ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลศาลาด่าน
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างจ้างเหมาบริการแก้ไขแผ่นตรายาง ของกองการศึกษา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2564
2 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7  มิถุนายน  2564
3 จ้างป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2564 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7  มิถุนายน  2564
4 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2564
5 ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุง จำนวน 12 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2564
6 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2564
7 จ้างเหมาบริการทำตรายาง ของกองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1  มิถุนายน  2564
8 ซื้อเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม สำหรับเด็กนักเรียนปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2564
9 ซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กในวัยเรียน สำหรับประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2564
10 จ้างเหมาบริการทำตรายาง ของกองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2564
11 จ้างเหมาบริการทำตรายาง ของกองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2564
12 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์รถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ ทะเบียน 81-1165 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 005-62-0005 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2564
13 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง (เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย) จำนวน 2 รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2564
14 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2564
15 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๓๔ ของกองการศึกษา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2564
16 จ้างซ่อม/เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศสำนักงาน จำนวน 6 เครื่อง(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2564
17 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(วัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะ) จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2564
18 ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมัน 2T) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2564
19 ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมัน 2T) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2564
20 วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ (สำนักปลัด) 19 พฤษภาคม 2564
21 ซื้อยางรถบรรทุกขยะ ขนาดสิบล้อ ทะเบียน 80-9902 กระบี่ จำนวน 2 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2564
22 ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมัน 2T) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2564
23 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2564
24 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2564
25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ.ถ.๕๐-๐๐๑ สายแยกบ่อขยะ - สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว สะพานไทร) หมู่ที่ ๒,๓ และ หมู่ที่ ๔ ต.ศาลาด่าน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.ก 12 พฤษภาคม 2564
26 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-0021 ของกองคลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2564
27 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ SAIJO DENKI ครุภัณฑ์ส่วนควบโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน หมูที่ ๒ (๑๐๐๕-๕๒-๐๐๐๒) กองการศึกษา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2564
28 ซื้อไฟฉายคาดศีรษะ(แบบหรี่ไฟได้) จำนวน 10 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2564
29 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2564
30 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2564
31 จ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมประตูน้ำ ระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านพระแอะ) หมู่ที่ 2 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2564
32 ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2564
33 ซื้อจัดซื้อน้ำดื่ม (ขวดเพ็ชรเล็กมินิ) ขนาด 350 มล. จำนวน 325 โหล ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2564
34 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0036 ของกองคลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2564
35 จ้างจัดทำเอกสารเทศบัญญัติประจำปี และจัดทำเอกสารแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564 จำนวน 40 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2564
36 จ้างเหมาบริการจัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการ เช่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำในเทศกาลสำคัญ เช่นปีใหม่ สงกรานต์ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2564
37 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำในเทศกาลสำคัญ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2564
38 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๐๖๘ ของกองการศึกษา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2564
39 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ.ถ.๕๐-๐๐๑ สายแยกบ่อขยะ - สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว สะพานไทร) หมู่ที่ ๒,๓ และ หมู่ที่ ๔ ต.ศาลาด่าน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.ก 7 เมษายน 2564
40 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ.ถ.๕๐-๐๐๑ สายแยกบ่อขยะ - สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว สะพานไทร) หมู่ที่ ๒,๓ และ หมู่ที่ ๔ ต.ศาลาด่าน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.ก 7 เมษายน 2564
41 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2564
42 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2564
43 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2564
44 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2564
45 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2564
46 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ.ถ.๕๐-๐๐๑ สายแยกบ่อขยะ - สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว สะพานไทร) หมู่ที่ ๒,๓ และ หมู่ที่ ๔ ต.ศาลาด่าน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.ก 30 มีนาคม 2564
47 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2564
48 จ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มีนาคม 2564
49 จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2564 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มีนาคม 2564
50 จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2564 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มีนาคม 2564
51 จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2564 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มีนาคม 2564
52 จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศพด.มัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มีนาคม 2564
53 จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2564 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มีนาคม 2564
54 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางของกองคลัง จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2564
55 จ้างเหมาบริการแรงงานจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ ม.1,ม.2 และ ม.3 ต.ศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2564
56 เหมาบริการแรงงานจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซน 2 ม.4 และ ม.5 ต.ศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๑ อัตรา 26 มีนาคม 2564
57 จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 6 ล้อ ทะเบียน บจ. 3556 กระบี่ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2564
58 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2564
59 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2564
60 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2564
61 จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮโรลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2564
62 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2564
63 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2564
64 จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานประปา และงานราชการอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2564
65 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกเก็บและขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซนที่ 1 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2564
66 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกเก็บและขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซนที่ 3 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2564
67 จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บและขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซนที่ 1 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2564
68 จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บและขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซนที่ 1 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2564
69 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2564
70 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2564
71 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2564
72 จ้างเหมาบริการพนักงานขับเครื่องจักรกล (รถขุดตีนตะขาบ) และงานตามภารกิจอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2564
73 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ.ถ.๕๐-๐๐๑ สายแยกบ่อขยะ - สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว สะพานไทร) หมู่ที่ ๒,๓ และ หมู่ที่ ๔ ต.ศาลาด่าน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.ก 24 มีนาคม 2564
74 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2564
75 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2564
76 จ้างจ้างเหมาบริการย้ายเสาไฟฟ้า จำนวน ๑ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2564
77 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2564
78 จ้างซ่อมแซมประตูและหน้าต่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านสมพรพรุกม สังกัดเทศบาลตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2564
79 จ้างเหมาบริการจัดทำสปอตรณรงค์เลือกตั้งท้องถิ่นและรถแห่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามโครงการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2564
80 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายโครงการอบรมให้ความรู้ จำนวน 2 รายการ โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2564
81 จ้างจัดทำป้ายประจำหน่วยเลือกตั้ง และ ป้ายแจ้งผลการนับคะแนนเลือกตั้ง โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปี 2564 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2564
82 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ.ถ.๕๐-๐๐๑ สายแยกบ่อขยะ - สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว สะพานไทร) หมู่ที่ ๒,๓ และ หมู่ที่ ๔ ต.ศาลาด่าน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.ก 12 มีนาคม 2564
83 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2564
84 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับใช้ในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น จำนวน 1 รายการ (หลอดไฟสว่างฉุกเฉิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2564
85 จ้างจ้างเหมาบริการตรวจเช็ค ซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ ทะเบียน 80 - 6228 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 005-62-0006 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2564
86 จ้างจ้างเหมาบริการตรวจเช็ค ซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ ขนาด 10 ล้อ ทะเบียน 80 - 9902 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 005-60-0004 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2564
87 จ้างจ้างเหมาบริการตรวจเช็ค ซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์รถตักล้อยาง หมายเลขครุภัณฑ์ 007-60-0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2564
88 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2564
89 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลรับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลศาลด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มีนาคม 2564
90 จ้างจัดทำตราประทับบนบัตรเลือกตั้ง สำหรับใช้ในการเลือกตั้ง จำนวน 2 รายการ (สำนักปลก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มีนาคม 2564
