ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างซ่อมรถบรรทุกเทท้าย ชนิด 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ยี่ห้อ HINO หมายเลขทะเบียน 81-0799 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
2 จ้างถ่ายเอกสาร ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
3 จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียน ๑ และอาคารเรียน ๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
4 จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
5 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
6 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
7 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
8 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
9 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
10 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-6969 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
11 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
12 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
13 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
14 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
15 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
16 ซื้อวัสดุการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
17 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
18 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP3054 หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๖๐ ๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
19 ซื้อสารเคมีป้องกันและกำจัดยุงลายและทรายป้องกันและกำจัดยุงลาย ตามโครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
20 ซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
21 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2564
22 จ้างทำป้ายทำเนียบนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
23 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๔๘ ๐๐๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
24 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (วันที่ ๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
25 ซื้อวัสดุโครงการจัดประชุมประชาคมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
26 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
27 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
28 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาวเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
29 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
30 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
31 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
32 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
33 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
34 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2564
35 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
36 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
37 ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
38 จ้างซ่อมรถสูบสิ่งปฏิกูล ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๑๖๕ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
39 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 54 รายการ  17 พฤษภาคม 2564
40 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับเติมปั๊มรถสูบสิ่งปฏิกูล ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-9165 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2564
41 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับ รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-6969 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
42 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
43 จ้างก่อสร้างพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสายเทศบาล ๑ (หน้า สภ.พะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
44 จ้างเหมาบริการปรับพื้นที่และขุดหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
45 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
46 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
47 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
48 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและปรับปรุงถนน คสล. สายธรรมรงค์ - ไสงอ หมู่ที่ ๔ (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 เมษายน 2564
49 จ้างซ่อมรถสูบสิ่งปฏิกูล ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๑๖๕ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
50 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2564
51 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
52 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
53 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
54 จ้างก่อสร้างพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนสายเทศบาล ๒ ซอย ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
55 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
56 จ้างทำป้ายประกาศผลการเลือกตั้งและจัดพิมพ์คู่มือต่างๆ ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะและนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
57 เช่าเต็นท์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะและนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
58 เช่าไฟฟ้าแสงสว่างและเครื่องปั่นไฟ ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะและนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
59 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
60 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดประชุมอบรมบุคลากรการเลือกตั้งฯ ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะและนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
61 ซื้อคูหาเลือกตั้ง (เพิ่มเติม) ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะและนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
62 จ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะและนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2564
63 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวัสดุที่ใช้ในการฉีดวัคซีน ตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2564
64 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
65 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
66 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บ ๖๕๓๕ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
67 ซื้อเครื่องเขียนและวัสดุต่างๆ ,หีบบัตรเลือกตั้ง คูหาเลือกตั้ง และแบบพิมพ์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะและนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
68 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและปรับปรุงถนน คสล. สายธรรมรงค์ - ไสงอ หมู่ที่ ๔ (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 มีนาคม 2564
69 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและปรับปรุงถนน คสล. สายธรรมรงค์ - ไสงอ หมู่ที่ ๔ (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 มีนาคม 2564
70 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับและคู่มือต่างๆ ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะและนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
71 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2564
72 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบางโสม หมู่่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2564
73 จ้างทำสปอร์ตโฆษณาประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะและนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
74 ซื้อเครื่องเขียนและวัสดุต่างๆ สำหรับการจัดการเลือกตั้งและสำหรับศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะและนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
75 ซื้อวัสดุจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง/บัญชีผู้เสียสิทธิเลือกตั้ง/บัญชีแจ้งเจ้าบ้าน ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะและนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2564
76 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะและนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2564
77 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
78 เหมาติดตั้งราวเหล็กกันตกถนนสายธรรมรงค์-ไสงอ หมู่ที่ ๔ (โค้งตาจิตร)  9 กุมภาพันธ์ 2564
79 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุก ๖ ล้อ ติดตั้งเครนไฮโดรลิค ยี่ห้อ HINO หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๗๙๙ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
80 ซื้อเครื่องเขียนและวัสดุต่าง ๆ สำหรับการจัดการเลือกตั้ง และสำหรับศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะและนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
81 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์(ประกาศรับสมัคร) ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะและนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
82 จ้างก่อสร้างโรงจอดรถด้านหน้าเทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
83 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
84 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง) ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะและนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
85 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
86 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
87 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
88 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
89 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
