ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของโรงเรียนบ้านช้างตาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของโรงเรียนบ้านช้างตาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
3 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอตง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2563
4 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2563
5 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ครั้งที่ 2 1 กรกฎาคม 2563
6 จ้างโครงการจ้างเหมาบริการรถรับ - ส่งเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านช้างตาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
7 จ้างโครงการจ้างเหมารถรับ - ส่งเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านช้างตาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
8 จ้างโครงการจ้างเหมารถรับ - ส่งเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านช้างตาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
9 จ้างโครงการจ้างเหมาบริการรถรับ - ส่งเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านช้างตาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
10 ซื้อจัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
11 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านช้างตาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
12 จ้างประกอบอุปกรณ์ โครงการจัดหาตะแกรงใส่อุปกรณ์กีฬาแบบมีล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2563
13 จ้างโครงการขยายท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านควนหัวนอน หมู่ที่ 9 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
14 ซื้อพัสดุสำหรับจัดถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2563
15 ซื้อพัสดุสำหรับจัดถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2563
16 ซื้อพัสดุสำหรับจัดถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2563
17 ซื้อพัสดุสำหรับจัดถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  มิถุนายน  2563
18 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  มิถุนายน  2563
19 จ้างออกแบบโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนและปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15  มิถุนายน  2563
20 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 และช่วงปิดภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15  มิถุนายน  2563
21 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2563
22 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2563
23 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2563
24 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2563
25 ซื้อพัสดุสำหรับจัดถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2563
26 จ้างเหมาตัดหญ้าพร้อมฉีดหญ้าสองข้างทาง ถนนสาย กบ ๑๐๒๐ แยกทางหลวง หมายเลข ๔ ถึงบ้านกอตง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2563
27 ซื้อพัสดุสำหรับจัดถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
28 โครงการขยายท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านควนหัวนอน หมู่ที่ 9 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 11  มิถุนายน  2563
29 ซื้อวัสุก่อสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอตง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2563
30 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 และช่วงปิดภาคเรียน 10  มิถุนายน  2563
31 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 และช่วงปิดภาคเรียน 10  มิถุนายน  2563
32 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 และช่วงปิดภาคเรียน 10  มิถุนายน  2563
33 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 และช่วงปิดภาคเรียน 10  มิถุนายน  2563
34 ซื้อวัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในโรงเรียนบ้านช้างตาย หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ (ใช้แรงงานหมู่บ้านสมทบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2563
35 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของระดับอนุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2563
36 ซื้อวัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในโรงเรียนบ้านช้างตาย หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ (ใช้แรงงานหมู่บ้านสมทบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2563
37 ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2563
38 จ้างออกแบบโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนและปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2563
39 จ้างออกแบบโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนและปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2563
40 ซื้อวัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในโรงเรียนบ้านช้างตาย หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ (ใช้แรงงานหมู่บ้านสมทบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2563
41 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้ในการบำรุงรักษารถขุดตีนตะขาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1  มิถุนายน  2563
42 จ้างออกแบบโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนและปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
43 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2563
44 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2563
45 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2563
46 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2563
47 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2563
48 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 25 พฤษภาคม 2563
49 จ้างเหมาบริการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานตามมาตรการผ่อนปรนตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ ฉบับที่ 13/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2563
50 จ้างประกอบอุปกรณ์ โครงการจัดหาตะแกรงใส่อุปกรณ์กีฬาแบบมีล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2563
51 จ้างประกอบอุปกรณ์ โครงการจัดหาตะแกรงใส่อุปกรณ์กีฬาแบบมีล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2563
52 จ้างประกอบอุปกรณ์ โครงการจัดหาตะแกรงใส่อุปกรณ์กีฬาแบบมีล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2563
53 จ้างเหมาบริการรถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก เพื่อดำเนินการงานขุดขึ้นรูปถนน ถมไหล่ทางดินลูกรังตามโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านควนม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
54 ซื้อตู้เก็บอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับโครงการจัดหาตู้เก็บอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนบ้านช้างตาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
