ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลกระบี่น้อย
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างจ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ ขนาด 4 X 4 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2563
2 ซื้อชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๑ รายการ (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2563
3 ซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๒๐ ลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ตุลาคม 2563
4 จ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล.สายกระบี่ใหญ่ - บางขนุน หมู่ที่ 11 (ช่วงที่2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ตุลาคม 2563
5 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ตุลาคม 2563
6 จ้างจ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ ขนาด 4 X 4 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ตุลาคม 2563
7 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
8 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2563
9 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2563
10 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2563
11 ซื้อซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2563
12 จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2563
13 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563
14 จ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ชั้น 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563
15 จ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ชั้น 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563
16 จ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ชั้น 3 และ 4ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563
17 จ้างจ้างเหมาดูแลระบบงานทะเบียนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
18 จ้างจ้างต่อสัญญาเว็บไซต์เทศบาลตำบลกระบี่น้อยประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
19 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยป้าตุ้งหลิ้ง หมู่ที่ 12 (ช่วงที่2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
20 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 กันยายน 2563
21 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
22 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยปกครอง หมู่ที่ 4 (ช่วงที่2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
23 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 (เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
24 จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายคลองนา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
25 จ้างจ้างเหมาเต็นท์ตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
26 จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการสู้ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
27 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
28 ซื้อจัดซื้อของขวัญและถ้วยรางวัลตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
29 จ้างจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค - 5307 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
30 จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายคลองนา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2563
31 ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
32 จ้างจ้างเหมางานผลิตและพิมพ์เอกสาร โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
33 จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2563
34 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก ถนนบ้านไร่ - คลองเนียง ซอย 1 หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2563
35 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก สายนายผล หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2563
36 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ,เดินท่อน้ำทิ้ง, ตรวจเช็คระบบ และเติมน้ำยาทำความเย็น (สำนักปลัด) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2563
37 จ้างจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ที่ สป.416-58-0100 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2563
38 จ้างจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บฉ-6209 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2563
39 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม 2563
40 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
41 จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยหลังมัสยิดบ้านไร่ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
42 ซื้อซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
43 จ้างจ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
44 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (เดือนกันยายน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
45 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายก หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2563
46 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรอดนัคเรศน์ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2563
47 จ้างจ้างทำป้ายพลาสวูดติดสติกเกอร์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนและชุมชน(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2563
48 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการเพิ่มความรู้ให้กับผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมที่ 2 การเล่นแสนสนุกส่งเสริมสุขภาพ ด้านพัฒนาการให้สมวัย ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม โดยวิธีเฉพา 19 สิงหาคม 2563
49 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สาธิตน้ำผักผลไม้ ตามโครงการเพิ่มความรู้ให้กับผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมที่ 1 อบรมการให้ความรู้เชิงปฏิบัติการเพื่อเกิดทักษะในเรื่องสุขภาพหัวข้อโภชนาการ โ 19 สิงหาคม 2563
50 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยครูเหลิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2563
51 ซื้อจัดซื้อวัตถุดิบตามโครงการการส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโต ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
52 ซื้อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโต ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
53 ซื้อซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2563
54 จ้างจ้างทำบล็อกตะกร้าตามโครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2563
55 จ้างทำป้ายพลาสวูดโครงการรณรงค์ลด ละ เลิก ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดี(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2563
56 จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องพิมพ์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2563
57 จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายคลองนา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
58 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 สิงหาคม 2563
59 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 สิงหาคม 2563
60 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนานอก 3 หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
61 จ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย 9 สิงหาคม 2563
62 จ้างบริการสแกนแผนที่ภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2563
63 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-8844 กบ. (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2563
64 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายซอยหน้าเขาตั้ง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 สิงหาคม 2563
65 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2563
66 ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2563
67 จ้างจ้างบริการซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0063 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2563
