ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิว Asphaltic Concrete หมู่ที่ ๕ บ้านมะขาม ตำบลตาเสา กว้าง ๔-๕ เมตร ยาว ๙๐๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๙๖๓ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร 3 ธันวาคม 2563
2 จ้างโครงการปรับเกรดถนน หมู่ที่ ๕ ถึงหมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2563
3 จ้างโครงการปรับเกรดถนน หมู่ที่ ๙ ถึงหมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2563
4 จ้างโครงการปรับเกรดถนน หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2563
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านทานตะวัน หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเสา กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๙๗ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๘๕ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ 2 ธันวาคม 2563
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านทานตะวัน หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเสา กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๙๗ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๘๕ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ 2 ธันวาคม 2563
7 จ้างโครงการปรับเกรดถนน หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2563
8 จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 30 พฤศจิกายน 2563
9 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2563
10 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2563
11 ซื้อวัสดุวิทยศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม) 25 พฤศจิกายน 2563
12 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2563
13 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2563
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างและเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต จาก หมู่ที่ ๖ บ้านตาเสา ไป หมู่ที่ ๙ บ้านหนองแวง ตำบลตาเสา กว้าง ๓-๕ เมตร ยาว ๒,๒๘๔ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๑๑๓ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 พฤศจิกายน 2563
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างและเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต จาก หมู่ที่ ๖ บ้านตาเสา ไป หมู่ที่ ๙ บ้านหนองแวง ตำบลตาเสา กว้าง ๓-๕ เมตร ยาว ๒,๒๘๔ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๑๑๓ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 พฤศจิกายน 2563
16 โครงการปรับเกรดถนน 24 พฤศจิกายน 2563
17 โครงการปรับเกรดถนน หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๖ 24 พฤศจิกายน 2563
18 โครงการปรับเกรดถนน หมู่ที่ ๙ ถึงหมู่ที่ ๑๐ 24 พฤศจิกายน 2563
19 โครงการปรับเกรดถนน หมู่ที่ ๓ 24 พฤศจิกายน 2563
20 โครงการปรับเกรดถนน หมู่ที่ ๕ ถึงหมู่ที่ ๗ 24 พฤศจิกายน 2563
21 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤศจิกายน 2563
22 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิว Asphaltic Concrete หมู่ที่ ๕ บ้านมะขาม ตำบลตาเสา กว้าง ๔-๕ เมตร ยาว ๙๐๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๙๖๓ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พฤศจิกายน 2563
23 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิว Asphaltic Concrete หมู่ที่ ๕ บ้านมะขาม ตำบลตาเสา กว้าง ๔-๕ เมตร ยาว ๙๐๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๙๖๓ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พฤศจิกายน 2563
24 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทานตะวัน หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเสา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๒๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พฤศจิกายน 2563
25 จัดซื้องานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 18 พฤศจิกายน 2563
26 จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่มรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2563
27 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 18 พฤศจิกายน 2563
28 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทานตะวัน หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเสา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๒๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 พฤศจิกายน 2563
29 จัดซื้องานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 17 พฤศจิกายน 2563
30 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทานตะวัน หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเสา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๒๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 พฤศจิกายน 2563
31 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 17 พฤศจิกายน 2563
32 จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤศจิกายน 2563
33 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านทานตะวัน หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเสา กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๙๗ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๘๕ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ 13 พฤศจิกายน 2563
34 ปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 1 11 พฤศจิกายน 2563
35 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาเสา หมู่ที่ ๖ ตำบลตาเสา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e 5 พฤศจิกายน 2563
36 จ้างเหมาแรงงานขุดร่องน้ำเข้าหนองหัวช้าง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2563
37 จ้างเหมาแรงงานขุดร่องน้ำเข้าหนองหัวช้าง หมู่ที่ 3 2 พฤศจิกายน 2563
38 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทานตะวัน หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเสา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๒๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ตุลาคม 2563
39 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทานตะวัน หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเสา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๒๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ตุลาคม 2563
40 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาเสา หมู่ที่ ๖ ตำบลตาเสา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ตุลาคม 2563
41 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาเสา หมู่ที่ ๖ ตำบลตาเสา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ตุลาคม 2563
42 ซ่อมสร้างและเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต จาก หมู่ที่ ๖ บ้านตาเสา ไป หมู่ที่ ๙ บ้านหนองแวง ตำบลตาเสา กว้าง ๓-๕ เมตร ยาว ๒,๒๘๔ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สายทาง 9 ตุลาคม 2563
43 เสริมผิว Asphaltic Concrete หมู่ที่ ๕ บ้านมะขาม ตำบลตาเสา กว้าง ๓-๕ เมตร ยาว ๙๐๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๙๖๓ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สายทาง 9 ตุลาคม 2563
44 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาเสา หมู่ที่ ๖ ตำบลตาเสา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สายทาง 9 ตุลาคม 2563
