ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลลำภูรา
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ตุลาคม 2563
2 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2563
3 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2563
4 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2563
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2563
6 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2563
7 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2563
8 ซื้อถังขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563
9 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563
10 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563
11 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
12 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์เสาไฟฟ้าบริเวณสนามกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
13 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
14 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
15 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
16 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
17 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
18 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
19 จ้างจัดการระบบทำลายขยะและจัดการขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
20 ซื้อวัสดุตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
21 ซื้อน้ำยาฆ่าหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
22 จ้างตรวจเช็คซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2563
23 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะทะเบียน 81-0073 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2563
24 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม 2563
25 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
26 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563
27 จ้างทำป้ายพระบรมราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563
28 ซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
29 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
30 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
31 จ้างตรวจ เช็ค ซ่อม เครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2563
32 จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563
33 ซื้อครุภัณฑ์เลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2563
34 จ้างตรวจเช็คซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2563
35 ซื้อคูลเลอร์น้ำดื่มสแตนเลสก๊อกคู่ ขนาด 45 เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กรกฎาคม 2563
36 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กรกฎาคม 2563
37 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กรกฎาคม 2563
38 จ้างซ่อมแซมบานประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2563
39 จ้างทำพวงมาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2563
40 ซื้อสารเคมีกำจัดยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
41 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25  มิถุนายน  2563
42 จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมทางเท้า ถนนเทศบาล 9 (ถนนสายโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2563
43 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนบ้านลำภูรา โรงเรียนวัดสิทธิโชค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1  มิถุนายน  2563
44 ซื้อชุดปฏิบัติการให้กับ อปพร.และเจ้าหน้าที่ศูนย์ประจำ อปพร.เทศบาลตำบลลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563
45 จ้างตัดชุดปฏิบัติการให้กับ อปพร.และเจ้าหน้าที่ศูนย์ประจำ อปพร.เทศบาลตำบลลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563
46 จ้างซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูล ทะเบียน 80-6327 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2563
47 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
48 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กง-1434 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤษภาคม 2563
49 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-5323 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤษภาคม 2563
50 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2563
51 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2563
52 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2563
53 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กง-1434 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
54 จ้างซ่อมแซมบำรุงรถดูดสิ่งปฏิกูล ทะเบียน 80-6327 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
55 จ้างตรวจ เช็ค ล้าง ซ่อมแซมแซมเครื่องปรับอากาศ ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2563
56 จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้าเมรุวัดสิทธิโชค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563
57 ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563
58 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563
59 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563
60 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 เมษายน 2563
61 ซื้อวัสดุสำนักงาน ภายในกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 เมษายน 2563
62 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 เมษายน 2563
63 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะทะเบียน 81-0073 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
64 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
65 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
66 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์พร้อมหลอดเมทัลฮาไลท์ ขนาด 400 วัตต์ เสาไฮมัสสูง 12.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
67 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
68 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
69 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
70 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์กองคลัง หมายเลขทะเบียน ขตจ-965 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
71 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
72 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
73 ซื้อวัสดุสำนักงานของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
74 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มีนาคม 2563
75 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
76 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
77 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2563
78 จ้างจัดการระบบทำลายขยะและจัดการขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2563
79 จ้างซ่อมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 80-4506 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2563
80 จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
81 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
82 จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ ถนนเทศบาล 4 (ถนนสายทางเข้าวัดลำภูรา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
83 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะทะเบียน 80-4505 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563
84 เช่ารถบัส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2563
85 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2563
86 จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
87 จ้างซักผ้าประดับหลังเวทีและผ้าปูโต๊ะ ที่ใช้ในโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
88 จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2563
89 ซื้อตลับหมึกคอมพิวเตอร์ ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2563
90 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2563
91 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
92 จ้างทำป้ายตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
93 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เล่นเกมส์สำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
94 จ้างประกอบอาหารสำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
95 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
96 จ้างตามโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
97 ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ภายในเขตเทศบาลตำบลลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
98 จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมทางเท้าถนนเทศบาล 6 และเทศบาล ซอย9 (ถนนสายต้นหาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
99 ซื้อวัสดุก่อสร้างของ ศพด.ทต.ลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
100 จ้างปรับปรุงถนนเทศบาล 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
101 ซื้อน้ำดื่มของ ศพด.ทต.ลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
102 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2562
103 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2562
104 จ้างตกแต่งสถานที่และเช่าเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ธันวาคม 2562
105 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธันวาคม 2562
106 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2562
107 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2562
108 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2562
109 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2562
