ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างปรับปรุงถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านคลองกำ สายท่าเล-แหลมขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2564
2 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2564
3 จ้างทำคู่มือเพื่อใช้ในการสัมมนาโครงการจัดกิจกรรมทดสอบทักษะทางด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและเมาว์ลิดกลางตำบลคลองประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2563
4 จ้างเช่า บริการ วัสดุ อุปกรณ์สำหรับจัดงานและจัดเตรียมสถานที่ จัดกิจกรรมทดสอบทักษะทางด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและเมาว์ลิดกลางตำบลคลองประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2563
5 ซื้อเครื่องวัดระยะทาง วัดมุม หรือวัดความสูงโดยเลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธันวาคม 2563
6 จ้างประกอบอาหาร, อาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการจัดกิจกรรมทดสอบทักษะทางด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและเมาว์ลิดกลางตำบลคลองประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธันวาคม 2563
7 จ้างทำป้ายโครงการจัดกิจกรรมทดสอบทักษะทางด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและเมาว์ลิดกลางตำบลคลองประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2563
8 ซื้ออาหารเสริมนม (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะกลาง) ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2563
9 ซื้ออาหารเสริมนม (โรงเรียน) ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2563
10 จ้างซ่อมแซมถนนดินสายบ้านนายดลหล้า-นายบ่าวใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านคลองกำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2563
11 จ้างซ่อมแซมถนน คสล.สายท่าเล-แหลมขาม ที่ กม.8+600.00 หมู่ที่ 3 บ้านคลองกำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธันวาคม 2563
12 จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณสามแยกทางเข้า รพ.สต. (ช่วงที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2563
13 จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ตุลาคม 2563
14 ก่อสร้างถนน คสล.สายนาไม้ไผ่-นาทุ่งยาง หมู่ที่ 2 บ้านคลองประสงค์ 20 ตุลาคม 2563
15 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
16 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
17 จ้างปรับปรุงถนน คสล. ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๓ บ้านคลองกำ สายท่าเล-แหลมขามบริเวณท่าเทียบเรือแหลมขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2563
18 จ้างปรับปรุงถนน คสล. ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะกลาง สายท่าเล-แหลมขาม ที่ กม. ๓+๐๐๐.๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2563
19 ปรับปรุงถนน คสล. ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะกลาง สายท่าเล-แหลมขาม ที่ กม. ๓+๐๐๐.๐๐ 24 กันยายน 2563
20 ปรับปรุงถนน คสล. ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๓ บ้านคลองกำ สายท่าเล-แหลมขามบริเวณท่าเทียบเรือแหลมขาม 24 กันยายน 2563
21 จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟของชุดอุปกรณ์กล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563
22 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563
23 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563
24 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563
25 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
26 จ้างทำตรายาง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
27 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2563
28 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2563
29 ซื้อที่ดินสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2563
30 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะกลาง สายท่าเล-แหลมขาม ที่ กม. 3+000.000 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 สิงหาคม 2563
31 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะกลาง สายท่าเล-แหลมขาม ที่ กม. 3+000.000 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 สิงหาคม 2563
32 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะกลาง สายท่าเล-แหลมขาม ที่ กม. 3+000.000 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 สิงหาคม 2563
33 จ้างทำป้ายโครงการปลูกข้าวประจำตำบลคลองประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2563
34 จ้างเช่าเหมาเครื่องเสียง เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โครงการปลูกข้าวประจำตำบลคลองประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2563
35 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 59 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2563
36 จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน สำหรับโครงการปลูกข้าวประจำตำบลคลองประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2563
37 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2563
38 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะกลาง สายท่าเล-แหลมขาม ที่ กม. 3+000.000 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 สิงหาคม 2563
39 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะกลาง สายท่าเล-แหลมขาม ที่ กม. 3+000.000 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 สิงหาคม 2563
40 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดโซฟารับแขก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2563
41 ปรับปรุงถนน คสล.ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะกลาง สายท่าเล-แหลมขาม ที่ กม. 3+000.000 18 สิงหาคม 2563
42 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านคลองกำ สายท่าเล-แหลมขามบริเวณท่าเทียบเรือแหลมขาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 สิงหาคม 2563
43 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 41 รายการ (กองสวัสดิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
44 จ้างทำป้ายโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยหรือปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2563
45 จ้างโครงการซ่อมแซมสะพานทางขึ้น-ลงโป๊ะท่าเทียบเรือท่าหิน หมู่ที่ 1 บ้านเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2563
46 ซื้อวัสดุปรับปรุงที่อยู่อาศัยหรือปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2563
47 ที่ดินสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะกลาง 4 สิงหาคม 2563
48 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านคลองกำ สายท่าเล-แหลมขามบริเวณท่าเทียบเรือแหลมขาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 กรกฎาคม 2563
49 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านคลองกำ สายท่าเล-แหลมขามบริเวณท่าเทียบเรือแหลมขาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 กรกฎาคม 2563
50 ปรับปรุงถนนในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านคลองกำ สายท่าเล-แหลมขามบริเวณท่าเทียบเรือแหลมขาม 21 กรกฎาคม 2563
