ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 โครงการถมดินเพื่อก่อสร้างระบบประปาตำบลสายทอง (ตรงข้ามวัดโบสถ์สายทอง หมู่ที่ 4) 3 กรกฎาคม 2563
2 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 26 รายการ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2563
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
4 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 26 รายการ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
5 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 26 รายการ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
6 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 150 เมตร หมู่ที่ 1 (วัดพายทอง) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 23  มิถุนายน  2563
7 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดผ้าใบสีแดง จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2563
8 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคในลักษณะถุงยังชีพ จำนวน 1 รายการ เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลสายทอง ที่ได้รับผลกระทบความเดือดร้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2563
9 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2563
10 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง จำนวน 6 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2563
11 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคในลักษณะถุงยังชีพ จำนวน 3 รายการ เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลสายทอง ที่ได้รับผลกระทบความเดือดร้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2563
12 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคในลักษณะถุงยังชีพ จำนวน 1 รายการ เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลสายทอง ที่ได้รับผลกระทบความเดือดร้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2563
13 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคในลักษณะถุงยังชีพ จำนวน 1 รายการ เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลสายทอง ที่ได้รับผลกระทบความเดือดร้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2563
14 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตู้ลำโพงเคลื่อนที่ จำนวน 1 ตัว กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2563
15 จ้างเหมาทาสีอาคารและประตูรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพายทอง หมู่ที่ 1 ตำบลสายทอง กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2563
16 ซื้อเครื่องปรับอากาศ 3 เครื่อง กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
17 จ้างโครงการเสริมขยายถนน หมู่ที่ 2 (บริเวณด้านหลังที่ทำการกำนัน) พร้อมก่อสร้างกำแพงกันดิน และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
18 โครงการเสริมขยายถนน หมู่ที่ 2 (บริเวณด้านหลังที่ทำการกำนัน) พร้อมก่อสร้างกำแพงกันดิน และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 25 พฤษภาคม 2563
19 ซื้อพัดลมระบายอากาศ จำนวน 3 ตัว กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
20 ซื้อสว่านกระแทก จำนวน 1 ตัว (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
21 ซื้อชุดปูนปั้น ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
22 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (ต่อเส้นบ้านนางลำพู พวงจันทร์ขาว) พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ลงไหล่ทางตามสภาพพื้นที่และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
23 จ้างโครงการปรุงท่อระบายน้ำ (บริเวณปากทางเข้าบ้านนายอ๋อย) หมู่ที่ 3 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
24 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ยี่ห้อ HINO หมายเลขทะเบียน 80-0842 อท จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2563
25 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
26 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
27 จ้างบุคคลฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบปีะมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
28 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ยี่ห้อ HINO หมายเลขทะเบียน 80-0842 อ่างทอง จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
29 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
30 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563
31 จ้างเหมาบริการต่อสัญญาเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563
32 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
33 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
34 จ้างโครงการเสริมผิวจราจรปูลาดยางทับแบบพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (PARA AC) หมู่ที่ 4 (ทางออกศาลาเขียว) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
35 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
36 จ้างโครงการก่อสร้างอาคารนอน หมู่ที่ 1 (ศพด.บ้านพายทอง) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่งทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
37 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน นข 2458 อ่างทอง เลขทะเบียนครุภัณฑ์ 002-53-0001 จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
38 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ(ไม่ประจำทาง) ตามโครงการค่ายสามวัย สานสัมพันธ์ครอบครัว จำนวน 2 คัน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2563
39 จ้างโครงการก่อสร้างอาคารนอน หมู่ที่ 1 (ศพด.บ้านพายทอง) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่งทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2563
40 จ้างโครงการก่อสร้างอาคารนอน หมู่ที่ 1 (ศพด.บ้านพายทอง) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่งทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2563
41 จ้างโครงการเสริมผิวจราจรปูลาดยางทับแบบพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (PARA AC) หมู่ที่ 4 (ทางออกศาลาเขียว) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
42 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
43 จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-1506 อ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
44 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการแข่งขันกีฬาสีเด็กปฐมวัย ใส่ใจสุขภาพ ครั้งที่ 1 กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
