ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ตุลาคม 2562
2 ซื้อโทรศัพท์พื้นฐาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2562
3 จ้างพิมพ์แผ่นพับ/โปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์ คำแนะนำในการชำระภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2562
4 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายสนั่นก้อง ๔ หมู่ที่ ๗ บ้านคลองหิน ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบ่ี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ตุลาคม 2562
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายคลองจิหลาดพัฒนา 14 หมู่ที่ 3 บ้านคลองจิหลาด ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 กันยายน 2562
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายคลองจิหลาดพัฒนา 14 หมู่ที่ 3 บ้านคลองจิหลาด ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 กันยายน 2562
7 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เลขที่ ๓๓๙ หมู่ที่ ๗ ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
8 จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
9 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายคลองจิหลาดพัฒนา 14 หมู่ที่ 3 บ้านคลองจิหลาด ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 19 กันยายน 2562
10 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยโรงเรียนบ้านไสไทย สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย หมู่ที่ ๔ ตำบล ไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
11 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ 2, 4, 5 และ 6 ตำบลไสไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 กันยายน 2562
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12)ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนบ้านไสไทย องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ 17 กันยายน 2562
13 จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.บ้านคลองหิน หมู่ที่ ๗ บ้านคลองหิน ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
14 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ 2, 4, 5 และ 6 ตำบลไสไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 กันยายน 2562
15 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ 2, 4, 5 และ 6 ตำบลไสไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 กันยายน 2562
16 จ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ 2, 4, 5 และ 6 ตำบลไสไทย 29 สิงหาคม 2562
17 จ้างโครงการปรับปรุงห้องพัสดุและห้องสมุดโรงเรียนบ้านไสไทย หมู่ที่ ๔ บ้านไสไทย ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
18 ซื้อจัดซื้อวัสดุในโครงการเรียนรู้ภาษานานาชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
19 ซื้อจัดซื้อพันธุ์พืชในโครงการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12)ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนบ้านไสไทย องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 สิงหาคม 2562
21 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12)ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนบ้านไสไทย องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 สิงหาคม 2562
22 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายคลองจิหลาดพัฒนา ๒ หมู่ที่ ๓ บ้านคลองจิหลาด ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
23 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายไสไทยพัฒนา ๗ หมู่ที่ ๔ บ้านไสไทย ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
24 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตกแต่งภายในสำนักงาน อบต.ไสไทย หมู่ที่ 7 บ้านคลองหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 สิงหาคม 2562
25 จ้างสำรวจประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
26 ซื้อโครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพีัยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 สิงหาคม 2562
27 ซื้อวัสดุในโครงการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 สิงหาคม 2562
28 จ้างโครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนบ้านไสไทย หมู่ที่ ๔ บ้านไสไทย ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 สิงหาคม 2562
29 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12)ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนบ้านไสไทย องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 สิงหาคม 2562
30 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12)ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนบ้านไสไทย องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 20 สิงหาคม 2562
31 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา ที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
32 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
33 ซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
34 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา ที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
35 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
36 ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
37 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา ที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
38 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลองหิน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
39 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
40 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายคลองจิหลาดพัฒนา ๑/๕ หมู่ที่ ๓ บ้านคลองจิหลาด ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
41 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
42 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาโซฟา สำนักงานปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
43 ซื้อเครื่องเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
44 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตกแต่งภายในสำนักงาน อบต.ไสไทย หมู่ที่ 7 บ้านคลองหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 สิงหาคม 2562
45 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตกแต่งภายในสำนักงาน อบต.ไสไทย หมู่ที่ 7 บ้านคลองหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 สิงหาคม 2562
46 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
47 จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.บ้านสวนพริก หมู่ที่ ๑ บ้านสวนพริก ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
48 ซื้อเครื่องเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
49 ซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ให้กับโรงเรียนบ้านไสไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
50 ซื้อจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ให้กับโรงเรียนบ้านไสไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
51 ซื้อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
52 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
53 โครงการปรับปรุงตกแต่งภายในสำนักงาน อบต.ไสไทย หมู่ที่ 7 บ้านคลองหิน 5 สิงหาคม 2562
54 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
55 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลองหิน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
