ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้บำรุงรักษาเครื่องจักรกลของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
2 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการผลิตสื่อการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอตง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
3 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านควนพน หมู่ที่ 7 (กลุ่มบ้านเขาขวาง) ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองบัว-บ้านควนม่วง หมู่ที่ 2-5-7-8 (ช่วงต้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 มีนาคม 2563
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองบัว-บ้านควนม่วง หมู่ที่ 2-5-7-8 (ช่วงต้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 มีนาคม 2563
6 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายบุญสงค์ สุดสาย หมู่ที่ ๑ ถึง บ้านนายเจริญ ปานมาตย์ หมู่ที่ ๖ (ใช้แรงงานสมทบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
7 จ้างจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์กระบะยกเท ทะเบียน บบ 9704 กระบี่ (ซ่อมระบบครัทช์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
8 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ห้ามทิ้งขยะ เพื่อรณรงค์ สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนไม่ทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะและสองข้างทางแนวถนนสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
9 วัสดุอุปกรณ์ทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าสำหรับใช้ในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2563 19 มีนาคม 2563
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภท หินผุ (พร้อมขนส่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองบัว-บ้านควนม่วง หมู่ที่ 2-5-7-8 (ช่วงต้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มีนาคม 2563
12 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านควนม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มีนาคม 2563
13 ซื้อจัดซื้อจอรับภาพโปรเจคเตอร์ พร้อมขาตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๐ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนบ้านช้างตาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 มีนาคม 2563
15 จ้างซ่อมแซมกลบเกรดหลุมบ่อถนนลูกรังสายต่างๆในเขตพื้นที่ตำบลเขาดิน (สายในนา ธกส.) หมู่ที่ 2 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนบ้านช้างตาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 มีนาคม 2563
17 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากสามแยกบ้านนายสำราญ ซื่อตรง-สามแยกบ้านนายสุพรรณ บุญประกอบ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
18 ซื้อวัสดุกีฬาให้กับหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลเขาดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนบ้านช้างตาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 มีนาคม 2563
20 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ (กลุ่มบ้านควนม่วง) หมู่ที่ ๘ 27 กุมภาพันธ์ 2563
21 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
22 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านควนม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 กุมภาพันธ์ 2563
23 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์กระบะยกเททะเบียน บบ 9704 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
24 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านควนม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 กุมภาพันธ์ 2563
25 จ้างเหมาติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าภายนอกและภายในอาคารของโรงเรียนบ้านช้างตาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
26 จัดซื้อวัสดุตามโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านควนม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
27 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายควนหัวนอน-ปากบางสร้าน หมู่ที่ 1-6-9 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 กุมภาพันธ์ 2563
28 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เพื่อใช้ประจำในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2563
29 ซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดบรรจุ ๒,๕๐๐ ลิตร จำนวน ๑ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2563
30 ซื้อวัสดุอื่นของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
31 ซื้อเลื่อยยนต์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กุมภาพันธ์ 2563
32 ซื้อวัสดุอื่นๆของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กุมภาพันธ์ 2563
33 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการรับนักเรียน ของโรงเรียนบ้านช้างตาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
34 จ้างปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอตง (หลังเก่า) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563
35 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 กุมภาพันธ์ 2563
36 จ้างเปลี่ยนระบบไฟของรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-7630 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
37 จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุสุขวิถี ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
38 ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2563
39 ซื้อวัสดุสำหรับโครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและระดับตำบล ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
40 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ (กลุ่มบ้านควนม่วง) หมู่ที่ ๘ บ้านควนม่วง 29 มกราคม 2563
41 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองบัว-บ้านควนม่วง หมู่ที่ 2-5-7-8 (ช่วงต้น) 28 มกราคม 2563
42 ซื้อวัสดุสำหรับโครงการส่งเสริมเศรฐกิจพอเพียงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอตง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563
