ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 สิงหาคม 2563
2 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลข 416-52-0019 และหมายเลข 416-55-0025 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 สิงหาคม 2563
3 จ้างเหมาซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน ม.6 บ้านคลองนิน สุเหร่าหัวนอน (เปลี่ยนสารกรองน้ำประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 สิงหาคม 2563
4 จ้างเหมาขุดลอกขยะพร้อมปรับพื้นที่บ่อขยะ ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 สิงหาคม 2563
5 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 พร้อมติดตั้งโครงไม้ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กรกฎาคม 2563
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กรกฎาคม 2563
7 จ้างต่อเติมท่อ ค.ส.ล.สายบ้านนิทราลงมาถนนใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านศรีรายา ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กรกฎาคม 2563
8 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กรกฎาคม 2563
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมไสบาหลี หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 กรกฎาคม 2563
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายใต้นา หมู่ 2 บ้านศรีรายา ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 กรกฎาคม 2563
11 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2563 (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563) 1 กรกฎาคม 2563
12 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2563 (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
13 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP M๑๒A (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23  มิถุนายน  2563
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23  มิถุนายน  2563
15 เหมาบริการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9240 22  มิถุนายน  2563
16 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.1 บ้านหัวแหลม ต.เกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
17 จ้างเหมาขุดลอกขยะพร้อมปรับพื้นที่บ่อขยะ ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2563
18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16  มิถุนายน  2563
19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16  มิถุนายน  2563
20 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าถนนสาธารณะ ม.1 บ้านหัวแหลม ม.3 บ้านเจ๊ะหลี ตำบลเกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15  มิถุนายน  2563
21 จ้างเหมาบริการปรับปรุงเขื่อนเก็บน้ำประปาภูเขาบ้านหัวแหลม ม.1 บ้านหัวแหลม ต.เกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15  มิถุนายน  2563
22 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายใต้นา หมู่ 2 บ้านศรีรายา ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11  มิถุนายน  2563
23 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายใต้นา หมู่ 2 บ้านศรีรายา ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11  มิถุนายน  2563
24 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9  มิถุนายน  2563
25 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9240 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2563
26 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9240 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2563
27 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายใต้นา หมู่ 2 บ้านศรีรายา ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4  มิถุนายน  2563
28 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าถนนสาธารณะตำบลเกาะลันตาใหญ่ ม.1 บ้านหัวแหลมและม.3 บ้านเจ๊ะหลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2563
29 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมไสบาหลี หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4  มิถุนายน  2563
30 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมไสบาหลี หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4  มิถุนายน  2563
31 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563
32 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าถนนสาธารณะตำบลเกาะลันตาใหญ่ ม.1 บ้านหัวแหลมและม.3 บ้านเจ๊ะหลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2563
33 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมไสบาหลี หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 พฤษภาคม 2563
34 จ้างเหมาบริการขุดลอกขยะพร้อมปรับแต่งพื้นที่บ่อขยะ ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2563
35 จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหาดกันเตียง หมู่ 5 บ้านคลองหิน ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
36 จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยบ้านนายซูโยด หมู่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
37 จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางขึ้นศาลาโต๊ะศรีกายา หมู่ 7 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
38 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ (ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
39 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
40 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าบ้านเกาะปอ ม.4 ต.เกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
41 ซื้อซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ( Coronavirut Disease 2019 (COVID 19) ) ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
42 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 เมษายน 2563
43 จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านคลองโตบ) หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
44 จ้างเหมาบริการขุดลอกขยะพร้อมปรับพื้นที่บ่อขยะ ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2563
45 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกHP 6960) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563
46 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารตำบลเกาะลันตาใหญ่ จำนวน 2 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
47 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ HP ๖๙๖๐) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
48 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายอินฟราเรด จำนวน 2 อัน และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 70% ขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 48 ขวด สำหรับป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
