ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อเครื่องบริโภค(ถุงยังชีพ) ช่วยเหลือประประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2564
2 จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสนามกีฬา (โรงยิม) หมู่ที่ 4 บ้านคลองย่าหนด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลนที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2564
3 เช่าเหมาเต้นท์ จำนวน 2 หลัง ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2564
4 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 รายการ เพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะกลาง จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ตุลาคม 2564
5 จ้างทำป้ายเช็คอิตสติกเกอร์พลาสวูด จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
6 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0065 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
7 ซื้อไมค์ประชุมแบบมีสาย สำหรับใช้ในห้องประชุมสภา อบต.เกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
8 จ้างเหมาซ่อมแซมตู้ควบคุมไฟฟ้า ของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
9 จัดซื้อเครื่องแปลงขยะเศษอาหารโดยใช้จุลินทรีย์  20 กันยายน 2564
10 จัดซื้อเครื่องแปลงขยะเศษอาหารโดยใช้จุลินทรีย์  20 กันยายน 2564
11 ซื้อจัดซื้อเครื่องแปลงขยะเศษอาหารโดยใช้จุลินทรีย์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
12 ซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านท่าคลอง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
13 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายท่าเรือคลองเขา) หมู่ที่ 4 บ้านคลองย่าหนัด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลนที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
14 ซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (ระบบโซล่าเซลล์) หมู่ที่ 9 บ้านท่าคลอง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
15 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายกุโบร์ (ช่วงที่ 4) หมู่ที่ 8 บ้านหัวหิน ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
16 ซื้อเครื่องบริโภค (ถุงยังชีพ) ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
17 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
18 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
19 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ สำหรับใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
20 ซื้อพันธุ์ปลาและวัสดุสำหรับใช้ในโครงการพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล กิจกรรมจัดทำแปลงสาธิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
21 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ (ชนิด 4 ล้อ เทท้ายได้) หมายเลขทะเบียน 80-5210 กระบี่ (จำนวน 1 คัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
22 ซื้อติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ช่องแห้ง ณ อาคารศูนย์เรียนรู้ (ศูนย์ข้อมูล) หมู่ที่ 7 บ้านอ่าวทองหลาง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการตาม แบบแปลนที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
23 ซื้อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 4 ประตู โดยวิธีคัดเลือก  10 กันยายน 2564
24 จ้างซ่อมแซมสะพานท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 10 บ้านขุนสมุทร ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
25 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายปากเหมืองพัฒนา (สายสันเขื่อน) หมู่ที่ 2 บ้านร่าหมาด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
26 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 45 รายการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
27 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
28 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าคลอง หมู่ที่ 9 ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.เกาะกลางกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
29 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 45 รายการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
30 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 45 รายการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
31 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
32 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
33 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค1710 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
34 จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
35 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บพ9079 กระบี่ เข้าตรวจเช็คระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
36 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
37 ซื้อวัสดุยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 300 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
38 จ้างอุปกรณ์สำหรับใช้ในการฝึกปฏิบัติโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
39 จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
40 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
41 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 16 รายการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
42 จ้างทำเอกสารแผ่นพับ จำนวน 100 แผ่น สำหรับให้ผู้เข้าร่วมการอบรมตามโครงการอบรมให้ความรู้ตามสถานการณ์เร่งด่วน หรือตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐให้แก่ กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ดูแลคนพิการ เด็กและเยาวชน ในพื้นที่ตำบลเกาะกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  30 สิงหาคม 2564
43 จ้างทำเอกสารแผ่นพับ จำนวน 100 แผ่น สำหรับให้ผู้เข้าร่วมการอบรมตามโครงการอบรมให้ความรู้ตามสถานการณ์เร่งด่วน หรือตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐให้แก่ กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ดูแลคนพิการ เด็กและเยาวชน ในพื้นที่ตำบลเกาะกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  30 สิงหาคม 2564
44 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ สำหรับให้ผู้เข้าร่วมการอบรมตามโครงการอบรมให้ความรู้ตามสถานการณ์เร่งด่วน หรือตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐให้แก่ กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ดูแลคนพิการ เด็กและเยาวชน ในพื้นที่ตำบลเกาะกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจ  30 สิงหาคม 2564
45 จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับให้ผู้เข้าร่วมการอบรมตามโครงการอบรมให้ความรู้ตามสถานการณ์เร่งด่วน หรือตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐให้แก่ กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ดูแลคนพิการ เด็กและเยาวชน ในพื้นที่ตำบลเกาะกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
46 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ เพื่อสำหรับเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ ในการจัดพิมพ์เอกสาร แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
47 จ้างเหมาตัดหญ้า ตามโครงการตำบลสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
48 จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับจัดอบรมคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน (จัดการขยะระดับครัวเรือน สู่สิ่งแวดล้อมชุมชนน่าอยู่) ใช้ในโครงการบริหารจัดการขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
49 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ เพื่อสำหรับปฏิบัติหน้าที่ในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
50 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับโครงการจัดทำแผนที่ภาษี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
51 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ เพื่อสำหรับเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ ในการจัดพิมพ์เอกสาร แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
52 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับโครงการจัดทำแผนที่ภาษี จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
53 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านคลองย่าหนัด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ จำนวน 3 สาย (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
54 จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับประชาสัมพันธ์โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์สีเขียวเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2564 กิจกรรม ปลูกป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
55 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
56 จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมกิจกรรม ปลูกต้นไม้ ถนนสวย เมืองสะอาดใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
57 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (เทปวัดระยะไฟเบอร์กลาส) จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
58 พันธุ์ไม้และวัสดุ สำหรับใช้ในโครงการอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม กิจกรรม ปลูกต้นไม้ ถนนสวย เมืองสะอาดใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564  9 สิงหาคม 2564
59 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลในควน หมู่ที่ 6 บ้านนาทุ่งกลาง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการตาม แบบแปลนที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
60 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ สำหรับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
61 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ สำหรับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
62 จ้างขุดคูระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านร่าปู ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการตามแบบแปลนที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
63 ซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ (ชนิดพื้นสแตนเลส) จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก  22 กรกฎาคม 2564
64 ซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ (ชนิดพื้นสแตนเลส) จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก  22 กรกฎาคม 2564
65 ซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ (ชนิดพื้นสแตนเลส) จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก  22 กรกฎาคม 2564
66 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ สำหรับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
67 จ้างปรับภูมิทัศน์ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
68 รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ (ชนิดพื้นสแตนเลส) จำนวน 1 คัน  13 กรกฎาคม 2564
69 จ้างโครงการซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์สนามกีฬาหญ้าเทียม (คลับเฮาส์) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (รายการตามประมาณการ ที่อบต.เกาะกลางกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
70 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายกุโบร์-ต้นโหนด หมู่ที่ 5 บ้านลิกี ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2564
71 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
72 ซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 1 บ้านร่าปู ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
73 จ้างขุดคูระบายน้ำพร้อมวางท่อ คสล.หมู่ที่ 2 บ้านร่าหมาด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
74 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน (ชนิดพื้นสแตนเลส) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  มิถุนายน  2564
