ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลควนเสาธง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2564
2 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2564
3 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2564
4 ซื้อแบบพิมพ์ เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา และผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2564
5 ซื้อแบบพิมพ์ เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา และผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2564
6 จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลต้อนรับรอมฏอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2564
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2564
8 จ้างซ่อมกุญแจและประตูสำนักงานเทศบาลตำบลควนเสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2564
9 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 30 มีนาคม 2564
10 จ้างทำป้ายไวนิลและสติ๊กเกอร์พร้อมชื่อ เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2564
11 จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (โครงการครอบครัวสัมพันธ์ ประจำปี 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2564
12 จ้างเหมาเดินสายอินเตอร์พร้อมเชื่อมต่อเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2564
13 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร จำนวน 6 ก้อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2564
14 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-8210 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2564
15 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บธ 2515 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2564
16 ซื้อตามโครงการจัดซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหรียง (รายหัว) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2564
17 ซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบ (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2564
18 ซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กมัสยิดฮีดายาตุ้ลฮีดายะห์ (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2564
19 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง จำนวน 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มีนาคม 2564
20 จ้างเหมาทำโครงไม้ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มีนาคม 2564
21 จ้างปรับปรุงระบบประปาหอถังสูง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มีนาคม 2564
22 จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มีนาคม 2564
23 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง จำนวน 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2564
24 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง จำนวน 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2564
25 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กุมภาพันธ์ 2564
26 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2564
27 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โครงการจัดซื้อตู้เหล็กวางแฟ้มเอกสารแบบล้อเลื่อน จำนวน 2 ตู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2564
28 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน 1 ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2564
29 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กุมภาพันธ์ 2564
30 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2564
31 ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2564
32 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มกราคม 2564
33 จ้างจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-54-0025 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มกราคม 2564
34 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มกราคม 2564
35 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มกราคม 2564
36 ซื้อถังพลาสติก จำนวน 2 รายการ (โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ 3 ของเทศบาลตำบลควนเสาธง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มกราคม 2564
37 ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ (โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุที่ 3 ของเทศบาลตำบลควนเสาธง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มกราคม 2564
38 ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ 3 ของเทศบาลตำบลควนเสาธง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มกราคม 2564
39 จ้างทำป้ายไวนิลและป้ายอะคิลิก ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ 3 ของเทศบาลตำบลควนเสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มกราคม 2564
40 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลตำบลควนเสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2564
41 จ้างปรับปรุงถนนสายหวาเอียดอุทิศ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2564
42 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564
43 ซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จำนวน 9 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564
44 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2564
45 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (มอเตอร์สูบน้ำไฟฟ้า ขนาด 3 แรงม้า 220 โวล์ 1 เฟส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2564
46 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2564
47 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2564
48 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ปั๊มสูบน้ำซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 2 ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2564
49 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลควนเสาธง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2564
50 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลควนเสาธง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2564
51 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2564
52 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2564
53 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2564
54 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ (เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดเทศบาลตำบลควนเสาธง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มกราคม 2564
55 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธันวาคม 2563
56 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธันวาคม 2563
57 จ้างต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลควนเสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2563
58 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสารวัตรสม หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2563
59 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มก้อนใส) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2563
60 จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2563
61 จ้างถ่ายเอกสารคู่มือการอบรมพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 100 ชุด (เพื่อดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ 3ของเทศบาลตำบลควนเสาธง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2563
62 จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (สำหรับผู้เข้าร่วมตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ 3ของเทศบาลตำบลควนเสาธง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2563
63 ซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ 3 ดำเนินการโดยเทศบาลตำบลควนเสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2563
64 ซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้อนทงชุดที่ 3 ดำเนินการโดยเทศบาลตำบลควนเสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ธันวาคม 2563
