ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
2 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
3 จ้างเหมาบริการติดตั้งแผงกั้นห้อง (ปาร์ติชั่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
4 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประเภทโต๊ะสำนักงาน และเก้าอี้สำนักงาน 1 กันยายน 2563
5 จ้างก่อสร้างถนนดินพร้อมวางท่อระบายน้ำ 20 สิงหาคม 2563
6 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประเภทเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2563
7 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2563
8 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2563
9 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2563
10 จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมพิธี ตามโครงการจัดงานเฉลิมฉลองวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2563
11 จ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมเครื่องเสียง ตามโครงการจัดงานเฉลิมฉลองวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2563
12 จ้างซ่อมแซม/ปรับปรุง หรือปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2563
13 จ้างซ่อมแซม/ปรับปรุง หรือปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2563
14 จ้างซ่อมแซม/ปรับปรุง หรือปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2563
15 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2563
16 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 สิงหาคม 2563
17 จ้างขุดลอกหนองแวง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563
18 จ้างขุดลอกคลองสาธารณะ หมู่ที่ 1 บ้านตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563
19 จ้างขุดลอกหนองระกา บ้านขาม หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563
20 จ้างขุดลอกหนองป่าช้า หมู่ที่ 1 ตำบลตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563
21 จ้างขุดลอกลำห้วยกะหาด บ้านหว้า หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563
22 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 23 กรกฎาคม 2563
23 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 23 กรกฎาคม 2563
24 จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายในตำบล หมู่ที่ ๓,๕,๖,๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2563
25 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (แมคเนติค โอเวอร์โหลด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2563
26 ซื้อพัดลมติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2563
27 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (แมคเนติค โอเวอร์โหลด) 16 กรกฎาคม 2563
28 จัดซื้อพัดลมติดผนัง 16 กรกฎาคม 2563
29 ขุดลอกหนองป่าช้า หมู่ที่ 1 ตำบลตาเสา หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 9,798.44 ลูกบาศก์เมตร 10 กรกฎาคม 2563
30 ขุดลอกคลองสาธารณะ หมู่ที่ 1 บ้านตาเสา ตำบลตาเสา หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,200 ลูกบาศก์เมตร 10 กรกฎาคม 2563
31 ขุดลอกหนองแวง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 ตำบลตาเสา หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,798.44 ลูกบาศก์เมตร 10 กรกฎาคม 2563
32 ขุดลอกลำห้วยกะหาด หรือ มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,200 ลูกบาศก์เมตร 10 กรกฎาคม 2563
33 ขุดลอกหนองระกา บ้านขาม หมู่ที่ 7 ตำบลตาเสา หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,840 ลูกบาศก์เมตร 10 กรกฎาคม 2563
34 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
35 จัดซื้อพัดลมติดผนัง 2 กรกฎาคม 2563
36 จ้างจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2563
37 จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
38 จ้างจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
39 จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
40 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 30 พฤศจิกายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
41 จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
42 จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 24  มิถุนายน  2563
43 จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นน้ำยาเคมีกำจัดยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23  มิถุนายน  2563
44 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายอะเบท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23  มิถุนายน  2563
45 ซ่อมแซมเครื่องพ่นน้ำยาเคมีกำจัดยุง 19  มิถุนายน  2563
46 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายอะเบท) 19  มิถุนายน  2563
47 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันพ่นยาเคมีกำจัดยุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2563
48 ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15  มิถุนายน  2563
49 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2563
50 ซื้อแผงโซล่าเซลล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2563
51 จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะสำนักงาน 9  มิถุนายน  2563
52 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ในช่วงปิดเรียนกรณีเหตุพิเศษการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2563
53 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2563
54 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2563
55 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2563
56 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2563
57 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2563
58 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2563
59 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) 28 พฤษภาคม 2563
60 บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 28 พฤษภาคม 2563
61 จัดซื้อแผงโซล่าเซลล์ 27 พฤษภาคม 2563
62 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 27 พฤษภาคม 2563
63 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 27 พฤษภาคม 2563
64 ซื้อหมึกอิ้งเจ้ทและชุดแท้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2563
65 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2563
66 ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2563
67 จ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๑ 20 พฤษภาคม 2563
68 จ้างเหมาค่าแรงซ่อมถนน 20 พฤษภาคม 2563
69 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ ๑๘๐๐๐ บีทียู) 19 พฤษภาคม 2563
70 จ้างจ้างเหมาโครงการต่อเติมหลังคาอเนกประสงค์สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
71 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมอุตสาหกรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
72 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
73 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
74 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา 12 พฤษภาคม 2563