75 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.จำนวน 6 แห่งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.เกาะกลาง จำนวน 2 ศูนย์ ประจำปีการศึกษา 2564 อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
76 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทุ่งกุล-ท่าสาแหละ หมู่ที่ 5 บ้านลิกี ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
77 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -หลังคารถกระบะโครงเหล็กหลังคาผ้าใบ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
78 ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 พร้อมประกอบและติดตั้ง จำนวน 2 ซุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
79 จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ สำหรับโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVIT-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2564
80 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำหรับโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVIT-19) งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2564
81 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งโต๊ะ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0051 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2564
82 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ.จำนวน 6 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 ศูนย์ (โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ จำนวน 24 กล่อง) อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2564
83 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยมัสยิดบ้านร่าหมาด (ช่วงสุดท้าย) หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่(รายละเอียด แบบรูปรายการ ตามแบบแปลนที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 พฤษภาคม 2564
84 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โต๊ะพร้อมเก้าอี้ จำนวน 9 ชุด (สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าคลอง) องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
85 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บท9226 กระบี่ (หมายเลขครุภัณฑ์ 003-52-0001) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
86 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ่อน้ำตื้น หมู่ที่ 8 บ้านหัวหิน ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดตามประมาณการ ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
87 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขย หมายเลขทะเบียน 80-5210 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
88 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า ของ อบต.เกาะกลาง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
89 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมทาสีรั้วที่ทำการ อบต.เกาะกลาง หมู่ที่ 4 บ้านคลองย่าหนัด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
90 ซื้อเวชภัณฑ์และวัสดุที่ใช้ในการป้องกันควบคุมโรค จำนวน 2 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
91 ซื้อเครื่องบริโภค (ถุงยังชีพ) ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะกลาง จำนวน 4 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
92 จ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านนาทุ่งกลาง-อ่าวทองหลาง หมู่ที่ 6 บ้านนาทุ่งกลาง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
93 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยมัสยิดบ้านร่าหมาด (ช่วงสุดท้าย) หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่(รายละเอียด แบบรูปรายการ ตามแบบแปลนที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 พฤษภาคม 2564
94 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยมัสยิดบ้านร่าหมาด (ช่วงสุดท้าย) หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่(รายละเอียด แบบรูปรายการ ตามแบบแปลนที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 พฤษภาคม 2564
95 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน จำนวน 4 ตัว และโต๊ะทำงาน แบบเหล็กขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 ตัว สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
96 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน จำนวน 4 ตัว และโต๊ะทำงาน แบบเหล็กขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 ตัว สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
97 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ สำหรับเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ ในการจัดพิมพ์เอกสาร แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับงานแผนที่ภาษี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
98 จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (ติมอร์) หมู่ที่ 1 บ้านร่าปู ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการตาม แบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
99 จ้างปรับปรุงระบบประปาขนาดใหญ่ (หน้า อบต.เกาะกลาง) หมู่ที่ 4 บ้านคลองย่าหนัด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
100 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล (บริเวณบ้าน นายสมพร รักบุรี) หมู่ที่ 4 บ้านคลองย่าหนัด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
101 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยมัสยิดบ้านร่าหมาด หมู่ที่ 2  30 เมษายน 2564
102 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน จำนวน 4 ตัว และโต๊ะทำงาน แบบเหล็กขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 ตัว สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
103 จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (หัวหิน) หมู่ที่ 8 บ้านหัวหิน ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการตาม แบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
104 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ สำหรับเป็นวัสดุงานบ้านงานครัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
105 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทโต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานราชการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
106 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่าปู หมู่ที่ 4 (ทาสีรอบอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่าปู หมู่ที่ 4) อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.เกาะกลางกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
107 ซื้อเครื่องพิมพ์ เช็ค/สมุดบัญชี จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
108 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ สำหรับใช้เป็นวัสดุ/อุปกรณ์ ในสำนักงาน อบต.เกาะกลาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
109 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
110 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ่อน้ำตื้น หมู่ที่ 1 บ้านร่าปู ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดตามประมาณการ ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
111 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน (ชนิดพื้นสแตนเลส) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 เมษายน 2564
112 จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ FUJI XEROX รุ่น CP 305d หมายเลขครุภัณฑ์ 480-58-0011 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
113 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 60 หลอด สำหรับเป็นวัสดุในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาไฟฟ้าเบื้องต้นภายในอาคารสำนักงาน สนามหญ้าเทียม อาคารเอนกประสงค์ รวมทั้งอาคารผู้สูงอายุ และเขตไฟฟ้าสาธารณะซึ่งอยู่ในเขตบริเวณขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
114 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด สำหรับใช้เป็นอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานราชการของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
115 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 2 รายการ ประจำปี 2564 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2564
116 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2564
117 จ้างจ้างทำป้ายไวนิล สำหรับประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
118 ซื้อวัสดุยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 50 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2564
119 จ้างทำป้ายไวนิลต้อนรับเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ประจำปี 2564 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2564
120 จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสนามหญ้าเทียม หมู่ที่ 4 บ้านคลองย่าหนัด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
121 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้เป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
122 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ สำหรับโครงการ อบต.พบและบริการประชาชน กิจกรรมการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
123 จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการ อบต.พบและบริการประชาชน กิจกรรมการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) เพื่อจักทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
124 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ใช้เป็นวัสดุคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ในการทำงานภายในสำนักงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
125 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน (ชนิดพื้นสแตนเลส) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 มีนาคม 2564
126 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน (ชนิดพื้นสแตนเลส) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 มีนาคม 2564
127 จ้างจัดทำป้ายทำเนียบบุคลากร และแบบโลโก้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
128 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน (ชนิดพื้นสแตนเลส) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 มีนาคม 2564
129 จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
130 จ้างรถประชาสัมพันธ์ สำหรับโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
131 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายมัสยิดบ้านขุนสมุทร หมู่ที่ 10 บ้านขุนสมุทร ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลนที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
132 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน สายบ้านควน-คลองขุนโต้ง ของหมู่ที่ 8 บ้านหัวหิน (จำนวน 1 สาย) ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
133 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านร่าปู (จำนวน 3 สาย) ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
134 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านร่าหมาด (จำนวน 6 สาย) ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
135 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ สำหรับใช้ในการอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
136 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ สำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
137 จ้างจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
138 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย สำหรับโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
139 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน (จำนวน 2 สาย) สายนิพนธ์-โคกแคและสายทุ่งกุล-ท่าสาแหละ ของหมู่ที่ 5 บ้านลิกี ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
140 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน (จำนวน 2 สาย) สายสระน้ำโก้บอยและสายจะไหม หมู่ที่ 4 บ้านคลองย่าหนัด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
