ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างเหมาขุดลอกคลองกำจัดวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
2 ซื้อต้นเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
3 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
4 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
5 ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที ให้แก่โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ อบต. จัดตั้งขึ้นเอง ภาคเรียนที่ 1/2563 ( จำนวน 20 วัน และเพิ่มเติม 32 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
6 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23  มิถุนายน  2563
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23  มิถุนายน  2563
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23  มิถุนายน  2563
10 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
11 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๙๘๖ ปข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2563
12 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2563
13 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 7/8 (หน้าบ้านนางแสวง โกณฑา ถึง ที่ดินนางยุพิน โกณฑา) หมู่ที่ 7 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15  มิถุนายน  2563
14 จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง ถนน อบต.สาย 3/7 (หน้าบ้านนายพุธ เที่ยงบ่าย ถึง คลองหนองบัว) หมู่ที่ 3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2563
15 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
16 จ้างเหมาซ่อมและเปลี่ยนถ่ายอะไหล่เครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
17 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2563
18 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1  มิถุนายน  2563
19 วัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ 1  มิถุนายน  2563
20 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 7/8 (หน้าบ้านนางแสวง โกณฑา ถึงที่ดินนางยุพา โกณฑา) หมู่ที่ 7 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563
21 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 7/8 (หน้าบ้านนางแสวง โกณฑา ถึงที่ดินนางยุพา โกณฑา) หมู่ที่ 7 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563
22 จ้างก่อสร้าง ถนน คสล.ถนน อบต.สาย 6/7 (ข้างที่ดินนายแก้ว ช่วยการมาก ถึงหน้าบ้านนายสนั่น ประสาทพงศ์พิชิต) หมู่ที่ 6 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2563
23 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 4/18 (ซอยบ้านนางแจง ขวัญใจ) ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร หมู่ที่ 4 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2563
24 จ้างเหมาซ่อมแซมพริ้นเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2563
25 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2563
26 ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขต อบต.กำเนิดนพคุณ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จัดตั้งเอง (นม ยู เอช ที ชนิดกล่อง รสจืด จำนวน 18,688 กล่อง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2563
27 วัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ 14 พฤษภาคม 2563
28 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2563
29 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๕๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
30 ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
31 ซื้อน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อ จำนวน ๔๘ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
32 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤษภาคม 2563
33 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
34 ซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน ๑,๐๓๕ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
35 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 4/1 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิมถึงหน้าบ้านนายบุญลือ ชอบสอน) หมู่ที่ 4 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
36 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 3/8 (แยกถนน อบต.สาย 3/1 ถึงหน้าบ้านนายเดี่ยว เมืองคลี่) หมู่ที่ 3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
37 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
38 ซื้อเจลแอลกอฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
39 จ้างเหมาตัดเย็บหน้ากากผ้า จำนวน ๗,๒๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
40 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTY โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
41 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
42 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
43 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 เมษายน 2563
44 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกถนน อบต.สาย 8/3 (ข้าง รพ.สต.บ้านหนองตาจ่า) หมู่ที่ 8 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
45 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกถนน อบต.สาย 8/3 (ข้าง รพ.สต.บ้านหนองตาจ่า) หมู่ที่ 8 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
46 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกถนน อบต.สาย 8/3 (ข้าง รพ.สต.บ้านหนองตาจ่า) หมู่ที่ 8 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
47 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
48 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 8/5 (หน้าบ้านนายสายันต์ ชินจันทึก ถึง ที่ดินนายทองสุข มณฑิล) หมู่ที่ 8 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
49 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 4/20 (ข้างบ้านนางสุมาลี สุดสวาท ถึงข้างบ้านนายสมชาย กาญจนรัตน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
50 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
51 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
52 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข 3751 ปข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
53 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
54 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 มีนาคม 2563
55 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 มีนาคม 2563
56 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
57 จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายตัวอักษรพลาสวูด (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
58 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
59 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน 11 มีนาคม 2563
60 จ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
61 จ้างเหมาซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกำเนิดนพคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
62 จ้างเหมาซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกำเนิดนพคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
63 จ้างเหมาซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกำเนิดนพคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
64 จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง ถนน อบต.สาย2/11 (แยกถนนทางหลวงชนบทสายท่าหล่อ-หนองระแวงถึงถนน อบต.สาย 2/6) ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตารางเมตร หมู่ที่ 2 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขัน 4 มีนาคม 2563
65 จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง แยกถนน อบต.สาย 3/3 ซอย 1 (แยกถนน อบต.สาย 3/3 ถึงหน้าบ้านนายธีระยุทธ จันทร์หอม) ถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาว 275.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 962.50 ตารางเมตร หมู่ที่ 3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรี 4 มีนาคม 2563
66 จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง ถนน อบต.สาย2/11 (แยกถนนทางหลวงชนบทสายท่าหล่อ-หนองระแวงถึงถนน อบต.สาย 2/6) ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตารางเมตร หมู่ที่ 2 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขัน 4 มีนาคม 2563
67 จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง แยกถนน อบต.สาย 3/3 ซอย 1 (แยกถนน อบต.สาย 3/3 ถึงหน้าบ้านนายธีระยุทธ จันทร์หอม) ถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาว 275.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 962.50 ตารางเมตร หมู่ที่ 3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรี 4 มีนาคม 2563
