ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลหารเทา
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางสะพานสูง-ส้านทอง หมู่ที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก  25 ตุลาคม 2564
2 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่พักสงฆ์ป่าเขาวงค์ทับไคร โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนหมี-เขาวงค์ หมู่ที่ 4,10  11 ตุลาคม 2564
3 ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 คัน  5 ตุลาคม 2564
4 จ้างเหมาบริการจัดระเบียบยานพาหนะตลาดนัดเทศบาลตำบลหารเทา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
5 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
6 จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย (ประจำรถขยะ) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
7 จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย (ประจำรถขยะ) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
8 จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย (ประจำรถขยะ) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
9 จ้างเหมาบริการดูแลความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลาดนัดเทศบาลตำบลหารเทา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
10 จ้างเหมาบริการพนักงานฆ่าโค ประจำโรงฆ่าสัตว์ (โค) เทศบาลตำบลหารเทา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
11 จ้างเหมาบริการดูแลความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลาดนัดเทศบาลตำบลหารเทา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
12 จ้างเหมาบริการพนักงานตรวจโรคสัตว์ ประจำโรงฆ่าสัตว์ (โค) เทศบาลตำบลหารเทา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
13 ซื้อน้ำดื่ม ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
14 จ้างเหมาบริการลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
15 จ้างเหมาบริการดูแลความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลาดนัดเทศบาลตำบลหารเทา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
16 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
17 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
18 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
19 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
20 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
21 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที.รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร สำหรับภาคเรียนที่ 1/2564 จำนวน 19,120 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
22 จ้างโครงการซ่อมแซมฝ้าเพดาน ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดห้วยเรือ (ควนเผยอ 2) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
23 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
24 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
25 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ 011-50-0001 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
26 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
27 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
28 วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ  9 กันยายน 2564
29 จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 442-57-0002 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
30 จ้างถ่ายเอกสารสำนวนการสอบสวนวินัยร้ายแรง จำนวน 30 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
31 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
32 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
33 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
34 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ 002-48-0001 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
35 ซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
36 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางสะพานสูง-ส้านทอง หมู่ที่ 4  6 กันยายน 2564
37 จ้างทำตรายาง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
38 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
39 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
40 จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
41 จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
42 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
43 ซื้อรถบรรบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 คัน  6 สิงหาคม 2564
44 เช่าต่อสัญญาเช่าและดูแลเว็ปไซต์ เทศบาลตำบลหารเทา (www.harnthao.go.th) ประจำปี 2564 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
45 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
46 จ้างจ้างทำตรายาง จำนวน 9 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
47 จ้างเหมาพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย (ประจำรถขยะ) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
48 จ้างเหมาบริการพนักงานตรวจโรคสัตว์ ประจำโรงฆ่าสัตว์ (โค) เทศบาลตำบลหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
49 จ้างเหมาบริการพนักงานฆ่าโค ประจำโรงฆ่าสัตว์ (โค) เทศบาลตำบลหารเทา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
50 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
51 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
52 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
53 จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย (ประจำรถขยะ) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
54 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
55 จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย (ประจำรถขยะ) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
56 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
57 จ้างทำพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
58 ซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
59 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
60 จ้างทำตรายาง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
61 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
62 จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคลองหารเทา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
63 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรืิอการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
64 จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 442-57-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
65 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 60 ครัวเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
66 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 ขนาด 2.50x5.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
67 จ้างซ่อมรถกระเช้า หมายเลขครุภัณฑ์ 012-55-0001 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
68 ซ่อมเปลี่ยนกุญแจประตูบานเลื่อน จำนวน 4 ชุด  21  มิถุนายน  2564
69 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
70 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ 011-50-0001 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
71 จ้างทำความสะอาดผ้าม่าน จำนวน 37 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
72 ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  มิถุนายน  2564
73 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโหนดหมู่-ทุ่งขุนหลวง หมู่ที่ 9 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  มิถุนายน  2564
74 ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  มิถุนายน  2564
75 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-52-0008 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
76 ซื้อโครงการซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร สำหรับปิดภาคเรียนพิเศษ จำนวน 17,208 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2564
77 ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร สำหรับภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2564
78 ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร สำหรับภาคเรียนที่ 2/2563  14  มิถุนายน  2564
79 ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร สำหรับภาคเรียนที่ 1/2564  14  มิถุนายน  2564
80 ซื้อโครงการซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร สำหรับดำเนินโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม จำนวน 29,928 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
81 โครงการซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร สำหรับปิดภาคเรียนพิเศษ จำนวน 17,208 กล่อง  9  มิถุนายน  2564
82 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขคุรภัณฑ์ 420-60-0023 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
83 จ้างซ่อมรถลำเลียงน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ 006-55-0001 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
84 จ้างซ่อมรถลำเลียงน้ำ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
