ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2564
2 จ้างเหมาเก็บ - ขน และกำจัดขยะมูลฝอย จุดวางถังขยะทุกจุด ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ (หมู่ที่ 5 - 6 ) ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยไม่ทำความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ตุลาคม 2564
3 ซื้อสื่อการเรียนการสอน จำนวน 55 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
4 ซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
5 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องเก็บของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2564
6 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
7 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน อบต.สาย 6/5 หมู่ที่ 6 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีคัดเลือก  22 กันยายน 2564
8 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน อบต.สาย 6/5 หมู่ที่ 6 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีคัดเลือก  22 กันยายน 2564
9 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
10 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
11 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน อบต.สาย 6/5 หมู่ที่ 6 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีคัดเลือก  14 กันยายน 2564
12 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
14 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
15 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
16 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
17 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
18 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน อบต.สาย 6/5 หมู่ที่ 6 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  6 กันยายน 2564
20 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
21 จ้างเกรดวัชพืชสองข้างทางถนน อบต.สาย ๒/๑๑ และถนน อบต.สาย ๔/๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
22 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
23 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
24 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
25 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
26 จ้างถากถางล้มต้นไม้บริเวณรอบสระน้ำพร้อมปรับแต่งขอบสระน้ำหลัง อบต.กำเนิดนพคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
27 จ้างขุดลอกกำจัดวัชพืชคลองพันลำบริเวณข้างเขากะจิ ถึง ฝายน้ำล้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
28 ซื้ออาหารเสริมนม ยู.เอช. ที ชนิดกล่อง จำนวน ๒๔,๑๕๖ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
29 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
30 ซื้อเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
31 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
32 ซื้อซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
33 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
34 ซื้อเครื่องเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
35 ซื้อเก้าอี้ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
36 จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2564
37 ซื้อเครื่องเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
38 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
39 ซื้ออาหารเสริมนม นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง จำนวน 24,156 ถุง และ นม ยู.เอช. ที ชนิดกล่อง จำนวน 23,607 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
40 ซื้อเครื่องเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
41 จ้างจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดอนสง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
42 จ้างจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
43 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
44 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย ๒/๑๔ (แยกถนน อบต. สาย ๒/๑ ถึงหน้าบ้านนายชาญชาติ คำแฝง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
45 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
46 ซื้อผงหมึกเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
47 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
48 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย ๔/๑๕ (แยกถนน อบต.สาย๔/๑ ถึง ที่ดินนางนันทนัช ชั้นล้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
49 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
50 ซื้ออาหารเสริม(นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
51 ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย และสารเคมีกำจัดยุงและแมลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
52 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 17,292 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2564
53 ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
54 จ้างจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดอนสง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
55 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
56 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง  8  มิถุนายน  2564
57 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2564
58 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2564
59 ซื้อตู้เหล็กจัดเก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
60 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์หมายเลขทะเบียน กธ ๑๗๐ ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
61 ซื้อเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์หมายเลขทะเบียน กธ ๑๗๐ ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
62 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์หมายเลขทะเบียน กธ ๑๗๐ ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
63 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย ๕/๑๒ (ข้างร้านจงอลูมิเนียม ถึง ที่ดินนายสมาน พวงมาลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
64 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
65 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย ๘/๕ (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง หน้าบ้านนายช้อย เปลี่ยนสมบัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
66 จ้างขุดลอกคลองกำจัดวัชพืชบริเวณฝายน้ำล้นคลองห้วยหินเหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
67 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย ๔/๙ (ข้างที่ดินนายประภาส เอี่ยมสมบูรณ์ ถึง แยกถนนทางหลวงชนบทสายท่าหล่อ-หนองระแวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