55 จ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมบริเวณศูนย์ข้อมูลบริการนักท่องเที่ยว หมู่ที่ 9 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
56 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (บ้านราษฎหวงแหน) หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 พฤษภาคม 2563
57 ซื้อพัสดุสำหรับจัดถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
58 จ้างซ่อมแซมกลบเกรดหลุมบ่อถนนลูกรังสายประชาอาษา (ช่วงปลาย) หมู่ที่ 9 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
59 ซื้อพัสดุสำหรับจัดถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
60 ซื้อพัสดุสำหรับจัดถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาเสน่ห์ หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 เมษายน 2563
62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอล ขนาดความกว้าง ๙๕.๔๐ เมตร ความยาว ๑๘๐.๓๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 เมษายน 2563
63 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องทางสาธารณะ ในเขตพื้นที่ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ (กลุ่มบ้านควนม่วง) หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 เมษายน 2563
65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองบัว-บ้านควนม่วง หมู่ที่ 2-5-7-8 (ช่วงต้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 เมษายน 2563
66 ซื้อใบเสร็จรับเงินและวัสดุแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
67 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องทางสาธารณะ ในเขตพื้นที่ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
68 จ้างจ้างเหมารถบรรทุกย้ายรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค 478 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
69 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องทางสาธารณะ ในเขตพื้นที่ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
70 ซื้อหนังสือเรียน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
71 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านช้างตาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2563
72 ซื้อวัสดุแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
73 ซื้อโครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนบ้านช้างตาย องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563
74 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภท ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563
75 จ้างเหมาบริการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563
76 จ้างเหมารถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
77 จ้างเหมาเปลี่ยนแบตเตอรี่รถขยะ ทะเบียน 80-7630 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
78 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาเสน่ห์ หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 เมษายน 2563
79 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ (กลุ่มบ้านควนม่วง) หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 เมษายน 2563
80 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ (กลุ่มบ้านควนม่วง) หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 เมษายน 2563
81 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาเสน่ห์ หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 เมษายน 2563
82 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอล ขนาดความกว้าง ๙๕.๔๐ เมตร ความยาว ๑๘๐.๓๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 เมษายน 2563
83 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (บ้านราษฎหวงแหน) หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 เมษายน 2563
84 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอล ขนาดความกว้าง ๙๕.๔๐ เมตร ความยาว ๑๘๐.๓๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 เมษายน 2563
85 ซื้อวัสดุซ่อมบำรุงรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค 409 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
86 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (บ้านราษฎหวงแหน) หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 เมษายน 2563
87 จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หลังห้องน้ำ-ห้องส้วม สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน บ้านกอตง หมู่ที่ 1 จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
88 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (บ้านราษฎหวงแหน) หมู่ที่ ๗ 9 เมษายน 2563
89 ซื้อวัสดุซ่อมบำรุงรถขุดตีนตะขาบทะเบียน ตค 478 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
90 จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด ถนนลาดยางควนทัง-กอตง กบ 4011 บ้านกอตง หมู่ที่ 1 จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
91 ซื้อวัสดุแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
92 โครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอล ขนาดความกว้าง ๙๕.๔๐ เมตร ความยาว ๑๘๐.๓๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 8 เมษายน 2563
93 โครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอล ขนาดความกว้าง ๙๕.๔๐ เมตร ความยาว ๑๘๐.๓๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน หมู่ที่ ๓ บ้านช้างตาย 8 เมษายน 2563
94 ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างลูกรังสายคุ้มบ้านท่อ หมู่ที่ ๒-บ้านควนม่วง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
95 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนบ้านช้างตาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 เมษายน 2563
96 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการผลิตสื่อการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอตง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
97 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้บำรุงรักษาเครื่องจักรกลของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
98 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านควนพน หมู่ที่ 7 (กลุ่มบ้านเขาขวาง) ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
99 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองบัว-บ้านควนม่วง หมู่ที่ 2-5-7-8 (ช่วงต้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 มีนาคม 2563
100 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองบัว-บ้านควนม่วง หมู่ที่ 2-5-7-8 (ช่วงต้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 มีนาคม 2563
101 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายบุญสงค์ สุดสาย หมู่ที่ ๑ ถึง บ้านนายเจริญ ปานมาตย์ หมู่ที่ ๖ (ใช้แรงงานสมทบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
102 จ้างจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์กระบะยกเท ทะเบียน บบ 9704 กระบี่ (ซ่อมระบบครัทช์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
