ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลควนเสาธง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดฮีดายาตุ้ลฮีดายะห์ (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
2 ซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบ (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
3 ซื้อตามโครงการจัดซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหรียง (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
4 ซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25  มิถุนายน  2563
6 จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23  มิถุนายน  2563
7 จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดฮีดายาตุ้ลฮีดายะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23  มิถุนายน  2563
8 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23  มิถุนายน  2563
9 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23  มิถุนายน  2563
10 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ และโรงเรียน (สพฐ.) จำนวน 3 โรง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23  มิถุนายน  2563
11 แบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 2 ลูก (สำหรับรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บธ2515 พัทลุง) 23  มิถุนายน  2563
12 จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23  มิถุนายน  2563
13 ซื้อมาตรวัดน้ำ จำนวน 60 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
14 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  มิถุนายน  2563
15 จ้างดำเนินการปรับปรุงระบบท่อของถังกรองน้ำของระบบประปา หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15  มิถุนายน  2563
16 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บธ 2515 พัทลุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2563
17 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ (เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
18 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2563
19 จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ภาคเรียนที่1/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2563
20 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2563
21 จ้างโครงการปรับปรุงถนนเกษตร-ประปา หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563
22 ซื้อสารส้ม (เพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำ สำหรับกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2563
23 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับกิจการประปา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2563
24 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.10-001 ถนนสายทุ่งเหรียง-ควนยาน หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ขรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 พฤษภาคม 2563
25 จ้างทำเว็บไซต์เทศบาลตำบลควนเสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
26 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ และโรงเรียน (สพฐ.) จำนวน 3 โรง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
27 จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหรียง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
28 จ้างซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 1172 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
29 จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดฮีดายาตุ้ลฮีดายะห์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
30 ซื้อวัสดุอื่น (วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับกิจการประปา ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
31 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ (เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดเทศบาลตำบลควนเสาธง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2563
32 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 48 เมตร เทศบาลตำบลควนเสาธง หมู่ที่ 8 บ้านควนปาบ ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 เมษายน 2563
33 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับกิจการประปา (มาตรวัดน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
34 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.10-001 ถนนสายทุ่งเหรียง-ควนยาน หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ขรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 เมษายน 2563
35 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.10-001 ถนนสายทุ่งเหรียง-ควนยาน หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ขรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 เมษายน 2563
36 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.10-002 ถนนสายทุ่งเรียง-มาบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 เมษายน 2563
37 โครงการก่อสร้างถนนคสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.10-001 ถนนสายทุ่งเหรียง-ควนยาน หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ขรี 15 เมษายน 2563
38 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 48 เมตร เทศบาลตำบลควนเสาธง หมู่ที่ 8 บ้านควนปาบ ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 เมษายน 2563
39 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 48 เมตร เทศบาลตำบลควนเสาธง หมู่ที่ 8 บ้านควนปาบ ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 เมษายน 2563
40 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙(CDVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
41 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
42 จ้างเย็บหน้ากากอนามัย ( โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัส โคโรนา 2019 (COVIC-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
43 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายระหว่างคลอง - ทุ่งจังกระ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
44 ซื้อจัดซื้อเครื่องเล่นออกกำลังกายและเครื่องเล่นสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
45 ซื้อจัดซื้อเครื่องเล่นออกกำลังกายและเครื่องเล่นสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
46 ซื้อจัดซื้อเครื่องเล่นออกกำลังกายและเครื่องเล่นสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
47 ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
48 ซื้อผ้าทำหน้ากาก (โครงการพลังไทยคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
49 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ (เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัด เทศบาลตำบลควนเสาธง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
50 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายระหว่างคลอง - ทุ่งจังกระ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
51 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายระหว่างคลอง - ทุ่งจังกระ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
52 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.10-002 ถนนสายทุ่งเรียง-มาบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มีนาคม 2563
53 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 1172 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
54 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
55 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.10-002 ถนนสายทุ่งเรียง-มาบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มีนาคม 2563
56 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
57 ซื้อตามโครงการจัดซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหรียง(รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
