ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลศาลาด่าน
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างจ้างทำตรายางเพื่อใช้ประกอบในการดำเนินงานของ กองช่าง ทต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
2 ซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กในวัยเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (ช่วงเปิดภาคเรียน วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2563
3 จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศพด.มัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2563
4 จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศพด.มัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2563
5 จ้างโครงการจัดซื้อ/จัดจ้างอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโล๊ะบาหรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2563
6 ซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กในวัยเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (ช่วงเปิดภาคเรียน วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2563
7 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การป้องกัน COVID-19 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
8 ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
9 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
10 ซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กในวัยเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (ช่วงเปิดภาคเรียน วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
12 จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 7836 กระบี่หมายเลขครุภัณฑ์ 001 48 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
13 โครงการอาหารเสริม (นม) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กในวัยเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (ช่วงเปิดภาคเรียน วันที่ 1 กรกฎาคม 2563) 30  มิถุนายน  2563
14 จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 10 ล้อ ทะเบียน บต.8174 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 00351 0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
15 จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ไตรมาสที่ 4 (ประจำ ๑ เดือนกรกฎาคม- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
16 ประกวดราคาซื้อที่ดินเพื่อจัดทำสนามฟุตบอลหญ้าเทียมและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่จำเป็น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29  มิถุนายน  2563
17 จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศพด.มัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
18 จ้างโครงการอาหารกลางวันประจำภาคเรียนที่ 1/2563 (ประจำวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 ? 30 กันยายน 2563 )เพื่อดำเนินการจัดหาอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
19 จ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 (ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ? กันยายน 2563) ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านศาลาด่าน ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
20 จ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
21 จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
22 จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศพด.มัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
23 จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศพด.มัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
24 จ้างเหมาบริการติดตั้งเดินสายอุปกรณ์ต่อพ่วงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25  มิถุนายน  2563
25 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของกองคลัง จำนวน ๒ เครื่อง (ครุภัณฑ์โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ๐๐๕-๕๒-๐๐๐๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25  มิถุนายน  2563
26 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
27 จ้างทำตรายางเพื่อใช้ประกอบในการดำเนินงานของกองคลัง เทศบาลตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
28 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตสาธารณะจากถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย 4245 ลงสู่ทะเล ม.2 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19  มิถุนายน  2563
29 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 6 ล้อ ทะเบียน บจ. 3556 กระบี หมายเลขครุภัณฑ์ 003-47-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2563
30 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงแนวเขตกุโบร์ ม.2 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15  มิถุนายน  2563
31 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงแนวเขตกุโบร์ ม.2 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15  มิถุนายน  2563
32 จ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงป้าย อบต.ศาลาด่าน เป็น ป้ายเทศบาลตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15  มิถุนายน  2563
33 จ้างทำเอกสารข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 12 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2563
34 วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง (เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย) จำนวน 3 รายการ 12  มิถุนายน  2563
35 จ้างเหมาเปลี่ยนโซ๊คประตูบานสวิงและเปลี่ยนกระจกหน้าต่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระแอะ สังกัด เทศบาลตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2563
36 จ้างเหมาบริการแรงงานพ่นหมอกควันตามโครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ(กิจกรรมชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคติดต่อและไม่ติดต่อ) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2563
37 จ้างเหมาบริการแรงงานพ่นหมอกควันตามโครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ(กิจกรรมชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคติดต่อและไม่ติดต่อ) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2563
38 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ(กิจกรรมชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคติดต่อและไม่ติดต่อ) ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2563
39 จ้างเหมาบริการแรงงานพ่นหมอดควัน ตามโครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ(กิจกรรมชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคติดต่อและไม่ติดต่อ) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2563
40 ประกวดราคาซื้อที่ดินเพื่อจัดทำสนามฟุตบอลหญ้าเทียมและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่จำเป็น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4  มิถุนายน  2563
41 ประกวดราคาซื้อที่ดินเพื่อจัดทำสนามฟุตบอลหญ้าเทียมและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่จำเป็น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4  มิถุนายน  2563
42 ซื้อจัดซื้อน้ำดื่ม(ขวดเพ็ชรเล็กมินิ) ขนาด 350 มล. จำนวน 493 โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2563
43 จ้างเหมาบริการย้ายและซ่อมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระแอะ สังกัดเทศบาลตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2563
44 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2563
45 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1  มิถุนายน  2563
46 จ้างจ้างทำเอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1  มิถุนายน  2563
47 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2563
48 ซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กในวัยเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 (ช่วงเวลาระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ? 30 มิถุนายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2563
49 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตสาธารณะจากถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย 4245 ลงสู่ทะเล ม.2 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 พฤษภาคม 2563