91 ซื้อบัตรเลือกตั้งท้องถิ่นจำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มีนาคม 2564
92 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน สำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านทุ่งหยีเพ็ง จำนวน 62 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2564
93 จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานขับรถบรรทุกเก็บขนขยะมูลฝอยภายในเขตตำบลศาลาด่าน โซนที่ 2 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2564
94 จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บและขนขยะมูลฝอยภายในเขตตำบลศาลาด่าน โซนที่ 2 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2564
95 จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บและขนขยะมูลฝอยภายในเขตตำบลศาลาด่าน โซนที่ 1 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2564
96 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กุมภาพันธ์ 2564
97 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับใช้ในการจัดการเลือกตั้ง จำนวน 1 รายการ(รางปลั๊กไฟพ่วง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กุมภาพันธ์ 2564
98 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กุมภาพันธ์ 2564
99 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(อุปกรณ์จัดเก็บขยะ) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2564
100 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายรณรงค์การทิ้งขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2564 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2564
101 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับใช้ในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2564
102 จ้างจัดทำป้ายรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นโครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กุมภาพันธ์ 2564
103 ซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กุมภาพันธ์ 2564
104 ซื้อโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2564
105 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน สำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านทุ่งหยีเพ็ง จำนวน 62 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2564
106 ซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กุมภาพันธ์ 2564
107 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น(สมาชิกเทศบาลตำบลศาลาด่านและนายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน) ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2564
108 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น(สมาชิกเทศบาลตำบลศาลาด่านและนายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 5 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2564
109 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น(สมาชิกเทศบาลตำบลศาลาด่านและนายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน) ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2564
110 เช่าเช่าบริการเต็นท์พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ตามโครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น(สมาชิกเทศบาลตำบลศาลาด่านและนายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน) ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2564
111 จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 รายการ ณ บริเวณศูนย์อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศาลาด่าน ตามโครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ตามรายละเอียดที่ เทศบาลตำบลศาลาด่าน กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กุมภาพันธ์ 2564
112 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 19 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กุมภาพันธ์ 2564
113 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2564
114 ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2564
115 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ่อขยะ - สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว สะพานไทร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 มกราคม 2564
116 จ้างโครงการก่อสร้างถนน (ค.ส.ล.) สาธารณะข้างบ้านอาจารย์วินิจ ? โรงยิม หมู่ที่ 2 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2564
117 จ้างจ้างเปลี่ยนแปลงป้ายประชาสัมพันธ์ ?องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน?เป็นเทศบาลตำบลศาลาด่าน และป้ายอื่นๆ ประจำปี 2564 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564
118 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์รถบรรทุก ขนาด 10 ล้อ ทะเบียน 80-9902 กระบี่หมายเลขครุภัณฑ์ 005-60-0004 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2564
119 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-51-0014 ของกองคลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2564
120 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2564
121 จ้างจ้างจัดทำชุดป้ายชื่อ พร้อมสายคล้องคอ(แนวตั้ง) สกรีน 1 สี เรชิ่น 2 จุด+ซองหนัง PU ใสหน้าเดียว จำนวน 105 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2564
122 จ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงฝายกั้นน้ำ คลองดาว หมู่ที่ 3 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2564
123 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2564
124 ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(น้ำมันเครื่อง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2564
125 จ้างจัดจ้างทำเอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลศาลาด่าน จำนวน 43 เล่ม ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2564
126 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ่อขยะ - สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว สะพานไทร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ธันวาคม 2563
127 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ่อขยะ - สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว สะพานไทร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ธันวาคม 2563
128 จ้างจ้างเหมาบริการรถแม็คโคดำเนินงาน กวาดตกแต่งบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระแอะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธันวาคม 2563
129 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมประปา (บ้านพระแอะ) หมู่ที่ 2 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธันวาคม 2563
130 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำจากสามแยกคอกวางฝั่งโรงแรมเรสซิเดนซ์ ม.1 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ธันวาคม 2563
131 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 1 รายการ (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2563
132 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสวนสาธารณะพระแอะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2563
133 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้ามัสยิดสมพรพรุกม - กุโบร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ธันวาคม 2563
134 จัดจ้างทำป้ายโครงการจัดระเบียบสองข้างถนนและชายหาดสาธารณะ ตำบลศาลาด่าน จำนวน 16 ป้าย 23 ธันวาคม 2563
135 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ่อขยะ - สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว สะพานไทร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ธันวาคม 2563
136 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของกองช่าง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธันวาคม 2563
137 จ้างจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์สำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธันวาคม 2563
138 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธันวาคม 2563
139 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายคลองพระแอะ ? แยกบ่อขยะ หมู่ที่ 3 ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2563
140 ซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมตามโครงการจิตอาสาประจำเทศบาลตำบลศาลาด่าน (กิจกรรมฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ธันวาคม 2563
141 ซื้อจัดซื้อวัสดุและคู่มือการฝึกอบรม จำนน 50 ชุด ตามโครงการจิตอาสาประจำเทศบาลตำบลศาลาด่าน (กิจกรรมฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ธันวาคม 2563
142 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ ตอาสาประจำเทศบาลตำบลศาลาด่าน (กิจกรรมฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ธันวาคม 2563
143 จ้างจัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานแบบตั้งโต๊ะและเครื่องสำรองไฟ จำนวน 3 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธันวาคม 2563
144 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธันวาคม 2563
145 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำจากสามแยกคอกวางฝั่งโรงแรมเรสซิเดนซ์ ม.1 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ธันวาคม 2563
146 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำจากสามแยกคอกวางฝั่งโรงแรมเรสซิเดนซ์ ม.1 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ธันวาคม 2563
147 ซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้ง โปรแกรม Photoshop สำหรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0036 ของกองคลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2563
148 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้ามัสยิดสมพรพรุกม - กุโบร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ธันวาคม 2563
149 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้ามัสยิดสมพรพรุกม - กุโบร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ธันวาคม 2563
150 ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (อุปกรณ์เครื่องครัว) สำนักปลัด จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2563
151 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธันวาคม 2563
152 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธันวาคม 2563
153 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธันวาคม 2563
154 จ้างจ้างเหมาบริการขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 4 (เพื่อป้องกันน้ำท่วม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2563
155 จ้างเหมาบริการจ้างทำตรายาง กองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2563
156 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2563
157 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2563
158 ซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กในวัยเรียน (ประจำภาคเรียนที่ 2/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2563
159 โครงการอาหารเสริม (นม) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กในวัยเรียน 26 พฤศจิกายน 2563
160 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤศจิกายน 2563
161 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤศจิกายน 2563
162 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 10 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤศจิกายน 2563
163 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ่อขยะ -สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว สะพานไทร) 17 พฤศจิกายน 2563
164 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์รถบรรทุก ขนาด 10 ล้อ ทะเบียน 80-9902 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 005-60-0004 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤศจิกายน 2563
165 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤศจิกายน 2563
166 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์รถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ ทะเบียน 80-6228 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 005-62-0006 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤศจิกายน 2563
167 ซื้อจัดซื้อน้ำเพื่ออุปโภคในสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤศจิกายน 2563
168 ซื้อแบบพิมพ์ต่างๆ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา และ กองคลัง จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2563
169 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2563
170 จ้างจัดทำเอกสารแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2564 จำนวน 50 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2563
171 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2563
172 ซื้อแบบพิมพ์ต่างๆ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา และ กองคลัง จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2563
173 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2563
174 จ้างเหมาบริการทำตรายาง กองคลัง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2563
175 ซื้อยางรถบรรทุกขนาดสิบล้อ ทะเบียน 08-9902 กระบี่ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2563