58 ซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบ(รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
59 ซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดฮีดายาตุ้ลฮีดายะห์(รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
60 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
61 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 2 รายการ (ล้อวัดระยะทาง จำนวน 1 ตัว เทปวัดระยะ จำนวน 2 ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
62 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหรียง เทศบาลตำบลควนเสาธง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
63 โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 48 เมตร เทศบาลตำบลควนเสาธง หมู่ที่ 8 บ้านควนปาบ ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 12 มีนาคม 2563
64 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
65 จ้างปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
66 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 1172 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
67 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.10-002 ถนนสายทุ่งเรียง-มาบ 5 มีนาคม 2563
68 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.10-002 ถนนสายทุ่งเหรียง-มาบ 5 มีนาคม 2563
69 จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิล สำหรับใชในการประชาสัมพัฯธ์ชำระภาษีปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
70 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทาง พท.ถ.10-002 ถนนสายทุ่งเหรียง-มาบ 2 มีนาคม 2563
71 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.10-002 ถนนสายทุ่งเหรียง- มาบ 28 กุมภาพันธ์ 2563
72 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับกิจการประปา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
73 จ้างประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน (สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปี 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
74 จ้างรถทัวร์ จำนวน 1 คัน (โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปี 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
75 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอินทสะระอุทิศ หมู่่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
76 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า - ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 1172 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
77 จ้างปรับปรุงถนนสายหน้าวัดหนองปด-ทุ่งเหรียง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
78 จ้างประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน (สำหรับผู้เช้าร่วมโครงการครอบครัวสัมพันธ์ ประจำปี 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
79 จ้างเช่าเต็นท์โดม เครื่องเสียง เก้าอี้ โต๊ะพร้อมผ้าปูโต๊ะ (สำหรับโครงการครอบครัวสัมพันธ์ ประจำปี 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
80 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กุมภาพันธ์ 2563
81 จ้างซ่อมแซมวิทยุรับ - ส่ง ชนิดมือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
82 จ้างซ่อมวิทยุสื่อสาร จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
83 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรวมญาติอุทิศ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
84 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
85 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่มโพธิ์ไทร-ปลักปอม หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
86 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
87 ซื้อมอเตอร์สูบน้ำไฟฟ้า ขนาด 3 แรงม้า 220 โวล์ท 1 เฟส จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
88 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง ตค ๑๑๗๕ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
89 ซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดบรรจุ ๓,๕๐๐ ลิตร จำนวน ๕ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
90 ซื้อปั๊มสูบน้ำแบบซัมเมร์ส ๑ แรงม้า พร้อมตู้ควบคุมไฟฟ้า ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
91 ซื้อมอเตอร์สูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า 380 โวลท์ 3 เฟส จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
92 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนภายในเขตเทศบาลตำบลควนเสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
93 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
94 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๑๑๗๒ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2563
95 จ้างค่าเช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง เต็นท์ โต๊ะเก้าอี้ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2563 6 มกราคม 2563
96 ซื้อวัสดุอุปกรณ์และของรางวัล โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
97 จ้างประกอบอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
98 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
99 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2562
100 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธันวาคม 2562
101 ซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
102 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
103 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุหินผุพร้อมปรับเกลี่ยพื้นที่บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลควนเสาธง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
104 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
105 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
106 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ 6 ธันวาคม 2562
107 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลควนเสาธง หมู่ที่ 5,8,2,10 และขุดลอกคลองบ้านมาบ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2562
108 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขทะเบียน 416-54-0024 และโน้ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-0016 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2562
109 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโต๊ะเหยด หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2562
110 จ้างทำเอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2562
111 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
112 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุดสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
113 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายออกห้าง(คุณนายแอ๋ว) หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
114 เช่าเวทีเครื่องเสียง เต็นท์ โต๊ะพร้อมผ้าปูโต๊ะ และเก้าอี้ ตามโครงการจัดงานเมาลิดกลาง ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1441 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
115 จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดงานเมาลิดกลาง ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1441 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
116 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนสอนศาสนา หมู่ที่ 2,8 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2562
117 จ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ สำนักงานเทศบาลตำบลควนเสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2562
118 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขขม 269 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