49 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
50 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 มีนาคม 2563
51 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด (หมึกปริ้นเตอร์ HP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
52 จ้างเหมาจัดทำอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง จำนวน 200 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563
53 ซื้อซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
54 จ้างเหมาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ให้ความรู้โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVIP-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
55 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อและไม่ติดต่อ กิจกรรมให้ความรู้โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
56 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 มีนาคม 2563
57 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 มีนาคม 2563
58 จ้างเหมาบริการขุดลอกขยะพร้อมปรับพื้นที่บ่อขยะ ตำบลศาลาด่าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
59 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ HP 680) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 มีนาคม 2563
61 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ HP P1102) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
62 จ้างจ้างเหมาเรือหางยาว เพื่อสำรวจข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ เกาะไหง หมู่ 4 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2563
63 จ้างจ้างเหมาบริการงานโครงการลานตา ลันตา ครั้งที่ 17 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2563
64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 กุมภาพันธ์ 2563
65 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่ ขนาด 120 แอมป์) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
66 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
67 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563
68 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
69 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมไสบาหลี หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กุมภาพันธ์ 2563
70 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กุมภาพันธ์ 2563
71 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กุมภาพันธ์ 2563
72 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมไสบาหลี หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กุมภาพันธ์ 2563
73 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.3 บ้านเจ๊ะหลี (หน้าโรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี) ต.เกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
74 จ้างเหมารถตู้โดยสารไม่ประจำทางพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในโครงการทัศนศึกษาดูงานของเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2563
75 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 มกราคม 2563
76 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-59-0028 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2563
77 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2563
78 จ้างจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2563
79 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารอเนกประสงค์ (อบต.) ม.6 ต.เกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
80 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 16 มกราคม 2563
81 จ้างเหมาบริการขุดลอกขยะพร้อมปรับแต่งพื้นที่บ่อขยะ ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2563
82 จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารไม่ประจำทาง เพื่อใช้ในการเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล อบจ.กระบี่ คัพ ต้านภัยยาเสพติกครั้งที่ 18 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 9-18 มกราคม 2563 จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
83 จ้างปรับพื้นที่บริเวณสำนักงาน อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
84 จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดการทิ้งขยะ และเก็บขยะ บริเวณพื้นที่ตำบลเกาะลันตาใหญ่ จำนวน 6 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
85 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกปริ้นเตอร์ CANON จำนวน 4 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
86 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด บริเวณสำนักงาน อบต.เกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
87 จ้างเหมาเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง พร้อมตกแต่งสถานที่ สำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
88 ซื้อวัสดุชุดกีฬาแข่งขัน สำหรับเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล อบจ.กระบี่ คัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563 (รอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัด) ระหว่างวันที่ 8 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
89 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2562
90 จ้างเหมาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 800 คน สำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2562
91 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 80-9240 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
92 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ธันวาคม 2562
93 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับโครงการเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล อบจ.กระบี่ คัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 18 ประจำปีงบประมาณ 2563(รองชิงชนะเลิศระดับจังหวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
94 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
95 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
96 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
97 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 พฤศจิกายน 2562
98 จ้างเหมาขุดลอกขยะพร้อมปรับแต่งพื้นที่บ่อขยะ ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2562
99 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 พฤศจิกายน 2562
100 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ HP 680) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