103 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ห้ามทิ้งขยะ เพื่อรณรงค์ สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนไม่ทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะและสองข้างทางแนวถนนสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
104 วัสดุอุปกรณ์ทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าสำหรับใช้ในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2563 19 มีนาคม 2563
105 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภท หินผุ (พร้อมขนส่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
106 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองบัว-บ้านควนม่วง หมู่ที่ 2-5-7-8 (ช่วงต้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มีนาคม 2563
107 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านควนม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มีนาคม 2563
108 ซื้อจัดซื้อจอรับภาพโปรเจคเตอร์ พร้อมขาตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๐ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
109 จ้างซ่อมแซมกลบเกรดหลุมบ่อถนนลูกรังสายต่างๆในเขตพื้นที่ตำบลเขาดิน (สายในนา ธกส.) หมู่ที่ 2 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
110 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนบ้านช้างตาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 มีนาคม 2563
111 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนบ้านช้างตาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 มีนาคม 2563
112 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากสามแยกบ้านนายสำราญ ซื่อตรง-สามแยกบ้านนายสุพรรณ บุญประกอบ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
113 ซื้อวัสดุกีฬาให้กับหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลเขาดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
114 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนบ้านช้างตาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 มีนาคม 2563
115 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
116 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ (กลุ่มบ้านควนม่วง) หมู่ที่ ๘ 27 กุมภาพันธ์ 2563
117 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านควนม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 กุมภาพันธ์ 2563
118 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านควนม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 กุมภาพันธ์ 2563
119 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์กระบะยกเททะเบียน บบ 9704 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
120 จ้างเหมาติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าภายนอกและภายในอาคารของโรงเรียนบ้านช้างตาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
121 ซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดบรรจุ ๒,๕๐๐ ลิตร จำนวน ๑ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2563
122 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายควนหัวนอน-ปากบางสร้าน หมู่ที่ 1-6-9 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 กุมภาพันธ์ 2563
123 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เพื่อใช้ประจำในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2563
124 จัดซื้อวัสดุตามโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านควนม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
125 ซื้อวัสดุอื่นของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
126 ซื้อวัสดุอื่นๆของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กุมภาพันธ์ 2563
127 ซื้อเลื่อยยนต์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กุมภาพันธ์ 2563
128 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการรับนักเรียน ของโรงเรียนบ้านช้างตาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
129 จ้างปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอตง (หลังเก่า) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563
130 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 กุมภาพันธ์ 2563
131 จ้างเปลี่ยนระบบไฟของรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-7630 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
132 จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุสุขวิถี ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
133 ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2563
134 ซื้อวัสดุสำหรับโครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและระดับตำบล ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
135 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ (กลุ่มบ้านควนม่วง) หมู่ที่ ๘ บ้านควนม่วง 29 มกราคม 2563
136 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองบัว-บ้านควนม่วง หมู่ที่ 2-5-7-8 (ช่วงต้น) 28 มกราคม 2563
137 ซื้อวัสดุสำหรับโครงการส่งเสริมเศรฐกิจพอเพียงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอตง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563
138 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาเสน่ห์ หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 27 มกราคม 2563
139 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนบ้านช้างตาย 24 มกราคม 2563
140 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนบ้านช้างตาย 24 มกราคม 2563
141 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายควนหัวนอน-ปากบางสร้าน หมู่ที่ 1-6-9 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 มกราคม 2563
142 จ้างโครงการซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนสายบ้านหนองบัว ม.๒-บ้่านควนม่วง ม.๘ (บ่อขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2563
143 ซื้อวัสดุอื่นๆของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2563
144 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายควนหัวนอน-ปากบางสร้าน หมู่ที่ 1-6-9 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 มกราคม 2563
145 โครงการปรับปรุงถนนสายควนหัวนอน-ปากบางสร้าน หมู่ที่ 1-6-9 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 21 มกราคม 2563
146 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 มกราคม 2563
147 จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ สำหรับโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของนักเรียนโรงเรียนบ้านช้างตาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2563
148 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 มกราคม 2563
149 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2563
150 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาโรงเรียนบ้านช้างตาย หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 มกราคม 2563
