ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลท่ายาง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศตำบลท่ายาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 กันยายน 2563
2 จ้างสำรวจความพึงพอใจของผุ้รับบริการของเทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563
3 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563
4 จ้างตรวจสภาพเครื่องยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กข-5350 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโพธิ์แดง หมู่ที่ 8 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 217 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 1,085 ตารางเมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 กันยายน 2563
6 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
8 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ และเมาส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
9 จ้างซ่อมแซมระบบแอร์รถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 80-8789 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
10 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บขยะในพื้นที่ตำบลท่ายาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 กันยายน 2563
11 ประกวดราคาจ้างโครงการให้บริการแพทย์ฉุกเฉินตำบลท่ายาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 กันยายน 2563
12 ประกวดราคาจ้างโครงการให้บริการแพทย์ฉุกเฉินตำบลท่ายาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 กันยายน 2563
13 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บขยะในพื้นที่ตำบลท่ายาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 กันยายน 2563
14 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการพาหนะรับ-ส่ง นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 กันยายน 2563
15 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศตำบลท่ายาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 กันยายน 2563
16 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการพาหนะรับ-ส่ง นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 กันยายน 2563
17 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศตำบลท่ายาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 กันยายน 2563
18 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุพจน์-อินแหยม หมู่ที่ 10 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ระยะทางยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 495 ตารางเมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
19 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม(เทศบัญญัติ) จำนวน 50 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563
20 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563
21 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง จำนวน 11 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563
22 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
23 ซื้อดินลูกรัง จำนวน 250 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
24 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
25 โครงการจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง 16 กันยายน 2563
26 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กข-7845 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
27 จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกดัมพ์ หมายเลขทะเบียน 80-6331 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
28 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโพธิ์แดง หมู่ที่ 8 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 217 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 1,085 ตารางเมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 กันยายน 2563
29 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโพธิ์แดง หมู่ที่ 8 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 217 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 1,085 ตารางเมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 กันยายน 2563
30 ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสะอาดด้วยมือเรา จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
31 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุพจน์-อินแหยม หมู่ที่ 10 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ระยะทางยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 495 ตารางเมตร) 14 กันยายน 2563
32 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-55-0006 จำนวน 3 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
33 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
34 ซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาด 182x75x74 ซม จำนวน 20 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
35 ซื้อแผ่นกระดานรองหลัง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
36 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
37 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
38 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2563
39 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2563
40 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร โครงการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ รวม 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2563
41 จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายยั่งยืน(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 9 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2563
42 ซื้อพัดลมโคจร 3 ใบพัด ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 14 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2563
43 ซื้อแบตเตอรี่ รถบรรทุกขยะทะเบียน 80-8813 ชุมพร จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2563
44 ซื้ออุปกรณ์ ตามโครงการฟันดีมีสุข จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2563
45 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2563
46 ซื้อเพาเวอร์แอมป์ 2 ช่อง ขนาด 600 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
47 ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กต-2370 ชุมพร จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
48 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2563
49 ซื้อชั้นวางเอกสาร ชนิด 3 ชั้น ขนาด 122.1x45.7x122.5 ซม. จำนวน 2 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2563
50 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2563
51 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-57-0023 และ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-57-0024 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2563
52 ซื้อปรับปรุงระบบไฟฟ้า ขยาย DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2563
53 ซื้อปรับปรุงระบบไฟฟ้า ขยาย DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
54 ซื้อปรับปรุงระบบไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
55 ซื้อปรับปรุงระบบไฟฟ้า ขยาย DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
56 ซื้อแบตเตอรี่ รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บม-489 ชุมพร จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2563
57 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2563
58 ซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2563
59 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ4 จำนวน 50 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563
60 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-57-0027 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2563
61 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
62 วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ในการฉีด(Syringe และเข็มฉีดยา) จำนวน 1,372 โด๊ส 6 สิงหาคม 2563
63 ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน นข-986 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 สิงหาคม 2563
64 จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0116 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2563
65 จ้างตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่ พร้อมถ่ายน้ำมันเครื่อง รถบรรทุกน้ำทะเบียน บม-489 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2563
66 จ้างเหมาบริการพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2563
67 จ้างนำรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค-226 ชุมพร เข้ารับการปรับปรุงซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2563
68 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2563
69 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัตรประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
70 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 1/2563(เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
71 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
72 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
73 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร CANON IR 2545 จำนวน 3 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