75 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
76 จ้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
77 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมอุตสาหกรรม) 8 พฤษภาคม 2563
78 จ้างเหมาเปลี่ยนน้ำยาเคมีดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
79 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
80 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนน 1 พฤษภาคม 2563
81 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 และหมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2563
82 ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเสา 30 เมษายน 2563
83 โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑ 30 เมษายน 2563
84 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 30 เมษายน 2563
85 จ้างเหมาโครงการต่อเติมหลังคาอเนกประสงค์สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา 30 เมษายน 2563
86 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๔ 30 เมษายน 2563
87 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 และหมู่ 8 28 เมษายน 2563
88 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
89 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 และหมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
90 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
91 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
92 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 23 เมษายน 2563
93 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
94 ซื้อหมึกอิ้งเจ้ทและชุดแท้ง 23 เมษายน 2563
95 ซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
96 บำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องสูบน้ำ 22 เมษายน 2563
97 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล 22 เมษายน 2563
98 ซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟน 21 เมษายน 2563
99 จ้างเหมาเปลี่ยนน้ำยาเคมีดับเพลิง 20 เมษายน 2563
100 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
101 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 และหมู่ 7 16 เมษายน 2563
102 จ้างเหมาติดตั้งเคลื่อนย้ายและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
103 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
104 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
105 ซื้อตู้เย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
106 ซื้อเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
107 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 9 เมษายน 2563
108 จ้างเหมาติดตั้งเคลื่อนย้ายและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศ) 9 เมษายน 2563
109 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
110 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
111 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
112 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
113 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3 เมษายน 2563
114 ซื้อเครื่องสูบน้ำ 2 เมษายน 2563
115 ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 เมษายน 2563
116 ซื้อเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
117 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
118 จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำและเก็บค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
119 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 30 มีนาคม 2563
120 จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำและเก็บค่าน้ำประปา 27 มีนาคม 2563
121 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 26 มีนาคม 2563
122 ซื้อตู้เย็น 26 มีนาคม 2563
123 ซื้อวัสดุสำนักงาน 26 มีนาคม 2563
124 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 26 มีนาคม 2563
125 วัสดุสำนักงาน 25 มีนาคม 2563
126 วัสดุสำนักงาน 25 มีนาคม 2563
127 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
128 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 24 มีนาคม 2563
129 จัดซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟน 24 มีนาคม 2563
130 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
131 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 19 มีนาคม 2563
132 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563
133 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
134 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
135 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 17 มีนาคม 2563
136 บำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง 17 มีนาคม 2563
137 ซื้อวัสดุการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
138 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบ Asphaiticconcrete รหัสสายทาง บร.ถ. 9-1007 ,9-10012 ,9-1014 และบร.ถ. 9-1017 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 มีนาคม 2563
139 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Asphaiticconcrete(โดยวิธี Pavement in-Place Recycling)รหัสสายทาง บร.ถ.9-1002 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 มีนาคม 2563
140 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันพ่นยาเคมีกำจัดยุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
141 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 13 มีนาคม 2563
142 จ้างเหมาประกอบอาหารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
143 ซื้อน้ำยาเคมีพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
144 ซื้อน้ำยาเคมีพ่นหมอกควัน 10 มีนาคม 2563
145 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
146 จ้างเหมาปรับคันดินเพื่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
147 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบ Asphaiticconcrete รหัสสายทาง บร.ถ. 9-1007 ,9-10012 ,9-1014 และบร.ถ. 9-1017 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 มีนาคม 2563
148 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันพ่นยาเคมีกำจัดยุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
149 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Asphaiticconcrete(โดยวิธี Pavement in-Place Recycling)รหัสสายทาง บร.ถ.9-1002 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 มีนาคม 2563
150 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Asphaiticconcrete(โดยวิธี Pavement in-Place Recycling)รหัสสายทาง บร.ถ.9-1002 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 มีนาคม 2563
151 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
152 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบ Asphaiticconcrete รหัสสายทาง บร.ถ. 9-1007 ,9-10012 ,9-1014 และบร.ถ. 9-1017 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 มีนาคม 2563