151 วัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด 16 มกราคม 2563
152 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาโรงเรียนบ้านช้างตาย หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 มกราคม 2563
153 จ้างเหมาต่อสัญญาเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2563
154 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 14 มกราคม 2563
155 ซื้อวัสดุก่อสร้างหินคลุกเกรด A จำนวน 40 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2563
156 ซื้อวัสดุของขวัญ ของรางวัล และวัสดุตกแต่งสถานที่และเวที ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
157 ซื้อวัสดุหินคลุก เกรด A พร้อมขนส่ง เพื่อใช้ในงานซ่อมแซมถนนสายข้าง อบต. ม.1- บ้านสองแพรก ต.ไทรทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
158 จ้างโครงการจ้างเหมาขุดวางท่อระบายน้ำหน้าอาคารโรงอาหารโรงเรียนบ้านช้างตาย หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
159 จ้างเหมาเช่าเวทีขนาด 7.20x4.50 เมตร เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด สำหรับโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
160 จ้างเหมารถขุดตีนตะขาบขนาดเล็กเพื่อขุดตัดระดับและขุดวางท่อระบายน้ำถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป้อมยาม-ควนตก หมู่ที่ 3 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
161 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวััสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนงานดินซีเมนต์ผสมยางพาราสายข้างโรงเรียนเขาดินประชานุกูล หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 มกราคม 2563
162 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมผ้าคลุม โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
163 จ้างเหมาบริการยานพาหนะ (รถตู้) สำหรับใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
164 จ้างซ่อมบำรุงมอเตอร์ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่1 บ้านกอตง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มกราคม 2563
165 จ้างเหมาเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมพัดลม ไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมติดตั้ง สำหรับโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2562
166 จ้างเหมาเช่าเวที เครื่องเสียง พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
167 ซื้อเครื่องขยายเสียงแบบลากจูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
168 จ้างเหมาจัดทำป้ายต่างๆ สำหรับงานแถลงผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
169 จ้างเหมาจัดหาอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม สำหรับงานแถลงผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ประจำปี 2556-2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
170 จ้างเหมาเช่าไฟแสงสว่าง โต๊ะ เก้าอี้ ผ้าคลุม พร้อมติดตั้ง งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556-2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
171 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาโรงเรียนบ้านช้างตาย หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ธันวาคม 2562
172 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาโรงเรียนบ้านช้างตาย หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ธันวาคม 2562
173 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
174 จ้างจัดทำวารสารรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
175 ซื้อวัสดุสำนักงานของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
176 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาโรงเรียนบ้านช้างตาย หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ธันวาคม 2562
177 ซื้อวัสดุก่อสร้าง แบบเหล็กหล่อคอนกรีต จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2562
178 ซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทหินผุเพื่อซ่อมถนนสายวาแวก-ต้นไทร หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2562
179 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2562
180 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2562
181 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาโรงเรียนบ้านช้างตาย หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 ธันวาคม 2562
182 จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านควนม่วง-เขาขวาง หมู่ที่ ๘-๔-๗ (ช่วงต่อถนนลาดยาง) หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2562
183 จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านควนม่วง-เขาขวาง หมู่ที่ ๘-๔-๗ (ช่วงต่อถนนลาดยาง) หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2562
184 จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านควนม่วง-เขาขวาง หมู่ที่ ๘-๔-๗ (ช่วงต่อถนนลาดยาง) หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2562
185 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านยวนสาว หมู่ที่ ๖ บ้านถ้ำหอม ตำบลไทรทอง (ช่วงที่ ๑ และช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2562
186 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายควนบิด หมู่ที่ ๑ -ถนนลาดยางสายบ้านยวนสาว-ถ้ำหอม หมู่ที่ ๑- และ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2562
187 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดพิธีและตกแต่งบริเวณพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามลคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2562
188 ซื้อวัสดุสำนักงานของโรงเรียนบ้านช้างตายและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอตง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2562
189 จัดซื้อวััสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนงานดินซีเมนต์ผสมยางพาราสายข้างโรงเรียนเขาดินประชานุกูล หมู่ที่ ๘ 26 พฤศจิกายน 2562
190 ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน พร้อมติดตั้ง ในห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
191 จ้างเหมารถขุดตีนตะขาบขนาดเล็กเพื่อขุดลอกคูระบายน้ำพร้อมขุดวางท่อระบายน้ำข้ามถนน ของโรงเรียนบ้านช้างตาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
192 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
193 ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
194 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกปริ๊นเตอร์ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
195 ซื้อวัสดุสำนักงานของกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
196 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนบ้านช้างตายและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอตง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
197 ซื้อวัสดุซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค 409 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
