ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
2 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
3 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าน้่อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
4 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
5 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
6 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
7 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
8 ซื้อหนังสือเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
9 ซื้อหนังสือเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
10 ซื้อหนังสือเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
11 ซื้อหนังสือเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
12 ซื้อหนังสือเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
13 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเย็บชุดเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
14 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล แบบถังเเรงดันขนาด ๕๐๐ ลิตร พร้อมก่อสร้างโรงเรือนซอยคลองกัด หมู่ที่ ๘ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
15 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
16 จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้านสายคลองเหลง-ขนอมบ้านคลองเหลง หมู่ที่ ๖ บ้านหน้าเหมือง หมู่ที่ ๕ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
17 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว พร้อมก่อสร้างหอถังสูงทรงถ้วยแชมเปญขนาด ๓๐ ลบ.ม (บ้านท่าจอด) หมู่ที่ ๔ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 กันยายน 2564
18 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๐๓๙ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
19 ซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดซับเมิ้ลซิเบิ้ล จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
20 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมบ้านคนพิการตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
21 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมบ้านคนพิการตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
22 ซื้อสิ่งของบริโภคสำหรับจัดทำถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ที่เสี่ยงสูง ที่สัมผัสผู้ติดเชื้อไวรัสโคดรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
23 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
24 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
25 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยเขาพนมยูง หมู่ที่ ๔,๗ ตำบลควนทอง  14 กันยายน 2564
26 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
27 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
28 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
29 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
30 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าน้่อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
31 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
32 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
33 จ้างเป่าล้างบ่อบาดาล จำนวน ๑ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
34 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ผงหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
35 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ผงหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
36 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
37 จ้างบรรจุสารเคมีดับเพลิงใส่ถังดับเพลิง ABC ขนาด ๑๕ ปอนด์ (ถังสีแดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
38 ซื้อถังเคมีดับเพลิง ABC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
39 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
40 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 กันยายน 2564
41 ซื้อกรวยจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
42 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
43 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ผงหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
44 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
45 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
46 ซื้อดินลูกรังบรรทุกด้วยรถสิบล้อ 12 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 30 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
47 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหน้าปั๊ม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
48 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายมนัส หมู่ที่ ๑๐ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
49 โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นศ.ถ.๗๐-๐๑๕ จากสายบางคู ถึงสายเจดีย์หลวง บ้านบางคู,บ้านเจดีย์หลวง หมู่ที่ ๓,๔ ตำบลควนทอง  1 กันยายน 2564
50 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๕๕ ๐๐๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
51 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว พร้อมก่อสร้างหอถังสูงทรงถ้วยแชมเปญขนาด ๓๐ ลบ.ม (บ้านท่าจอด) หมู่ที่ ๔ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 กันยายน 2564
52 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว พร้อมก่อสร้างหอถังสูงทรงถ้วยแชมเปญขนาด ๓๐ ลบ.ม (บ้านท่าจอด) หมู่ที่ ๔ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 กันยายน 2564
53 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
54 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับ ศพด.ในสังกัด อบต.ควนทองและโรงเรียน ในเขตพื้นที่ อบต.ควนทอง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔(เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
55 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยในหุบ หมู่ที่ 7 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
56 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับ ศพด.ในสังกัด อบต.ควนทองและโรงเรียน ในเขตพื้นที่ อบต.ควนทอง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔(เพิ่มเติม)  31 สิงหาคม 2564
57 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายมุก-นายสงัด หมู่ที่ 8 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
58 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมถังแรงดัน บ้านช่องเสียด หมู่ที่ ๖ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
59 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยดอนอ้อ หมู่ที่ ๑๒ - หมู่ที่ ๔ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 สิงหาคม 2564
60 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
61 ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
62 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ hp หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖๖๑๐๐๗๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
63 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ศก.๖ นิ้ว พร้อมก่อสร้างหอถังสูงทรงถ้วยแชมเปญขนาด ๓๐ ลบ.ม (บ้านท่าจอด) หมู่ที่ ๔ ตำบลควนทอง  25 สิงหาคม 2564
64 ซื้อเครื่องมือในการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
65 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
66 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 สิงหาคม 2564
67 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 สิงหาคม 2564
68 จ้างตามโครงการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
69 จ้างตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
70 จ้างตามโครงการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
71 จ้างตามโครงการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
72 จ้างตามโครงการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
73 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๓๕๓๒ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
74 จ้างทำตรายางและสติ๊กเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
75 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยโรงรม-เขาคอก หมู่ที่ ๑ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
76 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ของใช้ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยและวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดเตรียมสถานที่ในโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
77 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ของใช้ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยและวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดเตรียมสถานที่ในโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
78 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องนอนในโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
79 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านล่างฝั่งตะวันออก-ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๓ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
80 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยพัฒนา ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
81 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๓๕๓๒ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
82 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๓๕๓๒ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
83 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยดอนอ้อ หมู่ที่ ๑๒ - หมู่ที่ ๔ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 สิงหาคม 2564
84 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยดอนอ้อ หมู่ที่ ๑๒ - หมู่ที่ ๔ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 สิงหาคม 2564
85 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อดำเนินการจัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดตั้งศูนย์พักคอยตามโครงการจัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดตั้งศูนย์พักคอย จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
86 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อดำเนินการจัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดตั้งศูนย์พักคอยตามโครงการจัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดตั้งศูนย์พักคอย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
87 ซื้อวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
88 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดตั้งด่านสกัด/จุดตรวจ คัดกรองเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคดรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
89 ซื้อวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
90 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
91 ซื้อวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
92 ซื้อวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
93 ซื้อวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
94 ซื้อวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
95 ซื้อวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
96 จ้างจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการจัดตั้งด่านสกัด/จุดตรวจ คัดกรองเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
97 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดตั้งด่านสกัด/จุดตรวจ คัดกรองเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคดรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
98 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดตั้งด่านสกัด/จุดตรวจ คัดกรองเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคดรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
99 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๙๐๓๓ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
100 ซื้อผงหมึกและน้ำหมึกเครื่องพิมพ์ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ทั้ง ๕ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
101 จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบหอถังสูงทรงถ้วยแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับปรุงต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปา สามแยกช่องลด หมู่ที่ 12 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
102 จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบหอถังสูงทรงถ้วยแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับปรุงต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปา บ้านหน้าควน หมู่ที่ 2 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
103 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๓๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
104 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง  13 กรกฎาคม 2564
105 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กฐ ๗๐๔ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
106 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผฉ ๑๕๐๘ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
107 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับ ศพด.ในสังกัด อบต.ควนทองและโรงเรียน ในเขตพื้นที่ อบต.ควนทอง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔(เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
108 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับ ศพด.ในสังกัด อบต.ควนทองและโรงเรียน ในเขตพื้นที่ อบต.ควนทอง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔(เพิ่มเติม)  1 กรกฎาคม 2564
109 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับ ศพด.ในสังกัด อบต.ควนทองและโรงเรียน ในเขตพื้นที่ อบต.ควนทอง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔  1 กรกฎาคม 2564
110 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๙๐๓๓ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
