ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งยาว
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างเหมาขุดลอกทางระบายนำ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
2 จ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
3 จ้างเหมาตัดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อวางท่อระบายนำ้ ถนนทุ่งมะขามป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
4 จ้างเหมาปรับปรุงที่ทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
5 จ้างเหมาปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
6 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 28 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
7 จ้างเหมาจัดโต๊ะไหว้พระจันทร์ จำนวน 1 โต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
8 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
9 ซื้อใช้ในการตรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
10 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
11 ซื้อค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
12 จ้างซ๋อมบำรุงรักษารถดูดสิ่งปฏิกูล 81-0273 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
13 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกชยะ 80-5181 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
14 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะมูลฝอย 80-8233 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
15 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
16 จ้างก่อสร้างอาคารห้องเก็บของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
17 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
18 จ้างจ้างเหมาเปลี่ยนกำมะหยี่บอร์ด พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
19 จ้างจ้างเหมาซ่อมรถกระเข้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-6315 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
20 ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
21 ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
22 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
23 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ถุงมือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
24 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
25 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (ยางนอก-ยางใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
26 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการเเพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
27 จ้างจ้างเหมาตีเส้นแนวเขตร้านค้าภายในอาคารตลาดสดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
28 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนพันธุรัตน์-ถนนพระอภัยมณี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
29 จ้างจ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายตลาดเชื่อมถนนห้วยนำ้ตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
30 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
31 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
32 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
33 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (ยากนอก ยางใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
34 ซื้อถุงขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
35 ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งสะพายหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
36 ซื้อวัสดุอื่น (ซ่อมบำรุงห้องนำ้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
37 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
38 จ้างซ่อมบำรุงรักษา รถกระเข้าไฟฟ้า 80-6315 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
39 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (ทำความสะอาดห้องนำ้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
40 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
41 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการเเพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
42 ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
43 ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบรถเข้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
44 ซื้อถุงยังชีพ 3 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
45 ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
46 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
47 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
48 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ทำฉากกั้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
49 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
50 ซื้อผ้าสีฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
51 ซื้อผงหมึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
52 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
53 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
54 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
55 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
56 ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
57 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
58 ซื้อวัสดุการเกษตร (ยาฆ่าหญ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
59 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
60 ซื้อวัสดุอื่น(ไม้กวาดก้านมะพร้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
61 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ใบมีดตัดหญ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
62 ซื้อวัสดุอื่น (ที่โกยขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
63 ซื้อแผงกั้นแบบไม่มีล้อ ขนาด 1.50 ม. 1.00 ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
64 ซื้อถุงยังชีพสำหรับผู้ถูกสั่งให้กักตัวตามมาตรการควบคุมโรคโคโรนาไวรัส2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
65 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร (ร่าง)เทศบัญญัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
66 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน 81-0273 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
67 ซื้อถุงยังชีพสำหรับผู้ถูกสั่งให้กักตัวตามมาตรการควบคุมโรคโคโรนาไวรัส2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
68 จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนฝาคูระบายน้ำที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
69 จ้างพิมพ์ร่วมถวายพระพร ร.10 ในหน้าหนังสือพิมพ์รักษ์ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
70 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
71 จ้างร่วมถวายพระพรในหนังสือพิมพ์ไทม์ ร.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
72 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5181 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
73 จ้างซ่อมป้ายจราจรแบบสามเหลี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
74 จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
75 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4709 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
76 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
77 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
78 จ้างเหมาในการจัดการจราจรโดยติดตั้งป้ายจราจรและตีเส้นจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
79 ซื้อแผงกั้นจราจร และไฟจราจรแบบสามเหลี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2564
80 ซื้อมอเตอร์กระจกรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2564
81 จ้างเหมาบริการ(ปฎิบัติงานทั่วไป)กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2564
82 ซื้อมอเตอร์กระจกรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2564
83 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กค-6750 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2564
84 จ้างเหมาซ่อมประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
85 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทศบาล ซอย 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 กรกฎาคม 2564
86 จ้างเหมาบริการ(ปฎิบัติงานทั่วไป)กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
87 จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
88 จ้างเหมาบริการ(ปฎิบัติงานทั่วไป)กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
89 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทศบาล ซอย 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  มิถุนายน  2564
90 จ้างจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ 80-5181 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
91 ซื้อแอลกฮอล์ล้างมือ (ขนาด 500 มล.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
92 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทศบาล ซอย 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  มิถุนายน  2564
