ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลหารเทา
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย (ประจำรถขยะ) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2564
2 จ้างเหมาบริการ ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2564
3 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่การคลัง จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2564
4 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2564
5 จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่สำรวจ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2564
6 จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่ามูลฝอยและค่าธรรมเนียมตลาดนัด จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2564
7 จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย(ประจำรถขยะ) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2564
8 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 480-62-0028 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2564
9 จ้างเหมาจ้างบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2564
10 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2564
11 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2564
12 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0029 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2564
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2564
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโหนดหมู่-ทุ่งขุนหลวง หมู่ที่ 9 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 เมษายน 2564
15 ซื้อวัสดุคอมพพิวเตอร์ จำนวน 8 รานการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2564
16 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2564
17 จ้างทำตรายาง จำนวน 13 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2564
18 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค อาหาร และเครื่องดื่ม จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2564
19 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 800 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2564
20 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร สำหรับภาคเรียนที่ 2/2563 7 เมษายน 2564
21 ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 เมษายน 2564
22 ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร สำหรับภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2564
23 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ (ศพอส.) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2564
24 จ้างเหมาบริการด้านโภชนาการ อนามัยและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2564
25 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่การคลัง จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2564
26 จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2564
27 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2564
28 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2564
29 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2564
30 จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่สำรวจ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2564
31 จ้างเหมาบริการพนักงานดูแลความเรียบร้อย ประจำตลาดนัดเทศบาลตำบลหารเทา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2564
32 จ้างเหมาบริการพพนักงานตรวจโรคสัตว์ ประจำโรงฆ่าสัตว์ (โค) เทศบาลตำบลหารเทา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2564
33 จ้างจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่่ามูลฝอยและค่าธรรมเนียมตลาดนัด จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2564
34 จ้างเหมาบริการ ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2564
35 จ้างเหมาบริการจัดระเบียบยานพาหนะตลาดนัดเทศบาลตำบลหารเทา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2564
36 จ้างเหมาบริการดูแลสวนสาธารณะ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2564
37 ซื้อวัสดุ โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นสำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2564
38 จ้างจัดสถานที่และทำความสะอาดหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 12 หน่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2564
39 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2564
40 ซื้อบัตรเลือกตั้ง,บัตรทาบผู้พิการทางสายตาและบัตรตัวอย่างการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2564
41 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ 41-036 สายคลองเรือ-ไทรพอนตก หมู่ที่ 8 บ้านคลองเรือ ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 มีนาคม 2564
42 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2564
43 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2564
44 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2564
45 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-41-0001 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2564
46 จ้างซ่อมรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขครุภัณฑ์ 026-55-0001 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2564
47 ซื้อสายดับเพลิงผ้าใบสีแดง ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 30 เมตร จำนวน 2 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2564
48 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโหนดหมู่-ทุ่งขุนหลวง หมู่ที่ 9 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 มีนาคม 2564
49 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกเหล็ก-ควนน้อย หมู่ที่ 11,6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 มีนาคม 2564
50 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านและบาดาลขนาดกลาง ขนาด 20 ลบ.ม. หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 มีนาคม 2564
51 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งขุนหลวง-หารกง หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 มีนาคม 2564
52 ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 มีนาคม 2564
53 จ้างทำคัทเอ้าท์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2564
54 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Canon รุุ่น image RUNNER 2525 จำนวน 2 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2564
55 จ้างซ่อมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2564
56 จ้างทำป้ายบอร์ดปิดประกาศและป้ายปิดแบบขีดคะแนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2564
57 จ้างโครงการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณสวนสาธารณะและอาคารอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2564
58 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสายหารเทา-ต้นกอ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 มีนาคม 2564
59 ซื้อตลับหมึก Printronlx 8000 จำนวน 1 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กุมภาพันธ์ 2564
60 ซื้อจัดซื้อวัสดุดินลูกรังถมซ่อมแซมถนนสายคลองควาย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กุมภาพันธ์ 2564
61 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังถมซ่อมแซมถนนายไทรพอน-ห้วยเรือ หมู่ที่ 8 โดยจัดซื้อวัสดุดินลูกรัง จำนวน 30 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กุมภาพันธ์ 2564
62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกเหล็ก-ควนน้อย หมู่ที่ 11,6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 กุมภาพันธ์ 2564
63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านและบาดาลขนาดกลาง ขนาด 20 ลบ.ม. หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 กุมภาพันธ์ 2564
64 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ 011-50-0001 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กุมภาพันธ์ 2564
65 ซื้อแบตเตอร์รี่รถบรรทุกน้ำดับเพลิง จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กุมภาพันธ์ 2564
