ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2564
2 จ้างเหมาบริการเช่าเต๊นท์และเช่าไฟส่องสว่างในการตั้งจุดบริการประชาชนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2564
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2564
4 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2564
5 จ้างตรวจเช็คระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง กมายเลขทะเบียน กฉ ๔๘๕๒ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2564
6 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2564
7 ซื้อบัตรทาบสำหรับผู้พิการทางสายตานายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลและบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2564
8 จ้างเหมาทำป้ายเพื่อใช้ในโครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งและประกาศผลการรวมคะแนนการเลือกตั้งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2564
9 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๓ แรงม้า ๑ เฟส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2564
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2564
11 จ้างเหมาบริการทำป้ายรณรงค์การเลือกตั้งและป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์และนายกเทศมนตรีตำบลทะเลทรัพย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2564
12 ซื้อไม้ยางและไม้อัดหน้าแดง เพื่อใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มีนาคม 2564
13 จ้างพิมพ์เอกสารเพื่อใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์และนายกเทศมนตรีตำบลทะเลทรัพย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มีนาคม 2564
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2564
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2564
16 ซื้อเครื่องสแกนเนอร์ยี่ห้อ Brother ADS-๒๒๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2564
17 จ้างตัดชุดฝึกหรือชุดปฏิบัติการ อปพร. จำนวน ๑๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2564
18 ซื้อน้ำมันเลี้ยงโซ่เลื่อยยนต์ จำนวน ๒๔ แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กุมภาพันธ์ 2564
19 อาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคเรียนที่ 2/2563 3 กุมภาพันธ์ 2564
20 ซื้อซื้อแอสฟัลท์สำเร็จรูป จำนวน 620 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กุมภาพันธ์ 2564
21 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กุมภาพันธ์ 2564
22 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กุมภาพันธ์ 2564
23 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กุมภาพันธ์ 2564
24 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กุมภาพันธ์ 2564
25 ซื้อมินิบอลวาล์ว ๑/๒ จำนวน ๔๐ ตัว และ เช็ควาล์วสปริง ๑/๒ จำนวน ๔๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กุมภาพันธ์ 2564
26 ซื้อแอสฟัลท์สำเร็จรูป จำนวน 200 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กุมภาพันธ์ 2564
27 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มกราคม 2564
28 จ้างจัดทำและดูแลเว็บไซด์สำหรับหน่วยงานของเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2564
29 ซื้อวัสดุตามโครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2564
30 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2564
31 ซื้อมาตรวัดน้ำ 1/2 จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2564
32 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2564
33 เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำขนาด 1.5 แรงม้า 1 เฟส จำนวน 1 เครื่อง 18 มกราคม 2564
34 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยให้กับผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2564
35 ซื้อมาตรวัดน้ำ 1/2 จำนวน 25 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มกราคม 2564
36 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2564
37 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มกราคม 2564
38 จ้างเหมาเปลี่ยนยางนอกยางในรถฟาร์มแทรคเตอร์หมายเลขทะเบียน ตค 1868 ชุมพร สังกัดกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธันวาคม 2563
39 จ้างเหมาบริการเช่าเต๊นท์และไฟส่องสว่างตามโครงการตั้งจุดบริการประชาชนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึง ๕ มกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธันวาคม 2563
40 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร TK - 479 จำนวน 3 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธันวาคม 2563
41 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2563
42 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2563
43 จ้างซ่อมป้ายไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจจำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2563
44 ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2563
45 ซื้อจัดซื้อประตูน้ำเหล็กหล่อ มอก.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2563
46 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ขนาด ๒.๔๐ x ๓.๕๐ ม. มีโครงไม้พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธันวาคม 2563
47 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องเลื่อยยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธันวาคม 2563
48 ซื้อวัสดุการเกษตร ตามโครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2563
49 ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุง ขนาด ๑ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤศจิกายน 2563
50 ซื้อวัสดุตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลทะเลทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ตุลาคม 2563
51 ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2563
52 จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ วิถีชีวิตใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ตุลาคม 2563
53 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
54 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางสายวงทรัพย์-เขาวง พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ เชื่อมตำบลท่าแซะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 กันยายน 2563
55 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่มเทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
56 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
57 ซื้อเครื่องพิมพ์ multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถงหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
58 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยดข่วมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๓ แรงม้า ๑ เฟส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
59 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
60 จ้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล้กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนแตง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
61 จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
62 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
63 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
64 จ้างขุดเจาะบ่อดาลในตำบลทะเลทรัพย์บริเวณบ้านเนินทอง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
65 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำขนาด ๓ แรงม้า ๑ เฟส จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