93 จ้างโครงการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ในตลาดพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งยาว ในวันที่24มิถุนายน2564 ณ ตลาดเทศบาลตำบลทุ่งยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
94 เครื่องวัดอุณหภูมิ  21  มิถุนายน  2564
95 ซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 5,000 มล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
96 ซื้อเทปกั้นแนวเขตและพลาสติกใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
97 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
98 ซื้อตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
99 จ้างโครงการรื้อถอนถังประปาเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
100 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ เข้า-ออกตลาดสดเทศบาลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
101 จ้างเหมาทำป้ายอะคิลิก ที่จอดรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
102 จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนฝาคูระบายนำ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
103 จ้างเปลี่ยนเบาะรองนั่งทั้งด้านหน้าและด้านหลัง หมายะลข ทะเบียน กค 6750 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
104 ซื้อมูลี่ไม้และวอลล์เปเปอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
105 จ้างเหมาซ่อมอาคารศพด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
106 จ้างซ่อมชุดระบบไฟ Notebook Asus หมายเลขเครื่อง 416-59-0084 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2564
107 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
108 จ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
109 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
110 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
111 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
112 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
113 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
114 ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
115 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
116 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
117 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
118 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
119 จ้างเหมาขุดลอกทางระบายนำ้พร้อมขุดย้านงานต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
120 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
121 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
122 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
123 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
124 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
125 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์และป้ายสติ๊กเกอร์โฟมบอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
126 ซื้อวัสดุ (โครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
127 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
128 จ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้า 80-6315 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
129 ซื้อวัดสุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
130 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ 80-5181 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
131 จ้างสภาพพร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2564
132 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2564
133 ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2564
134 โครงการรื้อถอนถังประปาเก่า  14 พฤษภาคม 2564
135 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถกระเข้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2564
136 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงที่ทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2564
137 ซื้อกากน้ำตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2564
138 ซื้อผ้าใบคลุมหลังคาเต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2564
139 ซื้อแฮลกอฮอล์สำหรับล้างมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2564
140 จ้างรักษาและซ่อมแซมเครื่งคอมพิวเตอร์หมายเลขเครื่องทก040030874753 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
141 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
142 จ้างจ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขนะ 80-5181 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
143 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
144 จ้างจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
145 จ้างซ่อมรถดูดส่ิงปฏิกูล 81-0273 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
146 จ้างจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
147 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
148 ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
149 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์(ทำความสะอาดห้องนำ้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
150 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
151 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
152 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
153 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
154 จ้างจ้างซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
155 จ้างเหมาบริการฉีดวัคซีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
156 จ้างจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2564
157 จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์ กค-6750 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2564
158 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2564
159 จ้างปะยางล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2564
160 วัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์การแพทย์  8 เมษายน 2564
161 ซื้อวัคซีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
162 จ้างป้ายไวนิลโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
163 จ้างเหมาต่อสัญญาเว็ปไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
164 จ้างเหมาทำพานดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
165 กุญแจ  25 มีนาคม 2564
166 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
167 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ YORK เลขพัสดุ 420-43-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
168 จ้างเหมาเช่าเครื่องปั่นไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
169 จ้างอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม(วันอบรม ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
170 จ้างทำป้ายไวนิประกาศผลการนับคะเเนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
171 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
172 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
173 ซื้อผงหมึกชาร์ป MX-561AT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
174 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
175 จ้างจ้างเหมาเช็คระบบไฟ รถดับเพลิง หมายเลข บต 3425 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
176 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
177 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
178 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถดับเพลิงชนิด10ล้อหมายเลขทะเบียน บต-3425 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
179 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
180 จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
181 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
182 ซื้อใบเสร็จรับเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
183 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย 80-4709 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
184 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถดูดสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
185 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคโควิด -19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
186 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ปี2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
187 ซื้อวัสดสำนักงาน (ตรายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
188 จ้างเหมาซ่อมบำรุงและซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
189 จ้างเหมาปรับปรุงที่ทิ้งชยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
190 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
191 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
192 ซื้อตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
193 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถดับเพลิง ชนิดหกล้เ.. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
