ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2563
2 ซื้อหมึกอิ้งเจ้ทและชุดแท้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2563
3 ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2563
4 จ้างเหมาค่าแรงซ่อมถนน 20 พฤษภาคม 2563
5 จ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๑ 20 พฤษภาคม 2563
6 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ ๑๘๐๐๐ บีทียู) 19 พฤษภาคม 2563
7 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
8 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
9 จ้างจ้างเหมาโครงการต่อเติมหลังคาอเนกประสงค์สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
10 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมอุตสาหกรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
11 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา 12 พฤษภาคม 2563
12 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
13 จ้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
14 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมอุตสาหกรรม) 8 พฤษภาคม 2563
15 จ้างเหมาเปลี่ยนน้ำยาเคมีดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
16 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
17 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 และหมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2563
18 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนน 1 พฤษภาคม 2563
19 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๔ 30 เมษายน 2563
20 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 30 เมษายน 2563
21 จ้างเหมาโครงการต่อเติมหลังคาอเนกประสงค์สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา 30 เมษายน 2563
22 โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑ 30 เมษายน 2563
23 ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเสา 30 เมษายน 2563
24 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 และหมู่ 8 28 เมษายน 2563
25 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 และหมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
26 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
27 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
28 ซื้อหมึกอิ้งเจ้ทและชุดแท้ง 23 เมษายน 2563
29 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
30 ซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
31 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
32 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 23 เมษายน 2563
33 บำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องสูบน้ำ 22 เมษายน 2563
34 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล 22 เมษายน 2563
35 ซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟน 21 เมษายน 2563
36 จ้างเหมาเปลี่ยนน้ำยาเคมีดับเพลิง 20 เมษายน 2563
37 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
38 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 และหมู่ 7 16 เมษายน 2563
39 จ้างเหมาติดตั้งเคลื่อนย้ายและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
40 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
41 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
42 ซื้อตู้เย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
43 ซื้อเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
44 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
45 จ้างเหมาติดตั้งเคลื่อนย้ายและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศ) 9 เมษายน 2563
46 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 9 เมษายน 2563
47 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
48 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
49 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
50 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3 เมษายน 2563
51 ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 เมษายน 2563
52 ซื้อเครื่องสูบน้ำ 2 เมษายน 2563
53 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
54 ซื้อเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
55 จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำและเก็บค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
56 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 30 มีนาคม 2563
57 จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำและเก็บค่าน้ำประปา 27 มีนาคม 2563
58 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 26 มีนาคม 2563
59 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 26 มีนาคม 2563
60 ซื้อตู้เย็น 26 มีนาคม 2563
61 ซื้อวัสดุสำนักงาน 26 มีนาคม 2563
62 วัสดุสำนักงาน 25 มีนาคม 2563
63 วัสดุสำนักงาน 25 มีนาคม 2563
64 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
65 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 24 มีนาคม 2563
66 จัดซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟน 24 มีนาคม 2563
67 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
68 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 19 มีนาคม 2563
69 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563
70 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
71 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
72 ซื้อวัสดุการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
73 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 17 มีนาคม 2563
74 บำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง 17 มีนาคม 2563
75 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันพ่นยาเคมีกำจัดยุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
76 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Asphaiticconcrete(โดยวิธี Pavement in-Place Recycling)รหัสสายทาง บร.ถ.9-1002 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 มีนาคม 2563
77 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบ Asphaiticconcrete รหัสสายทาง บร.ถ. 9-1007 ,9-10012 ,9-1014 และบร.ถ. 9-1017 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 มีนาคม 2563
78 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 13 มีนาคม 2563
79 จ้างเหมาประกอบอาหารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
80 ซื้อน้ำยาเคมีพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
81 ซื้อน้ำยาเคมีพ่นหมอกควัน 10 มีนาคม 2563
82 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
83 จ้างเหมาปรับคันดินเพื่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
84 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันพ่นยาเคมีกำจัดยุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
85 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบ Asphaiticconcrete รหัสสายทาง บร.ถ. 9-1007 ,9-10012 ,9-1014 และบร.ถ. 9-1017 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 มีนาคม 2563
