ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลกระบี่น้อย
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2564
2 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2564
3 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนท่อน้ำทิ้งเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤษภาคม 2564
4 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤษภาคม 2564
5 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนและชุมชน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤษภาคม 2564
6 จ้างเหมาบริการซักรีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤษภาคม 2564
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤษภาคม 2564
8 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤษภาคม 2564
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑ รายการ (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2564
10 จ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้า เลขทะเบียบ 80-4539 กบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2564
11 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์ลด ละ เลิก ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดี (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2564
12 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2564
13 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2564
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2564
15 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2564
16 ซื้อวัสดุก่อสร้างและประปา (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2564
17 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บฉ-6209 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2564
18 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2564
19 จ้างจ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้า เลขทะบียน 80-4539 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2564
20 จ้างจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-8844 กบ. (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2564
21 จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์สำหรับงานทะเบียนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2564
22 จ้างเหมาเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการโครงการลดอุบัติเหตุ ทางถนนในเทศกาลต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2564
23 จ้างเหมาบริการซ่่อมเครื่องถ่ายเอกสาร กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2564
24 จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องพิมพ์ กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2564
25 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2564
26 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2564
27 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2564
28 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ชั้น 3 และ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2564
29 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ชั้น 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2564
30 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ชั้น ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2564
31 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2564
32 จ้างเหมาบริการเครื่องสำรองไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2564
33 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการจัดบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่เชิงรุกในหมู่บ้านเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2564
34 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่เชิงรุกในหมู่บ้านเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2564
35 ซื้อสายรัดหีบบัตรเลือกตั้ง (เพิ่มเติม) ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2564
36 จ้างผลิตสปอตและรถแห่โฆษณารณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2564
37 จ้างเหมาบริการอุปกรณ์และจัดสถานที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2564
38 จ้างทำป้ายไวนิลประกาศผลการเลือกตั้ง จำนวน 3 ป้าย พร้อมโครงไม้และติดตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2564
39 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บฉ - 6029 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2564
40 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0075 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2564
41 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2564
42 ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2564
43 ซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๒๐ ลิตร สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2564
44 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกระบี่น้อย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2564
45 จ้างออกแบบและผลิตแบบพิมพ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2564
46 ซื้อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2564
47 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ท่อเมนประปาภูเขาบ้านห้วยรากไม้ หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2564
48 ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพ แวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2564
49 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ จำนวน 43 รายการ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2564
50 ซื้อสายรัดหีบบัตรเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2564
51 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องโทรศัพท์ไร้สาย) กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มีนาคม 2564
52 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มีนาคม 2564
53 ซื้อน้ำยาพ่นยุงโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มีนาคม 2564
54 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มีนาคม 2564
55 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มีนาคม 2564
56 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บฉ-๖๒๐๙ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2564
57 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2564
58 จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2564
59 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4889 กบ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มีนาคม 2564
60 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มีนาคม 2564
61 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มีนาคม 2564
62 เหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 25 กุมภาพันธ์ 2564
63 จ้างบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2564
64 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กุมภาพันธ์ 2564
65 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย)ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กุมภาพันธ์ 2564
66 จ้างซ่อมแซมรถตู้พยาบาลหมายเลขทะเบียน กง 6541 กระบี่ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กุมภาพันธ์ 2564
67 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ื ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2564
68 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ื ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2564
69 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2564
70 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บฉ-6209 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2564
71 ซื้อแบบพิมพ์ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2564
72 ซื้อแบตเตอรี่ของเครื่องวิทยุสื่อสาร แบบมือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2564
73 จ้างปรับเปลี่ยนความถี่วิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2564
74 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2564
75 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ื ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2564
76 จ้างทำป้ายโครงไม้พร้อมขาตั้ง จำนวน 23 ป้าย ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กุมภาพันธ์ 2564
77 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4889 กระบี่ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2564
78 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองเทา - ปากคลอง หมู่ที่ 5 (MOC) 3 กุมภาพันธ์ 2564
79 จ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2564
80 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวโครงการกระบี่น้อยเมืองสะอาด(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กุมภาพันธ์ 2564
81 ซื้อครุภัณฑ์(งบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกระบี่น้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กุมภาพันธ์ 2564
82 ซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๒๐ ลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2564
83 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2564
84 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2564
85 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2564
86 จ้างโครงการซ่อมแซมหลุมบ่อ ถนนลูกรังสายต้นเทียม - บนไร่ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2564
87 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ชั้นวางของเอนกประสงค์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มกราคม 2564
