ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ปั๊มลม จำนวน 1 รายการ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2563 7 กุมภาพันธ์ 3106
2 ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์พร้อมติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 55 แรงม้า ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 กุมภาพันธ์ 2563
3 ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์พร้อมติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 55 แรงม้า ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 กุมภาพันธ์ 2563
4 ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์พร้อมติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 55 แรงม้า ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 กุมภาพันธ์ 2563
5 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รื้อถนน คสล.เดิมและก่อสร้างถนน คสล. (เส้นออกคลองข่อย) พร้อมลงไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ หมู่ที่ 5 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2563
6 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) จำนวน 2 รายการ สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2563
7 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก 2 บานเปิด จำนวน 2 ตู้ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
8 โครงการรื้อถนน คสล.เดิมและก่อสร้างถนน คสล. (เส้นออกคลองข่อย) พร้อมลงไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ หมู่ที่ 5 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 24 มกราคม 2563
9 ซื้อวัสดุอื่น ๆ เพื่อบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำประจำหมู่บ้านทั้ง 8 หมู่ จำนวน 7 รายการ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
10 ซื้อตู้หนังสือ จำนวน 1 รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2563
11 ซื้อตู้กับข้าว จำนวน 1 รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2563
12 ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมกระจก จำนวน 1 รายการ กองการศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
13 ซื้อชิงค์ล้างจานสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพายทอง กองการศึกษาฯ จำนวน 1 รายการประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
14 ซื้อตู้เอกสาร บานทึบ จำนวน 1 รายการ กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
15 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการตกแต่งสถานที่นิทรรศการ จำนวน 10 รายการ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
16 จัดซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์พร้อมติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ประจำปีงบประมาณ 2563 7 มกราคม 2563
17 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งสถานที่นิทรรศการ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
18 ซื้อของรางวัลในการจัดกิจกรรม โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
19 จัดซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์พร้อมติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ประจำปีงบประมาณ 2563 7 มกราคม 2563
20 จ้างเหมาจัดหาเต้นท์ผ้าใบทรงจั่ว หรือเต้นท์ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
21 จ้างเหมาบริการจัดหาซุ้มกิจกรรมเสริมทักษะ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
22 จ้างเหมาบริการจัดหาเวทีพร้อมติดตั้งและรื้อถอน ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
23 จ้างเหมาจัดหาเครื่องไฟขยายเสียงชุดเล็ก ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
24 ซื้อโต๊ะกราบพระ 2 ชั้น หน้า 10 มีรองเข่า สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
25 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
26 ซื้อโต๊ะหมู่บูชาปิดทองร่องชาด สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
27 ซื้อธงชาติ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
28 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 6 (ทางไปหนองเจ็ดเส้น) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
29 ซื้อซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องกรองสี กลิ่น ตะกอน ขุ่น สำหรับระบบกรองน้ำหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
30 ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2562
31 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา วันแม่แห่งชาติ จำนวน 1 รายการ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ธันวาคม 2562
32 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
33 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA AC) หมู่ที่ 5 (หลังคลองกระเชนทร์) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 พฤศจิกายน 2562
34 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA AC) หมู่ที่ 5 (หลังคลองกระเชนทร์) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 พฤศจิกายน 2562
35 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 6 (ทางไปหนองเจ็ดเส้น) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
36 จ้างเหมาจัดหาตกแต่งสถานที่จัดงาน และสถานที่ลอยกระทง ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
37 จ้างเหมาบริการจัดหาเวทีพร้อมติดตั้งเวที ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2562
38 ซื้อน้ำดื่มพร้อมน้ำแข็ง ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2562
39 จ้างเหมาจัดหาเครื่องไฟขยายเสียง เครื่องปั่นไฟ พร้อมไฟประดับตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2562
40 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2562
41 ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกถ่ายเอกสาร SHARP MX-M363U (สำนักปลัด) จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
42 จ้างเหมาจัดทำป้ายเพื่อบอกเส้นทาง ระยะทาง และแนวเขตพื้นที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
43 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด เลขทะเบียนครุภัณฑ์ 488-57-0001 จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
44 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 5 เส้น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 กันยายน 2562