141 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน สายทางเข้าศูนย์การเรียนรู้ ของหมู่ที่ 3 บ้านปากคลอง จำนวน 1 สาย ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
142 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน สายท่าไม้ไผ่-ควนกอ (จำนวน 1 สาย) หมู่ที่ 6 บ้านนาทุ่งกลาง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
143 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้เป็นวัสดุสำนักงานในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
144 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
145 จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก) หมู่ที่ 5 บ้านลิกี ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
146 จ้างเหมากวาดบ่อขยะ อบต.เกาะกลาง (ทุ่งท่านา) หมู่ที่ 1 บ้านร่าปู ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
147 ซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 5 บ้านลิกี ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลนที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
148 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
149 จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมหอถังสูง หมู่ที่ 5 บ้านลิกี (แหล่งน้ำบาดาล บริเวณกลุ่มบ้านโต๊ะอิหม่าม) ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
150 ซื้อยางล้อรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5210 กระบี่ (หมายเลขครุภัณฑ์ 005-48-0001) จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
151 จ้างก่อสร้างอาคารห้องน้ำอาคารศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ 9 บ้านท่าคลอง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลนที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
152 จ้างก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผู้ใหญ่อนันต์-อ่าวบุนโต๊ด (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 9 บ้านท่าคลอง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
153 จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (บริเวณบ้าน นายสำรอง ปุตสะ) หมู่ที่ 4 บ้านคลองย่าหนัด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
154 จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบ้านขุนสมุทร หมู่ที่ 10 บ้านขุนสมุทร ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
155 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทโต๊ะทำงานแบบเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว และเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
156 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 15 รายการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
157 จ้างจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารแผนการจัดประสบการณ์และใบงานการจัดประสบการณ์สำหรับจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธี  27 มกราคม 2564
158 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อสำหรับปฏิบัติหน้าที่ (กองสวัสดิการ สังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
159 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับปฏิบัติหน้าที่ในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
160 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (หลอดไฟ LED ชนิดหลอดยาว) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
161 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านร่าหมาด-ขุนสมุทร (ช่วงสุดท้าย) หมู่ที่ 2 บ้านร่าหมาด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
162 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บท9226 กระบี่ (หมายเลขครุภัณฑ์ 003-52-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
163 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ยี้ห้อ Acer รุ่น Aspiro หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0053 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
164 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค1710 กระบี่ ระยะไมล์ 461138 กม. (หมายเลขครุภัณฑ์ 001-61-0003 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
165 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง (กองสวัสดิการ สังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
166 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยพริก (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 10 บ้านขุนสมุทร ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
167 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายร่าปู-เตาถ่าน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 1 บ้านร่าปู ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการตาม แบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
168 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
169 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า (สำหรับกองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
170 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
171 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
172 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ สำหรับเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
173 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาระบบดิจิตอลแบบรายเดือน ยี่ห้อ FUJI รุ่น WC5335 จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 3 เดือน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
174 จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ตามโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
175 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
176 จ้างทำป้ายไวนิลสำหรับโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
177 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ สำหรับเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ ในการจัดพิมพ์เอกสาร แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
178 จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บพ9079 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-61-0003 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
179 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ สำหรับจัดเก็บฎีกา เอกสารต่างๆ และสำหรับปริ้นเลขครุภัณฑ์ เอกสารอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
180 จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 483-58-0017 และเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0044 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
181 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายกุโบร์ (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 8 บ้านหัวหิน ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
182 จ้างเหมาบริการตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
183 ก่อสร้างสถานที่ละหมาด ของ อบต.เกาะกลาง  18 ธันวาคม 2563
184 จ้างออกแบบจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 ณ บริเวณศูนย์กีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
185 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กุโบร์ (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 4 บ้านคลองย่าหนัด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2563
186 ซื้อพานพุ่มสำหรับร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
187 จ้างเหมาตัดหญ้า เนื้อที่ 4 ไร่ ณ บริเวณหน้าอาคารศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
188 จ้างจ้างเหมาปรับพื้นที่บริเวณหน้าเวที สถานที่จัดโครงการเมาว์ลิดกลางตำบลเกาะกลาง ครั้งที่ 19 ประจำปี 2564 อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (รายการตามประมาณการที่อบต.เกาะกลางกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
189 เช่าเหมาเวที เครื่องเสียง เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปั่นไฟ และงานไฟฟ้าบริเวณงาน โครงการเมาว์ลิดกลางตำบลเกาะกลาง ครั้งที่ 19 ประจำปี 2564 (ฮิจเราะห์ศักราช 1442) ระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม 2563 ณ สนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เก  2 ธันวาคม 2563
190 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการเมาว์ลิดกลางตำบลเกาะกลาง ครั้งที่ 19 ประจำปี 2564 (ฮิจเราะห์ศักราช 1442) อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
191 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 6 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 ศูนย์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ประจำปี 2564 ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่  30 พฤศจิกายน 2563
192 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ สำหรับโครงการเมาว์ลิดกลางตำบลเกาะกลาง ครั้งที่ 19 ประจำปี 2564 อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
193 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 6 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 ศูนย์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ประจำปี 2564 ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
194 จ้างเหมาบริการรถแห่ประชาสัมพันธ์โครงการเมาว์ลิดกลางตำบลเกาะกลาง ครั้งที่ 19 ประจำปี 2564 (ฮิจเราะห์ศักราช 1442) ระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม 2563 อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
195 จ้างเหมาทำซุ้มประตูโครงเหล็กพร้อมป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการเมาว์ลิดกลางตำบลเกาะกลาง ครั้งที่ 19 ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2563
196 จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับรับรองคณะศึกษาดูงานศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ โรงพยาบาลตะกั่วทุ่งและโรงเรียนผู้สูงอายุวิถีบ้านโคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2563
197 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายท่าทราย (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 7 บ้านอ่าวทองหลาง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2563
198 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายร่าปู-เตาถ่าน หมู่ที่ 1 บ้านร่าปู ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการตาม แบบแปลนที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
199 จ้างทำใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย จำนวน 100 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
200 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ สำหรับโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมฝึกอบรมคณะกรรมการกิจการประปาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
201 จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมฝึกอบรมคณะกรรมการกิจการประปาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
202 ซื้อพร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (ระบบโซล่าเซลล์) หมู่ที่ 3 บ้านปากคลอง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการตามแบบแปลนที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
203 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะ (4ล้อ แบบเทท้ายได้) หมายเลขทะเบียน 80-8210 หมายเลขครุภัณฑ์ 005-48-0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2563
204 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนิพนธ์-โคกแค หมู่ที่ 5 บ้านลิกี ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการตามแบบแปลนที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2563
205 จ้างทำป้ายโปสเตอร์และป้ายไวนิล จำนวน 3 รายการ โครงการเมาว์ลิดกลางตำบลเกาะกลาง ครั้งที่ 19 ประจำปี 2564 อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
206 จ้างโครงการจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้า กำจัดวัชพืช และทำความสะกีฬากลางระดับตำบลเกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2563