45 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาเสา หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเสา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๒๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สายทาง 9 ตุลาคม 2563
46 ซ่อมสร้างแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านทานตะวัน หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเสา กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๙๗ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๘๕ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สายทาง 9 ตุลาคม 2563
47 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2563
48 เช่าบริการพื้นที่เครื่องแม่ข่าย รับ - ส่งเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2563
49 จ้างบริการจดมาตรวัดน้ำและเก็บค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2563
50 จ้างบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2563
51 จ้างเหมา ค่าเช่า/บริการพื้นที่เครื่องแม่ข่าย รับ - ส่งเอกสาร 28 กันยายน 2563
52 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 28 กันยายน 2563
53 จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำและเก็บค่าน้ำประปา 28 กันยายน 2563
54 จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 28 กันยายน 2563
55 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2563
56 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
57 จ้างเหมาบริการติดตั้งแผงกั้นห้อง (ปาร์ติชั่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
58 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
59 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประเภทโต๊ะสำนักงาน และเก้าอี้สำนักงาน 1 กันยายน 2563
60 จ้างก่อสร้างถนนดินพร้อมวางท่อระบายน้ำ 20 สิงหาคม 2563
61 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประเภทเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2563
62 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2563
63 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2563
64 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2563
65 จ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมเครื่องเสียง ตามโครงการจัดงานเฉลิมฉลองวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2563
66 จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมพิธี ตามโครงการจัดงานเฉลิมฉลองวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2563
67 จ้างซ่อมแซม/ปรับปรุง หรือปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2563
68 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2563
69 จ้างซ่อมแซม/ปรับปรุง หรือปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2563
70 จ้างซ่อมแซม/ปรับปรุง หรือปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2563
71 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 สิงหาคม 2563
72 จ้างขุดลอกหนองระกา บ้านขาม หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563
73 จ้างขุดลอกหนองป่าช้า หมู่ที่ 1 ตำบลตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563
74 จ้างขุดลอกหนองแวง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563
75 จ้างขุดลอกคลองสาธารณะ หมู่ที่ 1 บ้านตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563
76 จ้างขุดลอกลำห้วยกะหาด บ้านหว้า หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563
77 จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายในตำบล หมู่ที่ ๓,๕,๖,๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2563
78 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 23 กรกฎาคม 2563
79 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 23 กรกฎาคม 2563
80 ซื้อพัดลมติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2563
81 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (แมคเนติค โอเวอร์โหลด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2563
82 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (แมคเนติค โอเวอร์โหลด) 16 กรกฎาคม 2563
83 จัดซื้อพัดลมติดผนัง 16 กรกฎาคม 2563
84 ขุดลอกลำห้วยกะหาด หรือ มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,200 ลูกบาศก์เมตร 10 กรกฎาคม 2563
85 ขุดลอกคลองสาธารณะ หมู่ที่ 1 บ้านตาเสา ตำบลตาเสา หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,200 ลูกบาศก์เมตร 10 กรกฎาคม 2563
86 ขุดลอกหนองป่าช้า หมู่ที่ 1 ตำบลตาเสา หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 9,798.44 ลูกบาศก์เมตร 10 กรกฎาคม 2563
87 ขุดลอกหนองแวง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 ตำบลตาเสา หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,798.44 ลูกบาศก์เมตร 10 กรกฎาคม 2563
88 ขุดลอกหนองระกา บ้านขาม หมู่ที่ 7 ตำบลตาเสา หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,840 ลูกบาศก์เมตร 10 กรกฎาคม 2563
89 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
90 จัดซื้อพัดลมติดผนัง 2 กรกฎาคม 2563
91 จ้างจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2563
92 จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
93 จ้างจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
94 จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
95 จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
96 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 30 พฤศจิกายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
97 จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 24  มิถุนายน  2563
98 จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นน้ำยาเคมีกำจัดยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23  มิถุนายน  2563
99 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายอะเบท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23  มิถุนายน  2563
100 ซ่อมแซมเครื่องพ่นน้ำยาเคมีกำจัดยุง 19  มิถุนายน  2563
101 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายอะเบท) 19  มิถุนายน  2563
102 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันพ่นยาเคมีกำจัดยุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2563
103 ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15  มิถุนายน  2563
104 ซื้อแผงโซล่าเซลล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2563
105 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2563
106 จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะสำนักงาน 9  มิถุนายน  2563
107 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ในช่วงปิดเรียนกรณีเหตุพิเศษการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2563
108 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2563
109 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2563
110 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2563
111 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2563
112 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2563
113 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2563
114 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) 28 พฤษภาคม 2563