66 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
67 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
68 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางสายวงทรัพย์-เขาวง พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ เชื่อมตำบลท่าแซะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 กันยายน 2563
69 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางสายวงทรัพย์-เขาวง พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ เชื่อมตำบลท่าแซะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 กันยายน 2563
70 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฏร์ภักดี หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 กันยายน 2563
71 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชัยรัตน์พัฒนา (หมู่ที่ 5) เชื่อมตำบลชุมโค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 กันยายน 2563
72 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางสายมหาราช หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 กันยายน 2563
73 ซื้อปั้มลมพร้อมมอเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
74 ซื้อสารส้มขุ่น และคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
75 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2563
76 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางสายมหาราช หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 สิงหาคม 2563
77 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฏร์ภักดี หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 สิงหาคม 2563
78 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชัยรัตน์พัฒนา (หมู่ที่ 5) เชื่อมตำบลชุมโค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 สิงหาคม 2563
79 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชัยรัตน์พัฒนา (หมู่ที่ 5) เชื่อมตำบลชุมโค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 สิงหาคม 2563
80 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางสายมหาราช หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 สิงหาคม 2563
81 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฏร์ภักดี หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 สิงหาคม 2563
82 ก่อสร้างถนนลาดยางสายวงทรัพย์-เขาวง พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล้ก หมู่ที่ ๔ เชื่อมตำบลท่าแซะ 9 สิงหาคม 2563
83 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชัยรัตน์พัฒนา (หมู่ที่ 5) เชื่อมตำบลชุมโค 4 สิงหาคม 2563
84 ก่อสร้างถนนลาดยางสายมหาราช หมู่ที่ 7 4 สิงหาคม 2563
85 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฏร์ภักดี หมู่ที่ 6 4 สิงหาคม 2563
86 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถตู้กู้ชีพทะเบียนเลขที่ นข ๓๑๖ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563
87 จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2563
88 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2563
89 ซื้อยางมะตอย AC ๖๐/๗๐ และ ชนิด CRS-๒ ชนิดบรรจุถัง ๒๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2563
90 จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิดบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2563
91 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2563
92 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ทะเบียน บบ ๘๔๑๕ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2563
93 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2563
94 ซื้อคอนกรีตสำเร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
95 จ้างซ่มอแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียนเลขที่ กลข ๔๔๑ ชุมพร พร้อมอุปกรณ์พ่วงข้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
96 จ้างเหมาเปลี่ยนยางนอกรถยนต์ประจำกองช่าง ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน บบ ๒๐๙๓ ชุมพร จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2563
97 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2563
98 จ้างเหมาซ่อมแซมรถตู้กู้ชีพเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ นข 316 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  มิถุนายน  2563
99 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
100 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
101 ซื้อToner Fujixerox CT202330 จำนวน ๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2563
102 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๓ แรงม้า ๑ เฟส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
103 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563
104 จ้างตัดเครื่องแบบชุดฝึกหรือชุดปฏิบัติการ อปพร. ผ้าโอร่อนกันลมสีกากี NO.๓๓๑ พร้อมปักชื่อ-สกุล โค้งแขน และเครื่องหมาย อปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563
105 ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค (ถุงยังชีพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563
106 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๓ แรงม้า ๑ เฟส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563
107 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๓ แรงม้า ๑ เฟส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563
108 ซื้อคลอรีนน้ำ ๑๐% (๒๕ กก./ถัง) พร้อมถัง จำนวน ๒,๕๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
109 จ้างติดตั้งเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เพื่อมาใช้ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาะารณสุขกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นตำบลทะเลทรัพย์ (กิจกรรมตั้งจุดตรวจคัดกรองในชุมชนเพื่อให้ความรู้และเพื่อป้องกันควบคุมโรคจิตเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระยะที่ ๒ โดยวิธี 13 พฤษภาคม 2563
110 ซื้ออาหารเสริม (นม) นม ยู เอชที ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดบรรจุกล่อง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
111 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำขนาด ๕ แรงม้า ๑ เฟส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤษภาคม 2563
112 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤษภาคม 2563
113 ซื้ออะไหล่ของรถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤษภาคม 2563
114 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
115 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
116 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
117 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
118 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
119 จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กวพ 829 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
120 ซื้อคลอรีนน้ำ ๑๐% (๒๕ กก./ถัง) พร้อมถัง จำนวน ๒,๕๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
121 จ้างเหมาเปลี่ยนยางนอกรถยนต์ประจำกองช่าง ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน บบ ๒๐๙๓ ชุมพร จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤษภาคม 2563
122 ซื้อเครื่องวัดอุณภูมิอินฟราเรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2563
123 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2563
124 ซื้อกรวยจราจรและกระบองไฟพริบจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
