ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2564
2 ซื้อวัสดุตามโครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2564
3 ซื้อมาตรวัดน้ำ 1/2 จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2564
4 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2564
5 เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำขนาด 1.5 แรงม้า 1 เฟส จำนวน 1 เครื่อง 18 มกราคม 2564
6 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยให้กับผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2564
7 ซื้อมาตรวัดน้ำ 1/2 จำนวน 25 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มกราคม 2564
8 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2564
9 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มกราคม 2564
10 จ้างเหมาบริการเช่าเต๊นท์และไฟส่องสว่างตามโครงการตั้งจุดบริการประชาชนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึง ๕ มกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธันวาคม 2563
11 จ้างเหมาเปลี่ยนยางนอกยางในรถฟาร์มแทรคเตอร์หมายเลขทะเบียน ตค 1868 ชุมพร สังกัดกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธันวาคม 2563
12 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร TK - 479 จำนวน 3 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธันวาคม 2563
13 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2563
14 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2563
15 จ้างซ่อมป้ายไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจจำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2563
16 ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2563
17 ซื้อจัดซื้อประตูน้ำเหล็กหล่อ มอก.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2563
18 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ขนาด ๒.๔๐ x ๓.๕๐ ม. มีโครงไม้พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธันวาคม 2563
19 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องเลื่อยยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธันวาคม 2563
20 ซื้อวัสดุการเกษตร ตามโครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2563
21 ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุง ขนาด ๑ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤศจิกายน 2563
22 ซื้อวัสดุตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลทะเลทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ตุลาคม 2563
23 ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2563
24 จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ วิถีชีวิตใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ตุลาคม 2563
25 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
26 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยดข่วมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๓ แรงม้า ๑ เฟส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
27 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่มเทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
28 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
29 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
30 ซื้อเครื่องพิมพ์ multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถงหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
31 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางสายวงทรัพย์-เขาวง พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ เชื่อมตำบลท่าแซะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 กันยายน 2563
32 จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
33 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
34 จ้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล้กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนแตง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
35 จ้างขุดเจาะบ่อดาลในตำบลทะเลทรัพย์บริเวณบ้านเนินทอง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
36 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
37 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
38 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
39 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำขนาด ๓ แรงม้า ๑ เฟส จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
40 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางสายวงทรัพย์-เขาวง พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ เชื่อมตำบลท่าแซะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 กันยายน 2563
41 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางสายวงทรัพย์-เขาวง พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ เชื่อมตำบลท่าแซะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 กันยายน 2563
42 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชัยรัตน์พัฒนา (หมู่ที่ 5) เชื่อมตำบลชุมโค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 กันยายน 2563
43 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางสายมหาราช หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 กันยายน 2563
44 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฏร์ภักดี หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 กันยายน 2563
45 ซื้อสารส้มขุ่น และคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
46 ซื้อปั้มลมพร้อมมอเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
47 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2563
48 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางสายมหาราช หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 สิงหาคม 2563
49 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางสายมหาราช หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 สิงหาคม 2563
50 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฏร์ภักดี หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 สิงหาคม 2563
51 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชัยรัตน์พัฒนา (หมู่ที่ 5) เชื่อมตำบลชุมโค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 สิงหาคม 2563
52 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชัยรัตน์พัฒนา (หมู่ที่ 5) เชื่อมตำบลชุมโค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 สิงหาคม 2563
53 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฏร์ภักดี หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 สิงหาคม 2563
54 ก่อสร้างถนนลาดยางสายวงทรัพย์-เขาวง พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล้ก หมู่ที่ ๔ เชื่อมตำบลท่าแซะ 9 สิงหาคม 2563
55 ก่อสร้างถนนลาดยางสายมหาราช หมู่ที่ 7 4 สิงหาคม 2563
56 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฏร์ภักดี หมู่ที่ 6 4 สิงหาคม 2563
57 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชัยรัตน์พัฒนา (หมู่ที่ 5) เชื่อมตำบลชุมโค 4 สิงหาคม 2563
58 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถตู้กู้ชีพทะเบียนเลขที่ นข ๓๑๖ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563
59 จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2563
60 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2563
61 ซื้อยางมะตอย AC ๖๐/๗๐ และ ชนิด CRS-๒ ชนิดบรรจุถัง ๒๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2563
62 จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิดบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2563
63 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2563
64 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ทะเบียน บบ ๘๔๑๕ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2563
65 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2563
66 ซื้อคอนกรีตสำเร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
67 จ้างซ่มอแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียนเลขที่ กลข ๔๔๑ ชุมพร พร้อมอุปกรณ์พ่วงข้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
68 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2563
69 จ้างเหมาเปลี่ยนยางนอกรถยนต์ประจำกองช่าง ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน บบ ๒๐๙๓ ชุมพร จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2563
70 จ้างเหมาซ่อมแซมรถตู้กู้ชีพเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ นข 316 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  มิถุนายน  2563
71 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
72 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
73 ซื้อToner Fujixerox CT202330 จำนวน ๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2563
74 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๓ แรงม้า ๑ เฟส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