45 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA AC) หมู่ที่ 5 (หลังคลองกระเชนทร์) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กันยายน 2562
46 จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ ตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
47 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ (ไม่ประจำทาง) ตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานราชการและศึกษาดูงานตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
48 ซื้อตู้เหล็กบานทึบ จำนวน 2 ตู้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
49 จ้างเหมาจัดทำวารสาร เอกสารสิ่งพิมพ์ปฏิทินใหม่ สื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
50 ซื้อเก้าอี้สำนักงานจำนวน 2 ตัว กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
51 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กันยายน 2562
52 จ้างเหมาบริการจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์พร้อมหลังคาคลุม องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กันยายน 2562
53 จ้างโครงการก่อสร้างสะพานเหล็กสัญจรทางเท้าพร้อมราวสะพาน หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กันยายน 2562
54 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2562
55 ซื้อวัสดุอื่น (กองช่าง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
56 ซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้ง สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
57 ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 จุด ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
58 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
59 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 15 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
60 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) จำนวน 16 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
61 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
62 จ้างโครงการขุดลอกคลองสาธารณะ บริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 สิงหาคม 2562
63 ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร A4 (กองการศึกษาฯ) จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 5 เส้น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 สิงหาคม 2562
65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 5 เส้น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 สิงหาคม 2562
66 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
67 ซื้อแบบพิมพ์เพื่อใช้ในงานราชการ (กองคลัง) จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
68 โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV 20 สิงหาคม 2562
69 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 14 รายการ ประจำปีงบระมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
70 ซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาดใบพัด 16 นิ้ว จำนวน 3 ตัว (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
71 ซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บานเปิด จำนวน 2 ตู้ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
72 จ้างโครงการเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมลงไหล่ทางตามสภาพพื้นที่และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ หมู่ที่ 1 (ซอย 2) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
73 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
74 ซื้อโต๊ะหมู่บูชาปิดทองร่องชาด สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 11 สิงหาคม 2562
75 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
76 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
77 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กประถมศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคเรียนที่ 1/2561 ประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
78 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคเรียนที่ 1/2561 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
79 ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
80 จ้างสำรวจและประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการต่อการให้บริการขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
81 ซื้อพันธุ์กล้าต้นไม้ (ต้นทองอุไร) โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา วันแม่แห่งชาติ จำนวน 1 รายการ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
82 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา วันแม่แห่งชาติ จำนวน 1 รายการ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
83 ซื้อพันธุ์กล้าต้นไม้ (ต้นทองอุไร) โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา วันแม่แห่งชาติ จำนวน 1 รายการ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
84 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา วันแม่แห่งชาติ จำนวน 1 รายการ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
85 ซื้อผ้าสีฟ้าสำหรับผูกประดับ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา วันแม่แห่งชาติ จำนวน 1 รายการ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
86 ซื้อพันธุ์กล้าต้นไม้ (ต้นทองอุไร) โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา วันแม่แห่งชาติ จำนวน 1 รายการ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
87 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ (ไม่ประจำทาง) สำหรับเดินทางไปศึกษาดูงานตาม โครงการธรรมะเพื่อสูงวัยใจชื่นบาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2562
88 ซื้อวัสดุอื่น (เกลือบริสุทธิ์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2562
89 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการธรรมะเพื่อผู้สูงวัยใจเบิกบาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2562
90 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562
91 ซื้อน้ำดื่มแก้วพร้อมน้ำแข็งบด โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562