68 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
69 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย ๒/๖ (ท่อเหลี่ยม คสล.ถึง หน้าบ้านนายมณูญ ร่ามดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2564
70 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย ๗/๘ (ข้างที่ดินนางยุพิน โกณฑา ถึง ที่ดินนางแสวง โกณฑา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
71 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
72 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
73 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
74 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
75 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
76 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
77 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย ๒/๑๓ (แยกถนนทางหลวงชนบทสายท่าหล่อ-หนองระแวง ถึง หน้าบ้านนายสมบัติ แคล้วปรปักษ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
78 จ้างซ่อมฝายน้ำล้นคลองระหารบริเวณหลังบ้านนายสุรพงศ์ หาญรักษ์ (ผู้ช่วยดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
79 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
80 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
81 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย ๖/๔ (หน้าบ้านนางสำลี บุญเหลือ ถึงที่ดินนางวิลัย ทองกลบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
82 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๘๘๑ ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
83 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
84 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย ๘/๒ (หน้าบ้านนายไชยา ทรหด ถึง หน้าบ้านนางลัดดา แตงอ่อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
85 ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า จำนวน ๓,๖๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
86 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข ๓๗๕๑ ปข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
87 จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นชนิดท่อระบายน้ำคลองกะจิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2564
88 จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง ถนน อบต.สาย ๒/๗ (คลองหนองบัว ถึงทางรถไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
89 จ้างจัดทำบอร์ดติดประกาศตู้กระจกพื้นกำมะหยี่ กรอบอลูมิเนียม จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
90 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
91 จ้างต่อสัญญาเว็บไซต์รายปี องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
92 จ้างปรับปรุงเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
93 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
94 จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง ถนน อบต.สาย ๖/๑๓ (หน้าบ้านนายสำรวย ทองแดง ถึง ถนน อบต.สาย ๕/๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2564
95 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย ๓/๓ (ข้างที่ดินนางเพ็ญพรรณ จันทร์แก้ว ถึงที่ดิน ร.ต.ท.สมยศ กำบัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2564
96 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย ๘/๓ (ข้างที่ดินนายประวิทย์ พิณพรม ถึงหน้าบ้านนายสมพงษ์ ดาราเมือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
97 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย ๓/๘ (หน้าบ้านนางอุไร ศรีจันทร์ ถึง หน้าบ้านนางโสรญา กุมภากาญจน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
98 ซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2564
99 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2564
100 จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ชนิด ๒ ช่อง คลองหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
101 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๙๘๖ ปข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
102 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย ๒/๑๒ (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง ถนนคอนกรีตเดิมพื้นที่เขต อบต.ธงชัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
103 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
104 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย ๖/๙ (แยกถนนทางหลวงสายสามแยก-ชายทะเล ถึง ที่ดินนายศักดิ์สิทธิ์ธร ภุมรินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
105 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
106 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
107 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกถนน อบต.สาย ๒/๖ (ซอย ๑) (แยกถนน อบต.สาย ๒/๖ ถึง ที่ดินบริษัทสหวิริยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
108 จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
109 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 7/12 (จากท่อเหลี่ยม คสล. ถึง ที่ดินนายประภาศ พ่วงตรง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
110 ซื้อถังขยะพลาสติก ชนิดล้อเลื่อนแบบมีช่องทิ้งขยะและฝาครอบ เปิด-ปิด ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
111 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
112 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
113 จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง ถนน อบต.สาย 4/17 (แยกถนนทางหลวงชนบทสายเขาน้อย - ไทรคู่ ถึง ถนน อบต. สาย 4/4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
114 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
115 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
116 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
117 จ้างซ่อมฝายน้ำล้นคลองพันลำพร้อมขุดตักวัชพืช หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
118 ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ อบต.จัดตั้งขึ้นเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
119 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย ๕/๗ (หน้าบ้านนายบุญธรรม ขาวสมบูรณ์ ถึง ที่ดินนายสมศักดิ์ ทองถึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2563
120 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย ๘/๙ (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง ที่ดินนายฉลวย แย้มสำราญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
121 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย ๗/๖ (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง ที่ดินนายสมเพียร กลีบสุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