51 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงแบบยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กรกฎาคม 2563
52 จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะกลาง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
53 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านคลองกำ สายท่าเล-แหลมขาม บริเวณท่าเทียบเรือแหลมขาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22  มิถุนายน  2563
54 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
55 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านคลองกำ สายท่าเล-แหลมขาม บริเวณท่าเทียบเรือแหลมขาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22  มิถุนายน  2563
56 จัดซื้อที่ดินสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะกลาง 15  มิถุนายน  2563
57 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายคำแหง หมู่ที่ 4 บ้านบางขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
58 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
59 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
60 จ้างทำป้ายโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านคลองกำ สายท่าเล-แหลมขาม บริเวณท่าเทียบเรือแหลมขาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9  มิถุนายน  2563
62 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและแมวตำบลคลองประสงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2563
63 ซื้อเวชภัณฑ์ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและแมวตำบลคลองประสงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2563
64 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2563
65 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2563
66 จ้างถนน คสล.สายนายสมเดช ไร่ใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2563
67 จ้างปรับปรุงถนน คสล.ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านคลองประสงค์ สายท่าใต้ ที่ กม. 0+590.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2563
68 จ้างปรับปรุงถนน คสล.ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านคลองกำ สายมัสยิด-ท่าเรือบ้านเก่า ที่ กม. 0+470.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2563
69 ซื้ออาหารเสริมนม (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ภาคเรียนที่ 1/253 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
70 ซื้ออาหารเสริมนม (โรงเรียน) ภาคเรียนที่ 1/253 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
71 จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤษภาคม 2563
72 จ้างเช่าเหมา เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤษภาคม 2563
73 จ้างทำวุฒิบัตร โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤษภาคม 2563
74 ซื้อวัสดุในพิธีเปิดและพิธีปิดการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤษภาคม 2563
75 ซื้อวัสดุการฝึกภาคสนาม โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤษภาคม 2563
76 ซื้อเอกสารประกอบการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤษภาคม 2563
77 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
78 ซื้อถุงยังชีพ (เครื่องอุปโภค-บริโภค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
79 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะกลาง สายท่าเล - แหลมขาม ที่ กม.3+000.00 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 พฤษภาคม 2563
80 จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนดินสายแหลมล้อน หมู่ที่ 1 บ้านเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2563
81 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 เมษายน 2563
82 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะกลาง สายท่าเล - แหลมขาม ที่ กม.3+000.00 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 มีนาคม 2563
83 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะกลาง สายท่าเล - แหลมขาม ที่ กม.3+000.00 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 มีนาคม 2563
84 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะกลาง สายท่าเล - แหลมขาม ที่ กม.3+000.00 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 มีนาคม 2563
85 จ้างบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-500003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
86 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องทำน้ำเย็น-น้ำร้อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
87 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563
88 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
89 ซื้อวัสดุเพื่อจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID- 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
90 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์เครื่องเขียนในการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
91 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและอาหารกลางวัน พร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
92 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมเชิงปฏิบัติในการจัดทำเจลล้างมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
93 ซื้อวัสดุ อุปกณ์ที่ใช้ในการอบรมเชิงปฏิบัติในการจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
94 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
95 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Kyocera หมายเลขครุภัณฑ์ 417-56-0005 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
96 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
97 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
98 จ้างต่อสัญญาจ้างดูแลเว็บไซต์รายปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2563
99 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2563
100 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
101 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
102 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
103 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
104 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
105 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
106 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
107 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
108 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
109 จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ก หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 416-54-0026 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563
110 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563
111 ปรับปรุงถนน ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านคลองกำ สายท่าเล-แหลมขาม บริเวณท่าเทียบเรือแหลมขาม 20 กุมภาพันธ์ 2563
112 จ้างทำเอกสารคู่มือสัมมนาสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาตามโครงการจัดงานเมาว์ลิดกลางตำบลคลองประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
