ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 โครงการซ่อมผิวจราจรคอนกรีตเดิมโดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง  20 มกราคม 2565
2 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
3 ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
4 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ.48-014 หมู่ที่ 7 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง  18 มกราคม 2565
5 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ราชสถิตย์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง  18 มกราคม 2565
6 โครงการจัดจ้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๒๐ วัตต์ จำนวน ๔ ระบบ ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหาร และจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  18 มกราคม 2565
7 จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ในวันจันทร์ ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ จำนวน 16 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2565
8 จ้างจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่มข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ จำนวน 15 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2565
9 จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
10 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมประตูกระจกอาคารสำนักงาน จำนวน 4 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
11 จ้างจ้างเหมาบริการเข้าเล่มคู่มือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นจำนวน 12 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2565
12 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-0025) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2565
13 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ คือ หนังสือพิมพ์ ประจำเดือน มกราาคม (วันทำการ) พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2564
14 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ คือ น้ำดื่ม ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2564
15 จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ครั้งแรก ในวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
16 ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
17 จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ คือ ปฏิทินประจำปี 2565 จำนวน 700 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
18 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
19 จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
20 จ้างจ้างเหมาบริการจัดเตรียมสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
21 ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ คือ น้ำดื่ม ชนิดถ้วย จำนวน 10 ลัง เพื่อสำหรับบริการประชาชนที่ใช้รถ ใช้ถนนเดินทางกลับภูมิลำเนา ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ? วันที่ 4 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
22 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-0027) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
23 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2564
24 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2564
25 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2564
26 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2564
27 จ้างจ้างเหมาบริการปรับภูมิทัศน์ และขนย้ายวัสดุก่อสร้างภายหลังเกิดอุทกภัยในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
28 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2564
29 ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2564
30 ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อก่อโรค (COVID-19) จำนวน ๑ รายการ คือ ถุงมือ ชนิดพลาสติก (๒๔ชิ้น/ถุง) จำนวน ๗ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2564
31 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2564
32 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
33 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
34 ซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
35 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
36 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
37 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ คือ หนังสือพิมพ์ ประจำเดือน ตุลาคม (วันทำการ) พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2564
38 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา จำนวน 2 กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2564
39 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2564
40 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2564
41 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2564
42 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ใบเสร็จค่าขยะแบบกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 2 กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2564
43 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย กองการศึกษาฯ)  29 ตุลาคม 2564
44 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย สำนักปลัด)  28 ตุลาคม 2564
45 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-58-0019,420-58-0020 และ 420-60-0025 จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2564
46 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-58-0019,420-58-0020 และ 420-60-0025 จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2564
47 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
48 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหาดเจ้าพระยา หมู่ที่ 1 โดยมีงานลานกีฬา งานรางระบายน้ำ งานห้องน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 กันยายน 2564
49 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหาดเจ้าพระยา หมู่ที่ 1 โดยมีงานลานกีฬา งานรางระบายน้ำ งานห้องน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 สิงหาคม 2564
50 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหาดเจ้าพระยา หมู่ที่ 1 โดยมีงานลานกีฬา งานรางระบายน้ำ งานห้องน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 สิงหาคม 2564
51 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหาดเจ้าพระยา หมู่ที่ 1 โดยมีงานลานกีฬา งานรางระบายน้ำ งานห้องน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง  5 สิงหาคม 2564
52 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
53 ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
54 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างคลองป่าหัวพันธ์ หมู่ที่ 1 บ้านราชสถิตย์ ตำบลราชสถิตย์ กว้าง 3 เมตร ยาว 519 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.20 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,557 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถ  29 มีนาคม 2564