101 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) หมึกปริ้นเตอร์ HP M12A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
102 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
103 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 พฤศจิกายน 2562
104 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
105 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 24 ตุลาคม 2562
106 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมไสบาหลี หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 ตุลาคม 2562
107 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตกระแสไฟฟ้าในหมู่บ้าน หมู่ 4 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 ตุลาคม 2562
108 จ้างเหมาขุดลอกขยะพร้อมปรับแต่งพื้นที่บ่อขยะ ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ตุลาคม 2562
109 ซื้อน้ำดื่ม สำหรับบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
110 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลข 416-58-0049 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
111 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านคลองโตบ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
112 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านคลองโตบ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
113 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านคลองโตบ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
114 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
115 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
116 จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ม.1 บ้านหัวแหลม จากเขตบ้านหัวแหลม-ป้ายบ้านสังกาอู้,บ้านหัวแหลมอ่าวที่2 ข้างละ 2 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
117 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมไสบาหลี หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กันยายน 2562
118 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมไสบาหลี หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กันยายน 2562
119 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้น HP Laser Jet M12A) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
120 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
121 จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ม.1 บ้านหัวแหลม จากเขตบ้านหัวแหลม-ป้ายบ้านสังกาอู้,บ้านหัวแหลมอ่าวที่2 ข้างละ 2 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
122 จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ม.4 บ้านเกาะปอ (บริเวณรอบเกาะ ข้างละ 2 เมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
123 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตกระแสไฟฟ้าในหมู่บ้าน หมู่ 4 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 กันยายน 2562
124 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตกระแสไฟฟ้าในหมู่บ้าน หมู่ 4 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 กันยายน 2562
125 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมประตูกระจก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองโตบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
126 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
127 จ้างเหมาสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของอบต.เกาะลันตาใหญ่ จำนวน 5 ด้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
128 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านหัวแหลม ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กันยายน 2562
129 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ HP ๘๕A) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2562
130 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2562
131 จ้างเหมาขุดลอกขยะพร้อมปรับแต่งพื้นที่บ่อขยะ ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
132 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา (หมึกปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
133 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5465 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
134 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเกาะต้นแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน กทอ.62(2) RE-3-0294 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 สิงหาคม 2562
135 จ้างเหมารถยนต์โดยสารไม่ประจำทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 48 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
136 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะตำบลเกาะลันตาใหญ่ (หมู่ 2 หมู่ 5 หมู 6 และ หมู่่ 8 ) ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
137 จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 30 คน สำหรับโครงการอบรมภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 20-25 สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
138 ซื้อถ้วยรางวัล สำหรับโครงการแข่งขันกีฬา อบต.เกาะลันตาใหญ่ คัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
139 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
140 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
141 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 8 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
142 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
143 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ถังขยะ HD-Poleyethylene เกรด A (มอก.) ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
144 จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับพิธีเปิดและพิธีปิดการแข่งขันกีฬา อบต.เกาะลันตาใหญ่คัพ ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 6-22 สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
145 ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง สำหรับโครงการแข่งขันกีฬา อบต.เกาะลันตาใหญ่ คัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
146 จ้างเหมาเครื่องเสียง เต็นท์ พร้อมตกแต่งเต็นท์ โต๊ะ สำหรับพิธีเปิดและพิธีปิดการแข่งขันกีฬา อบต.เกาะลันตาใหญ่ คัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 16 ประจำปี พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 6-22 สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
147 จ้างเหมาทำสนามแข่งขันกีฬาพร้อมติดตั้งป้ายสกอร์บอร์ดคะแนน และทำความสะอาดบริเวณสนามแข่งขัน สำหรับแข่งขันกีฬา อบต.เกาะลันตาใหญ่ คัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 6-22 สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