90 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
91 ซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถดับเพลิง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บ 8863 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
92 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
93 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
94 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
95 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
96 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
97 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๙๖๙ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
98 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
99 ซื้อผงหมึกสีดำสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร RICOH รุ่น MP๓๐๕๕ (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๖๐ ๐๐๐๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
100 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กข ๘๗๐๘ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
101 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
102 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
103 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
104 เช่าเต้นท์ บริเวณด่านคัดกรองบ้านพะโต๊ะ ณ สะพานพะโต๊ะ หมู่ที่ ๘ ตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
105 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
106 จ้างจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
107 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
108 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
109 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
110 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
111 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
112 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
113 จ้างเหมาบริการตัดต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
114 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
115 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  1 ธันวาคม 2563
116 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๙๖๙ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
117 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2563
118 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
119 จ้างซ่อมรถยนต์เคลื่อนที่เร็ว ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บม ๕๙๑๑ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
120 จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2563
121 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2563
122 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2563
123 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถยนต์บรรทุกเล็กดับเพลิง) ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน บจ ๕๘ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2563
124 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
125 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
126 เช่าเวที เครื่องเสียง พร้อมเครื่องปั่นไฟ ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2563
127 จ้างชุดการแสดงบนเวทีเพื่อส่งเสริม/สืบสานประเพณี วัฒนธรรมของนักเรียนและตัวแทนของชุมชน ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2563
128 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๙๖๙ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
129 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกส่วนกลาง ยี่ห้อ นิสสัน หมายเลขทะเบียน กฉ ๔๗๙๗ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
130 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
131 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ตุลาคม 2563
132 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ตุลาคม 2563
133 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2563
134 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2563
135 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2563
136 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและปรับปรุงถนน คสล.สายธรรมรงค์ - ไสงอ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 ตุลาคม 2563
137 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2563
138 จ้างเหมาบริการเก็บกวาดขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
139 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
140 จ้างเหมาบริการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
141 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
142 จ้างบริการดูแลเว็บไซต์เทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
143 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
144 จ้างขยายเขตประปา หมู่ที่ ๓,๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
145 จ้างก่อสร้างที่พักประชาชนพร้อมปรับปรุงทางเท้าถนนเทศบาล ๑ (หน้าโรงเรียนพะโต๊ะวิทยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
146 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
147 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและปรับปรุงถนน คสล.สายธรรมรงค์ - ไสงอ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กันยายน 2563
148 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและปรับปรุงถนน คสล.สายธรรมรงค์ - ไสงอ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กันยายน 2563
149 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
150 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
151 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายสะพานห้วยบางแตร หมู่ที่ ๓ และปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายธรรมรงค์-ไสงอพร้อมกำแพงกันดินห้วยบางแตร หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 สิงหาคม 2563
152 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
153 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บ ๖๕๓๕ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
154 จ้างปรับปรุงโรงอาหาร ศพด.ทต.พะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
155 ซื้อค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
156 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
157 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว และประตูทางเข้า ศพด.ทต.พะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
158 จ้างตีเส้นจราจรถนนในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
159 ซื้อวัสดุอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
160 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
161 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
162 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
163 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH รุ่่น MP ๓๐๕๔ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๖๐ ๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
164 จ้างซ่อมแซมงานประติมากรรม (รูปปั้นช้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
165 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
166 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
167 ซื้อวัสดุการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2563
168 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับ รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-6969 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2563
169 จ้างทำป้ายไวนิล พระบรมราชปณิธานใน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2563
170 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายสะพานห้วยบางแตร หมู่ที่ ๓ และปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายธรรมรงค์-ไสงอพร้อมกำแพงกันดินห้วยบางแตร หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 สิงหาคม 2563
171 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2563
172 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายสะพานห้วยบางแตร หมู่ที่ ๓ และปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายธรรมรงค์-ไสงอพร้อมกำแพงกันดินห้วยบางแตร หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 สิงหาคม 2563
173 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2563
174 ซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
175 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (วันที่ ๓ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
176 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
177 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
178 เช่าเต้นท์โดม ตามโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
179 ซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ประกอบด้วย บ้านอุโมงค์สไลด์เดี่ยว จำนวน ๑ ชุด สองสไลด์บันไดลิง จำนวน ๑ ชุด เครื่องเล่นปีนป่าย จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
180 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
181 จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
182 จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างระบบพลังงานแสงอาทิตย์ถนนสายธรรมรงค์-ไสงอและถนนธรรมรงค์-ท่าไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
183 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
184 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
185 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
186 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกส่วนกลาง ยี่ห้อ นิสสัน หมายเลขทะเบียน กฉ ๔๗๙๗ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
