ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ  21 กันยายน 2564
2 ซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
3 ซื้อลูกลอยเดี่ยว จำนวน ๕ ตัว และแมทเนติก จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
4 ซื้อหินคลุก จำนวน ๓ เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
5 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
6 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ  17 กันยายน 2564
7 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำขนาด ๓ แรงม้า ๑ เฟส จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
8 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำขนาด ๕ แรงม้า ๑ เฟส จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
9 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำขนาด ๒ แรงม้า ๑ เฟส จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
10 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ ขนาด ๑.๕ แรงม้า ๑ เฟส จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
11 จ้างถ่ายเอกสารเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมเข้ารูปเล่ม จำนวน ๔๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
12 จ้างทำถังขยะเหล็ก (ตะแกรงเหล็กฉีก) จำนวน ๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
13 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนปาล์มพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร โดยวิธีคัดเลือก  13 กันยายน 2564
14 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน กข ๔๔๘๐ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
15 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
16 ซื้อลูกลอยเดี่ยว จำนวน ๕ ตัว และแมทเนติก จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
17 จ้างซ่อมแซมประตูห้องนายกเทศมนตรีและห้องสำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
18 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชัยรัตน์พัฒนา หมู่ที่ 5 ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร โดยวิธีคัดเลือก  13 กันยายน 2564
19 ซื้อกระเป๋าพร้อมชุดเอกสาร จำนวน ๔๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
20 จ้างทำถังขยะ (ตะแกรงเหล็กฉีก) จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
21 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
22 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
23 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
24 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
25 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
26 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
27 ซื้อคอนกรีตกำลังอัด ๒๔๐ KSC. จำนวน ๓๐ คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
28 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณหน้าเขาแมว หมู่ที่ 2 ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
29 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลในตำบลทะเลทรัพย์ หมู่ที่ 8 ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
30 จ้างทำป้ายพลาสวูดการแยกขยะ จำนวน ๑๘ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
31 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
32 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
33 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
34 จ้างเหมาบริการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
35 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชัยรัตน์พัฒนา หมู่ที่ 5 ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร  18 สิงหาคม 2564
36 ซื้อโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะกู้ชีพพร้อมอุปกรณ์) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก  16 สิงหาคม 2564
37 ซื้อหินอุโมงค์ จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
38 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำขนาด ๕ แรงม้า ๑ เฟส จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
39 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
40 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
41 จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
42 ซื้อคอนกรีตกำลังอัด ๒๔๐ KSC. จำนวน ๓๕ คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
43 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
44 จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเหมือนเนรมิต หมู่ที่ ๗ ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
45 จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวันเฉลิมหมู่ที่ ๗ ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
46 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าเขาแมว หมู่ที่ ๓ ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
47 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
48 ซื้อแอสฟัลท์สำเร็จรูป จำนวน ๒๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
49 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
50 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
51 ซื้อกระเป๋าพร้อมชุดเอกสาร จำนวน ๓๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
52 ซื้อคอนกรีตกำลังอัด ๒๔๐ KSC. จำนวน ๓๙.๕๐ คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
53 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๓๙ และเครื่องพิมพ์เอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๒-๖๒-๐๐๒๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
54 ซื้อยากำจัดวัชพืช (ไกลโฟเซต) จำนวน ๒๑ แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
55 โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะกู้ชีพพร้อมอุปกรณ์) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน  16 กรกฎาคม 2564
56 ตัดเย็บผ้าคลุมโต๊ะ จำนวน ๑๕ ผืน  16 กรกฎาคม 2564
57 ตัดเย็บผ้าคลุมโต๊ะ จำนวน ๑๕ ผืน  16 กรกฎาคม 2564
58 จ้างตัดเย็บผ้าคลุมโต๊ะ จำนวน ๑๕ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
59 จ้างซ่อมแซมรถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน กฉ ๔๘๕๒ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
60 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
61 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2564
62 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
63 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
64 ซื้อแอสฟัลท์สำเร็จรูป จำนวน ๓๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
65 จ้างซ่อมรถตู้้กู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ หมายเลขทะเบียน นข ๓๑๖ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
66 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
67 ซื้อมาตรน้ำ อาซาอี ขนาด ๑/๒ นิ้ว จำนวน ๔๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
68 ซื้อมาตรน้ำ อาซาอี ขนาด ๑/๒ นิ้ว จำนวน ๔๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
69 ซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด ๓๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
70 ซื้อมาตรน้ำ ขนาด ๑/๒ นิ้ว จำนวน ๔๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
71 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
72 ซื้อโต๊ะหน้าโฟเมก้า สีขาว จำนวน ๑๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
73 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
74 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
75 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
76 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
77 จ้างทำป้ายอะคริลิคตั้งโต๊ะ,ป้ายสติ๊กเกอร์ และบอร์ดไม้กระดานบุกำมะหยี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
78 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
79 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
80 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๔๘๕๒ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