68 ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการธนาคารขยะ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2563
69 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2563
70 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองสาธารณสุขและสิ่แวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2563
71 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2563
72 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2563
73 จ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดสวนบริเวณซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2563
74 จ้างจัดจ้างตกแต่งประดับผ้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2563
75 จ้างเหมาบริการติดฟิลม์กรองแสงอาคาร(โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2563
76 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการธนาคารขยะ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2563
77 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2563
78 ซื้อตะแกรงเหล็กคัดแยกขยะโครงการธนาคารขยะ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2563
79 จ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายบ้านนาหัวนอน - สะพานหมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2563
80 ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2563
81 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ,เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง) กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กรกฎาคม 2563
82 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2563
83 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2563
84 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายควนเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2563
85 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรางน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2563
86 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
87 ซื้อจัดซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภคที่จำเป็น (ถุงยังชีพ) เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 156 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25  มิถุนายน  2563
88 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25  มิถุนายน  2563
89 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ( โต๊ะสำนักงาน ขนาด 4 ฟุต จำนวน 3 ตัว ,ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต 4 ชั้น จำนวน 2 ตัว ) กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25  มิถุนายน  2563
90 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25  มิถุนายน  2563
91 จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
92 จ้างเหมาบริการ เช่าเก้าอี้ เครื่องเสียง พัดลม ตามโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
93 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมติดฝาผนัง ขนาด 16 นิ้ว) กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
94 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
95 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต 4 ชั้น) กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
96 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 (เดือนก.ค. - ส.ค. ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2563
97 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการห่างไกลเหาเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2563
98 จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธ์เรียง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2563
99 ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2563
100 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2563
101 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15  มิถุนายน  2563
102 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถตู้พยาบาลหมายเลขทะเบียน กง 6541 กระบี่ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15  มิถุนายน  2563
103 จ้างทำแผ่นพับถนนปลอดถังขยะ(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15  มิถุนายน  2563
104 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
105 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2563
106 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2563
107 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2563
108 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2563
109 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2563
110 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2563
111 ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน ระดับ 3-4 ปี สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2563
112 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายถ้ำเสือ 2 หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2563
113 จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ในช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563
114 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563
115 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ที่นอนเด็กเล็ก) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563
116 ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563
117 ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2563
118 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563
119 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2563
120 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2563
121 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อเคียวเซร่า รุ่น TA 220 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2563
122 ซื้อซื้อชุดเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 จำนวน 3,171 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
123 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
124 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 (เดือนพ.ค. - มิ.ย.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
125 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
126 เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ประจำปีงบประมาณ 2563 7 พฤษภาคม 2563
127 จ้างโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนคสล.สายนานอกซอย 1 หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
128 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
129 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
130 จ้างบริการนำรถเข้าศูนย์บริการเช็คระยะ 60000กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
131 จ้างทำป้ายไวนิลป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
132 จ้างทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
133 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถนนปลอดถังขยะ(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
134 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค-5037 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2563
135 จ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2563
136 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 เมษายน 2563
137 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 เมษายน 2563
138 จ้างจ้างซ่อมป้ายสามเหลี่ยมไฟจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
139 จ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
140 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
141 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๘๘๙ กบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
142 จ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
143 จ้างจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บฉ-๖๒๐๙ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
144 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
145 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายนาหนองพันทัน หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 มีนาคม 2563