74 จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
75 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25  มิถุนายน  2563
76 จ้างเหมาบริการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563 รวม 3 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25  มิถุนายน  2563
77 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
78 จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน นข-986 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
79 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร CANON NGP-51 Toner (Black) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2563
80 ซื้อเครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2563
81 ซื้อเครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 7 ก๊อก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2563
82 ซื้อเครื่องกรองน้ำดื่ม PO ขนาด 300 GPD จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2563
83 ซื้อเครื่องกรองน้ำดื่มแบบ 5 ขั้นตอน จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2563
84 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15  มิถุนายน  2563
85 จ้างเหมาบริการอาหารกลางวันศูนยฃ์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง (รอบ 2) ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 15 - 30 มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
86 จ้างเหมาทำตู้ป้องกันเชื้อในรถพยาบาลฉุกเฉิน ทะเบียน นข-1802 ชุมพร จำนวน 2 ตู้ และทะเบียน กต-2370 ชุมพร จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
87 จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯในสังกัดเทศบาลตำบลท่ายาง พร้อมติดตั้งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง หมู่ที่ 1 ตำบลท่ายาง จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
88 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง หมู่ที่ 1 10  มิถุนายน  2563
89 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง หมู่ที่ 1 10  มิถุนายน  2563
90 ซื้อวัสดุการเกษตร(ดินปลูกหน้าดิน) จำนวน 80 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2563
91 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2563
92 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ CANON รุ่น IMAGE RUNNER หมายเดลขครุภัณฑ์ 417-55-0007 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2563
93 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2563
94 ซื้อธงชาติ ขนาด 80x120 ซม. จำนวน 30 ผืน และธงชาติ ขนาด 2x3 เมตร จำนวน 6 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2563
95 ซื้อวัสดุอุปกรณืก่อสร้าง จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2563
96 จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยน ระบบเบรกรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถตู้) หมายเลขที่ นข-1802 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1  มิถุนายน  2563
97 ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง และจอรับภาพชนิดมอเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1  มิถุนายน  2563
98 ซื้อตู้เย็น ขนาดความจุ 16 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
99 ซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 24 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
100 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563
101 ซื้อหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ HP 22 จำนวน 13 ตลับ และ HP 21 จำนวน 13 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563
102 จ้างเหมาบริการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2563
103 จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบแอร์ของรถกู้ชีพ ทะเบียน นข-1083 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563
104 จ้างก่อสร้างอ่างล้างมือภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2563
105 จ้างก่อสร้างอาคารวางถังเก็บน้ำพร้อมเดินระบบท่อประปา ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2563
106 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2563
107 ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2563
108 ซื้อชั้นห้องสมุด 3 ตอน ขนาดไม่ต่ำกว่า 280x49x190 เซนติเมตร จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
109 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
110 ซื้อป้อมยามสำเร็จรูป ขนาดไม่ต่ำกว่า 2x2 เมตร จำนวน 1 ป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
111 ซื้อโต๊ะนักเรียนอนุบาลพร้อมเก้าอี้ไม้ยางพารา โครงขาเหล็กกลม จำนวน 170 ชุด มาตรฐาน มอก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
112 ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทรงกลม ขนาดไม่ต่ำกว่า 80x150x75 เซนติเมตร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
113 ซื้อเตียงนอนเหล็กพร้อมที่นอนขนาด 3 ฟุต จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
114 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
115 ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ขนาดไม่ต่ำกว่า 60x120x75 เซนติเมตร จำนวน 14 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
116 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
117 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 1/2563 14 พฤษภาคม 2563
118 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง จำนวน 5 เดือน เรื่มตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ตามรายละเอียดคุณลักษณะของงานที่เทศบาลท่ายางกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
119 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
120 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
121 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
122 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
123 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
124 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 50 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
125 จ้างซ่อมแซมระบบบันทึกภาพกล้องวงจรปิด หมายเลขครุภัณฑ์ 454-58-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
126 จ้างต่อสัญญาเว็บไซต์ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
127 จ้างเติมน้ำยาถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
128 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.2x2.5 เมตร จำนวน 3 ป้าย และกระดาษโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์รณรงค์โควิด-19 ขนาด A4 พิมพ์ 4 สี จำนวน 4,000 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
129 ซื้อน้ำมันปาล์ม ขนาดบรรจุขวด 1 ลิตร จำนวน 4,000 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
130 ซื้อถุงพลาสติด ขนาด 20x30 จำนวน 160 พับๆละ 25 ใบ และหนังยางวง จำนวน 10 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
131 ซื้อน้ำปลาผสม ขนาดบรรจุ 700 มิลลิลิตร(ขวดพลาสติก) จำนวน 8,000 ขวด,ปลากระป๋องแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศ จำนวน 4,000 แพคๆละ 10 กระป๋อง และ นมกล่อง ขนาด 170 มิลลิลิตร จำนวน 4,000 แพคๆละ 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2563
132 ซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 40,000 ห่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2563
133 ซื้อข้าวสาร ชนิดถุงๆละ 5 กิโลกรัม จำนวน 4,000 ถุง และ กาแฟสำเร็จรูปชนิดผง จำนวน 4,000 ถุงๆละ 28 ห่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2563
134 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน(วางท่อขยายเขต)สายบางคอย-ทุ่งคาน้อย(ด้านซ้ายมือ) หมู่ที่ 2,9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 เมษายน 2563
135 ซื้อกระดานไวท์บอร์ดแบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 120x240 ซม. จำนวน 8 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
136 ซื้อชั้นวางหนังสือ 5 ชั้นแบบวางเอียง ขนาดไม่ต่ำกว่า 91x30x152 ซม. จำนวน 15 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
137 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ดำ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
138 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
139 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
140 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางคอย-ทุ่งคาน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลท่ายาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทางยาว 680.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,440 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 เมษายน 2563
141 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (วางท่อขยายเขต) หมู่ที่ 9(บ้านบางหลง) ตำบลท่ายาง จำนวน 2 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 เมษายน 2563
142 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์แบบไม้พร้อมติดตั้ง ขนาด 1.2x2.40 จำนวน 6 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
143 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
144 จ้างซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์ หมายเลขครภุัณฑ์ 416-60-0121 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
