ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งยาว
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2564
2 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2564
3 จ้างจ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขนะ 80-5181 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2564
4 จ้างซ่อมรถดูดส่ิงปฏิกูล 81-0273 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2564
5 จ้างจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2564
6 จ้างจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2564
7 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2564
8 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2564
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2564
10 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2564
11 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์(ทำความสะอาดห้องนำ้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2564
12 ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2564
13 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2564
14 จ้างจ้างซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2564
15 จ้างเหมาบริการฉีดวัคซีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2564
16 จ้างปะยางล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2564
17 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2564
18 จ้างจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2564
19 จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์ กค-6750 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2564
20 วัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์การแพทย์ 8 เมษายน 2564
21 ซื้อวัคซีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2564
22 จ้างป้ายไวนิลโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2564
23 จ้างเหมาต่อสัญญาเว็ปไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2564
24 จ้างเหมาทำพานดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มีนาคม 2564
25 กุญแจ 25 มีนาคม 2564
26 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2564
27 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ YORK เลขพัสดุ 420-43-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2564
28 จ้างอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม(วันอบรม ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2564
29 จ้างเหมาเช่าเครื่องปั่นไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2564
30 จ้างทำป้ายไวนิประกาศผลการนับคะเเนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2564
31 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2564
32 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2564
33 ซื้อผงหมึกชาร์ป MX-561AT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2564
34 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถดับเพลิงชนิด10ล้อหมายเลขทะเบียน บต-3425 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2564
35 ซื้อใบเสร็จรับเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2564
36 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2564
37 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2564
38 จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2564
39 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถดูดสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2564
40 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคโควิด -19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2564
41 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย 80-4709 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2564
42 จ้างเหมาซ่อมบำรุงและซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กุมภาพันธ์ 2564
43 จ้างเหมาปรับปรุงที่ทิ้งชยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2564
44 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มกราคม 2564
45 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มกราคม 2564
46 ซื้อตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2564
47 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถดับเพลิง ชนิดหกล้เ.. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2564
48 จ้างซ่อมบำรุงรักษาโน้ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2564
49 จ้างปรับปรุงที่ทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2564
50 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2564
51 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564
52 จ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบทดสอบการอบรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564
53 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564
54 จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2564
55 ซื้อซื้อวัสดุนยานพาหนะและขนส่ง(กช5093) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2564
56 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มกราคม 2564
57 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2564
58 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2564
59 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2564
60 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มกราคม 2564
61 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มกราคม 2564
62 ซื้อวัสดุอื่น (ไม้กวาดก้านมะพร้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มกราคม 2564
63 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการเเพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2564
64 จ้างเหมาประกอบด่วงข้างรถจักรยานยนต์พร้อมติดตั้งระบบไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2564
65 จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิลประกาศเทศบาลห้ามทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2564
66 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2563
67 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการจัดงานวันเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2563
68 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายตลาดเชื่อมถนนห้วยน้ำตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธันวาคม 2563
69 จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมทางเท้า ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 94 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2563
70 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2563
71 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2563
72 ซื้อวัดสุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2563
73 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2563
74 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลห้ามทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2563
75 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2563
76 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2563
77 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2563
78 ซื้อวัดสุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2563
79 ซื้อรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธันวาคม 2563
80 ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธันวาคม 2563
81 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธันวาคม 2563
82 จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธันวาคม 2563
83 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธันวาคม 2563
84 กระเป๋าผ้าสำหรับใส่เอกสาร 9 ธันวาคม 2563
85 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธันวาคม 2563
86 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธันวาคม 2563
87 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธันวาคม 2563
88 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2563
89 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถดับเพลิง ชนิด 6 ล้อ เลขทะเบียน 80-4568 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2563
90 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2563
91 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2563
92 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2563
93 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2563
94 จ้างเหมาทำแผ่นพับให้ความรู้ เรื่องโรคเอดส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธันวาคม 2563
95 จ้างป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธันวาคม 2563
96 ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธันวาคม 2563
97 จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศพด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2563
98 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2563
99 ตรายาง 23 พฤศจิกายน 2563
100 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤศจิกายน 2563
101 จ้างทำแผ่นพับการจัดการขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤศจิกายน 2563
102 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลชีวิตวิถีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤศจิกายน 2563
103 จ้างเหมาซ่อมรถดูดส่ิ่งปฎิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤศจิกายน 2563
104 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขอเชิญประชาชนเฝ้าฯรับเสด็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤศจิกายน 2563
105 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤศจิกายน 2563
106 จ้างเหมายานพาหนะรถโดยสารไม่ประจำทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤศจิกายน 2563
107 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2563
108 ซื้อชุดคัดแยกถังขยะและตู้ตะแกรงชุดทิ้งขยะอันตราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2563
109 ฟอร์แมท ลงวินโดว์และโปรแกรมต่างๆ 2 พฤศจิกายน 2563
110 ซื้อCard Reader3.0 ALL in one OKER (C-3329) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤศจิกายน 2563
111 จ้างเหมาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ตุลาคม 2563
112 จ้างเหมาซ่อมบำรุงประตูสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ตุลาคม 2563
113 จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ตุลาคม 2563
114 ซื้อแบตเตอรี่ EXTRA 120 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ตุลาคม 2563
115 จ้างเหมาจัดทำพวงมาลาดอกไม้สดโทนสีชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ตุลาคม 2563
116 จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ตุลาคม 2563
117 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บต-3425 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ตุลาคม 2563
118 จ้างเหมาทำพวงมาลาดอกไม้สดโทนสีเหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ตุลาคม 2563
119 จ้างเหมาติดตั้งรั้วตาข่ายที่ทิ้งขยะเทศบาลตำบลทุ่งยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2563
120 จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงและเต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2563
121 จ้างจ้างเหมาจัดทำนิทรรศการ ,ตกแต่งประดับไฟ ,จุดถ่ายภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2563
122 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (แบตเตอรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563
123 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์ กค-6750 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563
124 จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
125 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
126 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
127 ซื้อลำโพงพร้อมเครื่องเสียงในตัวแบบเคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
