ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสำหรับรับ - ส่ง นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมในการเดินทางไปทำการแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบจ.กระบี่คัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2563
2 จ้างทำตรายางเพื่อใช้ประกอบในการดำเนินงานของกองคลัง อบต.ศาลาด่าน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2563
3 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2563
4 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2563
5 ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตสาธารณะจากถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย 4245 ลงสู่ทะเล ม.2 ต.ศาลาด่าน 13 มกราคม 2563
6 จัดซื้อที่ดินเพื่อจัดทำสนามฟุตบอลหญ้าเทียมและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่จำเป็น 13 มกราคม 2563
7 จ้างจ้างเหมาบริการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารสถานที่ในความดูแลของ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่างระบบพลังงานแสงอาทิตย์ถนนสายหน้าโรงพัก ตำบลศาลาด่าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
8 จ้างก่อสร้างลานกีฬา หมู่ 2 ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
9 จ้างตกแต่งเวทีและสถานที่บริเวณงานโดยรอบ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
10 ซื้ออุปกรณ์ในการจัดซุ้มกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
11 เวทีพร้อมเครื่องขยายเสียงครบชุด เช่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 3 มกราคม 2563
12 จ้างอัดสปอร์ตพร้อมรถแห่ประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
13 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของกองคลัง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
14 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมถนนสายซอยบ้านนายหลงหาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2562
15 จ้างโครงการปรับปรุงบ่อขยะ (กิจกรรมขุดหลุมเพื่อรองรับขยะปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 10000 ลบ.ม) หมู่ที่ 2 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
16 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
17 จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
18 จ้างโครงการล้อมทุ่นกำหนดแนววิ่งเข้า-ออก ของเรือรับ-ส่งนักท่องเที่ยว และกั้นแนวเขตปะการัง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
19 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ หนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย(พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน EMS ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
20 ซื้อหุ่นจำลองการช่วยเหลือคืนชีพ(ใช้ในการฝึกช่วยหายใจ (CPR) โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย(พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน EMS ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
21 จ้างโครงการจัดทำป้ายจัดระเบียบสองข้างถนนและชายหาดสาธารณะ ตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
22 จ้างโครงการปรับปรุงบ่อขยะ (กิจกรรมขุดหลุมเพื่อรองรับขยะปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 10000 ลบ.ม) หมู่ที่ 2 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
23 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธันวาคม 2562
24 ซื้ออุปกรณ์กีฬา ชุดกีฬา จำนวน 6 รายการ ตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบจ.กระบี คัพ ต้นภัยยาเสพติด ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
25 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
26 ซื้อจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินงาน ตามโครงการแข่งขันฟุตบอล อบจ.กระบี่ คัพ ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
27 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน(แบบตั้งโต๊ะ) จำนวน 5 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2562
28 จ้างโครงการจัดทำเอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 ? 2564) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2562
29 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
30 จ้างจ้างเหมาบริการติดตั้งจุดล้างท่อเมนประปา หมู่ที่ 2 บ้านพระแอะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2562
31 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2562
32 จ้างจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี และป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมผู้โดยสารท่าเทียบเรือทัวร์บ้านศาลาด่าน ม.1 ต.ศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2562
33 จ้างเหมาบริการซ่อม/ต่อเติมรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบหกล้อ หมายเลขทะเบียน 80-1165 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 005-62 0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2562
34 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
35 ซื้อหม้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
36 จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
37 ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2562
38 ซื้อแบบพิมพ์เพื่อใช้ในงานจัดเก็บรายได้ และงานพัสดุ กองคลัง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
39 ซื้อจัดซื้อแบบพิมพ์เพื่อใช้ในงานจัดเก็บรายได้ และงานพัสดุ กองคลัง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2562
40 จ้างจ้างทำบัตรค่าธรรมเนียมผู้โดยสารท่าเทียบเรือทัวร์บ้านศาลาด่าน ม.1 ต.ศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
41 จ้างจ้างเหมาบริการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ทางเข้าบ่อขยะพร้อมขุดแต่งคูระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
42 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) กองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
43 จ้างโครงการจัดทำเอกสารแผนการดำเนินงานแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ? 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
44 ซื้อจัดซื้อใบพัดลมหม้อน้ำเครื่องยนต์ 920E จำนวน 1 ใบ สำหรับรถขุดตีนตะขาบ(แม็คโฮ)ขนาด 150 แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
45 ซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กในวัยเรียน (ประจำภาคเรียน 2/2562 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
46 จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 6 ล้อ ทะเบียน บจ. 3556 กระบี่ หมายเลขทะเบียนคุมครุภัณฑ์ 003-47-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
47 จ้างจัดจ้างทำเอกสารประกอบการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่านเป็นเทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2563 จำนวน 80 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
48 ซื้อจัดซื้อแบบพิมพ์เพื่อใช้ในงานจัดเก็บรายได้ และงานพัสดุ กองคลัง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2562
49 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Lenovo หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0054 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2562
50 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2562