145 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน(วางท่อขยายเขต)สายบางคอย-ทุ่งคาน้อย(ด้านซ้ายมือ) หมู่ที่ 2,9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 เมษายน 2563
146 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน(วางท่อขยายเขต)สายบางคอย-ทุ่งคาน้อย(ด้านซ้ายมือ) หมู่ที่ 2,9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 เมษายน 2563
147 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ำ บ้านอู่ตะเภา หมู่ที่ 6 งานก่อสร้างเขื่อนกันดิน งานบล็อคทางเท้า งานขุดลอก งานราวกันตกแสตนเลส งานไฟฟ้า งานบล็อคประตูระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 เมษายน 2563
148 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่นชพถ.80010สายบางคอย-ทุ่งคาน้อยหมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 8 เมตร ระยะทางยาว 1,350 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร 15 เมษายน 2563
149 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นชพถ80025สายยายอี๊ด หมู่ที่ 5 ตำบลท่ายาง จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 เมษายน 2563
150 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วเทศบาลเทศบาลตำบลท่ายาง หมู่ที่ 5 รั้วยาวไม่น้อยกว่า 192.00 เมตร สูง 1.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 230.40 เมตร ครีบ คสล.กันดิน ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 98.00 เมตร หนา 0.10 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด 14 เมษายน 2563
151 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางคอย-ทุ่งคาน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลท่ายาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทางยาว 680.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,440 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 เมษายน 2563
152 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางคอย-ทุ่งคาน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลท่ายาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทางยาว 680.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,440 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 เมษายน 2563
153 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายหมอนุ้ย (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 245.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 1,225.00 ตารางเมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 เมษายน 2563
154 ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ขนาดไม่ต่ำกว่า 80x150x75 ซม. จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
155 ซื้อโต๊ะพับไม้อัด โครงขาเหล็กพับได้ ขนาดไม่ต่ำกว่า 60x180x75 ซม. จำนวน 14 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
156 ซื้อตู้เก็บเอกสาร 1 บานประตู / ชั้นวางของ 6 ลิ้นชัก ขนาดไม่น้อยกว่า 118x41x87 ซม. จำนวน 11 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
157 ซื้อตู้ล็อกเกอร์ 9 ช่อง ขนาดไม่ต่ำกว่า 91.4x45.7x97.7 ซม. จำนวน 30 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
158 ซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาดไม่ต่ำกว่า 118x45x183 ซม. จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
159 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางคอย-ทุ่งคาน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลท่ายาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทางยาว 680.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,440 ตารางเมตร 13 เมษายน 2563
160 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน(วางท่อขยายเขต)สายบางคอย-ทุ่งคาน้อย(ด้านซ้ายมือ) หมู่ที่ 2,9 13 เมษายน 2563
161 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (วางท่อขยายเขต) หมู่ที่ 9(บ้านบางหลง) ตำบลท่ายาง จำนวน 2 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 เมษายน 2563
162 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (วางท่อขยายเขต) หมู่ที่ 9(บ้านบางหลง) ตำบลท่ายาง จำนวน 2 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 เมษายน 2563
163 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ำ บ้านอู่ตะเภา หมู่ที่ 6 งานก่อสร้างเขื่อนกันดิน งานบล็อคทางเท้า งานขุดลอก งานราวกันตกแสตนเลส งานไฟฟ้า งานบล็อคประตูระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 เมษายน 2563
164 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ำ บ้านอู่ตะเภา หมู่ที่ 6 งานก่อสร้างเขื่อนกันดิน งานบล็อคทางเท้า งานขุดลอก งานราวกันตกแสตนเลส งานไฟฟ้า งานบล็อคประตูระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 เมษายน 2563
165 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (วางท่อขยายเขต) หมู่ที่ 9 จำนวน 2 จุด 8 เมษายน 2563
166 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (วางท่อขยายเขต) หมู่ที่ 9(บ้านบางหลง) ตำบลท่ายาง จำนวน 2 จุด 8 เมษายน 2563
167 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นชพถ80025สายยายอี๊ด หมู่ที่ 5 ตำบลท่ายาง จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 เมษายน 2563
168 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
169 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่นชพถ.80010สายบางคอย-ทุ่งคาน้อยหมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 8 เมตร ระยะทางยาว 1,350 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 เมษายน 2563
170 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่นชพถ.80010สายบางคอย-ทุ่งคาน้อยหมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 8 เมตร ระยะทางยาว 1,350 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 เมษายน 2563
171 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นชพถ80025สายยายอี๊ด หมู่ที่ 5 ตำบลท่ายาง จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 เมษายน 2563
172 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่นชพถ.80010สายบางคอย-ทุ่งคาน้อยหมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 8 เมตร ระยะทางยาว 1,350 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร 3 เมษายน 2563
173 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นชพถ80025สายยายอี๊ด หมู่ที่ 5 ตำบลท่ายาง จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 เมษายน 2563
174 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นชพถ80025สายยายอี๊ด หมู่ที่ 5 ตำบลท่ายาง จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 เมษายน 2563
175 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นชพถ80025สายยายอี๊ด หมู่ที่ 5 ตำบลท่ายาง จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 เมษายน 2563
176 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายหมอนุ้ย (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 245.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 1,225.00 ตารางเมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 เมษายน 2563
177 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายหมอนุ้ย (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 245.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 1,225.00 ตารางเมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 เมษายน 2563
178 ซื้อกล่องล้อใหญ่ จำนวน 12 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
179 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวในการจัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
180 ซื้อแป้นพิมพ์ปุ่มตัวเลขสำหรับโน๊ตบุ๊ค จำนวน 2 อัน และ หมึก PANTUM TL-410X สีดำ จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
181 ซื้อวัสดุและเวชภัณฑ์ในการทำหมันสุนัขและแมวจรจัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
182 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
183 ซื้อเวชภัณฑ์กำจัดยุง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
184 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
185 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่นชพถ.80010สายบางคอย-ทุ่งคาน้อยหมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 8 เมตร ระยะทางยาว 1,350 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร 30 มีนาคม 2563
186 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่นชพถ.80010สายบางคอย-ทุ่งคาน้อยหมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 8 เมตร ระยะทางยาว 1,350 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร 30 มีนาคม 2563
187 ก่อสร้างถนนหินคลุก สายหมอนุ้ย (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 245.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 1,225.00 ตารางเมตร) 30 มีนาคม 2563
188 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-57-0012,420-57-0017,420-57-0018,420-57-0023 และ 420-57-0024 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
189 ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
190 ซื้อถังขยะพลาสติกทรงกลม ขนาด 200 ลิตร จำนวน 60 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
191 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