128 จ้างซ่่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กันยายน 2563
129 จ้างซ่่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กันยายน 2563
130 ซื้อวัสดุอื่น (ถุงดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
131 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
132 ซื้อครุภัณฑ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
133 ซื้อครุภัณฑ์กีฬา (โต๊ะปิงปอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
134 ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
135 จ้างปรับปรุงที่ทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2563
136 ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
137 ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
138 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
139 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
140 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถดับเพลิง หมายเลข บต-3425 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
141 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
142 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2563
143 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2563
144 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2563
145 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2563
146 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2563
147 วัสดุสำนักงาน 18 สิงหาคม 2563
148 จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ หมายเลข 80-8233 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
149 จ้างปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
150 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2563
151 ซื้อของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2563
152 ซื้อชุดทดสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2563
153 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5181 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2563
154 ซื้อของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2563
155 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5181 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2563
156 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2563
157 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2563
158 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
159 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
160 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
161 จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2563
162 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2563
163 จ้างเหมาตกแต่งพานดอกไม้สดและแจกันดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2563
164 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2563
165 จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2563
166 จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2563
167 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2563
168 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563
169 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563
170 ซื้อจัดซื้อถังขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
171 เหมาขุดลอกทางระบายนำ้ถนนตลาดสดเทศบาล ซอย 4 พร้อมวางท่อระหว่างน้ำ 8 กรกฎาคม 2563
172 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
173 จ้างเหมาประดับตกแต่งผ้าระบายสีเหลืองและระบายสีขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
174 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
175 จ้างเหมาซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2563
176 จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2563
177 จ้างเหมาบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5181 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2563
178 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2563
179 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2563
180 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2563
181 ซื้อครุภััณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศและพัดลมดูดอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2563
182 จ้างปรับปรุงอาคารตลาด (ปรับปรุงโครงเหล็กหลังคา และห้องสุขา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2563
183 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2563
184 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563
185 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
186 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
187 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
188 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
189 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียน 1/2563 (เดือน พ.ค และ มิ.ย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
190 จ้างซ่อมเปลี่ยนชุดความร้อนPrinter Brother โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
191 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (Wireless) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
192 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน(ใบเสร็จรับเงินค่าสุขา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
193 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
194 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
195 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2563
196 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ (กองศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2563
197 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2563
198 ซื้อวัสดุอื่น (ถังขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
199 จ้างเหมาบริการจัดทำวารสารรายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
200 จ้างเหมาซ่อมกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
201 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
202 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2563
203 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องตัดหญ้า มากีต้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2563
204 จ้างเหมาซ่อมบำรุงโน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2563
205 ซื้อวัสดุอื่น (ที่คีบถ่าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
206 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
207 ซื้อวัสดุอื่น (ที่โกยขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
208 ซื้อวัสดุอื่น (ที่โกยขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
209 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5181 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
210 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
211 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทึกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-8233 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
212 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
213 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
214 จ้างบำรุงรักษารถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน 81-0273 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
215 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
216 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
217 ซื้อวัสดุสำนักงาน (คลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
218 ซื้อซื้อเหล็กเสียบขยะตัวที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
219 จ้างเหมาชุดลอกทางระบายนำ้พร้อมขนย้ายดินและวัชพืช ถนนตรัง-สตูล และห้วยมาบนูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
220 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
221 จ้างจ้างเหมาบริการเย็บหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
222 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
223 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
224 จ้างก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บริเวณสนามเด้็กเล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563
225 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (เผ้าระวังและคัดกรองสุขภาพประชาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
226 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
227 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
228 จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ห้องสำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
229 จ้างทำตะแกรงเหล็กประชาสัมพันธ์ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
230 จ้างเหมาทำพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2563
231 ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2563
232 ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
233 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
234 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
235 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
236 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
237 ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
238 จ้างเหมาบริการทำป้ายแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563
239 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การอบรม (ชุดสาธิตทำถังดักไขมัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563
240 จ้างเหมาบริการทำป้ายรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนศูนย์พัํฒนาเด็กเล็กฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563
241 จ้างเหมาทำป้ายโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563
242 ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
243 จ้างปรับปรุงที่ทิ้งขยะ เทศบาลตำบลทุ่งยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
244 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563
245 จ้างเหมาซ่อมเครื่องตัดหญ้า มากีต้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563
246 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
247 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มกราคม 2563
248 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายนำ้พร้อมทางเท้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 กันยายน 2562
249 จ้างปรับปรุงที่ทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
250 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายนำ้พร้อมทางเท้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 สิงหาคม 2562
251 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายนำ้พร้อมทางเท้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 สิงหาคม 2562
252 จ้างก่อสร้างอาคารพาณิชย์ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 16 เมตร ยาว 3.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
253 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยนำ้ตก - คลองทุ่งยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
254 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2021
255 จ้างจ้างเหมาเช็คระบบไฟ รถดับเพลิง หมายเลข บต 3425 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2021
256 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2021
257 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2021
258 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ปี2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2021
259 ซื้อวัสดสำนักงาน (ตรายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2021
260 ซื้อวัสดุอื่น (ที่โกยขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2021