55 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ.48-004 สายถนนสะพานตาทองถึงสุดเขตเทศบาลตำบลเกษไชโย หมู่ที่ 1 บ้านราชสถิตย์ ตำบลราชสถิตย์ กว้าง 3 เมตร ยาว 1,190 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร พื้นที่ไม  26 มีนาคม 2564
56 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างคลองป่าหัวพันธ์ หมู่ที่ 1 บ้านราชสถิตย์ ตำบลราชสถิตย์ กว้าง 3 เมตร ยาว 519 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.20 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,557 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัด  3 มีนาคม 2564
57 จ้างจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ทะเบียน กข 7435 อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
58 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-5 บ้านราชสถิตย์ - บ้านโรงม้า ตำบลราชสถิตย์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 กุมภาพันธ์ 2564
59 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ.48-012 บริเวณสะพานข้ามคลองหนองขุม-โค้งต้นตาล หมู่ที่ 6-7 บ้านหนองขุม-บ้านหนองหาด ตำบลราชสถิตย์ กว้าง 4 เมตร ยาว 658 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่  3 กุมภาพันธ์ 2564
60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-5 บ้านราชสถิตย์ - บ้านโรงม้า ตำบลราชสถิตย์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 มกราคม 2564
61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-5 บ้านราชสถิตย์ - บ้านโรงม้า ตำบลราชสถิตย์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 มกราคม 2564
62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-5 บ้านราชสถิตย์ - บ้านโรงม้า ตำบลราชสถิตย์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 มกราคม 2564
63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-5 บ้านราชสถิตย์ - บ้านโรงม้า ตำบลราชสถิตย์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 มกราคม 2564
64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-5 บ้านราชสถิตย์ - บ้านโรงม้า ตำบลราชสถิตย์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 มกราคม 2564
65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ.48-012 บริเวณสะพานข้ามคลองหนองขุม-โค้งต้นตาล หมู่ที่ 6-7 บ้านหนองขุม-บ้านหนองหาด ตำบลราชสถิตย์ กว้าง 4 เมตร ยาว 658 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,632 ตารางเมตร ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 มกราคม 2564
66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ.48-012 บริเวณสะพานข้ามคลองหนองขุม-โค้งต้นตาล หมู่ที่ 6-7 บ้านหนองขุม-บ้านหนองหาด ตำบลราชสถิตย์ กว้าง 4 เมตร ยาว 658 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,632 ตารางเมตร ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 มกราคม 2564
67 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ.48-012 บริเวณสะพานข้ามคลองหนองขุม-โค้งต้นตาล หมู่ที่ 6-7 บ้านหนองขุม-บ้านหนองหาด ตำบลราชสถิตย์ กว้าง 4 เมตร ยาว 658 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,632 ตารา  11 มกราคม 2564
68 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแขวน(ระบบInverter) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
69 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแขวน(ระบบInverter) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
70 ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-5 บ้านราชสถิตย์ - บ้านโรงม้า ตำบลราชสถิตย์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง  16 ธันวาคม 2563
71 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแขวน(ระบบInverter) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
72 จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
73 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
74 ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2563
75 จ้างก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลอง 1 ซ้าย 3 ซ้าย บริเวณวัดดอนกระต่ายทอง ขนาดกว้าง 1.80 เมตร ยาว 15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2563
76 จ้างโครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลอง 1 ซ้าย 3 ซ้าย บริเวณหน้าบ้านนางแสวง หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 1.80 เมตร ยาว 19 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2563
77 ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
78 ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
79 ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2563
80 ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
81 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ.48-012 หมู่ที่ 7 บ้านหนองหาด ตำบลราชสถิตย์ ชนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,150 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 180 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่  28 กันยายน 2563
82 จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อท.ถ.48-008 บริเวณสายโรงแกลบหมู่ที่ 3 ไปถึง หมู่ที่ 6 กว้าง 3 เมตร ยาว 258 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
83 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ.48-012 หมู่ที่ 7 บ้านหนองหาด ตำบลราชสถิตย์ ชนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,150 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 180 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่  14 กันยายน 2563
84 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ.48-012 หมู่ที่ 7 บ้านหนองหาด ตำบลราชสถิตย์ ชนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,150 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 180 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่  14 กันยายน 2563
85 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ.48-012 หมู่ที่ 7 บ้านหนองหาด ตำบลราชสถิตย์ ชนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,150 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 180 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไ  11 กันยายน 2563
86 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ.48-012 หมู่ที่ 7 บ้านหนองหาด ตำบลราชสถิตย์  9 กันยายน 2563
87 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
88 ขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะหนองยอ หมู่ที่ 4 บ้านราชสถิตย์ ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ขนาดกว้าง 42.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 7.00 ่มตร ปริมาตรดินขุด 6,262.83 ลูกบาศก์เมตร ขนย้ายดิน 1 กิโลเมตร  7 สิงหาคม 2563