85 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
86 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ฉีดวัคซีนโควิด 19 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
87 จ้างโครงการซ่อมแซมคอสะพานถนนสายหารเทา-หารกง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
88 ซื้อโครงการซื้อวัสดุดินลูกรังซ่อมแซมถนนเทศบาลตำบลหารเทา หมู่ที่ 1,4,8,10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
89 จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่ามูลฝอยและค่าธรรมเนียมตลาดนัด จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
90 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่การคลัง จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
91 จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย(ประจำรถขยะ) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
92 จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย (ประจำรถขยะ) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
93 จ้างเหมาบริการ ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
94 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
95 จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่สำรวจ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
96 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 480-62-0028 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
97 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0029 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
98 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
99 จ้างเหมาจ้างบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
100 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
101 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
102 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโหนดหมู่-ทุ่งขุนหลวง หมู่ที่ 9 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 เมษายน 2564
103 ซื้อวัสดุคอมพพิวเตอร์ จำนวน 8 รานการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
104 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
105 จ้างทำตรายาง จำนวน 13 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
106 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค อาหาร และเครื่องดื่ม จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
107 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 800 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
108 ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร สำหรับภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
109 ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 เมษายน 2564
110 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร สำหรับภาคเรียนที่ 2/2563  7 เมษายน 2564
111 จ้างเหมาบริการพพนักงานตรวจโรคสัตว์ ประจำโรงฆ่าสัตว์ (โค) เทศบาลตำบลหารเทา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
112 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
113 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่การคลัง จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
114 จ้างเหมาบริการด้านโภชนาการ อนามัยและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
115 จ้างเหมาบริการจัดระเบียบยานพาหนะตลาดนัดเทศบาลตำบลหารเทา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
116 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
117 จ้างเหมาบริการ ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
118 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ (ศพอส.) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
119 จ้างเหมาบริการดูแลสวนสาธารณะ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
120 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
121 จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่สำรวจ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
122 จ้างเหมาบริการพนักงานดูแลความเรียบร้อย ประจำตลาดนัดเทศบาลตำบลหารเทา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
123 จ้างจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่่ามูลฝอยและค่าธรรมเนียมตลาดนัด จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
124 จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
125 จ้างจัดสถานที่และทำความสะอาดหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 12 หน่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
126 ซื้อบัตรเลือกตั้ง,บัตรทาบผู้พิการทางสายตาและบัตรตัวอย่างการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
127 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
128 ซื้อวัสดุ โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นสำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
129 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ 41-036 สายคลองเรือ-ไทรพอนตก หมู่ที่ 8 บ้านคลองเรือ ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 มีนาคม 2564
130 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
131 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
132 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
133 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-41-0001 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
134 ซื้อสายดับเพลิงผ้าใบสีแดง ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 30 เมตร จำนวน 2 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
135 จ้างซ่อมรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขครุภัณฑ์ 026-55-0001 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
136 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโหนดหมู่-ทุ่งขุนหลวง หมู่ที่ 9 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 มีนาคม 2564
137 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านและบาดาลขนาดกลาง ขนาด 20 ลบ.ม. หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 มีนาคม 2564
138 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งขุนหลวง-หารกง หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 มีนาคม 2564
139 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกเหล็ก-ควนน้อย หมู่ที่ 11,6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 มีนาคม 2564
140 ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 มีนาคม 2564
141 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในบ้านคลองเรือ (ช่วงแยกซ้าย กม.0+133) หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 มีนาคม 2564
142 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยมัรตับ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 มีนาคม 2564
143 จ้างทำคัทเอ้าท์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
144 จ้างซ่อมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
145 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Canon รุุ่น image RUNNER 2525 จำนวน 2 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
146 จ้างทำป้ายบอร์ดปิดประกาศและป้ายปิดแบบขีดคะแนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
147 จ้างโครงการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณสวนสาธารณะและอาคารอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
148 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสายหารเทา-ต้นกอ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 มีนาคม 2564
149 ซื้อตลับหมึก Printronlx 8000 จำนวน 1 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
150 ซื้อจัดซื้อวัสดุดินลูกรังถมซ่อมแซมถนนสายคลองควาย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
151 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังถมซ่อมแซมถนนายไทรพอน-ห้วยเรือ หมู่ที่ 8 โดยจัดซื้อวัสดุดินลูกรัง จำนวน 30 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
152 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกเหล็ก-ควนน้อย หมู่ที่ 11,6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กุมภาพันธ์ 2564
153 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในบ้านคลองเรือ (ช่วงแยกซ้าย กม.0+133) หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กุมภาพันธ์ 2564
154 จ้างทำตรายาง จำนวน 3 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
155 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
156 ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กุมภาพันธ์ 2564
157 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกเหล็ก-ควนน้อย หมู่ที่ 11,6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กุมภาพันธ์ 2564
158 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยมัรตับ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กุมภาพันธ์ 2564
159 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยมัรตับ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กุมภาพันธ์ 2564
160 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งขุนหลวง-หารกง หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กุมภาพันธ์ 2564
