ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลบางปู
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2564
2 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2564
3 ซื้อถังขยะพลาสติกแบบมีลอเลื่อน จำนวน ๒๐ ถัง ขนาดบรรจุ ๖๖๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2564
4 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กุมภาพันธ์ 2564
5 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กุมภาพันธ์ 2564
6 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยต้นตาล หมู่ที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก 3 กุมภาพันธ์ 2564
7 จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายโรงเรียนเลิศประชา ถึง ถนนกูโบร์ดาตู หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก 1 กุมภาพันธ์ 2564
8 จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายโรงเรียนเลิศประชา ถึง ถนนกูโบร์ดาตู หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก 1 กุมภาพันธ์ 2564
9 จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายโรงเรียนเลิศประชา ถึง ถนนกูโบร์ดาตู หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก 1 กุมภาพันธ์ 2564
10 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บท 8325 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2564
11 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2564
12 ซื้อฟิล์มกรองแสง Lamina รอบคัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2564
13 ซื้อวัสดุยานพาหนะของรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 2848 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2564
14 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ชุมชนอนามัย 20 มกราคม 2564
15 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวัสดุที่ใช้ในการฉีดวัคซีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2564
16 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มกราคม 2564
17 ซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ วปร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มกราคม 2564
18 ซื้อของขวัญและรางวัล จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2564
19 จ้างโครงการขุดลอกคูคลอง หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2564
20 จ้างก่อสร้างโครงการปูยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงทองถิ่น ปน.ถ.8-0002 สายบางปู - ดินแดง หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก 6 มกราคม 2564
21 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดสี่เหลี่ยม สามแยกทางเข้าประปาเทศบาล ถึง บ้านเช่า หมู่ที่ 3 5 มกราคม 2564
22 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธันวาคม 2563
23 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธันวาคม 2563
24 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธันวาคม 2563
25 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2563
26 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายโรงเรียนเลิศประชา ถึง ถนนกูโบร์ดาตู หมู่ที่ 3 23 ธันวาคม 2563
27 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยต้นตาล หมู่ที่ ๓ 22 ธันวาคม 2563
28 จ้างเหมารื้อถอนเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งใหม่ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธันวาคม 2563
29 โครงการขุดลอกคูคลอง หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ 16 ธันวาคม 2563
30 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธันวาคม 2563
31 โครงการปูยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงทองถิ่น ปน.ถ.8-0002 สายบางปู - ดินแดง หมู่ที่ 3 3 ธันวาคม 2563
32 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธันวาคม 2563
33 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธันวาคม 2563
34 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2563
35 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๓ รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2563
36 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2563
37 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2563
38 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเป็นสำนักงานแห่งที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือก 18 พฤศจิกายน 2563
39 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2563
40 โครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ จำนวน ๒ ชุด 28 กันยายน 2563
41 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2563
42 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2563
43 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๐๑๙ ปน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2563
44 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2563
45 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๓๒๘ ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563
46 ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
47 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
48 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
49 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน บท 8325 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
50 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
51 โครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ จำนวน ๒ ชุด 17 กันยายน 2563
52 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
53 ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
54 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
55 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
56 ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด ๑.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็ว จำนวน ๘ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
57 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
58 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
59 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
60 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 80-4450 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
61 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
62 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
63 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเป็นสำนักงานแห่งที่ ๒ 14 กันยายน 2563
64 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ 2 กันยายน 2563
65 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2563
66 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2563
67 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ยี่ห้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๒๑๘ ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
68 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
69 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
70 ซื้อแบเตอรี่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๔๕๐ ปน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
71 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
72 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
73 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
74 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15  มิถุนายน  2563
75 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๑๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2563
76 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2563
77 ซื้อเครื่องขยายเสียง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2563
