ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลหารเทา
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
2 อาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 25  มิถุนายน  2563
3 จ้างเหมาบริการพนักงานตรวจโรคสัตว์ ประจำโรงฆ่าสัตว์ (โค) เทศบาลตำบลหารเทา จำนวน 1 อัตรา จำนวน 3 เดือน ตั้งแต่เดือน ก.ค.-ก.ย.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25  มิถุนายน  2563
4 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
6 ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช้ยา วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2563
7 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2563
8 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ สำหรับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2563
9 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ในการฉีด จำนวน 700 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2563
10 จ้างซ่อมแอร์รถยนต์กู้ชีพ หมายเลขครุภัณฑ์ 026-55-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2563
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนน้อย-ม่วงทวน หมู่ที่ 6,3 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 พฤษภาคม 2563
12 จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลหารเทา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
13 จ้างโครงการปรับปรุงห้องประกอบพิธีทางศาสนาอิสลาม หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายหารหม้อ หมู่ที่ 9 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 เมษายน 2563
15 ซื้อยางรถบรรทุกขยะ จำนวน6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
16 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
17 ซื้อโครงการปรับพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลหารเทา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
18 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนหมี-เขาวงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 เมษายน 2563
20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดทุ่งขุนหลวง หมู่ที่ 9 โดยก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายโหนดหมู่ - ทุ่งขุนหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 เมษายน 2563
21 ซื้อหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 4,000 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
22 ซื้อเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 2 รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563
23 ซื้อหน้ากากอนามัยแบบผ้าจำนวน 4,000 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563
24 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด จำนวน 14 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563
25 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดห้วยเรือ (ควนเผยอ 2) เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
26 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
27 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนนกหว้า เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
28 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
29 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
30 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายหารหม้อ หมู่ที่ 9 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 เมษายน 2563
31 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายหารหม้อ หมู่ที่ 9 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 เมษายน 2563
32 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
33 โครงการก่อสร้างฝายหารหม้อ หมู่ที่ 9 ตำบลหารเทา 1 เมษายน 2563
34 จ้างเหมาบริการพนักงานตรวจโรคสัตว์ประจำโรงฆ่าสัตว์ (โค) เทศบาลตำบลหารเทา จำนวน 1 อัตรา จำนวน 3 เดือน ตั้งแต่เดือน เมษายน 2563-มิถุนายน 2563 (ชำระเงิน 1 เดือน/ครั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
35 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดทุ่งขุนหลวง หมู่ที่ 9 โดยก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายโหนดหมู่ - ทุ่งขุนหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 มีนาคม 2563
36 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดทุ่งขุนหลวง หมู่ที่ 9 โดยก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายโหนดหมู่ - ทุ่งขุนหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 มีนาคม 2563
37 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนหมี-เขาวงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 มีนาคม 2563
38 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนหมี-เขาวงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 มีนาคม 2563
39 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
40 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนหมี-เขาวงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 มีนาคม 2563
41 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดทุ่งขุนหลวง หมู่ที่ 9 โดยก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายโหนดหมู่ - ทุ่งขุนหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 มีนาคม 2563
42 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด 200 ซีซี ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวน 40,040 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
43 จ้างโครงการเกรดปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-11 (เกรดแต่งผิวจราจร) ตำบลหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
44 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนน้อย-ม่วงทวน หมู่ที่ 6,3 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 มีนาคม 2563
45 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนหมี-เขาวงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 มีนาคม 2563
46 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดทุ่งขุนหลวง หมู่ที่ 9 โดยก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายโหนดหมู่ - ทุ่งขุนหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 มีนาคม 2563
47 ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น แบบถังคว่ำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
48 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับโครงการส่งเสริมอาชีพ หลักสูตร การตัดเย็บหน้ากากอนามัยจากผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
49 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนน้อย-ม่วงทวน หมู่ที่ 6,3 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 มีนาคม 2563
50 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนน้อย-ม่วงทวน หมู่ที่ 6,3 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 มีนาคม 2563
51 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ 011-50-0001 จำนวน 14 รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2563
52 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2563
53 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
54 ซื้อโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลตำบลหารเทาหมู่ที่ 7 ตำบลหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