66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในบ้านคลองเรือ (ช่วงแยกซ้าย กม.0+133) หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 กุมภาพันธ์ 2564
67 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยมัรตับ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 กุมภาพันธ์ 2564
68 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งขุนหลวง-หารกง หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 กุมภาพันธ์ 2564
69 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านและบาดาลขนาดกลาง ขนาด 20 ลบ.ม. หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 กุมภาพันธ์ 2564
70 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งขุนหลวง-หารกง หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 กุมภาพันธ์ 2564
71 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยมัรตับ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 กุมภาพันธ์ 2564
72 จ้างทำตรายาง จำนวน 3 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กุมภาพันธ์ 2564
73 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในบ้านคลองเรือ (ช่วงแยกซ้าย กม.0+133) หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 กุมภาพันธ์ 2564
74 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกเหล็ก-ควนน้อย หมู่ที่ 11,6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 กุมภาพันธ์ 2564
75 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กุมภาพันธ์ 2564
76 ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 กุมภาพันธ์ 2564
77 ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 กุมภาพันธ์ 2564
78 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-62-0002 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กุมภาพันธ์ 2564
79 เช่าเช่าเต็นท์เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการรับสมัครรับเลือกตั้ง ขนาด 5x12 เมตร จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2564
80 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2564
81 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กุมภาพันธ์ 2564
82 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กุมภาพันธ์ 2564
83 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กุมภาพันธ์ 2564
84 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กุมภาพันธ์ 2564
85 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ 41-036 สายคลองเรือ-ไทรพอนตก หมู่ที่ 8 บ้านคลองเรือ ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มกราคม 2564
86 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลด้านพัสดุ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2564
87 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านหารเทาออก หมู่ที่ 2 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึก 80 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2564
88 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านหารเทาออก หมู่ที่ 2 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึก 80 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2564
89 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลขนาด O 6 นิ้ว สำนักงานเทศบาลตำบลหารเทา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2564
90 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านควนน้อย หมู่ที่ 6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึก 80 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2564
91 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านหารเทาออก หมู่ที่ 2 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึก 80 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2564
92 จ้างโครงการปรับแต่งผิวจราจรถนนภายในเทศบาลตำบลหารเทา หมู่ที่ 1-11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2564
93 จ้างโครงการขุดลอกวัชพืชคูระบายน้ำสายหารไม้แก่น-สายกลาง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2564
94 จ้างโครงการขุดลอกวัชพืชคูระบายน้ำสายหารไม้แก่น-โรงฆ่าสัตว์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2564
95 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มกราคม 2564
96 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดหารเทา สังกัดเทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 มกราคม 2564
97 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดหารเทา สังกัดเทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 มกราคม 2564
98 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านพักครู หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2564
99 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยในทอน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2564
100 จ้างโครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนสายทะเลเหมียง-พรุคอกหมู หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2564
101 จ้างโครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนสายหน้่าโรงเรียนบ้านทะเลเหมียง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2564
102 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังปรับปรุงถนนสายซอยไอร์สโตน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2564
103 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังปรับปรุงถนนสายคอควน-ฝายสะพานกลิ้ง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2564
104 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังปรับปรุงถนนสายรอบหารไม้แก่น หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2564
105 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังปรับปรุงถนนสายบ่อปลา-บาลาย หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2564
106 ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 มกราคม 2564
107 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังปรับปรุงถนนสายทุ่งลานนาค หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2564
108 จ้างซ่อมเครื่อวคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0025 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2564
109 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2564
110 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังปรังปรุงถนนสายสะพานปากนา-โคกทราย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2564
111 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังปรับปรุงถนนสายป่าช้า-ห้วยเรือใน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2564
112 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังปรับปรุงถนนสายทะเลเหมียง-คลองท่่อ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2564
113 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังปรับปรุงถนนสายซอยแก้วมาอุทิศ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2564
114 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังปรับปรุงถนนสายเคี่ยมปาง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2564
115 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายควนหมี-เขาวงค์ ที่พักสงฆ์ป่าเขาวงค์ทับไคร หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มกราคม 2564
116 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังปรับปรุงถนนสายควนตอ-คลองท่อ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2564
117 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังซ่อมแซมถนนภายในเทศบาลตำบลหารเทา หมู่ที่ 1-11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2564
118 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังปรับปรุงถนนสายทุ่งแจ้คงพูลอุทิศ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2564
119 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังปรับปรุงถนนสายรอบหารน้ำดำ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2564
120 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังปรับปรุงถนนสายต้นปาบ-ม่วงทวน หมู่ที่ 11,3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2564