119 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(เปลี่ยนยางรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 1172 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
120 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (เปลี่ยนยางรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 7122 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
121 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2562
122 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2562
123 จ้างเหมาจัดสถานที่ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2562
124 จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
125 ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
126 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ และโรงเรียน (สพฐ.) จำนวน 3 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ภาคเรียนที่ 2/2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
127 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหรียง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
128 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
129 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กมัสยิดฮีดายาตุ้ลฮีดายะห์ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
130 จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวัน ศพด.มัสยิดฮีดายาตุ้ลฮีดายะห์ (ภาคเรียนที่ 2/2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
131 จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวัน ศพด.บ้านทุ่งเหรียง (ภาคเรียนที่ 2/2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
132 จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวัน ศพด.บ้านมาบ (ภาคเรียนที่2/2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2562
133 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ตุลาคม 2562
134 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ตุลาคม 2562
135 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ตุลาคม 2562
136 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ตุลาคม 2562
137 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ (สำหรับโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารเพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอตะโหมด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
138 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อระบายน้ำขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 25 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
139 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
140 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
141 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กันยายน 2562
142 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กันยายน 2562
143 จ้างจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กันยายน 2562
144 จ้างจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2562
145 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ 3 กันยายน 2562
146 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
147 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มขุ่น) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
148 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
149 จ้างก่อสร้างระบบกรองน้ำ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
150 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
151 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
152 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
153 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น รับ-ส่งผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาลตำบลควนเสาธง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
154 จ้างวางท่อ ค.ส.ล. ? 0.60 เมตร ถนนสายออกห้าง หมู่ที่ 1 ความยาวไม่น้อยกว่า162.00 เมตร (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลควนเสาธงกำหนด) ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
155 จ้างระบบกรองน้ำ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
156 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 1172 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
157 จ้างซ่อมแซมรถขยะ หมายเลขทะเบียน 80-8210 พท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
158 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ของเทศบาลตำบลควนเสาธง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
159 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
160 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนสอนศาสนา ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
161 เปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 6817 พัทลุง 15 สิงหาคม 2562
162 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านด่านโลด ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
163 ซื้อผ้า เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
164 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กลฉ 911 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
165 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กลฉ 911 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
166 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
167 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (มอเตอร์สูบน้ำไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
168 ซื้อไมโครโฟนแบบไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
169 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
170 ซื้อลำโพงเอนกประสงค์เพื่อใช้ในการออกกำลังกาย ตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายขยับกาย สบายชีวี (สปสช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
171 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โครงการจัดซื้อโต๊ะประชุมเหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
172 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
173 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
174 อาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 3 ศูนย์ และโรงเรียน (สพฐ.) จำนวน 3 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ภาคเรียนที่ 1/2562) 5 สิงหาคม 2562
175 จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านอัคคีภัยและป้องกันอัคคีภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562
176 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการอบรมให้ความรู้ด้านอัคคีภัยและป้องกันอัคคีภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562
177 จ้างอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมตามโครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2562 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
178 จ้างเครื่องเสียง เต็นท์ เก้าอี้ โต๊ะพร้อมผ้าปูโต๊ะ จำนวน 4 รายการ (โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2562 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
179 จ้างประกอบอาหารกลางวันและเครื่องดื่มและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการอนามัยสตรีวัยเจริญพันธ์ุ หญิงมีครรภ์และหญิงหลังคลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562
180 ซื้ออาหารเสริมนม และไข่ไก่ ตามโครงการอนามัยสตรีวัยเจริญพันธ์ุหญิงมีครรภ์และหญิงหลังคลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562
181 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายด่านโลด 1 (รักสัญจร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 กรกฎาคม 2562