78 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ชุมชนโต๊ะโสม หมู่ที่ ๑ ตำบลบางปู โดยวิธีคัดเลือก 10  มิถุนายน  2563
79 จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ซอยประปาเทศบาล หมู่ที่ ๓ ตำบลบางปู โดยวิธีคัดเลือก 29 พฤษภาคม 2563
80 จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ซอยประปาเทศบาล หมู่ที่ ๓ ตำบลบางปู โดยวิธีคัดเลือก 29 พฤษภาคม 2563
81 จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ซอยประปาเทศบาล หมู่ที่ ๓ ตำบลบางปู โดยวิธีคัดเลือก 29 พฤษภาคม 2563
82 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดสี่เหลี่ยม หมู่ที่ ๓ ตำบลบางปู โดยวิธีคัดเลือก 29 พฤษภาคม 2563
83 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลบางปู โดยวิธีคัดเลือก 22 พฤษภาคม 2563
84 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลบางปู โดยวิธีคัดเลือก 19 พฤษภาคม 2563
85 ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องบริโภคในโครงการเยี่ยมเยียนผู้นำศาสนาและประชาชนในเดือนถือศีลอด ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2563
86 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2563
87 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563
88 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 เมษายน 2563
89 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED ขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 เมษายน 2563
90 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 เมษายน 2563
91 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 เมษายน 2563
92 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 เมษายน 2563
93 ซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 เมษายน 2563
94 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
95 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
96 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
97 ซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
98 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๒,๓ ตำบลบางปู โดยวิธีคัดเลือก 13 เมษายน 2563
99 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED ขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
100 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
101 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
102 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
103 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
104 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
105 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
106 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
107 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
108 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
109 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
110 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
111 ซื้อวัสดุคอมพิวตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
112 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
113 จ้างเหมาจัดทำปฎิทินรอมฎอน เทศบาลตำบลบางปู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
114 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
115 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
116 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
117 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
118 ซื้อเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
119 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
120 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
121 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
122 จ้างซ่อมแซมครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
123 วัสดุอุปกรณ์ในโครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไปัญหายาเสพติด ฯ 3 มีนาคม 2563
124 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ซอยต้นตาล หมู่ที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือก 2 มีนาคม 2563
125 ซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย ชนิดพลาสติก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2563
126 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บต 1608 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2563
127 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ชุมชนบางปูสุเหร่า หมู่ที่ ๒ ตำบลบางปู โดยวิธีคัดเลือก 28 กุมภาพันธ์ 2563
128 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ชุมชนบางปูกือลอ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางปู โดยวิธีคัดเลือก 27 กุมภาพันธ์ 2563
129 จ้างเหมารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข ๒๘๔๘ ปน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
130 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลบางปู 25 กุมภาพันธ์ 2563
131 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กุมภาพันธ์ 2563
132 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2563
133 จ้างเหมาดูแลเว็บไซต์ เพือใช้ในการเยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลบางปู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2563
134 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2563
135 วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๗ รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) 22 มกราคม 2563
136 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ชุมชนบางปูสุเหร่า หมู่ที่ ๒ ตำบลบางปู 20 มกราคม 2563
137 ซื้อตลับหมึก จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2563
138 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ซอยต้นตาล หมู่ที่ ๒ 13 มกราคม 2563
139 ซื้อวัสดุและอปกรณ์ ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
140 ซื้อของขวัญวันเด็กแห่งชาติ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
141 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มกราคม 2563
142 ซื้อตลับหมึก จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
143 ซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2562
144 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ซอยประปาเทศบาล หมู่ที่ ๓ ตำบลบางปู 19 พฤศจิกายน 2562
145 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 13 พฤศจิกายน 2562
146 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
147 ซื้อตลับหมึก จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤศจิกายน 2562
148 ซื้อผงหมึก KYOCERA รุ่น Taskalfa 180/181/220/221 จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤศจิกายน 2562
149 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมวัสดุและอุปกรณ์ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางปู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
150 ซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีคัดเลือก 30 กันยายน 2562
151 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยวิธีคัดเลือก 30 กันยายน 2562
152 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียน ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
153 ซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก 30 กันยายน 2562
154 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานประปาพร้อมประตู เข้า - ออก โดยวิธีคัดเลือก 30 กันยายน 2562
155 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
156 ซื้อสติ๊กเกอร์ สะท้อนแสง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
157 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดทำซุ้มเฉลิมพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