121 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อเคียวเซร่า TK410 จำนวน 1 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2564
122 จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลชครุภัณฑ์ 420-52-0011 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2564
123 จ้างเหมาบริการดูแลความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลาดนัด จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2564
124 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ 41-036 สายคลองเรือ-ไทรพอนตก หมู่ที่ 8 บ้านคลองเรือ ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 มกราคม 2564
125 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ 41-036 สายคลองเรือ-ไทรพอนตก หมู่ที่ 8 บ้านคลองเรือ ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 มกราคม 2564
126 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัสยิดบ้านม่วงทวน เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธันวาคม 2563
127 ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ธันวาคม 2563
128 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 9 บ้านโหนดหมู่ ตำบลหารเทา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ธันวาคม 2563
129 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสายหารเทา-ต้นกอ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ธันวาคม 2563
130 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดทุ่งขุนหลวงนิมิต เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธันวาคม 2563
131 ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ธันวาคม 2563
132 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหารเทา (บ้านคลองเรือ) เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2563
133 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2563
134 ซื้อชุุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านม่วงทวน เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2563
135 จ้างทำป้ายไวนิล พร้อมกรอบไม้ ขนาด 0.601.00 เมตร จำนวน 10 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2563
136 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งขุนหลวงนิมิต เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2563
137 จ้างโครงการขุดลอกวัชพืชคูระบายน้ำริมถนน คสล.สายโคกเนียน-ม่วงสูง หมู่ที่ 1 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธันวาคม 2563
138 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายควนหมี-เขาวงค์ ที่พักสงฆ์ป่าเขาวงค์ทับไคร หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ธันวาคม 2563
139 จ้างโครงการชุดลอกวัชพืชคูระบายน้ำริมถนนสายบ้านหารเทาออก หมู่่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธันวาคม 2563
140 จ้างโครงการขุดลอกวัชพืชคูระบายน้ำริมถนนสายหารเทาออก หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธันวาคม 2563
141 จ้างโครงการขุดลอกวัชพืชคูระบายน้ำริมถนนซอยนายขำ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธันวาคม 2563
142 จ้างโครงการขุดลอกวัชพืชคูระบายน้ำริมถนนสายบ้านส้านทอง-สะพานสูง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธันวาคม 2563
143 จ้างโครงการขุดลอกวัชพืชคูระบายน้ำริมถนนหารเทา-ต้นกอ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธันวาคม 2563
144 จ้างโครงการขุอลอกวัชพืชคูระบายน้ำริมถนนสายบ้านทะเลเหมียงนอก-พรุคอกหมู หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธันวาคม 2563
145 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายควนหมี-เขาวงค์ ที่พักสงฆ์ป่าเขาวงค์ทับไคร หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ธันวาคม 2563
146 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 8 บ้านคลองเรือ ตำบลหารเทา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ธันวาคม 2563
147 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 28 รา่ยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2563
148 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2563
149 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2563
150 ซื้อหมึกแคนนอน 325 เทียบเท่า จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2563
151 ซื้อถุงยังชีพ ข้าวสารหอมมะลิใหม่ ถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวน 6,600 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธันวาคม 2563
152 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-62-0002 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธันวาคม 2563
153 ซื้อถุงยังชีพ ปลากระป๋องในซอสมะเขือเทศ จำนวน 33,000 กระป๋อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธันวาคม 2563
154 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธันวาคม 2563
155 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ 011-50-0001 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤศจิกายน 2563
156 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤศจิกายน 2563
157 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขครุภัณฑ์ 006-55-0001 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤศจิกายน 2563
158 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤศจิกายน 2563
159 จ้างซ่อมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 80-7252 พัทลุง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤศจิกายน 2563
160 จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมสภาเทศบาลตำบลหารเทา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 พร้อมเข้าเล่ม จำนวน 22 แฟ้ม ๆ ละ 456 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2563
161 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสายหารเทา-ต้นกอ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 พฤศจิกายน 2563
162 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสายหารเทา-ต้นกอ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 พฤศจิกายน 2563
163 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 8 บ้านคลองเรือ ตำบลหารเทา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 พฤศจิกายน 2563
164 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 9 บ้านโหนดหมู่ ตำบลหารเทา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 พฤศจิกายน 2563
165 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 8 บ้านคลองเรือ ตำบลหารเทา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 พฤศจิกายน 2563
166 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 9 บ้านโหนดหมู่ ตำบลหารเทา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 พฤศจิกายน 2563
167 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤศจิกายน 2563
168 จ้างพิมพ์ใบเสร็จค่าธรรมเนียมตลาดนัดและใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2563
169 ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 คัน 20 ตุลาคม 2563
170 ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร สำหรับภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ตุลาคม 2563
171 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร สำหรับภาคเรียนที่ 1/2563 จำนวน 10,835 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ตุลาคม 2563
172 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดหารเทา สังกัดเทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 หลัง 11 ตุลาคม 2563
173 จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย (ประจำรถขยะ) จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ตุลาคม 2563
174 จ้างเหมาพนักงานขับรถกู้ชีพ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2563
175 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2563
176 จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถกู้ชีพ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2563
177 จ้าง้เหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2563
178 จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถกู้ชีพ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2563