192 จ้างซ่อม/เปลี่ยนในส่วนที่ชำรุด รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-8463 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
193 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
194 จ้างซ่อมและเปลี่ยนถ่ายอะไหล่เครื่องกระตุ้นกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าประจำรถพยาบาล ทะเบียน นข-1802 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
195 โครงการปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ำ บ้านอู่ตะเภา หมู่ที่ 6 งานก่อสร้างเขื่อนกันดิน งานบล็อคทางเท้า งานขุดลอก งานราวกันตกแสตนเลส งานไฟฟ้า งานบล็อคประตูระบายน้ำ 26 มีนาคม 2563
196 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
197 ซื้อจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน ๒ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
198 จ้างนำรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-7845 เข้ารับการตรวจสภาพและปรับปรุงซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
199 จ้างอัดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ และบรรจุแก๊สแอลพีจี ขนาด 15 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
200 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียรต์ น้ำมันเฟืองท้าย พร้อมตรวจสภาพเตรื่องยนต์และเปลี่ยนอะไหล่ รถบรรทุกน้ำทะเบียน บน-3612 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
201 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่นชพถ.80010สายบางคอย-ทุ่งคาน้อยหมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 8 เมตร ระยะทางยาว 1,350 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร 13 มีนาคม 2563
202 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพี่น้องอุทิศ หมู่ที่ 5 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
203 ซื้อยางรถดับเพลิงส่วนกลางทะเบียน บท-5688 ชุมพร จำนวน 6 เส้น ขนาดยาง 9.00-20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
204 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
205 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวท่า หมู่ที่ 6 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
206 จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ หมายเลขครุภัณฑ์ 417-55-0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
207 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
208 จ้างนำรถบรรทุกดัมพ์ หมายเลขทะเบียน 80-6331 ชุมพร เข้ารับการตรวจสภาพเครื่องยนต์และซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
209 ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
210 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นชพถ80025สายยายอี๊ด หมู่ที่ 5 ตำบลท่ายาง จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 มีนาคม 2563
211 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่นชพถ.80010สายบางคอย-ทุ่งคาน้อยหมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 8 เมตร ระยะทางยาว 1,350 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 มีนาคม 2563
212 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่นชพถ.80010สายบางคอย-ทุ่งคาน้อยหมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 8 เมตร ระยะทางยาว 1,350 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 มีนาคม 2563
213 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
214 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวัดท่ายางกลาง หมู่ที่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 242 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 1,210 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 มีนาคม 2563
215 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
216 ซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บานเปิดมีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น (มอก.) จำนวน 6 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
217 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวัดท่ายางเหนือ หมู่ที่ 5 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาวรวม 298 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 1,490 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding 3 มีนาคม 2563
218 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่นชพถ.80010สายบางคอย-ทุ่งคาน้อยหมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 8 เมตร ระยะทางยาว 1,350 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร 2 มีนาคม 2563
219 จ้างซ่อมแซมประตูเหล็กม้วน อาคารศูนย์บริการชุมชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรและอาคารพัสดุเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
220 ซื้อกระดาษเอ4 จำนวน 50 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
221 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
222 จ้างซ่อมแซมประตูกระจกอาคารต่างๆ ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
223 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
224 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
225 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นชพถ80025สายยายอี๊ด หมู่ที่ 5 ตำบลท่ายาง จำนวน 2 ช่วง 25 กุมภาพันธ์ 2563
226 จ้างอนุมัตินำรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บท - 5688 ชุมพร เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้าย พร้อมตรวจเช็คสภาพทั่วไปและเปลี่ยนอะไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563
227 จ้างเหมาจัดทำเล่มเทศบัญญัติตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 จำนวน 30 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
228 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่นชพถ.80010สายบางคอย-ทุ่งคาน้อยหมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 8 เมตร ระยะทางยาว 1,350 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร 20 กุมภาพันธ์ 2563
229 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวัดท่ายางกลาง หมู่ที่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 242 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 1,210 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 กุมภาพันธ์ 2563
230 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวัดท่ายางกลาง หมู่ที่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 242 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 1,210 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 กุมภาพันธ์ 2563
231 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวัดท่ายางเหนือ หมู่ที่ 5 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาวรวม 298 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 1,490 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding 20 กุมภาพันธ์ 2563
232 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวัดท่ายางเหนือ หมู่ที่ 5 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาวรวม 298 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 1,490 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding 20 กุมภาพันธ์ 2563
233 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์(เปลตัก) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
234 จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-55-0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
235 จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-55-0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
236 จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน ๒ ศูนย์ 18 กุมภาพันธ์ 2563
237 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะส่วนกลางทะเบียน 81-2024 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
238 ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร CANON image RUNNER 2545 จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
239 ซื้อหมึก Printer Samsung MLT-D103L FOR ML-2955ND จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
240 จ้างเหมาจัดทำเล่มเทศบัญญัติตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 จำนวน 30 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กุมภาพันธ์ 2563
241 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กุมภาพันธ์ 2563
242 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ขนาดจอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 ชุด และเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กุมภาพันธ์ 2563
243 จ้างเหมาจัดทำเล่มเทศบัญญัติตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 จำนวน 30 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กุมภาพันธ์ 2563
244 จ้างเหมารถปรับอากาศไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน พร้อมน้ำมันเขื้อเพลิง เลขทะเบียน 32-8894 กรุงเทพมหานคร และ เลขทะเบียน 30-0888 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
245 ซื้อวัสดุวิทนาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
246 ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
247 จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่กล้องวงจรปิด หมายเลขครุภัณฑ์ 454-58-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