176 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซม เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Lenovo หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0054 ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤศจิกายน 2563
177 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤศจิกายน 2563
178 ซื้อจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤศจิกายน 2563
179 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ตรวจสอบสภาพตามระยะเวลาการใช้งานพร้อมทั้งเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-62-0003 ของกองคลัง หมายเลขทะเบียน กธ 8736 กระบี่ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ตุลาคม 2563
180 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0053 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2563
181 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมท่อเมนประปา (บ้านพระแอะ) หมู่ที่ 2 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2563
182 จ้างทำเอกสารเทศบัญญัติเทศบาลตำบลตำบลศาลาด่าน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๔๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ตุลาคม 2563
183 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ตุลาคม 2563
184 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ Yamaha รุ่น Spark115i หมายเลขครุภัณฑ์ 009-60-0002 ของกองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ตุลาคม 2563
185 จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ( ประจำเดือนตุลาคม-มีนาคม๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2563
186 จ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด. มัสยิดบ้านคลองโขง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2563
187 จ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2563
188 จ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปี 264 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2563
189 จ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2563
190 จ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2563
191 จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2563
192 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) จำนวน 1 เครื่อง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2563
193 จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2563
194 จ้างเหมาบริการแรงงานพนักงานขับรถเครื่องจักกลขนาดหนัก(ขับรถตีนตะขาบ) ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2563
195 จ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2563
196 จ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานพนักงานขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2563
197 จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานพนักงานขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2563
198 จ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2563
199 จ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2563
200 จ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2563
201 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2563
202 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2563
203 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2563
204 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2563
205 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานพนักงานขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2563
206 จ้างเหมาบริการแรงงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (ยาม) ศูนย์บริหารจัดการขยะองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน จำนวน 1 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2563
207 ซื้อจัดซื้อน้ำดื่ม (ถัง) เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคภายในสำนักงานเทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2563
208 จ้างเหมาบริการแรงงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซน 1 พื้นที่ ม.1 , ม.2 และ ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2563
209 เช่าอาคารพร้อมสถานที่ เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านศาลาด่าน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2563
210 จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลาง ของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2563
211 จ้างเหมาบริการแรงงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซน 2 พื้นที่ ม.4 และ ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2563
212 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮไรลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการขับรถฯ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2563
213 จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานประปา และงานราชการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2563
214 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2563
215 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2563
216 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2563
217 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2563
218 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2563
219 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2563
220 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2563
221 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานของกองช่าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
222 ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563
223 จ้างซ่อม/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท.2001 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563
224 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของกองช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
225 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
226 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
227 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Lenovo หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0054 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
228 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องเลื่อยยนต์ หมายเลขทะเบียนคุม 068570001 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
229 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
230 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
231 จ้างซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขนาดสิบล้อ ทะเบียน 80-9902 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 005 60 0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
232 จ้างจัดทำโครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ(กิจกรรมชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคติดต่อและไม่ติดต่อ) ประจำปี 2563 (จัดทำป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2563
233 ซื้อจัดทำโครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ(กิจกรรมชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคติดต่อและไม่ติดต่อ) จัดซื้อวัสดุอุปกณ์ที่ใช้ในโครงการฯ วัคซีน(ป้องกันพิษสุนัขบ้า) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2563
234 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตสาธารณะจากถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย 4245 ลงสู่ทะเล ม.2 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 กันยายน 2563
235 ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษา ศพด.มัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2563
236 ซื้อจัดซื้อน้ำเพื่ออุปโภคในสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
237 ซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
238 จ้างซ่อม/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถขุดตีนตะขาบ(แม็คโฮ) ขนาด 150 แรงม้า หมายเลขทะเบียน ตค.713 กระบี่ หมายเลขทะเบียนคุมครุภัณฑ์ 007 62 0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2563
239 จ้างสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการและปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริการจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2563
240 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-0021 ของกองคลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม 2563
241 จ้างบริการดูแลเว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน อับเดท เปลี่ยนแปลงข้อมูลตลอด 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2563
242 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตสาธารณะจากถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย 4245 ลงสู่ทะเล ม.2 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 สิงหาคม 2563
243 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตสาธารณะจากถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย 4245 ลงสู่ทะเล ม.2 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 สิงหาคม 2563
244 จ้างจ้างเหมาบริการขุดลอกคูระบายน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วม หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
245 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
246 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
247 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
248 จ้างซ่อม/เปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน(สำนักปลัด) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2563
249 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) กองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2563
250 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2563
251 จ้างเหมาบริการติดตั้ง เดินสายอุปกรณ์ต่อพ่วงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ภายในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2563
252 จ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด. มัสยิดบ้านคลองโขง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2563
253 ซื้อน้ำดื่มขวดเพ็ชรเล็กมินิ ขนาด 350 มล. จำนวน 341 โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
254 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตสาธารณะจากถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย 4245 ลงสู่ทะเล ม.2 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 สิงหาคม 2563
255 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตสาธารณะจากถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย 4245 ลงสู่ทะเล ม.2 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 กรกฎาคม 2563
256 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตสาธารณะจากถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย 4245 ลงสู่ทะเล ม.2 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 กรกฎาคม 2563
257 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงแนวเขตกุโบร์ ม.2 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 กรกฎาคม 2563
258 จ้างจัดทำสติกเกอร์ชื่อป้ายและโลโก้เทศบาลตำบลศาลาด่าน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563
259 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ?ยินดีต้อนรับ สู่ เทศบาลตำบลศาลาด่าน? จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กรกฎาคม 2563
260 จ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอ่างเก็บน้ำดิบระบบประปา หมู่ที่ 2 บ้านพระแอะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กรกฎาคม 2563
261 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 2 (บ้านพระแอะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กรกฎาคม 2563
262 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กรกฎาคม 2563
263 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงหม้อแปลงไฟฟ้า ประจำปี 2563 จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2563
264 จ้างจ้างทำตรายางเพื่อใช้ประกอบในการดำเนินงานของ กองช่าง ทต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
265 ซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กในวัยเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (ช่วงเปิดภาคเรียน วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2563
266 จ้างโครงการจัดซื้อ/จัดจ้างอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโล๊ะบาหรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2563
267 จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศพด.มัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2563
268 จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศพด.มัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2563
269 ซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กในวัยเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (ช่วงเปิดภาคเรียน วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2563