148 จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ม.6 บ้านคลองนิน เริ่มเขตหัวควนบ้านเจ๊ะหลี-เขตถนนก่อสร้างใหม่และสายเข้าเขาไม้แก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
149 ซื้อจัดซื้อชุดกีฬา สำหรับโครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.เกาะลันตาใหญ่ คัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 16 ประจำปี พ.ศ.2562 ระหวางวันที่ 6-22 สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 สิงหาคม 2562
150 จ้างเหมาจัดทำผ้าธงหมู่บ้าน จำนวน 8 ผืน เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬา อบต.เกาะลันตาใหญ่ คัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562
151 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬา อบต.เกาะลันตาใหญ่ คัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 16 ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562
152 จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการแข่งขันกีฬา อบต.เกาะลันตาใหญ่ คัพ ต้านภัยยาเสพติด ครังที่ 16 ประจำปี 2562 จำนวน 13 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562
153 จ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซม ถนน สะพาน ขุดลอกคูคลองระบายน้ำ แก้ปัญหาน้ำท่วม ในพื้นที่เขตตำบลเกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
154 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9240 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กรกฎาคม 2562
155 จ้างเหมาขุดลอกขยะพร้อมปรับแต่งพื้นที่บ่อขยะ ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กรกฎาคม 2562
156 จ้างรถบรรทุก 6 ล้อ เพื่อใช้เก็บขนขยะ ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กรกฎาคม 2562
157 จ้างเหมาเครื่องเสียง สำหรับแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด (อูรักลาโวย คัพ บ้านสังกาอู้) ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ถึง 1 สิงหาคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2562
158 จ้างเหมาจัดทำสนามกีฬาพร้อมทำความสะอาด โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด(บ้านคลองนินเกมส์) ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 27-30 กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2562
159 จ้างเหมาเครื่องเสียง เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด (บ้านคลองนินเกมส์) ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2562
160 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9240 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2562
161 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562
162 จ้างเหมาขุดลอกเขื่อนเก็บน้ำขนาดเล็กบ้านหัวแหลม ม.1 ต.เกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562
163 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562
164 ซื้อถ้วยรางวัล จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ต้านถัยยาเสพติด (บ้านเจ๊ะหลีเกมส์) ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562
165 จ้างเหมาจัดทำสนามกีฬาพร้อมทำความสะอาด เพื่อใช้สำหรับแข่งขันกีฬา ต้านภัยยาเสพติด (บ้านเจ๊ะหลีเกมส์) ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
166 จ้างจ้างเหมาดูและปรับปรุงเว็ปไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ (www.kohlantayai.go.th) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
167 จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง จำนวน 5 วัน เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด (บ้านเจ๊ะหลีเกมส์) ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
168 จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศและบริเวณบ้านนางจำปี)หมู่ที่1 บ้านหัวแหลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2562
169 จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (มัสยิดหัวควน) ม.3 บ้านเจ๊ะหลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2562
170 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเกาะต้นแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน กทอ.62(2) RE-3-0294 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 กรกฎาคม 2562
171 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเกาะต้นแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน กทอ.62(2) RE-3-0294 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 กรกฎาคม 2562
172 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเกาะต้นแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน กทอ.62(2) RE-3-0294 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 กรกฎาคม 2562
173 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) หมายเลข 416-58-0050 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2562
174 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตกระแสไฟฟ้าในหมู่บ้าน หมู่ 4 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27  มิถุนายน  2562
175 จ้างเหมาตัดหญ้า 2 ข้างทาง ม.3 บ้านเจ๊ะหลี พร้อมตัดกิ่งไม้ จากหัวควน-สามแยกเจ๊ะหลี-บ้านนากลาง ป้ายบ้านทุ่งหยีเพ็ง-รอยต่อบ้านศรีรายา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
176 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 100 ถุง สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่เกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
177 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้กับศูนย์กีฬาหมู่บ้าน จำนวน 8 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
178 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตกระแสไฟฟ้าในหมู่บ้าน หมู่ 4 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20  มิถุนายน  2562
179 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตกระแสไฟฟ้าในหมู่บ้าน หมู่ 4 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20  มิถุนายน  2562
180 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
181 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
182 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
183 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
184 ซื้อเครื่องเล่นกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสังกาอู้ หมู่ 7 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13  มิถุนายน  2562
185 จ้างเหมารถตู้โดยสารไม่ประจำทางพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการเดินทางไปแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