50 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตสาธารณะจากถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย 4245 ลงสู่ทะเล ม.2 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 พฤษภาคม 2563
51 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563
52 ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563
53 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล ? ๕ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
54 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล ? ๕ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
55 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล ? ๕ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
56 จ้างแก้ปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
57 จ้างเหมาจัดเก็บทุ่นแนวเขตเรือวิ่งเข้า ? ออก รับส่งนักท่องเที่ยว และกั้นแนวเขตปะการัง จำนวน 3 จุด ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
58 จ้างขุดบ่อน้ำตื้นขนาด วงบ่อซีเมนต์ ? 1.20 เมตร จำนวน 3 บ่อ พร้อมวางท่อส่งน้ำ PVC. ? 2 ยาว 545.00 เมตร และวางท่อส่งน้ำ PVC. ? 1,1/2 ยาวรวม 310.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
59 ซื้อยางรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์(ดับเพลิง) ขนาดสิบล้อ ทะเบียน บต -8174 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2563
60 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(จัดซื้อปูนขาว) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2563
61 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง (ท่อ คสล.ระบายน้ำ) จำนวน 15 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2563
62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกบ่อขยะ - สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว - บ่อขยะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 เมษายน 2563
63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานไทร-บ่อขยะ ม.2 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 เมษายน 2563
64 ซื้อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ( Coronavirut Disease 2019 (COVID 19) ) กิจกรรม จัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ต.ศาลาด่าน อ.เก 28 เมษายน 2563
65 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมคอนกรีตทับหน้าท่อระบายน้ำ บริเวณหน้า ธ.ไทยพาณิชย์ ม.1 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2563
66 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย ไทรสุวรรณ ? นากลาง หมู่ที่ 2 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2563
67 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 เมษายน 2563
68 ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
69 จ้างเหมาบริการจัดระเบียบการจอดเรือ และการเทียบเรือของผู้ประกอบการเรือทัวร์และเรือหางยาวต่าง ๆ บริเวณท่าเทียบเรือทัวร์บ้านศาลาด่าน หมู่ 1 ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
70 จ้างเหมาซ่อมแซมสะพานท่าเทียบเรือศาลาด่าน สำหรับขึ้น ? ลงจากเรือ ประจำปี 2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
71 จ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวเข้าเกาะลันตา บริเวณจุดจำหน่ายตั๋ว ท่าเทียบเรือทัวร์บ้านศาลาด่าน หมู่ 1 ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
72 จ้างเหมาบริการทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยโดยรวม และรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว ณ ท่าเทียบเรือทัวร์บ้านศาลาด่าน หมู่ 1 ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
73 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานไทร-บ่อขยะ ม.2 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 เมษายน 2563
74 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกบ่อขยะ - สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว - บ่อขยะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 เมษายน 2563
75 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานไทร-บ่อขยะ ม.2 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 เมษายน 2563
76 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกบ่อขยะ - สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว - บ่อขยะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 เมษายน 2563
77 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อยางรถบรรทุกขยะ ขนาดสิบล้อ ทะเบียน 80-9902 กระบี่ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 005 60 0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
78 จ้างเหมาบริการพนักงานประปา และงานราชการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
79 จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๖๕๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
80 จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน และทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตตำบลศาลาด่าน โซน 3 บริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน ? หน้าร้านเตือนใจทั้งสองฝั่งถนน จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
81 จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน และทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตตำบลศาลาด่าน โซน 1 บริเวณสามแยกหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน ? สามแยกโล๊ะดุหยงทั้งสองฝั่งถนน จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
82 จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน และทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตตำบลศาลาด่าน โซน ๒ บริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน ? หน้าร้านเตือนใจทั้งสองฝั่งถนน จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
83 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ และงานราชการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
84 จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน และทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตตำบลศาลาด่าน โซน 8 บริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน ? หน้าร้านเตือนใจทั้งสองฝั่งถนน จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
85 จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน และทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตตำบลศาลาด่าน โซน 7 บริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน ? หน้าร้านเตือนใจทั้งสองฝั่งถนน จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
86 จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน และทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตตำบลศาลาด่าน โซน 6 บริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน ? หน้าร้านเตือนใจทั้งสองฝั่งถนน จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
87 จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน และทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตตำบลศาลาด่าน โซน 5 บริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน ? หน้าร้านเตือนใจทั้งสองฝั่งถนน จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
88 จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน และทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตตำบลศาลาด่าน โซน 4 บริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน ? หน้าร้านเตือนใจทั้งสองฝั่งถนน จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
89 จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 1) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
90 จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 2) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
91 จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานพนักงานขับรถเอนกประสงค์(หกล้อเขียว) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
92 จ้างเหมาบริการดูแลทำความสะอาดห้องน้ำท่าเทียบเรือทัวร์บ้านศาลาด่าน ม.1 ต.ศาลาด่าน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