161 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในบ้านคลองเรือ (ช่วงแยกซ้าย กม.0+133) หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กุมภาพันธ์ 2564
162 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ 011-50-0001 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
163 ซื้อแบตเตอร์รี่รถบรรทุกน้ำดับเพลิง จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
164 ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กุมภาพันธ์ 2564
165 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านและบาดาลขนาดกลาง ขนาด 20 ลบ.ม. หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กุมภาพันธ์ 2564
166 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งขุนหลวง-หารกง หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กุมภาพันธ์ 2564
167 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านและบาดาลขนาดกลาง ขนาด 20 ลบ.ม. หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กุมภาพันธ์ 2564
168 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดหารเทา สังกัดเทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 กุมภาพันธ์ 2564
169 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-62-0002 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
170 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านและบาดาลขนาดกลาง ขนาด 20 ลบ.ม. หมู่ที่ 7  10 กุมภาพันธ์ 2564
171 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
172 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
173 เช่าเช่าเต็นท์เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการรับสมัครรับเลือกตั้ง ขนาด 5x12 เมตร จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
174 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
175 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
176 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
177 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
178 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
179 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ 41-036 สายคลองเรือ-ไทรพอนตก หมู่ที่ 8 บ้านคลองเรือ ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 มกราคม 2564
180 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลด้านพัสดุ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
181 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลขนาด O 6 นิ้ว สำนักงานเทศบาลตำบลหารเทา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
182 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านหารเทาออก หมู่ที่ 2 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึก 80 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
183 จ้างโครงการปรับแต่งผิวจราจรถนนภายในเทศบาลตำบลหารเทา หมู่ที่ 1-11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
184 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านควนน้อย หมู่ที่ 6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึก 80 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
185 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านหารเทาออก หมู่ที่ 2 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึก 80 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
186 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านหารเทาออก หมู่ที่ 2 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึก 80 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
187 จ้างโครงการขุดลอกวัชพืชคูระบายน้ำสายหารไม้แก่น-โรงฆ่าสัตว์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
188 จ้างโครงการขุดลอกวัชพืชคูระบายน้ำสายหารไม้แก่น-สายกลาง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
189 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
190 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดหารเทา สังกัดเทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 มกราคม 2564
191 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดหารเทา สังกัดเทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 มกราคม 2564
192 จ้างโครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนสายทะเลเหมียง-พรุคอกหมู หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
193 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยในทอน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
194 จ้างโครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนสายหน้่าโรงเรียนบ้านทะเลเหมียง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
195 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านพักครู หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
196 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังปรับปรุงถนนสายรอบหารไม้แก่น หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
197 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังปรับปรุงถนนสายซอยไอร์สโตน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
198 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังปรับปรุงถนนสายบ่อปลา-บาลาย หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
199 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังปรับปรุงถนนสายคอควน-ฝายสะพานกลิ้ง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
200 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังปรับปรุงถนนสายทุ่งลานนาค หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
201 ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 มกราคม 2564
202 จ้างซ่อมเครื่อวคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0025 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
203 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
204 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังปรับปรุงถนนสายเคี่ยมปาง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
205 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังปรังปรุงถนนสายสะพานปากนา-โคกทราย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
206 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังปรับปรุงถนนสายป่าช้า-ห้วยเรือใน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
207 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังปรับปรุงถนนสายทะเลเหมียง-คลองท่่อ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
208 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังปรับปรุงถนนสายซอยแก้วมาอุทิศ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
209 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายควนหมี-เขาวงค์ ที่พักสงฆ์ป่าเขาวงค์ทับไคร หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 มกราคม 2564
210 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังปรับปรุงถนนสายรอบหารน้ำดำ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
211 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังซ่อมแซมถนนภายในเทศบาลตำบลหารเทา หมู่ที่ 1-11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
212 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังปรับปรุงถนนสายต้นปาบ-ม่วงทวน หมู่ที่ 11,3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
213 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังปรับปรุงถนนสายควนตอ-คลองท่อ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
214 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังปรับปรุงถนนสายทุ่งแจ้คงพูลอุทิศ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
215 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อเคียวเซร่า TK410 จำนวน 1 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
216 จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลชครุภัณฑ์ 420-52-0011 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
217 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ 41-036 สายคลองเรือ-ไทรพอนตก หมู่ที่ 8 บ้านคลองเรือ ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 มกราคม 2564
218 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ 41-036 สายคลองเรือ-ไทรพอนตก หมู่ที่ 8 บ้านคลองเรือ ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 มกราคม 2564
219 จ้างเหมาบริการดูแลความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลาดนัด จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
220 ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 ธันวาคม 2563
221 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัสยิดบ้านม่วงทวน เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
222 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 9 บ้านโหนดหมู่ ตำบลหารเทา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 ธันวาคม 2563
223 ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 ธันวาคม 2563
224 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสายหารเทา-ต้นกอ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 ธันวาคม 2563