146 จ้างโครงการจ้างเหมารถแบคโฮขุดลอกฝายน้ำล้น และคลองส่งน้ำ คสล.หมู่ที่ 7 บ้านห้วยเหรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
147 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
148 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหน้าหม้อ - ควนดินแดง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 มีนาคม 2563
149 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารโรงเรียนเทศบาล1 บ้านกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
150 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
151 จ้างจ้างซ่อมแซมรถตู้หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๑๖๘ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
152 จ้างโครงการจ้างเหมารถแบคโฮขุดดินเพื่อซ่อมท่อเมนประปาห้วยรากไม้ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
153 ซื้อซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
154 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายนาหนองพันทัน หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มีนาคม 2563
155 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายนาหนองพันทัน หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มีนาคม 2563
156 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหน้าหม้อ - ควนดินแดง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 มีนาคม 2563
157 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหน้าหม้อ - ควนดินแดง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 มีนาคม 2563
158 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายรับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
159 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
160 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
161 ซื้อการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
162 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
163 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
164 ซื้อการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
165 จ้างจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บฉ-๖๒๐๙ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
166 ซื้อซื้อน้ำยาเคมีดับเพลิงตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
167 ซื้อซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (สำนักปลัด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
168 จ้างจ้างทำป้ายโรลอัพโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนและชุมชน(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
169 จ้างจ้างเหมาเชื่อมโครงเหล็กวางกระสอบบนสันฝายน้ำล้น หมู่ที่ 7 บ้านห้วยเหรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
170 จ้างจ้างจัดสถานที่ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2563
171 ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
172 จ้างจัดทำแผ่นพับสีโครงการรณรงค์ลด ละ เลิก ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดี (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
173 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-8844 กบ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
174 ซื้อซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
175 ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(สำนักปลัด)จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
176 ซื้อซื้อแบบพิมพ์งานทะเบียนราษฏร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563
177 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บฉ-๖๒๐๙ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
178 จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
179 จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องพิมพ์ DocuPrint CM๓๐๕ df (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
180 จ้างเหมายานพาหนะตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ทำคุณประโยชน์แก่เทศบาลตำบลกระบี่น้อย(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
181 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อเมนประปาภูเขา บ้านห้วยรากไม้ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กุมภาพันธ์ 2563
182 ซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนและชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กุมภาพันธ์ 2563
183 จ้างเหมาตัดหญ้าข้างถนนภายในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กุมภาพันธ์ 2563
184 จ้างจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค-5037 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
185 จ้างจ้างซ่อมแซมรถตู้หมายเลขทะเบียน 40-0168 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
186 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งกระจกโค้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
187 ซื้อวัสดุก่อสร้างยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
188 ซื้อการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับกองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
189 จ้างจ้างเหมาค่าเช่าเต็นท์/เครื่้องเสียง/ค่าติดตั้งไฟประดับ/ไฟส่องสว่าง/ซุ้มประตู โครงการวันมาฆบูชารำลึก ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
190 จ้างจ้างเหมาค่าป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมออกแบบและโครงสร้างติดตั้ง โครงการวันมาฆบูชารำลึก ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
191 จ้างบริการตรวจวินิจฉัยสายตาโครงการตรวจคัดกรองโรคทางตาและช่วยเหลือความผิดปกติทางสายตาในผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
192 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
193 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4889 กบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2563
194 จ้างจ้างทำผ้าคลุมโต๊ะห้องประชุมเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2563
195 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านหม้อ - ควนดินแดง หมู่ที่ 7 20 มกราคม 2563
196 จ้างเหมาบริการติดฟิล์มห้องทำงานรองนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2563
197 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านทุ่งพะยอม - นาตีน หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 13 (ช่วงที่ 3) (MOC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 มกราคม 2563
198 จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโคกกอ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2563
199 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายซอยสวนปาล์ม หมู่ที่ 9 (MOC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 มกราคม 2563
200 จ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนคอนกรีตหลังโลตัส - สี่แยกธิดาแม่พระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2563
201 ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2563
202 จ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสาายน้ำจาน - ท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2563
203 จ้างโครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ ถนนซอยหน้าเณร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2563
204 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาเส้ง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 มกราคม 2563
205 ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2563
206 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2563
207 จ้างเหมารถฟาร์มแทรกเตอร์ และรถบดล้อเหล็ก แบบสั่นสะเทือนปรับพื้นที่ลานจอดรถด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2563
208 จ้างโครงการจ้างเหมารถแบคโฮขุดลอกเศษไม้ และวัชพืชหน้าปากท่อระบายน้ำ ถนนสายบ้านหนองคล้า หมู่ที่ 7 และถนนสายบ้านนานอก 2 หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2563
209 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2563
210 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2563
211 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2563
