครบชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2562
832 ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านโล๊ะดุหยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2562