225 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดทุ่งขุนหลวงนิมิต เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
226 จ้างทำป้ายไวนิล พร้อมกรอบไม้ ขนาด 0.601.00 เมตร จำนวน 10 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
227 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหารเทา (บ้านคลองเรือ) เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
228 ซื้อชุุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านม่วงทวน เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
229 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
230 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งขุนหลวงนิมิต เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
231 จ้างโครงการชุดลอกวัชพืชคูระบายน้ำริมถนนสายบ้านหารเทาออก หมู่่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
232 จ้างโครงการขุอลอกวัชพืชคูระบายน้ำริมถนนสายบ้านทะเลเหมียงนอก-พรุคอกหมู หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
233 จ้างโครงการขุดลอกวัชพืชคูระบายน้ำริมถนนหารเทา-ต้นกอ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
234 จ้างโครงการขุดลอกวัชพืชคูระบายน้ำริมถนนซอยนายขำ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
235 จ้างโครงการขุดลอกวัชพืชคูระบายน้ำริมถนนสายหารเทาออก หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
236 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายควนหมี-เขาวงค์ ที่พักสงฆ์ป่าเขาวงค์ทับไคร หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 ธันวาคม 2563
237 จ้างโครงการขุดลอกวัชพืชคูระบายน้ำริมถนน คสล.สายโคกเนียน-ม่วงสูง หมู่ที่ 1 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
238 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายควนหมี-เขาวงค์ ที่พักสงฆ์ป่าเขาวงค์ทับไคร หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 ธันวาคม 2563
239 จ้างโครงการขุดลอกวัชพืชคูระบายน้ำริมถนนสายบ้านส้านทอง-สะพานสูง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
240 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 8 บ้านคลองเรือ ตำบลหารเทา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 ธันวาคม 2563
241 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
242 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
243 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 28 รา่ยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
244 ซื้อหมึกแคนนอน 325 เทียบเท่า จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
245 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
246 ซื้อถุงยังชีพ ปลากระป๋องในซอสมะเขือเทศ จำนวน 33,000 กระป๋อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
247 ซื้อถุงยังชีพ ข้าวสารหอมมะลิใหม่ ถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวน 6,600 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
248 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-62-0002 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
249 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ 011-50-0001 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2563
250 จ้างซ่อมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 80-7252 พัทลุง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
251 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
252 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขครุภัณฑ์ 006-55-0001 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
253 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
254 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสายหารเทา-ต้นกอ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 พฤศจิกายน 2563
255 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 9 บ้านโหนดหมู่ ตำบลหารเทา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 พฤศจิกายน 2563
256 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 8 บ้านคลองเรือ ตำบลหารเทา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 พฤศจิกายน 2563
257 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสายหารเทา-ต้นกอ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 พฤศจิกายน 2563
258 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 8 บ้านคลองเรือ ตำบลหารเทา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 พฤศจิกายน 2563
259 จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมสภาเทศบาลตำบลหารเทา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 พร้อมเข้าเล่ม จำนวน 22 แฟ้ม ๆ ละ 456 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2563
260 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 9 บ้านโหนดหมู่ ตำบลหารเทา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 พฤศจิกายน 2563
261 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
262 จ้างพิมพ์ใบเสร็จค่าธรรมเนียมตลาดนัดและใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2563
263 ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 คัน  20 ตุลาคม 2563
264 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร สำหรับภาคเรียนที่ 1/2563 จำนวน 10,835 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2563
265 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดหารเทา สังกัดเทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 หลัง  11 ตุลาคม 2563
266 ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร สำหรับภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2563
267 จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย (ประจำรถขยะ) จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2563
268 จ้างเหมาพนักงานขับรถกู้ชีพ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
269 จ้างเหมาบริการช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
270 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่ามูลฝอยและค่าธรรมเนียมตลาดนัด จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
271 จ้างเหมาบริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
272 จ้างเหมาบริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
273 จ้างจ้างเหมาบริการดูและสวนสาธารณะ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
274 จ้างจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
275 จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
276 จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนมูลฝอย (ประจำรถขยะ) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
277 จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนมูลฝอย (ประจำรถขยะ) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
278 จ้าง้เหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
279 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
280 จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนมูลฝอย (ประจำรถขยะ) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
281 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถกู้ชีพ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
282 จ้างจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
283 จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถกู้ชีพ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
284 จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถกู้ชีพ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
285 จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถกู้ชีพ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
286 จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถกู้ชีพ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
287 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถกู้ชีพ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
288 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
289 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเด็กรักษาวัสดุครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหารเทา (ศูนย์อัจฉริยะ) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
290 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
291 ซื้อน้ำดื่มเพื่อบริการประชาขน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
292 จ้าง้เหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
293 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการเงินของกองคลัง จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
294 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการศึกษาระบบสารสนเทศ (LEC) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
295 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
296 จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถกู้ชีพ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
297 จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถกู้ชีพ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