68 จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง ถนน อบต.สาย2/11 (แยกถนนทางหลวงชนบทสายท่าหล่อ-หนองระแวงถึงถนน อบต.สาย 2/6) ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตารางเมตร หมู่ที่ 2 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขัน 4 มีนาคม 2563
69 จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง แยกถนน อบต.สาย 3/3 ซอย 1 (แยกถนน อบต.สาย 3/3 ถึงหน้าบ้านนายธีระยุทธ จันทร์หอม) ถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาว 275.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 962.50 ตารางเมตร หมู่ที่ 3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรี 4 มีนาคม 2563
70 จ้างเหมาจัดทำตัวอักษรพลาสวูดและป้ายอคิลิคติตสติกเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
71 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 3/6 (ข้างท่ี่ดินนายสุทิพย์ เรือนจันทร์ ถึงหน้าบ้านนางอรพิน สำเภาแก้ว) ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร หมู่ที่ 3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จัง 2 มีนาคม 2563
72 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 5/13 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิมถึงที่ดินนางสุรางค์ แซ่ตั้ง) ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร หมู่ที่ 5 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีข 2 มีนาคม 2563
73 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
74 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
75 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
76 จ้างเหมาจัดทำของสมนาคุณในการดูงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
77 จ้างเหมาพาหนะรถตู้โดยสารปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
78 จ้างเหมาพาหนะรถตู้โดยสารปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
79 จ้างเหมาพาหนะรถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2563
80 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร รสจืด ชนิดถุง จำนวน 26,035 ถุง และนม ยู เอช ที ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร รสจืด ชนิดกล่อง จำนวน 17,780 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2563
81 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
82 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
83 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมถนน อบต.สาย 4/11 (แยกถนนทางหลวงชนบทสายเขาน้อย-ไทรคู่ ถึงหน้าบ้านนายสมศักดิ์ สัญจร) หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
84 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563
85 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563
86 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 8/7 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิมถึงที่ดินนายเกรย แท่นนาค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563
87 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกถนน อบต.สาย 2/4 ถึงที่ดินบริษัทสหวิริยา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2563
88 จ้างก่อสร้างเสาธงชาติสูง 10.00 เมตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2563
89 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 8/8 (หน้าบ้านนายวิโรจน์ แจ่มแจ้ง ถึงหน้าบ้านนายอุบล รสจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2563
90 จ้างก่อสร้างประตูทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
91 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2563
92 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2563
93 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 3751 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
94 จ้างเหมาจัดตั้งเวที เครื่องเสียง เครื่องไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
95 จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
96 ซื้อของรางวัลในการจัดกิจกรรมการเล่นเกม โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
97 จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธันวาคม 2562
98 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2562
99 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 2/2 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง ที่ดินนางสมบัติ เลาห์เรณู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
100 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์หมายเลขทะเบียน 81-5986 ปข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
101 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 6/4 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง หน้าบ้านนางสำลี บุญเหลือ) หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
102 ซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
103 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 7/14 (แยกถนน อบต.สาย 7/1 ถึงหน้าบ้านนางอำไพ ดวงเดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
104 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2562
105 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธันวาคม 2562
106 จ้างเหมาจัดสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
107 ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 81-5986 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
108 จ้างเหมาซ่อมแซมประตูสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2562
109 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 6/2 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิมถึงที่ดินนายอาวุธ เพชรนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
110 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต. สาย 4/9 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง ที่ดินนายประภาส เอี่ยมสมบูรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2562
111 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต. สาย 8/3 (แยกถนนทางหลวงชนบทสายเขาน้อย - ไทรคู่ ถึง ที่ดินนายประวิทย์ พิณพรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2562
112 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
113 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
114 ซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
115 น้ำยาฆ่าแมลงสำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน 30 ตุลาคม 2562
116 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ตุลาคม 2562
117 จ้างเหมาเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย จุดวางถังขยะทุกจุด ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ (หมู่ที่ 5-6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ตุลาคม 2562
118 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
119 จ้างปรับปรุงลานหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า หมู่ที่ 8 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
120 จ้างซ่อมระบบแอร์และไฟไซเรน ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ พร้อมค่าแรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
121 ซื้อสื่อการเรียนการสอน จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
122 ซื้อสื่อการเรียนการสอน จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
123 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
124 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 500 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
125 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
126 ซื้อถุงผ้าพร้อมสกรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
127 จ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการฝึกอบรม โครงการโรงเรียนปลอดขยะ ปลอดโรค รักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน 450 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
128 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้ในโครงการปลอดขยะ ปลอดโรค รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
129 จ้างก่อสร้างห้องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
130 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
131 ซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 81-4881 11 กันยายน 2562
132 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
133 จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
134 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