93 จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
94 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก สูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) เพื่อใช้ปฏิบัติราชการกองช่าง จํานวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 มีนาคม 2563
95 จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
96 จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 2) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
97 จ้างจัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก(พนักงานขับรถตีนตะขาบ) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
98 จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
99 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิด ขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการสำนักงานปลัด งานเทศกิจ จํานวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 มีนาคม 2563
100 จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 2) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
101 จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานพนักงานขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 2) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
102 จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานพนักงานขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 1) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
103 จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานรักษาความปลอดภัย (ยาม) ศูนย์บริหารจัดการขยะองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
104 จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 3) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
105 จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 3) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
106 จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 3) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
107 จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 2) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
108 จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 1) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
109 จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 1) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
110 จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานรักษาความปลอดภัย (ยาม) ศูนย์บริหารจัดการขยะองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน จำนวน 1 ศูนย์ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
111 จ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยในเขตตำบลศาลาด่าน โซน 1 พื้นที่ ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
112 จ้างเหมาบริการทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยโดยรวม และรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว ณ ท่าเทียบเรือทัวร์บ้านศาลาด่าน หมู่ 1 ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
113 จ้างเหมาบริการจัดระเบียบการจอดเรือ และการเทียบเรือของผู้ประกอบการเรือทัวร์และเรือหางยาวต่าง ๆ บริเวณท่าเทียบเรือทัวร์บ้านศาลาด่าน หมู่ 1 ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
114 จ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวเข้าเกาะลันตา บริเวณจุดจำหน่ายตั๋ว ท่าเทียบเรือทัวร์บ้านศาลาด่าน หมู่ 1 ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
115 จ้างเหมาบริการพนักงานทำหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลาง ของกองคลัง จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
116 จ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยในเขตตำบลศาลาด่าน โซน 2 พื้นที่ ม.4 และ ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
117 จ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยในเขตตำบลศาลาด่าน โซน 3 พื้นที่ ม.1 และ ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
118 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
119 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
120 จ้างจัดจ้างทำตรายางเพื่อใช้ประกอบในการดำเนินงานของ กองช่าง อบต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
121 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Lenovo หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0055 ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
122 ซื้อจัดซื้อจัดหาวัสดุการศึกษา ศพด.มัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
123 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
124 จ้างเหมาตีเส้นจราจรจุดห้ามจอดรถและช่องจอดรถบริเวณพื้นที่ตลาดศาลาด่าน หมู่ที่๑ ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
125 ซื้อโครงการปรับปรุงระบบเสียง อุปกรณ์รองรับการประชุม จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
126 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมอุปกรณ์ประปา (ฝายคลองโขง) หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
127 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 6 ล้อ ทะเบียน บจ. 3556 กระบี หมายเลขครุภัณฑ์ 003 -47 - 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
128 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก สูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) เพื่อใช้ปฏิบัติราชการกองช่าง จํานวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 มีนาคม 2563
129 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก สูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) เพื่อใช้ปฏิบัติราชการกองช่าง จํานวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 มีนาคม 2563
130 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิด ขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการสำนักงานปลัด งานเทศกิจ จํานวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 มีนาคม 2563
131 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิด ขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการสำนักงานปลัด งานเทศกิจ จํานวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 มีนาคม 2563
132 จ้างจัดจ้างเหมาตกแต่งริ้วขบวนพาเหรดพร้อมอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเกาะลันตา (เทศกาล ลานตา ลันตา ครั้งที่ 17) ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
133 ซื้อจัดซื้อน้ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
134 จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีต (คสล.) สายบ้านในไร่ ม.1 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2563
135 จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีต (คสล.) สายบ้านในไร่ ม.1 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2563
136 จ้างจัดจ้างเหมาตกแต่งริ้วขบวนพาเหรดพร้อมอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเกาะลันตา (เทศกาล ลานตา ลันตา ครั้งที่ 17) ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2563
137 จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีต (คสล.) สายบ้านในไร่ ม.1 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2563
138 จ้างจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ(กิจกรรมชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคติดต่อและไม่ติดต่อ) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2563
139 จัดจ้างเหมาตกแต่งพื้นที่บูธ(ซุ้ม) ของ อบต.ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเกาะลันตา (เทศกาล ลานตา ลันตา ครั้งที่ 17) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 28 กุมภาพันธ์ 2563
140 จ้างจัดจ้างเหมาตกแต่งริ้วขบวนพาเหรดพร้อมอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเกาะลันตา (เทศกาล ลานตา ลันตา ครั้งที่ 17) ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2563
141 ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 11 รายการ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2563
142 จ้างซ่อมรถบรรทุกแบบอัดท้ายยี่ห้อ HINO รุ่น MEGA (สีเขียว) ขนาด 6 ล้อ หมายเลขครุภัณฑ์ 005 51 0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