55 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังถมซ่อมแซมถนนสายทุ่งลานนาค หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
56 จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายมาบก๊กน้ำ หมู่ที่8 ตำบลหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
57 ซื้อโครงการปรับปรุงพื้นที่เพื่อขยายศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดหารเทา หมู่ที่ 7 ตำบลหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
58 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
59 จ้างรถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขครุภัณฑ์ 002-48-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
60 จ้างซ่อมระบบหอกระจายข่าวไร้สายอัตโนมัติ หมายเลขครุภัณฑ์ 111-57-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563
61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านหารเทา-โคกเหล็ก-ม่วงทวน หมู่ที่11,3 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 มกราคม 2563
62 จ้างโครงการก่อสร้างป้ายตลาดนัดริมราง หมู่ที่ื 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
63 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังซ่อมแซมถนนสายป่าช้า-ควนน้อย หมู่ที่ 11,6 ตำบลหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2563
64 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังซ่อมแซมถนนสายสะพานสูง-ส้านทอง หมู่ที่ 4 ตำบลหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2563
65 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนหมี-เขาวงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลหารเทา 17 มกราคม 2563
66 ซื้อโครงการจัดซื้อดินลูกรังปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งทุกสายในตำบลหารเทา หมู่ที่ 1-11 ตำบลหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2563
67 ซื้อโครงการจัดซื้อดินลูกรังปรับปรุงถนนสายทะเลเหมียง-พรุคอกหมู หมู่ที่ 5 ตำบลหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2563
68 จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น 3 ถนนสายในทอน หมู่ที่3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2563
69 ซื้อโครงการส่งเสริมตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจตลาดนัดริมราง หมู่ที่ 7 ตำบลหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2563
70 จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายสี่แยกควนดิน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2563
71 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2563
72 จ้างพิมพ์ใบเสร็จค่าธรรมเนียมตลาดนัดและค่ามูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2563
73 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านหารเทา-โคกเหล็ก-ม่วงทวน หมู่ที่11,3 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 มกราคม 2563
74 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านหารเทา-โคกเหล็ก-ม่วงทวน หมู่ที่11,3 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 มกราคม 2563
75 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านหารเทา-โคกเหล็ก-ม่วงทวน หมู่ที่11,3 ตำบลหารเทา 13 มกราคม 2563
76 ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรี จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2563
77 ซื้ออาหารว่าง และเครื่องดื่ม พร้อมอุปกรณ์ สำหรับโครงการวันเด็ก ( ประจำปี 2563 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
78 จ้างทำอาหาร โครงการวันเด็ก (ประจำปี 2563 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
79 ซื้อวัสดุ และอุปกรณ์ต่าง ๆจำนวน 9 รายการ สำหรับโครงการวันเด็ก ( ประจำปี 2563 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
80 ซื้อของขวัญของรางวัล จำนวน 5 รายการ สำหรับโครงการวันเด็ก( ประจำปี 2563 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
81 จ้างทำอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
82 ซื้อวัสดุินลูกรังถมซ่อมแซมคอสะพานห้วยเคี่ยม หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
83 ซื้อวัสดุดินลูกรังถมซ่อมแซมไหล่ทางถนน คสล.สายกุโบร์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
84 ซื้อวัสดุดินลูกรังถมซ่อมแซมคอสะพานหนองคูว่าว หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
85 ซื้อวัสดุดินลูกรัง ถมซ่อมแซมไหล่ทางถนน คสล.สายกุโบร์ หมุ่ที่3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
86 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
87 ซื้อโครงการเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2562
88 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2562
89 จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
90 จ้างเหมาบริการพนักงานตรวจโรคสัตว์ ประจำโรงฆ่าสัตว์ (โค) เทศบาลตำบลหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
91 ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
92 จ้างจัดสถานที่พร้อมผูกผ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
93 จ้างเหมาเช่าเต็นท์ เก้าอี้และผ้าคลุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
94 จ้างซ่อมรถบรรทุกนำ้ดับเพลิง หมายเลขครุภัณฑ์ 006-55-0001 เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
95 จ้างตกแต่งสถานที่พร้อมผูกผ้าโครงการพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
96 ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับโครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
97 จ้างเต็นท์ เก้าอี้และผ้าคลุม สำหรับโครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
98 จ้างพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2562
99 จ้างโครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2562
100 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
101 จ้างขุดลอกคลองสายหารไม้แก่น-สายโรงฆ่าสัตว์-สะพานช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
102 จ้างขุดลอกคลองสายหารไม้แก่น-สายกลาง-สะพานช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
103 จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับโครงการเมาลิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
104 จ้างโครงการขุดลอกวัชพืชคูระบายน้ำเลียบถนนสายหารเทา-หารกง หมู่ที่ 9 ตำบลหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
105 จ้างโครงการขุดลอกวัชพืชคูระบายน้ำเลียบถนนสายหารเทา-หารกง หมู่ที่ 9 ตำบลหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
106 จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำหนองชุมเห็ด หมู่ทีี 6 ตำบลหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
107 จ้างโครงการขุดลอกคลองสายหารไม้แก่น (ท้ายหารไม้แก่น-ฝายแบ่งแนวเขต ทต.หารเทา) หมู่ที่ 3 ตำบลหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
108 จ้างโครงการขุดลอกคลองสายหารไม้แก่น (ท้ายหารไม้แก่น-ฝายแบ่งแนวเขต ทต.หารเทา) หมู่ที่ 3 ตำบลหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
109 จ้างโครงการขุดลอกคลองสายหารไม้แก่น (ท้ายหารไม้แก่น-ฝายแบ่งแนวเขต ทต.หารเทา) หมู่ที่ 3 ตำบลหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
110 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2562
111 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 28รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2562