298 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสายหารเทา-ต้นกอ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 กันยายน 2563
299 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
300 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
301 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลด้านพัสดุ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
302 จ้างโครงการขุดลอกวัชพืชอ่างเก็บน้ำหารไม้แก่น หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
303 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางโคกเหล็ก-ควนน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
304 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
305 จ้างโครงการขุดลอกสถานีรถไฟหารเทา-มาบก๊กน้ำ หมู่ที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
306 จ้าง้โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำหนองหารเทา-ปากหารไม้แก่น หมู่ที่ 11-3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
307 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำเลียบถนนสายหารเทา-โคกเหล็ก หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
308 จ้างโครงการซ่อมแซมฝายห้วยหลุมพี หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
309 จ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่ตลาดนัดริมราง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
310 จ้างโครงการขุดลอกคลองหารไม้แก่น-ปากหลา หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
311 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังถมซ่อมแซมถนนสายอนามัยทุะเลเหมียง-ห้วยเรือ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
312 ซื้อครุภัรฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
313 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
314 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
315 จ้างโครงการขุดลอกคลองหารไม้แก่น (ท้ายหารไม้แก่น-ฝายแบ่งแนวเขต ทต.หารเทา) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
316 จ้างโครงการขุดลอกวัชพืชหนองหารเทา หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
317 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังถมซ่อมแซมถนนสายปากนา-โคกทราย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
318 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังซ่อมแซมถนนสายทะเลเหมียง-พรุคอกหมู หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
319 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสายหารเทา-ต้นกอ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กันยายน 2563
320 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสายหารเทา-ต้นกอ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กันยายน 2563
321 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
322 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 12 รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
323 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
324 ซื้อวัสดุสำหรับโครการประเพณีซักพระ ประจำปี 2563 จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
325 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขครุภัณฑ์ 002-48-0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
326 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโหนดหมู่-ทุ่งขุนหลวง หมู่ที่ 9 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 กันยายน 2563
327 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหารเทา-หารกง หมู่ที่ 9 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 กันยายน 2563
328 จ้างซ่มรถบรรทุกนำ้ดับเพลิง หมายเลขครุภัณฑ์ 006-55-0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
329 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-55-0003 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
330 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
331 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
332 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
333 ซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
334 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหารเทา-หารกง หมู่ที่ 9 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 สิงหาคม 2563
335 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโหนดหมู่-ทุ่งขุนหลวง หมู่ที่ 9 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 สิงหาคม 2563
336 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหารเทา-หารกง หมู่ที่ 9 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 สิงหาคม 2563
337 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโหนดหมู่-ทุ่งขุนหลวง หมู่ที่ 9 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 สิงหาคม 2563
338 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
339 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
340 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
341 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
342 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
343 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
344 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโหนดหมู่-ทุ่งขุนหลวง หมู่ที่ 9 ตำบลหารเทา  18 สิงหาคม 2563
345 จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลหารเทา ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
346 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสายหารเทา-ต้นกอ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 สิงหาคม 2563
347 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2563
348 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2563
349 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2563
350 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2563
351 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวนย 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2563
352 จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อย จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
353 จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
354 จ้างประกอบอาหารกลางวัน+อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
355 ซื้อวัสดุประกอบการอบรม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
356 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
357 จ้างซ่ออมรถบรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ 011-50-0001 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
358 เช่าต่อสัญญาเช่าและดูแลเว็ปไซต์ เทศบาลตำบลหารเทา (www.harnthao.go.th) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
359 จ้างต่อสัญญาเช่าและดูแลเว็บไซต์ เทศบาลตำบลหารเทา (www.harnthao.go.th) ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
360 จ้างต่อสัญญาเช่าและดูแลเว็บไซต์ เทศบาลตำบลหารเทา ( www.harnthao.go.th) ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
361 เช่าต่อสัญญาเช่าและดูแลเว็ปไซต์ เทศบาลตำบลหารเทา (www.harnthao.go.th) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
362 ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
363 อาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี ประจำภาคเรียนที่ 1/2563  25  มิถุนายน  2563
364 จ้างเหมาบริการพนักงานตรวจโรคสัตว์ ประจำโรงฆ่าสัตว์ (โค) เทศบาลตำบลหารเทา จำนวน 1 อัตรา จำนวน 3 เดือน ตั้งแต่เดือน ก.ค.-ก.ย.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
365 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
366 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
367 ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช้ยา วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
368 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
369 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ สำหรับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2563
370 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ในการฉีด จำนวน 700 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
371 จ้างซ่อมแอร์รถยนต์กู้ชีพ หมายเลขครุภัณฑ์ 026-55-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
372 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนน้อย-ม่วงทวน หมู่ที่ 6,3 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 พฤษภาคม 2563
373 จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลหารเทา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
374 จ้างโครงการปรับปรุงห้องประกอบพิธีทางศาสนาอิสลาม หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
375 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายหารหม้อ หมู่ที่ 9 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 เมษายน 2563
376 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
377 ซื้อยางรถบรรทุกขยะ จำนวน6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
378 ซื้อโครงการปรับพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลหารเทา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