143 จ้างทำป้ายไวนิลรับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
144 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
145 จ้างเหมาบริการซ่อมรถบรรทุก ยี่ห้อ HINO รุ่น MEGA (สีเขียว) ขนาด ๖ ล้อ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕ ๕๑ ๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
146 จ้างซ่อมรถบรรทุกแบบอัดท้ายยี่ห้อ HINO รุ่น MEGA (สีเขียว) ขนาด 6 ล้อ หมายเลขครุภัณฑ์ 005 51 0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
147 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองช่าง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
148 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานภายในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
149 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) กองคลัง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
150 ซื้อน้ำ(ถัง) น้ำแข็ง สำหรับใช้ในการแข่งขัน ตามโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
151 จ้างเหมาเต้นท์ เก้าอี้ พร้อมเครื่องเสียง ตามโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
152 จ้างเหมาทำสนามการแข่งขัน ตามโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
153 ซื้อถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล ตามโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
154 จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ พร้อมเจาะตาไก่ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเกาะลันตา(กิจกรรม วิถีชุมชน วิถีตำบลศาลาด่าน) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กุมภาพันธ์ 2563
155 เช่าเครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์ไฟฟ้าครบชุด จำนวน ๓ วัน ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเกาะลันตา(กิจกรรมวิถีชุมชน วิถีตำบลศาลาด่าน) ประจำปี ๒๕๖๓ 7 กุมภาพันธ์ 2563
156 จ้างจ้างเหมาตกแต่งเวที สถานที่จัดงานบูธจัดแสดง/ขายสินค้าพร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างภายในงาน ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเกาะลันตา(กิจกรรมวิถีชุมชนวิถีตำบลศาลาด่าน) ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กุมภาพันธ์ 2563
157 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
158 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตามโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
159 ซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 11 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
160 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท.2001 กระบี่ หมายเลขทะเบียนคุมครุภัณฑ์ 001590002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
161 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2563
162 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2563
163 จ้างป้ายประชาสัมพันธ์จุดบริการ รับ-ส่ง นักท่องเที่ยวบริเวณชายหาดสาธารณะตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2563
164 ซื้อยางรถบรรทุกขยะ ขนาดสิบล้อ ทะเบียน 80-9902 กระบี่ จำนวน 1 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2563
165 จ้างโครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายหาดลองบีช ม.3 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2563
166 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
167 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
168 จ้างจ้างเหมาบริการรถแมคโครกวาดตกแต่งพื้นที่จุดพักขยะ หมู่ที่ 2 บ้านพรุกม ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
169 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
170 เช่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เวทีพร้อมเครื่องขยายเสียง โดมหน้าเวที และเครื่องปั่นไฟ ตามโครงการจัดงานเมาว์ลิดกลางประจำตำบลศาลาด่าน ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
171 จ้างทำตรายางเพื่อใช้ประกอบในการดำเนินงานของกองคลัง อบต.ศาลาด่าน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2563
172 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสำหรับรับ - ส่ง นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมในการเดินทางไปทำการแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบจ.กระบี่คัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2563
173 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2563
174 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2563
175 ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตสาธารณะจากถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย 4245 ลงสู่ทะเล ม.2 ต.ศาลาด่าน 13 มกราคม 2563
176 จัดซื้อที่ดินเพื่อจัดทำสนามฟุตบอลหญ้าเทียมและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่จำเป็น 13 มกราคม 2563
177 จ้างก่อสร้างลานกีฬา หมู่ 2 ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
178 จ้างจ้างเหมาบริการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารสถานที่ในความดูแลของ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่างระบบพลังงานแสงอาทิตย์ถนนสายหน้าโรงพัก ตำบลศาลาด่าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
179 จ้างอัดสปอร์ตพร้อมรถแห่ประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
180 จ้างตกแต่งเวทีและสถานที่บริเวณงานโดยรอบ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
181 ซื้ออุปกรณ์ในการจัดซุ้มกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
182 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของกองคลัง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
183 เวทีพร้อมเครื่องขยายเสียงครบชุด เช่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 3 มกราคม 2563
184 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมถนนสายซอยบ้านนายหลงหาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2562
185 จ้างโครงการปรับปรุงบ่อขยะ (กิจกรรมขุดหลุมเพื่อรองรับขยะปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 10000 ลบ.ม) หมู่ที่ 2 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
186 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
187 จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
188 จ้างโครงการล้อมทุ่นกำหนดแนววิ่งเข้า-ออก ของเรือรับ-ส่งนักท่องเที่ยว และกั้นแนวเขตปะการัง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
189 จ้างโครงการจัดทำป้ายจัดระเบียบสองข้างถนนและชายหาดสาธารณะ ตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
190 ซื้อหุ่นจำลองการช่วยเหลือคืนชีพ(ใช้ในการฝึกช่วยหายใจ (CPR) โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย(พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน EMS ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
191 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ หนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย(พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน EMS ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
192 จ้างโครงการปรับปรุงบ่อขยะ (กิจกรรมขุดหลุมเพื่อรองรับขยะปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 10000 ลบ.ม) หมู่ที่ 2 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
193 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธันวาคม 2562
194 ซื้ออุปกรณ์กีฬา ชุดกีฬา จำนวน 6 รายการ ตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบจ.กระบี คัพ ต้นภัยยาเสพติด ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
195 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
196 ซื้อจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินงาน ตามโครงการแข่งขันฟุตบอล อบจ.กระบี่ คัพ ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
197 จ้างโครงการจัดทำเอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 ? 2564) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2562
198 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน(แบบตั้งโต๊ะ) จำนวน 5 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2562