51 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกบ่อขยะ - สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว - บ่อขยะ) 28 ตุลาคม 2562
52 ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2562
53 ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ตุลาคม 2562
54 เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
55 เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ตุลาคม 2562
56 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในความรับผิดชอบของ อบต.ศาลาด่าน กิจกรรมซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปา ม.1 (บ่อคุรี) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ตุลาคม 2562
57 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในความรับผิดชอบของ อบต.ศาลาด่าน กิจกรรมซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปา ม.1 (บ่อคุรี) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ตุลาคม 2562
58 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในความรับผิดชอบของ อบต.ศาลาด่าน กิจกรรมซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปา ม.1 (บ่อคุรี) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ตุลาคม 2562
59 เช่าเช่ารถบรรทุกเพื่อเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน(งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล) ประจำปี 2563 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ตุลาคม 2562
60 จ้างจ้างเหมาบริการ จัดการระบบการกําจัดขยะประจําสถานีขนถ่ายขยะตําบลศาลาด่านตามโครงการบริหารจัดการ ระบบการกําจัดขยะประจําสถานขีนถ่ายขยะตําบลศาลาด่าน (ระยะเวลา1เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
61 จ้างจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยศูนย์บริหารจัดการขยะ(งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล) ประจำปี 2563 (เวรยามสถานีขนถ่ายขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
62 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน และทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โซน 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
63 จ้างจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ ปฏิบัติหน้าที่ขับรถฯ และงานราชการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
64 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน และทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โซน 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
65 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน และทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โซน 7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
66 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้่ และทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โซน 8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
67 จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานประปา และงานราชการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
68 จ้างจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล) ประจำปี 2563 (คนงานประจำรถขยะ โซนที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
69 จ้างจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล) ประจำปี 2563 (คนงานประจำรถขยะ โซนที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
70 จ้างจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล) ประจำปี 2563 (คนงานประจำรถขยะ โซนที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
71 จ้างจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล) ประจำปี 2563 (พนักงานขับรถประจำรถขยะ โซนที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
72 จ้างจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล) ประจำปี 2563 (พนักงานขับรถประจำรถขยะ โซนที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
73 จ้างจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยศูนย์บริหารจัดการขยะ(งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล) ประจำปี 2563 (เวรยามสถานีขนถ่ายขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
74 จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่านประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โซน6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
75 จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่านประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โซนที่5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
76 จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล) ประจำปี 2563(คนงานประจำรถขยะ โซนที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
77 จ้างเหมาบริการแรงงานพนักงานขับรถ(ขุดตีนตะขาบ) องค์การบริหาร่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
78 จ้างเหมาบริการแรงงานพนักงานขับรถบรรทุกเอนกประสงค์(หกล้อเขียว)องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
79 จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ (ประจำเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒-๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๓) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านโล๊ะดุหยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
80 จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่านประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โซนที่5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
81 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โซน 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
82 จ้างจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ ปฏิบัติหน้าที่ขับรถฯ และงานราชการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
83 จ้างจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล) ประจำปี 2563 (พนักงานขับรถประจำรถขยะ โซนที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
84 จ?างเหมาบริการ จัดการระบบการกําจัดขยะประจําสถานีขนถ?ายขยะตําบลศาลาด?านตามโครงการบริหารจัดการ ระบบการกําจัดขยะประจําสถานขีนถ?ายขยะตําบลศาลาด่าน 27 กันยายน 2562
85 จ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงต่อเติมสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (กิจกรรมปรับปรุงห้องประชุมใหญ่) ม.2 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2562
86 จ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงต่อเติมสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (กิจกรรมปรับปรุงห้องประชุมใหญ่) ม.2 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2562
87 จ้างจ้างเหมาบริการวางท่อประปา PVC. 1 1/2 นิ้ว อาคารคัดแยกขยะ ยาวรวม 318.5 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
88 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
89 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา ม.4 บ้านทุ่งหยีเพ็ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 กันยายน 2562
90 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ (ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
91 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
92 ซื้อจัดซื้อใบพัดหม้อน้ำเครื่องยนต์รถขุดตีนตะขาบ จำนวน 1 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