43 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาเสน่ห์ หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 27 มกราคม 2563
44 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนบ้านช้างตาย 24 มกราคม 2563
45 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนบ้านช้างตาย 24 มกราคม 2563
46 ซื้อวัสดุอื่นๆของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2563
47 จ้างโครงการซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนสายบ้านหนองบัว ม.๒-บ้่านควนม่วง ม.๘ (บ่อขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2563
48 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายควนหัวนอน-ปากบางสร้าน หมู่ที่ 1-6-9 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 มกราคม 2563
49 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายควนหัวนอน-ปากบางสร้าน หมู่ที่ 1-6-9 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 มกราคม 2563
50 โครงการปรับปรุงถนนสายควนหัวนอน-ปากบางสร้าน หมู่ที่ 1-6-9 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 21 มกราคม 2563
51 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 มกราคม 2563
52 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 มกราคม 2563
53 จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ สำหรับโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของนักเรียนโรงเรียนบ้านช้างตาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2563
54 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2563
55 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาโรงเรียนบ้านช้างตาย หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 มกราคม 2563
56 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาโรงเรียนบ้านช้างตาย หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 มกราคม 2563
57 วัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด 16 มกราคม 2563
58 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 14 มกราคม 2563
59 จ้างเหมาต่อสัญญาเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2563
60 ซื้อวัสดุก่อสร้างหินคลุกเกรด A จำนวน 40 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2563
61 ซื้อวัสดุของขวัญ ของรางวัล และวัสดุตกแต่งสถานที่และเวที ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
62 ซื้อวัสดุหินคลุก เกรด A พร้อมขนส่ง เพื่อใช้ในงานซ่อมแซมถนนสายข้าง อบต. ม.1- บ้านสองแพรก ต.ไทรทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
63 จ้างโครงการจ้างเหมาขุดวางท่อระบายน้ำหน้าอาคารโรงอาหารโรงเรียนบ้านช้างตาย หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
64 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวััสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนงานดินซีเมนต์ผสมยางพาราสายข้างโรงเรียนเขาดินประชานุกูล หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 มกราคม 2563
65 จ้างเหมารถขุดตีนตะขาบขนาดเล็กเพื่อขุดตัดระดับและขุดวางท่อระบายน้ำถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป้อมยาม-ควนตก หมู่ที่ 3 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
66 จ้างเหมาเช่าเวทีขนาด 7.20x4.50 เมตร เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด สำหรับโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
67 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมผ้าคลุม โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
68 จ้างเหมาบริการยานพาหนะ (รถตู้) สำหรับใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
69 จ้างซ่อมบำรุงมอเตอร์ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่1 บ้านกอตง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มกราคม 2563
70 จ้างเหมาเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมพัดลม ไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมติดตั้ง สำหรับโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2562
71 จ้างเหมาจัดทำป้ายต่างๆ สำหรับงานแถลงผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
72 ซื้อเครื่องขยายเสียงแบบลากจูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
73 จ้างเหมาเช่าเวที เครื่องเสียง พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
74 จ้างเหมาจัดหาอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม สำหรับงานแถลงผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ประจำปี 2556-2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
75 จ้างเหมาเช่าไฟแสงสว่าง โต๊ะ เก้าอี้ ผ้าคลุม พร้อมติดตั้ง งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556-2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
76 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาโรงเรียนบ้านช้างตาย หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ธันวาคม 2562
77 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาโรงเรียนบ้านช้างตาย หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ธันวาคม 2562
78 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
79 จ้างจัดทำวารสารรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
80 ซื้อวัสดุสำนักงานของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
81 ซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทหินผุเพื่อซ่อมถนนสายวาแวก-ต้นไทร หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2562
82 ซื้อวัสดุก่อสร้าง แบบเหล็กหล่อคอนกรีต จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2562
83 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2562
84 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาโรงเรียนบ้านช้างตาย หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ธันวาคม 2562
85 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2562
86 จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านควนม่วง-เขาขวาง หมู่ที่ ๘-๔-๗ (ช่วงต่อถนนลาดยาง) หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2562