115 บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 28 พฤษภาคม 2563
116 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 27 พฤษภาคม 2563
117 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 27 พฤษภาคม 2563
118 จัดซื้อแผงโซล่าเซลล์ 27 พฤษภาคม 2563
119 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2563
120 ซื้อหมึกอิ้งเจ้ทและชุดแท้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2563
121 ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2563
122 จ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๑ 20 พฤษภาคม 2563
123 จ้างเหมาค่าแรงซ่อมถนน 20 พฤษภาคม 2563
124 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ ๑๘๐๐๐ บีทียู) 19 พฤษภาคม 2563
125 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
126 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
127 จ้างจ้างเหมาโครงการต่อเติมหลังคาอเนกประสงค์สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
128 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมอุตสาหกรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
129 จ้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
130 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา 12 พฤษภาคม 2563
131 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
132 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมอุตสาหกรรม) 8 พฤษภาคม 2563
133 จ้างเหมาเปลี่ยนน้ำยาเคมีดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
134 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
135 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนน 1 พฤษภาคม 2563
136 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 และหมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2563
137 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 30 เมษายน 2563
138 โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑ 30 เมษายน 2563
139 ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเสา 30 เมษายน 2563
140 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๔ 30 เมษายน 2563
141 จ้างเหมาโครงการต่อเติมหลังคาอเนกประสงค์สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา 30 เมษายน 2563
142 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 และหมู่ 8 28 เมษายน 2563
143 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
144 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 และหมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
145 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
146 ซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
147 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 23 เมษายน 2563
148 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
149 ซื้อหมึกอิ้งเจ้ทและชุดแท้ง 23 เมษายน 2563
150 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
151 บำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องสูบน้ำ 22 เมษายน 2563
152 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล 22 เมษายน 2563
153 ซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟน 21 เมษายน 2563
154 จ้างเหมาเปลี่ยนน้ำยาเคมีดับเพลิง 20 เมษายน 2563
155 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
156 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 และหมู่ 7 16 เมษายน 2563
157 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
158 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
159 จ้างเหมาติดตั้งเคลื่อนย้ายและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
160 ซื้อตู้เย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
161 ซื้อเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
162 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 9 เมษายน 2563
163 จ้างเหมาติดตั้งเคลื่อนย้ายและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศ) 9 เมษายน 2563
164 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
165 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
166 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
167 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
168 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3 เมษายน 2563
169 ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 เมษายน 2563
170 ซื้อเครื่องสูบน้ำ 2 เมษายน 2563
171 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
172 ซื้อเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
173 จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำและเก็บค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
174 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 30 มีนาคม 2563
175 จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำและเก็บค่าน้ำประปา 27 มีนาคม 2563
176 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 26 มีนาคม 2563
177 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 26 มีนาคม 2563
178 ซื้อตู้เย็น 26 มีนาคม 2563
179 ซื้อวัสดุสำนักงาน 26 มีนาคม 2563
180 วัสดุสำนักงาน 25 มีนาคม 2563
181 วัสดุสำนักงาน 25 มีนาคม 2563
182 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
183 จัดซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟน 24 มีนาคม 2563
184 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 24 มีนาคม 2563
185 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
186 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 19 มีนาคม 2563
187 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563
188 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
189 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
190 บำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง 17 มีนาคม 2563
191 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 17 มีนาคม 2563
192 ซื้อวัสดุการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
193 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันพ่นยาเคมีกำจัดยุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
194 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Asphaiticconcrete(โดยวิธี Pavement in-Place Recycling)รหัสสายทาง บร.ถ.9-1002 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 มีนาคม 2563
195 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบ Asphaiticconcrete รหัสสายทาง บร.ถ. 9-1007 ,9-10012 ,9-1014 และบร.ถ. 9-1017 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 มีนาคม 2563
196 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 13 มีนาคม 2563
197 จ้างเหมาประกอบอาหารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
198 ซื้อน้ำยาเคมีพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
199 ซื้อน้ำยาเคมีพ่นหมอกควัน 10 มีนาคม 2563
200 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
201 จ้างเหมาปรับคันดินเพื่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
202 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