93 จ้างทำเอกสารข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 40 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
94 จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
95 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านสมพรพรุกม หมู่ที่ 2 บ้านพระแอะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
96 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ทะเบียน กข.7836 กระบี่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
97 จ้างจ้างเหมาบริการติดตั้งระบบกรองน้ำประปา สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ม.2 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
98 ซื้อจัดซื้อน้ำดื่ม(ขวดเพ็ชรเล็ก) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
99 จ้างจ้งเหมาบริการซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด ๑๐ ล้อ ทะเบียน บต ๘๑๗๔ กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 003-51-0002 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
100 จ้างโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV บริเวณสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย อบต.ศาลาด่าน (กิจกรรมติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่สาธารณะ บริเวณภายใน และภายนอกอาคารสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย อบต.ศาลาด่านด่าน จำนวน 7 จุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
101 จ้างจ้างทำตรายางเพื่อใช้ประกอบในการดำเนินงานของกองคลัง อบต.ศาลาด่าน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
102 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Acer หมายเลขครุภัณฑ์ 416-51-0014 ของกองคลัง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
103 จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมระบบเครื่องคัดแยกขยะของสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
104 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
105 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 53 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
106 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
107 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
108 ซื้อขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินกิจกรรมศูนย์บริการคนพิการระดับทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2562 (จัดซื้อรถโยก ไม้เท้าขาวคนพิการ) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
109 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์6 ล้อ ทะเบียน บจ.3556 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 00347 0001 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
110 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
111 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา ม.4 บ้านทุ่งหยีเพ็ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 สิงหาคม 2562
112 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา ม.4 บ้านทุ่งหยีเพ็ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 สิงหาคม 2562
113 จ้างจัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก(พนักงานขับรถขุดตีนตะขาบ) องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2562 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
114 จ้างเหมาบริการจัดการระบบกำจัดขยะ ประจำสถานีขนถ่ายขยะ ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
115 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2562
116 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
117 ซื้อขยายบ่อขยะ (จัดซื้อที่ดิน) เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
118 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตกแต่งภายในและภายนอกสำนักงาน กิจกรรมก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายใน อบต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 สิงหาคม 2562
119 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตกแต่งภายในและภายนอกสำนักงาน กิจกรรมก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายใน อบต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 สิงหาคม 2562
120 โครงการตกแต่งภายในและภายนอกสำนักงาน กิจกรรมก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายใน อบต.ศาลาด่าน 22 สิงหาคม 2562
121 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
122 จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการและปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริการจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
123 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
124 จ้างปรับปรุงบริเวณสนามและอัฒจันทร์ที่นั่งสำรองสนามกีฬาบ้านทุ่งหยีเพ็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
125 ซื้อหม้อแบตเตอรี่ 145 แอม จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
126 ซื้อน้ำแข็ง น้ำดื่ม เพื่อใช้ในการแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬา อบต.ศาลาด่านเกมส์ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
127 จ้างจัดเตรียมสนามทำการแข่งขันทุกชนิดกีฬา (สนามฟุตบอล,สนามตะกร้อ,สนามวอลเลย์บอล,สนามเปตอง) ดูแลความสะอาด ดูแลสนามตลอดการแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬา อบต.ศาลาด่านเกมส์ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
128 เช่าเต้นท์ เก้าอี้ เครื่องเสียง ตามโครงการแข่งขันกีฬา อบต.ศาลาด่านเกมส์ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
129 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
130 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
131 จ้างจ้างทำป้ายสกอร์บอร์ด ป้ายชื่อทีมฟุตบอล พร้อมตกแต่งและติดตั้ง ตามโครงการแข่งขันกีฬา อบต.ศาลาด่านเกมส์ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
132 จ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบกรองน้ำประปา หมู่ 2 บ้านพระแอะ ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
133 ซื้ออุปกรณ์กีฬา เสื้อกีฬา ถ้วยรางวัล ตามโครงการแข่งขันกีฬา อบต.ศาลาด่านเกมส์ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
134 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมฝ้าเพดานและหลังคา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านคลองโขง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
135 จ้างเหมาบริการแรงงานทำความสะอาดบำรุงรักษาสถานีขนถ่ายขยะโรงคัดแยกขยะตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2562 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
136 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
137 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนแสดงเจตนารมณ์จัดตั้งเทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2562 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
138 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา ม.4 บ้านทุ่งหยีเพ็ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 สิงหาคม 2562
139 จ้างเหมาบริการดูแลเว็ปไซต์ อับเดท เปลี่ยนแปลงข้อมูล สำหรับหน่วยงานราชการ ตลอด 1 ปี เต็ม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
140 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา ม.4 บ้านทุ่งหยีเพ็ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 สิงหาคม 2562