379 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
380 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนหมี-เขาวงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 เมษายน 2563
381 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดทุ่งขุนหลวง หมู่ที่ 9 โดยก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายโหนดหมู่ - ทุ่งขุนหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 เมษายน 2563
382 ซื้อหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 4,000 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
383 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด จำนวน 14 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
384 ซื้อหน้ากากอนามัยแบบผ้าจำนวน 4,000 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
385 ซื้อเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 2 รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
386 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนนกหว้า เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
387 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดห้วยเรือ (ควนเผยอ 2) เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
388 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
389 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
390 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
391 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายหารหม้อ หมู่ที่ 9 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 เมษายน 2563
392 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายหารหม้อ หมู่ที่ 9 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 เมษายน 2563
393 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2563
394 โครงการก่อสร้างฝายหารหม้อ หมู่ที่ 9 ตำบลหารเทา  1 เมษายน 2563
395 จ้างเหมาบริการพนักงานตรวจโรคสัตว์ประจำโรงฆ่าสัตว์ (โค) เทศบาลตำบลหารเทา จำนวน 1 อัตรา จำนวน 3 เดือน ตั้งแต่เดือน เมษายน 2563-มิถุนายน 2563 (ชำระเงิน 1 เดือน/ครั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
396 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดทุ่งขุนหลวง หมู่ที่ 9 โดยก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายโหนดหมู่ - ทุ่งขุนหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 มีนาคม 2563
397 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนหมี-เขาวงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 มีนาคม 2563
398 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนหมี-เขาวงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 มีนาคม 2563
399 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดทุ่งขุนหลวง หมู่ที่ 9 โดยก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายโหนดหมู่ - ทุ่งขุนหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 มีนาคม 2563
400 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
401 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดทุ่งขุนหลวง หมู่ที่ 9 โดยก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายโหนดหมู่ - ทุ่งขุนหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 มีนาคม 2563
402 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนหมี-เขาวงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 มีนาคม 2563
403 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด 200 ซีซี ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวน 40,040 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
404 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดทุ่งขุนหลวง หมู่ที่ 9 โดยก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายโหนดหมู่ - ทุ่งขุนหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 มีนาคม 2563
405 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนหมี-เขาวงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 มีนาคม 2563
406 จ้างโครงการเกรดปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-11 (เกรดแต่งผิวจราจร) ตำบลหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
407 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนน้อย-ม่วงทวน หมู่ที่ 6,3 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 มีนาคม 2563
408 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับโครงการส่งเสริมอาชีพ หลักสูตร การตัดเย็บหน้ากากอนามัยจากผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
409 ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น แบบถังคว่ำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
410 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนน้อย-ม่วงทวน หมู่ที่ 6,3 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 มีนาคม 2563
411 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนน้อย-ม่วงทวน หมู่ที่ 6,3 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 มีนาคม 2563
412 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ 011-50-0001 จำนวน 14 รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
413 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2563
414 ซื้อโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลตำบลหารเทาหมู่ที่ 7 ตำบลหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
415 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
416 ซื้อโครงการปรับปรุงพื้นที่เพื่อขยายศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดหารเทา หมู่ที่ 7 ตำบลหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
417 จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายมาบก๊กน้ำ หมู่ที่8 ตำบลหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
418 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังถมซ่อมแซมถนนสายทุ่งลานนาค หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
419 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
420 จ้างรถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขครุภัณฑ์ 002-48-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
421 จ้างซ่อมระบบหอกระจายข่าวไร้สายอัตโนมัติ หมายเลขครุภัณฑ์ 111-57-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2563
422 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านหารเทา-โคกเหล็ก-ม่วงทวน หมู่ที่11,3 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 มกราคม 2563
423 จ้างโครงการก่อสร้างป้ายตลาดนัดริมราง หมู่ที่ื 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2563
424 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังซ่อมแซมถนนสายป่าช้า-ควนน้อย หมู่ที่ 11,6 ตำบลหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2563
425 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังซ่อมแซมถนนสายสะพานสูง-ส้านทอง หมู่ที่ 4 ตำบลหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
426 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนหมี-เขาวงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลหารเทา  17 มกราคม 2563
427 ซื้อโครงการส่งเสริมตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจตลาดนัดริมราง หมู่ที่ 7 ตำบลหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2563
428 จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายสี่แยกควนดิน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2563
429 ซื้อโครงการจัดซื้อดินลูกรังปรับปรุงถนนสายทะเลเหมียง-พรุคอกหมู หมู่ที่ 5 ตำบลหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2563
430 ซื้อโครงการจัดซื้อดินลูกรังปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งทุกสายในตำบลหารเทา หมู่ที่ 1-11 ตำบลหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2563
431 จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น 3 ถนนสายในทอน หมู่ที่3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2563
432 จ้างพิมพ์ใบเสร็จค่าธรรมเนียมตลาดนัดและค่ามูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
433 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
434 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านหารเทา-โคกเหล็ก-ม่วงทวน หมู่ที่11,3 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 มกราคม 2563
435 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านหารเทา-โคกเหล็ก-ม่วงทวน หมู่ที่11,3 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 มกราคม 2563
436 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านหารเทา-โคกเหล็ก-ม่วงทวน หมู่ที่11,3 ตำบลหารเทา  13 มกราคม 2563
437 ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรี จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
438 ซื้อวัสดุ และอุปกรณ์ต่าง ๆจำนวน 9 รายการ สำหรับโครงการวันเด็ก ( ประจำปี 2563 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
439 ซื้อของขวัญของรางวัล จำนวน 5 รายการ สำหรับโครงการวันเด็ก( ประจำปี 2563 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
440 จ้างทำอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