111 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับ ศพด.ในสังกัด อบต.ควนทองและโรงเรียน ในเขตพื้นที่ อบต.ควนทอง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
112 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
113 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหน้าเหมือง-เขาปน หมู่ที่ 5 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
114 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยบ้านนายทบ หมู่ที่ 6 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
115 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหน้าควน-เขาสามหน้า หมู่ที่ ๙ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
116 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายสอด หมู่ที่ ๑๒ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
117 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยประชาอุทิศ ๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
118 จ้างทำแผ่นป้ายอะคริลิค โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขนาด ๑๒ x ๒๔ นิ้ว จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
119 จ้างเหมารถแบคโฮขุดลอกท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
120 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าจอด หมู่ที่ ๓ - คลองธง หมู่ที่ ๒ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  มิถุนายน  2564
121 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับ ศพด.ในสังกัด อบต.ควนทองและโรงเรียน ในเขตพื้นที่ อบต.ควนทอง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔  18  มิถุนายน  2564
122 จ้างเป่าล้างบ่อบาดาล จำนวน ๒ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
123 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
124 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับ ศพด.และโรงเรียน ในเขตพื้นที่ อบต.ควนทอง สำหรับการดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
125 ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง จำนวน ๓ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
126 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาด ๒๐ กม./ถุง จำนวน ๓๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
127 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖๕๙๐๐๕๙ และติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖๖๓๐๑๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
128 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
129 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับ ศพด.และโรงเรียน ในเขตพื้นที่ อบต.ควนทอง สำหรับการดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม  9  มิถุนายน  2564
130 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าจอด หมู่ที่ ๓ - คลองธง หมู่ที่ ๒ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9  มิถุนายน  2564
131 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าจอด หมู่ที่ ๓ - คลองธง หมู่ที่ ๒ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9  มิถุนายน  2564
132 เช่าเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
133 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๘ รายการ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
134 จ้างโดยการเปลี่ยนอะไหล่ชุดสร้างภาพ (Drum Unit) เครื่องพิมพ์เอกสาร ยี่ห้อ Fuji Xerox DocuPrint CP ๓๐๕d หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖๕๙๐๐๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2564
135 ซื้อเครื่องสูบน้ำระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
136 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
137 ซื้อถังรองรับมูลฝอย จำนวน ๑๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
138 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าจอด หมู่ที่ ๓ - คลองธง หมู่ที่ ๒ ตำบลควนทอง  24 พฤษภาคม 2564
139 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ hp หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖๖๒๐๐๙๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
140 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยดอนอ้อ หมู่ที่ ๑๒ - หมู่ที่ ๔ ตำบลควนทอง  21 พฤษภาคม 2564
141 จ้างซ่อมแซม เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ hp หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖๕๙๐๐๕๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
142 จ้างซ่อมแซม บำรุงรักษารถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๗๐๓๙ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
143 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ผงหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
144 ซื้อยางนอก ยางใน ยางรอง รถยนต์บรรทุกท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ทะเบียน ๘๒-๓๔๒๖ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2564
145 จ้างโดยการเปลี่ยนชุดสร้างภาพ (Drum Unit) เครื่องพิมพ์เอกสารยี่ห้อ OKI รุ่น MC ๓๖๓ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๓ ๐๑๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2564
146 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๑ , ๒ , ๗ และหมู่ที่ ๙ ตำบลควนทอง จำนวน ๑๙ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
147 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๔๖๕๐ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
148 จ้างโดยการเช่าเตรียมสถานที่เพื่อดำเนินการจัดตั้งจุดคัดกรองเพื่อตรวจสอบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
149 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๐๓๙ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
150 จ้างโดยการเช่าเตรียมสถานที่เพื่อดำเนินการจัดตั้งด่านสกัดและคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
151 ซื้อยากำจัดวัชพืช (ปริมาณสุทธิ ๔ ลิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
152 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายจำนงค์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
153 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
154 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ประชาอุทิศ ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
155 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๙๐๓๓ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
156 จ้างโดยการเช่าเตรียมสถานที่เพื่อดำเนินการจัดตั้งด่านสกัดและคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
157 จ้างเป่าล้างบาดาล จำนวน ๒ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
158 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
159 จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
160 จ้างทำแผ่นป้ายไวนิล เพื่อดำเนินการจัดตั้งด่านสกัดและคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
161 จ้างโดยการเช่าเตรียมสถานที่เพื่อดำเนินการจัดตั้งด่านสกัดและคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
162 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ตอน ๒ (ซอยจ่าธรรม) หมู่ที่ ๔ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
163 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. หน้าวัดเจดีย์หลวง หมู่ที่ ๔ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
164 ซื้อเครื่องสูบน้ำระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
165 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๐๓๙ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
166 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างโรงเรือนและติดตั้งถังเพิ่มแรงดัน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
167 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้วพร้อมก่อสร้างโรงเรือนระบบประปาหมู่บ้านและติดตั้งถังเพิ่มแรงดันขนาด ๕๐๐ ลิตร หมู่ที่ ๖ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
168 จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูงทรงถ้วยแชมเปญ ขนาด ๑๒ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๑๒ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
169 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
170 ซื้อเครื่องดื่ม จำนวน ๓ รายการ ตามโครงการจัดกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
171 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑x๓ เมตร จำนวน ๒ ป้าย ตามโครงการจัดกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
172 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
173 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (ฉีดวัคซีน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
174 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA จำนวน ๒ เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
175 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
176 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
177 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
178 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
179 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า(ฉีดวัคซีน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
180 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่ หมู่ที่ ๖,๘,๑๐ และหมู่ที่ ๑๒ ตำบลควนทอง จำนวน ๑๕ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
181 ซื้อผงหมึกและน้ำหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
182 ซื้อวัสดุสำนักงานผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Canon รุ่น IRADV๔๕๕๑l หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๖๓ ๐๐๐๔ จำนวน ๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
183 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ผงหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร ยี่ห้อ OKI รุ่น B๔๓๒ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๓ ๐๑๐๓ และเครื่องพิมพ์เอกสาร ยี่ห้อ OKI รุ่น C๓๓๒ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๓ ๐๑๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
184 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๑๙๔๒ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
185 จ้างโครงการปรับปรุงร้านค้าชุมชน แยกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
186 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการดำเนินโครงการโรคมือเท้าปากในเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
187 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการโรคมือเท้าปากในเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
188 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการโรคมือเท้าปากในเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
189 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
190 ซื้อชุดดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
191 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการโรคมือเท้าปาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
192 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กและเด็กก่อนวัยเรียน (ฟันสวย ยิ้มสดใส ห่างไกลฟันผุ) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
193 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการดำเนินโครงการโรคมือเท้าปาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
194 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการดำเนินตามโครงการโรคมือเท้าปาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
195 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนินการโครงการมือเท้าปาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
196 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กและเด็กเล็กก่อนวัยเรียน (ฟันสวย ยิ้มสดใส ห่างไกลฟันผุ) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
197 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กและเด็กก่อนวัยเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
198 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กและเด็กก่อนวัยเรียน (ฟันสวย ยิ้มสดใส ห่างไกลฟันผุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
199 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการโรคมือเท้าปาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
200 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กฐ ๗๐๕ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
201 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการโรคมือเท้าปากในเด็กก่อนวัยเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
202 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการดำเนินโครงการโรคมือเท้าปากในเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าน้่อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
203 ซื้อแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๑กล๔๔๐๙ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
204 จ้างถ่ายเอกสารการอบรมและเอกสารการประเมินโครงการโรคมือเท้าปากในเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
205 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
206 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
207 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
208 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
209 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผฉ ๑๕๐๘ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2564
210 จ้างปรับปรุงต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
211 ซื้อดินลูกรัง จำนวน ๔๘๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
212 จ้างปรับปรุงต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
213 จ้างปรับปรุงต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
214 จ้างขยายเขตประปาซอยพังไทรพร้อมที่กักเก็บน้ำ หมู่ที่ ๓ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