207 จ้างทำป้ายไวนิลสำหรับประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2563
208 จ้างทำป้ายไวนิลสำหรับประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
209 จ้างทำป้ายไวนิลสำหรับประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
210 จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก) แหล่งน้ำผิวดิน (บ่อสาคู) หมู่ที่ 2 บ้านร่าหมาด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
211 จ้างระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ตุลาคม 2563
212 เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลแบบรายเดือน ยี่ห้อ FUJI XEROX รุ่น S2010 จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2563
213 เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลแบบรายเดือน ยี่ห้อ FUJI รุ่น WC5335 จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.เกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2563
214 เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลแบบรายเดือน ยี่ห้อ FUJI XEROX รุ่น S2010 จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2563
215 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลแบบรายเดือน ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น KM-2050 จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2563
216 เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห้อ FUJI XEROX รุ่น S2010 จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2563
217 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห้อTOSHIBA รุ่น e-STUDIO 2309A จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2563
218 จ้างเหมาเพื่อปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ตามโครงการแผนที่ภาษี ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2563
219 จ้างเหมาบริการนายช่างเขียนแบบ จำนวน ๑ ตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
220 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ สำหรับเป็นเครื่องมือให้เจ้าหน้าที่สามารถทำงานได้สำเร็จรวดเร็ว กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
221 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้เป็นวัสดุสำนักงานในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
222 จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์จริยรรม หมู่ที่ 9 บ้านท่าคลอง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลนที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
223 จ้างจัดหาอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการฝึกปฏิบัติโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
224 จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
225 จ้างจัดหาอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการฝึกปฏิบัติโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
226 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายฐานะ (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 7 บ้านอ่าวทองหลาง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบเปลี่ยนที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
227 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู แบบปิด) หมู่ที่ 6 บ้านนาทุ่งกลาง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
228 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
229 จ้างทำป้ายสติกเกอร์อะคริลิค พร้อมกรอบอลูมิเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
230 ซื้อจัดหาอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการฝึกปฏิบัติโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
231 ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับซ่อมแซมผนังอาคาร ศพด.บ้านร่าปู องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
232 ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับทำแนวรั้วกั้นบริเวณด้านล่าง (ตะวันออก) อาคารอเนกประสงค์ อบต.เกาะกลาง เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านเข้ามาทำให้เกิดความเสียหายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
233 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องเสียงสำหรับห้องประชุม และเครื่องบันทึกเสียงความจุ 4 GB.) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
234 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ สำหรับใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
235 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องมัลติมิเดียร์โปรเจคเตอร์ และเครื่องจอรับภาพ) จำนวน 2 รายการ สำหรับติดตั้งห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
236 จ้างติดตั้งระบบและอุปกรณ์เครือข่ายภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
237 ซื้อวัสดุยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 320 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
238 จ้างจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะกลาง จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2563
239 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2563
240 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2563
241 จ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ล้างทำความสะอาด) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2563
242 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสะพานท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 3 บ้านปากคลอง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2563
243 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสะพานท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 3 บ้านปากคลอง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2563
244 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเตาถ่าน-สายติมอร์ (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 1 บ้านร่าปู ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการตาม แบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2563
245 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ (หมึกปริ้นเตอร์) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2563
246 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสะพานท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 3 บ้านปากคลอง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2563
247 ซื้อครุภัฑณ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 ชุด สำหรับห้องประชุมและห้องนายก อบต.เกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
248 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทเครื่องเสียงสำหรับสนามหญ้าเทียมพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
249 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเก้าอี้สนามหน้าเทียม จำนวน 12 ชุด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
250 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
251 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ เพื่อสำหรับจัดกิจกรรมตามโครงการบริหารจัดการขยะประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
252 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ สำหรับใช้ในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
253 จ้างเหมาพนักงานสำรวจข้อมูลภาคสนามในเขตพื้นที่ตำบลเกาะกลาง (หมู่ที่ ๑ บ้านร่าปู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
254 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ สำหรับใช้เป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานของ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง  31 สิงหาคม 2563
255 จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
256 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ สำหรับใช้ในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
257 ซื้อวัสดุ สำหรับโครงการจัดทำแผนที่ภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
258 ซื้อลิ้นชักแขวนแฟ้ม 4 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
259 ซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ จำนวน 1 ตัว กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
260 ซื้อจัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 ตัว กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
261 จ้างปรับปรุง/ต่อเติมห้องพัสดุ (ที่ทำการ อบต.) หมู่ที่ 4 บ้านคลองย่าหนัด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
262 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 8 รายการ สำหรับใช้เป็นวัสดุ/อุปกรณ์ ในการซ่อมแซมระบบประปา ในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
263 ซื้อวัสดุสำนักงาน (โต๊ะพับเอนกประสงค์,เก้าอี้พลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
264 ซื้อวัสดุ (ปูนซีเมนต์) สำหรับโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563 กิจกรรม การสร้างฝายต้นน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
265 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ สำหรับใช้ในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
266 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผู้ใหญ่บุหลาด-ท่าเรือ หมู่ที่ 8 บ้านหัวหิน ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
267 จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อบต.เกาะกลาง (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
268 ซื้อหินผุ พร้อมปรับเกลี่ย จำนวน 60 ลบ.ม. เพื่อซ่อมแซมทางเข้าบ่อขยะองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ซึ่งตั้งอยู่บ้านร่าปู หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
269 ซ่อมแซมตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค1710 กระบี่ ระยะไมล์ 456872 กม.  18 สิงหาคม 2563
270 ซื้อป้ายแขวนคอพร้อมสายคล้องคอ สำหรับทดแทนอันเก่าที่ชำรุดและสำหรับบุคลากรที่เพิ่มขึ้นขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
271 จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการปลูกข้าววันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
272 จ้างทำเอกสารประกอบการบรรยาย สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยเบื้องต้นแก่ ข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
273 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยเบื้องต้นแก่ ข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
274 จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพฝึกอบรมหลังสูตรการดำเนินการทางวินัยเบื้องต้นแก่ ข้าราชการและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
275 จ้างจัดเตรียมสถานที่ปลูกข้าว สำหรับโครงการปลูกข้าววันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
276 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ สำหรับปริ้นเอกสาร แบบฟอร์มต่างๆ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
277 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2563
278 จ้างดำเนินการโครงการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง (งานบริการ 4 ด้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2563
279 จ้างเตรียมสถานที่ สำหรับโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์สีเขียวเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ กิจกรรม รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
280 จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์สีเขียวเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี พ.ศ.2563 กิจกรรม รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
281 ซื้อซื้อพันธุ์ไม้ สำหรับโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์สีเขียวเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ กิจกรรม รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