113 จ้างทำป้ายโครงการจัดงานเมาว์ลิดกลางตำบลคลองประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
114 จ้างประกอบอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการจัดงานเมาว์ลิดกลางตำบลคลองประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
115 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสัมมนาโครงการจัดงานเมาว์ลิดกลางตำบลคลองประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
116 จ้างเช่า บริการ วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับจัดงานและจัดเตรียมสถานที่โครงการจัดงานเมาว์ลิดกลางตำบลคลองประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
117 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านศาสนา วัฒนธรรม และฝึกอบรมทัศนะศึกษาดูงาน วันแห่งครอบครัวคุรุสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
118 ซื้อของสมนาคุณในการดูงาน โครงการส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านศาสนา วัฒนธรรม และฝึกอบรมทัศนะศึกษาดูงาน วันแห่งครอบครัวคุรุสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
119 เช่ารถทัวร์ โครงการส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านศาสนา วัฒนธรรม และฝึกอบรมทัศนะศึกษาดูงาน วันแห่งครอบครัวคุรุสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
120 ซื้อส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล ?อบจ.กระบี่คัพ? ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
121 จ้างทำป้ายโครงการจัดกิจกรรมเยาวชนทางด้านศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2562
122 จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV อุปกรณ์ครบชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2562
123 จ้างจัดจ้าง เช่า บริการ วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับจัดงาน และจัดเตรียมสถานที่ โครงการจัดกิจกรรมเยาวชนทางด้านศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2562
124 จ้างทำป้ายโครงการเร่งรัดควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ไข้ปวดข้อยุงลายและพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในพื้นที่ตำบลคลองประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
125 ซื้อวัสดุที่ใช้ในโครงการเร่งรัดควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ไข้ปวดข้อยุงลายและพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในพื้นที่ตำบลคลองประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
126 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน ตามโครงการเร่งรัดควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ไข้ปวดข้อยุงลายและพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในพื้นที่ตำบลคลองประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
127 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2562
128 เช่าเครื่องเสียง เต็นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2562
129 จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์ครบชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2562
130 จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่อดื่ม อาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2562
131 จ้างจัดทำป้ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
132 ซื้อจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
133 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลคลองประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2562
134 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางขนุน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
135 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2562 ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลคลองประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
136 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2562 ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลคลองประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
137 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาแดง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4 บ้านบางขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 ตุลาคม 2562
138 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายเตาถ่าน ตอนที่ 2 หมู่ที่ 3 บ้านคลองกำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 ตุลาคม 2562
139 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพาน คสล.คลองแหลมสน หมู่ที่ 2 บ้านคลองประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 ตุลาคม 2562
140 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
141 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
142 จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
143 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
144 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพาน คสล.คลองแหลมสน หมู่ที่ 2 บ้านคลองประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 กันยายน 2562
145 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาแดง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4 บ้านบางขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 กันยายน 2562
146 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายเตาถ่าน ตอนที่ 2 หมู่ที่ 3 บ้านคลองกำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 กันยายน 2562
147 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาแดง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4 บ้านบางขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 กันยายน 2562
148 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายเตาถ่าน ตอนที่ 2 หมู่ที่ 3 บ้านคลองกำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 กันยายน 2562
149 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพาน คสล.คลองแหลมสน หมู่ที่ 2 บ้านคลองประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 กันยายน 2562
150 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2562
151 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
152 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายเตาถ่าน ตอนที่ 2 หมู่ที่ 3 บ้านคลองกำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 สิงหาคม 2562
153 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพาน คสล.คลองแหลมสน หมู่ที่ 2 บ้านคลองประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 สิงหาคม 2562
154 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาแดง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4 บ้านบางขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 สิงหาคม 2562
155 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม (ซ่อมเครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
156 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาแดง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4 บ้านบางขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 สิงหาคม 2562