441 ซื้ออาหารว่าง และเครื่องดื่ม พร้อมอุปกรณ์ สำหรับโครงการวันเด็ก ( ประจำปี 2563 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
442 จ้างทำอาหาร โครงการวันเด็ก (ประจำปี 2563 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
443 ซื้อวัสดุินลูกรังถมซ่อมแซมคอสะพานห้วยเคี่ยม หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
444 ซื้อวัสดุดินลูกรัง ถมซ่อมแซมไหล่ทางถนน คสล.สายกุโบร์ หมุ่ที่3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
445 ซื้อวัสดุดินลูกรังถมซ่อมแซมไหล่ทางถนน คสล.สายกุโบร์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
446 ซื้อวัสดุดินลูกรังถมซ่อมแซมคอสะพานหนองคูว่าว หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
447 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
448 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2562
449 ซื้อโครงการเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2562
450 จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2562
451 จ้างเหมาบริการพนักงานตรวจโรคสัตว์ ประจำโรงฆ่าสัตว์ (โค) เทศบาลตำบลหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2562
452 ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2562
453 จ้างซ่อมรถบรรทุกนำ้ดับเพลิง หมายเลขครุภัณฑ์ 006-55-0001 เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2562
454 จ้างเหมาเช่าเต็นท์ เก้าอี้และผ้าคลุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2562
455 จ้างจัดสถานที่พร้อมผูกผ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2562
456 จ้างเต็นท์ เก้าอี้และผ้าคลุม สำหรับโครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2562
457 จ้างตกแต่งสถานที่พร้อมผูกผ้าโครงการพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2562
458 ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับโครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2562
459 จ้างพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ธันวาคม 2562
460 จ้างโครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ธันวาคม 2562
461 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2562
462 จ้างขุดลอกคลองสายหารไม้แก่น-สายโรงฆ่าสัตว์-สะพานช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤศจิกายน 2562
463 จ้างขุดลอกคลองสายหารไม้แก่น-สายกลาง-สะพานช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤศจิกายน 2562
464 จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับโครงการเมาลิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2562
465 จ้างโครงการขุดลอกคลองสายหารไม้แก่น (ท้ายหารไม้แก่น-ฝายแบ่งแนวเขต ทต.หารเทา) หมู่ที่ 3 ตำบลหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤศจิกายน 2562
466 จ้างโครงการขุดลอกวัชพืชคูระบายน้ำเลียบถนนสายหารเทา-หารกง หมู่ที่ 9 ตำบลหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤศจิกายน 2562
467 จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำหนองชุมเห็ด หมู่ทีี 6 ตำบลหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤศจิกายน 2562
468 จ้างโครงการขุดลอกคลองสายหารไม้แก่น (ท้ายหารไม้แก่น-ฝายแบ่งแนวเขต ทต.หารเทา) หมู่ที่ 3 ตำบลหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤศจิกายน 2562
469 จ้างโครงการขุดลอกคลองสายหารไม้แก่น (ท้ายหารไม้แก่น-ฝายแบ่งแนวเขต ทต.หารเทา) หมู่ที่ 3 ตำบลหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤศจิกายน 2562
470 จ้างโครงการขุดลอกวัชพืชคูระบายน้ำเลียบถนนสายหารเทา-หารกง หมู่ที่ 9 ตำบลหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤศจิกายน 2562
471 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 28รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2562
472 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2562
473 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2562
474 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤศจิกายน 2562
475 ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี สำหรับเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2562
476 อาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี สำหรับเปิดภาคเรียนที่ 2/2562  29 ตุลาคม 2562
477 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2562
478 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ตุลาคม 2562
479 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ตุลาคม 2562
480 จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์กู้ชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
481 จ้างจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำรถกู้ชีพ (คนที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
482 ซื้อนำ้ดื่มเพื่อบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
483 จ้างางเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำรถกู้ชีพ (คนที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
484 จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานตรวจโรคสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
485 จ้างจ้างเหมาบริการขับรถกู้ชีพ ทะเบียน กง 8696 พัทลุง (คนที่ 1 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
486 จ้างางเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำรถกู้ชีพ (คนที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
487 จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายหารเทา-หูแร่ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
488 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหารเทา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
489 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาต้นไทร หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 กันยายน 2562
490 จ้างขุดลอกคลองระบายน้ำสายหลังสถานีรถไฟหารเทา หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
491 จ้างขุดลอกคลองสายหนองหาร-บ่อทราย (ช่วงสะพานแคง) หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
492 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำข้างวัดทุ่งขุนหลวง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
493 ซื้อวัสดุดินลูกรักถมถนนสายโคกปาบ-ประปา กอ.รมน.6/8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
494 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำสายหลังสถานีรถไฟหารเทา หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
495 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำ คสล.ข้างวัดหารเทา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
496 จ้างทำโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องสักการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
497 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาต้นไทร หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กันยายน 2562
498 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาต้นไทร หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กันยายน 2562
499 ประกวดราคาซื้อซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 กันยายน 2562
500 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี สำหรับปิดภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
501 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขครุภัณฑ์ 002-48-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
502 อาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี สำหรับปิดภาคเรียนที่ 1/2562  11 กันยายน 2562
503 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
504 ซื้อวัสดุชักพระ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
505 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
506 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
507 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
508 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
509 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน สำหรับโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กันยายน 2562
510 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน และอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กันยายน 2562
511 ซื้อซื้อหินถม 3-4 และดินลูกรังปรับพื้นที่บริเวณตลาดนัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กันยายน 2562
512 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2562
513 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2562
514 ประกวดราคาซื้อซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 สิงหาคม 2562
515 จ้างทำโต๊ะหมู่ประดิษฐ์ฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องสักการะ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2562
516 ประกวดราคาซื้อซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 สิงหาคม 2562
517 จ้างประกอบอาหารกลางวัน+อาหารว่างและเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2562
518 ซื้อวัสดุสำหรับการฝึกอบรม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2562
519 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