270 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การป้องกัน COVID-19 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
271 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
272 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
273 ซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กในวัยเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (ช่วงเปิดภาคเรียน วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
274 ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
275 จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 10 ล้อ ทะเบียน บต.8174 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 00351 0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
276 จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 7836 กระบี่หมายเลขครุภัณฑ์ 001 48 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
277 โครงการอาหารเสริม (นม) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กในวัยเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (ช่วงเปิดภาคเรียน วันที่ 1 กรกฎาคม 2563) 30  มิถุนายน  2563
278 จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศพด.มัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
279 จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ไตรมาสที่ 4 (ประจำ ๑ เดือนกรกฎาคม- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
280 จ้างโครงการอาหารกลางวันประจำภาคเรียนที่ 1/2563 (ประจำวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 ? 30 กันยายน 2563 )เพื่อดำเนินการจัดหาอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
281 ประกวดราคาซื้อที่ดินเพื่อจัดทำสนามฟุตบอลหญ้าเทียมและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่จำเป็น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29  มิถุนายน  2563
282 จ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 (ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ? กันยายน 2563) ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านศาลาด่าน ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
283 จ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
284 จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศพด.มัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
285 จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศพด.มัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
286 จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
287 จ้างเหมาบริการติดตั้งเดินสายอุปกรณ์ต่อพ่วงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25  มิถุนายน  2563
288 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของกองคลัง จำนวน ๒ เครื่อง (ครุภัณฑ์โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ๐๐๕-๕๒-๐๐๐๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25  มิถุนายน  2563
289 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
290 จ้างทำตรายางเพื่อใช้ประกอบในการดำเนินงานของกองคลัง เทศบาลตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
291 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตสาธารณะจากถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย 4245 ลงสู่ทะเล ม.2 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19  มิถุนายน  2563
292 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 6 ล้อ ทะเบียน บจ. 3556 กระบี หมายเลขครุภัณฑ์ 003-47-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2563
293 จ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงป้าย อบต.ศาลาด่าน เป็น ป้ายเทศบาลตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15  มิถุนายน  2563
294 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงแนวเขตกุโบร์ ม.2 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15  มิถุนายน  2563
295 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงแนวเขตกุโบร์ ม.2 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15  มิถุนายน  2563
296 จ้างทำเอกสารข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 12 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2563
297 วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง (เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย) จำนวน 3 รายการ 12  มิถุนายน  2563
298 ซื้อหม้อแบตเตอร์รี่ 120A ยาว เติมน้ำกรด+ชาร์ด พร้อมใช้ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
299 จ้างเหมาเปลี่ยนโซ๊คประตูบานสวิงและเปลี่ยนกระจกหน้าต่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระแอะ สังกัด เทศบาลตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2563
300 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ(กิจกรรมชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคติดต่อและไม่ติดต่อ) ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2563
301 จ้างเหมาบริการแรงงานพ่นหมอดควัน ตามโครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ(กิจกรรมชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคติดต่อและไม่ติดต่อ) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2563
302 จ้างเหมาบริการแรงงานพ่นหมอกควันตามโครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ(กิจกรรมชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคติดต่อและไม่ติดต่อ) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2563
303 จ้างเหมาบริการแรงงานพ่นหมอกควันตามโครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ(กิจกรรมชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคติดต่อและไม่ติดต่อ) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2563
304 ประกวดราคาซื้อที่ดินเพื่อจัดทำสนามฟุตบอลหญ้าเทียมและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่จำเป็น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4  มิถุนายน  2563
305 ประกวดราคาซื้อที่ดินเพื่อจัดทำสนามฟุตบอลหญ้าเทียมและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่จำเป็น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4  มิถุนายน  2563
306 ซื้อจัดซื้อน้ำดื่ม(ขวดเพ็ชรเล็กมินิ) ขนาด 350 มล. จำนวน 493 โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2563
307 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2563
308 จ้างเหมาบริการย้ายและซ่อมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระแอะ สังกัดเทศบาลตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2563
309 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1  มิถุนายน  2563
310 จ้างจ้างทำเอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1  มิถุนายน  2563
311 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2563
312 ซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กในวัยเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 (ช่วงเวลาระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ? 30 มิถุนายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2563
313 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตสาธารณะจากถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย 4245 ลงสู่ทะเล ม.2 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 พฤษภาคม 2563
314 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตสาธารณะจากถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย 4245 ลงสู่ทะเล ม.2 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 พฤษภาคม 2563
315 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563
316 ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563
317 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล ? ๕ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
318 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล ? ๕ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
319 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล ? ๕ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
320 จ้างแก้ปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
321 จ้างเหมาจัดเก็บทุ่นแนวเขตเรือวิ่งเข้า ? ออก รับส่งนักท่องเที่ยว และกั้นแนวเขตปะการัง จำนวน 3 จุด ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
322 จ้างขุดบ่อน้ำตื้นขนาด วงบ่อซีเมนต์ ? 1.20 เมตร จำนวน 3 บ่อ พร้อมวางท่อส่งน้ำ PVC. ? 2 ยาว 545.00 เมตร และวางท่อส่งน้ำ PVC. ? 1,1/2 ยาวรวม 310.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
323 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง (ท่อ คสล.ระบายน้ำ) จำนวน 15 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2563
324 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(จัดซื้อปูนขาว) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2563
325 ซื้อยางรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์(ดับเพลิง) ขนาดสิบล้อ ทะเบียน บต -8174 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2563
326 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานไทร-บ่อขยะ ม.2 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 เมษายน 2563
327 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกบ่อขยะ - สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว - บ่อขยะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 เมษายน 2563
328 ซื้อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ( Coronavirut Disease 2019 (COVID 19) ) กิจกรรม จัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ต.ศาลาด่าน อ.เก 28 เมษายน 2563
329 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย ไทรสุวรรณ ? นากลาง หมู่ที่ 2 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2563
330 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมคอนกรีตทับหน้าท่อระบายน้ำ บริเวณหน้า ธ.ไทยพาณิชย์ ม.1 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2563
331 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 เมษายน 2563
332 ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
333 จ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวเข้าเกาะลันตา บริเวณจุดจำหน่ายตั๋ว ท่าเทียบเรือทัวร์บ้านศาลาด่าน หมู่ 1 ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
334 จ้างเหมาบริการทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยโดยรวม และรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว ณ ท่าเทียบเรือทัวร์บ้านศาลาด่าน หมู่ 1 ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
335 จ้างเหมาซ่อมแซมสะพานท่าเทียบเรือศาลาด่าน สำหรับขึ้น ? ลงจากเรือ ประจำปี 2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
336 จ้างเหมาบริการจัดระเบียบการจอดเรือ และการเทียบเรือของผู้ประกอบการเรือทัวร์และเรือหางยาวต่าง ๆ บริเวณท่าเทียบเรือทัวร์บ้านศาลาด่าน หมู่ 1 ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
337 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกบ่อขยะ - สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว - บ่อขยะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 เมษายน 2563
338 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานไทร-บ่อขยะ ม.2 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 เมษายน 2563
339 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานไทร-บ่อขยะ ม.2 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 เมษายน 2563
340 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกบ่อขยะ - สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว - บ่อขยะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 เมษายน 2563
341 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อยางรถบรรทุกขยะ ขนาดสิบล้อ ทะเบียน 80-9902 กระบี่ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 005 60 0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
342 จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน และทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตตำบลศาลาด่าน โซน 1 บริเวณสามแยกหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน ? สามแยกโล๊ะดุหยงทั้งสองฝั่งถนน จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
343 จ้างเหมาบริการพนักงานประปา และงานราชการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
344 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ และงานราชการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
345 จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน และทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตตำบลศาลาด่าน โซน 8 บริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน ? หน้าร้านเตือนใจทั้งสองฝั่งถนน จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
346 จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน และทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตตำบลศาลาด่าน โซน 7 บริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน ? หน้าร้านเตือนใจทั้งสองฝั่งถนน จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