182 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาหมู่ที่ 5,7 (ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำของถังกรอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
183 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล อบต.เกาะหมากคัพครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
184 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลอบต.เกาะหมากคัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
185 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2562
186 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2562
187 ซื้อชุดและอุปกรณ์กีฬา จำนวน 6 รายการ (สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลเกมส์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2562
188 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
189 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 9 บ้านหนองปด ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
190 ซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
191 ซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
192 ซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
193 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
194 จ้างเหมาบริการเป่าบ่อบาดาล จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
195 ซื้อมอเตอร์สูบน้ำไฟฟ้า จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2562
196 จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (สำหรับผู้เข้าร่วมตามโครงการอบรมให้ความรู้การจัดการสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 12 กรกฏาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
197 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาลตำบลควนเสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2562
198 จ้างเครื่องเสียง โต๊ะพร้อมผ้าปูโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับใช้ตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลควนเสาธง (มุสลิมะ) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
199 จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลควนเสาธง (มุสลิมะ) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
200 จ้างปรับปรุงถนนสายปลักปอม-โคกทุ่งฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2562
201 จ้างเหมารถตู้รับส่งผู้เข้าร่วม ตามโครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
202 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายด่านโลด 1 (รักสัญจร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11  มิถุนายน  2562
203 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายด่านโลด 1 (รักสัญจร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11  มิถุนายน  2562
204 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7  มิถุนายน  2562
205 ซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับนักเรียน จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7  มิถุนายน  2562
206 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2562
207 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
208 จ้างซักผ้าม่านมู่ลี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
209 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถขยะหมายเลขทะเบียน 80-8210 พท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
210 จ้างประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการฮารีรายอ อีดิ้ลฟิตรีสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
211 จ้างจัดจ้างเหมาเช่าเต็นท์ เวทีพร้อมเครื่องเสียง เก้าอี้ และโต๊ะพร้อมผ้าปูโต๊ะ ตามโครงการฮารีรายอ อีดิ้ลฟิตรีสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
212 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการฮารีรายอ อีดิ้ลฟิตรีสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
213 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
214 จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดฮีดาตุ๊ลฮีดายะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
215 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (Drum Cartridge fuji xerox) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
216 จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
217 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2562
218 จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
219 จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
220 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤษภาคม 2562
221 จ้างก่อสร้างระบบประปาหอถัง หมู่ที่ 10 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤษภาคม 2562
222 จ้างก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 7 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤษภาคม 2562
223 จ้างประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดกิจกรรมทางศาสนาของชาวมุสลิมในเดือนรอมฎอน (ผู้ถือศีลอด) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2562
224 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤษภาคม 2562
225 จ้างทำเว็บไซต์เทศบาลตำบลควนเสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
226 ซื้อตามโครงการจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
227 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 6817 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
228 จ้างยกระดับถนนสายออกห้าง(คุณนายแอ๋ว) หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
229 จ้างยกระดับถนนสายเคล้าอุทิศ 3 (สารวัตรสม)หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
230 ซื้อธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2562
231 จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2562
232 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เมษายน 2562
233 จ้างขุดคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งเหรียง-ควนยาน หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
234 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
235 จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดิื่ม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ดูแล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เมษายน 2562
236 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2562
237 จ้างปรับปรุงท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านควนเสาธง ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2562
238 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ดูแล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2562
239 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 1172 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
240 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2562
241 ซื้อวัคซีนตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาพรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ของเทศบาลตำบลควนเสาธง ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2562
242 จ้างเช่าเต็นท์โดม เครื่องเสียง ฌต๊ะพร้อมผ้าปูโต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการฝึกอบรมทักษะด้านกีฬา (คลินิกฟุตบอล) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
243 จ้างประกอบอาหารตามโครงการฝึกอบรมทักษะด้นกีฬา(คลินิกฟุตบอล)ผระจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2562
244 จ้างบุกเบิกถนนสายควนล่อน-ด่านโลด หมู่ที่ 11,3 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
245 ซื้อวัสดุตามโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลควนเสาธงต้านยเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562