215 จ้างซ่อมแซมจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กฐ ๗๐๔ นศ และหมายเลขทะเบียน ๑ กฐ ๗๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
216 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
217 จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.หน้าวัดเจดีย์หลวง หมู่ที่ ๔ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
218 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
219 ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนขนาด 15000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
220 ซื้อพัดลมแบบโคจรติดผนัง จำนวน ๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
221 ซื้อเครื่องสูบน้ำระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
222 จ้างเป่าล้างบ่อบาดาล จำนวน ๒ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
223 ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนนเขตองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
224 ซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
225 ซื้อธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. จำนวน ๓ โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
226 ซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
227 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
228 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
229 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
230 ซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
231 ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน ๒ ตู้ สน.ปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
232 ซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
233 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
234 ซื้อชุดดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
235 ซื้อชุดดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
236 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
237 ซื้อชุดดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
238 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
239 ซื้อเครื่องสูบน้ำระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
240 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๒ ๐๐๙๐ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
241 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
242 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๗๐๓๙ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
243 ซื้อเครื่องดื่มสำเร็จรูปและแก้วกาแฟกระดาษโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
244 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
245 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
246 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
247 จ้างเป่าล้างบ่อบาดาล จำนวน 3 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
248 ซื้อวัสดุยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
249 ซ่อมแซม บำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๙๐๓๓ นศ  17 ธันวาคม 2563
250 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
251 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับ ศพด.รร.บ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
252 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับ ศพด.รร.บ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
253 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับ ศพด.รร.บ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
254 ซื้อโครงการจัดหาและสนับสนุนอาหารกลางวันเสริม(นม)ให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
255 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับ ศพด.รร.บ้านท่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
256 ชุดดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าน้อย  30 พฤศจิกายน 2563
257 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับ ศพด.รร.บ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
258 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศพด.บ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
259 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับ ศพด.รร.บ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
260 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับ ศพด.รร.บ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
261 จ้างซ่อมแซม บำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บม ๑๐๕๘ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
262 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายสอด หมู่ที่ 12 ตำบลควนทอง  18 พฤศจิกายน 2563
263 ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง จำนวน ๔ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
264 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
265 จ้างถ่ายเอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
266 จ้างซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ hp หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖๖๒๐๐๙๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
267 จ้างเช่าพื้นที่เว็ปไซด์ เปลี่ยนโดเมนเนม ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภายใต้ www.kuanthong.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
268 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2563
269 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับ ศพด.บ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2563
270 จ้างถ่ายเอกสารร่างแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2563
271 จ้างซ่อมแซม บำรุงรักษา รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๐๓๙ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2563
272 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผฉ๑๕๐๘ นศ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2563
273 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับ ศพด.รร.บ้านท่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2563
274 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับ ศพด.บ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2563
275 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับ ศพด.บ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2563
276 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับ ศพด.รร.บ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2563
277 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับ ศพด.บ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2563
278 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับ ศพด.รร.บ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2563
279 จ้างถ่ายเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2563
280 ซื้อถ้วยรางวัลและสายสะพาย สำหรับรางวัลชนะเลิศการประกวดหนูน้อยนพมาศ จำนวน ๑ ชุด ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
281 ซื้อน้ำดื่มชนิดถ้วยพร้อมแช่เย็น จำนวน ๓๖ โหล ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
282 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับพิธีสมโภชกระทงตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
283 ซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่นๆสำหรับดำเนินกิจกรรมตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
284 จ้างโดยการเช่าเวทีกลางพร้อมหลังคา ขนาดไม่น้อยกว่า ๖x๑๒ เมตร พร้อมเครื่องเสียงครบชุด ในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
285 จ้างโดยการเช่าเครื่องปั่นไฟสำหรับภายในงาน ขนาด ๒๕๐ KVA จำนวน ๑ เครื่องพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
286 จ้างโดยการเช่าไฟฟ้า แสงสว่าง และประดับไฟแสงสีในงานพร้อมอุปกรณ์ ในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
287 จ้างจัดเตรียมสถานที่เวทีสำหรับพิธีเปิดงาน โดยให้มีดอกไม้ประดับหน้าโพลเเดียม จำนวน ๒ ชุด ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2563
288 จ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์การจัดงานโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2563
289 จ้างโครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำห้วยช่องลด หมู่ที่ ๑๒ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2563
290 จ้างก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำห้วยอ่าวทองเหลือง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2563
291 จ้างทำแผ่นป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดงานโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2563
292 จ้างทำสปอตโฆษณาประชาสัมพันธ์การจัดงานโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2563
293 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) ระหว่างวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2563
294 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)  14 ตุลาคม 2563
295 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แบบ Over Lay รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๗๐-๐๐๔ สายช่องเสียด-บ้านปราบ หมู่ที่ ๖ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 กันยายน 2563
296 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน ๑๔ สาย ในเขตพื้นที่ตำบลควนทอง หมู่ที่ ๒,๓,๔,๕,๖,๑๑ และหมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
297 จ้างโครงการจัดทำป้ายแนวเขต ป้ายบอกเส้นทาง ป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่สำคัญ สถานที่ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
298 จ้างปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ หมู่ที่ 9 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
299 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยพัฒนา ๑ (ตอนที่ ๕) หมู่ที่ ๒ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
300 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยสำนักสงฆ์คลองวัง (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๘ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
301 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านล่างฝั่งตะวันออก-ฝั่งตะวันตก (ตอนที่ ๕) หมู่ที่ ๓ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
302 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยโรงรม-เขาคอก หมู่ที่ ๑ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
303 จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ห้วยวัดเขาหัวช้าง หมู่ที่ 10 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
304 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายปรารถนา (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
305 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยห้วยด้วน (ตอนที่ ๔) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
306 จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยจ่าบูลย์ (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๑๒ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
307 จ้างซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐๕๕๐๐๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
308 ซื้อหม้อแบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ V ๙๐ แอมป์ จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
309 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
310 จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง หมู่ที่ ๘ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
311 จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง หมู่ที่ ๘ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
312 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แบบ Over Lay รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๗๐-๐๐๔ สายช่องเสียด-บ้านปราบ หมู่ที่ ๖ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กันยายน 2563
313 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แบบ Over Lay รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๗๐-๐๐๔ สายช่องเสียด-บ้านปราบ หมู่ที่ ๖ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กันยายน 2563
314 จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
315 จ้างซ่อมแซม บำรุงรักษา รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๐๓๙ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
316 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แบบ Over Lay รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๗๐-๐๐๔ สายช่องเสียด-บ้านปราบ หมู่ที่ ๖ ตำบลควนทอง  15 กันยายน 2563
317 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๒ คัน ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
318 ซื้อเครื่องพิมพ์เเบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
319 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
320 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๕๐ ๐๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
321 ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี ( LED TV ) แบบ Smart TV จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
322 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศชั้นเดียว จำนวน ๑ คัน ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
323 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศชั้นเดียว จำนวน ๑ คัน ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
324 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศชั้นเดียว จำนวน ๑ คัน ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
325 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
326 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๓๕๓๒ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
327 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๒ คัน ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
328 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
