ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลชุมพล
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2563
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2563
3 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๗๗๕ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2563
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(วัสดุคัดเลือก) พร้อมเกลี่ยตกแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2563
5 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2563
6 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2563
7 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2563
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2563
9 จ้างเหมาก่อสร้างทางเดิน คสล.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขัน หมู่ที่ ๙ ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2563
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2563
11 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2563
12 จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๗๗๕ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2563
13 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-7775 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2563
14 ซื้อเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2563
15 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล และโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน(สพฐ.) ในเขตเทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
16 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล และโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน(สพฐ.) ในเขตเทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 24  มิถุนายน  2563
17 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23  มิถุนายน  2563
18 ซื้อยางมะตอย จำนวน ๒๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23  มิถุนายน  2563
19 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  มิถุนายน  2563
20 ซื้อมิเตอร์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  มิถุนายน  2563
21 จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2563
22 ซื้อสายส่งน้ำแบบผ้าของรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-3324 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2563
23 ซื้อหมวกและผ้ากันเปื้อนพร้อมสกรีน จำนวน ๖๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2563
24 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 8941 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2563
25 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2563
26 จ้างจัดทำป้ายในโครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2563
27 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
28 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2563
29 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมป้องกันการแพร่และระงับการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2563
30 ซื้อขวดหัวปั๊มสำหรับใส่เจลแอลกอฮอล์ จำนวน ๑๐๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2563
31 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(วัสดุคัดเลือก) พร้อมเกลี่ยตกแต่ง 110 ลูกบาศ์กเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563
32 ซื้อแบตเตอรี่พร้อมอุปกรณ์ สำหรับเครื่องวิทยุรับ - ส่ง ชนิดมือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2563
33 จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลภาคสนามตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2563
34 จ้างจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลภาคสนามตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน ๑,๘๕๖ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2563
35 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมป้องกันการแพร่และระงับการระบาดของโรคไวรัสโคโร่น่า จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2563
36 ซื้อเครื่องเชื่อมท่อพีอี(แบบไฮดรอลิก) ไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2563
37 ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2563
38 ซื้อเจลล้างมือแอลกอฮอล์ แบบชนิดเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
39 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมป้องกันการแพร่และระงับการระบาดของโรคไวรัสโคโร่น่า จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
40 ซื้อขวดหัวปั๊มสำหรับใส่เจลแอลอฮอล์ จำนวน ๑๕๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
41 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน(สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตเทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
42 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
43 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
44 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
45 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
46 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
47 จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
48 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
49 จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขัน หมู่ที่ 9 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2563
50 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2563
51 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
52 จ้างรถเครนยกเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
53 ซื้อสว่านไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
54 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
55 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
56 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
57 ซื้อสารส้มและคลอรีน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
58 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2563
59 ซื้อปั๊มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2563
60 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2563
61 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (มานั่งสนาม) จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
62 ซื้อแท่นน้ำพุผิวทรายล้าง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
63 ซื้อศาลาไม้สำเร็จรูป จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
64 จ้างซ่อมแซมรถยกกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 80 - 6030 พัทลุง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 เมษายน 2563
65 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
66 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
67 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
68 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
69 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสาย ทุ่งหนองบัว - ไสหญ้าคา ตำบลชุมพล กว้าง 6 เมตร ยาว 1,275 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 เมษายน 2563
70 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีตถนนสาย ห้วยบ่วง - ชุมพล ตำบลชุมพล กว้าง 6 เมตร ยาว 1,850 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 เมษายน 2563
71 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
72 จ้างเหมาล้างทำความสะอาดและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
73 จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
74 จ้างเหมาเย็บหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลชุมพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
75 จ้างเหมาเย็บหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาขนในพื้นที่ตำบลชุมพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
76 จ้างเหมาเย็บหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลชุมพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
77 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
78 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
79 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมการแพร่และระงับการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
80 ซื้อป้ายแนะ จุดให้บริการห้องน้ำประชาชน พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
81 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
82 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายควนใหม่ - ห้วยไทร หมู่ที่ 9, 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
83 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าน พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
84 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
85 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
86 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลชุมพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
