ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลชุมพล
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2563
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท ถ.15014 สายคันนบปลา - ไสม่วง หมู่ที่ 8 บ้านสวนโหนด ตำบลชุมพล กว้าง 4 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 1,200 เมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ 1 ธันวาคม 2563
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท ถ.15012 ถนนสายไทรโนรา - ควนจวง บ้านควนดินสอ หมู่ที่ 10 ตำบลชุมพล กว้าง 4 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 1,300 เมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราค 1 ธันวาคม 2563
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.15004 สายแพรกยอ - บ้านขัน บ้านชุมทอง หมู่ที่ 14 ตำบลชุมพล กว้าง 5 เมตร ยาว 1,700 เมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 8,500 ตารางเมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ 1 ธันวาคม 2563
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.15011 สายควนจวง - ต้นยอม หมู่ที่ 10 บ้านควนดินสอ กว้าง 4 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 1,680 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,720 ตารางเมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัด 1 ธันวาคม 2563
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2563
7 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน(สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ในเขตเทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 25 พฤศจิกายน 2563
8 ซื้อเทียนไขและธงโบกพร้อมก้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤศจิกายน 2563
9 ซื้อเทียนไขและธงโบกพร้อมก้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤศจิกายน 2563
10 จ้างจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤศจิกายน 2563
11 ซื้อธงและเทียนไข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤศจิกายน 2563
12 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 8112 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤศจิกายน 2563
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.15036 สายควนใหม้ - ห้วยไทร หมู่ที่ 2, 4, 6, 9, 13 บ้านหนองปรือ, บ้านห้วยไทร, บ้านทุ่งยวน, บ้านหนองหว้า, บ้านหนองโหมรง ตำบลชุมพล เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 พฤศจิกายน 2563
14 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสูงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นธง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤศจิกายน 2563
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.15036 สายควนใหม้ - ห้วยไทร หมู่ที่ 2, 4, 6, 9, 13 บ้านหนองปรือ, บ้านห้วยไทร, บ้านทุ่งยวน, บ้านหนองหว้า, บ้านหนองโหมรง ตำบลชุมพล เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังห 16 พฤศจิกายน 2563
16 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2563
17 จ้างจัดทำป้ายไวนิลและป้ายโฟมบอร์ด พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2563
18 จ้างดูแลเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลชุมพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2563
19 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80 - 3324 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2563
20 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2563
21 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2563
22 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2563
23 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2563
24 จ้างซ่อมแซมระบบแอร์ของรถกู้ชีพ ทะเบียน กค 7854 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤศจิกายน 2563
25 จ้างซ่อมแซมรถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค 1558 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2563
26 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2563
27 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ตุลาคม 2563
28 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ตุลาคม 2563
29 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ตุลาคม 2563
30 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ตุลาคม 2563
31 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท ถ.15012 ถนนสายไทรโนรา - ควนจวง บ้านควนดินสอ หมู่ที่ 10 ตำบลชุมพล กว้าง 4 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 1,300 เมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราค 11 ตุลาคม 2563
32 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.15011 สายควนจวง - ต้นยอม หมู่ที่ 10 บ้านควนดินสอ กว้าง 4 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 1,680 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,720 ตารางเมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัด 11 ตุลาคม 2563
33 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.15004 สายแพรกยอ - บ้านขัน บ้านชุมทอง หมู่ที่ 14 ตำบลชุมพล กว้าง 5 เมตร ยาว 1,700 เมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 8,500 ตารางเมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ 11 ตุลาคม 2563
34 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.15011 สายควนจวง - ต้นยอม หมู่ที่ 10 บ้านควนดินสอ กว้าง 4 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 1,680 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,720 ตารางเมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัด 11 ตุลาคม 2563
35 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท ถ.15014 สายคันนบปลา - ไสม่วง หมู่ที่ 8 บ้านสวนโหนด ตำบลชุมพล กว้าง 4 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 1,200 เมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ 11 ตุลาคม 2563
36 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.15036 สายควนใหม้ - ห้วยไทร หมู่ที่ 2, 4, 6, 9, 13 บ้านหนองปรือ, บ้านห้วยไทร, บ้านทุ่งยวน, บ้านหนองหว้า, บ้านหนองโหมรง ตำบลชุมพล เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังห 11 ตุลาคม 2563
37 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท ถ.15014 สายคันนบปลา - ไสม่วง หมู่ที่ 8 บ้านสวนโหนด ตำบลชุมพล กว้าง 4 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 1,200 เมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ 11 ตุลาคม 2563
38 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท ถ.15012 ถนนสายไทรโนรา - ควนจวง บ้านควนดินสอ หมู่ที่ 10 ตำบลชุมพล กว้าง 4 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 1,300 เมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราค 11 ตุลาคม 2563
39 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.15004 สายแพรกยอ - บ้านขัน บ้านชุมทอง หมู่ที่ 14 ตำบลชุมพล กว้าง 5 เมตร ยาว 1,700 เมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 8,500 ตารางเมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ 11 ตุลาคม 2563
40 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าปกเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ตุลาคม 2563
41 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโคกสูง หมู่ที่ 7 ตำบลชุมพล เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 5 ตุลาคม 2563
42 ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2563
43 ซื้อวัสดุคัดเลือกหลังท่อ คสล.พร้อมเกลี่ยตกแต่ง จำนวน ๑๗๐ ลูกบาศ์กเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
44 ซื้อวัสดุตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
45 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
46 จ้างเหมาบริการงานวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสายภายในตำบลชุมพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
47 จ้างจัดทำป้ายจำกัดความเร็ว พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563
48 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
49 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2563
50 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเสม็ด - หลังค่าย ซอย 2 หมู่ที่ 3 ตำบลชุมพล กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2563
51 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2563
52 ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2563
53 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2563
54 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2563
55 ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2563
56 ซื้อสารเคมีดับเพลิงและแก๊สหุงต้ม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2563
57 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563
58 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563
59 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
60 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
61 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