329 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
330 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๕๕ ๐๐๑๑ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
331 จ้างทำแผ่นป้ายไวนิลตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
332 จ้างทำแผ่นป้ายไวนิลโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
333 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๒ คัน ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กบ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
334 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๒ คัน ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
335 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๓๕๓๒ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
336 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๓๕๓๒ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
337 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
338 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
339 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
340 จ้างทำแผ่นป้ายไวนิล โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
341 ซื้อวัสดุสำหรับฝึกอบรม จำนวน ๘ รายการ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
342 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
343 จ้างทำแผ่นป้ายไวนิล โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
344 ซื้อแก๊ส LPG ขนาด ๑๕ กก. จำนวน ๔ ถัง ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
345 ซื้อแก๊ส LPG ขนาด ๑๕ กก. จำนวน ๔ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
346 ซื้อวัสดุสำหรับฝึกอบรม จำนวน ๘ รายการ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
347 จ้างทำตรายางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคูและตรายางรับหนังสือของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ็านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
348 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
349 ซื้อวัสดุสำหรับฝึกอบรม จำนวน ๘ รายการ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
350 ซื้อแก๊ส LPG ขนาด ๑๕ กก. จำนวน ๔ ถัง แก๊ส LPG ขนาด ๑๕ กก. จำนวน ๔ ถัง ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
351 ซื้อแก๊ส LPG ขนาด ๑๕ กก. จำนวน ๔ ถัง ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
352 ซื้อแก๊ส LPG ขนาด ๑๕ กก. จำนวน ๔ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
353 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๘ ๐๐๕๐ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
354 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
355 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
356 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
357 ซื้อสื่อการเรียนการสอน ประเภทหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
358 ซื้อสื่อการเรียนการสอน ประเภทหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
359 จ้างโครงการติดตั้งระบบประปาซอยถ้ำเขาหัวช้าง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
360 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(แบบแขวน) ขนาด ๑๓,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่องและเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(แบบแขวน) ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
361 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนินการจัดการประกวดผลผลิตทางการเกษตรและวัสดุอุปกรณ์สำหรับการฝึกอบรมอาชีพโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
362 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
363 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
364 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
365 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
366 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
367 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
368 ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนขนาด ๔๐๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2563
369 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)  10 สิงหาคม 2563
370 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓  10 สิงหาคม 2563
371 ซื้อดินลูกรัง จำนวน ๔๘๐ ลบ.ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
372 เป่าล้างบ่อบาดาล จำนวน ๓ บ่อ  9 สิงหาคม 2563
373 ซื้อหนังสือเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
374 ซื้อหนังสือเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
375 ซื้อหนังสือเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
376 ซื้อหนังสือเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
377 ซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดซับเมิสซิเบิ้ล ขนาด ๑.๕ HP ๒๒๐ V ๑๒ ใบพัด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
378 ซื้อหนังสือเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
379 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
380 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
381 ซื้อหม้อแบตเตอรี่ขนาด ๑๒ V ๘๐ แอมป์ สำหรับรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๔๒๖ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2563
382 จ้างรำวงย้อนยุค วงกำแพง เพื่อทำการแสดงตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
383 จ้างจ้างรำวงย้อนยุค วงไชยมนตรี เพื่อทำการแสดงตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
384 จ้างจ้างศิลปิน กล้วยแสตมป์ โดยทำการแสดงในงานส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
385 จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างไฟแสงสีประดับในงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
386 จ้างรำวงย้อนยุค วงบินหลา เพื่อทำการแสดงตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
387 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินการโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
388 จ้างเช่าเครื่องปั่นไฟสำหรับการใช้ไฟภายในงานเพื่อดำเนินการจัดงานตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
389 จ้างศิลปินวงกางเกง โดยทำการแสดงในงานส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
390 จ้างการแสดงรำวงย้อนยุค วงเดอะวู โดยทำการแสดงในงานส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในคืนวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๒๑.๐๐ - ๒๑.๐๐ น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
391 จ้างทำประกาศนียบัตรผู้รับรางวัล โครงการส่่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
392 จ้างเตรียมสถานที่โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
393 จ้างติดตั้งเวทีกลางโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
394 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
395 จ้างเหมาจัดสถานที่เวทีสำหรับพิธีเปิดงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
396 ซื้อน้ำดื่มและเครื่องดื่มสำหรับคณะกรรมการการจัดงานและสำหรับประธานเปิดงานและแขกผู้มีเกียรติในพิธีเปิดงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
397 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๓๕๓๒ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2563
398 ซื้อแอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือสำหรับผู้เข้าร่วมงาน ขนาด ๔๕๐ มล. จำนวน ๕๕ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2563
399 จ้างทำแผ่นป้ายไวนิล จำนวน ๖ ป้าย โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2563
400 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
401 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐๕๕๐๐๑๑ และ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐๕๕๐๐๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
402 ซื้อผ้าเหลือง และ ธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
403 ซื้อโครงการจัดซื้อผ้าม่านปรับแสงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 15 ชุด ศพด.บ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
404 ซื้อโครงการจัดซื้อคูเลอร์เก็บกรองน้ำ จำนวน 1 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
405 จ้างซ่อมแซมจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กฐ ๗๐๔ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
406 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2563
407 จ้างเหมารถแห่โฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2563
408 ซื้อวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2563
409 จ้างทำสปอตโฆษณาประชาสัมพันธ์การจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2563
410 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
411 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
412 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
413 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
414 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
415 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
416 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓  26  มิถุนายน  2563
417 ซื้อวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
418 ซื้อวัสดุการศึกษาให้กับศุนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
419 ซื้อสื่อการเรียนการสอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
420 ซื้อวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
421 ซื้อสื่อการเรียนการสอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
422 ซื้อสื่อการเรียนการสอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
423 ซื้อวัสดุการศึกษา (วัสดุสำนักงาน) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
424 ซื้อวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
425 ซื้อสื่อการเรียนการสอนให้กับ ศพด.ชุมชนวัดบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
426 ซื้อสื่อการเรียนการสอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
427 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  มิถุนายน  2563
428 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2563
429 ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร ยี่ห้อ Fuji Xerox Docuprint CP ๓๐๕d หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๙ ๐๐๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2563
430 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2563
431 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2563
432 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  มิถุนายน  2563
433 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2563
434 ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์เอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ OKI รุ่น C๓๓๒ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๓ ๐๑๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
435 ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร ยี่ห้อ Fuji Xerox Docuprint CP ๓๐๕d หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๙ ๐๐๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
436 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Hp หมายเลขครุภัรฑ์ ๔๑๖ ๖๑ ๐๐๗๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
437 ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร ยี่ห้อ Fuji Xerox Docuprint CP ๓๐๕d หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๙ ๐๐๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
438 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
439 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Hp หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๒ ๐๐๙๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
440 จ้างถ่ายเอกสารแบบแปลนโครงการ ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2563
441 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2563
442 ซื้อผ้าเพื่อประดับตกเเต่งพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2563
443 จ้างทำป้ายไวนิลพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ใน รัชกาลที่ ๑๐ จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2563
444 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 3532 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  มิถุนายน  2563
445 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Canon รุ่น IRADV 4551l หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๖๓ ๐๐๐๔ จำนวน ๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2563
446 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4  มิถุนายน  2563
447 ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร ยี่ห้อ OKI MC ๓๖๓ สีดำ จำนวน ๕ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2563
448 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4  มิถุนายน  2563
449 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2  มิถุนายน  2563
450 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2  มิถุนายน  2563
451 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2563
452 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
453 จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
454 ซื้อวัสดุเครื่องมือช่างไฟฟ้า จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
455 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายด่านหินเเรด (ตอนที่ ๗) หมู่ที่ ๕ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
456 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเสรีพัฒนา หมู่ที่ ๔ (ตอนที่ ๒ ) ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
457 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านนายทบ (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๖ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