282 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬา (สนามหญ้าเทียมแบบมีหลังคา) หมู่ที่ 4 บ้านคลองย่าหนัด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายการละเอียดตามรายการที่ อบต.เกาะกลางกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
283 จ้างเหมารถตัดหญ้า บริเวณหน้าอาคารศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต อบต.เกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2563
284 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ สำหรับใช้ในราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2563
285 ซื้อวัสดุยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
286 ซื้อเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
287 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ สำหรับใช้เป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ ในการจัดพิมพ์เอกสาร แบบฟอร์มต่างๆ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
288 จ้างเหมาพนักงานสำรวจข้อมูลภาคสนามในเขตพื้นที่ตำบลเกาะกลาง (หมู่ที่ 10 บ้านขุนสมุทร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
289 จ้างปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าสำนักงาน อบต.เกาะกลาง หมู่ที่ 4 บ้านคลองย่าหนัด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลางกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
290 ซื้อเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
291 วัสดุสำหรับโครงการแผนที่ภาษี  29 กรกฎาคม 2563
292 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
293 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ สำหรับปฏิบัติหน้าที่ในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
294 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้เป็นวัสดุสำนักงานในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
295 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ สำหรับปริ้นเอกสาร แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับโครงการแผนที่ภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
296 ซื้อครุภัณฑ์กีฬาโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ประจำปีงบประมาณ 2563 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2563
297 จ้างซ่อมแซมรั้วสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
298 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ สำหรับโครงการอบรมป้องกันปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
299 จ้างทำป้ายไวนิลสำหรังโครงการอบรมป้องกันปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
300 จ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ (ผู้มาติดต่อราชการ) องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.เกาะกลางกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
301 จ้างจ้างเหมาพนักงานสำรวจข้อมูลภาคสนามในเขตพื้นที่ตำบลเกาะกลาง (หมู่ที่ 2 บ้านร่าหมาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
302 จ้างจ้างเหมาพนักงานสำรวจข้อมูลภาคสนามในเขตพื้นที่ตำบลเกาะกลาง (หมู่ที่ 4 บ้านคลองย่าหนัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
303 จ้างจ้างเหมาพนักงานสำรวจข้อมูลภาคสนามในเขตพื้นที่ตำบลเกาะกลาง (หมู่ที่ 5 บ้านลิกี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
304 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารแผนการจัดประสบการณ์และใบงานการจัดประสบการณ์สำหรับจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
305 จ้างเหมาพนักงานสำรวจข้อมูลภาคสนามในเขตพื้นที่ตำบลเกาะกลาง (หมู่ที่ 8 บ้านหัวหิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
306 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวเครื่องตัดหญ้าเแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่  15 กรกฎาคม 2563
307 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
308 จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสนามกีฬาหญ้าเทียม หมู่ที่ 4 บ้านคลองย่าหนัด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
309 จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้งประชาสัมพันธ์ห้ามบุคคลภายนอกนำขยะมาทิ้งบริเวณบ่อขยะ อบต.เกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
310 จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บอุปกรณ์ประมง หมู่ที่ 7 บ้านอ่าวทองหลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.เกาะกลางกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
311 จ้างโครงการขุดบ่อน้ำตื้นสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านขุนสมุทร ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.เกาะกลางกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
312 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ สำหรับเป็นวัสดุในการจัดพิมพ์เอกสาร และแบบฟอร์มต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
313 จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (อ่าวทองหลาง) หมู่ที่ 7 ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.เกาะกลางกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
314 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (กลุ่มบ้านคลองทะ) หมู่ที่ 8 บ้านหัวหิน ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.เกาะกลางกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
315 จ้างโครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน (ปากตลาด) หมู่ที่ 8 บ้านหัวหิน ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.เกาะกลางกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
316 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ใช้ในการอบรม สำหรับโครงการส่งเสริมการออกกำลังการโดยใช้กีฬาฟุตบอลเป็นสื่อ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
317 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ สำหรับจัดเก็บฎีกา กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
318 จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายโดยใช้กีฬาฟุตบอลเป็นสื่อ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
319 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ในการฝึกภาคปฏิบัติ สำหรับโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายโดยใช้กีฬาฟุตบอลเป็นสื่อประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
320 จ้างซ่อมแซมระบบช่วงล่างรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 1710 กระบี่ อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2563
321 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 6 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 ศูนย์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
322 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 6 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 ศูนย์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
323 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 6 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 ศูนย์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
324 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 6 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 ศูนย์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่  30  มิถุนายน  2563
325 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (ตู้ควบคุมไฟฟ้า) เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าคลอง สังกัดอบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
326 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าที่พลู หมู่ที่ 10 ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการ ที่ อบต.เกาะกลางกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
327 จ้างโครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายนำ้ประปา (ซอยเตาถ่าน) หมู่ที่ 1 บ้านร่าปู ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
328 จ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน (ซอยแกเหรบ) หมู่ที่ 1 บ้านร่าปู ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
329 จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (หนองใหญ่) หมู่ที่ 3 บ้านปากคลอง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2563
330 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล (บริเวณกลุ่มบ้านโต๊ะอิหม่าม) หมู่ที่ 5 บ้านลิกี ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2563
331 จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านควน) หมู่ที่ 8 บ้านหัวหิน ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
332 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล (บริเวณกลุ่มบ้านโต๊ะอิหม่าม) หมู่ที่ 5 บ้านลิกี ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
333 จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (ในสระ) หมู่ที่ 1 บ้านร่าปู ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
334 จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (หัวถนน) หมู่ที่ 1 บ้านร่าปู ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
335 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล (บริเวณกลุ่มบ้านโต๊ะอิหม่าม) หมู่ที่ 5 บ้านลิกี ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
336 จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (โซนนาออก) หมู่ที่ 5 บ้านลิกี ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
337 จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (โซนท่าไม้ไผ่) หมู่ที่ 6 บ้านนาทุ่งกลาง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
338 จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (คลองย่าหนัด) หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
339 จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าคลอง หมู่ที่ 9 ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
340 จ้างเหมาบริการนายช่างเขียนแบบ จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
341 จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
342 จ้างบริหารจัดการขยะ (ขุด-ขน ฝังกลบขยะมูลฝอย) บ่อขยะ อบต.เกาะกลาง (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2563
343 จ้างขุดขยายสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านนาทุ่งกลาง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2563
344 จ้างโครงการก่อสร้างรั้วของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่าปู หมู่ที่ 4 บ้านคลองย่าหนัด อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.เกาะกลางกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2563
345 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าเรือ-คลองท่าบ้าน หมู่ที่ 4 บ้านคลองย่าหนัด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
346 จ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าและเก็บขยะทำความสะอาดสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
347 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านปากคลอง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
348 จ้างตกแต่งห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2563
349 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยมัสยิดบ้านร่าหมาด หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลนที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2563
350 จ้างขุดบ่อน้ำตื้นสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านร่าหมาด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลนที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
351 จ้างขุดบ่อน้ำตื้นสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านร่าปู ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
352 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
353 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน (สายในวัง) หมู่ที่ 4 บ้านคลองย่าหนัด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