212 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายน้ำจาน - เขาพนม (จากหมูที่ 10 - วัดโพธิ์เรียง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 มกราคม 2563
213 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายซอยสวนปาล์ม หมู่ที่ 9 (MOC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 มกราคม 2563
214 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายซอยสวนปาล์ม หมู่ที่ 9 (MOC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 มกราคม 2563
215 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านทุ่งพะยอม - นาตีน หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 13 (ช่วงที่ 3) (MOC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 มกราคม 2563
216 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านทุ่งพะยอม - นาตีน หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 13 (ช่วงที่ 3) (MOC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 มกราคม 2563
217 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านทุ่งพะยอม - นาตีน หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 13 (ช่วงที่ 3) (MOC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 มกราคม 2563
218 ซื้ออุปกรณ์กีฬา ตามโครงการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล อบจ. กระบี่ คัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 18 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
219 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาเส้ง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 มกราคม 2563
220 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาเส้ง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 มกราคม 2563
221 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายโคกยูง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 มกราคม 2563
222 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายโรงเรียนบ้านน้ำจาน - ท่าเรือต้นม่วง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ธันวาคม 2562
223 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายโรงเรียนบ้านน้ำจาน - ท่าเรือต้นม่วง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ธันวาคม 2562
224 จ้างเหมาบริการติดตั้งอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์ระบบเครือข่ายภายในพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ จำนวน ๑ หมายเลข (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2562
225 จ้างจ้างเหมาเต็นท์/โต๊ะ/เก้าอี้/เวที/เครื่องเสียง พร้อมจัดตกแต่งสถานที่ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2562
226 ซื้อซื้อของรางวัลชุดการแสดงคละแบบ โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธันวาคม 2562
227 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายควนดินแดง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ธันวาคม 2562
228 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2562
229 จ้างจ้างเหมาเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2562
230 จ้างจ้างเหมาค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการพร้อมโครงติดตั้ง โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2562
231 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาเส้ง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ธันวาคม 2562
232 ซื้อซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
233 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายน้ำจาน - เขาพนม (จากหมูที่ 10 - วัดโพธิ์เรียง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ธันวาคม 2562
234 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายน้ำจาน - เขาพนม (จากหมูที่ 10 - วัดโพธิ์เรียง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ธันวาคม 2562
235 จ้างจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บฉ-6209 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
236 จ้างจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข-5612 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
237 ซื้อซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องเล่นพลาสติก จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
238 ซื้อซื้อครุภัณฑ์เครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
239 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาเส้ง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ธันวาคม 2562
240 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาเส้ง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ธันวาคม 2562
241 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้้างถนนลาดยางสายนาออก - ไสโป๊ะ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ธันวาคม 2562
242 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหน้าเขาตั้ง หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ธันวาคม 2562
243 จ้างจ้างทำวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ พร้อมเสียงบรรยาย ผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
244 จ้างเหมาจัดตกแต่งเวที จัดสถานที่ ตามโครงการจัดงานประเพณีเมาว์ลิดกลางและแข่งขันทักษะทางวิชาการตำบลกระบี่น้อย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
245 จ้างเหมาบริการเวทีพร้อมนั่งร้าน/เครื่องเสียง โครงการจัดงานประเพณีเมาว์ลิดกลางและแช่งขันทักษะทางวิชาการตำบลกระบี่น้อย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
246 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการเมาว์ลิดกลางและแข่งขันทักษะทางวิชาการตำบลกระบี่น้อย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
247 ซื้อซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
248 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายควนท้อน - เกาะยาง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ธันวาคม 2562
249 จ้างเหมาบริการติดตั้งไฟประดับรอบบริเวณงานตามโครงการจัดงานประเพณีเมาว์ลิดกลางและแข่งชันทักษะทางวิชาการตำบลกระบี่น้อย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
250 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายโคกยูง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ธันวาคม 2562
251 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายโคกยูง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ธันวาคม 2562
252 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายโรงเรียนบ้านน้ำจาน - ท่าเรือต้นม่วง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ธันวาคม 2562
253 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายโรงเรียนบ้านน้ำจาน - ท่าเรือต้นม่วง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ธันวาคม 2562
254 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
255 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
256 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายควนดินแดง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ธันวาคม 2562
257 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายควนดินแดง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ธันวาคม 2562
258 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดงานประเพณีเมาว์ลิดกลาง และแข่งขันทักษะทางวิชาการตำบลกระบี่น้อย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
259 ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้างยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
260 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหน้าเขาตั้ง หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 ธันวาคม 2562
261 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหน้าเขาตั้ง หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 ธันวาคม 2562
262 ซื้อวัสดุก่อสร้างหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธันวาคม 2562
263 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายควนท้อน - เกาะยาง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ธันวาคม 2562