112 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2562
113 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤศจิกายน 2562
114 ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี สำหรับเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
115 อาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี สำหรับเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 29 ตุลาคม 2562
116 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2562
117 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ตุลาคม 2562
118 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ตุลาคม 2562
119 จ้างจ้างเหมาบริการขับรถกู้ชีพ ทะเบียน กง 8696 พัทลุง (คนที่ 1 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
120 จ้างจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำรถกู้ชีพ (คนที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
121 จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์กู้ชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
122 จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานตรวจโรคสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
123 ซื้อนำ้ดื่มเพื่อบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
124 จ้างางเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำรถกู้ชีพ (คนที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
125 จ้างางเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำรถกู้ชีพ (คนที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
126 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหารเทา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
127 จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายหารเทา-หูแร่ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
128 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาต้นไทร หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 กันยายน 2562
129 จ้างขุดลอกคลองระบายน้ำสายหลังสถานีรถไฟหารเทา หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
130 จ้างขุดลอกคลองสายหนองหาร-บ่อทราย (ช่วงสะพานแคง) หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
131 ซื้อวัสดุดินลูกรักถมถนนสายโคกปาบ-ประปา กอ.รมน.6/8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
132 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำข้างวัดทุ่งขุนหลวง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
133 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำ คสล.ข้างวัดหารเทา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
134 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำสายหลังสถานีรถไฟหารเทา หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
135 จ้างทำโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องสักการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
136 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาต้นไทร หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 กันยายน 2562
137 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาต้นไทร หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 กันยายน 2562
138 ประกวดราคาซื้อซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 กันยายน 2562
139 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี สำหรับปิดภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
140 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขครุภัณฑ์ 002-48-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
141 อาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี สำหรับปิดภาคเรียนที่ 1/2562 11 กันยายน 2562
142 ซื้อวัสดุชักพระ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
143 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
144 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
145 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
146 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
147 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
148 ซื้อซื้อหินถม 3-4 และดินลูกรังปรับพื้นที่บริเวณตลาดนัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2562
149 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน และอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2562
150 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน สำหรับโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2562
151 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
152 ประกวดราคาซื้อซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 สิงหาคม 2562
153 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
154 จ้างทำโต๊ะหมู่ประดิษฐ์ฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องสักการะ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
155 ประกวดราคาซื้อซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 สิงหาคม 2562
156 จ้างประกอบอาหารกลางวัน+อาหารว่างและเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
157 ซื้อวัสดุสำหรับการฝึกอบรม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
158 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
159 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 43 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
160 จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
161 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
162 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
163 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
164 ยางรถ ยี่ห้อ บริดสโตน 700-R16/R200 จำนวน 4 เส้น 5 สิงหาคม 2562
165 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
166 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโคกเกาะหมาก หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 กรกฎาคม 2562
167 จ้างประกอบอาหารกลางวัน+อาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
168 ซื้อวัสดุสำหรับโครงการโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
169 จ้างซ่อมแซมห้องนำ้ในสำนักงานเทศบาล อาคารอเนกประสงค์ และตลาดนัดนิมรางหารเทาชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
170 จ้างดูดสิ่งปฏิกูลโรงฆ่าสัตว์ (โค) บ้านม่วงทวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
171 ซื้ออาหารกลางวัน เครื่องดื่ม พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2562
172 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโคกเกาะหมาก หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 กรกฎาคม 2562
173 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโคกเกาะหมาก หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 กรกฎาคม 2562
174 เช่าเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
175 จ้างทำสนามกรีฑา (ตัดหญ้าตีเส้นลู่วิ่ง 8 ลู่ ระยะทาง 400 เมตร พร้อมอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
176 จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานตรวจโรคสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2562
177 ซื้ออาหารว่าง+เครื่องดื่มและอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20  มิถุนายน  2562