199 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
200 จ้างเหมาบริการซ่อม/ต่อเติมรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบหกล้อ หมายเลขทะเบียน 80-1165 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 005-62 0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2562
201 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2562
202 จ้างจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี และป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมผู้โดยสารท่าเทียบเรือทัวร์บ้านศาลาด่าน ม.1 ต.ศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2562
203 จ้างจ้างเหมาบริการติดตั้งจุดล้างท่อเมนประปา หมู่ที่ 2 บ้านพระแอะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2562
204 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
205 ซื้อหม้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
206 จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
207 ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2562
208 ซื้อแบบพิมพ์เพื่อใช้ในงานจัดเก็บรายได้ และงานพัสดุ กองคลัง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
209 ซื้อจัดซื้อแบบพิมพ์เพื่อใช้ในงานจัดเก็บรายได้ และงานพัสดุ กองคลัง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2562
210 จ้างจ้างทำบัตรค่าธรรมเนียมผู้โดยสารท่าเทียบเรือทัวร์บ้านศาลาด่าน ม.1 ต.ศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
211 จ้างจ้างเหมาบริการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ทางเข้าบ่อขยะพร้อมขุดแต่งคูระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
212 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) กองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
213 ซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กในวัยเรียน (ประจำภาคเรียน 2/2562 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
214 ซื้อจัดซื้อใบพัดลมหม้อน้ำเครื่องยนต์ 920E จำนวน 1 ใบ สำหรับรถขุดตีนตะขาบ(แม็คโฮ)ขนาด 150 แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
215 จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 6 ล้อ ทะเบียน บจ. 3556 กระบี่ หมายเลขทะเบียนคุมครุภัณฑ์ 003-47-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
216 จ้างจัดจ้างทำเอกสารประกอบการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่านเป็นเทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2563 จำนวน 80 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
217 จ้างโครงการจัดทำเอกสารแผนการดำเนินงานแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ? 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
218 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกบ่อขยะ - สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว - บ่อขยะ) 28 ตุลาคม 2562
219 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Lenovo หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0054 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2562
220 ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2562
221 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2562
222 ซื้อจัดซื้อแบบพิมพ์เพื่อใช้ในงานจัดเก็บรายได้ และงานพัสดุ กองคลัง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2562
223 ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ตุลาคม 2562
224 เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
225 เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ตุลาคม 2562
226 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในความรับผิดชอบของ อบต.ศาลาด่าน กิจกรรมซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปา ม.1 (บ่อคุรี) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ตุลาคม 2562
227 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในความรับผิดชอบของ อบต.ศาลาด่าน กิจกรรมซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปา ม.1 (บ่อคุรี) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ตุลาคม 2562
228 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในความรับผิดชอบของ อบต.ศาลาด่าน กิจกรรมซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปา ม.1 (บ่อคุรี) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ตุลาคม 2562
229 เช่าเช่ารถบรรทุกเพื่อเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน(งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล) ประจำปี 2563 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ตุลาคม 2562
230 จ้างจ้างเหมาบริการ จัดการระบบการกําจัดขยะประจําสถานีขนถ่ายขยะตําบลศาลาด่านตามโครงการบริหารจัดการ ระบบการกําจัดขยะประจําสถานขีนถ่ายขยะตําบลศาลาด่าน (ระยะเวลา1เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
231 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน และทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โซน 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
232 จ้างจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ ปฏิบัติหน้าที่ขับรถฯ และงานราชการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
233 จ้างจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยศูนย์บริหารจัดการขยะ(งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล) ประจำปี 2563 (เวรยามสถานีขนถ่ายขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
234 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน และทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โซน 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
235 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้่ และทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โซน 8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
236 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โซน 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
237 จ้างจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ ปฏิบัติหน้าที่ขับรถฯ และงานราชการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
238 จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่านประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โซนที่5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
239 จ้างจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล) ประจำปี 2563 (คนงานประจำรถขยะ โซนที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
240 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน และทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โซน 7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
241 จ้างจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล) ประจำปี 2563 (คนงานประจำรถขยะ โซนที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
242 จ้างจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล) ประจำปี 2563 (คนงานประจำรถขยะ โซนที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
243 จ้างจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล) ประจำปี 2563 (พนักงานขับรถประจำรถขยะ โซนที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
244 จ้างจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล) ประจำปี 2563 (พนักงานขับรถประจำรถขยะ โซนที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
245 จ้างจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล) ประจำปี 2563 (พนักงานขับรถประจำรถขยะ โซนที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
246 จ้างจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยศูนย์บริหารจัดการขยะ(งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล) ประจำปี 2563 (เวรยามสถานีขนถ่ายขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
247 จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ (ประจำเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒-๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๓) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านโล๊ะดุหยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