264 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายควนท้อน - เกาะยาง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ธันวาคม 2562
265 จ้างจ้างทำวารสารเพื่อประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ประจำปีงบประมาณ 2556 - 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2562
266 จ้างโครงการซ่อมหลุม - บ่อถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2562
267 จ้างเหมารถแบคโฮขุดวางท่อระบายน้ำ ถนนสายซอยสามัญ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
268 ซื้อซื้อสีทาถนนพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
269 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินโครงการอบรมอาสาสมัครด้านสิ่งแวดล้อม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
270 จ้างบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
271 จ้างจ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
272 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2562
273 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๘๔๔ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
274 จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
275 จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2562
276 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
277 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(สำนักปลัด) 21 พฤศจิกายน 2562
278 จ้างจ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
279 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายน้ำจาน - เขาพนม (จากหมูที่ 10 - วัดโพธิ์เรียง) 18 พฤศจิกายน 2562
280 จ้างจ้างเหมารถแบคโฮขุดวางท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
281 โครงการวางท่อขยายเจตจำหน่ายน้ำ ถนนสายน้ำจาน - เขาพนม (จากหมู่ที่ 10 - วัดโพธิ์เรียง) 5 พฤศจิกายน 2562
282 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ซอยบ้านนายทวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
283 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
284 จ้างจ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
285 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
286 จ้างเหมาบริการติดฟิล์มพร้อมสติ๊กเกอร์ห้องประชาสัมพันธ์และห้องทำงานคณะผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ตุลาคม 2562
287 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2562
288 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ตุลาคม 2562
289 จ้างเหมาบริการย้ายเครื่องปรับอากาศและล้างทำความสะอาดพร้อมติดตั้ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ตุลาคม 2562
290 จ้างบริการเข้ารอบเช็คระยะ 50000 กม. หมายเลขทะเบียน กท 4160 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ตุลาคม 2562
291 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 16 ตุลาคม 2562
292 ซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๒๐ ลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ตุลาคม 2562
293 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ตุลาคม 2562
294 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ตุลาคม 2562
295 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
296 จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2562
297 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 กันยายน 2562
298 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง) 25 กันยายน 2562
299 จ้างโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
300 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
301 จ้างโครงการซ่อมแซมหลุม-บ่อถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
302 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายประชาอุทิศ หมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
303 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
304 จ้างโครงการซ่อมแซมหลุม-บ่อถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
305 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 22 รายการ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
306 จ้างโครงการเป่าล้างบ่อบาดาล พร้อมกับปรับปรุงระบบไฟฟ้า หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
307 จ้างโครงการซ่อมแซมหลุม-บ่อถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
308 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ถนนสายบ้านหว่างคลองแขก - บ้านนาตีน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
309 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
310 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 กันยายน 2562
311 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 กันยายน 2562
312 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 กันยายน 2562
313 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
314 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
315 จ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
316 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
317 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
318 จ้างต่อสัญญาดำเนินงานรับประกัน บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับบริการด้านงานทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
319 จ้างจ้างต่อสัญญาเว็บไซต์เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
320 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้้างถนนลาดยางสายนาออก - ไสโป๊ะ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กันยายน 2562
321 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้้างถนนลาดยางสายนาออก - ไสโป๊ะ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กันยายน 2562
322 จ้างจ้างจัดตกแต่งสถานที่พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
323 จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (ยี่ห้อ Canon รุ่น ImageRUNNER 2520) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
324 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
325 จ้างทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ดจุดเรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์ครัวเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
326 จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (ยี่ห้อ Kyocera รุ่น Taskalfa 220) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
327 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
328 จ้างจ้างก่อสร้างเสาธงชาติ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
329 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กันยายน 2562
330 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการปฏิบัติ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กันยายน 2562
331 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 กันยายน 2562
332 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 กันยายน 2562
333 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2562
334 โครงการจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย 4 กันยายน 2562
335 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2562
336 จ้างซ่อมแซมบำรุงรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บฉ 6209 กระบี่ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2562
337 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
338 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
339 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
340 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 5612 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
341 ซื้อวัสดุก่อสร้างและประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
342 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
343 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
344 จ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
345 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
346 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการศึกษา จำนวน 5 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