86 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Asphaiticconcrete(โดยวิธี Pavement in-Place Recycling)รหัสสายทาง บร.ถ.9-1002 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 มีนาคม 2563
87 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบ Asphaiticconcrete รหัสสายทาง บร.ถ. 9-1007 ,9-10012 ,9-1014 และบร.ถ. 9-1017 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 มีนาคม 2563
88 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Asphaiticconcrete(โดยวิธี Pavement in-Place Recycling)รหัสสายทาง บร.ถ.9-1002 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 มีนาคม 2563
89 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
90 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 มีนาคม 2563
91 จ้างต่อสัญญาเว็บไซต์ของ อบต.ตาเสา ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
92 จ้างเหมาปรับคันดินเพื่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 21 กุมภาพันธ์ 2563
93 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563
94 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563
95 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา 20 กุมภาพันธ์ 2563
96 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
97 ซื้อเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
98 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 19 กุมภาพันธ์ 2563
99 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
100 ซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
101 ต่อสัญญาเว็บไซต์ของ อบต.ตาเสา ประจำปี พ.ศ.2563 17 กุมภาพันธ์ 2563
102 จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ 17 กุมภาพันธ์ 2563
103 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สารส้ม) 17 กุมภาพันธ์ 2563
104 จ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
105 บำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง 12 กุมภาพันธ์ 2563
106 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 11 กุมภาพันธ์ 2563
107 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
108 จ้างเหมาจัดทำป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
109 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
110 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
111 โครงการเสริมผิวจราจรแบบ Asphaiticconcrete รหัสสายทาง บร.ถ. 9-1007 ,9-10012 ,9-1014 และบร.ถ. 9-1017 5 กุมภาพันธ์ 2563
112 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Asphaiticconcrete(โดยวิธี Pavement in-Place Recycling)รหัสสายทาง บร.ถ.9-1002 5 กุมภาพันธ์ 2563
113 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Asphaiticconcrete(โดยวิธี Pavement in-place Recycling)รหัสสายทาง บร.ถ.9-1002 5 กุมภาพันธ์ 2563
114 ซื้อดอกไม้สดเพื่อจัดพิธีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2563
115 จ้างเหมาจัดทำป้าย 30 มกราคม 2563
116 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 30 มกราคม 2563
117 จัดซื้อดอกไม้สดเพื่อจัดพิธีฯ 29 มกราคม 2563
118 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
119 บำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง 24 มกราคม 2563
120 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2563
121 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
122 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2563
123 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2563
124 ซื้อวัสดุสำนักงาน 17 มกราคม 2563
125 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2563
126 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 15 มกราคม 2563
127 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 14 มกราคม 2563
128 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 14 มกราคม 2563
129 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 13 มกราคม 2563
130 ซื้อขนมและของเล่นเด็ก(เพื่อเป็นรางวัลการแสดง,การเล่นเกม) ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
131 จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
132 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 มกราคม 2563
133 จ้างเหมาจัดเตรียมสนามแข่งขัน ตามโครงการจัดงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด(ตาเสาคัพ) ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2562
134 จ้างเหมาเครื่องเสียง ตามโครงการจัดงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด(ตาเสาคัพ) ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
135 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
136 ซื้อชุดกีฬา ตามโครงการจัดงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด(ตาเสาคัพ) ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
137 จ้างเหมาเช่าชุดนางรำพร้อมเครื่องประดับตกแต่ง ตามโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีมหกรรมว่าวแห่งอีสาน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
138 จ้างเหมาค่าเช่าชุดธิดาว่าวพร้อมตกแต่ง ตามโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีมหกรรมว่าวแห่งอีสาน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
139 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
140 จ้างเหมารถพร้อมเครื่องเสียงและเครื่องปั่นไฟ ตามโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีมหกรรมว่าวแห่งอีสาน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
141 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ (รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
142 จ้างโครงการขุดร่องน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำจากหนองชุมแสงไปหนองไผ่ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
143 จ้างเหมาจัดรถขบวนแห่(เศรษฐกิจพอเพียง)ตามโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีมหกรรมว่าวแห่งอีสาน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
144 จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีมหกรรมว่าวแห่งอีสาน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
145 จ้างเหมาจัดซุ้มงาน(หมู่บ้านว่าว)ตามโครงการส่งเสรมและอนุรักษ์ประเพณีมหกรรมว่าวแห่งอีสาน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
146 จ้างเหมาบำรุงรกษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ (รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์) 16 ธันวาคม 2562
147 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
148 วัสดุคอมพิวเตอร์ 12 ธันวาคม 2562
149 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์) 12 ธันวาคม 2562
150 จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำและเก็บค่าน้ำประปา 6 ธันวาคม 2562
151 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
152 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
153 โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 7 3 ธันวาคม 2562
154 โครงการขุดร่องน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำจากหนองชุมแสงไปหนองไผ่ หมู่ที่ 6 3 ธันวาคม 2562