87 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาโรงเรียนบ้านช้างตาย หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 ธันวาคม 2562
88 จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านควนม่วง-เขาขวาง หมู่ที่ ๘-๔-๗ (ช่วงต่อถนนลาดยาง) หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2562
89 จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านควนม่วง-เขาขวาง หมู่ที่ ๘-๔-๗ (ช่วงต่อถนนลาดยาง) หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2562
90 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายควนบิด หมู่ที่ ๑ -ถนนลาดยางสายบ้านยวนสาว-ถ้ำหอม หมู่ที่ ๑- และ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2562
91 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านยวนสาว หมู่ที่ ๖ บ้านถ้ำหอม ตำบลไทรทอง (ช่วงที่ ๑ และช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2562
92 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดพิธีและตกแต่งบริเวณพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามลคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2562
93 ซื้อวัสดุสำนักงานของโรงเรียนบ้านช้างตายและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอตง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2562
94 จัดซื้อวััสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนงานดินซีเมนต์ผสมยางพาราสายข้างโรงเรียนเขาดินประชานุกูล หมู่ที่ ๘ 26 พฤศจิกายน 2562
95 ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน พร้อมติดตั้ง ในห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
96 จ้างเหมารถขุดตีนตะขาบขนาดเล็กเพื่อขุดลอกคูระบายน้ำพร้อมขุดวางท่อระบายน้ำข้ามถนน ของโรงเรียนบ้านช้างตาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
97 ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
98 ซื้อวัสดุสำนักงานของกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
99 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนบ้านช้างตายและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอตง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
100 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
101 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกปริ๊นเตอร์ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
102 ซื้อวัสดุซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค 409 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
103 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
104 จ้างเหมาจัดทำคอลัมน์บทความลงนิตยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
105 ซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทหินผุ ซ่อมถนนสายบ้านนายช่าง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
106 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากสะพานคอนกรีต ม.9 ถึง สามแยกถนนลาดยางสายยวนสาว-ถ้ำหอม ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 พฤศจิกายน 2562
107 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์กระบะยกเทหมายเลขทะเบียน บบ 9704 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
108 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถขุดตีนตะขาบทะเบียน ตค 478 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
109 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 2712 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
110 จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านช้างตาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤศจิกายน 2562
111 วัสดุก่อสร้างประเภทหินผุ (พร้อมขนส่ง) 5 พฤศจิกายน 2562
112 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ และช่วงปิดภาคเรียน 1 พฤศจิกายน 2562
113 เหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้นำชุมชน 29 ตุลาคม 2562
114 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ 28 ตุลาคม 2562
115 โครงการปรับปรุงถนนสายควนหัวนอน -ปากบางสร้าน ม.1-6-9 25 ตุลาคม 2562
116 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ โต๊ะ แผ่นพื้นพาเลส เก้าอี้พร้อมผ้าคลุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ตุลาคม 2562
117 โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านยวนสาว หมู่ที่ ๖ บ้านถ้ำหอม ตำบลไทรทอง (ช่วงที่ ๑ และช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๖ 21 ตุลาคม 2562
118 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ของโรงเรียนบ้านช้างตาย (ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
119 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากสะพานคอนกรีต ม.9 ถึง สามแยกถนนลาดยางสายยวนสาว-ถ้ำหอม ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ตุลาคม 2562
120 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากสะพานคอนกรีต ม.9 ถึง สามแยกถนนลาดยางสายยวนสาว-ถ้ำหอม ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ตุลาคม 2562
121 ซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ตุลาคม 2562
122 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากสะพานคอนกรีต ม.9 ถึง สามแยกถนนลาดยางสายยวนสาว-ถ้ำหอม ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 15 ตุลาคม 2562
123 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากสะพานคอนกรีต ม.9 ถึง สามแยกถนนลาดยางสายยวนสาว-ถ้ำหอม ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 15 ตุลาคม 2562
124 จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะทะเบียน 80-7630 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ตุลาคม 2562
125 จ้างเหมารถบรรทุกย้ายรถขุดตีนตะขาบทะเบียน ตค 478 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ตุลาคม 2562
126 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านช้างตาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
127 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ ล้อวัดระยะ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