248 จ้างเหมาบริการแรงงานพนักงานขับรถบรรทุกเอนกประสงค์(หกล้อเขียว)องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
249 จ้างเหมาบริการแรงงานพนักงานขับรถ(ขุดตีนตะขาบ) องค์การบริหาร่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
250 จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล) ประจำปี 2563(คนงานประจำรถขยะ โซนที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
251 จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานประปา และงานราชการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
252 จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่านประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โซนที่5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
253 จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่านประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โซน6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
254 จ?างเหมาบริการ จัดการระบบการกําจัดขยะประจําสถานีขนถ?ายขยะตําบลศาลาด?านตามโครงการบริหารจัดการ ระบบการกําจัดขยะประจําสถานขีนถ?ายขยะตําบลศาลาด่าน 27 กันยายน 2562
255 จ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงต่อเติมสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (กิจกรรมปรับปรุงห้องประชุมใหญ่) ม.2 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2562
256 จ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงต่อเติมสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (กิจกรรมปรับปรุงห้องประชุมใหญ่) ม.2 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2562
257 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา ม.4 บ้านทุ่งหยีเพ็ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 กันยายน 2562
258 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
259 จ้างจ้างเหมาบริการวางท่อประปา PVC. 1 1/2 นิ้ว อาคารคัดแยกขยะ ยาวรวม 318.5 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
260 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ (ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
261 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
262 ซื้อจัดซื้อใบพัดหม้อน้ำเครื่องยนต์รถขุดตีนตะขาบ จำนวน 1 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
263 จ้างทำเอกสารข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 40 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
264 จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
265 จ้างจ้งเหมาบริการซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด ๑๐ ล้อ ทะเบียน บต ๘๑๗๔ กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 003-51-0002 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
266 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ทะเบียน กข.7836 กระบี่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
267 จ้างจ้างเหมาบริการติดตั้งระบบกรองน้ำประปา สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ม.2 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
268 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านสมพรพรุกม หมู่ที่ 2 บ้านพระแอะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
269 ซื้อจัดซื้อน้ำดื่ม(ขวดเพ็ชรเล็ก) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
270 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Acer หมายเลขครุภัณฑ์ 416-51-0014 ของกองคลัง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
271 จ้างจ้างทำตรายางเพื่อใช้ประกอบในการดำเนินงานของกองคลัง อบต.ศาลาด่าน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
272 จ้างโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV บริเวณสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย อบต.ศาลาด่าน (กิจกรรมติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่สาธารณะ บริเวณภายใน และภายนอกอาคารสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย อบต.ศาลาด่านด่าน จำนวน 7 จุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
273 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
274 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
275 จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมระบบเครื่องคัดแยกขยะของสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
276 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 53 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
277 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์6 ล้อ ทะเบียน บจ.3556 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 00347 0001 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
278 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
279 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
280 ซื้อขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินกิจกรรมศูนย์บริการคนพิการระดับทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2562 (จัดซื้อรถโยก ไม้เท้าขาวคนพิการ) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
281 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา ม.4 บ้านทุ่งหยีเพ็ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 สิงหาคม 2562
282 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา ม.4 บ้านทุ่งหยีเพ็ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 สิงหาคม 2562
283 จ้างจัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก(พนักงานขับรถขุดตีนตะขาบ) องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2562 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
284 จ้างเหมาบริการจัดการระบบกำจัดขยะ ประจำสถานีขนถ่ายขยะ ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
285 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2562
286 ซื้อขยายบ่อขยะ (จัดซื้อที่ดิน) เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
287 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
288 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตกแต่งภายในและภายนอกสำนักงาน กิจกรรมก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายใน อบต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 สิงหาคม 2562
289 โครงการตกแต่งภายในและภายนอกสำนักงาน กิจกรรมก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายใน อบต.ศาลาด่าน 22 สิงหาคม 2562
290 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตกแต่งภายในและภายนอกสำนักงาน กิจกรรมก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายใน อบต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 สิงหาคม 2562
291 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
292 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
293 จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการและปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริการจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
294 จ้างปรับปรุงบริเวณสนามและอัฒจันทร์ที่นั่งสำรองสนามกีฬาบ้านทุ่งหยีเพ็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
295 ซื้อหม้อแบตเตอรี่ 145 แอม จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
296 จ้างจัดเตรียมสนามทำการแข่งขันทุกชนิดกีฬา (สนามฟุตบอล,สนามตะกร้อ,สนามวอลเลย์บอล,สนามเปตอง) ดูแลความสะอาด ดูแลสนามตลอดการแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬา อบต.ศาลาด่านเกมส์ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
297 เช่าเต้นท์ เก้าอี้ เครื่องเสียง ตามโครงการแข่งขันกีฬา อบต.ศาลาด่านเกมส์ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
298 ซื้อน้ำแข็ง น้ำดื่ม เพื่อใช้ในการแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬา อบต.ศาลาด่านเกมส์ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
299 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
300 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
301 ซื้ออุปกรณ์กีฬา เสื้อกีฬา ถ้วยรางวัล ตามโครงการแข่งขันกีฬา อบต.ศาลาด่านเกมส์ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