122 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย ๖/๗ (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง ที่ดินนายช้อย ไร่หินถ่วง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
123 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย ๖/๗ (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง ที่ดินนายช้อย ไร่หินถ่วง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
124 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย ๖/๗ (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง ที่ดินนายช้อย ไร่หินถ่วง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
125 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
126 จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง แยกถนน อบต.สาย แยก ๔/๔ (ซอย ๑ ) (แยกถนน อบต.สาย ๔/๔ (ซอย ๑ ) ถึงที่ดินนายสมเกียรติ์ โตมอญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
127 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
128 ซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
129 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน ๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2563
130 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2563
131 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
132 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
133 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 4/18 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง ถนน อบต.สาย 3/6 ) หมู่ที่ 4 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
134 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย ๓/๖ (หน้าบ้านนางอรพิน สำเภาแก้ว ถึงถนนคอนกรีตเดิม) หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
135 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 6/3 (หน้าบ้านนายวีระพงษ์ ตั้งมานะกิจ ถึง ท่อเหลี่ยม คสล.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
136 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 8/5 (ข้างที่ดินนายทองสุข มณฑิล ถึง สะพาน คสล.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
137 จ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง ถนน อบต.สาย ๒/๗ (ช่วงที่ ๒) (ข้างที่ดินนายถนอม ทิพย์บุญทรัพย์ ถึง บ้านนางมุกดา โคกชู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
138 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
139 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
140 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ อบต.จัดตั้งขึ้นเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
141 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ อบต.จัดตั้งขึ้นเอง  26 พฤศจิกายน 2563
142 จ้างเหมาจัดทำปฏิทินแขวนแบบฉีก จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
143 จ้างเหมาพาหนะโดยสาร รถปรับอากาศ ๒ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
144 จ้างเหมาจัดทำของสมนาคุณในการดูงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
145 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๔๐๓๔ ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2563
146 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2563
147 ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๙๘๖ ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2563
148 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ตุลาคม 2563
149 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
150 จ้างเหมาเก็บ ขน กำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
151 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
152 ซื้อสื่อการเรียนการสอน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
153 ซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
154 ซื้อสื่อการเรียนการสอน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
155 ซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
156 จ้างเหมาขุดลอก คลองระหาร หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
157 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
158 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
159 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 4034 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
160 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
161 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
162 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
163 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
164 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
165 จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองน้ำผุด (ข้างที่ดินนายวรพล ทองถึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
166 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
167 ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร จำนวน 6,633 กล่อง (จำนวน 11 วัน) ให้แก่โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2563
168 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
169 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
170 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
171 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
172 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 5/7 (ข้างบ้านนายประสงค์ เหมือนวงศ์ ถึง ที่ดินนายสมศักดิ์ ทองถึก) หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
173 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
174 จ้างเหมาขุดลอกคลอกต้นเกตุ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
175 จ้างก่อสร้างเสาธงชาติสูง 10.00 เมตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
176 จ้างเหมาขุดลอกคลองห้วยน้ำโจน หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
177 จ้างเหมาติดตั้งราวระเบียงสแตนเลสศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
178 จ้างเหมาขุดลอกคลองวังเคี้ยม หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
179 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
180 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
181 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
182 จ้างเหมาขุดลอกคลองสระน้ำประปาลุ่มมะค่า หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
183 จ้างก่อสร้างเสาธงชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
184 ซื้อดวงไฟพร้อมอุปกรณ์ประดับเฉลิมพระเกียรติบริเวณ อบต.กำเนิดนพคุณ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
185 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2563
186 ซื้ออาหารเสริม(นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร รสจืด ชนิดถุง จำนวน 43,128 ถุง ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