520 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 43 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
521 จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2562
522 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2562
523 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2562
524 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2562
525 ยางรถ ยี่ห้อ บริดสโตน 700-R16/R200 จำนวน 4 เส้น  5 สิงหาคม 2562
526 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
527 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโคกเกาะหมาก หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 กรกฎาคม 2562
528 ซื้อวัสดุสำหรับโครงการโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
529 จ้างประกอบอาหารกลางวัน+อาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
530 จ้างซ่อมแซมห้องนำ้ในสำนักงานเทศบาล อาคารอเนกประสงค์ และตลาดนัดนิมรางหารเทาชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2562
531 จ้างดูดสิ่งปฏิกูลโรงฆ่าสัตว์ (โค) บ้านม่วงทวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2562
532 ซื้ออาหารกลางวัน เครื่องดื่ม พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2562
533 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโคกเกาะหมาก หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 กรกฎาคม 2562
534 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโคกเกาะหมาก หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 กรกฎาคม 2562
535 เช่าเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2562
536 จ้างทำสนามกรีฑา (ตัดหญ้าตีเส้นลู่วิ่ง 8 ลู่ ระยะทาง 400 เมตร พร้อมอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2562
537 จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานตรวจโรคสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2562
538 จ้างคณะกรรมการตัดสินกีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล และเปตอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2562
539 ซื้ออาหารว่าง+เครื่องดื่มและอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2562
540 เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์อื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2562
541 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำ คสล.ถนนสายหารเทา-ป่าบาก หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2562
542 ซื้ออาหารว่าง+เครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2562
543 ซื้อเสื้อกีฬาพร้อมกรีนและอุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2562
544 ซื้อถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2562
545 จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านทะเลเหมียง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2562
546 จ้างทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติ ขนาด 4.8010.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2562
547 เช่ารถตู้ 2 คัน จำนวน 2 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2562
548 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2562
549 ซื้อเสื้อกีฬาพร้อมสกีนและถ้วยรางวัล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2562
550 ซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2562
551 เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เพื่อใช้สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2562
552 ซื้อโครงการจัดซื้อดินลูกรังปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งทุกสายในตำบลหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2562
553 ซื้ออาหารกลางวัน+อาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2562
554 อาหารว่าง+เครื่องดื่ม สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนฯ จำนวน 11 รายการ  12  มิถุนายน  2562
555 เช่าเครื่องขยายเสียง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2562
556 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล, เบนซิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2562
557 จ้างประกอบอาหารกลางวัน+อาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2562
558 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายหารหม้อ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10  มิถุนายน  2562
559 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-11 (เกรดแต่งผิวจราจร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10  มิถุนายน  2562
560 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2562
561 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2562
562 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ 011-50-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2562
563 ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2562
564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายหารหม้อ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 พฤษภาคม 2562
565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-11 (เกรดแต่งผิวจราจร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 พฤษภาคม 2562
566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายหารหม้อ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 พฤษภาคม 2562
567 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-11 (เกรดแต่งผิวจราจร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 พฤษภาคม 2562
568 ซื้อเครืองอุปโภค บริโภค เพื่อใ้ชในการประกอบพิธีละศีลอดในเดือนรอมฏอน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
569 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าย พร้อมอุปกรณ์ในการฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
570 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหารเทา (บ้านคลองเรือ) หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2562
571 ซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี สำหรับเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2562
572 โครงการอาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี สำหรับเปิดภาคเรียนที่ 1/2562  15 พฤษภาคม 2562
573 โครงการก่อสร้างฝายหารหม้อ หมู่ที่ 9  10 พฤษภาคม 2562
574 จ้างทำโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2562
575 จ้างโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นหารไม้แก่น หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2562
576 จ้างซ่อมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 80-7252 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2562
577 จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม/อาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2562
578 จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม/อาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2562
579 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
580 จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการประเพณีสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
581 จ้างจัดดอกไม้สำหรับโครงการประเพณีสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
582 ซื้ออาหารว่าง+เครื่องดื่ม สำหรับโครงการกิจกรรมป้องกันสาธารณะภัยและอำนวยความสะดวกบนถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
583 ซื้ออาหารว่าง+เครื่องดื่ม จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
584 เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เวที พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
585 เช่าเครื่องเสียงชุดใหญ่และเครื่องดนตรี พร้อมระบบแสง สี บนเวที จำนวน 1 ชุด (2คืน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
586 เช่าเครื่องปั่นไฟ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
587 จ้างรำวงเวียนครก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
588 ซื้อถ้วยรางวัลและสายสะพาย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
589 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างถนนสายหารเทา-ต้นกอ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 เมษายน 2562
590 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2562
591 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2562
592 จ้างเหมาบริการพนักงานตรวจโรคสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2562
593 เช่าอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สู้อนาคต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2562
594 ซื้อของขวัญของรางวัล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2562
595 ซื้ออาหารว่าง+เครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2562
596 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2562
597 ซื้อวัสดุดินลูกรังซ่อมแซมถนนสายทุ่งลานนาค หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2562
598 ซื้อวัสดุดินลูกรังซ่อมแซมถนนสายคอกช้าง-ควนดิน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2562
599 ซื้อวัสดุดินลูกรังซ่อมแซมถนนสายคอกหมู-หูแร่ หมุ่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2562