81 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
82 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
83 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
84 ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
85 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
86 ซื้อหมึก Toner Fujixerox CT๒๐๒๓๓๐ จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
87 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๓ แรงม้า ๑ เฟส จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
88 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
89 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
90 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ Toner Fujixerox CT ๒๐๒๓๓๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
91 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
92 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
93 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
94 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
95 ซื้อแอสฟัลท์สำเร็จรูป จำนวน ๒๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2564
96 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2564
97 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ ขนาด ๑.๕ แรงม้า ๑ เฟส จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
98 จ้างซ่อมเครื่องยนต์และช่วงล่างรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๔๔๘๐ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
99 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) Save Chumphon จำนวน ๘ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
100 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร TK-๔๑๐๙ จำนวน ๓ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
101 ซื้อมาตรน้ำ ๓๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
102 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ Toner Fujixerox CT ๒๐๒๓๓๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
103 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
104 จ้างเหมาบริการเช่าเต๊นท์และเช่าไฟส่องสว่างในการตั้งจุดบริการประชาชนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
105 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
106 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
107 จ้างตรวจเช็คระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง กมายเลขทะเบียน กฉ ๔๘๕๒ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
108 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
109 ซื้อบัตรทาบสำหรับผู้พิการทางสายตานายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลและบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
110 จ้างเหมาทำป้ายเพื่อใช้ในโครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งและประกาศผลการรวมคะแนนการเลือกตั้งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
111 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๓ แรงม้า ๑ เฟส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
112 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำขนาด ๑.๕ แรงม้า ๑ เฟส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2564
113 จ้างพิมพ์เอกสารเพื่อใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์และนายกเทศมนตรีตำบลทะเลทรัพย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2564
114 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2564
115 จ้างเหมาบริการทำป้ายรณรงค์การเลือกตั้งและป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์และนายกเทศมนตรีตำบลทะเลทรัพย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
116 ซื้อไม้ยางและไม้อัดหน้าแดง เพื่อใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
117 จ้างพิมพ์เอกสารเพื่อใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์และนายกเทศมนตรีตำบลทะเลทรัพย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
118 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2564
119 ซื้อเครื่องสแกนเนอร์ยี่ห้อ Brother ADS-๒๒๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
120 จ้างตัดชุดฝึกหรือชุดปฏิบัติการ อปพร. จำนวน ๑๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
121 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
122 ซื้อน้ำมันเลี้ยงโซ่เลื่อยยนต์ จำนวน ๒๔ แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
123 ซื้อน้ำดื่มตามโครงการตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ระยะที่ 1) ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
124 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
125 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2564
126 ซื้อหัวฉีดฟ็อก และ สายส่งน้ำดับเพลิง ยางสังเคราะห์ ยาว ๒๐ เมตร ขนาด ๑.๕ นิ้ว พร้อมข้อต่อทองเหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
127 ซื้อคอนกรีตกำลังอัด 240 KSC. จำนวน 5.5 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
128 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
129 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 4 แรงม้า 1 เฟส จำนวน 2 ตัว และ เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
130 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
131 อาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคเรียนที่ 2/2563  3 กุมภาพันธ์ 2564
132 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
133 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
134 ซื้อซื้อแอสฟัลท์สำเร็จรูป จำนวน 620 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
135 ซื้อแอสฟัลท์สำเร็จรูป จำนวน 200 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
136 ซื้อมินิบอลวาล์ว ๑/๒ จำนวน ๔๐ ตัว และ เช็ควาล์วสปริง ๑/๒ จำนวน ๔๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
137 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
138 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
139 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
140 จ้างจัดทำและดูแลเว็บไซด์สำหรับหน่วยงานของเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
141 ซื้อวัสดุตามโครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
142 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
143 ซื้อมาตรวัดน้ำ 1/2 จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
144 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
145 เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำขนาด 1.5 แรงม้า 1 เฟส จำนวน 1 เครื่อง  18 มกราคม 2564
146 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยให้กับผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
147 ซื้อมาตรวัดน้ำ 1/2 จำนวน 25 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
148 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
149 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
150 จ้างเหมาบริการเช่าเต๊นท์และไฟส่องสว่างตามโครงการตั้งจุดบริการประชาชนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึง ๕ มกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
151 จ้างเหมาเปลี่ยนยางนอกยางในรถฟาร์มแทรคเตอร์หมายเลขทะเบียน ตค 1868 ชุมพร สังกัดกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
152 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร TK - 479 จำนวน 3 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
153 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
154 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
155 จ้างซ่อมป้ายไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจจำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
156 ซื้อจัดซื้อประตูน้ำเหล็กหล่อ มอก.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
157 ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