187 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
188 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกำเนิดนพคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
189 จ้างปูกระเบื้องพื้นบริเวณอ่างล้างหน้าแปรงฟันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกำเนิดนพคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
190 ซื้อน้ำยาฆ่าแมลงสำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2563
191 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
192 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
193 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
194 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
195 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
196 จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
197 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สาย ๘/๒ (หน้าบ้านนายหยุด นกเพชร ถึง ที่ดินนางลัดดา แตงอ่อน) ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
198 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย ๖/๓ (หน้าบ้านนายราเชนทร์ มณีสว่างวงศ์ ถึงหน้าบ้านนายวีระพงษ์ ตั้งมานะกิจ) ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
199 ซื้อต้นเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
200 จ้างเหมาขุดลอกคลองกำจัดวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
201 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
202 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
203 ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที ให้แก่โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ อบต. จัดตั้งขึ้นเอง ภาคเรียนที่ 1/2563 ( จำนวน 20 วัน และเพิ่มเติม 32 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
204 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
205 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2563
206 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2563
207 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2563
208 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
209 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2563
210 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๙๘๖ ปข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2563
211 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 7/8 (หน้าบ้านนางแสวง โกณฑา ถึง ที่ดินนางยุพิน โกณฑา) หมู่ที่ 7 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2563
212 จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง ถนน อบต.สาย 3/7 (หน้าบ้านนายพุธ เที่ยงบ่าย ถึง คลองหนองบัว) หมู่ที่ 3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
213 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
214 จ้างเหมาซ่อมและเปลี่ยนถ่ายอะไหล่เครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
215 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
216 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2563
217 วัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ  1  มิถุนายน  2563
218 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 7/8 (หน้าบ้านนางแสวง โกณฑา ถึงที่ดินนางยุพา โกณฑา) หมู่ที่ 7 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
219 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 7/8 (หน้าบ้านนางแสวง โกณฑา ถึงที่ดินนางยุพา โกณฑา) หมู่ที่ 7 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
220 จ้างก่อสร้าง ถนน คสล.ถนน อบต.สาย 6/7 (ข้างที่ดินนายแก้ว ช่วยการมาก ถึงหน้าบ้านนายสนั่น ประสาทพงศ์พิชิต) หมู่ที่ 6 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
221 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 4/18 (ซอยบ้านนางแจง ขวัญใจ) ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร หมู่ที่ 4 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2563
222 จ้างเหมาซ่อมแซมพริ้นเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2563
223 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
224 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
225 ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขต อบต.กำเนิดนพคุณ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จัดตั้งเอง (นม ยู เอช ที ชนิดกล่อง รสจืด จำนวน 18,688 กล่อง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
226 วัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ  14 พฤษภาคม 2563
227 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๕๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
228 ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
229 ซื้อน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อ จำนวน ๔๘ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
230 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2563
231 ซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน ๑,๐๓๕ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
232 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
233 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 4/1 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิมถึงหน้าบ้านนายบุญลือ ชอบสอน) หมู่ที่ 4 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
234 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 3/8 (แยกถนน อบต.สาย 3/1 ถึงหน้าบ้านนายเดี่ยว เมืองคลี่) หมู่ที่ 3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
235 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
236 ซื้อเจลแอลกอฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
237 จ้างเหมาตัดเย็บหน้ากากผ้า จำนวน ๗,๒๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
238 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTY โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
239 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
240 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
241 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 เมษายน 2563
242 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกถนน อบต.สาย 8/3 (ข้าง รพ.สต.บ้านหนองตาจ่า) หมู่ที่ 8 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
243 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกถนน อบต.สาย 8/3 (ข้าง รพ.สต.บ้านหนองตาจ่า) หมู่ที่ 8 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2563
244 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกถนน อบต.สาย 8/3 (ข้าง รพ.สต.บ้านหนองตาจ่า) หมู่ที่ 8 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2563