88 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มกราคม 2564
89 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค - 5037 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มกราคม 2564
90 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน 1 กฐ 1077 กบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มกราคม 2564
91 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มกราคม 2564
92 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข-5612 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มกราคม 2564
93 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มกราคม 2564
94 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิิ์เรียง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2564
95 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2564
96 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2564
97 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2564
98 จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2564
99 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2564
100 จ้างบริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กฌ 8388 กระบี่ และ หมายเลขทะเบียน กธข 248 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2564
101 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564
102 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564
103 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564
104 ซื้อกรวยจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2564
105 ซื้อแผงกั้นจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2564
106 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2564
107 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2564
108 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2564
109 จ้างซ่อมแซมรถตู้หมายเลขทะเบียน 40-0168 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2564
110 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2564
111 จ้างเหมาบริการค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือและเอกสารต่างๆ กองการศึกษา ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2564
112 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2564
113 จ้างจ้างทำฉากกั้นอะคริลิคใส ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสต่าง ๆ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2564
114 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2564
115 จ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2564
116 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2564
117 จ้างบริการรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กท 4160 กระบี่ เช็คระยะ ๗๐,๐๐๐ กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2564
118 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์/โต๊ะ/เก้าอี้/เวที/เครื่องเสียง ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ธันวาคม 2563
119 จ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธันวาคม 2563
120 จ้างเหมาเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เทศบาลตำบลกระบี่น้อย โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2563
121 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการจัดงานประเพณีเมาว์ลิดกลางและแข่งขันทักษะทางวิชาการตำบลกระบี่น้อย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2563
122 ซื้อค่าใช้จ่ายอื่นท่ี่เกี่ยวข้อง(อุปกรณ์ตกแต่ง) ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธันวาคม 2563
123 ซื้อซื้อของรางวัลสำหรับชุดการแสดง ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธันวาคม 2563
124 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์/โต๊ะ/เก้าอี้/เวที/เครื่องเสียง ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธันวาคม 2563
125 จ้างซ่อมสาย Fiber Optic พร้อมอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธันวาคม 2563
126 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ ขนาด 4 X 4 เมตร จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2563
127 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2563
128 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2563
129 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2563
130 จ้างบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2563
131 จ้างเหมาบริการซักรีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ธันวาคม 2563
132 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ธันวาคม 2563
133 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4889 กบ. (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ธันวาคม 2563
134 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ธันวาคม 2563
135 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ธันวาคม 2563
136 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนลูกบิดประตูห้องทำงานสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย จำนวน 3 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ธันวาคม 2563
137 จ้างเหมาบริการติดตั้งม่านปรับแสง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ธันวาคม 2563
138 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค - 5037 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ธันวาคม 2563
139 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ธันวาคม 2563
140 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ธันวาคม 2563
141 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธันวาคม 2563
142 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธันวาคม 2563
143 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธันวาคม 2563
144 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมอาสาสมัครด้านสิ่งแวดล้อม(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธันวาคม 2563
145 จ้างซ่อมแซมรถตู้หมายเลขทะเบียน 40-0168 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธันวาคม 2563
146 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4889 กบ.(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2563
147 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องพิมพ์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2563
148 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2563
149 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2563
150 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการปลูกต้นไม้/หญ้าแฝก/ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เนื่องในโอกาสและวันสำคัญต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2563
151 จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2563
152 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2563
153 จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2563
154 จ้างทำวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ พร้อมเสียงบรรยาย ผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2563
155 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2563
156 จ้างจ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ ขนาด 4 X 4 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2563
157 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2563
158 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2563
159 จ้างบริการซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ Fuji - Xerox Coler จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤศจิกายน 2563
160 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ (เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ - เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) 24 พฤศจิกายน 2563
161 ซื้อแบบพิมพ์งานทะเบียนราษฎร(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2563
162 จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำปฏิทินในรูปแบบแขวนเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 800 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2563
163 จ้างจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข-5612 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤศจิกายน 2563
164 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤศจิกายน 2563
165 จ้างจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤศจิกายน 2563
166 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤศจิกายน 2563
167 จ้างจ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ ขนาด 4 X 4 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2563
168 ซื้อชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๑ รายการ (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2563
169 ซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๒๐ ลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ตุลาคม 2563
170 จ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล.สายกระบี่ใหญ่ - บางขนุน หมู่ที่ 11 (ช่วงที่2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ตุลาคม 2563
171 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ตุลาคม 2563
172 จ้างจ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ ขนาด 4 X 4 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ตุลาคม 2563
173 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