179 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการศึกษาระบบสารสนเทศ (LEC) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2563
180 จ้าง้เหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2563
181 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการเงินของกองคลัง จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2563
182 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2563
183 ซื้อน้ำดื่มเพื่อบริการประชาขน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2563
184 จ้างเหมาบริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2563
185 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2563
186 จ้างเหมาบริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2563
187 จ้างจ้างเหมาบริการดูและสวนสาธารณะ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2563
188 จ้างจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2563
189 จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2563
190 จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนมูลฝอย (ประจำรถขยะ) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2563
191 จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนมูลฝอย (ประจำรถขยะ) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2563
192 จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนมูลฝอย (ประจำรถขยะ) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2563
193 จ้างเหมาบริการช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2563
194 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่ามูลฝอยและค่าธรรมเนียมตลาดนัด จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2563
195 จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถกู้ชีพ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2563
196 จ้างจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2563
197 จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถกู้ชีพ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2563
198 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเด็กรักษาวัสดุครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหารเทา (ศูนย์อัจฉริยะ) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2563
199 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2563
200 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถกู้ชีพ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2563
201 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถกู้ชีพ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2563
202 จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถกู้ชีพ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2563
203 จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถกู้ชีพ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2563
204 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสายหารเทา-ต้นกอ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 กันยายน 2563
205 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลด้านพัสดุ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2563
206 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2563
207 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2563
208 จ้างโครงการขุดลอกวัชพืชอ่างเก็บน้ำหารไม้แก่น หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2563
209 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางโคกเหล็ก-ควนน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2563
210 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563
211 จ้างโครงการขุดลอกสถานีรถไฟหารเทา-มาบก๊กน้ำ หมู่ที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
212 จ้าง้โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำหนองหารเทา-ปากหารไม้แก่น หมู่ที่ 11-3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
213 จ้างโครงการซ่อมแซมฝายห้วยหลุมพี หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
214 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำเลียบถนนสายหารเทา-โคกเหล็ก หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
215 จ้างโครงการขุดลอกคลองหารไม้แก่น-ปากหลา หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
216 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังถมซ่อมแซมถนนสายอนามัยทุะเลเหมียง-ห้วยเรือ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
217 จ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่ตลาดนัดริมราง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
218 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
219 ซื้อครุภัรฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
220 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
221 จ้างโครงการขุดลอกวัชพืชหนองหารเทา หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
222 จ้างโครงการขุดลอกคลองหารไม้แก่น (ท้ายหารไม้แก่น-ฝายแบ่งแนวเขต ทต.หารเทา) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
223 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังซ่อมแซมถนนสายทะเลเหมียง-พรุคอกหมู หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563
224 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังถมซ่อมแซมถนนสายปากนา-โคกทราย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563
225 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสายหารเทา-ต้นกอ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 กันยายน 2563
226 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสายหารเทา-ต้นกอ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 กันยายน 2563
227 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขครุภัณฑ์ 002-48-0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
228 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
229 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
230 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 12 รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
231 ซื้อวัสดุสำหรับโครการประเพณีซักพระ ประจำปี 2563 จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
232 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหารเทา-หารกง หมู่ที่ 9 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 กันยายน 2563
233 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโหนดหมู่-ทุ่งขุนหลวง หมู่ที่ 9 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 กันยายน 2563
234 จ้างซ่มรถบรรทุกนำ้ดับเพลิง หมายเลขครุภัณฑ์ 006-55-0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2563
235 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
236 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
237 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
238 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-55-0003 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
239 ซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
240 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหารเทา-หารกง หมู่ที่ 9 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 สิงหาคม 2563
241 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโหนดหมู่-ทุ่งขุนหลวง หมู่ที่ 9 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 สิงหาคม 2563
242 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโหนดหมู่-ทุ่งขุนหลวง หมู่ที่ 9 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 สิงหาคม 2563
243 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหารเทา-หารกง หมู่ที่ 9 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 สิงหาคม 2563
244 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
245 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
246 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