203 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบ Asphaiticconcrete รหัสสายทาง บร.ถ. 9-1007 ,9-10012 ,9-1014 และบร.ถ. 9-1017 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 มีนาคม 2563
204 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Asphaiticconcrete(โดยวิธี Pavement in-Place Recycling)รหัสสายทาง บร.ถ.9-1002 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 มีนาคม 2563
205 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Asphaiticconcrete(โดยวิธี Pavement in-Place Recycling)รหัสสายทาง บร.ถ.9-1002 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 มีนาคม 2563
206 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันพ่นยาเคมีกำจัดยุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
207 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบ Asphaiticconcrete รหัสสายทาง บร.ถ. 9-1007 ,9-10012 ,9-1014 และบร.ถ. 9-1017 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 มีนาคม 2563
208 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 มีนาคม 2563
209 จ้างต่อสัญญาเว็บไซต์ของ อบต.ตาเสา ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
210 จ้างเหมาปรับคันดินเพื่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 21 กุมภาพันธ์ 2563
211 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563
212 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563
213 ซื้อเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
214 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
215 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา 20 กุมภาพันธ์ 2563
216 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 19 กุมภาพันธ์ 2563
217 ซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
218 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
219 จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ 17 กุมภาพันธ์ 2563
220 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สารส้ม) 17 กุมภาพันธ์ 2563
221 ต่อสัญญาเว็บไซต์ของ อบต.ตาเสา ประจำปี พ.ศ.2563 17 กุมภาพันธ์ 2563
222 จ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
223 บำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง 12 กุมภาพันธ์ 2563
224 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 11 กุมภาพันธ์ 2563
225 จ้างก่อสร้างถนนดินพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กุมภาพันธ์ 2563
226 จ้างเหมาจัดทำป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
227 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
228 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
229 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
230 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
231 โครงการเสริมผิวจราจรแบบ Asphaiticconcrete รหัสสายทาง บร.ถ. 9-1007 ,9-10012 ,9-1014 และบร.ถ. 9-1017 5 กุมภาพันธ์ 2563
232 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Asphaiticconcrete(โดยวิธี Pavement in-Place Recycling)รหัสสายทาง บร.ถ.9-1002 5 กุมภาพันธ์ 2563
233 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Asphaiticconcrete(โดยวิธี Pavement in-place Recycling)รหัสสายทาง บร.ถ.9-1002 5 กุมภาพันธ์ 2563
234 ซื้อดอกไม้สดเพื่อจัดพิธีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2563
235 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 30 มกราคม 2563
236 จ้างเหมาจัดทำป้าย 30 มกราคม 2563
237 จัดซื้อดอกไม้สดเพื่อจัดพิธีฯ 29 มกราคม 2563
238 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
239 บำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง 24 มกราคม 2563
240 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2563
241 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
242 ซื้อวัสดุสำนักงาน 17 มกราคม 2563
243 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2563
244 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2563
245 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2563
246 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 15 มกราคม 2563
247 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 14 มกราคม 2563
248 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 14 มกราคม 2563
249 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 13 มกราคม 2563
250 จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
251 ซื้อขนมและของเล่นเด็ก(เพื่อเป็นรางวัลการแสดง,การเล่นเกม) ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
252 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 มกราคม 2563
253 จ้างเหมาจัดเตรียมสนามแข่งขัน ตามโครงการจัดงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด(ตาเสาคัพ) ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2562
254 จ้างเหมาเครื่องเสียง ตามโครงการจัดงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด(ตาเสาคัพ) ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
255 ซื้อชุดกีฬา ตามโครงการจัดงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด(ตาเสาคัพ) ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
256 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
257 จ้างเหมารถพร้อมเครื่องเสียงและเครื่องปั่นไฟ ตามโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีมหกรรมว่าวแห่งอีสาน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
258 จ้างเหมาเช่าชุดนางรำพร้อมเครื่องประดับตกแต่ง ตามโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีมหกรรมว่าวแห่งอีสาน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
259 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ (รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
260 จ้างเหมาค่าเช่าชุดธิดาว่าวพร้อมตกแต่ง ตามโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีมหกรรมว่าวแห่งอีสาน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
261 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
262 จ้างเหมาจัดซุ้มงาน(หมู่บ้านว่าว)ตามโครงการส่งเสรมและอนุรักษ์ประเพณีมหกรรมว่าวแห่งอีสาน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
263 จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีมหกรรมว่าวแห่งอีสาน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
264 จ้างเหมาบำรุงรกษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ (รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์) 16 ธันวาคม 2562
265 จ้างเหมาจัดรถขบวนแห่(เศรษฐกิจพอเพียง)ตามโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีมหกรรมว่าวแห่งอีสาน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
266 จ้างโครงการขุดร่องน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำจากหนองชุมแสงไปหนองไผ่ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
267 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
268 วัสดุคอมพิวเตอร์ 12 ธันวาคม 2562
269 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์) 12 ธันวาคม 2562
270 จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำและเก็บค่าน้ำประปา 6 ธันวาคม 2562
271 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
272 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