89 จ้างขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะหนองยอ หมู่ที่ 4 บ้านราชสถิตย์ ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ขนาดกว้าง 42.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 7.00 ่มตร ปริมาตรดินขุด 6,262.83 ลูกบาศก์เมตร ขนย้ายดิน 1 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
90 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านราชสถิตย์ หมู่ที่ 1 - บ้านโรงม้า หมู่ที่ 5 (ถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา) ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มิถุนายน  2563
91 ซื้อวัสดุก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลราชสถิตย์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
92 ประกวดราคาจ้างติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายขยายลูกข่ายภายในตำบลราชสถิตย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  มิถุนายน  2563
93 วัสดุก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลราชสถิตย์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง  23  มิถุนายน  2563
94 งานก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง  23  มิถุนายน  2563
95 ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลราชสถิตย์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง  23  มิถุนายน  2563
96 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
97 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านราชสถิตย์ หมู่ที่ 1 - บ้านโรงม้า หมู่ที่ 5 (ถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา) ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  มิถุนายน  2563
98 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านราชสถิตย์ หมู่ที่ 1 - บ้านโรงม้า หมู่ที่ 5 (ถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา) ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  มิถุนายน  2563
99 ประกวดราคาจ้างติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายขยายลูกข่ายภายในตำบลราชสถิตย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10  มิถุนายน  2563
100 ประกวดราคาจ้างติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายขยายลูกข่ายภายในตำบลราชสถิตย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10  มิถุนายน  2563
101 ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านราชสถิตย์ หมู่ที่ 1 - บ้านโรงม้า หมู่ที่ 5 (ถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา) ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง  4  มิถุนายน  2563
102 ติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายขยายลูกข่ายภายในตำบลราชสถิตย์  2  มิถุนายน  2563
103 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6,4,3 ตำบลราชสถิตย์ กว้าง 4 เมตร ยาว 3,533 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 พฤษภาคม 2563
104 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1-6 บ้านราชสถิตย์ บ้านโรงม้า บ้านหนองขุม ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 พฤษภาคม 2563
105 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ถึงหนองสองห้อง ฝั่งตะวันออก ตำบลราชสถิตย์ กว้่าง 4 เมตร ยาว 1,870 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 พฤษภาคม 2563
106 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1-6 บ้านราชสถิตย์ บ้านโรงม้า บ้านหนองขุม ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 พฤษภาคม 2563
107 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1-6 บ้านราชสถิตย์ บ้านโรงม้า บ้านหนองขุม ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 พฤษภาคม 2563
108 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6,4,3 ตำบลราชสถิตย์ กว้าง 4 เมตร ยาว 3,533 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 พฤษภาคม 2563
109 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6,4,3 ตำบลราชสถิตย์ กว้าง 4 เมตร ยาว 3,533 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 พฤษภาคม 2563
110 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ถึงหนองสองห้อง ฝั่งตะวันออก ตำบลราชสถิตย์ กว้่าง 4 เมตร ยาว 1,870 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 พฤษภาคม 2563
111 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ถึงหนองสองห้อง ฝั่งตะวันออก ตำบลราชสถิตย์ กว้่าง 4 เมตร ยาว 1,870 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 พฤษภาคม 2563
112 ติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายขยายลูกข่ายภายในตำบลราชสถิตย์  1 พฤษภาคม 2563
113 ติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายขยายลูกข่ายภายในตำบลราชสถิตย์  1 พฤษภาคม 2563
114 จ้างต่อแพลาก พร้อมห้องพักเพื่อการท่องเที่ยวและส่งเสริมอาชีพ (Home Stay) หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
115 จ้างต่อแพลาก พร้อมห้องพักเพื่อการท่องเที่ยวและส่งเสริมอาชีพ (Home Stay) หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
116 ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1-6 บ้านราชสถิตย์ บ้านโรงม้า บ้านหนองขุม ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง  15 เมษายน 2563
117 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6,4,3 ตำบลราชสถิตย์ กว้าง 4 เมตร ยาว 3,533 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง  15 เมษายน 2563
118 ซื้อยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
119 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมจากเดิม บริเวณสวนนายพรชัย ประภามณฑล ถึง บริเวณโรงแกลบเก่า ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 520 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 1,560 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทาง 2 ข้างๆ ละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื  1 เมษายน 2563
120 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
121 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมจากเดิม บริเวณสวนนายพรชัย ประภามณฑล ถึง บริเวณโรงแกลบเก่า ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 520 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 1,560 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทาง 2 ข้างๆ ละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื  28 กุมภาพันธ์ 2563
122 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมจากเดิม บริเวณสวนนายพรชัย ประภามณฑล ถึง บริเวณโรงแกลบเก่า ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 520 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 1,560 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทาง 2 ข้างๆ ละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื  28 กุมภาพันธ์ 2563
