ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างตรวจเช็คสภาพ และบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 9187 กระบี่ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธันวาคม 2562
2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายไสไทยพัฒนา 7 (ช่วงเชื่อมต่อไสไทยพัฒนา 1) หมู่ที่ 4 บ้านไสไทย ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 4 ธันวาคม 2562
3 ซื้อวัสดุสำนักงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2562
4 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
5 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
6 ซื้อถาดหลุมสแตนเลส (กองการศึกษา ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2562
7 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 พฤศจิกายน 2562
8 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักงานปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
9 จ้างจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ และโครงเหล็กสำหรับรถแห่เพื่อติดตั้งไวนิลด้านข้างบริเวณท้ายรถ หมายเลขทะเบียน กฉ 9187 กระบี่ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ 2563 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2562
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสวนพริกพัฒนา 1/6 หมู่ที่ 1 บ้านสวนพริก ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 พฤศจิกายน 2562
11 จ้างตรวจเช็คสภาพและบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 7612 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2562
12 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2562
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2562
14 ซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน(กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
15 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 Kva (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
16 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
17 ซื้อเครื่องสำรองไฟ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2562
18 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2562
19 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
20 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
21 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
22 ซื้อเครื่องเล่นสนาม ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
23 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
24 ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
25 จ้างตรวจเช็คสภาพ และบำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420 52 0032 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
26 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
27 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 พฤศจิกายน 2562
28 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 พฤศจิกายน 2562
29 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสวนพริกพัฒนา 1/6 หมู่ที่ 1 บ้านสวนพริก ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 พฤศจิกายน 2562
30 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสวนพริกพัฒนา 1/6 หมู่ที่ 1 บ้านสวนพริก ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 พฤศจิกายน 2562
31 ซื้อตู้เก็บเอกสาร (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
32 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 พฤศจิกายน 2562
33 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
34 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
35 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
36 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสวนพริกพัฒนา 1/6 หมู่ที่ 1 บ้านสวนพริก ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 28 ตุลาคม 2562
37 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสวนพริกพัฒนา ๑/๒ ซอย ๑ ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๑ บ้านสวนพริก ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2562
38 อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 24 ตุลาคม 2562
39 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน 22 ตุลาคม 2562
40 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2562
41 ซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ตุลาคม 2562
42 ซื้อโต๊ะสำหรับพนักงาน(กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ตุลาคม 2562
43 ซื้อโทรศัพท์พื้นฐาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2562
44 จ้างพิมพ์แผ่นพับ/โปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์ คำแนะนำในการชำระภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2562
45 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายสนั่นก้อง ๔ หมู่ที่ ๗ บ้านคลองหิน ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบ่ี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ตุลาคม 2562
46 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายคลองจิหลาดพัฒนา 14 หมู่ที่ 3 บ้านคลองจิหลาด ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 กันยายน 2562
47 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายคลองจิหลาดพัฒนา 14 หมู่ที่ 3 บ้านคลองจิหลาด ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 กันยายน 2562
48 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เลขที่ ๓๓๙ หมู่ที่ ๗ ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
49 จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
50 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายคลองจิหลาดพัฒนา 14 หมู่ที่ 3 บ้านคลองจิหลาด ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 19 กันยายน 2562
51 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยโรงเรียนบ้านไสไทย สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย หมู่ที่ ๔ ตำบล ไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
52 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ 2, 4, 5 และ 6 ตำบลไสไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 กันยายน 2562
53 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12)ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนบ้านไสไทย องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ 17 กันยายน 2562
54 จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.บ้านคลองหิน หมู่ที่ ๗ บ้านคลองหิน ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
55 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ 2, 4, 5 และ 6 ตำบลไสไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 กันยายน 2562
56 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ 2, 4, 5 และ 6 ตำบลไสไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 กันยายน 2562
57 จ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ 2, 4, 5 และ 6 ตำบลไสไทย 29 สิงหาคม 2562
58 จ้างโครงการปรับปรุงห้องพัสดุและห้องสมุดโรงเรียนบ้านไสไทย หมู่ที่ ๔ บ้านไสไทย ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
59 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12)ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนบ้านไสไทย องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 สิงหาคม 2562
60 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายคลองจิหลาดพัฒนา ๒ หมู่ที่ ๓ บ้านคลองจิหลาด ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12)ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนบ้านไสไทย องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 สิงหาคม 2562
62 ซื้อจัดซื้อวัสดุในโครงการเรียนรู้ภาษานานาชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
63 ซื้อจัดซื้อพันธุ์พืชในโครงการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
64 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายไสไทยพัฒนา ๗ หมู่ที่ ๔ บ้านไสไทย ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
65 จ้างสำรวจประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตกแต่งภายในสำนักงาน อบต.ไสไทย หมู่ที่ 7 บ้านคลองหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 สิงหาคม 2562
67 ซื้อวัสดุในโครงการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 สิงหาคม 2562
68 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12)ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนบ้านไสไทย องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 สิงหาคม 2562
69 จ้างโครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนบ้านไสไทย หมู่ที่ ๔ บ้านไสไทย ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 สิงหาคม 2562
70 ซื้อโครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพีัยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 สิงหาคม 2562
71 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12)ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนบ้านไสไทย องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 20 สิงหาคม 2562
72 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา ที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
73 ซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
74 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
75 ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
76 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลองหิน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
77 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
78 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา ที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
79 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา ที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
80 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