347 จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน และทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตตำบลศาลาด่าน โซน 6 บริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน ? หน้าร้านเตือนใจทั้งสองฝั่งถนน จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
348 จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน และทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตตำบลศาลาด่าน โซน 5 บริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน ? หน้าร้านเตือนใจทั้งสองฝั่งถนน จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
349 จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน และทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตตำบลศาลาด่าน โซน 4 บริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน ? หน้าร้านเตือนใจทั้งสองฝั่งถนน จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
350 จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน และทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตตำบลศาลาด่าน โซน ๒ บริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน ? หน้าร้านเตือนใจทั้งสองฝั่งถนน จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
351 จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๖๕๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
352 จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน และทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตตำบลศาลาด่าน โซน 3 บริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน ? หน้าร้านเตือนใจทั้งสองฝั่งถนน จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
353 จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานพนักงานขับรถเอนกประสงค์(หกล้อเขียว) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
354 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก สูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) เพื่อใช้ปฏิบัติราชการกองช่าง จํานวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 มีนาคม 2563
355 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิด ขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการสำนักงานปลัด งานเทศกิจ จํานวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 มีนาคม 2563
356 จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานรักษาความปลอดภัย (ยาม) ศูนย์บริหารจัดการขยะองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
357 จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
358 จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
359 จ้างเหมาบริการดูแลทำความสะอาดห้องน้ำท่าเทียบเรือทัวร์บ้านศาลาด่าน ม.1 ต.ศาลาด่าน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
360 จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 1) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
361 จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานพนักงานขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 2) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
362 จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 2) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
363 จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 3) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
364 จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 2) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
365 จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 1) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
366 จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 2) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
367 จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานรักษาความปลอดภัย (ยาม) ศูนย์บริหารจัดการขยะองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน จำนวน 1 ศูนย์ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
368 จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานพนักงานขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 1) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
369 จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 3) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
370 จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 3) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
371 จ้างจัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก(พนักงานขับรถตีนตะขาบ) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
372 จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
373 จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 2) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
374 จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 1) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
375 จ้างเหมาบริการทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยโดยรวม และรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว ณ ท่าเทียบเรือทัวร์บ้านศาลาด่าน หมู่ 1 ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
376 จ้างเหมาบริการพนักงานทำหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลาง ของกองคลัง จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
377 จ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยในเขตตำบลศาลาด่าน โซน 1 พื้นที่ ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
378 จ้างเหมาบริการจัดระเบียบการจอดเรือ และการเทียบเรือของผู้ประกอบการเรือทัวร์และเรือหางยาวต่าง ๆ บริเวณท่าเทียบเรือทัวร์บ้านศาลาด่าน หมู่ 1 ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
379 จ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวเข้าเกาะลันตา บริเวณจุดจำหน่ายตั๋ว ท่าเทียบเรือทัวร์บ้านศาลาด่าน หมู่ 1 ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
380 จ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยในเขตตำบลศาลาด่าน โซน 2 พื้นที่ ม.4 และ ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
381 จ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยในเขตตำบลศาลาด่าน โซน 3 พื้นที่ ม.1 และ ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
382 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
383 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
384 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Lenovo หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0055 ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
385 จ้างจัดจ้างทำตรายางเพื่อใช้ประกอบในการดำเนินงานของ กองช่าง อบต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
386 ซื้อจัดซื้อจัดหาวัสดุการศึกษา ศพด.มัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
387 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
388 จ้างเหมาตีเส้นจราจรจุดห้ามจอดรถและช่องจอดรถบริเวณพื้นที่ตลาดศาลาด่าน หมู่ที่๑ ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
389 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
390 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 6 ล้อ ทะเบียน บจ. 3556 กระบี หมายเลขครุภัณฑ์ 003 -47 - 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
391 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมอุปกรณ์ประปา (ฝายคลองโขง) หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
392 ซื้อโครงการปรับปรุงระบบเสียง อุปกรณ์รองรับการประชุม จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
393 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิด ขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการสำนักงานปลัด งานเทศกิจ จํานวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 มีนาคม 2563
394 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิด ขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการสำนักงานปลัด งานเทศกิจ จํานวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 มีนาคม 2563
395 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก สูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) เพื่อใช้ปฏิบัติราชการกองช่าง จํานวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 มีนาคม 2563
396 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก สูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) เพื่อใช้ปฏิบัติราชการกองช่าง จํานวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 มีนาคม 2563
397 จ้างจัดจ้างเหมาตกแต่งริ้วขบวนพาเหรดพร้อมอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเกาะลันตา (เทศกาล ลานตา ลันตา ครั้งที่ 17) ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
398 ซื้อจัดซื้อน้ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
399 จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีต (คสล.) สายบ้านในไร่ ม.1 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2563
400 จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีต (คสล.) สายบ้านในไร่ ม.1 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2563
401 จ้างจัดจ้างเหมาตกแต่งริ้วขบวนพาเหรดพร้อมอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเกาะลันตา (เทศกาล ลานตา ลันตา ครั้งที่ 17) ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2563
402 จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีต (คสล.) สายบ้านในไร่ ม.1 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2563
403 จัดจ้างเหมาตกแต่งพื้นที่บูธ(ซุ้ม) ของ อบต.ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเกาะลันตา (เทศกาล ลานตา ลันตา ครั้งที่ 17) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 28 กุมภาพันธ์ 2563
404 ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 11 รายการ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2563
405 จ้างจัดจ้างเหมาตกแต่งริ้วขบวนพาเหรดพร้อมอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเกาะลันตา (เทศกาล ลานตา ลันตา ครั้งที่ 17) ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2563
406 จ้างจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ(กิจกรรมชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคติดต่อและไม่ติดต่อ) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2563
407 จ้างซ่อมรถบรรทุกแบบอัดท้ายยี่ห้อ HINO รุ่น MEGA (สีเขียว) ขนาด 6 ล้อ หมายเลขครุภัณฑ์ 005 51 0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
408 จ้างทำป้ายไวนิลรับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
409 จ้างเหมาบริการซ่อมรถบรรทุก ยี่ห้อ HINO รุ่น MEGA (สีเขียว) ขนาด ๖ ล้อ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕ ๕๑ ๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
410 จ้างซ่อมรถบรรทุกแบบอัดท้ายยี่ห้อ HINO รุ่น MEGA (สีเขียว) ขนาด 6 ล้อ หมายเลขครุภัณฑ์ 005 51 0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
411 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
412 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานภายในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
413 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) กองคลัง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
414 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองช่าง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
415 ซื้อน้ำ(ถัง) น้ำแข็ง สำหรับใช้ในการแข่งขัน ตามโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
416 จ้างเหมาเต้นท์ เก้าอี้ พร้อมเครื่องเสียง ตามโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
417 ซื้อถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล ตามโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
418 จ้างเหมาทำสนามการแข่งขัน ตามโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
419 จ้างจัดทำป้ายงานพิมพ์สติกเกอร์พลาสวูด เทศบาลตำบลศาลาด่าน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563
420 จ้างจ้างเหมาตกแต่งเวที สถานที่จัดงานบูธจัดแสดง/ขายสินค้าพร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างภายในงาน ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเกาะลันตา(กิจกรรมวิถีชุมชนวิถีตำบลศาลาด่าน) ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กุมภาพันธ์ 2563
421 เช่าเครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์ไฟฟ้าครบชุด จำนวน ๓ วัน ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเกาะลันตา(กิจกรรมวิถีชุมชน วิถีตำบลศาลาด่าน) ประจำปี ๒๕๖๓ 7 กุมภาพันธ์ 2563
422 จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ พร้อมเจาะตาไก่ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเกาะลันตา(กิจกรรม วิถีชุมชน วิถีตำบลศาลาด่าน) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กุมภาพันธ์ 2563