65 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ธันวาคม 2563
66 ซื้ออาหารแห้งสำเร็จรูปพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธันวาคม 2563
67 จ้างทำเอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ จำนวน 1,000 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธันวาคม 2563
68 จ้างอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปี 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธันวาคม 2563
69 จ้างเหมารถบัสโดยสารไม่ประจำทางตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธันวาคม 2563
70 ซื้อข้าวสาร บรรจุ กระสอบ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธันวาคม 2563
71 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับกิจการประปา (วัสดุอื่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธันวาคม 2563
72 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 80-6122 พัทลุง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2563
73 จ้างเหมาบริการเป่าบ่อบาดาล จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2563
74 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ ( ใบเสร็จค่าน้ำประปา แบบกระดาษต่อเนื่อง (V.3) (บรรจุ6,000ฉบับ ต่อ 1 กล่อง ) จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2563
75 จ้างตามโครงการอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดฮีดายาตุ้ลฮีดายะห์ (2/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2563
76 จ้างตามโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหรียง (ภาคเรียนที่ 2/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2563
77 จ้างตามโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหรียง (ภาคเรียนที่ 2/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2563
78 ตามโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบ (ภาคเรียนที่ 2/2563) 25 พฤศจิกายน 2563
79 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ และโรงเรียน (สพฐ.) จำนวน 3 โรง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ภาคเรียนที่ 2/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤศจิกายน 2563
80 จ้างซ่อมเครื่องพริ๊นเตอร์ ยี่ห้อ FUJI-XEROX Color CM305DF หมายเลขครุภัณฑ์ 508-59-0015 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2563
81 จ้างซ่อมเครื่องพริ๊นเตอร์ ยี่ห้อ FUJI-XEROX Color CM305DF หมายเลขครุภัณฑ์ 508-59-0015 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2563
82 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลควนเสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2563
83 จ้างเวที เครื่องเสียง เต็นท์ขนาด 2 ห้อง โต๊ะพร้อมผ้าปู เก้าอี้ (ตามโครงการงานเมาลิดกลาง ประจำปี ฮิจเราะห์ศักราช 1442 ประจำปีงบประมาณ 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤศจิกายน 2563
84 จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (ตามโครงการงานเมาลิดกลาง ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1442) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤศจิกายน 2563
85 จ้างเหมาจัดสถานที่ ขนาด 2.6 x 2.6 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ตุลาคม 2563
86 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 6817 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ตุลาคม 2563
87 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 1172 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ตุลาคม 2563
88 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
89 ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2563
90 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ปลักปอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2563
91 ซื้อตามโครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อการศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
92 ซื้อตามโครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
93 ซื้อตามโครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
94 ตามโครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อการศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 14 กันยายน 2563
95 ซื้อกล้องวงปิดพร้อมอุปกรณ์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ ในสังกัดสำนักงานเทศบาลตำบลควนเสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2563
96 จ้างเหมารถบัส ปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 1 คัน (ตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาลตำบลควนเสาธง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
97 จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (ตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาลตำบลควนเสาธง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2563
98 ซื้อตามโครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดฮีดายาตุ้ลฮีดายะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2563
99 จ้างซ่อมแซมรถขยะ หมายเลขทะเบียน 80-8210 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2563
100 ซื้อตามโครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2563
101 ซื้อตู้เหล็กวางแฟ้มเอกสารแบบล้อเลื่อน จำนวน 3 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม 2563
102 ซื้อตามโครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม 2563
103 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2563
104 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563
105 จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้น หมายเลขครุภัณฑ์ 508-59-0015 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 สิงหาคม 2563
106 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 1172 พัทลุง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2563
107 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2563
108 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2563
109 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2563
110 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2563
111 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยแรกเข้าควนไทร หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ขรี กว้าง 4 เมตร ยาว 154 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 616 ตารางเมตร เทศบาลตำบลควนเสาธง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
112 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2563
113 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 สิงหาคม 2563
114 ซื้อวัสดุคอมพิวตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 สิงหาคม 2563
115 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563
116 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563
117 จ้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเียน 80-6122 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563
118 จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2563
119 ซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบ ประจำปีงบประมาน 2563 (ค่าหนังสือเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2563
120 ซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดฮีดายาตุ้ลฮีดายะห์ ประจำปีงบประมาน 2563 (ค่าหนังสือเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2563
121 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2563
122 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2563
123 ซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหรียง ประจำปีงบประมาน 2563 (ค่าหนังสือเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2563
124 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 3 มื้อ และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 6 มื้อ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2563