123 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมจากเดิม บริเวณสวนนายพรชัย ประภามณฑล ถึง บริเวณโรงแกลบเก่า ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 520 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 1,560 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทาง 2 ข้างๆ ละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ตำบลราชสถิตย์ อำ  24 กุมภาพันธ์ 2563
124 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากเดิม บริเวณสวนนายพรชัย ประภามณฑล ถึงบริเวณโรงแกลบเก่า ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 520 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,560 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทาง 2 ข้างๆ ละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื  24 กุมภาพันธ์ 2563
125 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
126 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากเดิม บริเวณสวนนายพรชัย ประภามณฑล ถึงบริเวณโรงแกลบเก่า ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 520 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,560 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทาง 2 ข้างๆ ละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื  18 กุมภาพันธ์ 2563
127 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากเดิม บริเวณสวนนายพรชัย ประภามณฑล ถึงบริเวณโรงแกลบเก่า ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 520 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,560 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทาง 2 ข้างๆ ละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื  18 กุมภาพันธ์ 2563
128 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
129 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเริ่มจากบริเวณโค้งต้นตาล หมู่ที่ 7 ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 498 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,992 ตร.ม. ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ตำบลร  11 กุมภาพันธ์ 2563
130 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเริ่มจากบริเวณโค้งต้นตาล หมู่ที่ 7 ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 498 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,992 ตร.ม. ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ตำบลร  24 มกราคม 2563
131 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเริ่มจากบริเวณโค้งต้นตาล หมู่ที่ 7 ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 498 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,992 ตร.ม. ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ตำบลร  24 มกราคม 2563
132 จ้างจัดเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
133 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2563
134 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2563
135 ซื้อหมึกเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2563
136 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2563
137 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2563
138 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2563
139 ซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
140 จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 6 บริเวณหน้าบ้านนายไพริน บางอ้น ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 90 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
141 จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บริเวณหน้าบ้านนายไพริน บางอ้น ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 90 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
142 โครงการซ่อมสร้างถนนดินโดยเสริมดินและลูกรัง บริเวณทางเข้าบ้านนายสมทรง หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 180 เมตร ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง  23 ธันวาคม 2562
143 ซื้อจัดซื้อที่ดิน ด้านหลังที่ทำการสำนักงาน อบต.ราชสถิตย์ ขนาดเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 4 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2562
144 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านคนพิการ จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
145 จ้างจ้างเหมารถแบคโฮ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ที่ดินบริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ พื้นที่ประมาณ 6,400 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2562
146 จ้างโครงการติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายพร้อมลูกข่าย ภายในตำบลราชสถิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2562
147 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2562
148 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ กข 7435 อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
149 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยบ้านนางมณฑา สายพิมพ์ (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 4 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 24 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพิ้นที่ไม่น้อยกว่า 60 ตร.ม. ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2562
150 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเริ่่มจากบ้านนายปรุง จวนเก่า ถึงถนนลาดยาง สาย 309 หมู่ที่ 1 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 129 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 322.5 ตร.ม. ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2562
151 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ชนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 15 ท่อน ถนน คสล.กว้าง 2.50 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 75 ตร.ม. บริเวณทางเข้าแทงค์ประปา หมู่ที่ 1 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง โ  14 สิงหาคม 2562
152 จ้างโครงการขยายท่อเมนประปา ท่อขนาด 3 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 13.5 จำนวน 97 ท่อน เริ่มจากบ้านนายพรชัย ประภามณฑล ถึง บ้านนายสงวน ทับศฤงฆรา หมู่ที่ 3 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2562
153 จ้างโครงการขยายท่อเมนประปา ท่อพีวีซี ขนาด 3 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 13.5 จำนวน 36 ท่อน เริ่มจากท่อลอดถนนสาย 309 ถึงบ้านนายสุนทร พูลประเสริฐ หมู่ที่ 1 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2562
154 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2562
155 จ้างก่อสร้างประตูระบายน้ำ ปิด-เปิด บริเวณบ้านนางสมทรง ยิ้มสมบูรณ์ จำนวน 1 จุด หมู่ที่ 3 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2562