110 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
111 จ้างตรวจเช็คตามระยะรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-4287 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
112 ซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ ร.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2562
113 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
114 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-0073 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
115 จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กง-1434 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
116 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
117 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ตุลาคม 2562
118 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 25 ตุลาคม 2562
119 จ้างทำถาดสแตนเลสรองเถ้ากระดูก เมรุวัดลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2562
120 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2562
121 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
122 จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิดของเทศบาลตำบลลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
123 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสำเนาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
124 จ้างตรวจเช็คซ่อมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
125 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
126 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
127 จ้างซ่อมแซมรถเก็บขยะหมายเลขทะเบียน 81-0073 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
128 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
129 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
130 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
131 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
132 จ้างตรวจเช็คซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
133 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
134 ซื้อวัสดุหมึกคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
135 จ้างเช็คซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
136 ซื้อวัสดุสำนักงานของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
137 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
138 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
139 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
140 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
141 เช่ารถบัสไม่ประจำทาง ตามโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
142 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
143 จ้างเช็คซ่อมระบบแอร์สำนักงานในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
144 จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์พร้อมหลอดเมทับฮาไลท์ขนาด 400 วัตต์ เสาไฮมัสสูง 25.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
145 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
146 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
147 จ้างตรวจ เช็ค ซ่อมเครื่องปรับอากาศชอง ศพด.ทต.ลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
148 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
149 จ้างเช็คระบบเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
150 จ้างโครงการซ่อมแซมก่อสร้างเสริมผิวพาราแอสฟัสท์ติกเททับคอนกรีตถนนเทศบาล 4 (ทางเข้าวัดลำภูรา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
151 จ้างซักผ้าปูโต๊ะและผ้าประเต้นท์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมโครงการวันสำคัญทางศาสนา วันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562
152 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562
153 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562
154 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562
155 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562
156 จ้างติดตั้งกันสาดบริเวณด้านหน้าห้องกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2562
157 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562
158 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
159 ซื้อตลับหมึกคอมพิวเตอร์ ของ ศพด.ทต.ลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
160 ซื้อวัสดุสำนักงานภายในกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
161 จ้างตรวจเช็คซ่อมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข-4287 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
162 จ้างเดินสายติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
163 จ้างซ่อมรถบรรทุกชยะหมายเลขทะเบียน 81-0073 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
164 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
165 จ้างเดินสายติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตภายในศพด.ทต.ลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
166 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28  มิถุนายน  2562
167 ซื้อโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14  มิถุนายน  2562
168 จ้างซ่อมแซมประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13  มิถุนายน  2562
169 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13  มิถุนายน  2562
170 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13  มิถุนายน  2562
171 จ้างดูแลระบบเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13  มิถุนายน  2562
172 จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้าที่ทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
173 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า ของศพด.ทต.ลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
174 จ้างซ่อมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 80-4506 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
175 จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 80-5148 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
176 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2562
177 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2562
178 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2562
179 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2562
180 จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิดของเทศบาลตำบลลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
181 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 29 พฤษภาคม 2562
182 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
183 ซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
184 ซื้อตลับหมึกคอมพิวเตอร์ ของ ศพด.ทต.ลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
185 ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ภายในกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
186 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
187 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
188 จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมทางเท้า ถนนเทศบาล 2 (ถนนสายบ้านทุ่งงิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
189 ซื้อกระดาษบรู๊ฟชาร์ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
190 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 21 พฤษภาคม 2562
191 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ของ ศพด.ทต.ลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2562
192 ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2562
193 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2562
194 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2562
195 จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2562
196 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2562
197 ซื้อวัสดุตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านระหว่างชุมชน 6 ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2562
198 จ้างปรับปรุงคูระบายน้ำบริเวณทางเข้าถนนเทศบาล 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2562
199 จ้างจัดทำเคาน์เตอร์สำหรับล้างจานพร้อมต่อระบบประปา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2562
200 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
201 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
202 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การแข่งขันกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
203 ซื้อชุดกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
204 ซื้อแท่นพูด(โพเดียม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
205 จ้างเดินระบบ LAN เพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562
206 ซื้อท่อดูดน้ำน้ำขนาด 4 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562
207 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562
208 จ้างเหมารถบัส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562
209 จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมสายโทรศัพท์ภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562
210 จ้างตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562
211 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562
212 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562
213 ซื้อวัสดุหมึกคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562
214 จ้างทำพานดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2562
215 จ้างทำพานดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2562