125 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 7122 พท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563
126 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2563
127 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2563
128 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (เก้าอี้ทำงาน, โต๊ะทำงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2563
129 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ตู้เหล็กวางแฟ้มเอกสารแบบล้อเลื่อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2563
130 ซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดฮีดายาตุ้ลฮีดายะห์ (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
131 ซื้อตามโครงการจัดซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหรียง (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
132 ซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบ (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
133 ซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
134 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25  มิถุนายน  2563
135 จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23  มิถุนายน  2563
136 จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดฮีดายาตุ้ลฮีดายะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23  มิถุนายน  2563
137 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23  มิถุนายน  2563
138 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23  มิถุนายน  2563
139 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ และโรงเรียน (สพฐ.) จำนวน 3 โรง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23  มิถุนายน  2563
140 แบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 2 ลูก (สำหรับรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บธ2515 พัทลุง) 23  มิถุนายน  2563
141 จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23  มิถุนายน  2563
142 ซื้อมาตรวัดน้ำ จำนวน 60 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
143 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  มิถุนายน  2563
144 จ้างดำเนินการปรับปรุงระบบท่อของถังกรองน้ำของระบบประปา หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15  มิถุนายน  2563
145 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บธ 2515 พัทลุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2563
146 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ (เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
147 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2563
148 จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ภาคเรียนที่1/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2563
149 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2563
150 จ้างโครงการปรับปรุงถนนเกษตร-ประปา หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563
151 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับกิจการประปา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2563
152 ซื้อสารส้ม (เพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำ สำหรับกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2563
153 จ้างทำเว็บไซต์เทศบาลตำบลควนเสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
154 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ และโรงเรียน (สพฐ.) จำนวน 3 โรง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
155 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.10-001 ถนนสายทุ่งเหรียง-ควนยาน หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ขรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 พฤษภาคม 2563
156 จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดฮีดายาตุ้ลฮีดายะห์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
157 จ้างซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 1172 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
158 จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหรียง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
159 ซื้อวัสดุอื่น (วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับกิจการประปา ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
160 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ (เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดเทศบาลตำบลควนเสาธง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2563
161 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 48 เมตร เทศบาลตำบลควนเสาธง หมู่ที่ 8 บ้านควนปาบ ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 เมษายน 2563
162 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับกิจการประปา (มาตรวัดน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
163 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.10-001 ถนนสายทุ่งเหรียง-ควนยาน หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ขรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 เมษายน 2563
164 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.10-001 ถนนสายทุ่งเหรียง-ควนยาน หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ขรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 เมษายน 2563
165 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.10-002 ถนนสายทุ่งเรียง-มาบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 เมษายน 2563
166 โครงการก่อสร้างถนนคสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.10-001 ถนนสายทุ่งเหรียง-ควนยาน หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ขรี 15 เมษายน 2563
167 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 48 เมตร เทศบาลตำบลควนเสาธง หมู่ที่ 8 บ้านควนปาบ ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 เมษายน 2563
168 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 48 เมตร เทศบาลตำบลควนเสาธง หมู่ที่ 8 บ้านควนปาบ ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 เมษายน 2563
169 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙(CDVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
170 จ้างเย็บหน้ากากอนามัย ( โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัส โคโรนา 2019 (COVIC-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
171 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
172 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายระหว่างคลอง - ทุ่งจังกระ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
173 ซื้อจัดซื้อเครื่องเล่นออกกำลังกายและเครื่องเล่นสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
174 ซื้อจัดซื้อเครื่องเล่นออกกำลังกายและเครื่องเล่นสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
175 ซื้อจัดซื้อเครื่องเล่นออกกำลังกายและเครื่องเล่นสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
176 ซื้อผ้าทำหน้ากาก (โครงการพลังไทยคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
177 ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
178 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ (เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัด เทศบาลตำบลควนเสาธง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
179 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
180 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.10-002 ถนนสายทุ่งเรียง-มาบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มีนาคม 2563
181 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.10-002 ถนนสายทุ่งเรียง-มาบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มีนาคม 2563
182 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 1172 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
183 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายระหว่างคลอง - ทุ่งจังกระ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