153 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 มีนาคม 2563
154 จ้างต่อสัญญาเว็บไซต์ของ อบต.ตาเสา ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
155 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563
156 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563
157 จ้างเหมาปรับคันดินเพื่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 21 กุมภาพันธ์ 2563
158 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
159 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา 20 กุมภาพันธ์ 2563
160 ซื้อเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
161 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 19 กุมภาพันธ์ 2563
162 ซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
163 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
164 ต่อสัญญาเว็บไซต์ของ อบต.ตาเสา ประจำปี พ.ศ.2563 17 กุมภาพันธ์ 2563
165 จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ 17 กุมภาพันธ์ 2563
166 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สารส้ม) 17 กุมภาพันธ์ 2563
167 จ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
168 บำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง 12 กุมภาพันธ์ 2563
169 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 11 กุมภาพันธ์ 2563
170 จ้างก่อสร้างถนนดินพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กุมภาพันธ์ 2563
171 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
172 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
173 จ้างเหมาจัดทำป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
174 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
175 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
176 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Asphaiticconcrete(โดยวิธี Pavement in-Place Recycling)รหัสสายทาง บร.ถ.9-1002 5 กุมภาพันธ์ 2563
177 โครงการเสริมผิวจราจรแบบ Asphaiticconcrete รหัสสายทาง บร.ถ. 9-1007 ,9-10012 ,9-1014 และบร.ถ. 9-1017 5 กุมภาพันธ์ 2563
178 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Asphaiticconcrete(โดยวิธี Pavement in-place Recycling)รหัสสายทาง บร.ถ.9-1002 5 กุมภาพันธ์ 2563
179 ซื้อดอกไม้สดเพื่อจัดพิธีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2563
180 จ้างเหมาจัดทำป้าย 30 มกราคม 2563
181 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 30 มกราคม 2563
182 จัดซื้อดอกไม้สดเพื่อจัดพิธีฯ 29 มกราคม 2563
183 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
184 บำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง 24 มกราคม 2563
185 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2563
186 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
187 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2563
188 ซื้อวัสดุสำนักงาน 17 มกราคม 2563
189 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2563
190 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2563
191 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 15 มกราคม 2563
192 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 14 มกราคม 2563
193 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 14 มกราคม 2563
194 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 13 มกราคม 2563
195 ซื้อขนมและของเล่นเด็ก(เพื่อเป็นรางวัลการแสดง,การเล่นเกม) ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
196 จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
197 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 มกราคม 2563
198 จ้างเหมาจัดเตรียมสนามแข่งขัน ตามโครงการจัดงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด(ตาเสาคัพ) ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2562
199 จ้างเหมาเครื่องเสียง ตามโครงการจัดงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด(ตาเสาคัพ) ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
200 ซื้อชุดกีฬา ตามโครงการจัดงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด(ตาเสาคัพ) ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
201 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
202 จ้างเหมารถพร้อมเครื่องเสียงและเครื่องปั่นไฟ ตามโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีมหกรรมว่าวแห่งอีสาน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
203 จ้างเหมาเช่าชุดนางรำพร้อมเครื่องประดับตกแต่ง ตามโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีมหกรรมว่าวแห่งอีสาน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
204 จ้างเหมาค่าเช่าชุดธิดาว่าวพร้อมตกแต่ง ตามโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีมหกรรมว่าวแห่งอีสาน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
205 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
206 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ (รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
207 จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีมหกรรมว่าวแห่งอีสาน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
208 จ้างโครงการขุดร่องน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำจากหนองชุมแสงไปหนองไผ่ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
209 จ้างเหมาบำรุงรกษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ (รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์) 16 ธันวาคม 2562
210 จ้างเหมาจัดรถขบวนแห่(เศรษฐกิจพอเพียง)ตามโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีมหกรรมว่าวแห่งอีสาน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
211 จ้างเหมาจัดซุ้มงาน(หมู่บ้านว่าว)ตามโครงการส่งเสรมและอนุรักษ์ประเพณีมหกรรมว่าวแห่งอีสาน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
212 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
213 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์) 12 ธันวาคม 2562
214 วัสดุคอมพิวเตอร์ 12 ธันวาคม 2562
215 จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำและเก็บค่าน้ำประปา 6 ธันวาคม 2562
216 โครงการขุดร่องน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำจากหนองชุมแสงไปหนองไผ่ หมู่ที่ 6 3 ธันวาคม 2562
217 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
218 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
219 โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 7 3 ธันวาคม 2562
220 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
221 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 27 พฤศจิกายน 2562
222 วัสดุเครื่องแต่งกาย 27 พฤศจิกายน 2562
223 โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 25 พฤศจิกายน 2562