187 ซื้อเทียนพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
188 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2563
189 จ้างเหมาจัดทำระบบงานบริการยื่นคำร้องออนไลน์ (e-Service) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2563
190 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
191 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
192 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (วันที่ ๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
193 ซื้อตามโครงการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2563
194 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค ยี่ห้อ Asus หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๑ ๐๐๙๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2563
195 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค ยี่ห้อ Asus หมายเลขครุภัณฑ ๔๑๖ ๕๖ ๐๐๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2563
196 จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารคัดแยกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
197 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ panasonic หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๕๐ ๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
198 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2563
199 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายสะพานห้วยบางแตร หมู่ที่ ๓ และปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายธรรมรงค์-ไสงอพร้อมกำแพงกันดินห้วยบางแตร หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4  มิถุนายน  2563
200 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2563
201 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและปรับปรุงถนน คสล.สายธรรมรงค์ - ไสงอ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1  มิถุนายน  2563
202 จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ริโก้ รุ่น MP๓๐๕๕ SP หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๖๐ ๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
203 จ้างซ่อมป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพะโต๊ะ (โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
204 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายสะพานห้วยบางแตร หมู่ที่ ๓ และปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายธรรมรงค์-ไสงอพร้อมกำแพงกันดินห้วยบางแตร หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 พฤษภาคม 2563
205 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายสะพานห้วยบางแตร หมู่ที่ ๓ และปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายธรรมรงค์-ไสงอพร้อมกำแพงกันดินห้วยบางแตร หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 พฤษภาคม 2563
206 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ยามาฮ่า หมายเลขทะเบียน กวต 651 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2563
207 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
208 จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมซ่อมแซมถนน คสล.สายธรรมรงค์-ไสงอ หมู่ที่ ๓ (สามแยกบ้านคุณชาญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
209 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
210 จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ถนนสายต้นตะแบก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
211 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
212 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
213 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
214 จ้างปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณ กศน.อำเภอพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
215 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
216 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและปรับปรุงถนน คสล.สายธรรมรงค์ - ไสงอ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 พฤษภาคม 2563
217 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและปรับปรุงถนน คสล.สายธรรมรงค์ - ไสงอ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 พฤษภาคม 2563
218 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายสะพานห้วยบางแตร หมู่ที่ ๓ และปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายธรรมรงค์-ไสงอพร้อมกำแพงกันดินห้วยบางแตร หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 พฤษภาคม 2563
219 เช่าเต็นท์โดม บริเวณด่านคัดกรองบุคคล เดินทางเข้า-ออก พื้นที่จังหวัดชุมพร ณ ป้อมสันติหน้าที่ว่าการอำเภอพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
220 ปรับปรุงขยายสะพานห้วยบางแตร หมู่ที่ ๓ และปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายธรรมรงค์-ไสงอพร้อมกำแพงกันดินห้วยบางแตร หมู่ที่ ๓  12 พฤษภาคม 2563
221 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและปรับปรุงถนน คสล.สายธรรมรงค์ - ไสงอ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 พฤษภาคม 2563
222 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
223 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
224 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและปรับปรุงถนน คสล.สายธรรมรงค์ - ไสงอ หมู่ที่ 4  29 เมษายน 2563
225 จ้างซ่อมรถดับเพลิง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บ ๘๘๖๓ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
226 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถยนต์บรรทุกเล็กดับเพลิง) ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน บจ ๕๘ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
227 จ้างซ่อมครุภัณฑ์อื่น รายการ แผงกั้นจราจรเฉพาะกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
228 เช่าเต้นท์โดม บริเวณด่านคัดกรองบุคคล เดินทางเข้า-ออก พื้นที่จังหวัดชุมพร ณ ป้อมสันติ หน้าที่ว่าการอำเภอพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
229 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
230 จ้างซ่อมรถยนต์เคลื่อนที่เร็ว ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บม - ๙๕๑๑ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
231 จ้างซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
232 จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมปรับปรุงถนน คสล.สายบางโหก หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
233 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
234 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฟื้นฟูสวนสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 เมษายน 2563
235 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
236 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
237 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเตาเผาขยะพร้อมอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
238 จ้างซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลัง ยี่ห้อ JCB หมายเลขทะเบียน ตค ๑๕๘ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2563
239 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับการจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
240 จ้างก่อสร้างพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนเทศบาล ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
241 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กข 3492 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
242 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
243 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฟื้นฟูสวนสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 มีนาคม 2563
244 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฟื้นฟูสวนสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 มีนาคม 2563
245 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
246 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเตาเผาขยะพร้อมอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
247 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
248 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฟื้นฟูสวนสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 มีนาคม 2563
249 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๙๖๙ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
250 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
251 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
252 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
253 ปรับปรุงฟื้นฟูสวนสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลพะโต๊ะ  10 มีนาคม 2563
254 ซื้อวัคซีคป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวัสดุที่ใช้ในการฉีดวัคซีน ตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
255 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
256 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2563
257 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
258 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
259 จ้างซ่อมระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติชนิดไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
260 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
261 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าขอบคันหิน ฝาบ่อพักพื้นที่ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
262 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
263 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
264 จ้างปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
265 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ ยามาฮ่า หมายเลขทะเบียน กวต 651 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