245 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 8/5 (หน้าบ้านนายสายันต์ ชินจันทึก ถึง ที่ดินนายทองสุข มณฑิล) หมู่ที่ 8 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
246 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 4/20 (ข้างบ้านนางสุมาลี สุดสวาท ถึงข้างบ้านนายสมชาย กาญจนรัตน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
247 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
248 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
249 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
250 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข 3751 ปข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
251 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
252 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 มีนาคม 2563
253 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 มีนาคม 2563
254 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
255 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
256 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน  11 มีนาคม 2563
257 จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายตัวอักษรพลาสวูด (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
258 จ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
259 จ้างเหมาซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกำเนิดนพคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
260 จ้างเหมาซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกำเนิดนพคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
261 จ้างเหมาซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกำเนิดนพคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
262 จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง ถนน อบต.สาย2/11 (แยกถนนทางหลวงชนบทสายท่าหล่อ-หนองระแวงถึงถนน อบต.สาย 2/6) ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตารางเมตร หมู่ที่ 2 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขัน  4 มีนาคม 2563
263 จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง แยกถนน อบต.สาย 3/3 ซอย 1 (แยกถนน อบต.สาย 3/3 ถึงหน้าบ้านนายธีระยุทธ จันทร์หอม) ถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาว 275.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 962.50 ตารางเมตร หมู่ที่ 3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรี  4 มีนาคม 2563
264 จ้างเหมาจัดทำตัวอักษรพลาสวูดและป้ายอคิลิคติตสติกเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
265 จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง แยกถนน อบต.สาย 3/3 ซอย 1 (แยกถนน อบต.สาย 3/3 ถึงหน้าบ้านนายธีระยุทธ จันทร์หอม) ถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาว 275.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 962.50 ตารางเมตร หมู่ที่ 3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรี  4 มีนาคม 2563
266 จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง แยกถนน อบต.สาย 3/3 ซอย 1 (แยกถนน อบต.สาย 3/3 ถึงหน้าบ้านนายธีระยุทธ จันทร์หอม) ถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาว 275.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 962.50 ตารางเมตร หมู่ที่ 3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรี  4 มีนาคม 2563
267 จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง ถนน อบต.สาย2/11 (แยกถนนทางหลวงชนบทสายท่าหล่อ-หนองระแวงถึงถนน อบต.สาย 2/6) ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตารางเมตร หมู่ที่ 2 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขัน  4 มีนาคม 2563
268 จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง ถนน อบต.สาย2/11 (แยกถนนทางหลวงชนบทสายท่าหล่อ-หนองระแวงถึงถนน อบต.สาย 2/6) ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตารางเมตร หมู่ที่ 2 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขัน  4 มีนาคม 2563
269 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 3/6 (ข้างท่ี่ดินนายสุทิพย์ เรือนจันทร์ ถึงหน้าบ้านนางอรพิน สำเภาแก้ว) ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร หมู่ที่ 3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จัง  2 มีนาคม 2563
270 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 5/13 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิมถึงที่ดินนางสุรางค์ แซ่ตั้ง) ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร หมู่ที่ 5 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีข  2 มีนาคม 2563
271 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
272 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
273 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
274 จ้างเหมาพาหนะรถตู้โดยสารปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
275 จ้างเหมาจัดทำของสมนาคุณในการดูงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
276 จ้างเหมาพาหนะรถตู้โดยสารปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
277 จ้างเหมาพาหนะรถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2563
278 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร รสจืด ชนิดถุง จำนวน 26,035 ถุง และนม ยู เอช ที ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร รสจืด ชนิดกล่อง จำนวน 17,780 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2563
279 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
280 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
281 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมถนน อบต.สาย 4/11 (แยกถนนทางหลวงชนบทสายเขาน้อย-ไทรคู่ ถึงหน้าบ้านนายสมศักดิ์ สัญจร) หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
282 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2563
283 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2563
284 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 8/7 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิมถึงที่ดินนายเกรย แท่นนาค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2563
285 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกถนน อบต.สาย 2/4 ถึงที่ดินบริษัทสหวิริยา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2563
286 จ้างก่อสร้างเสาธงชาติสูง 10.00 เมตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
287 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 8/8 (หน้าบ้านนายวิโรจน์ แจ่มแจ้ง ถึงหน้าบ้านนายอุบล รสจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
288 จ้างก่อสร้างประตูทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
289 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2563