198 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
199 จ้างเหมาจัดทำคอลัมน์บทความลงนิตยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
200 ซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทหินผุ ซ่อมถนนสายบ้านนายช่าง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
201 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์กระบะยกเทหมายเลขทะเบียน บบ 9704 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
202 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 2712 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
203 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากสะพานคอนกรีต ม.9 ถึง สามแยกถนนลาดยางสายยวนสาว-ถ้ำหอม ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 พฤศจิกายน 2562
204 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถขุดตีนตะขาบทะเบียน ตค 478 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
205 จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านช้างตาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤศจิกายน 2562
206 วัสดุก่อสร้างประเภทหินผุ (พร้อมขนส่ง) 5 พฤศจิกายน 2562
207 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ และช่วงปิดภาคเรียน 1 พฤศจิกายน 2562
208 เหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้นำชุมชน 29 ตุลาคม 2562
209 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ 28 ตุลาคม 2562
210 โครงการปรับปรุงถนนสายควนหัวนอน -ปากบางสร้าน ม.1-6-9 25 ตุลาคม 2562
211 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ โต๊ะ แผ่นพื้นพาเลส เก้าอี้พร้อมผ้าคลุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ตุลาคม 2562
212 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ของโรงเรียนบ้านช้างตาย (ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
213 โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านยวนสาว หมู่ที่ ๖ บ้านถ้ำหอม ตำบลไทรทอง (ช่วงที่ ๑ และช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๖ 21 ตุลาคม 2562
214 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากสะพานคอนกรีต ม.9 ถึง สามแยกถนนลาดยางสายยวนสาว-ถ้ำหอม ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ตุลาคม 2562
215 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากสะพานคอนกรีต ม.9 ถึง สามแยกถนนลาดยางสายยวนสาว-ถ้ำหอม ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ตุลาคม 2562
216 ซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ตุลาคม 2562
217 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากสะพานคอนกรีต ม.9 ถึง สามแยกถนนลาดยางสายยวนสาว-ถ้ำหอม ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 15 ตุลาคม 2562
218 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากสะพานคอนกรีต ม.9 ถึง สามแยกถนนลาดยางสายยวนสาว-ถ้ำหอม ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 15 ตุลาคม 2562
219 จ้างเหมารถบรรทุกย้ายรถขุดตีนตะขาบทะเบียน ตค 478 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ตุลาคม 2562
220 จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะทะเบียน 80-7630 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ตุลาคม 2562
221 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านช้างตาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
222 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ ล้อวัดระยะ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
223 ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน และใช้ในการปฏิบัติงานต่างๆ ของ อบต.เขาดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
224 จ้างเพิ่มประสิทธิภาพการบริการเพื่อประชาชนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
225 ซื้อน้ำดื่มสำหรับนักเรียนของโรงเรียนบ้านช้างตายและของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอตงประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
226 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ ล้อวัดระยะ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
227 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
228 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสิรมสุขภาพโรงเรียนบ้านช้างตาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
229 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ ล้อวัดระยะ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
230 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
231 ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
232 จ้างเหมาบริการจัดหาอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม1 มื้อ สำหรับกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2562
233 จ้างเหมาบริการจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ สำหรับกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2562
234 ซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตััน ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2562
235 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2562
236 จ้างจ้างเหมาบริการจัดตกแต่งสถานที่ สำหรับกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2562
237 จ้างเหมาบริการแม่บ้่านทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอตง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
238 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านช้างตาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
239 จ้างตัดหญ้าพร้อมทั้งฉีดหญ้าทางเท้าสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
240 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านช้างตาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
241 ซื้อวัสดุเครื่องดนตรีของโรงเรียนบ้านช้างตาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
242 ซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทดินลูกรังพร้อมขนส่งเพื่อซ่อมแซมถนนจำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
243 จ้างเหมาบริการกวาด ปรับ เกลี่ย บ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
244 จ้างทำป้าย สำหรับใช้ในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านช้างตาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
245 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 2712 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
246 ซื้อวัสดุการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอตง จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
247 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอตง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
248 จ้างซ่อมเปลี่ยนระบบช่วงล่างรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 2712 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