224 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั๊มน้ำระบบประปา หมู่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
225 จ้างเหมาเปลี่ยนและติดตั้งระบบทรายกรองน้ำประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2562
226 ซ่อมมอเตอร์ปั๊มน้ำระบบประปา หมู่ ๗ 21 พฤศจิกายน 2562
227 จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่มรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
228 จ้างโครงการปรับเกรดถนนหมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 10 - หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
229 จ้างเหมาเปลี่ยนและติดตั้งระบบทรายกรองน้ำประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๗ 18 พฤศจิกายน 2562
230 จ้างโครงการปรับเกรดถนน หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
231 จ้างโครงการปรับเกรดถนน หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
232 จ้างโครงการปรับเกรดถนน หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
233 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
234 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
235 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2562
236 จ้างโครงการปรับเกรดถนน หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
237 จ้างโครงการปรับเกรดถนนหมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 10 - หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
238 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
239 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
240 จ้างโครงการปรับเกรดถนน หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
241 จ้างโครงการปรับเกรดถนน หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
242 ครุภัณฑ์สำนักงาน(กล้องถ่ายรูป) 4 พฤศจิกายน 2562
243 จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า 4 พฤศจิกายน 2562
244 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 1 พฤศจิกายน 2562
245 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 พฤศจิกายน 2562
246 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2562 ) จำนวน 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
247 โครงการปรับเกรดถนนหมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 10 - หมู่ที่ 7 28 ตุลาคม 2562
248 โครงการปรับเกรดถนน หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 6 28 ตุลาคม 2562
249 โครงการปรับเกรดถนน หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 6 28 ตุลาคม 2562
250 โครงการปรับเกรดถนน หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 5 28 ตุลาคม 2562
251 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 25 ตุลาคม 2562
252 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(คลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ตุลาคม 2562
253 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
254 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานและทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเสา และบริเวณโดยรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
255 จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำและเก็บค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
256 เช่าบริการพื้นที่เครื่องแม่ข่าย รับ-ส่งเอกสาร ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
257 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
258 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานและทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเสา และบริเวณโดยรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
259 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
260 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานและทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเสา และบริเวณโดยรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
261 จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำและเก็บค่าน้ำประปา 24 กันยายน 2562
262 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานและทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเสา และบริเวณโดยรอบ 24 กันยายน 2562
263 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 24 กันยายน 2562
264 จ้างเหมา ค่าเช่า/บริการพื้นที่เครื่องแม่ข่าย รับ-ส่งเอกสาร ประจำปี 2563 24 กันยายน 2562
265 จ้างเหมาประกอบอาหาร ตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนตำบลตาเสาโรงเรียนวัดบ้านตาเสา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
266 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสูบน้ำดิบผลิตน้ำประปา (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
267 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท ๖๒๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
268 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
269 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันพ่นยาเคมีกำจัดยุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
270 ซื้อเครื่องซับเมอร์ท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
271 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กันยายน 2562
272 จัดซื้อเครื่องซับเมอร์ท 4 กันยายน 2562
273 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 กันยายน 2562
274 บำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 3 กันยายน 2562
275 ซื้อวัสดุสำนักงาน(ถังต้มน้ำไฟฟ้าและกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
276 จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำและเก็บค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
277 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 3 กันยายน 2562
278 จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำและเก็บค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
279 จัดซื้อเครื่องซับเมอร์ท 2 กันยายน 2562
280 จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเสา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
281 ซื้อวัสดุสำนักงาาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
282 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสูบน้ำดิบผลิตน้ำประปา (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
283 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
284 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
285 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเสา 11 สิงหาคม 2562
286 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
287 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (แมคเนติค โอเวอร์โหลด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
288 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
289 ซื้อเครื่องซับเมอร์ท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
290 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก ม.6 8 สิงหาคม 2562
