ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งยาว
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อครุภััณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศและพัดลมดูดอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2563
2 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2563
3 จ้างปรับปรุงอาคารตลาด (ปรับปรุงโครงเหล็กหลังคา และห้องสุขา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2563
4 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
5 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
6 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
7 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
8 จ้างซ่อมเปลี่ยนชุดความร้อนPrinter Brother โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
9 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียน 1/2563 (เดือน พ.ค และ มิ.ย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
10 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน(ใบเสร็จรับเงินค่าสุขา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
11 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (Wireless) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
12 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
13 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
14 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2563
15 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ (กองศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2563
16 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2563
17 ซื้อวัสดุอื่น (ถังขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
18 จ้างเหมาบริการจัดทำวารสารรายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
19 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
20 จ้างเหมาซ่อมกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
21 จ้างเหมาซ่อมบำรุงโน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2563
22 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2563
23 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องตัดหญ้า มากีต้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2563
24 ซื้อวัสดุอื่น (ที่โกยขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
25 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
26 ซื้อวัสดุอื่น (ที่โกยขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
27 ซื้อวัสดุอื่น (ที่คีบถ่าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
28 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
29 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
30 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทึกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-8233 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
31 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
32 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
33 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5181 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
34 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
35 ซื้อวัสดุสำนักงาน (คลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
36 จ้างบำรุงรักษารถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน 81-0273 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
37 ซื้อซื้อเหล็กเสียบขยะตัวที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
38 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
39 จ้างเหมาชุดลอกทางระบายนำ้พร้อมขนย้ายดินและวัชพืช ถนนตรัง-สตูล และห้วยมาบนูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
40 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
41 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
42 จ้างจ้างเหมาบริการเย็บหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
43 จ้างก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บริเวณสนามเด้็กเล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563
44 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (เผ้าระวังและคัดกรองสุขภาพประชาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
45 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
46 จ้างทำตะแกรงเหล็กประชาสัมพันธ์ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
47 จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ห้องสำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
48 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
49 ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2563
50 จ้างเหมาทำพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2563
51 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
52 ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
53 ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
54 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
55 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
56 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
57 จ้างเหมาบริการทำป้ายรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนศูนย์พัํฒนาเด็กเล็กฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563
58 จ้างเหมาบริการทำป้ายแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563
59 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การอบรม (ชุดสาธิตทำถังดักไขมัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563
60 จ้างเหมาทำป้ายโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563
61 ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
62 จ้างปรับปรุงที่ทิ้งขยะ เทศบาลตำบลทุ่งยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
63 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มกราคม 2563
64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายนำ้พร้อมทางเท้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 กันยายน 2562
65 จ้างปรับปรุงที่ทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายนำ้พร้อมทางเท้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 สิงหาคม 2562
67 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายนำ้พร้อมทางเท้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 สิงหาคม 2562
68 จ้างก่อสร้างอาคารพาณิชย์ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 16 เมตร ยาว 3.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
69 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยนำ้ตก - คลองทุ่งยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562