45 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 6 (ทางไปหนองเจ็ดเส้น) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
46 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาที่ใช้สำหรับการแข่งขันและกิจกรรมนันทนาการ โครงการแข่งขันกีฬาสีเด็กปฐมวัย ใส่ใจสุขภาพ ครั้งที่ 1 กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
47 ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์พร้อมติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 55 แรงม้า ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 กุมภาพันธ์ 2563
48 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ปั๊มลม จำนวน 1 รายการ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2563 7 กุมภาพันธ์ 2563
49 ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์พร้อมติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 55 แรงม้า ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 กุมภาพันธ์ 2563
50 ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์พร้อมติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 55 แรงม้า ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 กุมภาพันธ์ 2563
51 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รื้อถนน คสล.เดิมและก่อสร้างถนน คสล. (เส้นออกคลองข่อย) พร้อมลงไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ หมู่ที่ 5 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2563
52 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) จำนวน 2 รายการ สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2563
53 โครงการรื้อถนน คสล.เดิมและก่อสร้างถนน คสล. (เส้นออกคลองข่อย) พร้อมลงไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ หมู่ที่ 5 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 24 มกราคม 2563
54 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก 2 บานเปิด จำนวน 2 ตู้ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
55 ซื้อวัสดุอื่น ๆ เพื่อบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำประจำหมู่บ้านทั้ง 8 หมู่ จำนวน 7 รายการ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
56 ซื้อตู้หนังสือ จำนวน 1 รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2563
57 ซื้อตู้กับข้าว จำนวน 1 รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2563
58 ซื้อชิงค์ล้างจานสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพายทอง กองการศึกษาฯ จำนวน 1 รายการประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
59 ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมกระจก จำนวน 1 รายการ กองการศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
60 ซื้อตู้เอกสาร บานทึบ จำนวน 1 รายการ กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
61 จัดซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์พร้อมติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ประจำปีงบประมาณ 2563 7 มกราคม 2563
62 ซื้อของรางวัลในการจัดกิจกรรม โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
63 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการตกแต่งสถานที่นิทรรศการ จำนวน 10 รายการ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
64 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งสถานที่นิทรรศการ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
65 จัดซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์พร้อมติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ประจำปีงบประมาณ 2563 7 มกราคม 2563
66 จ้างเหมาจัดหาเต้นท์ผ้าใบทรงจั่ว หรือเต้นท์ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
67 จ้างเหมาบริการจัดหาซุ้มกิจกรรมเสริมทักษะ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
68 จ้างเหมาจัดหาเครื่องไฟขยายเสียงชุดเล็ก ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
69 จ้างเหมาบริการจัดหาเวทีพร้อมติดตั้งและรื้อถอน ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
70 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
71 ซื้อโต๊ะกราบพระ 2 ชั้น หน้า 10 มีรองเข่า สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
72 ซื้อโต๊ะหมู่บูชาปิดทองร่องชาด สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
73 ซื้อธงชาติ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
74 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 6 (ทางไปหนองเจ็ดเส้น) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
75 ซื้อซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องกรองสี กลิ่น ตะกอน ขุ่น สำหรับระบบกรองน้ำหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
76 ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2562
77 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา วันแม่แห่งชาติ จำนวน 1 รายการ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ธันวาคม 2562
78 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
79 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA AC) หมู่ที่ 5 (หลังคลองกระเชนทร์) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 พฤศจิกายน 2562
80 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA AC) หมู่ที่ 5 (หลังคลองกระเชนทร์) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 พฤศจิกายน 2562
81 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 6 (ทางไปหนองเจ็ดเส้น) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
82 จ้างเหมาจัดหาตกแต่งสถานที่จัดงาน และสถานที่ลอยกระทง ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
83 จ้างเหมาบริการจัดหาเวทีพร้อมติดตั้งเวที ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2562
84 จ้างเหมาจัดหาเครื่องไฟขยายเสียง เครื่องปั่นไฟ พร้อมไฟประดับตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2562
85 ซื้อน้ำดื่มพร้อมน้ำแข็ง ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2562
86 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2562
87 ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกถ่ายเอกสาร SHARP MX-M363U (สำนักปลัด) จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
88 จ้างเหมาจัดทำป้ายเพื่อบอกเส้นทาง ระยะทาง และแนวเขตพื้นที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