92 ซื้อพันธุ์กล้าต้นไม้ (ต้นทองอุไร) โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562
93 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ และภาชนะคัดแยกขยะมูลฝอยอินทรีย์ครัวเรือนหมู่บ้านต้นแบบโครงการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
94 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล และสติ๊กเกอร์สำหรับติดบริเวณครัวเรือนที่ร่วมโครงการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน จำนวน 2 รายการ ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
95 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรปูลาดยางทับผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA AC) หมู่ที่ 6 (สามแยกปากซอย 17) และหมู่ที่ 6 (สามแยกร้านแหมว-ปากซอย 18) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 กรกฎาคม 2562
96 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
97 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
98 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรปูลาดยางทับผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA AC) หมู่ที่ 6 (สามแยกปากซอย 17) และหมู่ที่ 6 (สามแยกร้านแหมว-ปากซอย 18) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 กรกฎาคม 2562
99 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรปูลาดยางทับผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA AC) หมู่ที่ 6 (สามแยกปากซอย 17) และหมู่ที่ 6 (สามแยกร้านแหมว-ปากซอย 18) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 กรกฎาคม 2562
100 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรปูลาดทับแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA AC) หมู่ที่ 6 (สามแยกปากซอย 17) และหมู่ที่ 6 (สามแยกร้านแหมว-ปากซอย 18) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 กรกฎาคม 2562
101 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 46 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2562
102 จ้างเหมาจัดหารถโดยสารปรับอากาศ (ไม่ประจำทาง) ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน ๓๐-๐๘๖๘ อ่างทอง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
103 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ (หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
104 อาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กประถมศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคเรียนที่ 1/2561 ประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2562 19  มิถุนายน  2562
105 จ้างโครงการจัดทำรั้วสแตนเลสพร้อมปูกระเบื้องพื้น หมู่ที่ 8 (บริเวณอาคารอเนกประสงค์) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
106 จ้างซ่อมแซมระบบเครื่องขยายเสียงตามสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6  มิถุนายน  2562
107 ซื้อวัสดุสำนักงาน ธงสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (ส.ท.) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6  มิถุนายน  2562
108 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA AC) หมู่ที่ 3 (รางยายทอง) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
109 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (บริเวณนาตาพุด-หนองเจ็ดเส้น) และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
110 จ้างเหมาบริการปรับเกลี่ยพื้นที่เพื่อปลูกต้นปอเทือง ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤษภาคม 2562
111 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA AC) หมู่ที่ 5 (หลังคลองกระเชนทร์) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 15 พฤษภาคม 2562
112 ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2562
113 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน บท 3590 อ่างทอง จำนวน 1 คัน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤษภาคม 2562
114 ซื้อวัสดุสำนักงาน ด้ามธงไม้สีขาว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
115 ซื้อต้นดาวเรือง เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
116 ซื้อผ้าสีเหลือง สีขาว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
117 จ้างเหมาบริการทำสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
118 จ้างโครงการขุดลอกลำรางสาธารณะในตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
119 โครงการขุดลอกลำรางสาธารณะในตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ 2562 26 เมษายน 2562
120 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 9517 พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เมษายน 2562
121 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์การฉีด โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2562
122 จ้างเหมาบริการบุคคลฉีควัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2562
123 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2562
124 จ้างโครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร จุดที่ 1 บริเวณหน้าบ้านนางทวี มาประเสริฐ ,จุดที่ 2 บริเวณหน้าบ้านนายเรียม ชูชีพ และจุดที่ 3 บริเวณปากคลองกระเชนทร์ หมู่ที่ 5 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เมษายน 2562
125 ซื้อวัสดุสำนักงาน ธงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2562
126 จ้างเหมาบริการจัดหาเครื่องไฟขยายเสียง โครงการประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
127 จ้างเหมาบริการจัดหาเต็นท์ผ้าใบ โครงการประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
128 จ้างเหมาบริการจัดหาพัดลมไอน้ำ โครงการประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
129 จ้างเหมาบริการจัดหาเวทีพร้อมติดตั้งเวทีและรื้อถอน โครงการประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
130 จ้างเหมาบริการจัดหาอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มและน้ำแข็ง โครงการประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
131 จ้างเหมาบริการตกแต่งสถานที่ ตามโครงการประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
132 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
133 จ้างเหมาบริการต่อสัญญาเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
134 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2562