290 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2563
291 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 3751 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
292 จ้างเหมาจัดตั้งเวที เครื่องเสียง เครื่องไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
293 จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
294 ซื้อของรางวัลในการจัดกิจกรรมการเล่นเกม โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
295 จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธันวาคม 2562
296 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2562
297 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 2/2 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง ที่ดินนางสมบัติ เลาห์เรณู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2562
298 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 6/4 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง หน้าบ้านนางสำลี บุญเหลือ) หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2562
299 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์หมายเลขทะเบียน 81-5986 ปข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2562
300 ซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2562
301 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 7/14 (แยกถนน อบต.สาย 7/1 ถึงหน้าบ้านนางอำไพ ดวงเดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2562
302 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ธันวาคม 2562
303 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ธันวาคม 2562
304 ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 81-5986 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2562
305 จ้างเหมาจัดสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2562
306 จ้างเหมาซ่อมแซมประตูสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2562
307 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 6/2 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิมถึงที่ดินนายอาวุธ เพชรนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2562
308 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต. สาย 4/9 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง ที่ดินนายประภาส เอี่ยมสมบูรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2562
309 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต. สาย 8/3 (แยกถนนทางหลวงชนบทสายเขาน้อย - ไทรคู่ ถึง ที่ดินนายประวิทย์ พิณพรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2562
310 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2562
311 ซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2562
312 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2562
313 น้ำยาฆ่าแมลงสำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน  30 ตุลาคม 2562
314 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ตุลาคม 2562
315 จ้างเหมาเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย จุดวางถังขยะทุกจุด ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ (หมู่ที่ 5-6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2562
316 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
317 จ้างปรับปรุงลานหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า หมู่ที่ 8 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
318 จ้างซ่อมระบบแอร์และไฟไซเรน ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ พร้อมค่าแรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2562
319 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 500 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2562
320 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2562
321 ซื้อสื่อการเรียนการสอน จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2562
322 ซื้อสื่อการเรียนการสอน จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2562
323 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
324 จ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการฝึกอบรม โครงการโรงเรียนปลอดขยะ ปลอดโรค รักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน 450 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
325 ซื้อถุงผ้าพร้อมสกรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
326 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้ในโครงการปลอดขยะ ปลอดโรค รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
327 จ้างก่อสร้างห้องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
328 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2562
329 ซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 81-4881  11 กันยายน 2562
330 จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
331 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
332 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
333 จ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชนิดสำเร็จรูป) สูง 1.70 เมตร ยาว 150.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2562
334 ซื้อเครื่องตัดหญ้าสะพายไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2562
335 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2562
336 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2562
337 ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2562
338 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2562
339 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ ( ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๑ ตู้ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2562
340 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (หมึก TONER HP Q7516 A จำนวน 1 กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2562
341 ซื้อยากำจัดเหาและวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการกำจัดเหาสำหรับนักเรียนในเขต อบต.กำเนิดนพคุณ (เงินอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกำเนิดนพคุณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2562
342 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2562
343 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2562
344 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต. สาย 4/18 (ข้างบ้านนายสายชล หมื่นหาญ ถึง หน้าบ้านนางแจง ขวัญใจ) หมู่ที่ 4 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
345 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
346 ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 48,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
