ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2563
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2563
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2563
4 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
5 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
6 ซื้อเจลแอลกอฮอล์ (Alcohol Gel) ๗๕% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2563
7 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
8 ซื้อน้ำดื่มขนาดบรรจุ ๒๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
9 จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
11 จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
12 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า และโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลเขาทอง จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
14 จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านคลองกรวด (กบ.ถ 21-21) หมู่ที่ 6 ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 เมษายน 2563
16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านช่องเขา (กบ.ถ21-22) หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 เมษายน 2563
17 ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ(โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
18 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
19 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563
20 จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๖๔๒๓ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
21 ซื้อถังพ่นยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
22 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการดำเนินการป้องกัน ควบคุม และลดความเสี่ยงการระบาดของโรคโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
23 ซื้อน้ำมันเครื่องอีซี่ ๔T โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
24 ซื้อชุดป้องกันสารเคมี แบบคลุมศรีษะสีขาว(PPE) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
25 ซื้อถังพ่นยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
26 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการดำเนินการป้องกัน ควบคุม และลดความเสี่ยงการระบาดของโรคโควิด-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
27 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านคลองกรวด (กบ.ถ 21-21) หมู่ที่ 6 ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 เมษายน 2563
28 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านคลองกรวด (กบ.ถ 21-21) หมู่ที่ 6 ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 เมษายน 2563
29 ซื้อถังพ่นยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
30 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการดำเนินการป้องกัน ควบคุม และลดความเสี่ยงการระบาดของโรคโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
31 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการดำเนินการป้องกัน ควบคุม และลดความเสี่ยงการระบาดของโรคโควิด-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
32 ซื้อเครื่องเทอโมมิเตอร์ วัดหน้าผาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
33 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการดำเนินการป้องกัน ควบคุม และลดความเสี่ยงการระบาดของโรคโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
34 ซื้อเครื่องเทอโมมิเตอร์ วัดหน้าผาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
35 ซื้อน้ำดื่มขนาดบรรจุ ๒๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
36 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านคลองกรวด (กบ.ถ 21-21) หมู่ที่ 6 ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 เมษายน 2563
37 ซื้อน้ำยาอัลตร้าไซด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
38 ซื้อเจลทำความสะอาดมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
39 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านช่องเขา (กบ.ถ21-22) หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 มีนาคม 2563
40 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านช่องเขา (กบ.ถ21-22) หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 มีนาคม 2563
41 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
42 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 150x150 เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
43 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านช่องเขา (กบ.ถ21-22) หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 มีนาคม 2563
44 ปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านคลองกรวด (กบ.ถ 21-21) หมู่ที่ 6 ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 20 มีนาคม 2563
45 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563
46 ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน จำนวน ๒ ตู้ เพื่อใช้ใน ศพด.บ้านเขาเทียมป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563
47 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563
48 ซื้อคูลเลอร์น้ำสแตนเลส จำนวน 2 ใบ เพื่อใช้ใน ศพด.บ้านเขาเทียมป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563
49 จ้างตรวจเช็คซ่อมบำรุงรักษา และเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 5635 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
50 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
51 จ้างจ้างเหมาล้างรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กน 572 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
52 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
53 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
54 ซื้อแมคเนติก ขนาด ๒๒๐ โวลท์ ๒๑ แอมป์ จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
55 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
56 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
57 ซื้อปืนยิงเดวิท จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
58 ซื้อจารบี ขนาดบรรจุ ๑๘ กิโลกรัม จำนวน ๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
59 จ้างทำป้ายไวนิล (ป้ายภาษี) โครงไม้พร้อมติดตั้ง ขนาด 200x300 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
60 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
61 ซื้อชุดโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้เด็กอนุบาล จำนวน ๖ ชุด เพื่อใช้ใน ศพด.บ้านเขาเทียมป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
62 จ้างเหมางานสำรวจธรณีฟิสิกส์ด้วยวิธีสำรวจค่าความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะ บ้านท่าพรุ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
63 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
64 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณสนามกีฬาบ้านท่าเลน และสนามกีฬาบ้านท่าทองหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