458 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายด่านหินเเรด (ตอนที่ ๗) หมู่ที่ ๕ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
459 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายด่านหินเเรด (ตอนที่ ๗) หมู่ที่ ๕ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
460 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๙๐๓๓ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
461 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓  15 พฤษภาคม 2563
462 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
463 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางเคปซีล แบบ Over Lay รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๗๐-๐๐๗ สายสามแยกคึกฤทธิ์(คอขาด)-เขาวังทอง หมู่ที่ ๑๑,๔,๗ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 พฤษภาคม 2563
464 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๔๖๕๐ นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
465 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Over Lay รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๗๐-๐๐๔ สายช่องเสียด-บ้านปราบ หมู่ที่ ๖ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 พฤษภาคม 2563
466 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอเเสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
467 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
468 จ้างก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง หมู่ที่ 10 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
469 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองท่ากลาง หมู่ที่ 5 ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 พฤษภาคม 2563
470 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางเคปซีล แบบ Over Lay รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๗๐-๐๐๗ สายสามแยกคึกฤทธิ์(คอขาด)-เขาวังทอง หมู่ที่ ๑๑,๔,๗ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 เมษายน 2563
471 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน ๘๒-๓๔๒๖ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
472 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
473 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางเคปซีล แบบ Over Lay รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๗๐-๐๐๗ สายสามแยกคึกฤทธิ์(คอขาด)-เขาวังทอง หมู่ที่ ๑๑,๔,๗ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 เมษายน 2563
474 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
475 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอเเสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
476 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอเเสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
477 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
478 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Over Lay รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๗๐-๐๐๔ สายช่องเสียด-บ้านปราบ หมู่ที่ ๖ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 เมษายน 2563
479 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Over Lay รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๗๐-๐๐๔ สายช่องเสียด-บ้านปราบ หมู่ที่ ๖ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 เมษายน 2563
480 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางเคปซีล แบบ Over Lay รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๗๐-๐๐๗ สายสามแยกคึกฤทธิ์(คอขาด)-เขาวังทอง หมู่ที่ ๑๑,๔,๗ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 เมษายน 2563
481 จ้างถ่ายเอกสารรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในโครงการคัดเเยกขยะครัวเรือนตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
482 จ้างถ่ายเอกสารแบบสำรวจข้อมูลสัตว์ สำหรับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (สำรวจทำทะเบียนสัตว์)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
483 จ้างโครงการไฟกระพริบโซล่าเซล บ้านเขาวังทอง หมู่ที่ ๗ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2563
484 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับเครื่องพิมพ์ OKI B๔๓๒ และ เครื่องพิมพ์ OKI C๓๓๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
485 ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์เอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ HP เลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๙ ๐๐๖๑และยี่ห้อ OKI รุ่น MC๓๖๓ เลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๓ ๐๑๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
486 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ผงหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร) จำนวน ๔ ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
487 ซื้อโครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
488 ซื้อยางนอก ยางใน ผ้ารองยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๙๔๒ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
489 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองท่ากลาง หมู่ที่ 5 ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 เมษายน 2563
490 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองท่ากลาง หมู่ที่ 5 ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 เมษายน 2563
491 จ้างนำรถยนต์ ทะเบียน กฉ ๙๐๓๓ นศ เข้ารับการตรวจเช็คตามระยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
492 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผฉ ๑๕๐๘ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
493 จ้างนำรถยนต์ ทะเบียน กฉ ๙๐๓๓ นศ เข้ารับการตรวจเช็คตามระยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
494 ซื้อดินลูกรัง จำนวน 300 ลบ.ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
495 จ้างนำรถยนต์ ทะเบียน กฉ ๙๐๓๓ นศ เข้ารับการตรวจเช็คตามระยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
496 จ้างทำตรายางชื่อพร้อมตำแหน่ง จำนวน 3 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
497 ซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดซับเมิ้ลซิเบิ้ล ขนาด 1.5 HP จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
498 จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังเพิ่มเเรงดัน ซอยสระน้ำ หมู่ที่ 5 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
499 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
500 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีรัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
501 จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังเพิ่มเเรงดัน ซอยสระน้ำ หมู่ที่ 5 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
502 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
503 จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังเพิ่มเเรงดัน ซอยสระน้ำ หมู่ที่ 5 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
504 จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังเพิ่มเเรงดัน ซอยสระน้ำ หมู่ที่ 5 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
505 จ้างดำเนินการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บท ๖๔๔๕ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
506 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
507 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีรัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
508 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีรัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
509 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
510 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
511 จ้างซ่อมแซมเครื่องบันทึกภาพและกล้องวงจรปิด หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๖ ๕๗ ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
512 จ้างทำป้ายไวนิลขนาด1.20x3.00 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
513 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๕๐ ๐๐๐๗ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
514 ซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ขนาด ๕๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๑ โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
515 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวนัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID-๑๙ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
516 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอเเสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ 3 ชุุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
517 จ้างเช่าเครื่องขยายเสียง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
518 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวนัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID-๑๙ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
519 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Over Lay รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๗๐-๐๐๔ สายช่องเสียด-บ้านปราบ หมู่ที่ ๖ ตำบลควนทอง  18 มีนาคม 2563
520 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวนัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID-๑๙ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
521 จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด(CCTV) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
522 จ้างโครงการขุดลอกดินหน้าฝายกักเก็บน้ำ คลองท่ากลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
523 จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ เส้นหน้าควน-เขาสามหน้า หมู่ที่ 9 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
524 จ้างเช่าเครื่องขยายเสียง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
525 จ้างโครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยน้ำใจ หมู่ที่ ๔ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
526 เช่าเครื่องขยายเสียง จำนวน ๑ ชุด (จำนวน ๓๐ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
527 ซื้อโครงการจัดซื้อผ้าม่านปรับแสงพร้อมอุปกรณ์ ขนาด สูง๒.๐๐x กว้าง๑.๕๐ เมตร และขนาดสูง๒.๐๐x กว้าง๒.๕๐ เมตร จำนวน ๑๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
528 ซื้อโครงการจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
529 โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ตัว  11 มีนาคม 2563
530 ซื้อโครงการจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ จำนวน 4 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
531 ซื้อโครงการจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
532 จ้างเป่าล้างบ่อบาดาลที่ใช้ในการผลิต-จ่ายน้ำประปาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพเดิม จำนวน ๒ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
533 ซื้อวัสดุยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาด 20 กิโลกรัม จำนวน 200 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
534 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
535 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพิ่มเติมให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2563
536 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-7039 นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
537 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันเด็กจมน้ำใน ศพด.ชุมชนวัดบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
538 ซื้อธงชาติไทย ธงตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ พระปรมาภิไธยย่อ ว.ป.ร. ธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีภิเษก และธงตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์พระนามาภิไธยย่อ ส.ท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
539 ซื้อพัดลมแบบโคจรติดผนัง จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
540 ซื้อเครื่องเล่น DVD จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
541 จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านเเบบถังเพิ่มเเรงดัน บ้านหน้าเหมือง หมู่ที่ 5 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
542 ซื้อโครงการจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
543 ซื้อโครงการจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี ( LED TV ) แบบ Smart TV จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
544 ซื้อวัสดุกีฬาศูนย์กีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1- หมู่ที่12 และศูนย์กีฬาประจำตำบลควนทอง จำนวน 1 ศูนย์ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
545 ซื้อวัสดุกีฬาศูนย์กีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1- หมู่ที่12 และศูนย์กีฬาประจำตำบลควนทอง จำนวน 1 ศูนย์ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
546 ซื้อโครงการจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี ( LED TV ) แบบ Smart TV จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
547 ซื้อโครงการจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
548 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คศล.สายเขาวังทอง - เขาสามหน้า (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๗ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 มีนาคม 2563
549 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบจ่ายน้ำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๙๔๒ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
550 ซื้อวัสดุกีฬาศูนย์กีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1- หมู่ที่12 และศูนย์กีฬาประจำตำบลควนทอง จำนวน 1 ศูนย์ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
551 ซื้อโครงการจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
