ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลควนขนุน
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างเหมาซ่อมแอร์รถตู้ หมายเลขทะเบียน ๑๘๕๘ พท สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2564
2 จ้างตรวจเช็คซ่อมระบบต่างๆของรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๘๑๔ พท (รถบรรทุกขยะมูลฝอย) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
3 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เทศบาลตำบลควนขนุน จำนวน ๖๕ เล่ม สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
6 ซื้อไม้กวาดก้านมะพร้าว กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
7 จ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬา สนามหญ้าเทียม หมู่ที่ 5 บ้านชุมชนหลังที่ว่าการอำเภอ กว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก  21 ธันวาคม 2564
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ กองการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2564
9 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
11 จ้างปรับปรุง ซ่อมแซมแผงกันสาดตลาดเทศบาลตำบลควนขนุน ฝั่งตะวันตก กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
12 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2564
13 จ้างจัดทำอาหารสำหรับผู้ที่ต้องกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) จำนวน ๑๔ ราย กองาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2564
14 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2564
15 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๖ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2564
16 จ้างตรวจเช็คซ่อมระบบต่างๆ ของเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2564
17 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๖๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2564
18 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
19 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำ (Subumersibie Pump) จำนวน ๑ เครื่อง กองการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
20 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำ (Subumersibie Pump) จำนวน ๑ เครื่อง กองการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
21 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำ (Subumersibie Pump) จำนวน ๑ เครื่อง กองการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
22 จ้างปรับปรุงห้องสุขาและระบบจัดเก็บสิ่งปฏิกูลตลาดเทศบาลตำบลควนขนุนฝั่งตะวันออก เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
23 จ้างจัดทำอาหาร สำหรับผู้ที่ต้องกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) จำนวน ๗ ราย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
24 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน ของ ร.ร.บ้านควนขนุน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ช่วงปิดภาคเรียน จำนวน ๒,๙๐๐ กล่อง กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
25 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
26 จ้างตรวจเช็ค ซ่อม พร้อมล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ของสำนักงานเทศบาลตำบลควนขนุน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
27 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน ของ ศพด.เทศบาลตำบลควนขนุน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ช่วงปิดภาคเรียน จำนวน ๙๘๐ กล่อง กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
28 จ้างตรวจเช็คซ่อมระบบต่างๆ รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๘๑๔ พัทลุง (รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
29 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๐ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
30 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
31 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
32 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
33 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน ของ ศพด.เทศบาลตำบลควนขนุน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ จำนวน ๑,๖๖๖ ถุง กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
34 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
35 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๙ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
36 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
37 ซื้อวัสดุซ่อมระบบประปา จำนวน ๑๑ รายการ กองการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
38 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน ของ โรงเรียนบ้านควนขนุน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ จำนวน ๔,๗๘๕ ถุง กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
39 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน ของ ศพด.เทศบาลตำบลควนขนุน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ จำนวน ๑,๖๑๗ ถุง กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
40 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน ของ ศพด.เทศบาลตำบลควนขนุน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ จำนวน ๑,๖๖๖ ถุง กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
41 ซื้อสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทรายอะเบท) โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
42 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
43 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๐-๙๘๑๔ รถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล ทะเบียน ๘๐-๓๕๗๘ และเครื่องตัดหญ้า กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
44 ซื้อไม้กวาดก้านมะพร้าว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
45 ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามโครงการแก้ปัญหา เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
46 ก่อสร้างลานกีฬา สนามหญ้าเทียม หมู่ที่ 5 บ้านชุมชนหลังที่ว่าการอำเภอ กว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  9 สิงหาคม 2564
47 ซื้อเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย จำนวน ๓ รายการ ตามโครงการแก้ปัญหา เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
48 ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามโครงการแก้ปัญหา เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
49 ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามโครงการแก้ปัญหา เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
50 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน ๙ รายการ ตามโครงการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) แก่พนักงานรักษาความสะอาด เทศบาลตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
51 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยผู้พิการ ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ราย งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
52 ปรับปรุงห้องสุขาและระบบจัดเก็บสิ่งปฏิกูลตลาดเทศบาลตำบลควนขนุนฝั่งตะวันตก เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  27 กรกฎาคม 2564
53 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
54 จ้างถ่ายเอกสาร เอกสารการคัดเลือก อปท.ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๓ เล่ม สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
55 อาหารเสริม (นมกล่อง) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุนช่วงปิดภาคเรียนกรณีพิเศษเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙  15  มิถุนายน  2564
56 ซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าและไซริงค์ ขนาด ๓ ซีซี โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๔ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
57 อาหารเสริม (นมกล่อง) โรงเรียนบ้านควนขนุนช่วงปิดภาคเรียนกรณีพิเศษเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙  15  มิถุนายน  2564
58 จ้างจัดทำเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
59 ซื้อยางรถยนต์ ทะเบียน ๘๐-๙๘๑๔ พัทลุง (รถขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
60 จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์มาตรการการป้องกันโรคโควิด-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
61 ซื้อเครื่องวัดอุณภูมิศรีษะและข้อมือแบบอัตโนมัติ พร้อมขาตั้ง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
62 ซื้อเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ชนิดถุงเติม และหน้ากากอนามัย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
63 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
64 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
65 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๕ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