178 จ้างคณะกรรมการตัดสินกีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล และเปตอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20  มิถุนายน  2562
179 เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์อื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20  มิถุนายน  2562
180 จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านทะเลเหมียง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2562
181 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำ คสล.ถนนสายหารเทา-ป่าบาก หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2562
182 ซื้ออาหารว่าง+เครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2562
183 ซื้อถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2562
184 ซื้อเสื้อกีฬาพร้อมกรีนและอุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2562
185 จ้างทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติ ขนาด 4.8010.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
186 เช่ารถตู้ 2 คัน จำนวน 2 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
187 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14  มิถุนายน  2562
188 เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เพื่อใช้สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
189 ซื้อโครงการจัดซื้อดินลูกรังปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งทุกสายในตำบลหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
190 ซื้อเสื้อกีฬาพร้อมสกีนและถ้วยรางวัล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
191 ซื้ออาหารกลางวัน+อาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
192 ซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
193 เช่าเครื่องขยายเสียง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
194 อาหารว่าง+เครื่องดื่ม สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนฯ จำนวน 11 รายการ 12  มิถุนายน  2562
195 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล, เบนซิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
196 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายหารหม้อ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10  มิถุนายน  2562
197 จ้างประกอบอาหารกลางวัน+อาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2562
198 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-11 (เกรดแต่งผิวจราจร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10  มิถุนายน  2562
199 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ 011-50-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6  มิถุนายน  2562
200 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6  มิถุนายน  2562
201 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6  มิถุนายน  2562
202 ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
203 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-11 (เกรดแต่งผิวจราจร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 พฤษภาคม 2562
204 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-11 (เกรดแต่งผิวจราจร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 พฤษภาคม 2562
205 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายหารหม้อ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 พฤษภาคม 2562
206 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายหารหม้อ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 พฤษภาคม 2562
207 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าย พร้อมอุปกรณ์ในการฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
208 ซื้อเครืองอุปโภค บริโภค เพื่อใ้ชในการประกอบพิธีละศีลอดในเดือนรอมฏอน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
209 ซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี สำหรับเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2562
210 โครงการอาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี สำหรับเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 15 พฤษภาคม 2562
211 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหารเทา (บ้านคลองเรือ) หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2562
212 โครงการก่อสร้างฝายหารหม้อ หมู่ที่ 9 10 พฤษภาคม 2562
213 จ้างทำโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤษภาคม 2562
214 จ้างโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นหารไม้แก่น หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2562
215 จ้างซ่อมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 80-7252 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2562
216 จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม/อาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2562
217 จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม/อาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2562
218 ซื้อถ้วยรางวัลและสายสะพาย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
219 ซื้ออาหารว่าง+เครื่องดื่ม สำหรับโครงการกิจกรรมป้องกันสาธารณะภัยและอำนวยความสะดวกบนถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
220 ซื้ออาหารว่าง+เครื่องดื่ม จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
221 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
222 จ้างจัดดอกไม้สำหรับโครงการประเพณีสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
223 เช่าเครื่องเสียงชุดใหญ่และเครื่องดนตรี พร้อมระบบแสง สี บนเวที จำนวน 1 ชุด (2คืน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
224 เช่าเครื่องปั่นไฟ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
225 จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการประเพณีสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
226 จ้างรำวงเวียนครก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
227 เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เวที พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
228 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างถนนสายหารเทา-ต้นกอ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 เมษายน 2562
229 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
230 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
231 จ้างเหมาบริการพนักงานตรวจโรคสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
232 เช่าอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สู้อนาคต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
233 ซื้อของขวัญของรางวัล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
234 ซื้ออาหารว่าง+เครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
235 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2562
236 ซื้อวัสดุดินลูกรังซ่อมแซมถนนสายทุ่งลานนาค หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562
237 ซื้อวัสดุดินลูกรังซ่อมแซมถนนสายคอกช้าง-ควนดิน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562
238 ซื้อวัสดุดินลูกรังซ่อมแซมถนนสายคอกหมู-หูแร่ หมุ่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562