247 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2563
248 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2563
249 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 สิงหาคม 2563
250 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโหนดหมู่-ทุ่งขุนหลวง หมู่ที่ 9 ตำบลหารเทา 18 สิงหาคม 2563
251 จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลหารเทา ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 สิงหาคม 2563
252 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสายหารเทา-ต้นกอ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 สิงหาคม 2563
253 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2563
254 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2563
255 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2563
256 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2563
257 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวนย 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 สิงหาคม 2563
258 จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อย จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2563
259 จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2563
260 ซื้อวัสดุประกอบการอบรม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563
261 จ้างประกอบอาหารกลางวัน+อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563
262 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2563
263 จ้างต่อสัญญาเช่าและดูแลเว็บไซต์ เทศบาลตำบลหารเทา (www.harnthao.go.th) ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2563
264 จ้างซ่ออมรถบรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ 011-50-0001 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2563
265 เช่าต่อสัญญาเช่าและดูแลเว็ปไซต์ เทศบาลตำบลหารเทา (www.harnthao.go.th) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2563
266 เช่าต่อสัญญาเช่าและดูแลเว็ปไซต์ เทศบาลตำบลหารเทา (www.harnthao.go.th) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2563
267 จ้างต่อสัญญาเช่าและดูแลเว็บไซต์ เทศบาลตำบลหารเทา ( www.harnthao.go.th) ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2563
268 ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
269 อาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 25  มิถุนายน  2563
270 จ้างเหมาบริการพนักงานตรวจโรคสัตว์ ประจำโรงฆ่าสัตว์ (โค) เทศบาลตำบลหารเทา จำนวน 1 อัตรา จำนวน 3 เดือน ตั้งแต่เดือน ก.ค.-ก.ย.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25  มิถุนายน  2563
271 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
272 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
273 ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช้ยา วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2563
274 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2563
275 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ สำหรับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2563
276 จ้างซ่อมแอร์รถยนต์กู้ชีพ หมายเลขครุภัณฑ์ 026-55-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2563
277 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ในการฉีด จำนวน 700 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2563
278 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนน้อย-ม่วงทวน หมู่ที่ 6,3 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 พฤษภาคม 2563
279 จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลหารเทา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
280 จ้างโครงการปรับปรุงห้องประกอบพิธีทางศาสนาอิสลาม หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
281 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายหารหม้อ หมู่ที่ 9 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 เมษายน 2563
282 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
283 ซื้อยางรถบรรทุกขยะ จำนวน6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
284 ซื้อโครงการปรับพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลหารเทา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
285 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
286 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนหมี-เขาวงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 เมษายน 2563
287 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดทุ่งขุนหลวง หมู่ที่ 9 โดยก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายโหนดหมู่ - ทุ่งขุนหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 เมษายน 2563
288 ซื้อหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 4,000 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
289 ซื้อเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 2 รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563
290 ซื้อหน้ากากอนามัยแบบผ้าจำนวน 4,000 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563
291 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด จำนวน 14 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563
292 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนนกหว้า เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
293 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดห้วยเรือ (ควนเผยอ 2) เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
294 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
295 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
296 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
297 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายหารหม้อ หมู่ที่ 9 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 เมษายน 2563
298 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายหารหม้อ หมู่ที่ 9 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 เมษายน 2563
299 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
300 โครงการก่อสร้างฝายหารหม้อ หมู่ที่ 9 ตำบลหารเทา 1 เมษายน 2563
301 จ้างเหมาบริการพนักงานตรวจโรคสัตว์ประจำโรงฆ่าสัตว์ (โค) เทศบาลตำบลหารเทา จำนวน 1 อัตรา จำนวน 3 เดือน ตั้งแต่เดือน เมษายน 2563-มิถุนายน 2563 (ชำระเงิน 1 เดือน/ครั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
302 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนหมี-เขาวงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 มีนาคม 2563
303 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดทุ่งขุนหลวง หมู่ที่ 9 โดยก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายโหนดหมู่ - ทุ่งขุนหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 มีนาคม 2563
304 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนหมี-เขาวงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 มีนาคม 2563
305 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดทุ่งขุนหลวง หมู่ที่ 9 โดยก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายโหนดหมู่ - ทุ่งขุนหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 มีนาคม 2563
306 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
307 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนหมี-เขาวงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 มีนาคม 2563
308 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดทุ่งขุนหลวง หมู่ที่ 9 โดยก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายโหนดหมู่ - ทุ่งขุนหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 มีนาคม 2563
309 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด 200 ซีซี ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวน 40,040 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
310 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนน้อย-ม่วงทวน หมู่ที่ 6,3 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 มีนาคม 2563