347 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 33 รายการ สำหรับโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
348 จ้างเหมาบริการเช่า เครื่องเสียง/เต็นท์/โต๊ะพร้อมผ้าปู/เก้าอี้ ตามโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ ประจำการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
349 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
350 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๘๔๔ กบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
351 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
352 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
353 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
354 ซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
355 จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
356 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
357 วัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 19 สิงหาคม 2562
358 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
359 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4889 กบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
360 ซื้อวัสดุตามโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
361 ซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นสำหรับตัดหญ้า(โครงการถนนน่ามองเทศบาลตำบลกระบี่น้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
362 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
363 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
364 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๘๘๙ กบ.(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
365 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
366 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา (หมึกปริ้นเตอร์ รุ่น Fuji Xerox DocuPrint PM305 df จำนวน 4 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
367 จ้างโครงการต่อเติมห้องประชาสัมพันธ์และห้องเลขานุการนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
368 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ (โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลกระบี่น้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
369 ซื้อวัสดุหุ้มเสากันกระแทก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
370 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
371 จ้างเหมาบริการจัดทำวัสดุหุ้มเสากันกระแทก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
372 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 สิงหาคม 2562
373 ซื้อวัสดุสำนักงาน(ม่านปรับแสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 สิงหาคม 2562
374 ซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 สิงหาคม 2562
375 ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 สิงหาคม 2562
376 ซื้อจัดซื้อวัสดุในการปรับปรุงและซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย(หลังที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562
377 ซื้อต้นโกศลและปุ๋ย (โครงการถนนน่ามอง เทศบาลตำบลกระบี่น้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562
378 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4889 กบ. (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
379 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กรกฎาคม 2562
380 จ้างทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กรกฎาคม 2562
381 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562
382 จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ ตามโครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562
383 จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.สายกระบี่ใหญ่ - บางขนุน หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562
384 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
385 จ้างเหมา โครงการก่อสร้างป้ายซื่อและปรับปรุงซ่อมแซม รั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
386 จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของโรงเรียน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
387 ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ตามโครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
388 วัสดุ อุปกรณ์ทำลูกประคบตามโครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาศทางสังคม 22 กรกฎาคม 2562
389 จ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
390 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
391 จ้างทำป้ายพลาวู๊ดติดสติ๊กเกอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2562
392 ซื้อจัดซื้อวัสดุในการปรับปรุงและซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
393 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
394 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
395 ซื้อน้ำยาเคมีพ่นกำจัดยุง(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
396 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
397 จ้างโครงการ จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวัน ชองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์เรียง ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
398 จ้างโครงการจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์เรียงภาคเรียนที่2ประจำปีการศึกษา2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
399 ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4889 กบ. 3 กรกฎาคม 2562
400 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2562
401 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองการศึกษา จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2562
402 จ้างเหมาบริการจัดทำวัสดุหุ้มเสากันกระแทก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2562
403 จ้างเหมาบริการ เช่าโต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง ตามโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
404 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28  มิถุนายน  2562
405 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
406 จ้างซ่อมแซมกล้อง CCTV (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20  มิถุนายน  2562
407 จ้างจ้างเหมาบริการเช่า โต๊ะ/เก้าอี้/เวที/เครื่องเสียง พร้อมจัดตกแต่งสถานที่ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2562
408 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2562
409 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2562
410 จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารและเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา ตามโครงการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลยุวชน อบจ.กระบี่ คัพ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
411 จ้างรายงานขอจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร CANON IR จำนวน 1 เครื่ิอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14  มิถุนายน  2562
412 จ้างรายงานขอจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร CANON IR จำนวน 1 เครื่ิอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
413 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
414 จ้างซ่อมแซมท่อเมนประปาภูเขา บ้านนาตีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
415 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
416 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
417 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
418 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7  มิถุนายน  2562
419 จ้างบริการติดฟิล์มกรองแสง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7  มิถุนายน  2562
420 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7  มิถุนายน  2562
421 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7  มิถุนายน  2562
422 จ้างบริการติดฟิล์มกรองแสง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7  มิถุนายน  2562