354 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (4ล้อ) แบบเทท้ายได้ หมายเลขทะเบียน 80-5210 กระบี่ (หมายเลขครุภัณฑ์ 005-48-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
355 ปรับปรุงบ่อน้ำตื้นภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านปากคลอง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่่ อบต.เกาะกลาง กำหนด)  15 พฤษภาคม 2563
356 ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 6 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ ของ อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
357 จ้างปรับปรุงสระเก็บน้ำ (ระบบประปาโซนนาออก) หมู่ที่ 5 บ้านลิกี ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการตาม แบบแปลนที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
358 จ้างโครงการก่อสร้างรั้วของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่าปู หมู่ที่ 4 บ้านคลองย่าหนัด อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.เกาะกลางกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
359 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
360 จ้างปรับปรุงอ่างพักน้ำระบบประปาหมู่บ้าน (โซนนาออก) หมู่ที่ 2 บ้านร่าหมาด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
361 จ้างขุดบ่อน้ำตื้นสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านนาทุ่งกลาง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลางกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
362 จ้างขุดบ่อน้ำตื้นสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านท่าคลอง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
363 จ้างปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน (โซนคลองเรียน) หมู่ที่ 4 บ้านคลองย่าหนัด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
364 จ้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านปากคลอง (สายหลัง รพ.สต.บ้านปากคลอง) ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
365 ซื้อเครื่องบริโภค (ถุงยังชีพ) จำนวน 7 รายการ (500 ชุด) ครั้งที่ 2 ช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลเกาะกลาง ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
366 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (บันไดอลูมิเนียม 7 ขั้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
367 จ้างทำบ้านปลา ตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รายละเอียดตามประมาณการ ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
368 จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมการจัดทำบ้านปลา จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
369 ซื้อเครื่องบริโภค (ถุงยังชีพ) ช่วยเหลือประชาชน) ในพื้นที่ตำบลเกาะกลาง (ครั้งที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
370 จ้างเช่าเต็นท์ สำหรับตั้งจุดคัดกรอง เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัส โคโรน่า ๑๙ (COVID-๑๙) ประจำทุกหมู่บ้านในตำบลเกาะกลาง จำนวน 8 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
371 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค1710 กระบี่ (หมายเลขครุภัณฑ์ 001-61-0003) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
372 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บท9226 กระบี่ (หมายเลขครุภัณฑ์ 003-52-0001) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
373 จ้างขุดบ่อน้ำตื้นสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านคลองย่าหนัด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ จำนวน 7 บ่อ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลนที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
374 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV L ของศูณย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าคลอง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
375 จ้างซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน สายนาทุ่งกลาง-อ่าวทองหลาง หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
376 จ้างซ่อมแซมหลังคาศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลเกาะกลาง (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลนที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
377 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ สำหรับเจ้าหน้าที่ใช้ในการคัดกรองและป้องกันโรค สำหรับโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2563
378 เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับตั้งจุดคัดกรองการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) บริเวณท่าเทียบแพขนานยนต์บ้านหัวหิน หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
379 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทโต๊ะประชุมสำหรับห้องประชุม อบต.เกาะกลาง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
380 จ้างปรับปรุงโครงหลังคาสะพานท่าเทียบเรือพร้อมบันได หมู่ที่ 9 บ้านท่าคลอง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลนที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
381 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกเครื่องพิมพ์(พริ้นเตอร์) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
382 ซื้อยางล้อและลูกหมากปีกนกรถยนต์ส่วนกลาง สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค1710 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
383 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกเครื่องพิมพ์(พริ้นเตอร์) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
384 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกเครื่องพิมพ์(พริ้นเตอร์) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
385 จ้างซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านควน หมู่ที่ 8 บ้านหัวหิน ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
386 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 150 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
387 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเตาถ่าน-สายติมอร์ หมู่ที่ 1 บ้านร่าปู ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
388 วัสดุ/อุปกรณ์ ในการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 8 รายการ  23 มีนาคม 2563
389 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบุกเบิกถนนสายไสใหญ่-บ้านหวาหมาด หมู่ที่ 5 บ้านลิกี ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 มีนาคม 2563
390 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
391 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
392 จ้างซ่อมแซมป้ายชื่อสนามหญ้าเทียม อาคารโรงยิมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
393 จ้างโครงการทำม้านั่งสำหรับผู้เล่นสำรอง จำนวน 2 ชุด ของอบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.เกาะกลางกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
394 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ จำนวน 10 รายการ สำหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
395 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5210 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 005-48-0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
396 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุประเภทเครื่องเสียงแบบติดตั้งถาวรประจำศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
397 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบุกเบิกถนนสายไสใหญ่-บ้านหวาหมาด หมู่ที่ 5 บ้านลิกี ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 มีนาคม 2563
398 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
399 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
400 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบุกเบิกถนนสายไสใหญ่-บ้านหวาหมาด หมู่ที่ 5 บ้านลิกี ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 มีนาคม 2563
401 จ้างเหมาสาธิตการจักสานเตยปาหนัน ของกลุ่มอาชีพ(สินค้าพื้นบ้าน OTOP ของหมู่ที่ 2 บ้านร่าหมาด ตำบลเกาะกลาง โครงการงานลานตา ลันตา ครั้งที่ 17 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2563 ณ บริเวณชุมชนเมืองเก่าศรีรายาเทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
402 จ้างเหมากิจกรรมสาธิตการทอผ้า ของกลุ่มรวมใจพัฒนาผ้าทอทุ่งทะเล หมู่ที่ 3 บ้านปากคลอง โครงการงานลานตา ลันตา ครั้งที่ 17 ประจำปี 2563 วันที่ 7-9 มีนาคม 2563 ณ บริเวณชุมชนเมืองเก่าศรีรายาเทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
403 จ้างเหมาสาธิตการตำข้าวเม่า ของกลุ่มตำข้าวเม่า จำนวน 3 วัน โครงการงานลานตา ลันตา ครั้งที่ 17 ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2563 ณ บริเวณชุมชนเมืองเก่าศรีรายาเทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
404 จ้างบุกเบิกถนนสายหนองใหญ่-คลองเคียน หมู่ที่ 3 บ้านปากคลอง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
405 จ้างเหมาทำซุ้มพร้อมตกแต่ง โครงการงานลานตา ลันตา ครั้งที่ 17 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
406 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบุกเบิกถนนสายไสใหญ่-บ้านหวาหมาด หมู่ที่ 5 บ้านลิกี ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 มีนาคม 2563
407 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
408 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
409 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ สำหรับสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
410 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
411 ซื้อครุภัณฑ์อื่น ระบบไฟฟ้า (เครื่องปั๊มน้ำบาดาล ขนาด 1.5 แรง 220 V. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
412 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางพลี หมู่ที่ 10 บ้านขุนสมุทร ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2563
413 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่ายางแดง หมู่ที่ 6 บ้านนาทุ่งกลาง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลนที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2563
414 จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านลิกี หมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.เกาะกลางกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
415 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์โครงการแข่งขันกีฬาสี ศพด.เกาะกลาง เกมส์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามหญ้าเทียมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
416 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
417 ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทชุดโซฟารับแขก กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
418 ซื้อถ้วยรางวัล, เหรียญรางวัลและอุปกรณ์กีฬา โครงการแข่งขันกีฬาสี ศพด.เกาะกลางเกมส์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามหญ้าเทียมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
419 จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2563
420 จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2563
421 จ้างซ่อมแซมและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2563
422 จ้างจ้างล้างทำความสะอาดและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2563
423 จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2563
424 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค1710 กระบี่ (หมายเลขครุภัณฑ์ 001-61-0003) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
425 ซื้อครุภัณฑ์ระบบไฟฟ้า (เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ) พร้อมตู้เหล็กกันฝน สำหรับใช้ควบคุมแรงดันไฟฟ้าระบบประปา หมู่ที่ 10 บ้านขุนสมุทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2563