184 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายระหว่างคลอง - ทุ่งจังกระ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
185 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
186 ซื้อตามโครงการจัดซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหรียง(รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
187 ซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดฮีดายาตุ้ลฮีดายะห์(รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
188 ซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบ(รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
189 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
190 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 2 รายการ (ล้อวัดระยะทาง จำนวน 1 ตัว เทปวัดระยะ จำนวน 2 ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
191 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหรียง เทศบาลตำบลควนเสาธง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
192 โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 48 เมตร เทศบาลตำบลควนเสาธง หมู่ที่ 8 บ้านควนปาบ ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 12 มีนาคม 2563
193 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
194 จ้างปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
195 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 1172 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
196 จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิล สำหรับใชในการประชาสัมพัฯธ์ชำระภาษีปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
197 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.10-002 ถนนสายทุ่งเรียง-มาบ 5 มีนาคม 2563
198 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.10-002 ถนนสายทุ่งเหรียง-มาบ 5 มีนาคม 2563
199 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทาง พท.ถ.10-002 ถนนสายทุ่งเหรียง-มาบ 2 มีนาคม 2563
200 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.10-002 ถนนสายทุ่งเหรียง- มาบ 28 กุมภาพันธ์ 2563
201 จ้างรถทัวร์ จำนวน 1 คัน (โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปี 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
202 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับกิจการประปา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
203 จ้างประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน (สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปี 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
204 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า - ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 1172 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
205 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอินทสะระอุทิศ หมู่่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
206 จ้างปรับปรุงถนนสายหน้าวัดหนองปด-ทุ่งเหรียง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
207 จ้างประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน (สำหรับผู้เช้าร่วมโครงการครอบครัวสัมพันธ์ ประจำปี 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
208 จ้างเช่าเต็นท์โดม เครื่องเสียง เก้าอี้ โต๊ะพร้อมผ้าปูโต๊ะ (สำหรับโครงการครอบครัวสัมพันธ์ ประจำปี 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
209 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กุมภาพันธ์ 2563
210 จ้างซ่อมแซมวิทยุรับ - ส่ง ชนิดมือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
211 จ้างซ่อมวิทยุสื่อสาร จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
212 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรวมญาติอุทิศ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
213 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่มโพธิ์ไทร-ปลักปอม หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
214 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
215 ซื้อมอเตอร์สูบน้ำไฟฟ้า ขนาด 3 แรงม้า 220 โวล์ท 1 เฟส จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
216 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
217 ซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดบรรจุ ๓,๕๐๐ ลิตร จำนวน ๕ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
218 ซื้อปั๊มสูบน้ำแบบซัมเมร์ส ๑ แรงม้า พร้อมตู้ควบคุมไฟฟ้า ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
219 ซื้อมอเตอร์สูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า 380 โวลท์ 3 เฟส จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
220 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง ตค ๑๑๗๕ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
221 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนภายในเขตเทศบาลตำบลควนเสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
222 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
223 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๑๑๗๒ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2563
224 ซื้อวัสดุอุปกรณ์และของรางวัล โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
225 จ้างประกอบอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
226 จ้างค่าเช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง เต็นท์ โต๊ะเก้าอี้ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2563 6 มกราคม 2563
227 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
228 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2562
229 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธันวาคม 2562
230 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุหินผุพร้อมปรับเกลี่ยพื้นที่บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลควนเสาธง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
231 ซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
232 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
233 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
234 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
235 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ 6 ธันวาคม 2562
236 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลควนเสาธง หมู่ที่ 5,8,2,10 และขุดลอกคลองบ้านมาบ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2562
237 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขทะเบียน 416-54-0024 และโน้ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-0016 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2562
238 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโต๊ะเหยด หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2562
239 จ้างทำเอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2562
240 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
241 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุดสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
242 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายออกห้าง(คุณนายแอ๋ว) หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
243 เช่าเวทีเครื่องเสียง เต็นท์ โต๊ะพร้อมผ้าปูโต๊ะ และเก้าอี้ ตามโครงการจัดงานเมาลิดกลาง ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1441 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
244 จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดงานเมาลิดกลาง ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1441 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
245 จ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ สำนักงานเทศบาลตำบลควนเสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2562