128 จ้างเพิ่มประสิทธิภาพการบริการเพื่อประชาชนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
129 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
130 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ ล้อวัดระยะ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
131 ซื้อน้ำดื่มสำหรับนักเรียนของโรงเรียนบ้านช้างตายและของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอตงประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
132 ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน และใช้ในการปฏิบัติงานต่างๆ ของ อบต.เขาดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
133 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสิรมสุขภาพโรงเรียนบ้านช้างตาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
134 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ ล้อวัดระยะ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
135 ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
136 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
137 ซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตััน ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2562
138 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2562
139 จ้างเหมาบริการจัดหาอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม1 มื้อ สำหรับกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2562
140 จ้างจ้างเหมาบริการจัดตกแต่งสถานที่ สำหรับกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2562
141 จ้างเหมาบริการจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ สำหรับกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2562
142 จ้างเหมาบริการแม่บ้่านทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอตง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
143 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านช้างตาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
144 จ้างเหมาบริการกวาด ปรับ เกลี่ย บ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
145 ซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทดินลูกรังพร้อมขนส่งเพื่อซ่อมแซมถนนจำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
146 จ้างตัดหญ้าพร้อมทั้งฉีดหญ้าทางเท้าสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
147 จ้างทำป้าย สำหรับใช้ในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านช้างตาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
148 ซื้อวัสดุเครื่องดนตรีของโรงเรียนบ้านช้างตาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
149 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านช้างตาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
150 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 2712 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
151 ซื้อวัสดุการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอตง จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
152 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอตง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
153 โครงการก่อสร้างสนามกีฬาโรงเรียนบ้านช้างตาย หมู่ที่ ๓ 18 กันยายน 2562
154 จ้างซ่อมเปลี่ยนระบบช่วงล่างรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 2712 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
155 ประกวดราคาซื้อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป้อมยาม-ควนตก หมู่ที่ ๓ บ้านช้างตาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 กันยายน 2562
156 ประกวดราคาซื้อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมิตรอุดม (บ้านนายจวง) หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 กันยายน 2562
157 ซื้อพันธุ์ไม้เพื่อใช้ในโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตำบลเขาดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
158 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาเครื่องจักรกลก่อสร้างงานชั้นพื้นทาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านทับพรุ หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาดิน-บ้านเขาปละ หมู่ที่ ๘ ตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 กันยายน 2562
159 ซื้อเตียงผู้ป่วยสำหรับโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอตง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
160 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของโรงเรียนบ้านช้างตายและ ศพด.บ้านกอตง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
161 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวััสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนงานดินซีเมนต์ผสมยางพาราสายข้างโรงเรียนเขาดินประชานุกูล หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กันยายน 2562
162 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวััสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนงานดินซีเมนต์ผสมยางพาราสายข้างโรงเรียนเขาดินประชานุกูล หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กันยายน 2562
163 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตััน ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ 10 กันยายน 2562
164 ซื้อวัสดุหินผุ สำหรับซ่อมแซมถนนสายสายไสนุ่นหมู่ที่ 1-บ้านสองแพรก ตำบลไทรทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
165 ซื้อวัสดุหินผุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
166 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
167 จ้างเหมารถตู้และรถบัสปรับอากาศสำหรับกิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบพื้นที่จังหวัดชลบุรี และพื้นที่ศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้อง (โครงการผู้สูงอายุอยู่ดีมีสุข 2562 โรงเรียนผู้สูงอายุสุขวิถี ตำบลเขาดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
168 จ้างเหมาบริการรถตู้และรถบัสปรับอากาศสำหรับกิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบพื้นที่จังหวัดชลบุรีและสถานที่ศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