56 จ้างจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ตามโครงการศึกษาดูงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 สิงหาคม 2562
57 ซื้อของรางวัล ตามโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562
58 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562
59 จ้างโครงการติดตั้งป้าย เครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ หมู่ที่ ๑ - ๗ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
60 จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อรองรับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ระยะที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กรกฎาคม 2562
61 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562
62 จ้างปรับปรุงโรงเรียนบ้านไสไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562
63 ซื้อของรางวัล ตามโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
64 เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงปประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
65 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
66 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ โครงการศึกษาดูงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านไสไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2562
67 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายแหลมโพธิ์พัฒนา ๑/๗ ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๖ บ้านแหลมโพธิ์ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
68 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายคลองจิหลาดพัฒนา ๑/๔ หมู่ที่ ๓ บ้านคลองจิหลาด ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
69 จ้างออกแบบโครงการปรับปรุงตกแต่งภายในสำนักงาน อบต.ไสไทย หมู่ที่ 7 บ้านคลองหิน ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 9 กรกฎาคม 2562
70 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
71 ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของศพด.บ้านคลองหิน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
72 จ้างจัดจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
73 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
74 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2562
75 ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา(ค่ารายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
76 ซื้อจัดซื้อ ฮูล่าฮูป เชือกกระโดด แผ่นเกมส์เด็กออกกำลังกาย ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
77 ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา(ค่ารายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20  มิถุนายน  2562
78 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 19  มิถุนายน  2562
79 ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา(ค่ารายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
80 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ ตามโครงการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาค ระดับประเทศ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
81 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายไสไทยพัฒนา ๑๐ ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๔ บ้านไสไทย ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14  มิถุนายน  2562
82 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13  มิถุนายน  2562
83 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13  มิถุนายน  2562
84 ซื้อวัสดุ เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
85 จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
86 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
87 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7  มิถุนายน  2562
88 ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา(ค่ารายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
89 จ้างโครงการบุกเบิกก่อสร้างถนน สายหนองกกพัฒนา ๓/๑ ซอย ๑ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองกก ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
90 จ้างตัดชุดกันฝนสีส้มแถบเขียวฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
91 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2562
92 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2562
93 จ้างโครงการบุกเบิกก่อสร้างถนน สายอ่าวน้ำเมาพัฒนา ๑๖ หมู่ที่ ๕ บ้านอ่าวน้ำเมา ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2562
94 จ้างตรวจเช็คสภาพและบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 7612 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2562
95 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤษภาคม 2562
96 จ้างโครงการปรับปรุงห้องครัว ศพด.บ้านแหลมโพธิ์ หมู่ที่ ๖ บ้านแหลมโพธิ์ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤษภาคม 2562
97 จ้างสำรวจประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พฤษภาคม 2562
98 ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน ให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พฤษภาคม 2562
99 เช่าจัดเช่าเต็นท์ เก้าอี้ โต๊ะ และเครื่องเสียง ตามโครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบล ?ไสไทยเกมส์? ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤษภาคม 2562
100 จ้างโครงการบุกเบิกก่อสร้างถนน สายคลองหินพัฒนา ๔/๘ หมู่ที่ ๗ บ้านคลองหิน ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
101 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2562
102 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2562
103 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2562
104 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาในการจัดโครงการ ตามโครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
105 จ้างจ้างทำโครงการปรับปรุงและเตรียมสนามกีฬาเพื่อแข่งขันกีฬาประจำตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
106 เช่าเต็นท์โค้ง เวที เครื่องเสียง เก้าอี้พลาสติก และโต๊ะพร้อมผ้าคลุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
107 ซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก 3 เมษายน 2562
108 ซื้อของรางวัลให้กับชุดการแสดงกิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2562
109 ซื้อของรางวัลให้กับชุดการแสดงกิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2562
110 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการ ตามโครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบล ?ไสไทยเกมส์? ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
111 ซื้อเครื่องกรองน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
112 จ้างทำชุดกีฬา ชาย- หญิงพร้อมสกรีน ตามโครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบล ?ไสไทยเกมส์? ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๒๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
113 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2562
114 จ้างโครงการเคลื่อนย้ายโรงจอดรถสำนักงาน อบต.ไสไทย หมู่ที่ ๗ บ้านคลองหิน ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2562
115 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2562
116 ซื้อวัสดุตามโครงการรณรงค์กิจกรรม ๕ส. และ Big cleaning day ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2562
117 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2562