155 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
156 วัสดุเครื่องแต่งกาย 27 พฤศจิกายน 2562
157 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 27 พฤศจิกายน 2562
158 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั๊มน้ำระบบประปา หมู่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
159 โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 25 พฤศจิกายน 2562
160 จ้างเหมาเปลี่ยนและติดตั้งระบบทรายกรองน้ำประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2562
161 ซ่อมมอเตอร์ปั๊มน้ำระบบประปา หมู่ ๗ 21 พฤศจิกายน 2562
162 จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่มรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
163 จ้างโครงการปรับเกรดถนน หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
164 จ้างโครงการปรับเกรดถนน หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
165 จ้างโครงการปรับเกรดถนนหมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 10 - หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
166 จ้างโครงการปรับเกรดถนน หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
167 จ้างเหมาเปลี่ยนและติดตั้งระบบทรายกรองน้ำประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๗ 18 พฤศจิกายน 2562
168 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
169 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
170 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2562
171 จ้างโครงการปรับเกรดถนน หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
172 จ้างโครงการปรับเกรดถนน หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
173 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
174 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
175 จ้างโครงการปรับเกรดถนนหมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 10 - หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
176 จ้างโครงการปรับเกรดถนน หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
177 จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า 4 พฤศจิกายน 2562
178 ครุภัณฑ์สำนักงาน(กล้องถ่ายรูป) 4 พฤศจิกายน 2562
179 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 พฤศจิกายน 2562
180 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 1 พฤศจิกายน 2562
181 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2562 ) จำนวน 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
182 โครงการปรับเกรดถนน หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 5 28 ตุลาคม 2562
183 โครงการปรับเกรดถนนหมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 10 - หมู่ที่ 7 28 ตุลาคม 2562
184 โครงการปรับเกรดถนน หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 6 28 ตุลาคม 2562
185 โครงการปรับเกรดถนน หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 6 28 ตุลาคม 2562
186 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 25 ตุลาคม 2562
187 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(คลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ตุลาคม 2562
188 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
189 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานและทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเสา และบริเวณโดยรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
190 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานและทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเสา และบริเวณโดยรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
191 จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำและเก็บค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
192 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานและทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเสา และบริเวณโดยรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
193 เช่าบริการพื้นที่เครื่องแม่ข่าย รับ-ส่งเอกสาร ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
194 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
195 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
196 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 24 กันยายน 2562
197 จ้างเหมา ค่าเช่า/บริการพื้นที่เครื่องแม่ข่าย รับ-ส่งเอกสาร ประจำปี 2563 24 กันยายน 2562
198 จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำและเก็บค่าน้ำประปา 24 กันยายน 2562
199 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานและทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเสา และบริเวณโดยรอบ 24 กันยายน 2562
200 จ้างเหมาประกอบอาหาร ตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนตำบลตาเสาโรงเรียนวัดบ้านตาเสา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
201 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท ๖๒๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
202 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสูบน้ำดิบผลิตน้ำประปา (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
203 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันพ่นยาเคมีกำจัดยุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
204 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
205 ซื้อเครื่องซับเมอร์ท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
206 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กันยายน 2562
207 จัดซื้อเครื่องซับเมอร์ท 4 กันยายน 2562
208 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 กันยายน 2562
209 บำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 3 กันยายน 2562
210 จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำและเก็บค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
211 ซื้อวัสดุสำนักงาน(ถังต้มน้ำไฟฟ้าและกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
212 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 3 กันยายน 2562
213 จัดซื้อเครื่องซับเมอร์ท 2 กันยายน 2562
214 จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเสา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
215 จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำและเก็บค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
216 ซื้อวัสดุสำนักงาาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
217 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
218 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสูบน้ำดิบผลิตน้ำประปา (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
219 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
220 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเสา 11 สิงหาคม 2562
221 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (แมคเนติค โอเวอร์โหลด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
222 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
223 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