89 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด เลขทะเบียนครุภัณฑ์ 488-57-0001 จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
90 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 5 เส้น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 กันยายน 2562
91 จ้างเหมาจัดทำวารสาร เอกสารสิ่งพิมพ์ปฏิทินใหม่ สื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
92 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ (ไม่ประจำทาง) ตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานราชการและศึกษาดูงานตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
93 จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ ตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
94 ซื้อเก้าอี้สำนักงานจำนวน 2 ตัว กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
95 ซื้อตู้เหล็กบานทึบ จำนวน 2 ตู้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
96 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA AC) หมู่ที่ 5 (หลังคลองกระเชนทร์) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กันยายน 2562
97 จ้างโครงการก่อสร้างสะพานเหล็กสัญจรทางเท้าพร้อมราวสะพาน หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กันยายน 2562
98 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กันยายน 2562
99 จ้างเหมาบริการจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์พร้อมหลังคาคลุม องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กันยายน 2562
100 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2562
101 ซื้อวัสดุอื่น (กองช่าง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
102 ซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้ง สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
103 ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 จุด ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
104 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 15 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
105 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
106 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) จำนวน 16 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
107 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
108 จ้างโครงการขุดลอกคลองสาธารณะ บริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 สิงหาคม 2562
109 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 5 เส้น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 สิงหาคม 2562
110 ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร A4 (กองการศึกษาฯ) จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
111 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 5 เส้น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 สิงหาคม 2562
112 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
113 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 14 รายการ ประจำปีงบระมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
114 ซื้อแบบพิมพ์เพื่อใช้ในงานราชการ (กองคลัง) จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
115 โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV 20 สิงหาคม 2562
116 จ้างโครงการเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมลงไหล่ทางตามสภาพพื้นที่และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ หมู่ที่ 1 (ซอย 2) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
117 ซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาดใบพัด 16 นิ้ว จำนวน 3 ตัว (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
118 ซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บานเปิด จำนวน 2 ตู้ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
119 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
120 ซื้อโต๊ะหมู่บูชาปิดทองร่องชาด สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 11 สิงหาคม 2562
121 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
122 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
123 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กประถมศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคเรียนที่ 1/2561 ประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
124 ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
125 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคเรียนที่ 1/2561 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
126 จ้างสำรวจและประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการต่อการให้บริการขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
127 ซื้อผ้าสีฟ้าสำหรับผูกประดับ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา วันแม่แห่งชาติ จำนวน 1 รายการ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
128 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา วันแม่แห่งชาติ จำนวน 1 รายการ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
129 ซื้อพันธุ์กล้าต้นไม้ (ต้นทองอุไร) โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา วันแม่แห่งชาติ จำนวน 1 รายการ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
130 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา วันแม่แห่งชาติ จำนวน 1 รายการ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
131 ซื้อพันธุ์กล้าต้นไม้ (ต้นทองอุไร) โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา วันแม่แห่งชาติ จำนวน 1 รายการ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
132 ซื้อพันธุ์กล้าต้นไม้ (ต้นทองอุไร) โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา วันแม่แห่งชาติ จำนวน 1 รายการ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
133 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ (ไม่ประจำทาง) สำหรับเดินทางไปศึกษาดูงานตาม โครงการธรรมะเพื่อสูงวัยใจชื่นบาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2562
134 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการธรรมะเพื่อผู้สูงวัยใจเบิกบาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2562
135 ซื้อวัสดุอื่น (เกลือบริสุทธิ์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2562