248 ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
249 จ้างเหมาประดับตกแต่งสถานที่(จัดดอกไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
250 จ้างเหมาตกแต่งสถานที่(ผูกผ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
251 จ้างเหมาตกแต่งสถานที่(ผูกผ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
252 จ้างจ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์ และสปอร์ตแห่ โครงการจัดงานประเพณีไทยทรงดำ ประจำปี 2561 จำนวน 10 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
253 จ้างเหมาตกแต่งสถานที่(ผูกผ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
254 จ้างทำพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี พร้อมกรอบหลุยส์ ขนาด 90x115 เซนติเมตร จำนวน 1 รูป และจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 2x4 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
255 ซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2563
256 ซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2563
257 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
258 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
259 จ้างซ่อมแซมผ้าใบเต็นท์ปิรามิด จำนวน 6 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2563
260 จ้างเหมารถปรับอากาศ ไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง(ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2563) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2563
261 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2563
262 ซื้อของรางวัลสำหรับการแสดง จำนวน 100 ชื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
263 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
264 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
265 จ้างเหมาอุปกรณ์เครื่องเล่นเด็กปาโป่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
266 จ้างเหมาเครื่องขยายเสียง ในวันที่ 11 มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
267 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 ขนาด 3x7 เมตร จำนวน 1 ป้าย และขนาด 1.2x2.5 เมตร จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
268 จ้างเหมาประกอบอาหาร น้ำดื่มและน้ำแข็ง วันวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
269 ซื้อน้ำปั่นพร้อมแก้วและหลอด จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
270 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการดำเนินการโครงการพัฒนากลุ่มสตรีตำบลท่ายาง กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นจัดดอกไม้สดและดอกไม้แห้งในงานพีธืต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2562
271 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ4 จำนวน 50 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
272 จ้างนำรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข-5350 ชุมพร เข้ารับการเปลี่ยนแบตเตอรี่และเปลี่ยนอะไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
273 ซื้อยางรถยนต์รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข-1802 ชุมพร จำนวน 4 เส้นพร้อมจุ๊ปเติมลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
274 จ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สายกลางนา หมู่ที่ 6 ระยะทางยาว 522 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธันวาคม 2562
275 จ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สายยายอี๊ด (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5 ระยะทางยาว 127 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธันวาคม 2562
276 จ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สายตาฉ่ำ หมู่ที่ 9 ระยะทางยาว 180 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธันวาคม 2562
277 จ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สายเลียบศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ระยะทางยาว 438 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธันวาคม 2562
278 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2562
279 จ้างตรวจสภาพเครื่องยนต์พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถกระเช้าไฟฟ้าส่วนกลาง ทะเบียน 80-8789 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
280 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 ขนาดความสูง 1.75 เมตร ระยะทางยาว 530 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 ธันวาคม 2562
281 จ้างตรวจสภาพเครื่องยนต์พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค-226 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2562
282 จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กข-5350 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
283 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
284 จ้างซ่อมและเปลี่ยยนอะไหล่ รถบรรทุกขยะส่วนกลาง ทะเบียน 80-8463 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
285 จ้างซ่อมแซมผ้าใบเต็นท์ขนาดใหญ่ จำนวน 2 ผืน เหล็กโค้งหมายเลขครุภัณฑ์ 192-57-0031 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
286 จ้างทำป้ายไวนิล พร้อมติดตั้ง การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี เทศบาลตำบลท่ายาง ขนาด 350 x 250 เซนติเมตร จำนวน 6 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
287 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สายกลางนา หมู่ที่ 6 ระยะทางยาว 522 เมตร 25 พฤศจิกายน 2562
288 จ้างซ่อมแซและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ 068-53-0001 และหมายเลขครุภัณฑ์ 068-58-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
289 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2562
290 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 ขนาดความสูง 1.75 เมตร ระยะทางยาว 530 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 พฤศจิกายน 2562
291 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 ขนาดความสูง 1.75 เมตร ระยะทางยาว 530 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 พฤศจิกายน 2562
292 จ้างซ่อม/เปลี่ยนอะไหล่ส่วนที่ชำรุด รถบรรทุกขยะส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 81-2024 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
293 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 ขนาดความสูง 1.75 เมตร ระยะทางยาว 530 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 พฤศจิกายน 2562
294 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 ขนาดความสูง 1.75 เมตร ระยะทางยาว 530 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 พฤศจิกายน 2562
295 ซื้อหมึก HP 21 BK , HP 22 CO โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
296 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
297 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลยี่ห้อแคนนอน หมายเลขครุภัณฑ์ 417-57-0008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2562
298 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการฯ ขนาด 1.2x2.4 เมตร จำนวน 1 ป้าย,ป้ายไวนิลให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องป่าชายเลน ขนาด 1 x0.80 เมตร จำนวน 10 ป้าย และป้ายิะคริลิคพร้อมเสาเหล็กและติดตั้ง ขนาด 60x120 ซม. จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
299 ถังพลาสติกพร้อมฝาปิด ขนาด 100 ลิตร จำนวน 100 ใบ และจอบสำหรับขุดดิน จำนวน 2 ด้าม 5 พฤศจิกายน 2562
300 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค HP หมายเลขครุภัณฑ์ 416-53-0047 และซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์ HP LaserJet 5100 หมายเลขครุภัณฑ์ 416-48-0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
301 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายยั่งยืน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 9 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 260.00 เมตร หินลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 1,300.00 ตารางเมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid 4 พฤศจิกายน 2562
302 ซื้อประเป๋าเอกสาร จำนวน 100 ใบ และ ปากกา จำนวน 100 ด้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
303 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศพด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
304 จ้างตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถตู้) ทะเบียน นข-1802 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
305 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ในสังกัดสพฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
306 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศพด. 1 พฤศจิกายน 2562
307 จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายกลางนา (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6 จำนวน 2 ช่วง รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
308 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายแยกร่วมใจ หมู่ที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 1,100.00 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือ (พื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 5,500.00 ตารางเมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