65 ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
66 ซื้อโทรทัศน์แอลอีดี แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
67 ซื้อเครื่องเล่น DVD จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
68 ซื้อน้ำดื่ม สำหรับใช้ใน ศพด.บ้านเขาเทียมป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
69 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านช่องเขา (กบ.ถ21-22) หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 3 มีนาคม 2563
70 ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
71 ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน เปิด - ปิด มีมือจับ จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
72 ซื้อน้ำดื่ม ขนาดบรรจุ ๒๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2563
73 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณสนามกีฬาบ้านท่าเลน และสนามกีฬาบ้านท่าทองหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2563
74 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณสนามกีฬาบ้านท่าเลน และสนามกีฬาบ้านท่าทองหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2563
75 ทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 27 กุมภาพันธ์ 2563
76 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
77 จ้างเหมาพนักงานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลเขาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
78 จ้างตรวจเช็คซ่อมบำรุงรักษา และเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 5635 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
79 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
80 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
81 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563
82 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
83 ซื้อเครื่องเล่นชิงช้าหนูน้อย จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
84 จ้างตรวจเช็คซ่อมบำรุงรักษา และเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ซูซูกิ หมายเลขทะเบียน บน 2296 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2563
85 จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๖๔๒๓ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
86 จ้างซ่อมแซมเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รหัสครุภัณฑ์ 020-60-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
87 ซื้อชุดเก็บแก้วน้ำสำหรับเด็ก สำหรับใช้ใน ศพด.บ้านเขาเทียมป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
88 เครื่องเล่นยีราฟสไลด์ลื่น สำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า 18 กุมภาพันธ์ 2563
89 ซื้อแบตเตอรี่สำหรับใช้กับเจ็ทสกี หมายเลขครุภัณฑ์ 019-52-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
90 จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๖๔๒๓ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
91 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านช่องเขา (กบ.ถ21-22) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
92 ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
93 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
94 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
95 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการ อบต.เขาทองพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
96 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
97 ซื้อน้ำดื่ม สำหรับใช้ใน ศพด.บ้้านเขาเทียมป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2563
98 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2563
99 จ้างจ้างเหมาซ่อมใบพัดเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำระบบไฟฟ้า (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๓ แรงม้า จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2563
100 ซื้อกระติกน้ำแข็งทรงเหลี่ยม 75 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2563
101 ซื้อของสมนาคุณในการดูงาน จำนวน ๑ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2563
102 จ้างทำสติกเกอร์พิมพ์ UV จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2563
103 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2563
104 ซื้อของสมนาคุณในการดูงาน จำนวน ๔ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2563
105 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2563
106 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2563
107 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 100x300 เซนติเมตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2563
108 ซื้อภาชนะสำหรับใส่น้ำดื่มและอาหาร เพื่อใช้ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
109 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำระบบไฟฟ้า (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๕ แรงม้า ๒๒๐ โวลท์ ๑ เฟส จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
110 ซ่อมเปลี่ยน HARD DISK 2 TB จำนวน 1 ชิ้น 8 มกราคม 2563
111 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ ป้าย โครงการวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
112 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
113 ซื้อชุดนักกีฬาพร้อมรองเท้าและถุงเท้า ,ชุดกีฬาผู้ฝึกสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
114 ซื้อของรางวัลสำหรับการแสดงของนักเรียน และกิจกรรมต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
115 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
116 จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๖๔๒๓ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
117 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
118 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
119 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
120 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก ๖๐ เมตร บ้านท่าพรุ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มกราคม 2563
121 จ้างเหมาทำอาหารพร้อมน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2562
122 จ้างเหมารถยนต์พร้อมคนขับ เพื่อใช้ในโครงการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล อบจ.กระบี่คัพ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2562
123 จ้างเหมารถยนต์พร้อมคนขับ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2562
124 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าด่าน - บ้านกลาง (กบ.ถ 21-20) หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ธันวาคม 2562
125 ซื้อน้ำดื่มสำหรับใช้ใน ศพด.บ้านเขาเทียมป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2562
126 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
127 จ้างเช่าเวที เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง พร้อมตกแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
128 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