194 จ้างปรับปรุงที่ทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
195 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
196 จ้างซ่อมบำรุงรักษาโน้ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
197 จ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบทดสอบการอบรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
198 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
199 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
200 จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
201 ซื้อซื้อวัสดุนยานพาหนะและขนส่ง(กช5093) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
202 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
203 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
204 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
205 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
206 ซื้อวัสดุอื่น (ที่โกยขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
207 ซื้อวัสดุอื่น (ไม้กวาดก้านมะพร้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
208 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
209 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
210 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการเเพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2564
211 จ้างเหมาประกอบด่วงข้างรถจักรยานยนต์พร้อมติดตั้งระบบไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2564
212 จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิลประกาศเทศบาลห้ามทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2564
213 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการจัดงานวันเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
214 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
215 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายตลาดเชื่อมถนนห้วยน้ำตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
216 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
217 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
218 ซื้อวัดสุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
219 ซื้อวัดสุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
220 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลห้ามทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
221 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
222 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
223 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
224 จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมทางเท้า ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 94 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
225 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
226 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2563
227 จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2563
228 ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2563
229 ซื้อรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2563
230 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2563
231 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2563
232 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2563
233 กระเป๋าผ้าสำหรับใส่เอกสาร  9 ธันวาคม 2563
234 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2563
235 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถดับเพลิง ชนิด 6 ล้อ เลขทะเบียน 80-4568 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
236 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
237 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
238 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
239 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
240 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
241 จ้างเหมาทำแผ่นพับให้ความรู้ เรื่องโรคเอดส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
242 จ้างป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
243 ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
244 จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศพด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
245 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
246 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
247 ตรายาง  23 พฤศจิกายน 2563
248 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลชีวิตวิถีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
249 จ้างทำแผ่นพับการจัดการขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
250 จ้างเหมายานพาหนะรถโดยสารไม่ประจำทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
251 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขอเชิญประชาชนเฝ้าฯรับเสด็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
252 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
253 จ้างเหมาซ่อมรถดูดส่ิ่งปฎิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
254 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2563
255 ซื้อชุดคัดแยกถังขยะและตู้ตะแกรงชุดทิ้งขยะอันตราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
256 ซื้อCard Reader3.0 ALL in one OKER (C-3329) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2563
257 ฟอร์แมท ลงวินโดว์และโปรแกรมต่างๆ  2 พฤศจิกายน 2563
258 จ้างเหมาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2563
259 จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2563
260 จ้างเหมาซ่อมบำรุงประตูสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2563
261 ซื้อแบตเตอรี่ EXTRA 120 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2563
262 จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2563
263 จ้างเหมาจัดทำพวงมาลาดอกไม้สดโทนสีชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2563
264 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บต-3425 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ตุลาคม 2563
265 จ้างเหมาทำพวงมาลาดอกไม้สดโทนสีเหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2563
266 จ้างเหมาติดตั้งรั้วตาข่ายที่ทิ้งขยะเทศบาลตำบลทุ่งยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
267 จ้างจ้างเหมาจัดทำนิทรรศการ ,ตกแต่งประดับไฟ ,จุดถ่ายภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
268 จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงและเต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
269 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (แบตเตอรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
270 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์ กค-6750 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
271 จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
272 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
273 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
274 ซื้อลำโพงพร้อมเครื่องเสียงในตัวแบบเคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
275 จ้างซ่่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2563
276 จ้างซ่่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2563
277 ซื้อวัสดุอื่น (ถุงดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
278 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
279 ซื้อครุภัณฑ์กีฬา (โต๊ะปิงปอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
280 ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
281 ซื้อครุภัณฑ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
282 จ้างปรับปรุงที่ทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
283 ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
284 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถดับเพลิง หมายเลข บต-3425 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
285 ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
286 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
287 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
288 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
289 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
290 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
291 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
292 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
293 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
294 วัสดุสำนักงาน  18 สิงหาคม 2563
295 จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ หมายเลข 80-8233 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
296 จ้างปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
297 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
298 ซื้อของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
299 ซื้อชุดทดสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
300 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