266 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
267 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
268 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
269 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
270 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
271 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
272 จ้างปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ บริเวณไปรษณีย์อำเภอพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
273 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
274 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าขอบคันหิน ฝาบ่อพักพื้นที่หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
275 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
276 จ้างปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
277 จ้างเหมาซ่อมแซมบันไดอาคารศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวประจำอำเภอพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2563
278 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
279 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
280 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2563
281 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกส่วนกลาง ยี่ห้อ นิสสัน หมายเลขทะเบียน กฉ 4797 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2563
282 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2563
283 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2563
284 ซื้อวัสดุอื่น (มาตรวัดน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
285 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม ตามโครงการจัดงานวันเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
286 เช่าเวทีและเครื่องเสียง ตามโครงการจัดงานวันเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
287 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านยายแดง หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
288 จ้างปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2562
289 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าขอบคันหิน ฝาบ่อพักพื้นที่หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2562
290 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2562
291 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับผ้าหมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2562
292 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2562
293 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2562
294 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กข ๘๗๐๘ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2562
295 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กข ๘๗๐๘ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2562
296 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กข ๘๗๐๘ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2562
297 จ้างซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลัง ยี่ห้อ JCB หมายเลขทะเบียน ตค ๑๕๘ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ธันวาคม 2562
298 จ้างเหมาทำพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2562
299 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2562
300 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2562
301 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2562
302 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2562
303 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤศจิกายน 2562
304 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ นิสสัน หมายเลขทะเบียน กฉ ๔๗๙๗ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2562
305 จ้างโครงการจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2562
306 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กข ๘๗๐๘ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2562
307 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กข 3492 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2562
308 จ้างทำการแสดงบนเวทีเพื่อส่งเสริม/สืบสานประเพณี วัฒนธรรมของนักเรียนและตัวแทนของชุมชน ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤศจิกายน 2562
309 เช่าเวที เครื่องเสียง พร้อมเครื่องปั่นไฟ ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤศจิกายน 2562
310 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2562
311 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (1-30 พ.ย.62) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2562
312 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2562
313 จ้างซ่อมแซมรถสูบสิ่งปฏิกูล ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-9165 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2562
314 จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2562
315 จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2562
316 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2562
317 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2562
318 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2562
319 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2562
320 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2562
321 เช่าเครื่องเสียง ตามโครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีวันออกพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 ตุลาคม 2562
322 จ้างเหมาบริการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
323 จ้างเหมาบริการเก็บกวาดขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
324 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
325 ซื้อหนังสือเรียน (เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2562
326 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2562
327 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
328 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2562
329 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2562
330 ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 กันยายน 2562
331 จ้างเหมาทำตรายางและสติ๊กเกอร์ตราเทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
332 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2562
333 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2562
334 จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ถนนสายเทศบาล ๒ ซอย ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2562
335 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2562
336 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2562
337 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2562
338 ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 สิงหาคม 2562
339 ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 สิงหาคม 2562
340 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
341 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2562
342 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2562
343 ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 สิงหาคม 2562
344 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2562
345 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2562
346 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและปรับปรุงถนน คสล.สายธรรมรงค์-ไสงอ หมู่ที่ 5 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 สิงหาคม 2562
347 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บ 6535 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2562
348 จ้างซ่อมรถบรรทุกเทท้าย ชนิด 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิค ยี่ห้อ HINO หมายเลขทะเบียน 81-0799 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2562
349 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2562
350 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2562
351 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและปรับปรุงถนน คสล.สายธรรมรงค์-ไสงอ หมู่ที่ 5 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 กรกฎาคม 2562
352 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและปรับปรุงถนน คสล.สายธรรมรงค์-ไสงอ หมู่ที่ 5 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 กรกฎาคม 2562
353 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2562
354 เช่าเหมายานพาหนะ ตามโครงการฝึกอบรมและสัมมนา (ส่งเสริมวิถีพอเพียงและการเกษตรแบบยั่งยืน) เทศบาลตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2562
355 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2562
356 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2562
357 ซื้อสารเคมีป้องกันและกำจัดยุงลายตามโครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2562
358 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2562
359 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2562
360 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2562
361 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2562
362 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2562
363 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและปรับปรุงถนน คสล.สายธรรมรงค์-ไสงอ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 พฤษภาคม 2562
364 จ้างซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลัง ยี่ห้อ JCB หมายเลขทะเบียน ตค 158 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2562
365 จ้างก่อสร้าง ถนน คสล.สายพ่อตาเจ๊ะ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2562
366 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2562