129 จ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูลป้อมยามท่าเทียบเรืออ่าวท่าเลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
130 จ้างเหมาเต้นท์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
131 ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
132 จ้างเหมาพนักงานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลเขาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
133 จ้างเหมาจัดสถานที่พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
134 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำระบบไฟฟ้า (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๓ แรงแม้า ๒๒๐ โวลท์ ๑ เฟส จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
135 จ้างเหมาพนักงานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลเขาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
136 จ้างเหมาพนักงานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลเขาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
137 จ้างเหมาทำสนามฝึกซ้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
138 จ้างเหมาทำสนามฝึกซ้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
139 ซื้อไวร์เลส เร้าเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
140 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
141 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
142 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
143 ซื้อไวร์เลสเร้าเตอร์ (Wireless Router) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2562
144 ซื้อไฟฉุกเฉินติดหลังคารถกระเช้าไฟฟ้าชนิด LED หมายเลขทะเบียน 81-0860 กระบี่ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2562
145 จ้างเหมาเรือหางยาวตามโครงการกระบี่เมืองสะอาด ทำความสะอาดบ้านปลา ประจำปี ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธันวาคม 2562
146 จ้างตรวจเช็คซ่อมซ่อมบำรุงรักษา และเปลี่ยนอะไหล่ รถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บบ ๗๔๒๒ กระบี่ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธันวาคม 2562
147 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าด่าน - บ้านกลาง (กบ.ถ 21-20) หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ธันวาคม 2562
148 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าด่าน - บ้านกลาง (กบ.ถ 21-20) หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ธันวาคม 2562
149 จ้างจ้างเหมาตัดหญ้าสนามกีฬาบ้านท่าเลน หมู่ที่ 3 และสนามกีฬาบ้านท่าทองหลาง หมู่ที่ 6 ตำบลเขาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
150 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
151 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าด่าน - บ้านกลาง (กบ.ถ 21-20) หมู่ที่ 1 3 ธันวาคม 2562
152 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2562
153 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
154 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2562
155 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2562
156 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
157 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
158 ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
159 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านคลองทราย - ท่าเลน หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 พฤศจิกายน 2562
160 ใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง บรรจุ 6,000 ฉบับ ต่อ 1 กล่อง 11 พฤศจิกายน 2562
161 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำระบบไฟฟ้า (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๓ แรงม้า ๒๒๐ โวลท์ ๑ เฟส จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
162 จ้างเหมาแม่บ้านทำความะอาดท่าเทียบเรืออ่าวท่าเลน (ท่าเรือใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
163 ซื้ออาหารเสริม (นม) นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลเขาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
164 ซื้อของรางวัล ใช้ในโครงการวันสำคัญทางศาสนาอิสลาม ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2562
165 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านคลองทราย - ท่าเลน หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ตุลาคม 2562
166 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านคลองทราย - ท่าเลน หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ตุลาคม 2562
167 ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2562
168 โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านคลองทราย - ท่าเลน หมู่ที่ 6 10 ตุลาคม 2562
169 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทองและบริเวณท่าเทียบเรืออ่าวท่าเล(ท่าเรือใหม่)และท่าเทียบเรือสาธารณะ (ประมงเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 กันยายน 2562
170 จ้างตรวจเช็คซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 5635 กระบี่ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
171 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทองและบริเวณท่าเทียบเรืออ่าวท่าเล(ท่าเรือใหม่)และท่าเทียบเรือสาธารณะ (ประมงเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 กันยายน 2562
172 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
173 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลเขาทอง จำนวน 6 หมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 กันยายน 2562
174 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำระบบไฟฟ้า (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๕ แรงม้า ๒๒๐ โวลท์ ๑ เฟส จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
175 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลเขาทอง จำนวน 6 หมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 กันยายน 2562
176 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลเขาทอง จำนวน 6 หมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 กันยายน 2562
177 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทองและบริเวณท่าเทียบเรืออ่าวท่าเล(ท่าเรือใหม่)และท่าเทียบเรือสาธารณะ (ประมงเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 กันยายน 2562
178 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำระบบไฟฟ้า (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๕ แรงม้า ๒๒๐ โวลท์ ๑ เฟส จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
179 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
180 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
181 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
182 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
183 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 กันยายน 2562
184 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
185 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