246 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนสอนศาสนา หมู่ที่ 2,8 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2562
247 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขขม 269 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
248 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (เปลี่ยนยางรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 7122 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
249 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(เปลี่ยนยางรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 1172 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
250 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2562
251 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2562
252 จ้างเหมาจัดสถานที่ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2562
253 จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
254 ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
255 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ และโรงเรียน (สพฐ.) จำนวน 3 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ภาคเรียนที่ 2/2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
256 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหรียง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
257 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กมัสยิดฮีดายาตุ้ลฮีดายะห์ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
258 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
259 จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวัน ศพด.มัสยิดฮีดายาตุ้ลฮีดายะห์ (ภาคเรียนที่ 2/2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
260 จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวัน ศพด.บ้านทุ่งเหรียง (ภาคเรียนที่ 2/2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
261 จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวัน ศพด.บ้านมาบ (ภาคเรียนที่2/2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2562
262 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ตุลาคม 2562
263 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ตุลาคม 2562
264 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ตุลาคม 2562
265 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ตุลาคม 2562
266 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ (สำหรับโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารเพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอตะโหมด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
267 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อระบายน้ำขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 25 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
268 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
269 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
270 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กันยายน 2562
271 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กันยายน 2562
272 จ้างจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กันยายน 2562
273 จ้างจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2562
274 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ 3 กันยายน 2562
275 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
276 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มขุ่น) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
277 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
278 จ้างซ่อมแซมรถขยะ หมายเลขทะเบียน 80-8210 พท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
279 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
280 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
281 จ้างก่อสร้างระบบกรองน้ำ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
282 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
283 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น รับ-ส่งผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาลตำบลควนเสาธง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
284 จ้างวางท่อ ค.ส.ล. ? 0.60 เมตร ถนนสายออกห้าง หมู่ที่ 1 ความยาวไม่น้อยกว่า162.00 เมตร (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลควนเสาธงกำหนด) ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
285 จ้างระบบกรองน้ำ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
286 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 1172 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
287 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
288 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ของเทศบาลตำบลควนเสาธง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
289 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนสอนศาสนา ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
290 ซื้อผ้า เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
291 เปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 6817 พัทลุง 15 สิงหาคม 2562
292 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านด่านโลด ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
293 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กลฉ 911 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
294 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กลฉ 911 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
295 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
296 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (มอเตอร์สูบน้ำไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
297 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
298 ซื้อลำโพงเอนกประสงค์เพื่อใช้ในการออกกำลังกาย ตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายขยับกาย สบายชีวี (สปสช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
299 ซื้อไมโครโฟนแบบไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
300 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
301 อาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 3 ศูนย์ และโรงเรียน (สพฐ.) จำนวน 3 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ภาคเรียนที่ 1/2562) 5 สิงหาคม 2562
302 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โครงการจัดซื้อโต๊ะประชุมเหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
303 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
304 จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านอัคคีภัยและป้องกันอัคคีภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562
305 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการอบรมให้ความรู้ด้านอัคคีภัยและป้องกันอัคคีภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562
306 จ้างเครื่องเสียง เต็นท์ เก้าอี้ โต๊ะพร้อมผ้าปูโต๊ะ จำนวน 4 รายการ (โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2562 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
307 จ้างอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมตามโครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2562 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
308 ซื้ออาหารเสริมนม และไข่ไก่ ตามโครงการอนามัยสตรีวัยเจริญพันธ์ุหญิงมีครรภ์และหญิงหลังคลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562
309 จ้างประกอบอาหารกลางวันและเครื่องดื่มและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการอนามัยสตรีวัยเจริญพันธ์ุ หญิงมีครรภ์และหญิงหลังคลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562
310 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายด่านโลด 1 (รักสัญจร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 กรกฎาคม 2562