249 ซื้อพันธุ์ไม้เพื่อใช้ในโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตำบลเขาดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
250 ประกวดราคาซื้อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป้อมยาม-ควนตก หมู่ที่ ๓ บ้านช้างตาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 กันยายน 2562
251 โครงการก่อสร้างสนามกีฬาโรงเรียนบ้านช้างตาย หมู่ที่ ๓ 18 กันยายน 2562
252 ประกวดราคาซื้อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมิตรอุดม (บ้านนายจวง) หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 กันยายน 2562
253 ซื้อเตียงผู้ป่วยสำหรับโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอตง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
254 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาเครื่องจักรกลก่อสร้างงานชั้นพื้นทาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านทับพรุ หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาดิน-บ้านเขาปละ หมู่ที่ ๘ ตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 กันยายน 2562
255 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของโรงเรียนบ้านช้างตายและ ศพด.บ้านกอตง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
256 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวััสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนงานดินซีเมนต์ผสมยางพาราสายข้างโรงเรียนเขาดินประชานุกูล หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กันยายน 2562
257 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวััสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนงานดินซีเมนต์ผสมยางพาราสายข้างโรงเรียนเขาดินประชานุกูล หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กันยายน 2562
258 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตััน ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ 10 กันยายน 2562
259 ซื้อวัสดุหินผุ สำหรับซ่อมแซมถนนสายสายไสนุ่นหมู่ที่ 1-บ้านสองแพรก ตำบลไทรทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
260 ซื้อวัสดุหินผุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
261 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
262 จ้างเหมาบริการรถตู้และรถบัสปรับอากาศสำหรับกิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบพื้นที่จังหวัดชลบุรีและสถานที่ศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
263 จ้างเหมารถตู้และรถบัสปรับอากาศสำหรับกิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบพื้นที่จังหวัดชลบุรี และพื้นที่ศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้อง (โครงการผู้สูงอายุอยู่ดีมีสุข 2562 โรงเรียนผู้สูงอายุสุขวิถี ตำบลเขาดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
264 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 สิงหาคม 2562
265 จ้างเหมาบริการรถตู้และรถบัสปรับอากาศสำหรับกิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบพื้นที่จังหวัดชลบุรีและสถานที่ศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
266 วัสดุหมึกคอมพิวเตอร์สำหรับโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 28 สิงหาคม 2562
267 ประกวดราคาซื้อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป้อมยาม-ควนตก หมู่ที่ ๓ บ้านช้างตาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 สิงหาคม 2562
268 ประกวดราคาซื้อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมิตรอุดม (บ้านนายจวง) หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 สิงหาคม 2562
269 วัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการบริหารจัดการขยะโรงเรียนบ้านช้างตาย 27 สิงหาคม 2562
270 ประกวดราคาซื้อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป้อมยาม-ควนตก หมู่ที่ ๓ บ้านช้างตาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 สิงหาคม 2562
271 ประกวดราคาซื้อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมิตรอุดม (บ้านนายจวง) หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 สิงหาคม 2562
272 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากสะพานคอนกรีต หมู่ที่ ๙ ถึงสามแยกถนนลาดยางสายยวนสาว-ถ้ำหอม ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 สิงหาคม 2562
273 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์กระบะยกเททะเบียน 80-4365 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
274 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป้อมยาม-ควนตก หมู่ที่ ๓ บ้านช้างตาย 20 สิงหาคม 2562
275 ซื้อโต๊ะโรงอาหารพร้อมเก้าอี้ของโรงเรียนบ้านช้างตาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
276 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากสะพานคอนกรีต หมู่ที่ ๙ ถึงสามแยกถนนลาดยางสายยวนสาว-ถ้ำหอม ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 สิงหาคม 2562
277 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากสะพานคอนกรีต หมู่ที่ ๙ ถึงสามแยกถนนลาดยางสายยวนสาว-ถ้ำหอม ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 สิงหาคม 2562
278 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เพื่อใช้ในกิจการประปาหมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
279 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมิตรอุดม (บ้านนายจวง) หมู่ที่ ๔ 20 สิงหาคม 2562
280 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาเครื่องจักรกลก่อสร้างงานชั้นพื้นทาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านทับพรุ หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาดิน-บ้านเขาปละ หมู่ที่ ๘ ตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 สิงหาคม 2562
281 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาเครื่องจักรกลก่อสร้างงานชั้นพื้นทาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านทับพรุ หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาดิน-บ้านเขาปละ หมู่ที่ ๘ ตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 สิงหาคม 2562
282 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากสะพานคอนกรีต หมู่ที่ ๙ ถึงสามแยกถนนลาดยางสายยวนสาว-ถ้ำหอม ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 19 สิงหาคม 2562
283 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากสะพานคอนกรีต หมู่ที่ ๙ ถึงสามแยก ถนนลาดยางสายยวนสาว-ถ้ำหอม ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 19 สิงหาคม 2562
284 ซื้อโต๊ะและเก้าอี้นักเรียนของโรงเรียนบ้านช้างตาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
285 จ้างสถาบันในระดับอุดมศึกษาเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
286 จ้างเหมาเครื่องจักรกลก่อสร้างงานชั้นพื้นทาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านทับพรุ หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาดิน-บ้านเขาปละ หมู่ที่ ๘ ตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 16 สิงหาคม 2562