136 ซื้อน้ำดื่มแก้วพร้อมน้ำแข็งบด โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562
137 ซื้อพันธุ์กล้าต้นไม้ (ต้นทองอุไร) โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562
138 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562
139 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรปูลาดยางทับผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA AC) หมู่ที่ 6 (สามแยกปากซอย 17) และหมู่ที่ 6 (สามแยกร้านแหมว-ปากซอย 18) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 กรกฎาคม 2562
140 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล และสติ๊กเกอร์สำหรับติดบริเวณครัวเรือนที่ร่วมโครงการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน จำนวน 2 รายการ ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
141 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ และภาชนะคัดแยกขยะมูลฝอยอินทรีย์ครัวเรือนหมู่บ้านต้นแบบโครงการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
142 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
143 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
144 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรปูลาดยางทับผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA AC) หมู่ที่ 6 (สามแยกปากซอย 17) และหมู่ที่ 6 (สามแยกร้านแหมว-ปากซอย 18) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 กรกฎาคม 2562
145 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรปูลาดยางทับผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA AC) หมู่ที่ 6 (สามแยกปากซอย 17) และหมู่ที่ 6 (สามแยกร้านแหมว-ปากซอย 18) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 กรกฎาคม 2562
146 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรปูลาดทับแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA AC) หมู่ที่ 6 (สามแยกปากซอย 17) และหมู่ที่ 6 (สามแยกร้านแหมว-ปากซอย 18) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 กรกฎาคม 2562
147 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 46 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2562
148 จ้างเหมาจัดหารถโดยสารปรับอากาศ (ไม่ประจำทาง) ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน ๓๐-๐๘๖๘ อ่างทอง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
149 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ (หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
150 อาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กประถมศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคเรียนที่ 1/2561 ประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2562 19  มิถุนายน  2562
151 จ้างโครงการจัดทำรั้วสแตนเลสพร้อมปูกระเบื้องพื้น หมู่ที่ 8 (บริเวณอาคารอเนกประสงค์) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
152 ซื้อวัสดุสำนักงาน ธงสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (ส.ท.) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6  มิถุนายน  2562
153 จ้างซ่อมแซมระบบเครื่องขยายเสียงตามสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6  มิถุนายน  2562
154 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (บริเวณนาตาพุด-หนองเจ็ดเส้น) และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
155 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA AC) หมู่ที่ 3 (รางยายทอง) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
156 จ้างเหมาบริการปรับเกลี่ยพื้นที่เพื่อปลูกต้นปอเทือง ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤษภาคม 2562
157 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA AC) หมู่ที่ 5 (หลังคลองกระเชนทร์) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 15 พฤษภาคม 2562
158 ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2562
159 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน บท 3590 อ่างทอง จำนวน 1 คัน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤษภาคม 2562
160 ซื้อวัสดุสำนักงาน ด้ามธงไม้สีขาว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
161 จ้างเหมาบริการทำสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
162 ซื้อผ้าสีเหลือง สีขาว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
163 ซื้อต้นดาวเรือง เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
164 จ้างโครงการขุดลอกลำรางสาธารณะในตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
165 โครงการขุดลอกลำรางสาธารณะในตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ 2562 26 เมษายน 2562
166 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 9517 พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เมษายน 2562
167 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์การฉีด โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2562
168 จ้างเหมาบริการบุคคลฉีควัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2562
169 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2562
170 จ้างโครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร จุดที่ 1 บริเวณหน้าบ้านนางทวี มาประเสริฐ ,จุดที่ 2 บริเวณหน้าบ้านนายเรียม ชูชีพ และจุดที่ 3 บริเวณปากคลองกระเชนทร์ หมู่ที่ 5 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เมษายน 2562
171 ซื้อวัสดุสำนักงาน ธงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2562
172 จ้างเหมาบริการจัดหาเครื่องไฟขยายเสียง โครงการประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
173 จ้างเหมาบริการจัดหาเต็นท์ผ้าใบ โครงการประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
174 จ้างเหมาบริการจัดหาพัดลมไอน้ำ โครงการประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
175 จ้างเหมาบริการจัดหาเวทีพร้อมติดตั้งเวทีและรื้อถอน โครงการประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
176 จ้างเหมาบริการจัดหาอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มและน้ำแข็ง โครงการประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
177 จ้างเหมาบริการตกแต่งสถานที่ ตามโครงการประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
178 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
179 จ้างเหมาบริการต่อสัญญาเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
180 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2562