141 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในความรับผิดชอบของ อบต.ศาลาด่าน กิจกรรมซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปา ม.1 (บ่อคุรี) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 สิงหาคม 2562
142 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในความรับผิดชอบของ อบต.ศาลาด่าน กิจกรรมซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปา ม.1 (บ่อคุรี) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 สิงหาคม 2562
143 จ้างเหมาบริการโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV สำนักงาน อบต.ศาลาด่าน บริเวณที่สาธารณะตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
144 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ๑๐ ล้อ หมายเลขทะเบียน บต 8174 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 003-51-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
145 จ้างคุ้มครองผู้บริโภค(กิจกรรมชุมชนต้นแบบ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพดีของชุมชนศาลาด่าน) ประจำปีงบประมาณ 2562 (จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๔ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562
146 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562
147 จ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กปีงบประมาณ ๒๕๖๒(เดือนก.ค.-ก.ย.2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
148 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง(ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
149 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
150 จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
151 จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ (ประจำเดือน ๑ กรกฎาคม ? ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
152 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
153 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
154 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ ซัยโจเด็นกิ ของกองคลัง จำนวน 1 เครื่อง (ครุภัณฑ์โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน 005-52-0002) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2562
155 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศตามโครงการพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวชุมชน หมู่ที่ 4 ประจำปี 2562 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28  มิถุนายน  2562
156 จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.โล๊ะบาหรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28  มิถุนายน  2562
157 จ้างโครงการมอบหมายภารกิจในการตรวจเยี่ยมติดตามการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู สถานการณ์อุทกภัยในพื้นอำเภอเกาะลันตา (จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่รับรองพร้อมตกแต่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28  มิถุนายน  2562
158 จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ (ประจำเดือน ๑ กรกฎาคม ? ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
159 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา ม.4 บ้านทุ่งหยีเพ็ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20  มิถุนายน  2562
160 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมหลังคาห้องน้ำบริเวณสวนสาธารณะหาดพระแอะ ม.3 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2562
161 จ้างเหมารถตู้โดยสารไม่ประจำทาง สำหรับพาเด็กนักเรียนและคณะครูเข้าร่วมโครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปี 2562 (คันที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14  มิถุนายน  2562
162 จ้างเหมารถตู้โดยสารไม่ประจำทาง สำหรับพาเด็กนักเรียนและคณะครูเข้าร่วมโครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปี 2562 (คันที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14  มิถุนายน  2562
163 จ้างเหมารถตู้โดยสารไม่ประจำทาง สำหรับพาเด็กนักเรียนและคณะครูเข้าร่วมโครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปี 2562 (คันที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14  มิถุนายน  2562
164 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในความรับผิดชอบของ อบต.ศาลาด่าน กิจกรรมซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปา ม.1 (บ่อคุรี) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13  มิถุนายน  2562
165 จ้างเหมารถตู็โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางตามโครงการทัศนะศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบล กลุ่ม อสม. และผู้นำชุมชน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13  มิถุนายน  2562
166 เช่าค่าเช่าเครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์ไฟฟ้าครบชุดโครงการถนนคนเดินเชิงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
167 เช่าค่าเช่าเหมาเต็นท์อำนวยการพร้อมจัดตกแต่งโครงการถนนคนเดินเชิงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
168 จ้างจัดทำเอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561- 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
169 ซื้อยางล้อรถบรรทุกขยะ ขนาดสิบล้อ ทะเบียน 80-9902 กระบี่ จำนวน 1 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
170 จ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ประจำภาคเรียนที่ ๑ /๒๕๖๒ (ประจำเดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน ) ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านศาลาด่าน ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7  มิถุนายน  2562
171 จ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ประจำภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๒ ( ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึง เดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2562
172 จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2562
173 จ้างอาหารกลางวันประจำภาคเรีนที่1/2562(ประจำวันที่1พฤษภาคม2562-28มิถุนายน2562)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านทุ่งหยีเพ็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2562
174 จ้างโครงการ อาหารกลางวันสำหรับเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
175 ซื้อจัดซื้อหมึกเครื่องคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
176 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอยสิบล้อ หมายเลขครุภัณฑ์ 005 60 0004 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
177 จ้างเหมาบริการพ่นหมอกควันในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่านตามโครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
178 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
179 ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
180 ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2562
181 ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2562
182 ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
183 ซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กในวัยเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
184 ซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กในวัยเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
185 ซื้ออาหารเสริม(นม) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กในวัยเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