62 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(วัสดุคัดเลือก) พร้อมเกลี่ยตกแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2563
63 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๗๗๕ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2563
64 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2563
65 ซื้อวัสดุสำนักงาน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2563
66 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2563
67 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2563
68 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2563
69 จ้างเหมาก่อสร้างทางเดิน คสล.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขัน หมู่ที่ ๙ ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2563
70 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2563
71 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2563
72 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2563
73 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-7775 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2563
74 จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๗๗๕ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2563
75 ซื้อเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2563
76 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล และโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน(สพฐ.) ในเขตเทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
77 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล และโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน(สพฐ.) ในเขตเทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 24  มิถุนายน  2563
78 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23  มิถุนายน  2563
79 ซื้อยางมะตอย จำนวน ๒๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23  มิถุนายน  2563
80 ซื้อมิเตอร์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  มิถุนายน  2563
81 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  มิถุนายน  2563
82 จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2563
83 ซื้อสายส่งน้ำแบบผ้าของรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-3324 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2563
84 ซื้อหมวกและผ้ากันเปื้อนพร้อมสกรีน จำนวน ๖๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2563
85 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 8941 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2563
86 จ้างจัดทำป้ายในโครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2563
87 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2563
88 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
89 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2563
90 ซื้อขวดหัวปั๊มสำหรับใส่เจลแอลกอฮอล์ จำนวน ๑๐๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2563
91 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมป้องกันการแพร่และระงับการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2563
92 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(วัสดุคัดเลือก) พร้อมเกลี่ยตกแต่ง 110 ลูกบาศ์กเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563
93 ซื้อแบตเตอรี่พร้อมอุปกรณ์ สำหรับเครื่องวิทยุรับ - ส่ง ชนิดมือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2563
94 จ้างจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลภาคสนามตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน ๑,๘๕๖ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2563
95 จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลภาคสนามตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2563
96 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมป้องกันการแพร่และระงับการระบาดของโรคไวรัสโคโร่น่า จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2563
97 ซื้อเครื่องเชื่อมท่อพีอี(แบบไฮดรอลิก) ไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2563
98 ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2563
99 ซื้อเจลล้างมือแอลกอฮอล์ แบบชนิดเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
100 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมป้องกันการแพร่และระงับการระบาดของโรคไวรัสโคโร่น่า จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
101 ซื้อขวดหัวปั๊มสำหรับใส่เจลแอลอฮอล์ จำนวน ๑๕๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
102 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน(สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตเทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
103 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
104 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
105 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
106 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
107 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
108 จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
109 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
110 จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขัน หมู่ที่ 9 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2563
111 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2563
112 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
113 จ้างรถเครนยกเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
114 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
115 ซื้อสว่านไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
116 ซื้อสารส้มและคลอรีน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
117 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
118 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
119 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2563
120 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2563
121 ซื้อปั๊มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2563
122 ซื้อแท่นน้ำพุผิวทรายล้าง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
123 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (มานั่งสนาม) จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
124 ซื้อศาลาไม้สำเร็จรูป จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
125 จ้างซ่อมแซมรถยกกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 80 - 6030 พัทลุง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 เมษายน 2563
126 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
127 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
128 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
129 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
130 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสาย ทุ่งหนองบัว - ไสหญ้าคา ตำบลชุมพล กว้าง 6 เมตร ยาว 1,275 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 เมษายน 2563
131 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีตถนนสาย ห้วยบ่วง - ชุมพล ตำบลชุมพล กว้าง 6 เมตร ยาว 1,850 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 เมษายน 2563
132 จ้างเหมาล้างทำความสะอาดและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
133 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
134 จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
135 จ้างเหมาเย็บหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลชุมพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
136 จ้างเหมาเย็บหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลชุมพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
137 จ้างเหมาเย็บหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาขนในพื้นที่ตำบลชุมพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
138 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
139 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
140 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมการแพร่และระงับการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
141 ซื้อป้ายแนะ จุดให้บริการห้องน้ำประชาชน พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
142 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
143 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายควนใหม่ - ห้วยไทร หมู่ที่ 9, 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
144 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
145 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
146 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าน พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
147 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลชุมพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