174 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2563
175 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2563
176 ซื้อซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2563
177 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2563
178 จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2563
179 จ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ชั้น 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563
180 จ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ชั้น 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563
181 จ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ชั้น 3 และ 4ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563
182 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563
183 จ้างจ้างเหมาดูแลระบบงานทะเบียนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
184 จ้างจ้างต่อสัญญาเว็บไซต์เทศบาลตำบลกระบี่น้อยประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
185 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยป้าตุ้งหลิ้ง หมู่ที่ 12 (ช่วงที่2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
186 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 กันยายน 2563
187 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยปกครอง หมู่ที่ 4 (ช่วงที่2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
188 จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายคลองนา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
189 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 (เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
190 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
191 จ้างจ้างเหมาเต็นท์ตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
192 จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการสู้ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
193 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
194 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4889 กบ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
195 ซื้อจัดซื้อของขวัญและถ้วยรางวัลตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
196 จ้างจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค - 5307 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
197 จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายคลองนา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2563
198 จ้างจ้างเหมางานผลิตและพิมพ์เอกสาร โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
199 ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
200 จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2563
201 จ้างจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บฉ-6209 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2563
202 จ้างจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ที่ สป.416-58-0100 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2563
203 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก ถนนบ้านไร่ - คลองเนียง ซอย 1 หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2563
204 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ,เดินท่อน้ำทิ้ง, ตรวจเช็คระบบ และเติมน้ำยาทำความเย็น (สำนักปลัด) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2563
205 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก สายนายผล หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2563
206 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม 2563
207 จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยหลังมัสยิดบ้านไร่ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
208 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (เดือนกันยายน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
209 ซื้อซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
210 จ้างจ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
211 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
212 จ้างจ้างทำป้ายพลาสวูดติดสติกเกอร์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนและชุมชน(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2563
213 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการเพิ่มความรู้ให้กับผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมที่ 2 การเล่นแสนสนุกส่งเสริมสุขภาพ ด้านพัฒนาการให้สมวัย ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม โดยวิธีเฉพา 19 สิงหาคม 2563
214 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สาธิตน้ำผักผลไม้ ตามโครงการเพิ่มความรู้ให้กับผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมที่ 1 อบรมการให้ความรู้เชิงปฏิบัติการเพื่อเกิดทักษะในเรื่องสุขภาพหัวข้อโภชนาการ โ 19 สิงหาคม 2563
215 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยครูเหลิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2563
216 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรอดนัคเรศน์ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2563
217 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายก หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2563
218 ซื้อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโต ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
219 ซื้อจัดซื้อวัตถุดิบตามโครงการการส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโต ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
220 ซื้อซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2563
221 จ้างจ้างทำบล็อกตะกร้าตามโครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2563
222 จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องพิมพ์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2563
223 จ้างทำป้ายพลาสวูดโครงการรณรงค์ลด ละ เลิก ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดี(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2563
224 จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายคลองนา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
225 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 สิงหาคม 2563
226 จ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย 9 สิงหาคม 2563
227 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนานอก 3 หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
228 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 สิงหาคม 2563
229 จ้างบริการสแกนแผนที่ภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2563
230 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-8844 กบ. (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2563
231 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายซอยหน้าเขาตั้ง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 สิงหาคม 2563
232 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2563
233 ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2563
234 จ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดสวนบริเวณซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2563
235 จ้างจัดจ้างตกแต่งประดับผ้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2563
236 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองสาธารณสุขและสิ่แวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2563
237 ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการธนาคารขยะ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2563
238 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2563
239 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2563
240 จ้างจ้างบริการซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0063 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2563
241 จ้างเหมาบริการติดฟิลม์กรองแสงอาคาร(โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2563
242 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2563
243 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการธนาคารขยะ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2563
244 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2563
245 ซื้อตะแกรงเหล็กคัดแยกขยะโครงการธนาคารขยะ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2563
246 จ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายบ้านนาหัวนอน - สะพานหมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2563
247 ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2563
248 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ,เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง) กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กรกฎาคม 2563
249 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2563
250 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรางน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2563
251 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2563
252 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายควนเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2563
253 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
254 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25  มิถุนายน  2563
255 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25  มิถุนายน  2563