423 จ้างจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ตามโครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6  มิถุนายน  2562
424 จ้างจัดพิมพ์แผ่นพับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2562
425 จ้างรายงานขอจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร CANON IR จำนวน 1 เครื่ิอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2562
426 จ้างจัดพิมพ์แผ่นพับโครงการลด ละ เลิก ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2562
427 จ้างบริการติดฟิล์มกรองแสง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
428 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
429 ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับทาสี เพื่อจัดทำลานกิจกรรม BBL ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
430 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินโครงการห่างไกลจากเหาเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
431 จ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล.สายกระบี่ใหญ่-บางขนุน หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
432 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
433 ซื้อจัดซื้อถาดหลุมสำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2562
434 จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร TOSHIBA e-STUDIO3008A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤษภาคม 2562
435 ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องขยายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
436 ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องมัลติมีเดียโปรแจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
437 ซื้อพร้อมติดตั้งจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
438 ซื้อชุดรับแขกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
439 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังหมู่่บ้านตรีทิพย์ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
440 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
441 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่บ้านตรีทิพย์ - วรารมณ์ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
442 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
443 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไทเกอร์ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
444 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
445 จ้างซ่อมเปลี่ยนยางล้อหลังรถบรรทุกน้ำ (บฉ 6209 กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤษภาคม 2562
446 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายปกครอง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤษภาคม 2562
447 ซื้อเครื่องหญ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤษภาคม 2562
448 จ้างเหมาประดับตกแต่ง ผ้าเหลือง ขาว ตามอาคารและสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2562
449 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
450 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านไร่ - คลองเนียง หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 พฤษภาคม 2562
451 จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวัน ชองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2562
452 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมนประปาภูเขา จำนวน 4 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2562
453 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2562
454 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามัญ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2562
455 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป้าตุ้งหลิ้ง หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 พฤษภาคม 2562
456 จ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
457 ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
458 อาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 29 เมษายน 2562
459 จ้างเหมาบริการตกแต่งสถานที่ เนื่องในพิธีถวายพระพรชัยมงคลในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2562
460 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เมษายน 2562
461 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านไร่ - คลองเนียง หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 เมษายน 2562
462 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านไร่ - คลองเนียง หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 เมษายน 2562
463 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป้าตุ้งหลิ้ง หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 เมษายน 2562
464 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป้าตุ้งหลิ้ง หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 เมษายน 2562
465 ซื้อเก้าอี้พลาสติก (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2562
466 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2562
467 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป้าตุ้งหลิ้ง หมู่ที่ 12 19 เมษายน 2562
468 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินโครงการกระบี่เมืองสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2562
469 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟ สำหรับงานสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2562
470 จ้างเหมาโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
471 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2562
472 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสายบ้านเขาตั้ง หมู่ที่ 8 - บ้านโพธิ์เรียง หมู่ที่ 7 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ (ช่วงที่ 3)(MOC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 มีนาคม 2562
473 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านตีนกลาง - โคกยูง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 มีนาคม 2562
474 จ้างโครงการจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์เรียงภาคเรียนที่2ประจำปีการศึกษา2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
475 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๕๐๓๗ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
476 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
477 จ้างโครงการ จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวัน ชองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์เรียง ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
478 จ้างจัดทำแผ่นป้ายปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
479 จ้างจ้างเหมาชุดการแสดงในพิธีเปิด ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลกระบี่น้อยเกมส์ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562
480 จ้างจ้างเหมาเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้พลาสติก ตามโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลกระบี่น้อยเกมส์ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562
481 ซื้อจัดซื้อน้ำแข็ง น้ำดื่ม ตามโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลกระบี่น้อยเกมส์ต้านภัยยาเสพติดครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562
482 จ้างจ้างเหมาเครื่องเสียงชุดเล็ก ตามโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลกระบี่น้อยเกมส์ต้านภัยยาเสพติดครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562
483 จ้างเหมาบริการจัดเตรียมสนามและสถานที่ ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลกระบี่น้อยเกมส์ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2562
484 ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา/ชุดนักกีฬา/ถ้วยรางวัล ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลกระบี่น้อยเกมส์ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562
485 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562
486 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลกระบี่น้อยเกมส์ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562