301 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5181 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
302 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5181 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
303 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
304 ซื้อของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
305 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
306 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
307 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
308 จ้างเหมาตกแต่งพานดอกไม้สดและแจกันดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
309 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
310 จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
311 จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
312 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
313 จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
314 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2563
315 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
316 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
317 ซื้อจัดซื้อถังขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
318 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
319 จ้างเหมาประดับตกแต่งผ้าระบายสีเหลืองและระบายสีขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
320 เหมาขุดลอกทางระบายนำ้ถนนตลาดสดเทศบาล ซอย 4 พร้อมวางท่อระหว่างน้ำ  8 กรกฎาคม 2563
321 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
322 จ้างเหมาซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
323 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
324 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
325 จ้างปรับปรุงอาคารตลาด (ปรับปรุงโครงเหล็กหลังคา และห้องสุขา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
326 จ้างเหมาบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5181 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
327 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
328 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
329 ซื้อครุภััณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศและพัดลมดูดอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
330 จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
331 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
332 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียน 1/2563 (เดือน พ.ค และ มิ.ย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
333 จ้างซ่อมเปลี่ยนชุดความร้อนPrinter Brother โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
334 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
335 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
336 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
337 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
338 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน(ใบเสร็จรับเงินค่าสุขา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
339 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (Wireless) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
340 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
341 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
342 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
343 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
344 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ (กองศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
345 ซื้อวัสดุอื่น (ถังขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
346 จ้างเหมาบริการจัดทำวารสารรายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
347 จ้างเหมาซ่อมกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
348 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
349 จ้างเหมาซ่อมบำรุงโน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
350 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
351 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องตัดหญ้า มากีต้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
352 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
353 ซื้อวัสดุอื่น (ที่โกยขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
354 ซื้อวัสดุอื่น (ที่คีบถ่าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
355 ซื้อวัสดุอื่น (ที่โกยขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
356 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5181 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
357 จ้างบำรุงรักษารถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน 81-0273 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
358 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
359 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทึกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-8233 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
360 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
361 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
362 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
363 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
364 ซื้อวัสดุสำนักงาน (คลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
365 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
366 จ้างเหมาชุดลอกทางระบายนำ้พร้อมขนย้ายดินและวัชพืช ถนนตรัง-สตูล และห้วยมาบนูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
367 ซื้อซื้อเหล็กเสียบขยะตัวที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
368 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
369 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
370 จ้างจ้างเหมาบริการเย็บหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
371 จ้างก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บริเวณสนามเด้็กเล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
372 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (เผ้าระวังและคัดกรองสุขภาพประชาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
373 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
374 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
375 จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ห้องสำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
376 จ้างทำตะแกรงเหล็กประชาสัมพันธ์ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
377 ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
378 จ้างเหมาทำพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
379 ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
380 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
381 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
382 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
383 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
384 ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
385 จ้างเหมาทำป้ายโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
386 จ้างเหมาบริการทำป้ายรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนศูนย์พัํฒนาเด็กเล็กฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
387 จ้างเหมาบริการทำป้ายแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
388 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การอบรม (ชุดสาธิตทำถังดักไขมัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
389 ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
390 จ้างปรับปรุงที่ทิ้งขยะ เทศบาลตำบลทุ่งยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
391 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
392 จ้างเหมาซ่อมเครื่องตัดหญ้า มากีต้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
393 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
394 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2563
395 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายนำ้พร้อมทางเท้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 กันยายน 2562
396 จ้างปรับปรุงที่ทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2562
397 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายนำ้พร้อมทางเท้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 สิงหาคม 2562
398 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายนำ้พร้อมทางเท้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 สิงหาคม 2562
399 จ้างก่อสร้างอาคารพาณิชย์ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 16 เมตร ยาว 3.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2562
400 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยนำ้ตก - คลองทุ่งยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2562