423 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
424 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท.2001 กระบี่ หมายเลขทะเบียนคุมครุภัณฑ์ 001590002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
425 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตามโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
426 ซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 11 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
427 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2563
428 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2563
429 จ้างป้ายประชาสัมพันธ์จุดบริการ รับ-ส่ง นักท่องเที่ยวบริเวณชายหาดสาธารณะตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2563
430 ซื้อยางรถบรรทุกขยะ ขนาดสิบล้อ ทะเบียน 80-9902 กระบี่ จำนวน 1 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2563
431 จ้างโครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายหาดลองบีช ม.3 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2563
432 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
433 เช่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เวทีพร้อมเครื่องขยายเสียง โดมหน้าเวที และเครื่องปั่นไฟ ตามโครงการจัดงานเมาว์ลิดกลางประจำตำบลศาลาด่าน ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
434 จ้างจ้างเหมาบริการรถแมคโครกวาดตกแต่งพื้นที่จุดพักขยะ หมู่ที่ 2 บ้านพรุกม ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
435 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
436 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
437 จ้างทำตรายางเพื่อใช้ประกอบในการดำเนินงานของกองคลัง อบต.ศาลาด่าน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2563
438 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสำหรับรับ - ส่ง นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมในการเดินทางไปทำการแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบจ.กระบี่คัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2563
439 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2563
440 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2563
441 จัดซื้อที่ดินเพื่อจัดทำสนามฟุตบอลหญ้าเทียมและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่จำเป็น 13 มกราคม 2563
442 ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตสาธารณะจากถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย 4245 ลงสู่ทะเล ม.2 ต.ศาลาด่าน 13 มกราคม 2563
443 จ้างก่อสร้างลานกีฬา หมู่ 2 ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
444 จ้างจ้างเหมาบริการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารสถานที่ในความดูแลของ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่างระบบพลังงานแสงอาทิตย์ถนนสายหน้าโรงพัก ตำบลศาลาด่าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
445 จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านทุ่งหยีเพ็ง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
446 เวทีพร้อมเครื่องขยายเสียงครบชุด เช่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 3 มกราคม 2563
447 ซื้ออุปกรณ์ในการจัดซุ้มกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
448 จ้างอัดสปอร์ตพร้อมรถแห่ประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
449 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของกองคลัง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
450 จ้างตกแต่งเวทีและสถานที่บริเวณงานโดยรอบ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
451 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมถนนสายซอยบ้านนายหลงหาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2562
452 จ้างโครงการปรับปรุงบ่อขยะ (กิจกรรมขุดหลุมเพื่อรองรับขยะปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 10000 ลบ.ม) หมู่ที่ 2 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
453 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
454 จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
455 จ้างโครงการล้อมทุ่นกำหนดแนววิ่งเข้า-ออก ของเรือรับ-ส่งนักท่องเที่ยว และกั้นแนวเขตปะการัง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
456 จ้างโครงการจัดทำป้ายจัดระเบียบสองข้างถนนและชายหาดสาธารณะ ตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
457 ซื้อหุ่นจำลองการช่วยเหลือคืนชีพ(ใช้ในการฝึกช่วยหายใจ (CPR) โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย(พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน EMS ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
458 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ หนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย(พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน EMS ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
459 จ้างโครงการปรับปรุงบ่อขยะ (กิจกรรมขุดหลุมเพื่อรองรับขยะปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 10000 ลบ.ม) หมู่ที่ 2 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
460 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธันวาคม 2562
461 ซื้อจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินงาน ตามโครงการแข่งขันฟุตบอล อบจ.กระบี่ คัพ ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
462 ซื้ออุปกรณ์กีฬา ชุดกีฬา จำนวน 6 รายการ ตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบจ.กระบี คัพ ต้นภัยยาเสพติด ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
463 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
464 จ้างโครงการจัดทำเอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 ? 2564) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2562
465 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน(แบบตั้งโต๊ะ) จำนวน 5 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2562
466 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
467 จ้างจ้างเหมาบริการติดตั้งจุดล้างท่อเมนประปา หมู่ที่ 2 บ้านพระแอะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2562
468 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2562
469 จ้างจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี และป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมผู้โดยสารท่าเทียบเรือทัวร์บ้านศาลาด่าน ม.1 ต.ศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2562
470 จ้างเหมาบริการซ่อม/ต่อเติมรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบหกล้อ หมายเลขทะเบียน 80-1165 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 005-62 0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2562
471 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
472 ซื้อหม้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
473 จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
474 ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2562
475 ซื้อแบบพิมพ์เพื่อใช้ในงานจัดเก็บรายได้ และงานพัสดุ กองคลัง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
476 ซื้อจัดซื้อแบบพิมพ์เพื่อใช้ในงานจัดเก็บรายได้ และงานพัสดุ กองคลัง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2562
477 จ้างจ้างทำบัตรค่าธรรมเนียมผู้โดยสารท่าเทียบเรือทัวร์บ้านศาลาด่าน ม.1 ต.ศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
478 จ้างจ้างเหมาบริการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ทางเข้าบ่อขยะพร้อมขุดแต่งคูระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
479 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) กองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
480 จ้างโครงการจัดทำเอกสารแผนการดำเนินงานแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ? 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
481 ซื้อจัดซื้อใบพัดลมหม้อน้ำเครื่องยนต์ 920E จำนวน 1 ใบ สำหรับรถขุดตีนตะขาบ(แม็คโฮ)ขนาด 150 แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
482 จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 6 ล้อ ทะเบียน บจ. 3556 กระบี่ หมายเลขทะเบียนคุมครุภัณฑ์ 003-47-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
483 จ้างจัดจ้างทำเอกสารประกอบการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่านเป็นเทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2563 จำนวน 80 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
484 ซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กในวัยเรียน (ประจำภาคเรียน 2/2562 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
485 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Lenovo หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0054 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2562
486 ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2562
487 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2562
488 ซื้อจัดซื้อแบบพิมพ์เพื่อใช้ในงานจัดเก็บรายได้ และงานพัสดุ กองคลัง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2562
489 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกบ่อขยะ - สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว - บ่อขยะ) 28 ตุลาคม 2562
490 ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ตุลาคม 2562
491 เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
492 เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ตุลาคม 2562
493 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในความรับผิดชอบของ อบต.ศาลาด่าน กิจกรรมซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปา ม.1 (บ่อคุรี) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ตุลาคม 2562
494 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในความรับผิดชอบของ อบต.ศาลาด่าน กิจกรรมซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปา ม.1 (บ่อคุรี) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ตุลาคม 2562
495 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในความรับผิดชอบของ อบต.ศาลาด่าน กิจกรรมซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปา ม.1 (บ่อคุรี) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ตุลาคม 2562
496 เช่าเช่ารถบรรทุกเพื่อเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน(งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล) ประจำปี 2563 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ตุลาคม 2562
497 จ้างจ้างเหมาบริการ จัดการระบบการกําจัดขยะประจําสถานีขนถ่ายขยะตําบลศาลาด่านตามโครงการบริหารจัดการ ระบบการกําจัดขยะประจําสถานขีนถ่ายขยะตําบลศาลาด่าน (ระยะเวลา1เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
498 จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่านประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โซนที่5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
499 จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล) ประจำปี 2563(คนงานประจำรถขยะ โซนที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
500 จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่านประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โซน6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
501 จ้างเหมาบริการแรงงานพนักงานขับรถ(ขุดตีนตะขาบ) องค์การบริหาร่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
502 จ้างเหมาบริการแรงงานพนักงานขับรถบรรทุกเอนกประสงค์(หกล้อเขียว)องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
503 จ้างจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล) ประจำปี 2563 (คนงานประจำรถขยะ โซนที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
504 จ้างจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล) ประจำปี 2563 (คนงานประจำรถขยะ โซนที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
505 จ้างจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล) ประจำปี 2563 (คนงานประจำรถขยะ โซนที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
506 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน และทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โซน 7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
507 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน และทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โซน 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
508 จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานประปา และงานราชการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
509 จ้างจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล) ประจำปี 2563 (พนักงานขับรถประจำรถขยะ โซนที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
510 จ้างจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ ปฏิบัติหน้าที่ขับรถฯ และงานราชการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