302 จ้างจ้างทำป้ายสกอร์บอร์ด ป้ายชื่อทีมฟุตบอล พร้อมตกแต่งและติดตั้ง ตามโครงการแข่งขันกีฬา อบต.ศาลาด่านเกมส์ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
303 จ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบกรองน้ำประปา หมู่ 2 บ้านพระแอะ ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
304 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมฝ้าเพดานและหลังคา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านคลองโขง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
305 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
306 จ้างเหมาบริการแรงงานทำความสะอาดบำรุงรักษาสถานีขนถ่ายขยะโรงคัดแยกขยะตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2562 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
307 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนแสดงเจตนารมณ์จัดตั้งเทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2562 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
308 จ้างเหมาบริการดูแลเว็ปไซต์ อับเดท เปลี่ยนแปลงข้อมูล สำหรับหน่วยงานราชการ ตลอด 1 ปี เต็ม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
309 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในความรับผิดชอบของ อบต.ศาลาด่าน กิจกรรมซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปา ม.1 (บ่อคุรี) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 สิงหาคม 2562
310 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา ม.4 บ้านทุ่งหยีเพ็ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 สิงหาคม 2562
311 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในความรับผิดชอบของ อบต.ศาลาด่าน กิจกรรมซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปา ม.1 (บ่อคุรี) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 สิงหาคม 2562
312 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา ม.4 บ้านทุ่งหยีเพ็ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 สิงหาคม 2562
313 จ้างเหมาบริการโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV สำนักงาน อบต.ศาลาด่าน บริเวณที่สาธารณะตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
314 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ๑๐ ล้อ หมายเลขทะเบียน บต 8174 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 003-51-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
315 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562
316 จ้างคุ้มครองผู้บริโภค(กิจกรรมชุมชนต้นแบบ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพดีของชุมชนศาลาด่าน) ประจำปีงบประมาณ 2562 (จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๔ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562
317 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง(ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
318 จ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กปีงบประมาณ ๒๕๖๒(เดือนก.ค.-ก.ย.2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
319 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
320 จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
321 จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ (ประจำเดือน ๑ กรกฎาคม ? ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
322 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
323 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
324 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ ซัยโจเด็นกิ ของกองคลัง จำนวน 1 เครื่อง (ครุภัณฑ์โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน 005-52-0002) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2562
325 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศตามโครงการพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวชุมชน หมู่ที่ 4 ประจำปี 2562 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28  มิถุนายน  2562
326 จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.โล๊ะบาหรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28  มิถุนายน  2562
327 จ้างโครงการมอบหมายภารกิจในการตรวจเยี่ยมติดตามการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู สถานการณ์อุทกภัยในพื้นอำเภอเกาะลันตา (จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่รับรองพร้อมตกแต่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28  มิถุนายน  2562
328 จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ (ประจำเดือน ๑ กรกฎาคม ? ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
329 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา ม.4 บ้านทุ่งหยีเพ็ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20  มิถุนายน  2562
330 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมหลังคาห้องน้ำบริเวณสวนสาธารณะหาดพระแอะ ม.3 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2562
331 จ้างเหมารถตู้โดยสารไม่ประจำทาง สำหรับพาเด็กนักเรียนและคณะครูเข้าร่วมโครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปี 2562 (คันที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14  มิถุนายน  2562
332 จ้างเหมารถตู้โดยสารไม่ประจำทาง สำหรับพาเด็กนักเรียนและคณะครูเข้าร่วมโครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปี 2562 (คันที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14  มิถุนายน  2562
333 จ้างเหมารถตู้โดยสารไม่ประจำทาง สำหรับพาเด็กนักเรียนและคณะครูเข้าร่วมโครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปี 2562 (คันที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14  มิถุนายน  2562
334 จ้างเหมารถตู็โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางตามโครงการทัศนะศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบล กลุ่ม อสม. และผู้นำชุมชน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13  มิถุนายน  2562
335 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในความรับผิดชอบของ อบต.ศาลาด่าน กิจกรรมซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปา ม.1 (บ่อคุรี) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13  มิถุนายน  2562
336 เช่าค่าเช่าเหมาเต็นท์อำนวยการพร้อมจัดตกแต่งโครงการถนนคนเดินเชิงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
337 เช่าค่าเช่าเครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์ไฟฟ้าครบชุดโครงการถนนคนเดินเชิงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
338 จ้างจัดทำเอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561- 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
339 ซื้อยางล้อรถบรรทุกขยะ ขนาดสิบล้อ ทะเบียน 80-9902 กระบี่ จำนวน 1 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
340 จ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ประจำภาคเรียนที่ ๑ /๒๕๖๒ (ประจำเดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน ) ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านศาลาด่าน ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7  มิถุนายน  2562
341 จ้างอาหารกลางวันประจำภาคเรีนที่1/2562(ประจำวันที่1พฤษภาคม2562-28มิถุนายน2562)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านทุ่งหยีเพ็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2562
342 จ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ประจำภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๒ ( ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึง เดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2562
343 จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2562
344 ซื้อจัดซื้อหมึกเครื่องคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
345 จ้างโครงการ อาหารกลางวันสำหรับเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
346 จ้างเหมาบริการพ่นหมอกควันในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่านตามโครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
