ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลท่ายาง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัตรประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
2 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 1/2563(เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
4 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร CANON IR 2545 จำนวน 3 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
5 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
6 จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
7 จ้างเหมาบริการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563 รวม 3 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25  มิถุนายน  2563
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25  มิถุนายน  2563
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
10 จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน นข-986 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
11 ซื้อเครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2563
12 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร CANON NGP-51 Toner (Black) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2563
13 ซื้อเครื่องกรองน้ำดื่ม PO ขนาด 300 GPD จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2563
14 ซื้อเครื่องกรองน้ำดื่มแบบ 5 ขั้นตอน จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2563
15 ซื้อเครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 7 ก๊อก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2563
16 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15  มิถุนายน  2563
17 จ้างเหมาบริการอาหารกลางวันศูนยฃ์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง (รอบ 2) ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 15 - 30 มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
18 จ้างเหมาทำตู้ป้องกันเชื้อในรถพยาบาลฉุกเฉิน ทะเบียน นข-1802 ชุมพร จำนวน 2 ตู้ และทะเบียน กต-2370 ชุมพร จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
19 จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯในสังกัดเทศบาลตำบลท่ายาง พร้อมติดตั้งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง หมู่ที่ 1 ตำบลท่ายาง จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
20 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง หมู่ที่ 1 10  มิถุนายน  2563
21 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง หมู่ที่ 1 10  มิถุนายน  2563
22 ซื้อวัสดุการเกษตร(ดินปลูกหน้าดิน) จำนวน 80 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2563
23 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ CANON รุ่น IMAGE RUNNER หมายเดลขครุภัณฑ์ 417-55-0007 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2563
24 ซื้อวัสดุอุปกรณืก่อสร้าง จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2563
25 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2563
26 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2563
27 ซื้อธงชาติ ขนาด 80x120 ซม. จำนวน 30 ผืน และธงชาติ ขนาด 2x3 เมตร จำนวน 6 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2563
28 จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยน ระบบเบรกรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถตู้) หมายเลขที่ นข-1802 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1  มิถุนายน  2563
29 ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง และจอรับภาพชนิดมอเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1  มิถุนายน  2563
30 ซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 24 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
31 ซื้อตู้เย็น ขนาดความจุ 16 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
32 ซื้อหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ HP 22 จำนวน 13 ตลับ และ HP 21 จำนวน 13 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563
33 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563
34 จ้างเหมาบริการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2563
35 จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบแอร์ของรถกู้ชีพ ทะเบียน นข-1083 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563
36 จ้างก่อสร้างอ่างล้างมือภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2563
37 จ้างก่อสร้างอาคารวางถังเก็บน้ำพร้อมเดินระบบท่อประปา ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2563
38 ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2563
39 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2563
40 ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทรงกลม ขนาดไม่ต่ำกว่า 80x150x75 เซนติเมตร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
41 ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ขนาดไม่ต่ำกว่า 60x120x75 เซนติเมตร จำนวน 14 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
42 ซื้อโต๊ะนักเรียนอนุบาลพร้อมเก้าอี้ไม้ยางพารา โครงขาเหล็กกลม จำนวน 170 ชุด มาตรฐาน มอก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
43 ซื้อป้อมยามสำเร็จรูป ขนาดไม่ต่ำกว่า 2x2 เมตร จำนวน 1 ป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
44 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
45 ซื้อเตียงนอนเหล็กพร้อมที่นอนขนาด 3 ฟุต จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
46 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
47 ซื้อชั้นห้องสมุด 3 ตอน ขนาดไม่ต่ำกว่า 280x49x190 เซนติเมตร จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