311 จ้างโครงการเกรดปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-11 (เกรดแต่งผิวจราจร) ตำบลหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
312 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดทุ่งขุนหลวง หมู่ที่ 9 โดยก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายโหนดหมู่ - ทุ่งขุนหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 มีนาคม 2563
313 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนหมี-เขาวงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 มีนาคม 2563
314 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับโครงการส่งเสริมอาชีพ หลักสูตร การตัดเย็บหน้ากากอนามัยจากผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
315 ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น แบบถังคว่ำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
316 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนน้อย-ม่วงทวน หมู่ที่ 6,3 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 มีนาคม 2563
317 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนน้อย-ม่วงทวน หมู่ที่ 6,3 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 มีนาคม 2563
318 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ 011-50-0001 จำนวน 14 รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2563
319 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2563
320 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
321 ซื้อโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลตำบลหารเทาหมู่ที่ 7 ตำบลหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
322 ซื้อโครงการปรับปรุงพื้นที่เพื่อขยายศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดหารเทา หมู่ที่ 7 ตำบลหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
323 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังถมซ่อมแซมถนนสายทุ่งลานนาค หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
324 จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายมาบก๊กน้ำ หมู่ที่8 ตำบลหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
325 จ้างรถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขครุภัณฑ์ 002-48-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
326 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
327 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านหารเทา-โคกเหล็ก-ม่วงทวน หมู่ที่11,3 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 มกราคม 2563
328 จ้างซ่อมระบบหอกระจายข่าวไร้สายอัตโนมัติ หมายเลขครุภัณฑ์ 111-57-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563
329 จ้างโครงการก่อสร้างป้ายตลาดนัดริมราง หมู่ที่ื 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
330 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังซ่อมแซมถนนสายป่าช้า-ควนน้อย หมู่ที่ 11,6 ตำบลหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2563
331 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังซ่อมแซมถนนสายสะพานสูง-ส้านทอง หมู่ที่ 4 ตำบลหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2563
332 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนหมี-เขาวงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลหารเทา 17 มกราคม 2563
333 จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายสี่แยกควนดิน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2563
334 จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น 3 ถนนสายในทอน หมู่ที่3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2563
335 ซื้อโครงการจัดซื้อดินลูกรังปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งทุกสายในตำบลหารเทา หมู่ที่ 1-11 ตำบลหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2563
336 ซื้อโครงการส่งเสริมตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจตลาดนัดริมราง หมู่ที่ 7 ตำบลหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2563
337 ซื้อโครงการจัดซื้อดินลูกรังปรับปรุงถนนสายทะเลเหมียง-พรุคอกหมู หมู่ที่ 5 ตำบลหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2563
338 จ้างพิมพ์ใบเสร็จค่าธรรมเนียมตลาดนัดและค่ามูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2563
339 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2563
340 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านหารเทา-โคกเหล็ก-ม่วงทวน หมู่ที่11,3 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 มกราคม 2563
341 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านหารเทา-โคกเหล็ก-ม่วงทวน หมู่ที่11,3 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 มกราคม 2563
342 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านหารเทา-โคกเหล็ก-ม่วงทวน หมู่ที่11,3 ตำบลหารเทา 13 มกราคม 2563
343 ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรี จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2563
344 ซื้อวัสดุ และอุปกรณ์ต่าง ๆจำนวน 9 รายการ สำหรับโครงการวันเด็ก ( ประจำปี 2563 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
345 ซื้ออาหารว่าง และเครื่องดื่ม พร้อมอุปกรณ์ สำหรับโครงการวันเด็ก ( ประจำปี 2563 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
346 ซื้อของขวัญของรางวัล จำนวน 5 รายการ สำหรับโครงการวันเด็ก( ประจำปี 2563 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
347 จ้างทำอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
348 จ้างทำอาหาร โครงการวันเด็ก (ประจำปี 2563 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
349 ซื้อวัสดุดินลูกรัง ถมซ่อมแซมไหล่ทางถนน คสล.สายกุโบร์ หมุ่ที่3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
350 ซื้อวัสดุดินลูกรังถมซ่อมแซมไหล่ทางถนน คสล.สายกุโบร์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
351 ซื้อวัสดุินลูกรังถมซ่อมแซมคอสะพานห้วยเคี่ยม หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
352 ซื้อวัสดุดินลูกรังถมซ่อมแซมคอสะพานหนองคูว่าว หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
353 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
354 ซื้อโครงการเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2562
355 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2562
356 จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
357 จ้างเหมาบริการพนักงานตรวจโรคสัตว์ ประจำโรงฆ่าสัตว์ (โค) เทศบาลตำบลหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
358 ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
359 จ้างซ่อมรถบรรทุกนำ้ดับเพลิง หมายเลขครุภัณฑ์ 006-55-0001 เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
360 จ้างเหมาเช่าเต็นท์ เก้าอี้และผ้าคลุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
361 จ้างจัดสถานที่พร้อมผูกผ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
362 จ้างตกแต่งสถานที่พร้อมผูกผ้าโครงการพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
363 จ้างเต็นท์ เก้าอี้และผ้าคลุม สำหรับโครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
364 ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับโครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
365 จ้างพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2562
366 จ้างโครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2562
367 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
368 จ้างขุดลอกคลองสายหารไม้แก่น-สายโรงฆ่าสัตว์-สะพานช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
369 จ้างขุดลอกคลองสายหารไม้แก่น-สายกลาง-สะพานช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
370 จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับโครงการเมาลิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
371 จ้างโครงการขุดลอกคลองสายหารไม้แก่น (ท้ายหารไม้แก่น-ฝายแบ่งแนวเขต ทต.หารเทา) หมู่ที่ 3 ตำบลหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
372 จ้างโครงการขุดลอกวัชพืชคูระบายน้ำเลียบถนนสายหารเทา-หารกง หมู่ที่ 9 ตำบลหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