309 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายในหมวด ซอย1 หมู่ที่ 7 จำนวน 2 ช่วง รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
310 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายทิพย์ยุบล หมู่ที่ 8 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 650.00 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือ (พื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 3,250.00 ตารางเมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
311 จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายนายห้วนอุทิศ หมู่ที่ 11 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 135.00 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 540.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
312 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมนาทิศใต้ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 7 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 75.00 ตารางเมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
313 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายริมนาทิศเหนือ หมู่ที่ 7 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 725.00 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือ (พื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 3,625.00 ตารางเมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
314 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายสุพจน์ อินแหยม หมู่ที่ 10 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 450.00 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือ (พื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 2,250.00 ตารางเมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
315 ซื้อสายไฟฟ้า NYY 3X10 จำนวน 45 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2562
316 ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร จำนวน 3 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ตุลาคม 2562
317 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายในหมวด ซอย1 หมู่ที่ 7 จำนวน 2 ช่วง รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด 21 ตุลาคม 2562
318 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บน-3612 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
319 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายยั่งยืน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 9 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 260.00 เมตร หินลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 1,300.00 ตารางเมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid 21 ตุลาคม 2562
320 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายยั่งยืน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 9 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 260.00 เมตร หินลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 1,300.00 ตารางเมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid 21 ตุลาคม 2562
321 โครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 ขนาดความสูง 1.75 เมตร ระยะทางยาว 530 เมตร 18 ตุลาคม 2562
322 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเอ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ตุลาคม 2562
323 ซื้อน้ำดื่ม ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
324 จ้างเหมาบริการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอสน ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 เมษายน 2563 รวม 7 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
325 จ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 เมษายน 2563 รวม 7 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
326 จ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางหลง ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 เมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
327 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2562
328 จ้างจ้างเหมาบริการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคอย ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 เมษายน 2563 รวม 7 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2562
329 จ้างจ้างเหมาบริการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคอย ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 เมษายน 2563 รวม 7 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2562
330 จ้างจ้างเหมาบริการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคอย ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 เมษายน 2563 รวม 7 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2562
331 จ้างเหมาบริการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดพิฃัยยาราม ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 เมษายน 2563 รวม 7 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
332 จ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางหลง ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 เมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
333 จ้างเหมาบริการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดพิฃัยยาราม ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 เมษายน 2563 รวม 7 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
334 จ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางหลง ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 เมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
335 จ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางหลง ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 เมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
336 จ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางหลง ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 เมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
337 ซื้อชุดป้องกันสารเคมี จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
338 จ้างเหมาบริการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดพิฃัยยาราม ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 เมษายน 2563 รวม 7 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
339 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
340 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป(แอสฟัลท์) จำนวน 500 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
341 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างจำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
342 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
343 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
344 จ้างตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮโดรลิคพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกดัมพ์ ทะเบียน 80-6331 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
345 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
346 ซื้อหมึกพริ้นเตอร์ จำนวน 6 รายการ และเมาส์ไร้สาย จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
347 จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
348 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
349 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณายจ่ายประจำปี 2563 จำนวน 43 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
350 ประกวดราคาจ้างโครงการให้บริการแพทย์ฉุกเฉินตำบลท่ายาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 กันยายน 2562
351 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บขยะในพื้นที่ตำบลท่ายาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 กันยายน 2562
352 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้งเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กันยายน 2562
353 ซื้อเหล็ก ป ปลายกท่อ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
354 ซื้อรถเข็นชนิดนั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
355 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
356 ซื้อชุดโซฟารับแขกไม้สัก เบาะผ้าหลุยส์ 5 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
357 จ้างโครงการจ้างเหมาตัดหญ้า ๒ ข้างถนน ในเขตตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
358 จ้างเหมาจัดทำวีดีโอนำเสนองานแพทย์ฉุกเฉิน ความยาวไม่น้อยกว่า 8 นาที แต่ไม่เกิน 10 นาที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
359 จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงรถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค-226 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กันยายน 2562
360 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ,HARDDISK EXTERNAL จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กันยายน 2562
361 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กันยายน 2562
362 ซื้อวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กันยายน 2562
363 ประกวดราคาจ้างโครงการให้บริการแพทย์ฉุกเฉินตำบลท่ายาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 กันยายน 2562