135 จ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชนิดสำเร็จรูป) สูง 1.70 เมตร ยาว 150.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
136 ซื้อเครื่องตัดหญ้าสะพายไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
137 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
138 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
139 ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
140 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
141 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ ( ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๑ ตู้ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
142 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (หมึก TONER HP Q7516 A จำนวน 1 กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
143 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 สิงหาคม 2562
144 ซื้อยากำจัดเหาและวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการกำจัดเหาสำหรับนักเรียนในเขต อบต.กำเนิดนพคุณ (เงินอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกำเนิดนพคุณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 สิงหาคม 2562
145 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 สิงหาคม 2562
146 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
147 ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 48,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
148 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต. สาย 4/18 (ข้างบ้านนายสายชล หมื่นหาญ ถึง หน้าบ้านนางแจง ขวัญใจ) หมู่ที่ 4 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
149 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกถนน อบต.สาย 5/1 (ซอยทองสุข) (หน้าบ้านนายสุรินทร์ สีแสง ถึงหน้าบ้านนางสาวธัญลักษณ์ วงษ์สวาท) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 245.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 735.00 ตารางเมตร หมู่ที่ 5 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
150 ซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 14 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
151 จ้างจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า ภาคเรียนที่ 1/2562 จำนวน 33 คน รวม 63 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562
152 จ้างจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภาคเรียนที่ 1/2562 ประจำเดือน สิงหาคม 2562 จำนวน 32 คน รวม 21 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562
153 ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 65 วัน (นมพาสเจอร์ไร รสจืด จำนวน 42 วัน, นม ยู เอช ที จำนวน 23 วัน) นักเรียนจำนวน 612 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
154 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนววน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2562
155 ซื้อต้นเทียนพรรษา ขาตั้งเทียน และผ้าอาบน้ำฝน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
156 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ ของหน่วยงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
157 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ HP Laser Jet 5200 ของหน่วยงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
158 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต. สาย 6/3 (หน้าบ้านนายมนัส สุขวงษ์ ถึง หน้าบ้านนายราเชนทร์ มณีสว่างวงษ์) หมู่ที่ 6 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21  มิถุนายน  2562
159 จ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองหนองบัว หมู่ที่ 3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14  มิถุนายน  2562
160 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
161 ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
162 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 81-5986 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
163 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ของหน่วยงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6  มิถุนายน  2562
164 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ ของหน่วยงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6  มิถุนายน  2562
165 จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ถนน อบต. สาย 7/12 หมู่ที่ 7 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
166 ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร รสจืด จำนวน 26,404 ถุง จำนวน 46 วัน ภาคเรียนที่ 1/2562 จำนวน 574 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
167 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต. สาย 3/3 (ข้างบ้านนายอาคม สายสกล ถึง ที่ดินนางเพ็ญพรรณ จันทร์แก้ว) หมู่ที่ 3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
168 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
169 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต. สาย 2/12 (แยกถนนทางหลวงชนบทสายท่าหล่อ-หนองระแวง ถึง หน้าบ้านนายไพสิทธิ์ พิมสอ) หมู่ที่ 2 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤษภาคม 2562
170 ซื้อพัดลมติดฝาผนัง จำนวน 9 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พฤษภาคม 2562
171 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย ขนาด 4 เมตร คูณ 11.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤษภาคม 2562
172 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต. สาย 3/6 (หน้าบ้านนางสาวพยอม เดชคล้ำ ถึง ที่ดินนายสุทิพย์ เรือนจันทร์) หมู่ที่ 3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤษภาคม 2562
173 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต. สาย 8/1 (หน้าบ้านนายอำนวย ฉัตรบรรยงค์ ถึง ที่ดินนายประวิทย์ พินพรหม) หมู่ที่ 8 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤษภาคม 2562
174 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต. สาย 7/4 (หลังโรงเรียนบ้านดอนสง่า) หมู่ที่ 7 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
175 จ้างเหมาซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยน้ำโจน (ข้างที่ดินนางสาวจามจุรี ชมอินทร์) หมู่ที่ 2 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
176 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2562
177 จ้างเหมาซ่อมแซมเต็นท์ จำนวน 4 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
178 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ ของหน่วยงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
179 จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ เพื่อใช้ในโครงการประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
180 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
181 จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
182 จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
183 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 300 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
184 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 3751 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2562
185 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
186 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต. สาย 8/8 (หน้าบ้านนางบุญล้อม พุ่มบาน ถึง หน้าบ้านนายวิโรจน์ แจ่มแจ้ง) หมู่ที่ 8 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
187 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต. สาย 6/7 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง หน้าบ้านนางทรัพย์ พินทอง) หมู่ที่ 6 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มีนาคม 2562
188 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต. สาย 8/2 (หน้าบ้านนายชุมพล นกแก้ว ถึง ที่ดินนายทองพูล นกแก้ว) หมู่ที่ 8 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
189 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต. สาย 2/8 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง หน้าโรงเรียนวัดนาผักขวง) หมู่ที่ 2 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
190 ซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
191 ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
192 จ้างซ่อมแซมคอสะพานและถนน จำนวน 9 แห่ง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562
193 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ ของหน่วยงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2562