ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลบางปู
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ชุดดูดสิ่งปฎิกูล) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
2 ซื้อเครื่องมือเกี่ยวกับกิจการจราจร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
3 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ คสล.ซอยลาฆอกาบูส่วนปลาย หมู่ที่ ๓ 14 สิงหาคม 2562
4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสำนักงานเทศบาลตำบลบางปู หมู่ที่ ๓ 8 สิงหาคม 2562
5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสำนักงานเทศบาลตำบลบางปู 8 สิงหาคม 2562
6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสำนักงานเทศบาลตำบลบางปู หมู่ที่ ๓ 8 สิงหาคม 2562
7 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 สิงหาคม 2562
9 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 สิงหาคม 2562
10 จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองโต๊ะโสม เพื่อป้องกันน้ำท่วม หมู่ที่ ๑ โดยวิธีคัดเลือก 31 กรกฎาคม 2562
11 จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองบือเจาะ เพื่อป้องกันน้ำท่วม หมู่ที่ ๑ โดยวิธีคัดเลือก 30 กรกฎาคม 2562
12 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมท่อเชื่อม 3 จุด (กองช่าง) โดยวิธีคัดเลือก 25 กรกฎาคม 2562
13 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
14 ซื้อตลับหมึก จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
15 ซื้อตลับหมึก จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
16 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
17 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
18 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
19 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
20 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
21 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
22 ซื้อยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
23 ซื้อตลับหมึก จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
24 ซื้อยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
25 จ้างจัดทำตราสัญลักษณ์รัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2562
26 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ ซอยซูโอ๊ะ (ช่วงปลาย) หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
27 จ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล. ซอยปูดำ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
28 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำซอย ฮูลู หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
29 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ ซอยแบมิ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
30 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ ซอยนาเกลือ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
31 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ ซอยตือลอ (ไข่) หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
32 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ ซอยเจริญสุข ช่วงปลาย หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
33 จ้างบุกเบิกถนน ซอยสามัคคี 18 (โฮสเตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
34 จ้างก่อสร้างยกระดับถนน คสล. ซอยโต๊ะดาสา หมู่ที่๓ ตำบลบางปู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
35 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ ซอยซูเยาะ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
36 จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนน ซอยบือเจาะค้าประตู หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก 26  มิถุนายน  2562
37 จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนน ซอยบือเจาะค้าประตู หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก 13  มิถุนายน  2562
38 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล.ซอยสามัคคี ๑๔ โดยวิธีคัดเลือก 7 พฤษภาคม 2562
39 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง คสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล.ซอยนิโอ๊ะ ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือก 7 พฤษภาคม 2562
40 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำสามแยกถนนสามัคคี หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2562
41 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำคสล.ซอยสามัคคี ๒ (นายิ) หมู่ที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก 7 พฤษภาคม 2562
42 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล.ซอยเชื่อมยีโอ๊ะ หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก 7 พฤษภาคม 2562
43 จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนน ซอยบือเจาะค้าประตู หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก 7 พฤษภาคม 2562
44 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ ซอยฟาร์มปลาดุก หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤษภาคม 2562
45 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.พร้อมวางท่อลอดคสล.ซอยหัวสะพานโต๊ะโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤษภาคม 2562
46 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ ซอยยาเอ๊ะ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤษภาคม 2562
47 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.พร้อมฝาคูระบายน้ำ ถนนสายริมอ่าวบางปู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤษภาคม 2562
48 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
49 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
50 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
51 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
52 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
53 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.พร้อมปูยางพาราแอสฟัลท์ ซอยคูระบายน้ำ หมู่ที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก 19 เมษายน 2562
54 ซื้อสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
55 จ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล. ซอยลาฆอกาบูเชื่อมซอยซูเด็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2562