48 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
49 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 1/2563 14 พฤษภาคม 2563
50 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง จำนวน 5 เดือน เรื่มตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ตามรายละเอียดคุณลักษณะของงานที่เทศบาลท่ายางกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
51 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
52 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
53 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 50 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
54 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
55 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
56 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
57 จ้างต่อสัญญาเว็บไซต์ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
58 จ้างเติมน้ำยาถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
59 จ้างซ่อมแซมระบบบันทึกภาพกล้องวงจรปิด หมายเลขครุภัณฑ์ 454-58-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
60 ซื้อถุงพลาสติด ขนาด 20x30 จำนวน 160 พับๆละ 25 ใบ และหนังยางวง จำนวน 10 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
61 ซื้อน้ำมันปาล์ม ขนาดบรรจุขวด 1 ลิตร จำนวน 4,000 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
62 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.2x2.5 เมตร จำนวน 3 ป้าย และกระดาษโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์รณรงค์โควิด-19 ขนาด A4 พิมพ์ 4 สี จำนวน 4,000 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
63 ซื้อข้าวสาร ชนิดถุงๆละ 5 กิโลกรัม จำนวน 4,000 ถุง และ กาแฟสำเร็จรูปชนิดผง จำนวน 4,000 ถุงๆละ 28 ห่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2563
64 ซื้อน้ำปลาผสม ขนาดบรรจุ 700 มิลลิลิตร(ขวดพลาสติก) จำนวน 8,000 ขวด,ปลากระป๋องแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศ จำนวน 4,000 แพคๆละ 10 กระป๋อง และ นมกล่อง ขนาด 170 มิลลิลิตร จำนวน 4,000 แพคๆละ 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2563
65 ซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 40,000 ห่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2563
66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน(วางท่อขยายเขต)สายบางคอย-ทุ่งคาน้อย(ด้านซ้ายมือ) หมู่ที่ 2,9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 เมษายน 2563
67 ซื้อกระดานไวท์บอร์ดแบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 120x240 ซม. จำนวน 8 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
68 ซื้อชั้นวางหนังสือ 5 ชั้นแบบวางเอียง ขนาดไม่ต่ำกว่า 91x30x152 ซม. จำนวน 15 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
69 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
70 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
71 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ดำ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
72 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางคอย-ทุ่งคาน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลท่ายาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทางยาว 680.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,440 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 เมษายน 2563
73 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
74 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์แบบไม้พร้อมติดตั้ง ขนาด 1.2x2.40 จำนวน 6 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
75 จ้างซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์ หมายเลขครภุัณฑ์ 416-60-0121 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
76 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (วางท่อขยายเขต) หมู่ที่ 9(บ้านบางหลง) ตำบลท่ายาง จำนวน 2 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 เมษายน 2563
77 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน(วางท่อขยายเขต)สายบางคอย-ทุ่งคาน้อย(ด้านซ้ายมือ) หมู่ที่ 2,9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 เมษายน 2563
78 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน(วางท่อขยายเขต)สายบางคอย-ทุ่งคาน้อย(ด้านซ้ายมือ) หมู่ที่ 2,9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 เมษายน 2563
79 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ำ บ้านอู่ตะเภา หมู่ที่ 6 งานก่อสร้างเขื่อนกันดิน งานบล็อคทางเท้า งานขุดลอก งานราวกันตกแสตนเลส งานไฟฟ้า งานบล็อคประตูระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 เมษายน 2563
80 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่นชพถ.80010สายบางคอย-ทุ่งคาน้อยหมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 8 เมตร ระยะทางยาว 1,350 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร 15 เมษายน 2563
81 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นชพถ80025สายยายอี๊ด หมู่ที่ 5 ตำบลท่ายาง จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 เมษายน 2563
82 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วเทศบาลเทศบาลตำบลท่ายาง หมู่ที่ 5 รั้วยาวไม่น้อยกว่า 192.00 เมตร สูง 1.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 230.40 เมตร ครีบ คสล.กันดิน ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 98.00 เมตร หนา 0.10 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด 14 เมษายน 2563
83 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางคอย-ทุ่งคาน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลท่ายาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทางยาว 680.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,440 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 เมษายน 2563