426 ซื้อวัสดุยางมะตอยสำเร็จรูป ชนิดบรรจุถุง สำหรับซ่อมแซมถนนลาดยางในตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2563
427 จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านลิกี ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
428 จ้างขุดบ่อน้ำตื้นสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านร่าหมาด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
429 จ้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน (หน้าบ้านนายฐานะ-คลองแดะ) หมู่ที่ 7 บ้านอ่าวทองหลาง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
430 จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านลิกี ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
431 จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านลิกี ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
432 จ้างซ่อมแซมขยายเขตท่อส่งน้ำดิบระบบประปาผิวดินโซนคลองเรียน-คลองท่าหิน หมู่ที่ 4 บ้านคลองย่าหนัด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
433 เช่าเหมาเต็นท์โดม, เต็นท์โค้ง, โต๊ะ,เก้าอี้, เครื่องปั่นไฟ และไฟฟ้าถนน ที่จอดรถ ไฟฟ้าแสงจันทร์ สำหรับโครงการเมาว์ลิดกลางตำบลเกาะกลาง ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563 (ฮิจเราะห์ศักราช 1441) ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
434 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลเวทีและกิจกรรมสัมนาของผู้นำสตรี จำนวน 2 รายการ สำหรับโครงการเมาว์ลิดกลางตำบลเกาะกลาง ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
435 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
436 จ้างเหมาทำซุ้มประตูโครงเหล็กพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเมาว์ลิดกลางตำบลเกาะกลาง ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
437 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ โครงการเมาว์ลิดกลางตำบลเกาะกลาง ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563 (ฮิจเราะห์ศักราช 1441) ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
438 จ้างขุดเจาะบาดาลจุดสายเสริมสุข หมู่ที่ 4 บ้านคลองย่าหนัด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
439 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 10 บ้านขุนสมุทร ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
440 จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านอ่าวทองหลาง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2563
441 จ้างเหมาบริการรถแห่เพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 คัน โครงการเมาว์ลิดกลางตำบลเกาะกลาง ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563 (ฮิจเราะห์ศักราช 1441) ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยว  23 มกราคม 2563
442 จ้างปรับปรุงสะพานท่าเทียบเรือเพื่อส่งเสริมอาชีพประมง หมู่ที่ 2 บ้านร่าหมาด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลนที่ อบต.เกาะกลางกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
443 จ้างทำป้ายไวนิลและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ โครงการเมาว์ลิดกลางตำบลเกาะกลาง ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563 (ฮิจเราะห์ศักราช 1441) ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2563
444 เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ หมายเลขทะเบียน 31-2671 จังหวัดภูเก็ต เป็นพาหนะรับ-ส่งนักกีฬา เจ้าหน้าที่ ตามโครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบจ.กระบี่ คัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
445 เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ หมายเลขทะเบียน 30-1887 จังหวัดกระบี่ เป็นพาหนะรับ-ส่งนักกีฬา เจ้าหน้าที่ ตามโครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบจ.กระบี่ คัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
446 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ อาคารโรงยิมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
447 จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บท9226 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 003-52-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
448 เช่าเวที ขนาด 5x12 เมตร, เครื่องเสียง, โต๊ะ, เก้าอี้และเต็นท์ สำหรับโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ อาคารโรงยิมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
449 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
450 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทชุดโซฟารับแขก ประจำกองสวัสดิการสังคม จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
451 ซื้อของรางวัลโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ อาคารโรงยิมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
452 ซื้อวัสดุกีฬา สำหรับโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล อบจ.กระบี่ คัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
453 ซื้อของรางวัลโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ อาคารโรงยิมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
454 ซื้อวัสดุกีฬา สำหรับโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล อบจ.กระบี่ คัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
455 ซื้อวัสดุกีฬา สำหรับโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล อบจ.กระบี่ คัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
456 ซื้อของรางวัลโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ อาคารโรงยิมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
457 จ้างเหมาเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง สำหรับโครงการอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2562
458 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2562
459 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทโต๊ะทำงานแบบเหล็ก จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2562
460 จ้างเหมาเตรียมสนามกีฬาฟุตบอล โครงการส่งทีมนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบจ.กระบี่ คัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563 อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2562
461 จ้างเหมาตกแต่งสถานที่เพื่อใช้ในการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2562
462 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2562
463 ซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2562
464 จ้างเหมาทำป้ายอะคลิลิคชื่อห้องพร้อมรายละเอียดงาน สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2562
465 จ้างออกแบบจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 3 รายการ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2562
466 จ้างซ่อมแซมหลังคาศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2562
467 จ้างเหมาตกแต่งสถานที่เพื่อใช้ในการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2562
468 จ้างเหมาตกแต่งสถานที่เพื่อใช้ในการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2562
469 จ้างเหมาทำคอลัมน์บทความนิตยสาร (นิตยสาร SBL Magazine จังหวัดกระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2562
470 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ สำหรับใช้ในการจัดพิมพ์เอกสารต่างๆ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2562
471 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2562
472 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ สำหรับการจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2562
473 จ้างปรับพื้นที่ข้างหน้าสนามกีฬา (โรงยิม) องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง หมู่ที่ 4 บ้านคลองย่าหนัด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการตามแบบแปลนที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ธันวาคม 2562
474 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการอบรมของศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลเกาะกลาง รุ่นที่ 3/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ธันวาคม 2562
475 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง (กองการศึกษา ศานาและวัฒนธรรม) ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2562
476 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง (ระยะเวลา 10 เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2562
477 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลแบบรายเดือน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2562
478 เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2562
479 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน สำหรับโครงการศึกษาดูงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2562
480 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ขนาด 4 ล้อ (เทท้ายได้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤศจิกายน 2562
481 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤศจิกายน 2562
482 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ.จำนวน 6 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2562
483 บุกเบิกถนนสายไสใหญ่-บ้านหวาหมาด หมู่ที่ 5 บ้านลิกี  18 พฤศจิกายน 2562
484 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะ แบบเทท้ายได้ (4ล้อ) หมายเลขครุภัณฑ์ 005-48-0001 หมายเลขทะเบียนรถ 80-5210 กระบี่ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2562
485 จ้างทำป้ายถือรณรงค์คัดแยกขยะและสติกเกอร์ฝ้าติดกระจก สำหรับสำนักงาน อบต.เกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2562
486 จ้างเหมากวาดบ่อขยะ อบต.เกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2562
487 จ้างโครงการจัดทำป้ายหมู่บ้านพร้อมปรับภูมิทัศน์บ้านอ่าวทองหลาง หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2562
488 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2562
489 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2562
490 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง หมู่ที่ 4 บ้านคลองย่าหนัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (ตามแบบรูปรายการที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2562
491 จ้างโครงการปรับปรุงประตูห้องสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
492 จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสนามกีฬาหญ้าเทียม หมู่ที่ 4 บ้านคลองย่าหนัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
493 ซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 ชุด สำหรับจัดเก็บเอกสาร แบบฟอร์มต่างๆ ในสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
494 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ สำหรับปฏิบัติหน้าที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
495 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 3 ชุด สำหรับจัดเก็บเอกสาร แบบฟอร์มต่างๆ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
496 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง สำหรับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
497 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ สำหรับโครงการแผนที่ภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
498 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ สำหรับปฏิบัติหน้าที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
499 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด สำหรับปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ ในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
500 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 20 รายการ สำหรับซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบประปา องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
501 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
