ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งยาว
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์ กค-6750 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563
2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (แบตเตอรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563
3 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
4 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
5 จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
6 จ้างซ่่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กันยายน 2563
7 จ้างซ่่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กันยายน 2563
8 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
9 ซื้อวัสดุอื่น (ถุงดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
10 ซื้อครุภัณฑ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
11 ซื้อครุภัณฑ์กีฬา (โต๊ะปิงปอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
12 ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
13 จ้างปรับปรุงที่ทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2563
14 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
15 ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
16 ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
17 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
18 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
19 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถดับเพลิง หมายเลข บต-3425 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
20 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2563
21 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2563
22 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2563
23 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2563
24 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2563
25 วัสดุสำนักงาน 18 สิงหาคม 2563
26 จ้างปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
27 จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ หมายเลข 80-8233 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
28 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5181 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2563
29 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2563
30 ซื้อของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2563
31 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2563
32 ซื้อชุดทดสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2563
33 ซื้อของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2563
34 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2563
35 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5181 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2563
36 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
37 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
38 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
39 จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2563
40 จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2563
41 จ้างเหมาตกแต่งพานดอกไม้สดและแจกันดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2563
42 จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2563
43 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2563
44 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2563
45 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2563
46 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563
47 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563
48 เหมาขุดลอกทางระบายนำ้ถนนตลาดสดเทศบาล ซอย 4 พร้อมวางท่อระหว่างน้ำ 8 กรกฎาคม 2563
49 จ้างเหมาประดับตกแต่งผ้าระบายสีเหลืองและระบายสีขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
50 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
51 ซื้อจัดซื้อถังขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
52 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
53 จ้างเหมาซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2563
54 ซื้อครุภััณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศและพัดลมดูดอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2563
55 จ้างปรับปรุงอาคารตลาด (ปรับปรุงโครงเหล็กหลังคา และห้องสุขา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2563
56 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2563
57 จ้างเหมาบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5181 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2563
58 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2563
59 จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2563
60 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2563
61 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2563
62 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563
63 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
64 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
65 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
66 จ้างซ่อมเปลี่ยนชุดความร้อนPrinter Brother โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
67 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียน 1/2563 (เดือน พ.ค และ มิ.ย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
68 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
69 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน(ใบเสร็จรับเงินค่าสุขา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
70 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (Wireless) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
71 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
72 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
73 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2563
74 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2563
75 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ (กองศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2563
76 จ้างเหมาบริการจัดทำวารสารรายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
77 ซื้อวัสดุอื่น (ถังขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
78 จ้างเหมาซ่อมกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
79 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
80 จ้างเหมาซ่อมบำรุงโน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2563
81 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2563
82 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องตัดหญ้า มากีต้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2563
83 ซื้อวัสดุอื่น (ที่โกยขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
84 ซื้อวัสดุอื่น (ที่คีบถ่าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
85 ซื้อวัสดุอื่น (ที่โกยขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
86 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
87 ซื้อวัสดุสำนักงาน (คลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
88 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
89 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
90 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
91 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทึกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-8233 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
92 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
93 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
94 จ้างบำรุงรักษารถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน 81-0273 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
95 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5181 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
96 จ้างเหมาชุดลอกทางระบายนำ้พร้อมขนย้ายดินและวัชพืช ถนนตรัง-สตูล และห้วยมาบนูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
97 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
98 ซื้อซื้อเหล็กเสียบขยะตัวที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
99 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
100 จ้างจ้างเหมาบริการเย็บหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
101 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
102 จ้างก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บริเวณสนามเด้็กเล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563
103 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (เผ้าระวังและคัดกรองสุขภาพประชาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
104 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
105 จ้างทำตะแกรงเหล็กประชาสัมพันธ์ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
106 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
107 จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ห้องสำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
108 จ้างเหมาทำพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2563
109 ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2563
110 ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
111 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
112 ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
113 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
114 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
115 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
116 จ้างเหมาบริการทำป้ายรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนศูนย์พัํฒนาเด็กเล็กฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563
117 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การอบรม (ชุดสาธิตทำถังดักไขมัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563
118 จ้างเหมาทำป้ายโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563
119 จ้างเหมาบริการทำป้ายแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563
120 ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
121 จ้างปรับปรุงที่ทิ้งขยะ เทศบาลตำบลทุ่งยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
122 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
123 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มกราคม 2563
124 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายนำ้พร้อมทางเท้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 กันยายน 2562
125 จ้างปรับปรุงที่ทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
126 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายนำ้พร้อมทางเท้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 สิงหาคม 2562
127 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายนำ้พร้อมทางเท้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 สิงหาคม 2562
128 จ้างก่อสร้างอาคารพาณิชย์ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 16 เมตร ยาว 3.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
129 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยนำ้ตก - คลองทุ่งยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562