186 ซื้อวัสดุใช้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ ศพด.บ้านเขาเทียมป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
187 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 สิงหาคม 2562
188 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 สิงหาคม 2562
189 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านท่าพรุ ซอยวงเวียน หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 สิงหาคม 2562
190 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
191 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลเขาทอง จำนวน 6 หมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 สิงหาคม 2562
192 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทองและบริเวณท่าเทียบเรืออ่าวท่าเล(ท่าเรือใหม่)และท่าเทียบเรือสาธารณะ (ประมงเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 สิงหาคม 2562
193 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
194 ซื้อไม้กระดกกั้นทางพร้อมติดตั้ง ชนิด Manaul จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
195 ซื้อป้อมยามสำเร็จรูปพร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
196 ซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ในพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านเขาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
197 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
198 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
199 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
200 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก ๖๐ เมตร บ้านท่าพรุ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
201 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทองและบริเวณท่าเทียบเรืออ่าวท่าเล(ท่าเรือใหม่)และท่าเทียบเรือสาธารณะ (ประมงเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 สิงหาคม 2562
202 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทองและบริเวณท่าเทียบเรืออ่าวท่าเล(ท่าเรือใหม่)และท่าเทียบเรือสาธารณะ (ประมงเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 สิงหาคม 2562
203 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านท่าพรุ ซอยวงเวียน หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 สิงหาคม 2562
204 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลเขาทอง จำนวน 6 หมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 สิงหาคม 2562
205 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลเขาทอง จำนวน 6 หมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 สิงหาคม 2562
206 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านท่าพรุ ซอยวงเวียน หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 สิงหาคม 2562
207 ซื้อกล่องเก็บอุปกรณ์สำหรับรถกระเช้า จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
208 จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านเขาเทียมป่า หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
209 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 1 คัน 2 สิงหาคม 2562
210 จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลเขาทอง จำนวน 6 หมู่บ้าน 2 สิงหาคม 2562
211 จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทองและบริเวณท่าเทียบเรืออ่าวท่าเล(ท่าเรือใหม่)และท่าเทียบเรือสาธารณะ (ประมงเดิม) 2 สิงหาคม 2562
212 ซื้อไม้หมากสำหรับผูกเรือ จำนวน 18 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กรกฎาคม 2562
213 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน 25 กรกฎาคม 2562
214 ซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562
215 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562
216 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562
217 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562
218 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ซูซูกิ หมายเลขทะเบียน บน 2296 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
219 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ซูซูกิ หมายเลขทะเบียน บน 2296 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
220 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ซูซูกิ หมายเลขทะเบียน บน 2296 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
221 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน 10 กรกฎาคม 2562
222 ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
223 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านท่าพรุ ซอยวงเวียน หมู่ที่ 5 3 กรกฎาคม 2562
224 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2562
225 ซื้อกล้องระดับ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21  มิถุนายน  2562
226 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2562
227 จ้างดูแลเว็บไซต์สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14  มิถุนายน  2562
228 ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
229 จ้างดูแลเว็บไซต์สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
230 ซื้ออาหารเสริม (นม) ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่าและโรงเรียน จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
231 ซื้ออาหารเสริม (นม) ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่าและโรงเรียน จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
232 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤษภาคม 2562
233 ซื้ออาหารเสริม (นม) ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่าและ โรงเรียน จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤษภาคม 2562
234 ซื้ออาหารเสริม (นม) ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่าและโรงเรียน จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤษภาคม 2562
235 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
236 ซื้ออาหารเสริม (นม) ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่าและ โรงเรียน จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤษภาคม 2562
237 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
238 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำระบบไฟฟ้า (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๓ แรงม้า ๒๒๐ โวลท์ ๑ เฟส จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
239 ซื้อเสื้อและกางเกงกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2562
240 ซื้ออุปกรณ์กีฬาสำหรับการแข่งขัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2562
241 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
242 ซื้อเต็นท์โครงเหล็กพร้อมผ้าใบพร้อมติดตั้ง ขนาด ๕x๑๒ เมตร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2562
243 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
244 จ้างสำรวจธรณีฟิสิกส์ด้วยวิธีสำรวจค่าความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะ จำนวน 10 จุด บ้านท่าพรุ หมู่ที่ 5 ตำบลเขาทอง อำเภอเมือง จัังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562