87 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นธง เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
88 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
89 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
90 จ้างจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
91 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสาย ทุ่งหนองบัว - ไสหญ้าคา ตำบลชุมพล กว้าง 6 เมตร ยาว 1,275 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 มีนาคม 2563
92 ซื้อมิเตอร์น้ำ จำนวน 20 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
93 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสาย ทุ่งหนองบัว - ไสหญ้าคา ตำบลชุมพล กว้าง 6 เมตร ยาว 1,275 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 มีนาคม 2563
94 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีตถนนสาย ห้วยบ่วง - ชุมพล ตำบลชุมพล กว้าง 6 เมตร ยาว 1,850 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 มีนาคม 2563
95 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีตถนนสาย ห้วยบ่วง - ชุมพล ตำบลชุมพล กว้าง 6 เมตร ยาว 1,850 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 มีนาคม 2563
96 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
97 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
98 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสาย ทุ่งหนองบัว - ไสหญ้าคา ตำบลชุมพล กว้าง 6 เมตร ยาว 1,275 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 มีนาคม 2563
99 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีตถนนสาย ห้วยบ่วง - ชุมพล ตำบลชุมพล กว้าง 6 เมตร ยาว 1,850 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 มีนาคม 2563
100 จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลภาคสนามตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
101 จ้างเหมาบริการชี้แนวเขตที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
102 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(วัสดุดินถมและวัสดุคัดเลือก) พร้อมเกลี่ยตกแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
103 ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
104 ซื้อไขไก่ เบอร์ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563
105 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๓๓๒๔ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563
106 จ้างเหมาจัดเตรียมรถบัสปรับอากาศ พร้อมคนขับรถ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
107 ซื้อข้าวกล่องขนาดเล็กและขนาดจัมโบ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
108 ซื้อข้าวกล่องขนาดเล็กและขนาดจัมโบ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
109 ซื้อเครื่องดื่ม ขนมและผลไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
110 ซื้อข้าวกล่องขนาดเล็กและขนาดจัมโบ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
111 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
112 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ประกอบการทำกิจกรรมประจำฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
113 ซื้อถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง จำนวน 3 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กุมภาพันธ์ 2563
114 ซื้อชุดกีฬาพร้อมสกรีนและวัสดุ อุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
115 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายควนใหม่ - ห้วยไทร หมู่ที่ 9, 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 1,435 ตร.เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
116 ซื้อไข่ไก่เบอร์ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2563
117 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2563
118 จ้างถอดอุปกรณ์กล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2563
119 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2563
120 จ้างถอดอุปกรณ์กล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2563
121 จ้างซ่อมแซมรถส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน 80-6030 พัทลุง และ กข 8112 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2563
122 จ้างถอดอุปกรณ์กล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2563
123 ซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสาย ห้วยบ่วง - ชุมพล ตำบลชุมพล กว้าง 6 เมตร ยาว 1,850 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 21 มกราคม 2563
124 ซื้อยางนอกรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๘๙๔๑ พัทลุง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2563
125 ซื้อสติกเกอร์และฟิล์มรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๗๗๕ พัทลุง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2563
126 จ้างติดสติกเกอร์และฟิล์มรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80 - 7775 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2563
127 จ้างซ่อมแซมแอร์ของรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กค ๗๘๕๔ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2563
128 จ้างซ่อมแซมระบบแอร์ของรถกู้ชีพฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กค ๗๘๕๔ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2563
129 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(วัสดุคัดเลือก) พร้อมเกลี่ยตกแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2563
130 จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2563
131 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2563
132 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2563
133 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-3324 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
134 ซื้อของขวัญ แก้วน้ำพลาสติก และลูกโป่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
135 ซื้อข้าวไข่เจียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
136 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
137 ซื้อของขวัญ แก้วน้ำพลาสติก และลูกโป่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
138 จ้างจัดเตรียมเครื่องเสียงและเวทีการแสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
139 ซื้อของขวัญ แก้วน้ำพลาสติก และลูกโป่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
140 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2562
141 ซื้อเครื่องดื่มและขนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
142 จ้างติดสติกเกอร์และฟิล์มรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80 - 7775 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
143 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2562
144 จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขัน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธันวาคม 2562
145 ซื้อหม้อและขั้วแบตเตอรี่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
146 จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80 - 7775 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
147 จ้างซ่อมรถกู้ชีพฉุกเฺฉิน หมายเลขทะเบียน กค 7854 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2562
148 ซื้อเลื่อยยนต์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2562
149 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2562
150 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2562
151 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
152 จ้างซ่่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโคกสูงหมู่ที่ 7 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
153 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
154 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2562
155 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
156 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
157 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2562
158 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2562
159 ซื้อยางมะตอย จำนวน ๒๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2562
160 จ้างดูแลเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลชุมพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
161 วัสดุที่ใช้ในโครงการ 11 พฤศจิกายน 2562
162 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤศจิกายน 2562
163 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤศจิกายน 2562
164 ซื้อยางมะตอย จำนวน 200 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2562
165 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน(สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตเทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
166 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
167 จ้างตรวจสภาพระยะทางและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 8941 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562