125 จ้างเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
126 ซื้อน้ำดื่น ขนาด ๖๐๐ มิลลิลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
127 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
128 ซื้อมาตรน้ำ จำนวน ๓๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
129 ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขกรณีเกิดโรคระบาด หรือภัยพิบัติในพื้นที่ตำบลทะเลทรัพย์ (กิจกรรมป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
130 จ้างติดตั้งเต็นท์และติดตั้งไฟส่องสว่าง ตามโครงการทะเลทรัพย์ร่วมใจป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (กิจกรรมตั้งจุด/จุดสกัดเพื่อควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
131 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
132 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
133 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
134 ซื้อหัวฉีดปรับฝอยหุ้มยางดำชนิดทองเหลือง ขนาด ๒.๕ นิ้ว ปรับปได้ ๓ ระดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
135 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
136 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
137 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุดป้องกันการติดเชื้อขณะออกปฏิบัติหน้าที่ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน ๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
138 ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ตำบลทะเลทรัพย์ (กิจกรรมป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
139 ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัหาสาธารณสุขกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ตำบลทะเลทรัพย์ (กิจกรรมป้องกันควบคุมดรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
140 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
141 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
142 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
143 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
144 ซื้อวัสดุตามโครงการพลังงานคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
145 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
146 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
147 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ ขนาด ๕ แรงม้า ๑ เฟส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
148 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
149 ซื้อสายผ้าใบส่งน้ำดับเพลิงสีแดง ขนาด ๒.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็วชนิดทองเหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
150 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
151 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์ประจำสำนักงาน ทะเบียน กข ๔๔๘๐ ชุมพร ตามรหัสครุภัณฑ์เลขที่ ๐๑๑-๔๖-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
152 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์ประจำสำนักงาน ทะเบียน กข ๔๔๘๐ ชุมพร ตามรหัสครุภัณฑ์เลขที่ ๐๑๑-๔๖-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
153 ซื้อมาตรน้ำ จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
154 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
155 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
156 ซื้อมาตรน้ำ อาซาอี จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
157 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
158 ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
159 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
160 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบโทรศัพท์ (ตู้สาขา) ตามหมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๓-๕๘-๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
161 ซื้อมาตรน้ำ จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
162 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายราษฎร์ภักดี หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2563
163 จ้างเหมาติดตั้งมุ้งลวดประตู หน้าต่าง บ้านพักข้าราชการ จำนวน ๕ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
164 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
165 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
166 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
167 ซื้อมาตรน้ำ จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
168 จ้างเปลี่ยนยางนอกและเปลี่ยนล้อกระทะ แบบมีโลหะผสมของรถตู้กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน นข ๓๑๖ ชุมพร รหัสครุภัณฑ์เลขที่ ๐๑๑-๕๖-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563
169 ซื้อมาตรน้ำ อาซาอี จำนวน ๓๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กุมภาพันธ์ 2563
170 จ้างทำสติ๊กเกอร์ยานพาหนะการแพทย์ฉุกเฉิน รถยนต์กู้ชีพกู้ภัย หมายเลข นข ๓๑๖ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
171 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ในการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2563
172 จ้างเหมาขุดดินเพื่อฝั่งกลบท่อระบายน้ำ คสล. สายจั่นเสือ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2563
173 ซื้อถังเก็บน้ำแบบพลาสติก ขนาดความจุ ๓,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563
174 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
175 ซื้อดินลูกรัง จำนวน ๒๐ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
176 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
177 จ้างจัดทำและดูแลเว็บไซต์สำหรับหน่วยงานราชการของสำนักงานเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2563
178 จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้คัทเอ้าท์ ประกาศเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดิน ขนาด ๒๔๐x๓๕๐ ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
179 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมตรวจเช็คสภาพตามระยะชั่วโมงการทำงานของรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียนเลขที่ ตค ๑๙๑๑ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2563
180 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำขนาด ๑.๕ แรงม้า ๑ เฟส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2021
181 จ้างพิมพ์เอกสารเพื่อใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์และนายกเทศมนตรีตำบลทะเลทรัพย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2021
182 ซื้อน้ำดื่มตามโครงการตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ระยะที่ 1) ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กุมภาพันธ์ 2021
183 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กุมภาพันธ์ 2021
184 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2021
185 ซื้อหัวฉีดฟ็อก และ สายส่งน้ำดับเพลิง ยางสังเคราะห์ ยาว ๒๐ เมตร ขนาด ๑.๕ นิ้ว พร้อมข้อต่อทองเหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2021
186 ซื้อคอนกรีตกำลังอัด 240 KSC. จำนวน 5.5 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2021
187 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2021
188 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 4 แรงม้า 1 เฟส จำนวน 2 ตัว และ เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2021