158 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ขนาด ๒.๔๐ x ๓.๕๐ ม. มีโครงไม้พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2563
159 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องเลื่อยยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
160 ซื้อวัสดุการเกษตร ตามโครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
161 ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุง ขนาด ๑ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2563
162 ซื้อวัสดุตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลทะเลทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
163 ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2563
164 จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ วิถีชีวิตใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2563
165 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
166 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางสายวงทรัพย์-เขาวง พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ เชื่อมตำบลท่าแซะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 กันยายน 2563
167 ซื้อเครื่องพิมพ์ multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถงหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
168 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยดข่วมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๓ แรงม้า ๑ เฟส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
169 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
170 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
171 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่มเทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
172 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
173 จ้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล้กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนแตง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
174 จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
175 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
176 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
177 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
178 จ้างขุดเจาะบ่อดาลในตำบลทะเลทรัพย์บริเวณบ้านเนินทอง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
179 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำขนาด ๓ แรงม้า ๑ เฟส จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
180 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางสายวงทรัพย์-เขาวง พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ เชื่อมตำบลท่าแซะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 กันยายน 2563
181 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางสายวงทรัพย์-เขาวง พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ เชื่อมตำบลท่าแซะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 กันยายน 2563
182 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฏร์ภักดี หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 กันยายน 2563
183 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชัยรัตน์พัฒนา (หมู่ที่ 5) เชื่อมตำบลชุมโค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 กันยายน 2563
184 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางสายมหาราช หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 กันยายน 2563
185 ซื้อสารส้มขุ่น และคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
186 ซื้อปั้มลมพร้อมมอเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
187 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
188 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฏร์ภักดี หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 สิงหาคม 2563
189 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชัยรัตน์พัฒนา (หมู่ที่ 5) เชื่อมตำบลชุมโค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 สิงหาคม 2563
190 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางสายมหาราช หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 สิงหาคม 2563
191 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฏร์ภักดี หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 สิงหาคม 2563
192 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชัยรัตน์พัฒนา (หมู่ที่ 5) เชื่อมตำบลชุมโค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 สิงหาคม 2563
193 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางสายมหาราช หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 สิงหาคม 2563
194 ก่อสร้างถนนลาดยางสายวงทรัพย์-เขาวง พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล้ก หมู่ที่ ๔ เชื่อมตำบลท่าแซะ  9 สิงหาคม 2563
195 ก่อสร้างถนนลาดยางสายมหาราช หมู่ที่ 7  4 สิงหาคม 2563
196 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฏร์ภักดี หมู่ที่ 6  4 สิงหาคม 2563
197 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชัยรัตน์พัฒนา (หมู่ที่ 5) เชื่อมตำบลชุมโค  4 สิงหาคม 2563
198 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถตู้กู้ชีพทะเบียนเลขที่ นข ๓๑๖ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
199 จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
200 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
201 ซื้อยางมะตอย AC ๖๐/๗๐ และ ชนิด CRS-๒ ชนิดบรรจุถัง ๒๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
202 จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิดบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
203 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ทะเบียน บบ ๘๔๑๕ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
204 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
205 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
206 ซื้อคอนกรีตสำเร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
207 จ้างซ่มอแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียนเลขที่ กลข ๔๔๑ ชุมพร พร้อมอุปกรณ์พ่วงข้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
208 จ้างเหมาเปลี่ยนยางนอกรถยนต์ประจำกองช่าง ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน บบ ๒๐๙๓ ชุมพร จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2563
209 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2563
210 จ้างเหมาซ่อมแซมรถตู้กู้ชีพเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ นข 316 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2563
211 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
212 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
213 ซื้อToner Fujixerox CT202330 จำนวน ๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
214 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๓ แรงม้า ๑ เฟส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
215 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๓ แรงม้า ๑ เฟส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
216 ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค (ถุงยังชีพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
217 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
218 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๓ แรงม้า ๑ เฟส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
219 จ้างตัดเครื่องแบบชุดฝึกหรือชุดปฏิบัติการ อปพร. ผ้าโอร่อนกันลมสีกากี NO.๓๓๑ พร้อมปักชื่อ-สกุล โค้งแขน และเครื่องหมาย อปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
220 ซื้อคลอรีนน้ำ ๑๐% (๒๕ กก./ถัง) พร้อมถัง จำนวน ๒,๕๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
221 ซื้ออาหารเสริม (นม) นม ยู เอชที ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดบรรจุกล่อง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