291 จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่มรับรองการประชุมสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
292 ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท ๖๒๖๘ 30 กรกฎาคม 2562
293 จัดซื้อเครื่องซับเมอร์ท 25 กรกฎาคม 2562
294 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 25 กรกฎาคม 2562
295 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 25 กรกฎาคม 2562
296 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 25 กรกฎาคม 2562
297 ซื้อวัสดุตามโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562
298 จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน ตำบลตาเสาโรงเรียนบ้านมะขามทานตะวัน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562
299 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
300 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม) 15 กรกฎาคม 2562
301 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
302 จ้างโครงการกั้นคันคลองเพื่อกักเก็บน้ำ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
303 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑- หมู่ที่ ๒ 9 กรกฎาคม 2562
304 โครงการกั้นคันคลองเพื่อกักเก็บน้ำ หมู่ที่ 6 9 กรกฎาคม 2562
305 จ้างเหมาประกอบอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
306 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
307 จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน 28  มิถุนายน  2562
308 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (เพื่อสูบน้ำดิบผลิตน้ำประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
309 จัดซื้อวัสดุตามโครงการ 26  มิถุนายน  2562
310 จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างรั้วกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2562
311 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2562
312 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2562
313 จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างรั้วกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2562
314 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
315 จ้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
316 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 12  มิถุนายน  2562
317 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 12  มิถุนายน  2562
318 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
319 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
320 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
321 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6  มิถุนายน  2562
322 ซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง (ส่งน้ำดิบไปผลิตน้ำประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2562
323 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (แมคเนติค โอเวอร์โหลด) 31 พฤษภาคม 2562
324 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
325 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๑-๒ 28 พฤษภาคม 2562
326 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๑-๒ 28 พฤษภาคม 2562
327 จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ หมู่ ๒ 28 พฤษภาคม 2562
328 จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างรั้วกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
329 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
330 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสูบน้ำดิบผลิตน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
331 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 17 พฤษภาคม 2562
332 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน) 16 พฤษภาคม 2562
333 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ชั้นวางของเอนกประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
334 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
335 จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำและเก็บค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2562
336 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สารส้ม) 7 พฤษภาคม 2562
337 จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำและเก็บค่าน้ำประปา 3 พฤษภาคม 2562
338 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤษภาคม 2562
339 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
340 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างรั้วรอบบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา 25 เมษายน 2562
341 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2562
342 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2562
343 จ้างเหมาขุดบ่อบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2562
344 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท 6268 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
345 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
346 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
347 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
348 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
349 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างพื้นลานจอดรถบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
350 จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดงานวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2562
351 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั๊มน้ำระบบประปา หมู่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2562
352 จ้างเหมาประกอบอาหาร ตามโครงการจัดงานวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2562
353 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานและทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเสา และบริเวณโดยรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
354 ซื้อวัสดุสำนักงาน(ธงตราสัญลักษณ์ วปร.และธงชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
355 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันพ่นยาเคมีกำจัดยุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
356 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
357 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
358 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
359 จ้างต่อสัญญาเว็บไซต์ของ อบต.ตาเสา ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มีนาคม 2562
360 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มีนาคม 2562
361 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อพีวีซีจัดทำเสาธงตราสัญลักษณ์ วปร.และธงชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2562
362 จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดงานวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2562