511 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน และทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โซน 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
512 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้่ และทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โซน 8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
513 จ้างจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล) ประจำปี 2563 (พนักงานขับรถประจำรถขยะ โซนที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
514 จ้างจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล) ประจำปี 2563 (พนักงานขับรถประจำรถขยะ โซนที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
515 จ้างจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยศูนย์บริหารจัดการขยะ(งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล) ประจำปี 2563 (เวรยามสถานีขนถ่ายขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
516 จ้างจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยศูนย์บริหารจัดการขยะ(งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล) ประจำปี 2563 (เวรยามสถานีขนถ่ายขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
517 จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ (ประจำเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒-๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๓) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านโล๊ะดุหยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
518 จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่านประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โซนที่5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
519 จ้างจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ ปฏิบัติหน้าที่ขับรถฯ และงานราชการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
520 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โซน 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
521 จ?างเหมาบริการ จัดการระบบการกําจัดขยะประจําสถานีขนถ?ายขยะตําบลศาลาด?านตามโครงการบริหารจัดการ ระบบการกําจัดขยะประจําสถานขีนถ?ายขยะตําบลศาลาด่าน 27 กันยายน 2562
522 จ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงต่อเติมสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (กิจกรรมปรับปรุงห้องประชุมใหญ่) ม.2 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2562
523 จ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงต่อเติมสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (กิจกรรมปรับปรุงห้องประชุมใหญ่) ม.2 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2562
524 จ้างจ้างเหมาบริการวางท่อประปา PVC. 1 1/2 นิ้ว อาคารคัดแยกขยะ ยาวรวม 318.5 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
525 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
526 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา ม.4 บ้านทุ่งหยีเพ็ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 กันยายน 2562
527 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ (ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
528 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
529 ซื้อจัดซื้อใบพัดหม้อน้ำเครื่องยนต์รถขุดตีนตะขาบ จำนวน 1 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
530 จ้างทำเอกสารข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 40 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
531 จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
532 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านสมพรพรุกม หมู่ที่ 2 บ้านพระแอะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
533 จ้างจ้งเหมาบริการซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด ๑๐ ล้อ ทะเบียน บต ๘๑๗๔ กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 003-51-0002 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
534 จ้างจ้างเหมาบริการติดตั้งระบบกรองน้ำประปา สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ม.2 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
535 ซื้อจัดซื้อน้ำดื่ม(ขวดเพ็ชรเล็ก) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
536 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ทะเบียน กข.7836 กระบี่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
537 จ้างจ้างทำตรายางเพื่อใช้ประกอบในการดำเนินงานของกองคลัง อบต.ศาลาด่าน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
538 จ้างโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV บริเวณสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย อบต.ศาลาด่าน (กิจกรรมติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่สาธารณะ บริเวณภายใน และภายนอกอาคารสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย อบต.ศาลาด่านด่าน จำนวน 7 จุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
539 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Acer หมายเลขครุภัณฑ์ 416-51-0014 ของกองคลัง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
540 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
541 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
542 จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมระบบเครื่องคัดแยกขยะของสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
543 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 53 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
544 ซื้อขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินกิจกรรมศูนย์บริการคนพิการระดับทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2562 (จัดซื้อรถโยก ไม้เท้าขาวคนพิการ) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
545 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์6 ล้อ ทะเบียน บจ.3556 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 00347 0001 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
546 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
547 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
548 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา ม.4 บ้านทุ่งหยีเพ็ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 สิงหาคม 2562
549 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา ม.4 บ้านทุ่งหยีเพ็ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 สิงหาคม 2562
550 จ้างจัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก(พนักงานขับรถขุดตีนตะขาบ) องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2562 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
551 จ้างเหมาบริการจัดการระบบกำจัดขยะ ประจำสถานีขนถ่ายขยะ ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
552 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2562
553 ซื้อขยายบ่อขยะ (จัดซื้อที่ดิน) เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
554 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
555 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตกแต่งภายในและภายนอกสำนักงาน กิจกรรมก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายใน อบต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 สิงหาคม 2562
556 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตกแต่งภายในและภายนอกสำนักงาน กิจกรรมก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายใน อบต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 สิงหาคม 2562
557 โครงการตกแต่งภายในและภายนอกสำนักงาน กิจกรรมก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายใน อบต.ศาลาด่าน 22 สิงหาคม 2562
558 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
559 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
560 จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการและปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริการจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
561 จ้างปรับปรุงบริเวณสนามและอัฒจันทร์ที่นั่งสำรองสนามกีฬาบ้านทุ่งหยีเพ็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
562 ซื้อหม้อแบตเตอรี่ 145 แอม จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
563 จ้างจัดเตรียมสนามทำการแข่งขันทุกชนิดกีฬา (สนามฟุตบอล,สนามตะกร้อ,สนามวอลเลย์บอล,สนามเปตอง) ดูแลความสะอาด ดูแลสนามตลอดการแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬา อบต.ศาลาด่านเกมส์ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
564 เช่าเต้นท์ เก้าอี้ เครื่องเสียง ตามโครงการแข่งขันกีฬา อบต.ศาลาด่านเกมส์ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
565 ซื้อน้ำแข็ง น้ำดื่ม เพื่อใช้ในการแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬา อบต.ศาลาด่านเกมส์ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
566 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
567 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
568 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมฝ้าเพดานและหลังคา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านคลองโขง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
569 ซื้ออุปกรณ์กีฬา เสื้อกีฬา ถ้วยรางวัล ตามโครงการแข่งขันกีฬา อบต.ศาลาด่านเกมส์ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
570 จ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบกรองน้ำประปา หมู่ 2 บ้านพระแอะ ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
571 จ้างจ้างทำป้ายสกอร์บอร์ด ป้ายชื่อทีมฟุตบอล พร้อมตกแต่งและติดตั้ง ตามโครงการแข่งขันกีฬา อบต.ศาลาด่านเกมส์ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
572 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
573 จ้างเหมาบริการแรงงานทำความสะอาดบำรุงรักษาสถานีขนถ่ายขยะโรงคัดแยกขยะตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2562 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
574 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนแสดงเจตนารมณ์จัดตั้งเทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2562 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
575 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา ม.4 บ้านทุ่งหยีเพ็ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 สิงหาคม 2562
576 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา ม.4 บ้านทุ่งหยีเพ็ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 สิงหาคม 2562
577 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในความรับผิดชอบของ อบต.ศาลาด่าน กิจกรรมซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปา ม.1 (บ่อคุรี) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 สิงหาคม 2562
578 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในความรับผิดชอบของ อบต.ศาลาด่าน กิจกรรมซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปา ม.1 (บ่อคุรี) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 สิงหาคม 2562
579 จ้างเหมาบริการดูแลเว็ปไซต์ อับเดท เปลี่ยนแปลงข้อมูล สำหรับหน่วยงานราชการ ตลอด 1 ปี เต็ม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
580 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ๑๐ ล้อ หมายเลขทะเบียน บต 8174 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 003-51-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
581 จ้างเหมาบริการโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV สำนักงาน อบต.ศาลาด่าน บริเวณที่สาธารณะตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
582 จ้างคุ้มครองผู้บริโภค(กิจกรรมชุมชนต้นแบบ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพดีของชุมชนศาลาด่าน) ประจำปีงบประมาณ 2562 (จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๔ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562
583 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562
584 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง(ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
585 จ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กปีงบประมาณ ๒๕๖๒(เดือนก.ค.-ก.ย.2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
586 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
587 จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
588 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
589 จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ (ประจำเดือน ๑ กรกฎาคม ? ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
590 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
591 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ ซัยโจเด็นกิ ของกองคลัง จำนวน 1 เครื่อง (ครุภัณฑ์โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน 005-52-0002) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2562