552 ซื้อโครงการจัดซื้อผ้าม่านปรับแสงพร้อมอุปกรณ์ ขนาด สูง๒.๐๐x กว้าง๑.๕๐ เมตร และขนาดสูง๒.๐๐x กว้าง๒.๕๐ เมตร จำนวน ๑๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
553 ซื้อโครงการจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี ( LED TV ) แบบ Smart TV จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
554 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองท่ากลาง หมู่ที่ 5 ตำบลควนทอง  2 มีนาคม 2563
555 ซื้อโครงการจัดซื้อคูเลอร์เก็บกรองน้ำ จำนวน 4 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
556 จ้างถ่ายเอกสารการอบรมและเอกสารการประเมินโครงการโรคมือเท้าปาก ศพด.บ้านท่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
557 ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการตามโครงการโรคมือเท้าปาก ในเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
558 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการโรคมือเท้าปาก ศพด.บ้านท่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
559 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการโรคมือเท้าปากในเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
560 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการมือเท้าปากในเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
561 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการดำเนินการโครงการโรคมือเท้าปาก ศพด.บ้านท่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
562 ซื้อโครงการจัดซื้อคูเลอร์เก็บกรองน้ำ จำนวน 4 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
563 จ้างทำแผ่นป้ายไวนิลตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของเยาวชนประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
564 ซื้อโครงการจัดซื้อคูเลอร์เก็บกรองน้ำ จำนวน 4 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
565 ซื้อวัสดุเครื่องเขียนประกอบการฝึกอบรม จำนวน 103 ชุด ประกอบด้วย สมุด ปากกา ดินสอ และซองใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
566 ซื้อยางนอกรถยนต์พร้อมเปลี่ยน ขนาดยาง ๒๖๕/๖๕ R ๑๗ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
567 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คศล.สายเขาวังทอง - เขาสามหน้า (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๗ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 กุมภาพันธ์ 2563
568 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คศล.สายเขาวังทอง - เขาสามหน้า (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๗ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 กุมภาพันธ์ 2563
569 ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบแขวน ) ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
570 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(แบบแขวน) ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๖ เครืีอง  12 กุมภาพันธ์ 2563
571 ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(แบบแขวน) ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ เครืี่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
572 จ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนาชาติ - ช่องลด หมู่ที่ 7 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
573 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประชาอุทิศ 1 (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 9 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
574 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาวังทอง-เขาสามหน้า (ตอนที่ 9) หมู่ที่ 9 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
575 ซื้อครุภัณฑ์ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
576 ซื้อผ้าสีเหลือง สำหรับเข้าร่วมประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
577 จ้างจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศรับ-ส่งผู้เข้าร่วมขบวนแห่ผ้าขึ้นธาตุจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนทองไปยังสนามหน้าเมืองและวัดพระธาตุวรมหาวิหาร ในวันที่ ๘กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กำหนดเวลารับผู้เข้าร่วมพิธี เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง จนเสร็จพิ  5 กุมภาพันธ์ 2563
578 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒๐ x ๓ เมตร ขนาด ๑ ป้าย ตามโครงการคัดแยกขยะครัวเรือน ตำบลควนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
579 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2563
580 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บท 6445 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
581 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๔๑ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
582 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๔๑ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2563
583 ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
584 ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
585 ซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 3532 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
586 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเขาปน - นานนท์ หมู่ที่ 5 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2563
587 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเขาวังทอง - เขาสามหน้า ( ตอนที่ ๓ ) หมู่ที่ ๗ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 มกราคม 2563
588 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
589 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเขาปน - นานนท์ หมู่ที่ 5 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
590 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒๓ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
591 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเขาปน - นานนท์ หมู่ที่ 5 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
592 จ้างทำตรายางชื่อพร้อมตำแหน่ง จำนวน ๑ อัน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
593 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒๓ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
594 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ผงหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
595 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒๓ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
596 จ้างทำตรายาง จำนวน ๖ อัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
597 จ้างเหมาติดตั้งเครื่องเสียงพร้อมไมล์ลอย ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
598 วัสดุสำหรับกิจกรรมระบายสีตุ๊กตาปูนปั้นตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)  8 มกราคม 2563
599 ซื้อน้ำมันไฮโดรลิคสำหรับรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 3532 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
600 ซื้อของรางวัลสำหรับกิจกรรมตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
601 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถเก็บขยะมูลฝอย เลขทะเบียน ๘๒-๔๖๕๐ นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
602 จ้างเป่าล้างบ่อบาดาล จำนวน ๒ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
603 จ้างทำตรายางชื่อพร้อมตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล จำนวน ๓ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
604 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
605 จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี จำนวน ๖ ป้าย ( ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้าย ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
606 จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี จำนวน ๖ ป้าย ( ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้าย ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
607 จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี จำนวน ๖ ป้าย ( ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้าย ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
608 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเขาวังทอง-เขาสามหน้า หมู่ที่ 9 ตำบลควนทอง  2 มกราคม 2563
609 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเขาวังทอง - เขาสามหน้า ( ตอนที่ ๓ ) หมู่ที่ ๗ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 ธันวาคม 2562
610 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเขาวังทอง - เขาสามหน้า ( ตอนที่ ๓ ) หมู่ที่ ๗ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 ธันวาคม 2562
611 ซื้อเชือกไนล่อน สีขาวถัก (เชือกธง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2562
612 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๔๑ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2562
613 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายก่าร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2562
614 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-7039 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2562
615 ซื้อเครื่องสูบน้ำระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2562
616 โครงการก่อสร้างถนน คศล.สายเขาวังทอง - เขาสามหน้า (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๗ ตำบลควนทอง  18 ธันวาคม 2562
617 โครงการก่อสร้างถนน คศล. สายเขาวังทอง - เขาสามหน้า ( ตอนที่ ๓ ) หมู่ที่ ๗ ตำบลควนทอง  18 ธันวาคม 2562
618 โครงการจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 เครื่อง  17 ธันวาคม 2562
619 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-7039 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2562
620 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-7039 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2562
621 ซื้อดินลูกรัง จำนวน ๓๖๐ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2562
622 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป และยางแอสฟัลท์ชนิดเหลว (CSR-๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2562
623 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ (รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ)แนบท้าย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2562
624 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป และยางแอสฟัลท์ชนิดเหลว (CSR-๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2562
625 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป และยางแอสฟัลท์ชนิดเหลว (CSR-๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2562
626 ซื้อพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์โทนสีเหลิอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2562
627 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1กฐ 704 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2562
628 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2562  27 พฤศจิกายน 2562
629 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 82-1942 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2562
630 ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2562
631 จ้างซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กฉ 9033 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2562
632 จ้างซ่อมแซมรถเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-4650 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤศจิกายน 2562
633 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 3532 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤศจิกายน 2562
634 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเสรีพัฒนา หมู่ที่ 4 (ตอนที่ 2 ) ตำบลควนทอง  20 พฤศจิกายน 2562
635 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กฐ 704 นศ และ หมายเลขทะเบียน 1 กฐ 705 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2562
636 จ้างตรวจเช็คและเชื่อมรอยรั่วท่อน้ำยาแอร์พร้อมเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420550012 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2562
637 จ้างซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารสำนักงาน (อาคาร 2 ชั้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2562
638 จ้างติดตั้งเวทีกลาง มีหลังคา ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ x ๑๒ เมตร พร้อมไฟเวที เครื่องเสียงและอุปกรณ์ครบชุด ตลอดระยะเวลาการจัดงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤศจิกายน 2562
639 จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้า แสงสว่าง และประดับไฟแสงสี ภายในบริเวณงานพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤศจิกายน 2562
640 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ สำหรับใช้ดำเนินการในกิจกรรมประกวดหนูน้อยนพมาศ ตามโครงการงานลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2562
641 จ้างเช่าพื้นที่เว็บไซด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2562
642 ซื้อน้ำดื่มสำเร็จรูปพร้อมน้ำแข็งและถังแช่ จำนวน 36 โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2562
643 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 รอบที่ 1  1 พฤศจิกายน 2562
644 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2562
645 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์งานลอยกระทงประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ตุลาคม 2562
646 จ้างทำสปอตโฆษณาประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ตุลาคม 2562
647 จ้างเช่าพื้นที่เว็บไซด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ตุลาคม 2562
648 ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ควนทอง ภาคเรียนที่ 1/2562 รอบที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ตุลาคม 2562
649 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ควนทอง ภาคเรียนที่ 1/2562 รอบที่ 3  16 ตุลาคม 2562