224 ซื้อเครื่องซับเมอร์ท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
225 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก ม.6 8 สิงหาคม 2562
226 จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่มรับรองการประชุมสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
227 ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท ๖๒๖๘ 30 กรกฎาคม 2562
228 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 25 กรกฎาคม 2562
229 จัดซื้อเครื่องซับเมอร์ท 25 กรกฎาคม 2562
230 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 25 กรกฎาคม 2562
231 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 25 กรกฎาคม 2562
232 ซื้อวัสดุตามโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562
233 จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน ตำบลตาเสาโรงเรียนบ้านมะขามทานตะวัน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562
234 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
235 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม) 15 กรกฎาคม 2562
236 จ้างโครงการกั้นคันคลองเพื่อกักเก็บน้ำ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
237 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
238 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑- หมู่ที่ ๒ 9 กรกฎาคม 2562
239 โครงการกั้นคันคลองเพื่อกักเก็บน้ำ หมู่ที่ 6 9 กรกฎาคม 2562
240 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
241 จ้างเหมาประกอบอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
242 จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน 28  มิถุนายน  2562
243 จัดซื้อวัสดุตามโครงการ 26  มิถุนายน  2562
244 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (เพื่อสูบน้ำดิบผลิตน้ำประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
245 จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างรั้วกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2562
246 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2562
247 จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างรั้วกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2562
248 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2562
249 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
250 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 12  มิถุนายน  2562
251 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 12  มิถุนายน  2562
252 จ้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
253 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
254 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
255 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
256 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6  มิถุนายน  2562
257 ซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง (ส่งน้ำดิบไปผลิตน้ำประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2562
258 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (แมคเนติค โอเวอร์โหลด) 31 พฤษภาคม 2562
259 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
260 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๑-๒ 28 พฤษภาคม 2562
261 จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ หมู่ ๒ 28 พฤษภาคม 2562
262 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๑-๒ 28 พฤษภาคม 2562
263 จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างรั้วกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
264 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสูบน้ำดิบผลิตน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
265 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
266 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 17 พฤษภาคม 2562
267 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน) 16 พฤษภาคม 2562
268 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
269 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ชั้นวางของเอนกประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
270 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สารส้ม) 7 พฤษภาคม 2562
271 จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำและเก็บค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2562
272 จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำและเก็บค่าน้ำประปา 3 พฤษภาคม 2562
273 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤษภาคม 2562
274 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
275 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างรั้วรอบบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา 25 เมษายน 2562
276 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2562
277 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2562
278 จ้างเหมาขุดบ่อบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2562
279 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท 6268 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
280 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
281 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
282 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
283 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างพื้นลานจอดรถบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
284 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
285 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั๊มน้ำระบบประปา หมู่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2562
286 จ้างเหมาประกอบอาหาร ตามโครงการจัดงานวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2562
287 จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดงานวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2562
288 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานและทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเสา และบริเวณโดยรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
289 ซื้อวัสดุสำนักงาน(ธงตราสัญลักษณ์ วปร.และธงชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
290 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันพ่นยาเคมีกำจัดยุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
291 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
292 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
293 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
294 จ้างต่อสัญญาเว็บไซต์ของ อบต.ตาเสา ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มีนาคม 2562
295 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มีนาคม 2562
296 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อพีวีซีจัดทำเสาธงตราสัญลักษณ์ วปร.และธงชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2562
297 จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดงานวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2562