373 จ้างโครงการขุดลอกวัชพืชคูระบายน้ำเลียบถนนสายหารเทา-หารกง หมู่ที่ 9 ตำบลหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
374 จ้างโครงการขุดลอกคลองสายหารไม้แก่น (ท้ายหารไม้แก่น-ฝายแบ่งแนวเขต ทต.หารเทา) หมู่ที่ 3 ตำบลหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
375 จ้างโครงการขุดลอกคลองสายหารไม้แก่น (ท้ายหารไม้แก่น-ฝายแบ่งแนวเขต ทต.หารเทา) หมู่ที่ 3 ตำบลหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
376 จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำหนองชุมเห็ด หมู่ทีี 6 ตำบลหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
377 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2562
378 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 28รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2562
379 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2562
380 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤศจิกายน 2562
381 ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี สำหรับเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
382 อาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี สำหรับเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 29 ตุลาคม 2562
383 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2562
384 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ตุลาคม 2562
385 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ตุลาคม 2562
386 จ้างจ้างเหมาบริการขับรถกู้ชีพ ทะเบียน กง 8696 พัทลุง (คนที่ 1 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
387 จ้างจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำรถกู้ชีพ (คนที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
388 จ้างางเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำรถกู้ชีพ (คนที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
389 จ้างางเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำรถกู้ชีพ (คนที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
390 จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานตรวจโรคสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
391 จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์กู้ชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
392 ซื้อนำ้ดื่มเพื่อบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
393 จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายหารเทา-หูแร่ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
394 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหารเทา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
395 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาต้นไทร หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 กันยายน 2562
396 จ้างขุดลอกคลองระบายน้ำสายหลังสถานีรถไฟหารเทา หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
397 ซื้อวัสดุดินลูกรักถมถนนสายโคกปาบ-ประปา กอ.รมน.6/8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
398 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำสายหลังสถานีรถไฟหารเทา หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
399 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำ คสล.ข้างวัดหารเทา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
400 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำข้างวัดทุ่งขุนหลวง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
401 จ้างขุดลอกคลองสายหนองหาร-บ่อทราย (ช่วงสะพานแคง) หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
402 จ้างทำโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องสักการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
403 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาต้นไทร หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 กันยายน 2562
404 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาต้นไทร หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 กันยายน 2562
405 ประกวดราคาซื้อซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 กันยายน 2562
406 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี สำหรับปิดภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
407 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขครุภัณฑ์ 002-48-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
408 อาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี สำหรับปิดภาคเรียนที่ 1/2562 11 กันยายน 2562
409 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
410 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
411 ซื้อวัสดุชักพระ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
412 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
413 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
414 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
415 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน และอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2562
416 ซื้อซื้อหินถม 3-4 และดินลูกรังปรับพื้นที่บริเวณตลาดนัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2562
417 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน สำหรับโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2562
418 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
419 ประกวดราคาซื้อซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 สิงหาคม 2562
420 ประกวดราคาซื้อซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 สิงหาคม 2562
421 จ้างทำโต๊ะหมู่ประดิษฐ์ฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องสักการะ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
422 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
423 ซื้อวัสดุสำหรับการฝึกอบรม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
424 จ้างประกอบอาหารกลางวัน+อาหารว่างและเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
425 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
426 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 43 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
427 จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
428 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
429 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
430 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
431 ยางรถ ยี่ห้อ บริดสโตน 700-R16/R200 จำนวน 4 เส้น 5 สิงหาคม 2562
432 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
433 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโคกเกาะหมาก หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 กรกฎาคม 2562
434 ซื้อวัสดุสำหรับโครงการโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
435 จ้างประกอบอาหารกลางวัน+อาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
436 จ้างดูดสิ่งปฏิกูลโรงฆ่าสัตว์ (โค) บ้านม่วงทวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
437 จ้างซ่อมแซมห้องนำ้ในสำนักงานเทศบาล อาคารอเนกประสงค์ และตลาดนัดนิมรางหารเทาชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
438 ซื้ออาหารกลางวัน เครื่องดื่ม พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2562
439 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโคกเกาะหมาก หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 กรกฎาคม 2562
440 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโคกเกาะหมาก หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 กรกฎาคม 2562
441 เช่าเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
442 จ้างทำสนามกรีฑา (ตัดหญ้าตีเส้นลู่วิ่ง 8 ลู่ ระยะทาง 400 เมตร พร้อมอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
443 จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานตรวจโรคสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2562