364 ประกวดราคาจ้างโครงการให้บริการแพทย์ฉุกเฉินตำบลท่ายาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 กันยายน 2562
365 ซื้อวัสุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
366 ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร CANON image RUNNER 2545 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
367 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้งเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 กันยายน 2562
368 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้งเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 กันยายน 2562
369 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บขยะในพื้นที่ตำบลท่ายาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 กันยายน 2562
370 โครงการให้บริการแพทย์ฉุกเฉินตำบลท่ายาง 2 กันยายน 2562
371 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บขยะในพื้นที่ตำบลท่ายาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 กันยายน 2562
372 โครงการจ้างเหมาตัดหญ้า ๒ ข้างถนน ในเขตตำบลท่ายาง 28 สิงหาคม 2562
373 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
374 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
375 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์แบบไม้พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
376 จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกน้ำส่วนกลางทะเบียน บน-3612 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
377 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
378 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำส่วนกลางทะเบียน บม-489 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
379 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
380 ซื้อเสื้อกีฬา จำนวน 182 ตัว ประกบด้วย สีเหลือง,สีชมพู,สีเขียว,สีส้ม และสีฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
381 ซื้อชุดกีฬาวอลเลย์บอลหญิง(เสื้อ,กางเกง,ถุงเท้า พร้อมกรีน) จำนวน 11 ชุด,ชุดผู้ควบคุมทีม จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
382 จ้าง่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่กล้องวงจรปิด หมายเลขครุภัณฑ์ 454-58-0003 จุดติดตั้งบริเวณแยกทางเข้าปากน้ำสายเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
383 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 ขนาดความสูง 1.75 เมตร ระยะทางยาว 530 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 สิงหาคม 2562
384 ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ ๓ - ๕ ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดพิชัยยาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
385 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดพิชัยยาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
386 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางหลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
387 ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
388 ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดพิชัยยาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
389 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
390 จ้างเติมน้ำยาถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง จำนวน 10 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
391 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
392 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดพิชัยยาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
393 ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดพิชัยยาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
394 ซื้อเวชภัณฑ์สารเคมีและวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดประจำท้องถิ่น(โรคไข้เลือดออกและไข้ปวดข้อยุงลาย chikungunya) ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
395 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดพิชัยยาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
396 ซื้อชุดกีฬาฟุตบอลชาย จำนวน 1 ทีม(เสื้อ กางเกง ถุงเท้า พร้อมสกรีนเบอร์) ชุดผู้ควบคุมทีมฟุตบอล(เสื้อ พร้อมสกรีนเบอร์)ชุดกีฬาเปตอง จำนวน 2 ทีม(เสื้อ พร้อมกรีน) ชุดผู้ควบคุมทีมเปตอง(เสื้อ พร้อมสกรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
397 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
398 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-57-0012(เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์,แค๊ปสตาร์ทแอร์ พร้อมเติมน้ำยาแอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
399 ซื้อเครื่องสางสัญญาณ wifi จำนวน 2 เครื่อง ,ชุดอุปกรณ์สลับเครือข่าย(สวิทฮับ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
400 ซื้อหน้ากากกรองสารเคมีแบบไส้กรองคู่ จำนวน 3 ชุด และตลับกรองคู่ จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
401 จ้างตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะส่วนกลางทะเบียน 81-2024 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
402 จ้างำป้ายไวนิล ขนาด 1.2x2.4 เมตร และป้ายอะคริลิค ขนาด 40x25 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
403 จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 80-8789 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
404 จ้างตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะส่วนกลางทะเบียน 80-8813 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
405 จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หมายเลขครุภัณฑ์ 800-54-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กรกฎาคม 2562
406 จ้างจัดทำตราสัญญลักษณ์และธงชาติพร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ ประดับซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กรกฎาคม 2562
407 ซื้อโต๊ะทำงานขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต จำนวน 2 ตัว,เก้าอี้งานสำนักงาน จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562
408 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-55-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
409 จ้างเหมาถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2562) ของเทศบาลตำบลท่ายาง จำนวน 40 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2562
410 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
411 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการพัฒนาสตรี(ฝึกอบรมหลักสูตรทำผ้ามัดย้อม) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
412 ซื้อพาราแอสฟัลท์ติก(ยางมะตอยสำเร็จ) จำนวน 60 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
413 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
414 ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร CANON image RUNNER 2545 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
415 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ4 จำนวน 50 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
416 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล พร้อมท่อระบายน้ำภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร จำนวน 2 ช่วง ตามรายละเอียดที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20  มิถุนายน  2562
417 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20  มิถุนายน  2562
418 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 45 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20  มิถุนายน  2562
419 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห้อ CANON หมายเลขครุภัณฑ์ 417-57-0008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2562
420 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2562
421 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2562
422 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะส่วนกลางทะเบียน 80-8463 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
423 จ้างซ่อม/เปลี่ยนระบบไฟ รถบรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ 80-8813 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
424 จ้างดำเนินการจัดทำสติกเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13  มิถุนายน  2562
425 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
426 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง และ เครื่่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ็ค สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
427 จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกน้ำทะเบียน บม-489 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7  มิถุนายน  2562
428 ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร OUTDOOR FIXED NETWORK CAMERA แบบที่ 1 จำนวน 6 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6  มิถุนายน  2562
429 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล พร้อมท่อระบายน้ำภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร จำนวน 2 ช่วง ตามรายละเอียดที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พฤษภาคม 2562
430 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล พร้อมท่อระบายน้ำภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร จำนวน 2 ช่วง ตามรายละเอียดที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พฤษภาคม 2562