148 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นธง เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
149 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
150 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
151 จ้างจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
152 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสาย ทุ่งหนองบัว - ไสหญ้าคา ตำบลชุมพล กว้าง 6 เมตร ยาว 1,275 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 มีนาคม 2563
153 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสาย ทุ่งหนองบัว - ไสหญ้าคา ตำบลชุมพล กว้าง 6 เมตร ยาว 1,275 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 มีนาคม 2563
154 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีตถนนสาย ห้วยบ่วง - ชุมพล ตำบลชุมพล กว้าง 6 เมตร ยาว 1,850 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 มีนาคม 2563
155 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีตถนนสาย ห้วยบ่วง - ชุมพล ตำบลชุมพล กว้าง 6 เมตร ยาว 1,850 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 มีนาคม 2563
156 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
157 ซื้อมิเตอร์น้ำ จำนวน 20 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
158 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
159 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีตถนนสาย ห้วยบ่วง - ชุมพล ตำบลชุมพล กว้าง 6 เมตร ยาว 1,850 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 มีนาคม 2563
160 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสาย ทุ่งหนองบัว - ไสหญ้าคา ตำบลชุมพล กว้าง 6 เมตร ยาว 1,275 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 มีนาคม 2563
161 จ้างเหมาบริการชี้แนวเขตที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
162 จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลภาคสนามตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
163 ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
164 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(วัสดุดินถมและวัสดุคัดเลือก) พร้อมเกลี่ยตกแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
165 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๓๓๒๔ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563
166 ซื้อไขไก่ เบอร์ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563
167 จ้างเหมาจัดเตรียมรถบัสปรับอากาศ พร้อมคนขับรถ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
168 ซื้อข้าวกล่องขนาดเล็กและขนาดจัมโบ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
169 ซื้อข้าวกล่องขนาดเล็กและขนาดจัมโบ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
170 ซื้อข้าวกล่องขนาดเล็กและขนาดจัมโบ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
171 ซื้อเครื่องดื่ม ขนมและผลไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
172 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ประกอบการทำกิจกรรมประจำฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
173 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
174 ซื้อถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง จำนวน 3 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กุมภาพันธ์ 2563
175 ซื้อชุดกีฬาพร้อมสกรีนและวัสดุ อุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
176 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายควนใหม่ - ห้วยไทร หมู่ที่ 9, 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 1,435 ตร.เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
177 ซื้อไข่ไก่เบอร์ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2563
178 จ้างซ่อมแซมรถส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน 80-6030 พัทลุง และ กข 8112 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2563
179 จ้างถอดอุปกรณ์กล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2563
180 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2563
181 จ้างถอดอุปกรณ์กล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2563
182 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2563
183 จ้างถอดอุปกรณ์กล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2563
184 ซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสาย ห้วยบ่วง - ชุมพล ตำบลชุมพล กว้าง 6 เมตร ยาว 1,850 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 21 มกราคม 2563
185 จ้างซ่อมแซมแอร์ของรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กค ๗๘๕๔ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2563
186 จ้างติดสติกเกอร์และฟิล์มรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80 - 7775 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2563
187 ซื้อยางนอกรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๘๙๔๑ พัทลุง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2563
188 ซื้อสติกเกอร์และฟิล์มรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๗๗๕ พัทลุง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2563
189 จ้างซ่อมแซมระบบแอร์ของรถกู้ชีพฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กค ๗๘๕๔ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2563
190 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(วัสดุคัดเลือก) พร้อมเกลี่ยตกแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2563
191 จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2563
192 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2563
193 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2563
194 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-3324 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
195 ซื้อของขวัญ แก้วน้ำพลาสติก และลูกโป่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
196 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
197 ซื้อข้าวไข่เจียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
198 จ้างจัดเตรียมเครื่องเสียงและเวทีการแสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
199 ซื้อของขวัญ แก้วน้ำพลาสติก และลูกโป่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
200 ซื้อของขวัญ แก้วน้ำพลาสติก และลูกโป่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
201 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2562
202 ซื้อเครื่องดื่มและขนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
203 จ้างติดสติกเกอร์และฟิล์มรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80 - 7775 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
204 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2562
205 จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขัน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธันวาคม 2562
206 จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80 - 7775 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
207 ซื้อหม้อและขั้วแบตเตอรี่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
208 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2562
209 ซื้อเลื่อยยนต์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2562
210 จ้างซ่อมรถกู้ชีพฉุกเฺฉิน หมายเลขทะเบียน กค 7854 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2562
211 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2562
212 จ้างซ่่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโคกสูงหมู่ที่ 7 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
213 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
214 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
215 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2562
216 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
217 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
218 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2562
219 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2562
220 ซื้อยางมะตอย จำนวน ๒๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2562
221 จ้างดูแลเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลชุมพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
222 วัสดุที่ใช้ในโครงการ 11 พฤศจิกายน 2562
223 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤศจิกายน 2562
224 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤศจิกายน 2562
225 ซื้อยางมะตอย จำนวน 200 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2562
226 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน(สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตเทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
227 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
228 จ้างตรวจสภาพระยะทางและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 8941 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562