186 จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน จำนวน 250 คน ใช้ในโครงการส่งเสริมประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมตำบล ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7  มิถุนายน  2562
187 จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มพร้อมเช่าสถานที่สำหรับการโครงการส่งเสริมประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมตำบล ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7  มิถุนายน  2562
188 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
189 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
190 จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านนายเรียบ หมู่ 1 บ้านหัวแหลม ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
191 จ้างเหมาขุดลอกหน้าฝายเก็บน้ำหัวควน หมู่ที่ 6 บ้านคลองนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
192 จ้างเหมาขุดลอกหน้าฝายเก็บน้ำบ้านเขาไม้แก้ว หมู่ที่6 บ้านคลองนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
193 จ้างเหมาขุดลอกบ่อขยะพร้อมปรับแต่งพื้นที่บ่อขยะของ อบต. เกาะลันตาใหญ่ ในเขตตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
194 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
195 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) เปิดเทอม ประจำภาคเรียนที่ 1-2562 และปิดเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
196 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤษภาคม 2562
197 โครงการเกาะต้นแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน กทอ.62(2) RE-3-0294 15 พฤษภาคม 2562
198 จ้างก่่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายคลองน้ำจืด หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2562
199 จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายท่าเรือบ้านนา หมู่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤษภาคม 2562
200 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) เปิดเทอม ประจำภาคเรียนที่ 1-2562 และปิดเทอม 30 เมษายน 2562
201 จ้างเหมาขุดลอกขยะพร้อมปรับแต่งพื้นที่บ่อขยะ ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
202 จ้างเหมาอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 300 คน เพื่อใช้ในโครงการเกาะลันตาใหญ่ เที่ยวได้ทั้งปี (Lanta open all year) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เมษายน 2562
203 ซื้ออาหารและเครื่องดื่ม สำหรับโครงการเยื่ยมประชาชนและร่วมละศีลอดในเดือนรอมฎอน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ประจำปี 2562 ระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เมษายน 2562
204 จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (มัสยิดหัวควน) หมู่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2562
205 จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (มัสยิดหัวควน) หมู่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2562
206 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) หมายเลขครุภัณฑ์ 420-58-0020 และหมายเลข 420-58-0023 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2562
207 จ้างเหมาจัดทำซุ้มวิถีชีวิตชาวเล สำหรับงานโครงการเกาะลันตาใหญ่ เที่ยวได้ทังปี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
208 จ้างเหมาเวทีการแสดงพร้อมระบบไฟ แสง สี เสียง เต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และจัดทำซุ้มและระบบไฟฟ้า พร้อมจัดเตรียมและทำความสะอาดสถานที่ สำหรับงานโครงการเกาะลันตาใหญ่ เที่ยวได้ทั้งปี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
209 จ้างเหมาจัดทำซุ้มวิถีชีวิตขาวเล และจ้างเหมาชุดการแสดงรำวงถุ้งสามปล้อง สำหรับงานโครงการเกาะลันตาใหญ่ เที่ยวได้ทั้งปี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
210 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการเกาะลันตาใหญ่ เที่ยวได้ทั้งปี (Lanta Open All Year) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เมษายน 2562
211 จ้างเหมาจัดทำซุ้มวิถีชีวิตขาวเล และจ้างเหมาชุดการแสดงรำวงถุ้งสามปล้อง สำหรับงานโครงการเกาะลันตาใหญ่ เที่ยวได้ทั้งปี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เมษายน 2562
212 จ้างเหมาอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 300 คน เพื่อใช้ในโครงการเกาะลันตาใหญ่ เที่ยวได้ทั้งปี (Lanta open all year) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เมษายน 2562
213 ซื้อผ้าขาวม้า จำนวน 50 ผืน สำหรับโครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชนมุสลิม ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 16 เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
214 จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 5 หมู่ 8 บ้านคลองโตบ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
215 จ้างเหมาอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 130 ชุดเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมสัมมนาเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อนต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2562
216 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 479-56-0012) จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2562
217 จ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการอบรมโครงการฝึกอบรมสัมมนาเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อนต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2562
218 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 2 เครื่อง) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
219 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
220 จ้างเหมารื้อถอนซุ้มป้ายคำขวัญ อบต.เกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2562
221 จ้างเหมาเครื่องเสียง และตกแต่งสถานที่สำหรับโครงการพัฒนาทักษะส่งเสริมการเรียนรู้ระดับปฐมวัย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
222 จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 200 ชุด สำหรับโครงการพัฒนาทักษะส่งเสริมการเรียนรู้ระดับปฐมวัย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
223 จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 200 ชุด สำหรับโครงการพัฒนาทักษะส่งเสริมการเรียนรู้ระดับปฐมวัย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
224 จ้างซ่อมแซมเครื่องปั่นไฟฟ้าบ้านเกาะปอ ม.4 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
225 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการป้องกันรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2562
226 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562