287 จ้างจ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านช้างตาย คันที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
288 จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านช้างตาย คันที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
289 จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านช้างตาย คันที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
290 จ้างซ่อมบำรุงรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค 409 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 020-56-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
291 จ้างโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนบ้านช้างตาย หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
292 ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
293 จ้างปรับปรุงแผนที่แม่บทตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
294 จ้างเปลี่ยนกล่องอัฟโปรแกรมใหม่ของรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-7630 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
295 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนหัวนอน-ปากบางสร้าน หมู่ที่ 1-6-9 (ช่วงหมู่ที่ ๙) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 สิงหาคม 2562
296 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนหัวนอน-ปากบางสร้าน หมู่ที่ 1-6-9 (ช่วงหมู่ที่ ๙) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 สิงหาคม 2562
297 ซื้อพัสดุสำหรับใช้ในโครงการผู้สูงอายุอยู่ดีมีสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
298 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนบ้านช้างตาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 สิงหาคม 2562
299 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนบ้านช้างตาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 สิงหาคม 2562
300 ซื้อวัสดุเพื่อปรับปรุงถนนหน้าอาคารเรียนอนุบาลและคันดินบริเวณระหว่างศาลาหมู่บ้านกับอาคารเรียนหลังเก่าของโรงเรียนบ้านช้างตาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 สิงหาคม 2562
301 จ้างตัดหญ้าบริเวณสองข้างทางถนนสายควนทััง-เขาแก้ว (ตั้งแต่สามแยกควนทัง ไปถึง หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน และบริเวณสองข้างทางถนนสายควนทัง-กอตง ม.1-2-8 (สาย กบ 4011) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
302 จ้างจ้างเหมา เช่า เต็นท์ พร้อมผ้าระบาย จำนวน ๓ หลัง ,เช่าเหมาโต๊ะ พร้อมผ้าปูโต๊ะ จำนวน ๒๕ ตัว, เช่าเหมาผ้าคลุมเก้าอี้พร้อมโบว์ จำนวน ๑๕๐ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
303 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ คนนั่ง จำนวน ๑ คัน และรถตู้ปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ คนนั่ง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562
304 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามโครงการจัดงานต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอตง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562
305 จ้างรถบรรทุกย้ายรถขุดตีนตะขาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
306 จ้างซ่อมบำรุงมอเตอร์ระบบประปาหมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
307 ซื้อแก๊สแอลพีจีและก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
308 จ้างรถบรรทุกย้ายรถขุดตีนตะขาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
309 จ้างซ่อมแซมท่อลอด (คลองโรงเลื้อย) ถนนสายคลองราโพธิ์-ต้นแซะ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
310 จ้างซ่อมแซมท่อลอด (คลองโรงเลื้อย) ถนนสายคลองราโพธิ์-ต้นแซะ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
311 จ้างซ่อมแซมท่อลอด (คลองโรงเลื้อย) ถนนสายคลองราโพธิ์-ต้นแซะ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
312 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการโตไปไม่โกง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2562
313 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับใช้กับรถขุดตีนตะขาบและรถบรรทุกหกล้อ ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2562
314 จ้างรถบรรทุกย้ายรถขุดตีนตะขาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2562
315 ซื้อกระเป๋าผ้าสำหรับใส่เอกสารอบรมโครงการโตไปไม่โกง (คนรุ่นใหม่ หัวใจอาสา) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2562
316 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียนเครือข่ายเขาพนม ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
317 ซื้อกระเป๋าผ้าสำหรับใส่เอกสารอบรมโครงการโตไปไม่โกง (คนรุ่นใหม่ หัวใจอาสา) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
318 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาโรงเรียนบ้านช้างตาย หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 กรกฎาคม 2562
319 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาโรงเรียนบ้านช้างตาย หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 กรกฎาคม 2562
320 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์กระบะยกเททะเบียน บบ 9704 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
321 จัดซื้อเรือยนต์ จำนวน ๑ ลำ 9 กรกฎาคม 2562
322 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
323 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2562
324 จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบเน็ตเวิร์ค สำหรับโครงการค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ของโรงเรียนบ้านช้างตาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2562
325 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาโรงเรียนบ้านช้างตาย หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 กรกฎาคม 2562
326 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ 2 กรกฎาคม 2562
327 จ้างซ่อมบำรุงรถขยะหมายเลขทะเบียน 80-7630 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2562
328 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28  มิถุนายน  2562
329 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20  มิถุนายน  2562
330 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 และช่วงปิดภาคเรียน 19  มิถุนายน  2562
331 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมป้ายแขวนคอและใบทะเบียนประวัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2562
332 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 และช่วงปิดภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2562
333 จ้างซ่อมบำรุงมอเตอร์ของระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านกอตง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2562
334 จ้างเหมารถตู้ตามโครงการจัดส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562 คันที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
335 จ้างเหมารถตู้ตามโครงการจัดส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๒ คันที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