273 โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 7 3 ธันวาคม 2562
274 โครงการขุดร่องน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำจากหนองชุมแสงไปหนองไผ่ หมู่ที่ 6 3 ธันวาคม 2562
275 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
276 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 27 พฤศจิกายน 2562
277 วัสดุเครื่องแต่งกาย 27 พฤศจิกายน 2562
278 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั๊มน้ำระบบประปา หมู่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
279 โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 25 พฤศจิกายน 2562
280 จ้างเหมาเปลี่ยนและติดตั้งระบบทรายกรองน้ำประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2562
281 ซ่อมมอเตอร์ปั๊มน้ำระบบประปา หมู่ ๗ 21 พฤศจิกายน 2562
282 จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่มรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
283 จ้างโครงการปรับเกรดถนน หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
284 จ้างโครงการปรับเกรดถนนหมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 10 - หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
285 จ้างโครงการปรับเกรดถนน หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
286 จ้างโครงการปรับเกรดถนน หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
287 จ้างเหมาเปลี่ยนและติดตั้งระบบทรายกรองน้ำประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๗ 18 พฤศจิกายน 2562
288 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
289 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
290 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2562
291 จ้างโครงการปรับเกรดถนน หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
292 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
293 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
294 จ้างโครงการปรับเกรดถนนหมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 10 - หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
295 จ้างโครงการปรับเกรดถนน หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
296 จ้างโครงการปรับเกรดถนน หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
297 ครุภัณฑ์สำนักงาน(กล้องถ่ายรูป) 4 พฤศจิกายน 2562
298 จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า 4 พฤศจิกายน 2562
299 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 1 พฤศจิกายน 2562
300 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 พฤศจิกายน 2562
301 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2562 ) จำนวน 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
302 โครงการปรับเกรดถนน หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 6 28 ตุลาคม 2562
303 โครงการปรับเกรดถนน หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 5 28 ตุลาคม 2562
304 โครงการปรับเกรดถนนหมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 10 - หมู่ที่ 7 28 ตุลาคม 2562
305 โครงการปรับเกรดถนน หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 6 28 ตุลาคม 2562
306 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 25 ตุลาคม 2562
307 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(คลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ตุลาคม 2562
308 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานและทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเสา และบริเวณโดยรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
309 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
310 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
311 จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำและเก็บค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
312 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานและทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเสา และบริเวณโดยรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
313 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
314 เช่าบริการพื้นที่เครื่องแม่ข่าย รับ-ส่งเอกสาร ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
315 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานและทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเสา และบริเวณโดยรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
316 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานและทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเสา และบริเวณโดยรอบ 24 กันยายน 2562
317 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 24 กันยายน 2562
318 จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำและเก็บค่าน้ำประปา 24 กันยายน 2562
319 จ้างเหมา ค่าเช่า/บริการพื้นที่เครื่องแม่ข่าย รับ-ส่งเอกสาร ประจำปี 2563 24 กันยายน 2562
320 จ้างเหมาประกอบอาหาร ตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนตำบลตาเสาโรงเรียนวัดบ้านตาเสา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
321 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท ๖๒๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
322 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันพ่นยาเคมีกำจัดยุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
323 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
324 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสูบน้ำดิบผลิตน้ำประปา (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
325 ซื้อเครื่องซับเมอร์ท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
326 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กันยายน 2562
327 จัดซื้อเครื่องซับเมอร์ท 4 กันยายน 2562
328 ซื้อวัสดุสำนักงาน(ถังต้มน้ำไฟฟ้าและกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
329 จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำและเก็บค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
330 บำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 3 กันยายน 2562
331 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 กันยายน 2562
332 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 3 กันยายน 2562
333 จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำและเก็บค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
334 จัดซื้อเครื่องซับเมอร์ท 2 กันยายน 2562
335 จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเสา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
336 ซื้อวัสดุสำนักงาาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
337 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสูบน้ำดิบผลิตน้ำประปา (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
338 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
339 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
340 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเสา 11 สิงหาคม 2562
341 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
342 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