256 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ( โต๊ะสำนักงาน ขนาด 4 ฟุต จำนวน 3 ตัว ,ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต 4 ชั้น จำนวน 2 ตัว ) กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25  มิถุนายน  2563
257 ซื้อจัดซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภคที่จำเป็น (ถุงยังชีพ) เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 156 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25  มิถุนายน  2563
258 จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
259 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต 4 ชั้น) กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
260 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
261 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมติดฝาผนัง ขนาด 16 นิ้ว) กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
262 จ้างเหมาบริการ เช่าเก้าอี้ เครื่องเสียง พัดลม ตามโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
263 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 (เดือนก.ค. - ส.ค. ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2563
264 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการห่างไกลเหาเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2563
265 จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธ์เรียง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2563
266 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2563
267 ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2563
268 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15  มิถุนายน  2563
269 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถตู้พยาบาลหมายเลขทะเบียน กง 6541 กระบี่ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15  มิถุนายน  2563
270 จ้างทำแผ่นพับถนนปลอดถังขยะ(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15  มิถุนายน  2563
271 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
272 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2563
273 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2563
274 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2563
275 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2563
276 ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน ระดับ 3-4 ปี สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2563
277 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2563
278 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2563
279 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายถ้ำเสือ 2 หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2563
280 ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563
281 จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ในช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563
282 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563
283 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ที่นอนเด็กเล็ก) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563
284 ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2563
285 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563
286 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2563
287 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2563
288 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อเคียวเซร่า รุ่น TA 220 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2563
289 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
290 ซื้อซื้อชุดเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 จำนวน 3,171 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
291 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 (เดือนพ.ค. - มิ.ย.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
292 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
293 เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ประจำปีงบประมาณ 2563 7 พฤษภาคม 2563
294 จ้างโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนคสล.สายนานอกซอย 1 หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
295 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
296 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
297 จ้างบริการนำรถเข้าศูนย์บริการเช็คระยะ 60000กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
298 จ้างทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
299 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถนนปลอดถังขยะ(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
300 จ้างทำป้ายไวนิลป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
301 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค-5037 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2563
302 จ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2563
303 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 เมษายน 2563
304 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 เมษายน 2563
305 จ้างจ้างซ่อมป้ายสามเหลี่ยมไฟจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
306 จ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
307 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
308 จ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
309 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๘๘๙ กบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
310 จ้างจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บฉ-๖๒๐๙ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
311 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
312 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายนาหนองพันทัน หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 มีนาคม 2563
313 จ้างโครงการจ้างเหมารถแบคโฮขุดลอกฝายน้ำล้น และคลองส่งน้ำ คสล.หมู่ที่ 7 บ้านห้วยเหรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
314 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
315 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหน้าหม้อ - ควนดินแดง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 มีนาคม 2563
316 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารโรงเรียนเทศบาล1 บ้านกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
317 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
318 จ้างโครงการจ้างเหมารถแบคโฮขุดดินเพื่อซ่อมท่อเมนประปาห้วยรากไม้ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
319 จ้างจ้างซ่อมแซมรถตู้หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๑๖๘ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
320 ซื้อซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
321 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายนาหนองพันทัน หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มีนาคม 2563
322 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายนาหนองพันทัน หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มีนาคม 2563
323 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหน้าหม้อ - ควนดินแดง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 มีนาคม 2563
324 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหน้าหม้อ - ควนดินแดง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 มีนาคม 2563
325 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายรับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
326 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
327 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
328 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
329 ซื้อการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
330 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
331 ซื้อการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
332 ซื้อซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (สำนักปลัด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
333 จ้างจ้างเหมาเชื่อมโครงเหล็กวางกระสอบบนสันฝายน้ำล้น หมู่ที่ 7 บ้านห้วยเหรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
334 ซื้อซื้อน้ำยาเคมีดับเพลิงตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
335 จ้างจ้างทำป้ายโรลอัพโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนและชุมชน(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
336 จ้างจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บฉ-๖๒๐๙ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
337 จ้างจ้างจัดสถานที่ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2563
338 ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
339 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-8844 กบ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
340 จ้างจัดทำแผ่นพับสีโครงการรณรงค์ลด ละ เลิก ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดี (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
341 ซื้อซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
342 ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(สำนักปลัด)จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
343 ซื้อซื้อแบบพิมพ์งานทะเบียนราษฏร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563
344 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บฉ-๖๒๐๙ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