186 จ้างเหมาจัดทำประตูฟุตบอลสนามกีฬาบ้านโล๊ะดูหยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
187 จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำบล็อคกั้นขยะ ท่าเรือศาลาด่าน ม.1 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
188 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตกแต่งภายในและภายนอกสำนักงาน กิจกรรมก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายใน อบต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 พฤษภาคม 2562
189 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ(กิจกรรมชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคติดต่อและไม่ติดต่อ) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
190 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
191 จ้างจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมท่อส่งน้ำ สระน้ำสาธารณะทุ่งโคกทราย หมู่ที่ 5 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
192 จ้างจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมท่อส่งน้ำ สระน้ำสาธารณะทุ่งโคกทราย หมู่ที่ 5 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2562
193 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ เพื่อใช้ปฏิบัติราชการกองคลัง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา 10 เมษายน 2562
194 จ้างจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ โครงการร้อยรัก ร้อยดวงใจ ร้อยความห่วงใยผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 (จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
195 จ้างจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ โครงการร้อยรัก ร้อยดวงใจ ร้อยความห่วงใยผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 (ค่าเช่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมเครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์ไฟฟ้าครบชุด) จำนวน 1งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
196 เช่าเช่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และทางน้ำในเทศกาลสำคัญ(เทศกาลสงกรานต์) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
197 จ้างเหมาแรงงานปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่านประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
198 จ้างเหมาแรงงานปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่านประจำปีงบประมาณ 2562จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
199 จ้างเหมาแรงงานปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่านประจำปีงบประมาณ 2562จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
200 จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2562(คนงานประจำรถขยะ โซนที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
201 จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2562(คนงานประจำรถขยะ โซนที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
202 จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2562(คนงานประจำรถขยะ โซนที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
203 จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2562(คนงานประจำรถขยะ โซนที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
204 จ้างโครงการจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2562 คนงานประจำรถขยะ (โซนที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
205 จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2562(คนงานประจำรถขยะ โซนที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
206 จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2562(คนงานประจำรถขยะ โซนที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
207 จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2562(พนักงานขับรถประจำรถขยะ โซนที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
208 จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2562(พนักงานขับรถประจำรถขยะ โซนที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
209 จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2562(คนงานประจำรถขยะ โซนที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
210 จ้างเหมาบริการแรงงานทำความสะอาดดูแลห้องน้ำและบริเวณท่าเทียบเรือบ้านศาลาด่าน หมู่ที่ 1 ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
211 จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2562(พนักงานขับรถประจำรถขยะ โซนที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
212 จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2562(คนงานประจำรถขยะ โซนที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
213 จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2562(คนงานประจำรถขยะ โซนที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
214 จ้างจ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยในเขตตำบลศาลาด่าน โซน 1 พื้นที่ ม.2 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
215 จ้างจ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยในเขตตำบลศาลาด่าน โซน 2 พื้นที่ ม.4 และ ม.5 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
216 จ้างจ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยในเขตตำบลศาลาด่าน โซน 3 พื้นที่ ม.1 และ ม.3 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
217 จ้างจ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวเข้าเกาะลันตา บริเวณจุดจำหน่ายตั๋วท่าเทียบเรือทัวร์บ้านศาลาด่าน ม.1 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
218 จ้างจ้างเหมาบริการจัดระเบียบการจอดเรือและการเทียบเรือของผู้ประกอบการเรือทัวร์และเรือหางยาวต่างๆ บริเวณท่าเทียบเรือทัวร์บ้านศาลาด่าน ม.1 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
219 จ้างจ้างเหมาบริการทำหน้าที่คอยดูแลความเรียบร้อยโดยรวม รักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว ณ ท่าเทียบเรือทัวร์บ้านศาลาด่าน ม.1 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
220 เช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ(รถตู้) ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ กิจกรรมเตรียมความพร้อมของประชาชนวัยผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2562
221 จ้างจ้างเหมาบริการเกรดเกลี่ยหญ้าไหล่ทางสองข้างถนนบริเวณพื้นที่ ม.1 , ม.2 และ ม.4 ต.ศาลาด่าน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
222 จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีต (ค.ส.ล.) สายสะพานไทร ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2562
223 จ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเกาะลันตา(วันสงกรานต์เย็นทั่วหล้า ลันตา อันดามัน)ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2562
224 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา ศพด.บ้านโล๊ะบาหรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2562
225 เช่าเทศกาลของดีลันตา ประจำปี 2562 (ค่าเช่าเวที เครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์ไฟฟ้าครบชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2562
226 ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านโล๊ะดุหยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2562