84 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางคอย-ทุ่งคาน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลท่ายาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทางยาว 680.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,440 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 เมษายน 2563
85 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายหมอนุ้ย (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 245.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 1,225.00 ตารางเมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 เมษายน 2563
86 ซื้อโต๊ะพับไม้อัด โครงขาเหล็กพับได้ ขนาดไม่ต่ำกว่า 60x180x75 ซม. จำนวน 14 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
87 ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ขนาดไม่ต่ำกว่า 80x150x75 ซม. จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
88 ซื้อตู้เก็บเอกสาร 1 บานประตู / ชั้นวางของ 6 ลิ้นชัก ขนาดไม่น้อยกว่า 118x41x87 ซม. จำนวน 11 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
89 ซื้อตู้ล็อกเกอร์ 9 ช่อง ขนาดไม่ต่ำกว่า 91.4x45.7x97.7 ซม. จำนวน 30 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
90 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางคอย-ทุ่งคาน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลท่ายาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทางยาว 680.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,440 ตารางเมตร 13 เมษายน 2563
91 ซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาดไม่ต่ำกว่า 118x45x183 ซม. จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
92 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน(วางท่อขยายเขต)สายบางคอย-ทุ่งคาน้อย(ด้านซ้ายมือ) หมู่ที่ 2,9 13 เมษายน 2563
93 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (วางท่อขยายเขต) หมู่ที่ 9(บ้านบางหลง) ตำบลท่ายาง จำนวน 2 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 เมษายน 2563
94 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (วางท่อขยายเขต) หมู่ที่ 9(บ้านบางหลง) ตำบลท่ายาง จำนวน 2 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 เมษายน 2563
95 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ำ บ้านอู่ตะเภา หมู่ที่ 6 งานก่อสร้างเขื่อนกันดิน งานบล็อคทางเท้า งานขุดลอก งานราวกันตกแสตนเลส งานไฟฟ้า งานบล็อคประตูระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 เมษายน 2563
96 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ำ บ้านอู่ตะเภา หมู่ที่ 6 งานก่อสร้างเขื่อนกันดิน งานบล็อคทางเท้า งานขุดลอก งานราวกันตกแสตนเลส งานไฟฟ้า งานบล็อคประตูระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 เมษายน 2563
97 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (วางท่อขยายเขต) หมู่ที่ 9(บ้านบางหลง) ตำบลท่ายาง จำนวน 2 จุด 8 เมษายน 2563
98 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (วางท่อขยายเขต) หมู่ที่ 9 จำนวน 2 จุด 8 เมษายน 2563
99 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นชพถ80025สายยายอี๊ด หมู่ที่ 5 ตำบลท่ายาง จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 เมษายน 2563
100 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
101 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่นชพถ.80010สายบางคอย-ทุ่งคาน้อยหมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 8 เมตร ระยะทางยาว 1,350 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 เมษายน 2563
102 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นชพถ80025สายยายอี๊ด หมู่ที่ 5 ตำบลท่ายาง จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 เมษายน 2563
103 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่นชพถ.80010สายบางคอย-ทุ่งคาน้อยหมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 8 เมตร ระยะทางยาว 1,350 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 เมษายน 2563
104 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่นชพถ.80010สายบางคอย-ทุ่งคาน้อยหมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 8 เมตร ระยะทางยาว 1,350 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร 3 เมษายน 2563
105 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นชพถ80025สายยายอี๊ด หมู่ที่ 5 ตำบลท่ายาง จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 เมษายน 2563
106 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายหมอนุ้ย (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 245.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 1,225.00 ตารางเมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 เมษายน 2563
107 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นชพถ80025สายยายอี๊ด หมู่ที่ 5 ตำบลท่ายาง จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 เมษายน 2563
108 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายหมอนุ้ย (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 245.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 1,225.00 ตารางเมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 เมษายน 2563
109 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นชพถ80025สายยายอี๊ด หมู่ที่ 5 ตำบลท่ายาง จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 เมษายน 2563
110 ซื้อกล่องล้อใหญ่ จำนวน 12 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
111 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวในการจัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