157 จ้างซ่อมแซมคันทางและไหล่ทางถนน คสล.สายทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
158 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
159 ซื้อวัสดุสำนังาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
160 ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
161 ซื้อตู้ล๊อกเกอร์เหล็กเตี้ย 6 ประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
162 ซื้อเครื่องอุปกรณ์กระจายเสียงเมกะโฟน (โทรโข่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
163 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
164 ซื้อครุภัณฑ์กองการศึกษาฯ (โพเดี้ยม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
165 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาแดง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4 บ้านบางขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 สิงหาคม 2562
166 จ้างขยายผิวจราจร สายท่าหิน หมู่ที่ 1 บ้านเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
167 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการ) จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
168 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาแดง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4 บ้านบางขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 สิงหาคม 2562
169 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายร่วมใจพัฒนา (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 1 บ้านเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
170 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายพัฒนา 2 หมู่ที่ 4 บ้านบางขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
171 จ้างซ่อมแซม/ปรับปรุงถนน คสล.สายเลียบคลองท่าหิน หมู่ที่ 1 บ้านเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
172 จ้างซ่อมแซมถนน คสล.สายท่าใต้ กม.ที่ 0+125.00 หมู่ที่ 2 บ้านคลองประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
173 จ้างซ่อมแซมถนนดินสายเกาะด้ง หมู่ที่ 3 บ้านคลองกำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
174 จ้างสำรวจข้อมูลจัดทำแผนที่และคำบรรยายแนวเขตการปกครองเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์เป็นเทศบาลตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
175 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาแดง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4 บ้านบางขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 สิงหาคม 2562
176 จ้างซ่อมแซมถนนสายท่าเล-แหลมขาม (บริเวณทางเข้าถนนสายท่าใต้) หมู่ที่ 2 บ้านคลองประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
177 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
178 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 49 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
179 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
180 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
181 ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
182 ก่อสร้างถนน คสล.สายร่วมใจพัฒนา (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 1 บ้านเกาะกลาง 2 สิงหาคม 2562
183 ขยายผิวจราจรสายท่าหิน หมู่ที่ 1 บ้านเกาะกลาง 2 สิงหาคม 2562
184 จ้างซ่อมแซมทางลาดสะพานทางขึ้นท่าเรือท่าหิน หมู่ที่ 1 บ้านเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562
185 ซ่อมแซมถนน คสล.สายท่าใต้ กม.ที่ 0+125.00 หมู่ที่ 2 บ้านคลองประสงค์ 4 กรกฎาคม 2562
186 ซ่อมแซมคันทางและไหล่ทางถนน คสล.สายทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะกลาง 3 กรกฎาคม 2562
187 จ้างจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและแมวตำบลคลองประสงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2562
188 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการ) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2562
189 ซื้อซื้อเวชภัณฑ์ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และแมวตำบลคลองประสงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2562
190 ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2562
191 ซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์ครบชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
192 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
193 ก่อสร้างสะพาน คสล.คลองแหลมสน หมู่ที่ 2 บ้านคลองประสงค์ 29 พฤษภาคม 2562
194 ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
195 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
196 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
197 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 24 พฤษภาคม 2562
198 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางขนุน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2562
199 ซื้ออาหารเสริมนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลคลองประสงค์ ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
200 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พฤษภาคม 2562
201 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
202 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2562
203 จ้างจ้างจัดเตรียมสนามแข่งและจัดเตรียมสถานที่ แข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบล คลองประสงค์สมานฉันท์เกมส์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2562
204 จ้างจ้างทำป้ายโครงการแข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบล คลองประสงค์สมานฉันท์เกมส์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
205 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬาเพื่อแข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบล คลองประสงค์สมานฉันท์เกมส์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
206 ซื้อถ้วยรางวัลตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบล คลองประสงค์สมานฉันท์เกมส์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
207 ซื้อเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบล คลองประสงค์สมานฉันท์เกมส์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
208 จ้างประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการค่ายอบรมจริยธรรม แกนนำเยาวชนต้นกล้า ปลูกปัญญา พัฒนาสังคม ภาคฤดูร้อนและทัศนศึกษาดูงาน ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เมษายน 2562
209 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2562
210 จ้างทำป้ายโครงการค่ายอบรมจริยธรรม แกนนำเยาวชนต้นกล้า ปลูกปัญญา พัฒนาสังคมภาคฤดูร้อนและทัศนศึกษาดูงาน ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
211 จ้างทำคู่มือประกอบการอบรมโครงการค่ายอบรมจริยธรรม แกนนำเยาวชนต้นกล้า ปลูกปัญญา พัฒนาสังคมภาคฤดูร้อนและทัศนศึกษาดูงาน ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
212 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2562
213 จ้างเหมาจัดทำบอร์ดนับคะแนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562