502 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ สำหรับปฏิบัติหน้าที่ใน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
503 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ สำหรับปฏิบัติหน้าที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
504 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ สำหรับปฏิบัติหน้าที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
505 จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสนามกีฬาหญ้าเทียม หมู่ที่ 4 บ้านคลองย่าหนัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
506 จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสนามกีฬาหญ้าเทียม หมู่ที่ 4 บ้านคลองย่าหนัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
507 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะ และเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ชุด กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2562
508 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน) จำนวน 1 ตัว กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2562
509 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2562
510 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2562
511 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทคอมพิวเตอร์โน๊ตบุก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2562
512 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประเภทตู้ลำโพงเอนกประสงค์พร้อมไมค์ลอคู่ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2562
513 จ้างต่อสัญญาเว็บไซต์ WWW.KOHKLANG.GO.TH จำนวน 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
514 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในตำบลเกาะกลาง จำนวน 30 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
515 ครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) จำนวน 7 ตัว  13 กันยายน 2562
516 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้บริการผู้มาติดต่อราชการ) จำนวน 8 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
517 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดรับแขก) จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
518 ซื้อเคาท์เตอร์บริการ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
519 ซื้อฉากกั้นห้อง (ปาติชั่น) จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
520 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บท9226 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
521 จ้างโครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าคลอง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (รายละเอียดตามประมาณการที่ อบต.เกาะกลางกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
522 จ้างต่อเติมสะพานทางเดินเท้า คสล.ท่าเทียบเรือท่ายางแดง หมู่ที่ 6 บ้านนาทุ่งกลาง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
523 ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกถ่ายเอกสาร TOSHIBA รุ่น STUDIO 2309A จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
524 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 10 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
525 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
526 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
527 จ้างจ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าสนามกีฬาหญ้าเทียม หมู่ที่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.เกาะกลางกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
528 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
529 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายทุ่งโคกแค หมู่ที่ 2 บ้านร่าหมาด (รายละเอียดตามประมาณการ ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2562
530 จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์จริยธรรมประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านลิกี ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามประมาณการ ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2562
531 เช่าเหมารถบัสปรับอากาศแบบ 2 ชั้น (รถรับจ้างไม่ประจำทาง) จำนวน 1 คัน โครงการศึกษาดูงานผู้นำศาสนา ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส ในระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2562 (จำนวน 3 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
532 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ สำหรับกองช่าง  20 สิงหาคม 2562
533 จ้างผู้ดำเนินการโครงการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2562
534 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2562
535 จ้างทำจุดทิ้งขยะอันตรายประจำหมู่บ้าน จำนวน 13 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2562
536 จ้างจัดทำบ้านปลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รายละเอียดตามประมาณการ ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2562
537 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ สำหรับโครงการอบรมป้องกันปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2562
538 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ  23 กรกฎาคม 2562
539 จ้างโครงการต่อเติมเสียงไร้สาย หมู่ที่ 4 บ้านคลองย่าหนัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (ตามแบบรูปรายการที่ อบต.เกาะกลางกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2562
540 ซื้อวัสดุ และอุปกรณ์ สำหรับโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายโดยใช้กีฬาฟุตบอลเป็นสื่อ ประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2562
541 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 3 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2562
542 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายหลังโรงเรียนบ้านร่าปู หมู่ที่ 1 บ้านร่าปู ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2562
543 ซื้อพันธุ์ไม้โกสน สำหรับโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2562
544 จ้างเตรียมสถานที่ สำหรับโครงการ ท้องถิ่นไทยร่วมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2562
545 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานจอดรถ หมู่ที่ 9 บ้านท่าคลอง (รายละเอียดตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2562
546 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2562 ให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 6 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2562
547 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ สำหรับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2562
548 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2562
549 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2562 ให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 6 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง  29 พฤษภาคม 2562
550 เช่าเหมา เต็นท์, โต๊ะพร้อมเก้าอี้ และเครื่องเสียง โครงการสานสัมพันธ์ในเดือนรอมฎอน ประจำปี 2562 (ฮิจญเราะห์ศักราช 1440) ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ มัสยิดบ้านอ่าวบุนโต้ด หมู่ที่ 6 ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2562
551 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ สำหรับสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2562
552 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับโครงการแผนที่ภาษี ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2562
553 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2562
554 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2562
555 จ้างเหมาบริการรถส่งน้ำให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง พื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านคลองย่าหนัด จำนวน 50 ครัวเรือน ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2562
556 จ้างเหมาบริการจัดส่งน้ำให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 10 บ้านขุนสมุทร จำนวน 42 ครัวเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2562
557 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข4209 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2562
558 จ้างโครงการจ้างเหมาย้ายเสาไฟฟ้าในเขตพื้นที่สำนักงาน อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ตามแบบรายการประมาณการที่ อบต.เกาะกลางกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2562
559 จ้างก่อสร้าง ถนน คสล.สายกุโบร์ หมู่ที่ 8 บ้านหัวหิน ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2562
560 จ้างซ่อมแซมประปาผิวดิน หน้า อบต.เกาะกลาง (รายละเอียดตามประมาณการ ที่ อบต.เกาะกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2562
561 จ้างเหมาเช่ารถทัวช์ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลเกาะกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2562 พื้นที่ อำเภอลานสกา อำเภอท่าศาลา และอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  22 เมษายน 2562
562 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 4 รายการ สำหรับโครงการแข่งขันกีฬา อบต.เกาะกลาง ครั้งที่ 22 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2562
563 จ้างเหมาวงดุริยางค์ สำหรับโครงการแข่งขันกีฬา อบต.เกาะกลาง คัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 22 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 9-30 เมษายน 2562 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2562
564 เช่าเต็นทและเครื่องเสียง โครงการแข่งขันกีฬา อบต.เกาะกลาง คัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 22 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 9-30 เมษายน 2562 ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2562
565 จ้างเหมาเตรียมสนามเพื่อการแข่งขันกีฬา โครงการแข่งขันกีฬา อบต.เกาะกลาง คัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 22 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 9-30 เมษายน 2562 ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2562
566 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา สำหรับโครงการแข่งขันกีฬา อบต.เกาะกลางคัพต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 22 ประจำปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 9-30 เมษายน 2562 ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2562
567 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการเข้าสุนัตหมู่เยาวชนมุสลิม ปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์(โรงยิม)องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2562
568 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายกุโบร์ หมู่ที่ 8 บ้านหัวหิน ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2562
569 จ้างเหมารถส่งน้ำให้ประชาชนผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านนาทุ่งกลาง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2562
570 จ้างเหมารถส่งน้ำให้ประชาชนผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่หมู่ที่ 10 บ้านขุนสมุทร ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2562
571 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ สำหรับโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2562
572 เช่าเวที ขนาด 4x6 เมตร พร้อมเครื่องเสียง, โต๊ะพร้อมผ้าคลุม, เก้าอี้ และเต็นท์ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวชุมชน กิจกรรม การส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้านอ่าวทองหลาง ณ หาดท่าทราย ม.7 ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2562
573 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2562
574 จ้างโครงการทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่อบต.เกาะกลางกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2562