345 จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
346 จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องพิมพ์ DocuPrint CM๓๐๕ df (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
347 จ้างเหมายานพาหนะตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ทำคุณประโยชน์แก่เทศบาลตำบลกระบี่น้อย(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
348 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อเมนประปาภูเขา บ้านห้วยรากไม้ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กุมภาพันธ์ 2563
349 จ้างเหมาตัดหญ้าข้างถนนภายในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กุมภาพันธ์ 2563
350 ซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนและชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กุมภาพันธ์ 2563
351 จ้างจ้างซ่อมแซมรถตู้หมายเลขทะเบียน 40-0168 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
352 จ้างจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค-5037 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
353 ซื้อวัสดุก่อสร้างยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
354 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งกระจกโค้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
355 จ้างจ้างเหมาค่าเช่าเต็นท์/เครื่้องเสียง/ค่าติดตั้งไฟประดับ/ไฟส่องสว่าง/ซุ้มประตู โครงการวันมาฆบูชารำลึก ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
356 ซื้อการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับกองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
357 จ้างจ้างเหมาค่าป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมออกแบบและโครงสร้างติดตั้ง โครงการวันมาฆบูชารำลึก ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
358 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
359 จ้างบริการตรวจวินิจฉัยสายตาโครงการตรวจคัดกรองโรคทางตาและช่วยเหลือความผิดปกติทางสายตาในผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
360 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4889 กบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2563
361 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านหม้อ - ควนดินแดง หมู่ที่ 7 20 มกราคม 2563
362 จ้างเหมาบริการติดฟิล์มห้องทำงานรองนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2563
363 จ้างจ้างทำผ้าคลุมโต๊ะห้องประชุมเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2563
364 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายซอยสวนปาล์ม หมู่ที่ 9 (MOC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 มกราคม 2563
365 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านทุ่งพะยอม - นาตีน หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 13 (ช่วงที่ 3) (MOC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 มกราคม 2563
366 จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโคกกอ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2563
367 จ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนคอนกรีตหลังโลตัส - สี่แยกธิดาแม่พระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2563
368 จ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสาายน้ำจาน - ท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2563
369 ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2563
370 จ้างโครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ ถนนซอยหน้าเณร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2563
371 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาเส้ง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 มกราคม 2563
372 ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2563
373 จ้างเหมารถฟาร์มแทรกเตอร์ และรถบดล้อเหล็ก แบบสั่นสะเทือนปรับพื้นที่ลานจอดรถด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2563
374 จ้างโครงการจ้างเหมารถแบคโฮขุดลอกเศษไม้ และวัชพืชหน้าปากท่อระบายน้ำ ถนนสายบ้านหนองคล้า หมู่ที่ 7 และถนนสายบ้านนานอก 2 หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2563
375 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2563
376 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2563
377 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2563
378 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2563
379 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายซอยสวนปาล์ม หมู่ที่ 9 (MOC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 มกราคม 2563
380 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายซอยสวนปาล์ม หมู่ที่ 9 (MOC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 มกราคม 2563
381 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายน้ำจาน - เขาพนม (จากหมูที่ 10 - วัดโพธิ์เรียง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 มกราคม 2563
382 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านทุ่งพะยอม - นาตีน หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 13 (ช่วงที่ 3) (MOC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 มกราคม 2563
383 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านทุ่งพะยอม - นาตีน หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 13 (ช่วงที่ 3) (MOC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 มกราคม 2563
384 ซื้ออุปกรณ์กีฬา ตามโครงการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล อบจ. กระบี่ คัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 18 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
385 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านทุ่งพะยอม - นาตีน หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 13 (ช่วงที่ 3) (MOC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 มกราคม 2563
386 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาเส้ง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 มกราคม 2563
387 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาเส้ง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 มกราคม 2563
388 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายโคกยูง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 มกราคม 2563
389 จ้างจ้างเหมาเต็นท์/โต๊ะ/เก้าอี้/เวที/เครื่องเสียง พร้อมจัดตกแต่งสถานที่ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2562
390 จ้างเหมาบริการติดตั้งอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์ระบบเครือข่ายภายในพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ จำนวน ๑ หมายเลข (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2562
391 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายโรงเรียนบ้านน้ำจาน - ท่าเรือต้นม่วง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ธันวาคม 2562
392 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายโรงเรียนบ้านน้ำจาน - ท่าเรือต้นม่วง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ธันวาคม 2562
393 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายควนดินแดง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ธันวาคม 2562
394 ซื้อซื้อของรางวัลชุดการแสดงคละแบบ โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธันวาคม 2562
395 จ้างจ้างเหมาเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2562
396 จ้างจ้างเหมาค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการพร้อมโครงติดตั้ง โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2562
397 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2562
398 ซื้อซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
399 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายน้ำจาน - เขาพนม (จากหมูที่ 10 - วัดโพธิ์เรียง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ธันวาคม 2562
400 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายน้ำจาน - เขาพนม (จากหมูที่ 10 - วัดโพธิ์เรียง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ธันวาคม 2562
401 จ้างจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บฉ-6209 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
402 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาเส้ง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ธันวาคม 2562
403 ซื้อซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องเล่นพลาสติก จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
404 ซื้อซื้อครุภัณฑ์เครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
405 จ้างจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข-5612 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
406 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาเส้ง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ธันวาคม 2562
407 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้้างถนนลาดยางสายนาออก - ไสโป๊ะ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ธันวาคม 2562
408 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาเส้ง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ธันวาคม 2562
409 จ้างจ้างทำวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ พร้อมเสียงบรรยาย ผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
410 จ้างเหมาจัดตกแต่งเวที จัดสถานที่ ตามโครงการจัดงานประเพณีเมาว์ลิดกลางและแข่งขันทักษะทางวิชาการตำบลกระบี่น้อย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