311 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาหมู่ที่ 5,7 (ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำของถังกรอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
312 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล อบต.เกาะหมากคัพครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
313 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลอบต.เกาะหมากคัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
314 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2562
315 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2562
316 ซื้อชุดและอุปกรณ์กีฬา จำนวน 6 รายการ (สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลเกมส์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2562
317 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
318 ซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
319 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 9 บ้านหนองปด ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
320 ซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
321 ซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
322 จ้างเหมาบริการเป่าบ่อบาดาล จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
323 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
324 ซื้อมอเตอร์สูบน้ำไฟฟ้า จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2562
325 จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (สำหรับผู้เข้าร่วมตามโครงการอบรมให้ความรู้การจัดการสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 12 กรกฏาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
326 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาลตำบลควนเสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2562
327 จ้างเครื่องเสียง โต๊ะพร้อมผ้าปูโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับใช้ตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลควนเสาธง (มุสลิมะ) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
328 จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลควนเสาธง (มุสลิมะ) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
329 จ้างปรับปรุงถนนสายปลักปอม-โคกทุ่งฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2562
330 จ้างเหมารถตู้รับส่งผู้เข้าร่วม ตามโครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
331 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายด่านโลด 1 (รักสัญจร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11  มิถุนายน  2562
332 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายด่านโลด 1 (รักสัญจร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11  มิถุนายน  2562
333 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7  มิถุนายน  2562
334 ซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับนักเรียน จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7  มิถุนายน  2562
335 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2562
336 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
337 จ้างซักผ้าม่านมู่ลี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
338 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถขยะหมายเลขทะเบียน 80-8210 พท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
339 จ้างจัดจ้างเหมาเช่าเต็นท์ เวทีพร้อมเครื่องเสียง เก้าอี้ และโต๊ะพร้อมผ้าปูโต๊ะ ตามโครงการฮารีรายอ อีดิ้ลฟิตรีสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
340 จ้างประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการฮารีรายอ อีดิ้ลฟิตรีสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
341 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการฮารีรายอ อีดิ้ลฟิตรีสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
342 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
343 จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดฮีดาตุ๊ลฮีดายะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
344 จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
345 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (Drum Cartridge fuji xerox) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
346 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2562
347 จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
348 จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
349 จ้างก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 7 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤษภาคม 2562
350 จ้างก่อสร้างระบบประปาหอถัง หมู่ที่ 10 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤษภาคม 2562
351 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤษภาคม 2562
352 จ้างประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดกิจกรรมทางศาสนาของชาวมุสลิมในเดือนรอมฎอน (ผู้ถือศีลอด) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2562
353 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤษภาคม 2562
354 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 6817 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
355 จ้างทำเว็บไซต์เทศบาลตำบลควนเสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
356 ซื้อตามโครงการจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
357 จ้างยกระดับถนนสายเคล้าอุทิศ 3 (สารวัตรสม)หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
358 จ้างยกระดับถนนสายออกห้าง(คุณนายแอ๋ว) หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
359 ซื้อธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2562
360 จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2562
361 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เมษายน 2562
362 จ้างขุดคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งเหรียง-ควนยาน หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
363 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
364 จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดิื่ม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ดูแล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เมษายน 2562
365 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2562
366 จ้างปรับปรุงท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านควนเสาธง ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2562
367 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ดูแล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2562
368 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 1172 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
369 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2562
370 ซื้อวัคซีนตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาพรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ของเทศบาลตำบลควนเสาธง ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2562
371 จ้างเช่าเต็นท์โดม เครื่องเสียง ฌต๊ะพร้อมผ้าปูโต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการฝึกอบรมทักษะด้านกีฬา (คลินิกฟุตบอล) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
372 จ้างประกอบอาหารตามโครงการฝึกอบรมทักษะด้นกีฬา(คลินิกฟุตบอล)ผระจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2562
373 จ้างบุกเบิกถนนสายควนล่อน-ด่านโลด หมู่ที่ 11,3 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
374 ซื้อวัสดุตามโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลควนเสาธงต้านยเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562
375 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (มอเตอร์สูบน้ำไฟฟ้าขนาด 3 แรงม้า 220 โวล์ท 1 เฟส) จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กุมภาพันธ์ 2021