ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลมาบอำมฤต
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2565
2 อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔  20 มกราคม 2565
3 จ้างเหมาทำประกันภัยพยาบาล(รถตู้) ทะเบียน นข ๑๙๔๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2565
4 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบสี่ทิศทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
7 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ๑ กง ๖๓๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
8 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
9 จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน ๘๐-๖๑๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
10 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2564
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2564
12 จ้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนวงศ์วานิช (ช่วงที่ ๒) ท่อระบายน้ำ คอร. ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘๓ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด ๑.๐๐x๑.๓๐ เมตร จำนวน ๙ บ่อ ระยะทาง ๙๒ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2564
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2564
14 ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
15 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔  26 ตุลาคม 2564
16 จ้างทำเว็บไซต์เทศบาลตำบลมาบอำมฤต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
17 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตามโครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายในเขตเทศบาลตำบลมาบอำมฤต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2564
18 จ้างซ่อมแซมระบบกล้อง CCTV ในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2564
19 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2564
20 จ้างซ่อมแซมหลังคา ฝ้า และห้องน้ำ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมาบอำมฤต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2564
21 จ้างเหมาติดตั้งสัญญาณไฟจราจร(ไฟกระพริบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
22 จ้างซ่อมแซมระบบกล้อง CCTV ในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
23 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะเปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๑๐๑ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
24 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
25 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
26 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
27 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
28 ครุภัณฑ์โรงงาน  21 กันยายน 2564
29 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
30 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
31 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
32 ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
33 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
34 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
35 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง(ล้อวัดระยะทางชนิดเดินตาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
36 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องเชื่อมโลหะไฟฟ้ากระแสสลับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
37 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
38 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
39 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มหนังสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
40 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ Brother HL-๓๑๗๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๙-๖๐-๐๐๔๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
41 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
42 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
43 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
44 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยทุ่งน้ำใส ๖ โดยวิธีคัดเลือก  14 กันยายน 2564
45 จ้างเหมาฆ่าสุกรในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลมาบอำมฤต โดยวิธีคัดเลือก  10 กันยายน 2564
46 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะอัดท้าย ทะเบียน ๘๐-๗๖๗๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
47 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๓๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
48 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ และช่วงปิดภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
49 จ้างเหมาปรับปรุงบ่อยขยะเทศบาลตำบลมาบอำมฤต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
50 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
51 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
52 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
53 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
54 ซื้อวัสดุตามโครงการค่่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
55 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
56 อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ และช่วงปิดภาคเรียน  26 สิงหาคม 2564
57 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
58 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะอัดท้าย ทะเบียน ๘๑-๓๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
59 ประกวดราคาจ้างเหมาฆ่าสุกรในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 สิงหาคม 2564
60 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
61 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
62 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยทุ่งน้ำใส ๖  20 สิงหาคม 2564
63 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
64 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-7670 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
65 ประกวดราคาจ้างเหมาฆ่าสุกรในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 สิงหาคม 2564
66 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
67 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
68 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
69 ประกวดราคาจ้างเหมาฆ่าสุกรในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 สิงหาคม 2564
70 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
71 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
72 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
73 จ้างเหมาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลมาบอำมฤต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
74 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
75 เหมาฆ่าสุกรในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลมาบอำมฤต  3 สิงหาคม 2564
76 จ้างซ่อมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๐๙๘ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
77 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
78 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
79 ซื้อวัสดุยานพานหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
80 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
81 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
82 อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔  5 กรกฎาคม 2564
83 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2564
84 จ้างซ่อมแซมจุดติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุดจากการเกิดอุบัติเหตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2564
85 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมาบอำมฤต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2564
86 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมาบอำมฤต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
87 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
88 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
89 จ้างปรับปรุงหลังคา อาคารตลาดนัดเทศบาลตำบลมาบอำมฤต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
90 จ้างห้องน้ำภายนอกอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมาบอำมฤต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
91 ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
92 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
93 ซื้ออาหารเสริม (นม) ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
94 อาหารเสริม (นม) ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ  28 พฤษภาคม 2564
95 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
96 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
97 จ้างทำฐานไม้รองโต๊ะ+เก้าอี้ประธานสภาเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
98 จ้างจ้างเหมากวาดขยะลงบ่อพร้อมปรับเกลี่ยบ่อขยะ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
99 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
100 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศาลเจ้า (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 พฤษภาคม 2564
101 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
102 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศาลเจ้า (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 เมษายน 2564
103 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศาลเจ้า (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 เมษายน 2564
104 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2564
105 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศาลเจ้า (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 เมษายน 2564
106 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศาลเจ้า (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร  24 มีนาคม 2564
107 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการเลือกตั้งผู้บริหารและสภาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
108 จ้างทำบอร์ดประชาสัมพันธ์พร้อมค่าติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
109 อาหารเสริม (นม) ช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓  5 มีนาคม 2564
110 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
111 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน กง ๖๓๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
112 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมาบอำมฤต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
113 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
114 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข ๒๖๒๒ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
115 จ้างซ่อมรถดับเพลิง ทะเบียน ๘๐-๖๐๙๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
116 จ้างบำรุงรักาษารถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๓๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
117 จ้างเหมาระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลมาบอำมฤต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
118 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
119 จ้างเหมาระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลมาบอำมฤต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
120 จ้างเหมาระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลมาบอำมฤต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
121 จ้างจ้างเหมาทำประกัยภัยรถพยาบาล(รถตู้) ทะเบียน นข ๑๙๔๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2564
122 จ้างทำป้ายจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
123 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
124 ซื้ออาหารเสริม (นม) ช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
125 จ้างเหมาฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในเขตเทศบาลตำบลมาบอำมฤต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
126 อาหารเสริม (นม) ช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓  26 พฤศจิกายน 2563
127 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ถนนตำหนักหลวง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 พฤศจิกายน 2563
128 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ถนนตำหนักหลวง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 พฤศจิกายน 2563
129 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ถนนตำหนักหลวง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 ตุลาคม 2563
130 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ถนนตำหนักหลวง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 ตุลาคม 2563
131 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ถนนตำหนักหลวง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 ตุลาคม 2563
132 จ้างเหมาทำเว็บไซต์เทศบาลมาบอำมฤต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
133 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
134 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563