411 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหน้าเขาตั้ง หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ธันวาคม 2562
412 จ้างเหมาบริการติดตั้งไฟประดับรอบบริเวณงานตามโครงการจัดงานประเพณีเมาว์ลิดกลางและแข่งชันทักษะทางวิชาการตำบลกระบี่น้อย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
413 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายโคกยูง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ธันวาคม 2562
414 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการเมาว์ลิดกลางและแข่งขันทักษะทางวิชาการตำบลกระบี่น้อย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
415 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายโคกยูง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ธันวาคม 2562
416 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายควนท้อน - เกาะยาง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ธันวาคม 2562
417 ซื้อซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
418 จ้างเหมาบริการเวทีพร้อมนั่งร้าน/เครื่องเสียง โครงการจัดงานประเพณีเมาว์ลิดกลางและแช่งขันทักษะทางวิชาการตำบลกระบี่น้อย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
419 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายโรงเรียนบ้านน้ำจาน - ท่าเรือต้นม่วง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ธันวาคม 2562
420 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายโรงเรียนบ้านน้ำจาน - ท่าเรือต้นม่วง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ธันวาคม 2562
421 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
422 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
423 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดงานประเพณีเมาว์ลิดกลาง และแข่งขันทักษะทางวิชาการตำบลกระบี่น้อย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
424 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายควนดินแดง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ธันวาคม 2562
425 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายควนดินแดง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ธันวาคม 2562
426 ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้างยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
427 ซื้อวัสดุก่อสร้างหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธันวาคม 2562
428 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหน้าเขาตั้ง หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 ธันวาคม 2562
429 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหน้าเขาตั้ง หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 ธันวาคม 2562
430 จ้างโครงการซ่อมหลุม - บ่อถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2562
431 จ้างจ้างทำวารสารเพื่อประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ประจำปีงบประมาณ 2556 - 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2562
432 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายควนท้อน - เกาะยาง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ธันวาคม 2562
433 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายควนท้อน - เกาะยาง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ธันวาคม 2562
434 ซื้อซื้อสีทาถนนพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
435 จ้างบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
436 จ้างเหมารถแบคโฮขุดวางท่อระบายน้ำ ถนนสายซอยสามัญ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
437 จ้างจ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
438 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินโครงการอบรมอาสาสมัครด้านสิ่งแวดล้อม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
439 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2562
440 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๘๔๔ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
441 จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
442 จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2562
443 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
444 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(สำนักปลัด) 21 พฤศจิกายน 2562
445 จ้างจ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
446 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายน้ำจาน - เขาพนม (จากหมูที่ 10 - วัดโพธิ์เรียง) 18 พฤศจิกายน 2562
447 จ้างจ้างเหมารถแบคโฮขุดวางท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
448 โครงการวางท่อขยายเจตจำหน่ายน้ำ ถนนสายน้ำจาน - เขาพนม (จากหมู่ที่ 10 - วัดโพธิ์เรียง) 5 พฤศจิกายน 2562
449 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ซอยบ้านนายทวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
450 จ้างจ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
451 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
452 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
453 จ้างเหมาบริการติดฟิล์มพร้อมสติ๊กเกอร์ห้องประชาสัมพันธ์และห้องทำงานคณะผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ตุลาคม 2562
454 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2562
455 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ตุลาคม 2562
456 จ้างเหมาบริการย้ายเครื่องปรับอากาศและล้างทำความสะอาดพร้อมติดตั้ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ตุลาคม 2562
457 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 16 ตุลาคม 2562
458 จ้างบริการเข้ารอบเช็คระยะ 50000 กม. หมายเลขทะเบียน กท 4160 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ตุลาคม 2562
459 ซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๒๐ ลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ตุลาคม 2562
460 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ตุลาคม 2562
461 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ตุลาคม 2562
462 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
463 จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2562
464 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 กันยายน 2562
465 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง) 25 กันยายน 2562
466 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
467 จ้างโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
468 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายประชาอุทิศ หมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
469 จ้างโครงการซ่อมแซมหลุม-บ่อถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
470 จ้างโครงการซ่อมแซมหลุม-บ่อถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
471 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
472 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 22 รายการ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
473 จ้างโครงการซ่อมแซมหลุม-บ่อถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
474 จ้างโครงการเป่าล้างบ่อบาดาล พร้อมกับปรับปรุงระบบไฟฟ้า หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
475 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 กันยายน 2562
476 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 กันยายน 2562
477 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ถนนสายบ้านหว่างคลองแขก - บ้านนาตีน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
478 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 กันยายน 2562
479 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
480 จ้างต่อสัญญาดำเนินงานรับประกัน บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับบริการด้านงานทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
481 จ้างจ้างต่อสัญญาเว็บไซต์เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
482 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
483 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
484 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
485 จ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
486 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
487 จ้างจ้างจัดตกแต่งสถานที่พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
488 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้้างถนนลาดยางสายนาออก - ไสโป๊ะ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กันยายน 2562
489 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้้างถนนลาดยางสายนาออก - ไสโป๊ะ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กันยายน 2562
490 จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (ยี่ห้อ Canon รุ่น ImageRUNNER 2520) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
491 จ้างทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ดจุดเรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์ครัวเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
492 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
493 จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (ยี่ห้อ Kyocera รุ่น Taskalfa 220) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
494 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
495 จ้างจ้างก่อสร้างเสาธงชาติ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
496 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการปฏิบัติ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กันยายน 2562