81 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายคลองจิหลาดพัฒนา ๑/๕ หมู่ที่ ๓ บ้านคลองจิหลาด ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
82 ซื้อโต๊ะสำหรับพนักงาน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
83 เช่าเต็นท์ เวทีกลาง และเครื่องเสียง ตามโครงการจัดงานประเพณีเมาว์ลิดกลาง และแข่งขันทักษะทางวิชาการเด็กและเยาวชนในเขตตำบลไสไทย (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนะธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
84 ซื้อตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
85 ซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงาน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
86 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
87 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาโซฟา สำนักงานปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
88 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตกแต่งภายในสำนักงาน อบต.ไสไทย หมู่ที่ 7 บ้านคลองหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 สิงหาคม 2562
89 ซื้อเครื่องเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
90 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตกแต่งภายในสำนักงาน อบต.ไสไทย หมู่ที่ 7 บ้านคลองหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 สิงหาคม 2562
91 จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.บ้านสวนพริก หมู่ที่ ๑ บ้านสวนพริก ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
92 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
93 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
94 ซื้อเครื่องเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
95 ซื้อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
96 ซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ให้กับโรงเรียนบ้านไสไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
97 ซื้อจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ให้กับโรงเรียนบ้านไสไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
98 โครงการปรับปรุงตกแต่งภายในสำนักงาน อบต.ไสไทย หมู่ที่ 7 บ้านคลองหิน 5 สิงหาคม 2562
99 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
100 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลองหิน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
101 จ้างจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ตามโครงการศึกษาดูงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 สิงหาคม 2562
102 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562
103 ซื้อของรางวัล ตามโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562
104 จ้างโครงการติดตั้งป้าย เครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ หมู่ที่ ๑ - ๗ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
105 จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อรองรับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ระยะที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กรกฎาคม 2562
106 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562
107 จ้างปรับปรุงโรงเรียนบ้านไสไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562
108 เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงปประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
109 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
110 ซื้อของรางวัล ตามโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
111 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ โครงการศึกษาดูงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านไสไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2562
112 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายแหลมโพธิ์พัฒนา ๑/๗ ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๖ บ้านแหลมโพธิ์ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
113 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายคลองจิหลาดพัฒนา ๑/๔ หมู่ที่ ๓ บ้านคลองจิหลาด ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
114 จ้างออกแบบโครงการปรับปรุงตกแต่งภายในสำนักงาน อบต.ไสไทย หมู่ที่ 7 บ้านคลองหิน ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 9 กรกฎาคม 2562
115 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
116 จ้างจัดจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
117 ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของศพด.บ้านคลองหิน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
118 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
119 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2562
120 ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา(ค่ารายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
121 ซื้อจัดซื้อ ฮูล่าฮูป เชือกกระโดด แผ่นเกมส์เด็กออกกำลังกาย ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
122 ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา(ค่ารายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20  มิถุนายน  2562
123 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 19  มิถุนายน  2562
124 ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา(ค่ารายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
125 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ ตามโครงการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาค ระดับประเทศ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
126 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายไสไทยพัฒนา ๑๐ ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๔ บ้านไสไทย ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14  มิถุนายน  2562
127 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13  มิถุนายน  2562
128 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13  มิถุนายน  2562
129 ซื้อวัสดุ เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
130 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
131 จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
132 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
133 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7  มิถุนายน  2562
134 ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา(ค่ารายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
135 จ้างตัดชุดกันฝนสีส้มแถบเขียวฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
136 จ้างโครงการบุกเบิกก่อสร้างถนน สายหนองกกพัฒนา ๓/๑ ซอย ๑ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองกก ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
137 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2562
138 จ้างโครงการบุกเบิกก่อสร้างถนน สายอ่าวน้ำเมาพัฒนา ๑๖ หมู่ที่ ๕ บ้านอ่าวน้ำเมา ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2562
139 จ้างตรวจเช็คสภาพและบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 7612 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2562
140 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2562
141 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤษภาคม 2562
142 จ้างโครงการปรับปรุงห้องครัว ศพด.บ้านแหลมโพธิ์ หมู่ที่ ๖ บ้านแหลมโพธิ์ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤษภาคม 2562
143 ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน ให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พฤษภาคม 2562
144 จ้างสำรวจประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พฤษภาคม 2562
145 เช่าจัดเช่าเต็นท์ เก้าอี้ โต๊ะ และเครื่องเสียง ตามโครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบล ?ไสไทยเกมส์? ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤษภาคม 2562
146 จ้างโครงการบุกเบิกก่อสร้างถนน สายคลองหินพัฒนา ๔/๘ หมู่ที่ ๗ บ้านคลองหิน ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
147 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2562
148 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2562
149 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2562
150 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาในการจัดโครงการ ตามโครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
151 จ้างจ้างทำโครงการปรับปรุงและเตรียมสนามกีฬาเพื่อแข่งขันกีฬาประจำตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
152 เช่าเต็นท์โค้ง เวที เครื่องเสียง เก้าอี้พลาสติก และโต๊ะพร้อมผ้าคลุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
153 ซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก 3 เมษายน 2562
154 ซื้อของรางวัลให้กับชุดการแสดงกิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2562
155 ซื้อของรางวัลให้กับชุดการแสดงกิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2562
156 ซื้อเครื่องกรองน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
157 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการ ตามโครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบล ?ไสไทยเกมส์? ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
158 จ้างทำชุดกีฬา ชาย- หญิงพร้อมสกรีน ตามโครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบล ?ไสไทยเกมส์? ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๒๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
159 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2562
160 จ้างโครงการเคลื่อนย้ายโรงจอดรถสำนักงาน อบต.ไสไทย หมู่ที่ ๗ บ้านคลองหิน ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2562
161 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2562
162 ซื้อวัสดุตามโครงการรณรงค์กิจกรรม ๕ส. และ Big cleaning day ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2562
163 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2562