343 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (แมคเนติค โอเวอร์โหลด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
344 ซื้อเครื่องซับเมอร์ท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
345 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก ม.6 8 สิงหาคม 2562
346 จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่มรับรองการประชุมสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
347 ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท ๖๒๖๘ 30 กรกฎาคม 2562
348 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 25 กรกฎาคม 2562
349 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 25 กรกฎาคม 2562
350 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 25 กรกฎาคม 2562
351 จัดซื้อเครื่องซับเมอร์ท 25 กรกฎาคม 2562
352 ซื้อวัสดุตามโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562
353 จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน ตำบลตาเสาโรงเรียนบ้านมะขามทานตะวัน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562
354 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
355 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม) 15 กรกฎาคม 2562
356 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
357 จ้างโครงการกั้นคันคลองเพื่อกักเก็บน้ำ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
358 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑- หมู่ที่ ๒ 9 กรกฎาคม 2562
359 โครงการกั้นคันคลองเพื่อกักเก็บน้ำ หมู่ที่ 6 9 กรกฎาคม 2562
360 จ้างเหมาประกอบอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
361 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
362 จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน 28  มิถุนายน  2562
363 จัดซื้อวัสดุตามโครงการ 26  มิถุนายน  2562
364 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (เพื่อสูบน้ำดิบผลิตน้ำประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
365 จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างรั้วกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2562
366 จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างรั้วกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2562
367 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2562
368 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2562
369 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 12  มิถุนายน  2562
370 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
371 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
372 จ้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
373 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 12  มิถุนายน  2562
374 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
375 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
376 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6  มิถุนายน  2562
377 ซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง (ส่งน้ำดิบไปผลิตน้ำประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2562
378 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (แมคเนติค โอเวอร์โหลด) 31 พฤษภาคม 2562
379 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
380 จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ หมู่ ๒ 28 พฤษภาคม 2562
381 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๑-๒ 28 พฤษภาคม 2562
382 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๑-๒ 28 พฤษภาคม 2562
383 จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างรั้วกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
384 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสูบน้ำดิบผลิตน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
385 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
386 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 17 พฤษภาคม 2562
387 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน) 16 พฤษภาคม 2562
388 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ชั้นวางของเอนกประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
389 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
390 จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำและเก็บค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2562
391 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สารส้ม) 7 พฤษภาคม 2562
392 จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำและเก็บค่าน้ำประปา 3 พฤษภาคม 2562
393 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤษภาคม 2562
394 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
395 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างรั้วรอบบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา 25 เมษายน 2562
396 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2562
397 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2562
398 จ้างเหมาขุดบ่อบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2562
399 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท 6268 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
400 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
401 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
402 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างพื้นลานจอดรถบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
403 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
404 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
405 จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดงานวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2562
406 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั๊มน้ำระบบประปา หมู่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2562
407 จ้างเหมาประกอบอาหาร ตามโครงการจัดงานวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2562
408 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานและทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเสา และบริเวณโดยรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
409 ซื้อวัสดุสำนักงาน(ธงตราสัญลักษณ์ วปร.และธงชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
410 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันพ่นยาเคมีกำจัดยุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
411 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
412 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
413 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
414 จ้างต่อสัญญาเว็บไซต์ของ อบต.ตาเสา ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มีนาคม 2562
415 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มีนาคม 2562
416 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อพีวีซีจัดทำเสาธงตราสัญลักษณ์ วปร.และธงชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2562
417 จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดงานวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2562