222 จ้างติดตั้งเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เพื่อมาใช้ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาะารณสุขกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นตำบลทะเลทรัพย์ (กิจกรรมตั้งจุดตรวจคัดกรองในชุมชนเพื่อให้ความรู้และเพื่อป้องกันควบคุมโรคจิตเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระยะที่ ๒ โดยวิธี  13 พฤษภาคม 2563
223 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2563
224 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำขนาด ๕ แรงม้า ๑ เฟส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2563
225 ซื้ออะไหล่ของรถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2563
226 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
227 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
228 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
229 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
230 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
231 ซื้อคลอรีนน้ำ ๑๐% (๒๕ กก./ถัง) พร้อมถัง จำนวน ๒,๕๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
232 จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กวพ 829 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
233 จ้างเหมาเปลี่ยนยางนอกรถยนต์ประจำกองช่าง ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน บบ ๒๐๙๓ ชุมพร จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2563
234 ซื้อเครื่องวัดอุณภูมิอินฟราเรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
235 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
236 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
237 จ้างเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
238 ซื้อกรวยจราจรและกระบองไฟพริบจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
239 ซื้อน้ำดื่น ขนาด ๖๐๐ มิลลิลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
240 ซื้อมาตรน้ำ จำนวน ๓๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
241 จ้างติดตั้งเต็นท์และติดตั้งไฟส่องสว่าง ตามโครงการทะเลทรัพย์ร่วมใจป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (กิจกรรมตั้งจุด/จุดสกัดเพื่อควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
242 ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขกรณีเกิดโรคระบาด หรือภัยพิบัติในพื้นที่ตำบลทะเลทรัพย์ (กิจกรรมป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
243 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
244 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
245 ซื้อหัวฉีดปรับฝอยหุ้มยางดำชนิดทองเหลือง ขนาด ๒.๕ นิ้ว ปรับปได้ ๓ ระดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
246 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
247 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
248 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2563
249 ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ตำบลทะเลทรัพย์ (กิจกรรมป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
250 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุดป้องกันการติดเชื้อขณะออกปฏิบัติหน้าที่ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน ๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
251 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
252 ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัหาสาธารณสุขกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ตำบลทะเลทรัพย์ (กิจกรรมป้องกันควบคุมดรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
253 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
254 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
255 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
256 ซื้อวัสดุตามโครงการพลังงานคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
257 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
258 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
259 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ ขนาด ๕ แรงม้า ๑ เฟส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
260 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
261 ซื้อสายผ้าใบส่งน้ำดับเพลิงสีแดง ขนาด ๒.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็วชนิดทองเหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
262 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
263 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์ประจำสำนักงาน ทะเบียน กข ๔๔๘๐ ชุมพร ตามรหัสครุภัณฑ์เลขที่ ๐๑๑-๔๖-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
264 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
265 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์ประจำสำนักงาน ทะเบียน กข ๔๔๘๐ ชุมพร ตามรหัสครุภัณฑ์เลขที่ ๐๑๑-๔๖-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
266 ซื้อมาตรน้ำ จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
267 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
268 ซื้อมาตรน้ำ อาซาอี จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
269 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
270 ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
271 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
272 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบโทรศัพท์ (ตู้สาขา) ตามหมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๓-๕๘-๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
273 ซื้อมาตรน้ำ จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
274 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายราษฎร์ภักดี หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
275 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
276 จ้างเหมาติดตั้งมุ้งลวดประตู หน้าต่าง บ้านพักข้าราชการ จำนวน ๕ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
277 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
278 ซื้อมาตรน้ำ จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
279 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
280 จ้างเปลี่ยนยางนอกและเปลี่ยนล้อกระทะ แบบมีโลหะผสมของรถตู้กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน นข ๓๑๖ ชุมพร รหัสครุภัณฑ์เลขที่ ๐๑๑-๕๖-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
281 ซื้อมาตรน้ำ อาซาอี จำนวน ๓๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
282 จ้างทำสติ๊กเกอร์ยานพาหนะการแพทย์ฉุกเฉิน รถยนต์กู้ชีพกู้ภัย หมายเลข นข ๓๑๖ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
283 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ในการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2563
284 จ้างเหมาขุดดินเพื่อฝั่งกลบท่อระบายน้ำ คสล. สายจั่นเสือ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2563
285 ซื้อถังเก็บน้ำแบบพลาสติก ขนาดความจุ ๓,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2563
286 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2563
287 ซื้อดินลูกรัง จำนวน ๒๐ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2563
288 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2563
289 จ้างจัดทำและดูแลเว็บไซต์สำหรับหน่วยงานราชการของสำนักงานเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2563
290 จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้คัทเอ้าท์ ประกาศเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดิน ขนาด ๒๔๐x๓๕๐ ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
291 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมตรวจเช็คสภาพตามระยะชั่วโมงการทำงานของรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียนเลขที่ ตค ๑๙๑๑ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563