158 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสำนักงานเทศบาลตำบลบางปู หมู่ที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก 18 กันยายน 2562
159 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
160 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
161 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
162 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
163 จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกร่องน้ำเพื่อการเดินเรือและการเลี้ยงปลา หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก 13 กันยายน 2562
164 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
165 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 9 กันยายน 2562
166 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.พร้อมวางท่อลอดคสล.ซอยหัวสะพานโต๊ะโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
167 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.พร้อมวางท่อลอดคสล.ซอยหัวสะพานโต๊ะโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
168 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ชุดดูดสิ่งปฎิกูล) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
169 ซื้อเครื่องมือเกี่ยวกับกิจการจราจร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
170 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ คสล.ซอยลาฆอกาบูส่วนปลาย หมู่ที่ ๓ 14 สิงหาคม 2562
171 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
172 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสำนักงานเทศบาลตำบลบางปู หมู่ที่ ๓ 8 สิงหาคม 2562
173 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสำนักงานเทศบาลตำบลบางปู 8 สิงหาคม 2562
174 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสำนักงานเทศบาลตำบลบางปู หมู่ที่ ๓ 8 สิงหาคม 2562
175 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
176 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 สิงหาคม 2562
177 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 สิงหาคม 2562
178 จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองโต๊ะโสม เพื่อป้องกันน้ำท่วม หมู่ที่ ๑ โดยวิธีคัดเลือก 31 กรกฎาคม 2562
179 จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองบือเจาะ เพื่อป้องกันน้ำท่วม หมู่ที่ ๑ โดยวิธีคัดเลือก 30 กรกฎาคม 2562
180 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมท่อเชื่อม 3 จุด (กองช่าง) โดยวิธีคัดเลือก 25 กรกฎาคม 2562
181 ซื้อตลับหมึก จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
182 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
183 ซื้อยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
184 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
185 ซื้อตลับหมึก จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
186 ซื้อยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
187 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
188 ซื้อตลับหมึก จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
189 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
190 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
191 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
192 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
193 จ้างจัดทำตราสัญลักษณ์รัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2562
194 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ ซอยนาเกลือ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
195 จ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล. ซอยปูดำ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
196 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ ซอยแบมิ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
197 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ ซอยตือลอ (ไข่) หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
198 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ ซอยซูโอ๊ะ (ช่วงปลาย) หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
199 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ ซอยซูเยาะ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
200 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ ซอยเจริญสุข ช่วงปลาย หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
201 จ้างบุกเบิกถนน ซอยสามัคคี 18 (โฮสเตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
202 จ้างก่อสร้างยกระดับถนน คสล. ซอยโต๊ะดาสา หมู่ที่๓ ตำบลบางปู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
203 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำซอย ฮูลู หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
204 จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนน ซอยบือเจาะค้าประตู หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก 26  มิถุนายน  2562
205 จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนน ซอยบือเจาะค้าประตู หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก 13  มิถุนายน  2562
206 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง คสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล.ซอยนิโอ๊ะ ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือก 7 พฤษภาคม 2562
207 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำสามแยกถนนสามัคคี หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2562
208 จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนน ซอยบือเจาะค้าประตู หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก 7 พฤษภาคม 2562
209 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำคสล.ซอยสามัคคี ๒ (นายิ) หมู่ที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก 7 พฤษภาคม 2562
210 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล.ซอยสามัคคี ๑๔ โดยวิธีคัดเลือก 7 พฤษภาคม 2562
211 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล.ซอยเชื่อมยีโอ๊ะ หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก 7 พฤษภาคม 2562
212 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ ซอยยาเอ๊ะ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤษภาคม 2562
213 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.พร้อมวางท่อลอดคสล.ซอยหัวสะพานโต๊ะโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤษภาคม 2562
214 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ ซอยฟาร์มปลาดุก หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤษภาคม 2562
215 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.พร้อมฝาคูระบายน้ำ ถนนสายริมอ่าวบางปู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤษภาคม 2562
216 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
217 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
218 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
219 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
220 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
221 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.พร้อมปูยางพาราแอสฟัลท์ ซอยคูระบายน้ำ หมู่ที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก 19 เมษายน 2562
222 ซื้อสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
223 จ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล. ซอยลาฆอกาบูเชื่อมซอยซูเด็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2562
224 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กุมภาพันธ์ 2562
225 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2021
226 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2021
227 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กุมภาพันธ์ 2021