169 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 สิงหาคม 2562
170 จ้างเหมาบริการรถตู้และรถบัสปรับอากาศสำหรับกิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบพื้นที่จังหวัดชลบุรีและสถานที่ศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
171 วัสดุหมึกคอมพิวเตอร์สำหรับโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 28 สิงหาคม 2562
172 ประกวดราคาซื้อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป้อมยาม-ควนตก หมู่ที่ ๓ บ้านช้างตาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 สิงหาคม 2562
173 ประกวดราคาซื้อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมิตรอุดม (บ้านนายจวง) หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 สิงหาคม 2562
174 ประกวดราคาซื้อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป้อมยาม-ควนตก หมู่ที่ ๓ บ้านช้างตาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 สิงหาคม 2562
175 ประกวดราคาซื้อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมิตรอุดม (บ้านนายจวง) หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 สิงหาคม 2562
176 วัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการบริหารจัดการขยะโรงเรียนบ้านช้างตาย 27 สิงหาคม 2562
177 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากสะพานคอนกรีต หมู่ที่ ๙ ถึงสามแยกถนนลาดยางสายยวนสาว-ถ้ำหอม ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 สิงหาคม 2562
178 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์กระบะยกเททะเบียน 80-4365 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
179 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาเครื่องจักรกลก่อสร้างงานชั้นพื้นทาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านทับพรุ หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาดิน-บ้านเขาปละ หมู่ที่ ๘ ตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 สิงหาคม 2562
180 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากสะพานคอนกรีต หมู่ที่ ๙ ถึงสามแยกถนนลาดยางสายยวนสาว-ถ้ำหอม ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 สิงหาคม 2562
181 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากสะพานคอนกรีต หมู่ที่ ๙ ถึงสามแยกถนนลาดยางสายยวนสาว-ถ้ำหอม ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 สิงหาคม 2562
182 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาเครื่องจักรกลก่อสร้างงานชั้นพื้นทาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านทับพรุ หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาดิน-บ้านเขาปละ หมู่ที่ ๘ ตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 สิงหาคม 2562
183 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป้อมยาม-ควนตก หมู่ที่ ๓ บ้านช้างตาย 20 สิงหาคม 2562
184 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมิตรอุดม (บ้านนายจวง) หมู่ที่ ๔ 20 สิงหาคม 2562
185 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เพื่อใช้ในกิจการประปาหมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
186 ซื้อโต๊ะโรงอาหารพร้อมเก้าอี้ของโรงเรียนบ้านช้างตาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
187 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากสะพานคอนกรีต หมู่ที่ ๙ ถึงสามแยกถนนลาดยางสายยวนสาว-ถ้ำหอม ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 19 สิงหาคม 2562
188 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากสะพานคอนกรีต หมู่ที่ ๙ ถึงสามแยก ถนนลาดยางสายยวนสาว-ถ้ำหอม ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 19 สิงหาคม 2562
189 ซื้อโต๊ะและเก้าอี้นักเรียนของโรงเรียนบ้านช้างตาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
190 จ้างสถาบันในระดับอุดมศึกษาเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
191 จ้างเหมาเครื่องจักรกลก่อสร้างงานชั้นพื้นทาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านทับพรุ หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาดิน-บ้านเขาปละ หมู่ที่ ๘ ตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 16 สิงหาคม 2562
192 จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านช้างตาย คันที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
193 จ้างจ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านช้างตาย คันที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
194 จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านช้างตาย คันที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
195 จ้างซ่อมบำรุงรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค 409 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 020-56-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
196 จ้างโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนบ้านช้างตาย หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
197 ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
198 จ้างเปลี่ยนกล่องอัฟโปรแกรมใหม่ของรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-7630 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
199 จ้างปรับปรุงแผนที่แม่บทตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
200 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนบ้านช้างตาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 สิงหาคม 2562
201 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนหัวนอน-ปากบางสร้าน หมู่ที่ 1-6-9 (ช่วงหมู่ที่ ๙) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 สิงหาคม 2562
202 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนหัวนอน-ปากบางสร้าน หมู่ที่ 1-6-9 (ช่วงหมู่ที่ ๙) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 สิงหาคม 2562
203 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนบ้านช้างตาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 สิงหาคม 2562