347 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกถนน อบต.สาย 5/1 (ซอยทองสุข) (หน้าบ้านนายสุรินทร์ สีแสง ถึงหน้าบ้านนางสาวธัญลักษณ์ วงษ์สวาท) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 245.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 735.00 ตารางเมตร หมู่ที่ 5 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2562
348 ซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 14 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2562
349 จ้างจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภาคเรียนที่ 1/2562 ประจำเดือน สิงหาคม 2562 จำนวน 32 คน รวม 21 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2562
350 จ้างจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า ภาคเรียนที่ 1/2562 จำนวน 33 คน รวม 63 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2562
351 ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 65 วัน (นมพาสเจอร์ไร รสจืด จำนวน 42 วัน, นม ยู เอช ที จำนวน 23 วัน) นักเรียนจำนวน 612 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2562
352 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนววน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2562
353 ซื้อต้นเทียนพรรษา ขาตั้งเทียน และผ้าอาบน้ำฝน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2562
354 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ ของหน่วยงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2562
355 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ HP Laser Jet 5200 ของหน่วยงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2562
356 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต. สาย 6/3 (หน้าบ้านนายมนัส สุขวงษ์ ถึง หน้าบ้านนายราเชนทร์ มณีสว่างวงษ์) หมู่ที่ 6 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2562
357 จ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองหนองบัว หมู่ที่ 3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2562
358 ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2562
359 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2562
360 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 81-5986 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2562
361 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ ของหน่วยงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2562
362 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ของหน่วยงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2562
363 จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ถนน อบต. สาย 7/12 หมู่ที่ 7 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2562
364 ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร รสจืด จำนวน 26,404 ถุง จำนวน 46 วัน ภาคเรียนที่ 1/2562 จำนวน 574 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2562
365 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต. สาย 3/3 (ข้างบ้านนายอาคม สายสกล ถึง ที่ดินนางเพ็ญพรรณ จันทร์แก้ว) หมู่ที่ 3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2562
366 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2562
367 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต. สาย 2/12 (แยกถนนทางหลวงชนบทสายท่าหล่อ-หนองระแวง ถึง หน้าบ้านนายไพสิทธิ์ พิมสอ) หมู่ที่ 2 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2562
368 ซื้อพัดลมติดฝาผนัง จำนวน 9 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2562
369 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย ขนาด 4 เมตร คูณ 11.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2562
370 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต. สาย 3/6 (หน้าบ้านนางสาวพยอม เดชคล้ำ ถึง ที่ดินนายสุทิพย์ เรือนจันทร์) หมู่ที่ 3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2562
371 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต. สาย 8/1 (หน้าบ้านนายอำนวย ฉัตรบรรยงค์ ถึง ที่ดินนายประวิทย์ พินพรหม) หมู่ที่ 8 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2562
372 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต. สาย 7/4 (หลังโรงเรียนบ้านดอนสง่า) หมู่ที่ 7 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2562
373 จ้างเหมาซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยน้ำโจน (ข้างที่ดินนางสาวจามจุรี ชมอินทร์) หมู่ที่ 2 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2562
374 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2562
375 จ้างเหมาซ่อมแซมเต็นท์ จำนวน 4 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2562
376 จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ เพื่อใช้ในโครงการประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2562
377 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ ของหน่วยงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2562
378 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
379 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 300 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2562
380 จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2562
381 จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2562
382 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 3751 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2562
383 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต. สาย 8/8 (หน้าบ้านนางบุญล้อม พุ่มบาน ถึง หน้าบ้านนายวิโรจน์ แจ่มแจ้ง) หมู่ที่ 8 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2562
384 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2562
385 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต. สาย 6/7 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง หน้าบ้านนางทรัพย์ พินทอง) หมู่ที่ 6 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2562
386 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต. สาย 8/2 (หน้าบ้านนายชุมพล นกแก้ว ถึง ที่ดินนายทองพูล นกแก้ว) หมู่ที่ 8 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2562
387 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต. สาย 2/8 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง หน้าโรงเรียนวัดนาผักขวง) หมู่ที่ 2 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2562
388 ซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2562
389 ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2562
390 จ้างซ่อมแซมคอสะพานและถนน จำนวน 9 แห่ง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2562
391 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ ของหน่วยงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2562