431 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.5x4 เมตร พร้อมโครง,ป้ายไวนิลขนาด 1.2x2.5 เมตร พร้อมโครงสติกเกอร์+ฟิวเจอร์บอร์ดขนาด 20x40 ซม.,สติกเกอร์+โฟม ขนาด เอ3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤษภาคม 2562
432 ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนโรงเรียน สพฐ. ในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง จำนวน 5 แห่ง (ในช่วงเปิดภาคเรียนและปิดภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤษภาคม 2562
433 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนโรงเรียน สพฐ. ในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง จำนวน 5 แห่ง (ในช่วงเปิดภาคเรียนและปิดภาคเรียน 23 พฤษภาคม 2562
434 จ้างซ่อมแซมระบบแอร์รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กข-5350 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
435 ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง จำนวน 5 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
436 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤษภาคม 2562
437 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.5x4 เมตร พร้อมโครง,ป้ายไวนิลขนาด 1.2x2.5 เมตร พร้อมโครง,สติกเกอร์ฟิวเจอร์บอร์ดขนาด 20x40 ซม.,สติ๊กเกอร์และโฟม ขนาด 60x3 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤษภาคม 2562
438 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล พร้อมท่อระบายน้ำภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร จำนวน 2 ช่วง ตามรายละเอียดที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 พฤษภาคม 2562
439 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
440 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
441 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ทะเบียน 30-0199 ชุมพร พร้อมน้ำมันจำนวน 1 คันเพื่อเดินทางจาก ทต.ท่ายางไปตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร และเดินทางกลับ ทต.ท่ายาง ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
442 จ้างทำประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว(มาร์คพ้อยด์) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤษภาคม 2562
443 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์การท่องเที่ยวแบบปูนปั้นตัวอักษรภาษาอังกฤษ (LOVEPAKHAD) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤษภาคม 2562
444 จ้างซ่อม/เปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-60-0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
445 ซื้อโดรนถ่ายภาพพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
446 จ้างต่อสัญญาเว็บไซค์เทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
447 จ้างดำเนินงานตามโครงการปรับเขื่อนภูมิทัศน์ริมเขื่อนปากมหาด หมู่ที่ 3 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
448 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล พร้อมท่อระบายน้ำภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 176.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร), ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ระยะทางยาว 141.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 987.00 ตารางเมตร) 30 เมษายน 2562
449 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2562
450 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2562
451 ซื้อกระเป๋าถุงผ้า จำนวน 160 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เมษายน 2562
452 จ้างเหมาบริการรื้อถอนขนย้ายแล้วปรับปรุงติดตั้งใหม่โครงหลังคาเหล็กคลุมอัฒจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เมษายน 2562
453 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2562
454 จ้างซ่อมแซมผ้าใบเต็นท์(เต็นท์ขนาดใหญ่ หมายเลขครุภัณฑ์ 192-57-0031) จำนวน 3 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
455 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ในการฉีด(Syring และเข็มฉีดยา) จำนวน 2,760 โด๊ส(ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
456 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(แอสฟัลต์) จำนวน 15 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2562
457 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑฺ์ 420-60-0046 และ 420-60-0047 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
458 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2562
459 ซื้อทรายพร้อมเกลี่ย จำนวน 50 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2562
460 จ้างจัดสถานที่พร้อมผูกผ้า โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2562
461 จ้างเหมาตกแต่งดอกไม้ จำนวน 700 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2562
462 จ้างปรับปรุงอาคารห้องเก็บพัสดุ(หลังเก่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2562
463 ซื้อถ้วยรางวัลเบญจรงค์เซรามิค จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2562
464 ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
465 จ้างทำสติกเกอร์ติดรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข-1802 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
466 จ้างทำตัวอักษรสแตนเลสพร้อมติดตั้งอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมโลโก้เทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
467 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 2 คัน ทะเบียน 30-0301ชุมพร และ ทะเบียน 10-1273 ชุมพร(เพื่อเดินทางไป ทต.ทุ่งตะไคร และ อบต.นาสัก โดยออกจาก ทต.ท่ายาง เวลา 07.00 น.กลับถึง ทต.ท่ายาง เวลา 18.30 น.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
468 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้าย พร้อมตรวจเช็คสภาพทั่วไปและเปลี่ยนอะไหล่ รถบรรทุกน้ำทะเบียน บน-3612 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
469 จ้างมหรสพการแสดง ภาคกลางคืน วันที่ 14 เมษายน 2562 (การแสดงวงดนตรีพื้นบ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
470 ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร,สายส่งน้ำดับพลิงขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
471 จ้างจ้างเหมาเวที ไฟ แสง สี เสียง เครื่องปั่นไฟ ขนาด 100 วัตต์ ในวันที่ 13-15 เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
472 จ้างบรรจุถังดับพลิงชนิด Co2 ขนาด 15 ปอนด์ และบรรจุถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
473 จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณงาน ในวันที่ 13-15 เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
474 จ้างป้ายไวนิล ขนาด 1.1x7.2 เมตร,ป้ายไวนิล ขนาด 1.2x4 เมตร,ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด 2.5x6 เมตร,ป้ายไวนิลรถแห่ ขนาด 1.2x2.4 เมตร และป้ายไวนิลเวที ขนาด 3.20x10 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
475 จ้างจัดนิทรรศการไทยทรงดำ ประจำปี 2562 ในวันที่ 7-8 เมษายน 2562 ประกอบด้วยซุ้มนิทรรศการความรู้ความเป็นมาของชาวไทยทรงดำ ขนบธรรมเนียมประเพณี การสาธิตการทอผ้าของชาวไทยทรงดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
476 จ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์พร้อมสปอร์ตแห่ จำนวน 10 วัน(เริ่มวันที่ 29 มีนาคม - 7 เมษายน 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
477 จ้างเหมาจัดเวทีพร้อมเครื่องเสียง ไฟบนเวที,จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่างบริเวณงานพร้อมเครื่องปั่นไฟ โครงการจัดงานประเพณีไทยทรงดำ ประจำปี 2562 ในวันที่ 7-8 เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
478 จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่/เต็นท์/ผูกผ้า/เก้าอี้/จัดดกไม้(บริเวณงาน) โครงการจัดงานประเพณีไทยทรงดำ ประจำปี 2562 ในวันที่ 7-8 เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
479 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.2x2.5 เมตร(ติดรถแห่),ป้ายไวนิลขนาด 1.2x2.5 เมตร(พร้อมโครงติดตั้ง),ป้ายไวนิลขนาด 2.5x5.0 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
480 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
481 จ้างนำรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บท-5688 ชุมพร เข้ารับซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562
482 ซื้อถังขยะพลาสติกทรงกลม ขนาด 200 ลิตร จำนวน 70 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562
483 จ้างตรวจสภาพเครื่องยนต์พร้อมซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่ รถบรรทุกดัมพ์ ทะเบียน 80-6331 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562
484 ซื้อแฟ้มใส่เอกสาร 3 นิ้ว จำนวน 60 แฟ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562
485 จ้างเติมน้ำยาดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 10 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562
486 ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร จำนวน 2 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562
487 จ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สายนเรศน์อุทิศ หมู่ที่ 10 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ระยะทาง 450 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2562