204 ซื้อพัสดุสำหรับใช้ในโครงการผู้สูงอายุอยู่ดีมีสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
205 ซื้อวัสดุเพื่อปรับปรุงถนนหน้าอาคารเรียนอนุบาลและคันดินบริเวณระหว่างศาลาหมู่บ้านกับอาคารเรียนหลังเก่าของโรงเรียนบ้านช้างตาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 สิงหาคม 2562
206 จ้างตัดหญ้าบริเวณสองข้างทางถนนสายควนทััง-เขาแก้ว (ตั้งแต่สามแยกควนทัง ไปถึง หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน และบริเวณสองข้างทางถนนสายควนทัง-กอตง ม.1-2-8 (สาย กบ 4011) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
207 จ้างจ้างเหมา เช่า เต็นท์ พร้อมผ้าระบาย จำนวน ๓ หลัง ,เช่าเหมาโต๊ะ พร้อมผ้าปูโต๊ะ จำนวน ๒๕ ตัว, เช่าเหมาผ้าคลุมเก้าอี้พร้อมโบว์ จำนวน ๑๕๐ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
208 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ คนนั่ง จำนวน ๑ คัน และรถตู้ปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ คนนั่ง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562
209 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามโครงการจัดงานต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอตง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562
210 จ้างรถบรรทุกย้ายรถขุดตีนตะขาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
211 จ้างรถบรรทุกย้ายรถขุดตีนตะขาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
212 ซื้อแก๊สแอลพีจีและก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
213 จ้างซ่อมบำรุงมอเตอร์ระบบประปาหมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
214 จ้างซ่อมแซมท่อลอด (คลองโรงเลื้อย) ถนนสายคลองราโพธิ์-ต้นแซะ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
215 จ้างซ่อมแซมท่อลอด (คลองโรงเลื้อย) ถนนสายคลองราโพธิ์-ต้นแซะ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
216 จ้างซ่อมแซมท่อลอด (คลองโรงเลื้อย) ถนนสายคลองราโพธิ์-ต้นแซะ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
217 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการโตไปไม่โกง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2562
218 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับใช้กับรถขุดตีนตะขาบและรถบรรทุกหกล้อ ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2562
219 ซื้อกระเป๋าผ้าสำหรับใส่เอกสารอบรมโครงการโตไปไม่โกง (คนรุ่นใหม่ หัวใจอาสา) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2562
220 จ้างรถบรรทุกย้ายรถขุดตีนตะขาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2562
221 ซื้อกระเป๋าผ้าสำหรับใส่เอกสารอบรมโครงการโตไปไม่โกง (คนรุ่นใหม่ หัวใจอาสา) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
222 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียนเครือข่ายเขาพนม ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
223 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาโรงเรียนบ้านช้างตาย หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 กรกฎาคม 2562
224 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาโรงเรียนบ้านช้างตาย หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 กรกฎาคม 2562
225 จัดซื้อเรือยนต์ จำนวน ๑ ลำ 9 กรกฎาคม 2562
226 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
227 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์กระบะยกเททะเบียน บบ 9704 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
228 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2562
229 จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบเน็ตเวิร์ค สำหรับโครงการค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ของโรงเรียนบ้านช้างตาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2562
230 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ 2 กรกฎาคม 2562
231 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาโรงเรียนบ้านช้างตาย หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 กรกฎาคม 2562
232 จ้างซ่อมบำรุงรถขยะหมายเลขทะเบียน 80-7630 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2562
233 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28  มิถุนายน  2562
234 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20  มิถุนายน  2562
235 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 และช่วงปิดภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2562
236 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 และช่วงปิดภาคเรียน 19  มิถุนายน  2562
237 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมป้ายแขวนคอและใบทะเบียนประวัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2562
238 จ้างซ่อมบำรุงมอเตอร์ของระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านกอตง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2562
239 จ้างเหมารถตู้ตามโครงการจัดส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๒ คันที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
240 จ้างเหมารถตู้ตามโครงการจัดส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562 คันที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
241 จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการผู้สูงอายุอยู่ดีมีสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
242 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของโรงเรียนบ้านช้างตายและของ ศพด.บ้านกอตง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
243 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางของ อบต.เขาดิน หมายเลขทะเบียน กข 2712 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
244 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เรือยนต์ จำนวน ๑ ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
245 ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6  มิถุนายน  2562
246 จ้างรถบรรทุกย้ายรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค 478 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2562