650 จ้างติดตั้งเวทีกลาง มีหลังคา ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ x ๑๒ เมตร พร้อมไฟเวที เครื่องเสียงและอุปกรณ์ครบชุด ตลอดระยะเวลาการจัดงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2562
651 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองกัด หมู่ที่ 8 ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 ตุลาคม 2562
652 จ้างติดตั้งและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยโหนด หมู่ที่ 12 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2562
653 ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2562
654 จ้างซ่อมแซมถนน ทางเท้า ทางระบายน้ำ ตามผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2562
655 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามแยกต้นตอ หมู่ที่ 6 ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 กันยายน 2562
656 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองกัด หมู่ที่ 8 ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 กันยายน 2562
657 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองกัด หมู่ที่ 8 ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 กันยายน 2562
658 จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2562
659 จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2562
660 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2562
661 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามแยกต้นตอ หมู่ที่ 6 ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 กันยายน 2562
662 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามแยกต้นตอ หมู่ที่ 6 ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 กันยายน 2562
663 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองกัด หมู่ที่ 8 ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 กันยายน 2562
664 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บท 6445 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
665 จ้างเป่าล้างบ่อบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2562
666 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2562
667 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศจำนวน ๒ คัน สำหรับกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ตามโครงการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2562
668 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๒ คัน เพื่อพาเด็กปฐมวัยและครูผู้ดูแลเด็กเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ตามโครงการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
669 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๒ คัน เพื่อพาเด็กปฐมวัยและครูผู้ดูแลเด็กเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ตามโครงการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
670 จ้างทำตรายาง จำนวน 9 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2562
671 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๒ คัน เพื่อพาเด็กปฐมวัยและครูผู้ดูแลเด็กเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ตามโครงการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2562
672 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๒ คัน เพื่อพาเด็กปฐมวัยและครูผู้ดูแลเด็กเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ตามโครงการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2562
673 ซื้อพร้อมเปลี่ยนยาง รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-7039 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2562
674 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายเขาวังทอง-เขาสามหน้า หมู่ที่ 9 ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 สิงหาคม 2562
675 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 สิงหาคม 2562
676 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ควนทอง (แบบ สถ.ศพด.2) หมู่ที่ 3 ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 สิงหาคม 2562
677 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ควนทอง (แบบ สถ.ศพด.2) หมู่ที่ 3 ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 สิงหาคม 2562
678 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ควนทอง (แบบ สถ.ศพด.2) หมู่ที่ 3 ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 สิงหาคม 2562
679 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 สิงหาคม 2562
680 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2562
681 ซื้อวัสดุสิ่งของสำหรับจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2562
682 จ้างก่อสร้างถนนคสล.ซอยสัมพันธ์ราษฎร์อุทิศ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2562
683 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายมุก - นายสงัด หมู่ที่ 8 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2562
684 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บท 6445 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2562
685 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยโรงเรียนเขาวังทอง หมู่ที่ 7 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
686 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายปรารถนา หมู่ที่ 10 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
687 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยสามแยกต้นทุเรียน หมู่ที่ 11 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
688 จ้างก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยพัฒนา 2 หมู่ที่ 2 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
689 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยเขาวังตง หมู่ที่ 7 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
690 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยดอนต้นอ้อ-ห้วยโหนด หมู่ที่ 12 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
691 จ้างก่อสร้างถนนคสล.ซอยสัมพันธ์ราษฎร์อุทิศ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
692 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายมุก - นายสงัด หมู่ที่ 8 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
693 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายมนัส หมู่ที่ 10 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
694 จ้างก่อสร้างถนนคสล.ซอยสัมพันธ์ราษฎร์อุทิศ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
695 จ้างก่อสร้างถนนคสล.ซอยปลายแหลม หมู่ที่ 3 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
696 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายสมศักดิ์ - โรงเรียนบ้านคลองวัง หมู่ที่ 8 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
697 จ้างเช่าบริการดูแลระบบเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2562
698 ซื้อถ้วยรางวัลและสายสะพาน โครงการงานลอยกระทงประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2562
699 จ้างเช่าเครื่องปั่นไฟ สำหรับเวทีกลาง และไฟฟ้าแสงสว่างภายในงาน ขนาด ๒๕๐ KVA จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2562
700 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายมุก - นายสงัด หมู่ที่ 8 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2562
701 จ้างติดตั้งเวทีกลางพร้อมเครื่องเสียงครบชุด เพื่อดำเนินการจัดงานตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2562
702 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2562
703 จ้างปรับปรุงและต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน ซอยตลิ่งชัน หมู่ที่ 11 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2562
704 จ้างปรับปรุงและต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน ซอยตลิ่งชัน หมู่ที่ 11 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2562
705 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายเขาวังทอง-เขาสามหน้า หมู่ที่ 9 ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 สิงหาคม 2562
706 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายเขาวังทอง-เขาสามหน้า หมู่ที่ 9 ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 สิงหาคม 2562
707 จ้างจัดทำพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมกรอบหลุย จำนวน ๑ องค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2562
708 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2562
709 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 416 57 0043 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2562
710 จ้างติดตั้งเวทีกลาง เพื่อดำเนินการจัดงานตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2562
711 จ้างพร้อมติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่าง ไฟแสงสีประดับในงานส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 5 คืน ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2562
712 จ้างพร้อมติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่าง ไฟแสงสีประดับในงานส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 5 คืน ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2562
713 ซื้อน้ำมันเบนซิน สำหรับเครื่องตัดหญ้าตามโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2562
714 จ้างการแสดงรำวงย้อนยุคกลุ่มศิลปินวงไชยมนตรีเพื่อดำเนินการจัดงานตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2562
715 จ้างการแสดงกลุ่มศิลปินวงพัทลุง เพื่อดำเนินการจัดงานตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2562
716 จ้างพร้อมติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่าง ไฟแสงสีประดับในงานส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 5 คืน ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2562
717 จ้างเตรียมสถานที่ ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2562
718 จ้างพร้อมติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่าง ไฟแสงสีประดับในงานส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2562
719 จ้างติดตั้งเวทีกลาง เพื่อดำเนินการจัดงานตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2562
720 จ้างการแสดงของศิลปิน นุ้ย สุวีณา เพื่อดำเนินการจัดงานตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2562
721 จ้างพร้อมติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่าง ไฟแสงสีประดับในงานส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 5 คืน ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2562
722 จ้างติดตั้งเวทีกลางพร้อมเครื่องเสียงครบชุด เพื่อดำเนินการจัดงานตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2562
723 ซื้อน้ำมันเบนซิน สำหรับเครื่องตัดหญ้าตามโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2562
724 จ้างการแสดงรำวงย้อนยุคกลุ่มศิลปินวงเดอะวู เพื่อดำเนินการจัดงานตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2562
725 จ้างเช่าเครื่องปั่นไฟสำหรับไฟภายในงาน เพื่อดำเนินการจัดงานตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2562
726 จ้างการแสดงกลุ่มศิลปินวง วงกลม เพื่อดำเนินการจัดงานตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2562
727 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ควนทอง (แบบ สถ.ศพด.2) หมู่ที่ 3 ตำบลควนทอง  25 กรกฎาคม 2562
728 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2562
729 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยสามแยกต้นทุเรียน หมู่ที่ 11 ตำบลควนทอง  25 กรกฎาคม 2562
730 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2562
731 ซื้อน้ำมันเบนซิน สำหรับเครื่องตัดหญ้าตามโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2562
732 ซื้อน้ำมันเบนซิน สำหรับเครื่องตัดหญ้าตามโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2562
733 ซื้อน้ำมันเบนซิน สำหรับเครื่องตัดหญ้าตามโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2562
734 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2562
735 ซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
736 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์ 416-51-0016/5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2562
737 ซื้อถังขยะพลาสติกทรงกลม จำนวน 80 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2562
738 ซื้อหินผุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2562
739 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 1-12 ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กรกฎาคม 2562
740 จ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2562
741 จ้างปรับปรุงและต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน ซอยตลิ่งชัน หมู่ที่ 11 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2562
742 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับพิธีสมโภชกระทง ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2562
743 จ้างติดตั้งเวทีกลาง มีหลังคา ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ x ๑๒ เมตร พร้อมไฟเวที เครื่องเสียงและอุปกรณ์ครบชุด ตลอดระยะเวลาการจัดงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2562
744 จ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2562
745 จ้างจัดเตรียมสถานที่เวทีสำหรับพิธีเปิดงาน โดยให้มีดอกไม้ประดับหน้าโพลเดียม จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2562
746 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง จำนวน ๔๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2562
747 ซื้อสื่อการเรียนการสอนประเภทหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัยและหนังสือนิทานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2562
748 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าน้อย จำนวน ๔๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2562
749 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ จำนวน ๙๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2562
750 ซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2562
751 ซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2562