336 จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการผู้สูงอายุอยู่ดีมีสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
337 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของโรงเรียนบ้านช้างตายและของ ศพด.บ้านกอตง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
338 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางของ อบต.เขาดิน หมายเลขทะเบียน กข 2712 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
339 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เรือยนต์ จำนวน ๑ ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
340 ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6  มิถุนายน  2562
341 จ้างรถบรรทุกย้ายรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค 478 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2562
342 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนบ้านช้างตาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4  มิถุนายน  2562
343 จ้างซ่อมบำรุงรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค 478 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2562
344 จ้างทำป้ายบอกทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2562
345 ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2562
346 จ้างโครงการซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนสายควนม่วง-ควนพน (ช่วงบ้านราษฎรหวงแหน) ต่อถนนลาดยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2562
347 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนหัวนอน-ปากบางสร้าน หมู่ที่ 1-6-9 (ช่วงหมู่ที่ ๙) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 พฤษภาคม 2562
348 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์กระบะยกเท ทะเบียน บบ 9704 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
349 ซื้อวัสดุสำนักงานของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
350 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ซ่อมบำรุงรถขุดตีนตะขาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
351 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
352 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
353 โครงการก่อสร้างสนามกีฬาโรงเรียนบ้านช้างตาย หมู่ที่ ๓ 24 พฤษภาคม 2562
354 โครงการก่อสร้างสนามกีฬาโรงเรียนบ้านช้างตาย หมู่ที่ ๓ 24 พฤษภาคม 2562
355 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนบ้านช้างตายและของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอตง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2562
356 ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2562
357 ซื้อวัสดุสำนักงานของโรงเรียนบ้านช้างตายและของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอตง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤษภาคม 2562
358 ซื้อผ้าปูโต๊ะเอนกประสงค์สำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤษภาคม 2562
359 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 และช่วงปิดภาคเรียน 21 พฤษภาคม 2562
360 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 และช่วงปิดภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
361 จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอตง (หลังเก่า) หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤษภาคม 2562
362 ซื้อวัสดุแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2562
363 จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านช้างตาย คันที่ 2 นางสาวดวงกมล เสนาะกลิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
364 จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านช้างตาย คันที่ 4 นายพรชัย บุญฤทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
365 จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านช้างตาย ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 คันที่ 1 นายเจษฎา บุญฤทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
366 จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านช้างตาย คันที่ 3 นางสาวอรสา รัตนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
367 จ้างเหมารถบรรทุกหกล้อเพื่อดำเนินการขนดินไปกลบหลุมบ่อถนนสายต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤษภาคม 2562
368 จ้างปรับปรุงต่อเติมผนังห้องเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอตง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2562
369 จ้างติดตั้งผ้าม่านอาคารเรียนหลังใหม่ของโรงเรียนบ้านช้างตาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2562
370 โครงการก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนบ้านช้างตาย 3 พฤษภาคม 2562
371 โครงการก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนบ้านช้างตาย 3 พฤษภาคม 2562
372 จ้างซ่อมแซมท่อลอดถนนสายควนขร่อย-ราษฎรหวงแหน หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
373 จ้างทำป้ายไวนิลติดตั้งบริเวณตลาดนัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
374 ซื้อพันธ์ไม้กิจกรรมถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
375 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์กระบะยกเท ทะเบียน บบ 9704 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2562
376 ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
377 ซื้อวัสดุหลอดไฟฟ้าอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เมษายน 2562
378 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๓ ตัน ชนิด ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๐ ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 เมษายน 2562
379 จ้างเหมาบริการเช่าเต๊นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และไฟส่องสว่าง โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
380 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของโรงเรียนบ้านช้างตายและของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2562
381 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2562
382 ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
383 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้สำหรับโ่ครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
384 จ้างเหมารถบรรทุกย้ายรถขุดตีนตะขาบ เพื่อแก้ปัญหาบ่อขยะในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลเขาดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
385 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายให้กับสมาชิก อปพร.อบต.เขาดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
386 ซื้อวัสดุกีฬาให้กับหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลเขาดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562
387 ซื้อตู้แช่อาหารของโรงเรียนบ้านช้างตาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562