497 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 กันยายน 2562
498 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 กันยายน 2562
499 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กันยายน 2562
500 โครงการจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย 4 กันยายน 2562
501 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2562
502 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2562
503 จ้างซ่อมแซมบำรุงรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บฉ 6209 กระบี่ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2562
504 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 5612 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
505 จ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
506 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
507 ซื้อวัสดุก่อสร้างและประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
508 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
509 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
510 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
511 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
512 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
513 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการศึกษา จำนวน 5 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
514 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 33 รายการ สำหรับโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
515 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๘๔๔ กบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
516 จ้างเหมาบริการเช่า เครื่องเสียง/เต็นท์/โต๊ะพร้อมผ้าปู/เก้าอี้ ตามโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ ประจำการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
517 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
518 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
519 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
520 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
521 ซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
522 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
523 จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
524 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
525 วัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 19 สิงหาคม 2562
526 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4889 กบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
527 ซื้อวัสดุตามโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
528 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
529 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
530 ซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นสำหรับตัดหญ้า(โครงการถนนน่ามองเทศบาลตำบลกระบี่น้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
531 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๘๘๙ กบ.(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
532 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ (โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลกระบี่น้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
533 ซื้อวัสดุหุ้มเสากันกระแทก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
534 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา (หมึกปริ้นเตอร์ รุ่น Fuji Xerox DocuPrint PM305 df จำนวน 4 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
535 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
536 จ้างโครงการต่อเติมห้องประชาสัมพันธ์และห้องเลขานุการนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
537 จ้างเหมาบริการจัดทำวัสดุหุ้มเสากันกระแทก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
538 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
539 ซื้อวัสดุสำนักงาน(ม่านปรับแสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 สิงหาคม 2562
540 ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 สิงหาคม 2562
541 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 สิงหาคม 2562
542 ซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 สิงหาคม 2562
543 ซื้อต้นโกศลและปุ๋ย (โครงการถนนน่ามอง เทศบาลตำบลกระบี่น้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562
544 ซื้อจัดซื้อวัสดุในการปรับปรุงและซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย(หลังที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562
545 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4889 กบ. (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
546 จ้างทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กรกฎาคม 2562
547 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กรกฎาคม 2562
548 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562
549 จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ ตามโครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562
550 จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.สายกระบี่ใหญ่ - บางขนุน หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562
551 จ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
552 วัสดุ อุปกรณ์ทำลูกประคบตามโครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาศทางสังคม 22 กรกฎาคม 2562
553 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
554 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
555 จ้างเหมา โครงการก่อสร้างป้ายซื่อและปรับปรุงซ่อมแซม รั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
556 จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของโรงเรียน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
557 ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ตามโครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
558 จ้างทำป้ายพลาวู๊ดติดสติ๊กเกอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2562
559 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
560 ซื้อจัดซื้อวัสดุในการปรับปรุงและซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
561 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
562 ซื้อน้ำยาเคมีพ่นกำจัดยุง(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
563 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
564 จ้างโครงการจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์เรียงภาคเรียนที่2ประจำปีการศึกษา2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
565 จ้างโครงการ จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวัน ชองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์เรียง ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
566 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองการศึกษา จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2562
567 ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4889 กบ. 3 กรกฎาคม 2562
568 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2562
569 จ้างเหมาบริการจัดทำวัสดุหุ้มเสากันกระแทก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2562
570 จ้างเหมาบริการ เช่าโต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง ตามโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
571 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28  มิถุนายน  2562
572 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
573 จ้างซ่อมแซมกล้อง CCTV (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20  มิถุนายน  2562
574 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2562
575 จ้างจ้างเหมาบริการเช่า โต๊ะ/เก้าอี้/เวที/เครื่องเสียง พร้อมจัดตกแต่งสถานที่ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2562
576 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2562
577 จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารและเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา ตามโครงการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลยุวชน อบจ.กระบี่ คัพ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
578 จ้างรายงานขอจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร CANON IR จำนวน 1 เครื่ิอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14  มิถุนายน  2562
579 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
580 จ้างรายงานขอจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร CANON IR จำนวน 1 เครื่ิอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
581 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
582 จ้างซ่อมแซมท่อเมนประปาภูเขา บ้านนาตีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
583 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
584 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
585 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7  มิถุนายน  2562
586 จ้างบริการติดฟิล์มกรองแสง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7  มิถุนายน  2562
587 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7  มิถุนายน  2562
588 จ้างบริการติดฟิล์มกรองแสง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7  มิถุนายน  2562
589 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7  มิถุนายน  2562