752 ซื้อสื่อการเรียนการสอนประเภทหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัยและหนังสือนิทานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง จำนวน ๕๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2562
753 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง จำนวน ๗๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2562
754 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดบางคู จำนวน ๖๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2562
755 ซื้อสื่อการเรียนการสอนประเภทหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัยและหนังสือนิทานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าน้อย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2562
756 จ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2562
757 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2562
758 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 1-12 ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  มิถุนายน  2562
759 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 1-12 ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  มิถุนายน  2562
760 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยพัฒนา 2 - ยางโพรง หมู่ที่ 2 ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  มิถุนายน  2562
761 จ้างเหมารถแห่โฆษณาประชาสัมพันธ์การจัดงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2562
762 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 1-12 ตำบลควนทอง  19  มิถุนายน  2562
763 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยพัฒนา 2 - ยางโพรง หมู่ที่ 2 ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  มิถุนายน  2562
764 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยพัฒนา 2 - ยางโพรง หมู่ที่ 2 ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  มิถุนายน  2562
765 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2562
766 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2562
767 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2562
768 อาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2562 รอบที่ 2  17  มิถุนายน  2562
769 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2562
770 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2562
771 ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2562 รอบที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2562
772 ซื้อถ้วยรางวัลและสายสะพาย โครงการงานลอยกระทงประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2562
773 จ้างถ่ายเอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2562
774 ซื้อถ้วยรางวัลและสายสะพาน โครงการงานลอยกระทงประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2562
775 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยพรุหมัดลิง หมู่ที่ 7 ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11  มิถุนายน  2562
776 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหน้าควน- เขาสามหน้า หมู่ที่ 9 ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11  มิถุนายน  2562
777 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยพรุหมัดลิง หมู่ที่ 7 ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11  มิถุนายน  2562
778 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหน้าควน- เขาสามหน้า หมู่ที่ 9 ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11  มิถุนายน  2562
779 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยตลิ่งชัน หมู่ที่ 11 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2562
780 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยจ่าบูลย์ หมู่ที่ 12 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2562
781 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าเหมือง-เขาปน หมู่ที่ 5 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2562
782 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายด่านหินแรด หมู่ที่ 5 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2562
783 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยลุงทบ หมู่ที่ 6 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2562
784 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหน้าควน- เขาสามหน้า หมู่ที่ 9 ตำบลควนทอง  10  มิถุนายน  2562
785 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยสามัคคีพัฒนา (ดินขาว) หมู่ที่ 1 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2562
786 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9  มิถุนายน  2562
787 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ควนทอง (แบบ สถ.ศพด.2) หมู่ที่ 3 ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9  มิถุนายน  2562
788 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยสามัคคีพัฒนา (ดินขาว) หมู่ที่ 1 ตำบลควนทอง  7  มิถุนายน  2562
789 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายด่านหินแรด หมู่ที่ 5 ตำบลควนทอง  7  มิถุนายน  2562
790 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าเหมือง-เขาปน หมู่ที่ 5 ตำบลควนทอง  7  มิถุนายน  2562
791 ก่อสร้างถนน คสล.สายน้ำโฉ-หน้าควน หมู่ที่ 1 ตำบลควนทอง  7  มิถุนายน  2562
792 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยลุงทบ หมู่ที่ 6 ตำบลควนทอง  7  มิถุนายน  2562
793 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางเคปซีล แบบ Over Lay รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.70-007 สายสามแยกคึกฤทธิ์ (คอขาด) - เขาวังทอง หมู่ที่ 4 ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4  มิถุนายน  2562
794 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางเคปซีล แบบ Over Lay รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.70-007 สายสามแยกคึกฤทธิ์ (คอขาด) - เขาวังทอง หมู่ที่ 4 ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4  มิถุนายน  2562
795 จ้างซ่อมแซมไหล่ทางถนน คสล. จำนวน 3 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2562
796 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางเคปซีล แบบ Over Lay รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.70-007 สายสามแยกคึกฤทธิ์ (คอขาด) - เขาวังทอง หมู่ที่ 4 ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 พฤษภาคม 2562
797 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางเคปซีล แบบ Over Lay รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.70-007 สายสามแยกคึกฤทธิ์ (คอขาด) - เขาวังทอง หมู่ที่ 4 ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 พฤษภาคม 2562
798 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางเคปซีล แบบ Over Lay รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.70-007 สายสามแยกคึกฤทธิ์ (คอขาด) - เขาวังทอง หมู่ที่ 4 ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 พฤษภาคม 2562
799 อาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ รอบที่ ๑  29 พฤษภาคม 2562
800 ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ รอบที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2562
801 จ้างเป่าล้างบ่อบาดาล จำนวน 6 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2562
802 อาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ รอบที่ ๑  28 พฤษภาคม 2562
803 จ้างซ่อมแซมไหล่ทางถนน คสล. จำนวน 3 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2562
804 ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ รอบที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2562
805 จ้างติดตั้งและล้างระบบเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420550012 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2562
806 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2562
807 ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2562
808 ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2562
809 จ้างซ่อมแซมไหล่ทางถนน คสล. จำนวน 3 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2562
810 ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2562
811 จ้างซ่อมแซมไหล่ทางถนน คสล. จำนวน 3 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2562
812 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยพัฒนา 2 - ยางโพรง หมู่ที่ 2 ตำบลควนทอง  22 พฤษภาคม 2562
813 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2562 รอบที่ 1  15 พฤษภาคม 2562
814 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 รอบที่ 3 ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง  15 พฤษภาคม 2562
815 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2562
816 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2562
817 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2562
818 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางเคปซีล แบบ Over Lay รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.70-007 สายสามแยกคึกฤทธิ์ (คอขาด) - เขาวังทอง หมู่ที่ 4 ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 พฤษภาคม 2562
819 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางเคปซีล แบบ Over Lay รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.70-007 สายสามแยกคึกฤทธิ์ (คอขาด) - เขาวังทอง หมู่ที่ 4 ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 พฤษภาคม 2562
820 ซื้อน้ำยาหม้อน้ำ รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 3532 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2562
821 ซื้อซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ สำหรับรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 3532 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2562
822 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บท 6445 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2562
823 ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2562
824 เช่าเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ สำหรับกิจกรรมแข่งขันกีฬา อบต.ควนทองคัพครั้งที่ 19 ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2562 ตั้งแต่วันที่ 19 - 27 เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2562
825 ซื้อถ้วยรางวัล ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2562
826 จ้างซ่อมแซมท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง หมู่ที่ 3 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2562
827 จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาพร้อมฝ้าเพดานอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2562
828 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยเสรีพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลควนทอง  22 เมษายน 2562
829 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านล่างฝั่งตะวันออก-ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 3 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2562
830 จ้างก่อสร้างระบบประปาขนาดกลางทรงเหลี่ยม บ้านหน้าเหมือง หมู่ที่ 5 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2562
831 ปรับปรุงถนนลาดยางเคปซีล แบบ Over Lay รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.70-007 สายสามแยกคึกฤทธิ์ (คอขาด) - เขาวังทอง หมู่ที่ 4 ตำบลควนทอง  22 เมษายน 2562
832 ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2562
833 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยเสรีพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 เมษายน 2562
834 ซื้อเครื่องสูบน้ำระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2562
835 ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2562
836 เช่าเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ สำหรับกิจกรรมแข่งขันกีฬา อบต.ควนทองคัพครั้งที่ 19 ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2562 ตั้งแต่วันที่ 19 - 27 เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2562
837 ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2562
838 ซื้อชุดกีฬา สำหรับใช้ในการแข่งขันกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2562
839 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2562
840 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยพัฒนา 1 หมู่ที่ 2 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2562
841 ซื้อไม้ดอกไม้ประดับ(สีเหลือง)และดินปลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2562
842 ซื้อไม้ดอกไม้ประดับ(สีเหลือง)และดินปลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2562
843 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2562
844 จ้างซ่อมแซมท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านคลองเหลง หมู่ที่ 6 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2562
845 จ้างเป่าล้างบ่อบาดาล จำนวน 3 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2562
846 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 3532 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2562
847 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษา รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 3532 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2562
848 จ้างซ่อมแซม บำรุงรักษา เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และน้ำมันไฮโดรลิค รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 3532 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2562
849 จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.ควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2562
850 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางเคปซีล แบบ Over Lay รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.70-007 สายสามแยกคึกฤทธิ์ (คอขาด) - เขาวังทอง หมู่ที่ 4 ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 กุมภาพันธ์ 2562