444 จ้างคณะกรรมการตัดสินกีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล และเปตอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20  มิถุนายน  2562
445 ซื้ออาหารว่าง+เครื่องดื่มและอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20  มิถุนายน  2562
446 เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์อื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20  มิถุนายน  2562
447 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำ คสล.ถนนสายหารเทา-ป่าบาก หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2562
448 ซื้ออาหารว่าง+เครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2562
449 ซื้อเสื้อกีฬาพร้อมกรีนและอุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2562
450 ซื้อถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2562
451 จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านทะเลเหมียง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2562
452 จ้างทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติ ขนาด 4.8010.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
453 เช่ารถตู้ 2 คัน จำนวน 2 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
454 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14  มิถุนายน  2562
455 เช่าเครื่องขยายเสียง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
456 ซื้อเสื้อกีฬาพร้อมสกีนและถ้วยรางวัล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
457 เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เพื่อใช้สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
458 ซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
459 อาหารว่าง+เครื่องดื่ม สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนฯ จำนวน 11 รายการ 12  มิถุนายน  2562
460 ซื้ออาหารกลางวัน+อาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
461 ซื้อโครงการจัดซื้อดินลูกรังปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งทุกสายในตำบลหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
462 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล, เบนซิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
463 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-11 (เกรดแต่งผิวจราจร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10  มิถุนายน  2562
464 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายหารหม้อ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10  มิถุนายน  2562
465 จ้างประกอบอาหารกลางวัน+อาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2562
466 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ 011-50-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6  มิถุนายน  2562
467 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6  มิถุนายน  2562
468 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6  มิถุนายน  2562
469 ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
470 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-11 (เกรดแต่งผิวจราจร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 พฤษภาคม 2562
471 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายหารหม้อ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 พฤษภาคม 2562
472 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-11 (เกรดแต่งผิวจราจร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 พฤษภาคม 2562
473 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายหารหม้อ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 พฤษภาคม 2562
474 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าย พร้อมอุปกรณ์ในการฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
475 ซื้อเครืองอุปโภค บริโภค เพื่อใ้ชในการประกอบพิธีละศีลอดในเดือนรอมฏอน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
476 ซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี สำหรับเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2562
477 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหารเทา (บ้านคลองเรือ) หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2562
478 โครงการอาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี สำหรับเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 15 พฤษภาคม 2562
479 โครงการก่อสร้างฝายหารหม้อ หมู่ที่ 9 10 พฤษภาคม 2562
480 จ้างทำโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤษภาคม 2562
481 จ้างโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นหารไม้แก่น หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2562
482 จ้างซ่อมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 80-7252 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2562
483 จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม/อาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2562
484 จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม/อาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2562
485 เช่าเครื่องเสียงชุดใหญ่และเครื่องดนตรี พร้อมระบบแสง สี บนเวที จำนวน 1 ชุด (2คืน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
486 จ้างจัดดอกไม้สำหรับโครงการประเพณีสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
487 ซื้ออาหารว่าง+เครื่องดื่ม สำหรับโครงการกิจกรรมป้องกันสาธารณะภัยและอำนวยความสะดวกบนถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
488 ซื้ออาหารว่าง+เครื่องดื่ม จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
489 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
490 เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เวที พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
491 เช่าเครื่องปั่นไฟ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
492 จ้างรำวงเวียนครก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
493 จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการประเพณีสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
494 ซื้อถ้วยรางวัลและสายสะพาย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
495 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างถนนสายหารเทา-ต้นกอ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 เมษายน 2562
496 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
497 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
498 จ้างเหมาบริการพนักงานตรวจโรคสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
499 ซื้ออาหารว่าง+เครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
500 เช่าอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สู้อนาคต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
501 ซื้อของขวัญของรางวัล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
502 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2562
503 ซื้อวัสดุดินลูกรังซ่อมแซมถนนสายคอกช้าง-ควนดิน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562
504 ซื้อวัสดุดินลูกรังซ่อมแซมถนนสายทุ่งลานนาค หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562
505 ซื้อวัสดุดินลูกรังซ่อมแซมถนนสายคอกหมู-หูแร่ หมุ่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562
506 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในบ้านคลองเรือ (ช่วงแยกซ้าย กม.0+133) หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 มีนาคม 2021
507 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยมัรตับ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 มีนาคม 2021
508 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดหารเทา สังกัดเทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 กุมภาพันธ์ 2021
509 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านและบาดาลขนาดกลาง ขนาด 20 ลบ.ม. หมู่ที่ 7 10 กุมภาพันธ์ 2021
510 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กุมภาพันธ์ 2021
511 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กุมภาพันธ์ 2021