66 จ้างตรวจสอบและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศหมายเลขทะเบียน ๔๒๐-๕๒-๐๐๔๑ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
67 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2564
68 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๕ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2564
69 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2564
70 ซื้อวัสดุสำนักงานประจำสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2564
71 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๕ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2564
72 ซื้อแอลกอฮอล์ จำนวน ๑ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
73 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
74 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน ของ ร.ร.บ้านควนขนุน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ จำนวน ๔,๕๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
75 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน ของ ศพด.เทศบาลตำบลควนขนุน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ จำนวน ๑,๓๓๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
76 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
77 ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
78 ซื้อเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2564
79 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2564
80 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๗ รายการ กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2564
81 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
82 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๗ รายการ กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
83 ซื้อเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
84 ซื้อจัดซื้อจัดหาวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
85 ซื้อจัดซื้อจัดหาวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
86 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวกองการศึกษา จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
87 ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
88 ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
89 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโรงน้ำ หมู่ที่ ๙ ในเขตเทศบาลตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
90 ซื้อสายดูดสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
91 ซื้อทรายอะเบท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
92 จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมรถยนต์ ทะเบียน ๘๐-๙๘๑๔ พัทลุง (รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
93 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
94 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและเครื่องพริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
95 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
96 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลตำบลควนขนุน กว้าง 9.75 เมตร ยาว 13.50 เมตร สูง 3 ชั้น เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 มกราคม 2564
97 จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๑๕๐ ชุด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2564
98 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตลาดเทศบาลตำบลควนขนุน กว้าง 4.30 เมตร ยาว 15 เมตร จำนวน 11 ห้อง เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 ธันวาคม 2563
99 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
100 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
101 จ้างเหมาซ่อมแซมรถตู้ หมายเลขทะเบียน ๑๘๕๘ พท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
102 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลตำบลควนขนุน กว้าง 9.75 เมตร ยาว 13.50 เมตร สูง 3 ชั้น เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 ธันวาคม 2563
103 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลตำบลควนขนุน กว้าง 9.75 เมตร ยาว 13.50 เมตร สูง 3 ชั้น เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 ธันวาคม 2563
104 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
105 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
106 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
107 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
108 จ้างตรวจเช็คซ่อมระบบรถยนต์ ทะเบียน ๘๐-๔๔๙๔ พัทลุง (รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
109 จ้างตรวจเช็คซ่อมระบบรถยนต์ ทะเบียน ๘๐-๓๕๗๘ พัทลุง (รถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
110 ซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2563
111 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตลาดเทศบาลตำบลควนขนุน กว้าง 4.30 เมตร ยาว 15 เมตร จำนวน 11 ห้อง เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 ธันวาคม 2563
112 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตลาดเทศบาลตำบลควนขนุน กว้าง 4.30 เมตร ยาว 15 เมตร จำนวน 11 ห้อง เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 ธันวาคม 2563
113 ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลตำบลควนขนุน กว้าง 9.75 เมตร ยาว 13.50 เมตร สูง 3 ชั้น เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง  2 ธันวาคม 2563
114 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
115 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
116 ซื้อหม้อแบตเตอรี่ ขนาด ๑๓๕ แอมป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
117 ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
118 ซื้ออาหารเสริม (นม) นักเรียนโรงเรียนบ้านควนขนุน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2563
119 ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2563
120 ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2563
121 จ้างเช็คซ่อมระบบรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๘๑๔ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
122 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
123 จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนของ ศพด.ทต.ควนขนุน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563  20 ตุลาคม 2563
124 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2563
125 ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลตำบลควนขนุน กว้าง 9.75 เมตร ยาว 13.50 เมตร สูง 3 ชั้น เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง  29 กันยายน 2563
126 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
127 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
128 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
129 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
130 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
131 ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
132 ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
133 ซื้อวัสดุรักษาความสะอาดตลาดเทศบาลตำบลควนขนุน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
134 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
135 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เทศบาลตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
136 ซื้อวัสดุสำนักงาน เทศบาลตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
137 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
138 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
139 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษาประกอบสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
140 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
141 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
142 จัดซื้อวัสดุเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  16  มิถุนายน  2563
143 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในเขตเทศบาล หมู่ที่ 5,9 ตำบลควนขนุน เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 เมษายน 2563
144 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในเขตเทศบาล หมู่ที่ 5,9 ตำบลควนขนุน เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 เมษายน 2563
145 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในเขตเทศบาล หมู่ที่ 5,9 ตำบลควนขนุน เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 เมษายน 2563
146 โครงการปรับปรุงพื้นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในเขตเทศบาล หมู่ที่ 5,9 ตำบลควนขนุน เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  31 มีนาคม 2563
147 จ้างตรวจเช็คซ่อมระบบคลัทช์รถคันหมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๘๑๔ พท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563