347 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอยสิบล้อ หมายเลขครุภัณฑ์ 005 60 0004 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
348 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
349 ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
350 ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2562
351 ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2562
352 ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
353 ซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กในวัยเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
354 ซื้ออาหารเสริม(นม) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กในวัยเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
355 ซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กในวัยเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
356 จ้างเหมาจัดทำประตูฟุตบอลสนามกีฬาบ้านโล๊ะดูหยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
357 จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำบล็อคกั้นขยะ ท่าเรือศาลาด่าน ม.1 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
358 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตกแต่งภายในและภายนอกสำนักงาน กิจกรรมก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายใน อบต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 พฤษภาคม 2562
359 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ(กิจกรรมชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคติดต่อและไม่ติดต่อ) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
360 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
361 จ้างจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมท่อส่งน้ำ สระน้ำสาธารณะทุ่งโคกทราย หมู่ที่ 5 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
362 จ้างจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมท่อส่งน้ำ สระน้ำสาธารณะทุ่งโคกทราย หมู่ที่ 5 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2562
363 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ เพื่อใช้ปฏิบัติราชการกองคลัง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา 10 เมษายน 2562
364 จ้างจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ โครงการร้อยรัก ร้อยดวงใจ ร้อยความห่วงใยผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 (ค่าเช่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมเครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์ไฟฟ้าครบชุด) จำนวน 1งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
365 จ้างจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ โครงการร้อยรัก ร้อยดวงใจ ร้อยความห่วงใยผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 (จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
366 เช่าเช่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และทางน้ำในเทศกาลสำคัญ(เทศกาลสงกรานต์) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
367 จ้างเหมาแรงงานปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่านประจำปีงบประมาณ 2562จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
368 จ้างเหมาแรงงานปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่านประจำปีงบประมาณ 2562จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
369 จ้างเหมาแรงงานปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่านประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
370 จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2562(คนงานประจำรถขยะ โซนที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
371 จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2562(พนักงานขับรถประจำรถขยะ โซนที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
372 จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2562(คนงานประจำรถขยะ โซนที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
373 จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2562(คนงานประจำรถขยะ โซนที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
374 จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2562(พนักงานขับรถประจำรถขยะ โซนที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
375 จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2562(คนงานประจำรถขยะ โซนที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
376 จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2562(คนงานประจำรถขยะ โซนที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
377 จ้างโครงการจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2562 คนงานประจำรถขยะ (โซนที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
378 จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2562(คนงานประจำรถขยะ โซนที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
379 จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2562(คนงานประจำรถขยะ โซนที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
380 จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2562(คนงานประจำรถขยะ โซนที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
381 จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2562(พนักงานขับรถประจำรถขยะ โซนที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
382 จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2562(คนงานประจำรถขยะ โซนที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
383 จ้างเหมาบริการแรงงานทำความสะอาดดูแลห้องน้ำและบริเวณท่าเทียบเรือบ้านศาลาด่าน หมู่ที่ 1 ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
384 จ้างจ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยในเขตตำบลศาลาด่าน โซน 1 พื้นที่ ม.2 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
385 จ้างจ้างเหมาบริการทำหน้าที่คอยดูแลความเรียบร้อยโดยรวม รักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว ณ ท่าเทียบเรือทัวร์บ้านศาลาด่าน ม.1 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
386 จ้างจ้างเหมาบริการจัดระเบียบการจอดเรือและการเทียบเรือของผู้ประกอบการเรือทัวร์และเรือหางยาวต่างๆ บริเวณท่าเทียบเรือทัวร์บ้านศาลาด่าน ม.1 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
387 จ้างจ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวเข้าเกาะลันตา บริเวณจุดจำหน่ายตั๋วท่าเทียบเรือทัวร์บ้านศาลาด่าน ม.1 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
388 จ้างจ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยในเขตตำบลศาลาด่าน โซน 2 พื้นที่ ม.4 และ ม.5 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
389 จ้างจ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยในเขตตำบลศาลาด่าน โซน 3 พื้นที่ ม.1 และ ม.3 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
390 เช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ(รถตู้) ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ กิจกรรมเตรียมความพร้อมของประชาชนวัยผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2562
391 จ้างจ้างเหมาบริการเกรดเกลี่ยหญ้าไหล่ทางสองข้างถนนบริเวณพื้นที่ ม.1 , ม.2 และ ม.4 ต.ศาลาด่าน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
392 จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีต (ค.ส.ล.) สายสะพานไทร ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2562
393 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา ศพด.บ้านโล๊ะบาหรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2562
394 จ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเกาะลันตา(วันสงกรานต์เย็นทั่วหล้า ลันตา อันดามัน)ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2562
395 เช่าเทศกาลของดีลันตา ประจำปี 2562 (ค่าเช่าเวที เครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์ไฟฟ้าครบชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2562
396 ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านโล๊ะดุหยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2562