592 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศตามโครงการพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวชุมชน หมู่ที่ 4 ประจำปี 2562 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28  มิถุนายน  2562
593 จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.โล๊ะบาหรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28  มิถุนายน  2562
594 จ้างโครงการมอบหมายภารกิจในการตรวจเยี่ยมติดตามการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู สถานการณ์อุทกภัยในพื้นอำเภอเกาะลันตา (จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่รับรองพร้อมตกแต่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28  มิถุนายน  2562
595 จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ (ประจำเดือน ๑ กรกฎาคม ? ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
596 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา ม.4 บ้านทุ่งหยีเพ็ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20  มิถุนายน  2562
597 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมหลังคาห้องน้ำบริเวณสวนสาธารณะหาดพระแอะ ม.3 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2562
598 จ้างเหมารถตู้โดยสารไม่ประจำทาง สำหรับพาเด็กนักเรียนและคณะครูเข้าร่วมโครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปี 2562 (คันที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14  มิถุนายน  2562
599 จ้างเหมารถตู้โดยสารไม่ประจำทาง สำหรับพาเด็กนักเรียนและคณะครูเข้าร่วมโครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปี 2562 (คันที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14  มิถุนายน  2562
600 จ้างเหมารถตู้โดยสารไม่ประจำทาง สำหรับพาเด็กนักเรียนและคณะครูเข้าร่วมโครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปี 2562 (คันที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14  มิถุนายน  2562
601 จ้างเหมารถตู็โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางตามโครงการทัศนะศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบล กลุ่ม อสม. และผู้นำชุมชน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13  มิถุนายน  2562
602 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในความรับผิดชอบของ อบต.ศาลาด่าน กิจกรรมซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปา ม.1 (บ่อคุรี) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13  มิถุนายน  2562
603 เช่าค่าเช่าเหมาเต็นท์อำนวยการพร้อมจัดตกแต่งโครงการถนนคนเดินเชิงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
604 เช่าค่าเช่าเครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์ไฟฟ้าครบชุดโครงการถนนคนเดินเชิงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
605 จ้างจัดทำเอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561- 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
606 ซื้อยางล้อรถบรรทุกขยะ ขนาดสิบล้อ ทะเบียน 80-9902 กระบี่ จำนวน 1 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
607 จ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ประจำภาคเรียนที่ ๑ /๒๕๖๒ (ประจำเดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน ) ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านศาลาด่าน ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7  มิถุนายน  2562
608 จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2562
609 จ้างอาหารกลางวันประจำภาคเรีนที่1/2562(ประจำวันที่1พฤษภาคม2562-28มิถุนายน2562)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านทุ่งหยีเพ็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2562
610 จ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ประจำภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๒ ( ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึง เดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2562
611 ซื้อจัดซื้อหมึกเครื่องคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
612 จ้างโครงการ อาหารกลางวันสำหรับเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
613 จ้างเหมาบริการพ่นหมอกควันในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่านตามโครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
614 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอยสิบล้อ หมายเลขครุภัณฑ์ 005 60 0004 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
615 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
616 ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
617 ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2562
618 ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2562
619 ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
620 ซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กในวัยเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
621 ซื้ออาหารเสริม(นม) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กในวัยเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
622 ซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กในวัยเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
623 จ้างเหมาจัดทำประตูฟุตบอลสนามกีฬาบ้านโล๊ะดูหยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
624 จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำบล็อคกั้นขยะ ท่าเรือศาลาด่าน ม.1 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
625 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตกแต่งภายในและภายนอกสำนักงาน กิจกรรมก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายใน อบต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 พฤษภาคม 2562
626 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
627 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ(กิจกรรมชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคติดต่อและไม่ติดต่อ) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
628 จ้างจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมท่อส่งน้ำ สระน้ำสาธารณะทุ่งโคกทราย หมู่ที่ 5 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
629 จ้างจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมท่อส่งน้ำ สระน้ำสาธารณะทุ่งโคกทราย หมู่ที่ 5 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2562
630 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ เพื่อใช้ปฏิบัติราชการกองคลัง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา 10 เมษายน 2562
631 จ้างจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ โครงการร้อยรัก ร้อยดวงใจ ร้อยความห่วงใยผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 (จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
632 เช่าเช่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และทางน้ำในเทศกาลสำคัญ(เทศกาลสงกรานต์) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
633 จ้างจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ โครงการร้อยรัก ร้อยดวงใจ ร้อยความห่วงใยผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 (ค่าเช่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมเครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์ไฟฟ้าครบชุด) จำนวน 1งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
634 จ้างเหมาแรงงานปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่านประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
635 จ้างเหมาแรงงานปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่านประจำปีงบประมาณ 2562จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
636 จ้างเหมาแรงงานปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่านประจำปีงบประมาณ 2562จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
637 จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2562(คนงานประจำรถขยะ โซนที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
638 จ้างโครงการจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2562 คนงานประจำรถขยะ (โซนที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
639 จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2562(คนงานประจำรถขยะ โซนที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
640 จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2562(คนงานประจำรถขยะ โซนที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
641 จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2562(คนงานประจำรถขยะ โซนที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
642 จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2562(คนงานประจำรถขยะ โซนที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
643 จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2562(คนงานประจำรถขยะ โซนที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
644 จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2562(คนงานประจำรถขยะ โซนที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
645 จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2562(พนักงานขับรถประจำรถขยะ โซนที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
646 จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2562(คนงานประจำรถขยะ โซนที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
647 จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2562(คนงานประจำรถขยะ โซนที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
648 จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2562(พนักงานขับรถประจำรถขยะ โซนที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
649 จ้างเหมาบริการแรงงานทำความสะอาดดูแลห้องน้ำและบริเวณท่าเทียบเรือบ้านศาลาด่าน หมู่ที่ 1 ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
650 จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2562(พนักงานขับรถประจำรถขยะ โซนที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
651 จ้างจ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยในเขตตำบลศาลาด่าน โซน 1 พื้นที่ ม.2 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
652 จ้างจ้างเหมาบริการทำหน้าที่คอยดูแลความเรียบร้อยโดยรวม รักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว ณ ท่าเทียบเรือทัวร์บ้านศาลาด่าน ม.1 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
653 จ้างจ้างเหมาบริการจัดระเบียบการจอดเรือและการเทียบเรือของผู้ประกอบการเรือทัวร์และเรือหางยาวต่างๆ บริเวณท่าเทียบเรือทัวร์บ้านศาลาด่าน ม.1 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
654 จ้างจ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวเข้าเกาะลันตา บริเวณจุดจำหน่ายตั๋วท่าเทียบเรือทัวร์บ้านศาลาด่าน ม.1 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
655 จ้างจ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยในเขตตำบลศาลาด่าน โซน 2 พื้นที่ ม.4 และ ม.5 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
656 จ้างจ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยในเขตตำบลศาลาด่าน โซน 3 พื้นที่ ม.1 และ ม.3 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
657 เช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ(รถตู้) ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ กิจกรรมเตรียมความพร้อมของประชาชนวัยผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2562
658 จ้างจ้างเหมาบริการเกรดเกลี่ยหญ้าไหล่ทางสองข้างถนนบริเวณพื้นที่ ม.1 , ม.2 และ ม.4 ต.ศาลาด่าน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
659 จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีต (ค.ส.ล.) สายสะพานไทร ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2562
660 จ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเกาะลันตา(วันสงกรานต์เย็นทั่วหล้า ลันตา อันดามัน)ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2562
661 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา ศพด.บ้านโล๊ะบาหรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2562
662 เช่าเทศกาลของดีลันตา ประจำปี 2562 (ค่าเช่าเวที เครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์ไฟฟ้าครบชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2562
663 ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านโล๊ะดุหยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2562
664 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ่อขยะ - สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว สะพานไทร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 กุมภาพันธ์ 2021
665 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ่อขยะ - สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว สะพานไทร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 กุมภาพันธ์ 2021
666 ซื้อจัดซิ้อวัสดุการศึกษา ศพด.ัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กุมภาพันธ์ 2021
667 ซื้อแบบพิมพ์ในการจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2021