75 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๓ แรงม้า ๑ เฟส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563
76 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563
77 จ้างตัดเครื่องแบบชุดฝึกหรือชุดปฏิบัติการ อปพร. ผ้าโอร่อนกันลมสีกากี NO.๓๓๑ พร้อมปักชื่อ-สกุล โค้งแขน และเครื่องหมาย อปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563
78 ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค (ถุงยังชีพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563
79 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๓ แรงม้า ๑ เฟส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563
80 ซื้อคลอรีนน้ำ ๑๐% (๒๕ กก./ถัง) พร้อมถัง จำนวน ๒,๕๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
81 ซื้ออาหารเสริม (นม) นม ยู เอชที ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดบรรจุกล่อง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
82 จ้างติดตั้งเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เพื่อมาใช้ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาะารณสุขกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นตำบลทะเลทรัพย์ (กิจกรรมตั้งจุดตรวจคัดกรองในชุมชนเพื่อให้ความรู้และเพื่อป้องกันควบคุมโรคจิตเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระยะที่ ๒ โดยวิธี 13 พฤษภาคม 2563
83 ซื้ออะไหล่ของรถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤษภาคม 2563
84 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำขนาด ๕ แรงม้า ๑ เฟส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤษภาคม 2563
85 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤษภาคม 2563
86 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
87 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
88 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
89 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
90 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
91 จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กวพ 829 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
92 ซื้อคลอรีนน้ำ ๑๐% (๒๕ กก./ถัง) พร้อมถัง จำนวน ๒,๕๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
93 จ้างเหมาเปลี่ยนยางนอกรถยนต์ประจำกองช่าง ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน บบ ๒๐๙๓ ชุมพร จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤษภาคม 2563
94 ซื้อเครื่องวัดอุณภูมิอินฟราเรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2563
95 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2563
96 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
97 จ้างเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
98 ซื้อน้ำดื่น ขนาด ๖๐๐ มิลลิลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
99 ซื้อกรวยจราจรและกระบองไฟพริบจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
100 ซื้อมาตรน้ำ จำนวน ๓๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
101 จ้างติดตั้งเต็นท์และติดตั้งไฟส่องสว่าง ตามโครงการทะเลทรัพย์ร่วมใจป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (กิจกรรมตั้งจุด/จุดสกัดเพื่อควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
102 ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขกรณีเกิดโรคระบาด หรือภัยพิบัติในพื้นที่ตำบลทะเลทรัพย์ (กิจกรรมป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
103 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
104 ซื้อหัวฉีดปรับฝอยหุ้มยางดำชนิดทองเหลือง ขนาด ๒.๕ นิ้ว ปรับปได้ ๓ ระดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
105 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
106 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
107 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
108 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
109 ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัหาสาธารณสุขกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ตำบลทะเลทรัพย์ (กิจกรรมป้องกันควบคุมดรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
110 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุดป้องกันการติดเชื้อขณะออกปฏิบัติหน้าที่ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน ๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
111 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
112 ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ตำบลทะเลทรัพย์ (กิจกรรมป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
113 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
114 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
115 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
116 ซื้อวัสดุตามโครงการพลังงานคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
117 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
118 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ ขนาด ๕ แรงม้า ๑ เฟส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
119 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
120 ซื้อสายผ้าใบส่งน้ำดับเพลิงสีแดง ขนาด ๒.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็วชนิดทองเหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
121 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
122 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
123 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์ประจำสำนักงาน ทะเบียน กข ๔๔๘๐ ชุมพร ตามรหัสครุภัณฑ์เลขที่ ๐๑๑-๔๖-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
124 ซื้อมาตรน้ำ จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
125 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์ประจำสำนักงาน ทะเบียน กข ๔๔๘๐ ชุมพร ตามรหัสครุภัณฑ์เลขที่ ๐๑๑-๔๖-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
126 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
127 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
128 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
129 ซื้อมาตรน้ำ อาซาอี จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
130 ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
131 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
132 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบโทรศัพท์ (ตู้สาขา) ตามหมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๓-๕๘-๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
133 ซื้อมาตรน้ำ จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
134 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายราษฎร์ภักดี หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2563
135 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
136 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
137 จ้างเหมาติดตั้งมุ้งลวดประตู หน้าต่าง บ้านพักข้าราชการ จำนวน ๕ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
138 ซื้อมาตรน้ำ จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
139 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
140 จ้างเปลี่ยนยางนอกและเปลี่ยนล้อกระทะ แบบมีโลหะผสมของรถตู้กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน นข ๓๑๖ ชุมพร รหัสครุภัณฑ์เลขที่ ๐๑๑-๕๖-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563
141 ซื้อมาตรน้ำ อาซาอี จำนวน ๓๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กุมภาพันธ์ 2563
142 จ้างทำสติ๊กเกอร์ยานพาหนะการแพทย์ฉุกเฉิน รถยนต์กู้ชีพกู้ภัย หมายเลข นข ๓๑๖ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
143 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ในการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2563
144 จ้างเหมาขุดดินเพื่อฝั่งกลบท่อระบายน้ำ คสล. สายจั่นเสือ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2563
145 ซื้อถังเก็บน้ำแบบพลาสติก ขนาดความจุ ๓,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563
146 ซื้อดินลูกรัง จำนวน ๒๐ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
147 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
148 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
149 จ้างจัดทำและดูแลเว็บไซต์สำหรับหน่วยงานราชการของสำนักงานเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2563
150 จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้คัทเอ้าท์ ประกาศเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดิน ขนาด ๒๔๐x๓๕๐ ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
151 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมตรวจเช็คสภาพตามระยะชั่วโมงการทำงานของรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียนเลขที่ ตค ๑๙๑๑ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2563