247 จ้างทำป้ายบอกทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2562
248 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนบ้านช้างตาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4  มิถุนายน  2562
249 ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2562
250 จ้างโครงการซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนสายควนม่วง-ควนพน (ช่วงบ้านราษฎรหวงแหน) ต่อถนนลาดยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2562
251 จ้างซ่อมบำรุงรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค 478 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2562
252 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนหัวนอน-ปากบางสร้าน หมู่ที่ 1-6-9 (ช่วงหมู่ที่ ๙) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 พฤษภาคม 2562
253 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์กระบะยกเท ทะเบียน บบ 9704 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
254 ซื้อวัสดุสำนักงานของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
255 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ซ่อมบำรุงรถขุดตีนตะขาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
256 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
257 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
258 โครงการก่อสร้างสนามกีฬาโรงเรียนบ้านช้างตาย หมู่ที่ ๓ 24 พฤษภาคม 2562
259 โครงการก่อสร้างสนามกีฬาโรงเรียนบ้านช้างตาย หมู่ที่ ๓ 24 พฤษภาคม 2562
260 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนบ้านช้างตายและของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอตง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2562
261 ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2562
262 ซื้อผ้าปูโต๊ะเอนกประสงค์สำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤษภาคม 2562
263 ซื้อวัสดุสำนักงานของโรงเรียนบ้านช้างตายและของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอตง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤษภาคม 2562
264 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 และช่วงปิดภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
265 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 และช่วงปิดภาคเรียน 21 พฤษภาคม 2562
266 จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอตง (หลังเก่า) หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤษภาคม 2562
267 ซื้อวัสดุแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2562
268 จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านช้างตาย คันที่ 3 นางสาวอรสา รัตนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
269 จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านช้างตาย คันที่ 4 นายพรชัย บุญฤทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
270 จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านช้างตาย คันที่ 2 นางสาวดวงกมล เสนาะกลิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
271 จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านช้างตาย ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 คันที่ 1 นายเจษฎา บุญฤทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
272 จ้างเหมารถบรรทุกหกล้อเพื่อดำเนินการขนดินไปกลบหลุมบ่อถนนสายต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤษภาคม 2562
273 จ้างปรับปรุงต่อเติมผนังห้องเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอตง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2562
274 จ้างติดตั้งผ้าม่านอาคารเรียนหลังใหม่ของโรงเรียนบ้านช้างตาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2562
275 โครงการก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนบ้านช้างตาย 3 พฤษภาคม 2562
276 โครงการก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนบ้านช้างตาย 3 พฤษภาคม 2562
277 จ้างทำป้ายไวนิลติดตั้งบริเวณตลาดนัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
278 จ้างซ่อมแซมท่อลอดถนนสายควนขร่อย-ราษฎรหวงแหน หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
279 ซื้อพันธ์ไม้กิจกรรมถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
280 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์กระบะยกเท ทะเบียน บบ 9704 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2562
281 ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
282 ซื้อวัสดุหลอดไฟฟ้าอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เมษายน 2562
283 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๓ ตัน ชนิด ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๐ ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 เมษายน 2562
284 จ้างเหมาบริการเช่าเต๊นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และไฟส่องสว่าง โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
285 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของโรงเรียนบ้านช้างตายและของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2562
286 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2562
287 ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
288 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้สำหรับโ่ครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
289 จ้างเหมารถบรรทุกย้ายรถขุดตีนตะขาบ เพื่อแก้ปัญหาบ่อขยะในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลเขาดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
290 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายให้กับสมาชิก อปพร.อบต.เขาดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
291 ซื้อวัสดุกีฬาให้กับหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลเขาดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562
292 ซื้อตู้แช่อาหารของโรงเรียนบ้านช้างตาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562