590 จ้างจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ตามโครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6  มิถุนายน  2562
591 จ้างจัดพิมพ์แผ่นพับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2562
592 จ้างรายงานขอจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร CANON IR จำนวน 1 เครื่ิอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2562
593 จ้างจัดพิมพ์แผ่นพับโครงการลด ละ เลิก ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2562
594 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินโครงการห่างไกลจากเหาเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
595 ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับทาสี เพื่อจัดทำลานกิจกรรม BBL ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
596 จ้างบริการติดฟิล์มกรองแสง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
597 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
598 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
599 จ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล.สายกระบี่ใหญ่-บางขนุน หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
600 ซื้อจัดซื้อถาดหลุมสำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2562
601 จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร TOSHIBA e-STUDIO3008A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤษภาคม 2562
602 ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องมัลติมีเดียโปรแจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
603 ซื้อพร้อมติดตั้งจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
604 ซื้อชุดรับแขกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
605 ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องขยายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
606 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
607 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังหมู่่บ้านตรีทิพย์ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
608 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
609 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่บ้านตรีทิพย์ - วรารมณ์ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
610 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
611 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไทเกอร์ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
612 ซื้อเครื่องหญ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤษภาคม 2562
613 จ้างซ่อมเปลี่ยนยางล้อหลังรถบรรทุกน้ำ (บฉ 6209 กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤษภาคม 2562
614 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายปกครอง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤษภาคม 2562
615 จ้างเหมาประดับตกแต่ง ผ้าเหลือง ขาว ตามอาคารและสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2562
616 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
617 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามัญ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2562
618 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2562
619 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมนประปาภูเขา จำนวน 4 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2562
620 จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวัน ชองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2562
621 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านไร่ - คลองเนียง หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 พฤษภาคม 2562
622 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป้าตุ้งหลิ้ง หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 พฤษภาคม 2562
623 จ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
624 ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
625 อาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 29 เมษายน 2562
626 จ้างเหมาบริการตกแต่งสถานที่ เนื่องในพิธีถวายพระพรชัยมงคลในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2562
627 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เมษายน 2562
628 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านไร่ - คลองเนียง หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 เมษายน 2562
629 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านไร่ - คลองเนียง หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 เมษายน 2562
630 ซื้อเก้าอี้พลาสติก (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2562
631 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป้าตุ้งหลิ้ง หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 เมษายน 2562
632 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป้าตุ้งหลิ้ง หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 เมษายน 2562
633 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2562
634 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป้าตุ้งหลิ้ง หมู่ที่ 12 19 เมษายน 2562
635 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินโครงการกระบี่เมืองสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2562
636 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟ สำหรับงานสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2562
637 จ้างเหมาโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
638 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2562
639 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสายบ้านเขาตั้ง หมู่ที่ 8 - บ้านโพธิ์เรียง หมู่ที่ 7 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ (ช่วงที่ 3)(MOC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 มีนาคม 2562
640 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านตีนกลาง - โคกยูง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 มีนาคม 2562
641 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๕๐๓๗ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
642 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
643 จ้างโครงการจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์เรียงภาคเรียนที่2ประจำปีการศึกษา2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
644 จ้างโครงการ จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวัน ชองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์เรียง ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
645 จ้างจัดทำแผ่นป้ายปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
646 จ้างจ้างเหมาชุดการแสดงในพิธีเปิด ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลกระบี่น้อยเกมส์ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562
647 จ้างจ้างเหมาเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้พลาสติก ตามโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลกระบี่น้อยเกมส์ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562
648 ซื้อจัดซื้อน้ำแข็ง น้ำดื่ม ตามโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลกระบี่น้อยเกมส์ต้านภัยยาเสพติดครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562
649 จ้างจ้างเหมาเครื่องเสียงชุดเล็ก ตามโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลกระบี่น้อยเกมส์ต้านภัยยาเสพติดครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562
650 จ้างเหมาบริการจัดเตรียมสนามและสถานที่ ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลกระบี่น้อยเกมส์ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2562
651 ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา/ชุดนักกีฬา/ถ้วยรางวัล ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลกระบี่น้อยเกมส์ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562
652 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562
653 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลกระบี่น้อยเกมส์ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562
654 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2021
655 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็ก(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กุมภาพันธ์ 2021
656 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-8844 กบ.(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กุมภาพันธ์ 2021
657 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กุมภาพันธ์ 2021
658 จ้างจัดทำป้ายบุคลากร กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กุมภาพันธ์ 2021
659 จ้างบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 4160 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กุมภาพันธ์ 2021
660 จ้างบริการซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0059 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กุมภาพันธ์ 2021
661 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ื ๒/๒๕๖๓ 8 กุมภาพันธ์ 2021
662 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสายปากคลอง - พุทธรรม หมู่ที่ 5 ตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มกราคม 2021
663 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มกราคม 2021
664 ซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มกราคม 2021
665 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มกราคม 2021
666 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มกราคม 2021