112 ซื้อแป้นพิมพ์ปุ่มตัวเลขสำหรับโน๊ตบุ๊ค จำนวน 2 อัน และ หมึก PANTUM TL-410X สีดำ จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
113 ซื้อวัสดุและเวชภัณฑ์ในการทำหมันสุนัขและแมวจรจัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
114 ซื้อเวชภัณฑ์กำจัดยุง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
115 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
116 ก่อสร้างถนนหินคลุก สายหมอนุ้ย (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 245.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 1,225.00 ตารางเมตร) 30 มีนาคม 2563
117 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
118 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่นชพถ.80010สายบางคอย-ทุ่งคาน้อยหมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 8 เมตร ระยะทางยาว 1,350 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร 30 มีนาคม 2563
119 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่นชพถ.80010สายบางคอย-ทุ่งคาน้อยหมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 8 เมตร ระยะทางยาว 1,350 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร 30 มีนาคม 2563
120 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-57-0012,420-57-0017,420-57-0018,420-57-0023 และ 420-57-0024 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
121 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
122 ซื้อถังขยะพลาสติกทรงกลม ขนาด 200 ลิตร จำนวน 60 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
123 ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
124 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
125 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
126 จ้างซ่อม/เปลี่ยนในส่วนที่ชำรุด รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-8463 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
127 โครงการปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ำ บ้านอู่ตะเภา หมู่ที่ 6 งานก่อสร้างเขื่อนกันดิน งานบล็อคทางเท้า งานขุดลอก งานราวกันตกแสตนเลส งานไฟฟ้า งานบล็อคประตูระบายน้ำ 26 มีนาคม 2563
128 จ้างซ่อมและเปลี่ยนถ่ายอะไหล่เครื่องกระตุ้นกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าประจำรถพยาบาล ทะเบียน นข-1802 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
129 ซื้อจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน ๒ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
130 จ้างนำรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-7845 เข้ารับการตรวจสภาพและปรับปรุงซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
131 จ้างอัดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ และบรรจุแก๊สแอลพีจี ขนาด 15 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
132 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียรต์ น้ำมันเฟืองท้าย พร้อมตรวจสภาพเตรื่องยนต์และเปลี่ยนอะไหล่ รถบรรทุกน้ำทะเบียน บน-3612 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
133 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่นชพถ.80010สายบางคอย-ทุ่งคาน้อยหมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 8 เมตร ระยะทางยาว 1,350 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร 13 มีนาคม 2563
134 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพี่น้องอุทิศ หมู่ที่ 5 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
135 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวท่า หมู่ที่ 6 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
136 ซื้อยางรถดับเพลิงส่วนกลางทะเบียน บท-5688 ชุมพร จำนวน 6 เส้น ขนาดยาง 9.00-20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
137 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
138 จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ หมายเลขครุภัณฑ์ 417-55-0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
139 จ้างนำรถบรรทุกดัมพ์ หมายเลขทะเบียน 80-6331 ชุมพร เข้ารับการตรวจสภาพเครื่องยนต์และซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
140 ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
141 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
142 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นชพถ80025สายยายอี๊ด หมู่ที่ 5 ตำบลท่ายาง จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 มีนาคม 2563
143 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่นชพถ.80010สายบางคอย-ทุ่งคาน้อยหมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 8 เมตร ระยะทางยาว 1,350 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 มีนาคม 2563
144 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่นชพถ.80010สายบางคอย-ทุ่งคาน้อยหมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 8 เมตร ระยะทางยาว 1,350 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 มีนาคม 2563
145 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
146 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวัดท่ายางกลาง หมู่ที่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 242 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 1,210 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 มีนาคม 2563
147 ซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บานเปิดมีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น (มอก.) จำนวน 6 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
148 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
149 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวัดท่ายางเหนือ หมู่ที่ 5 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาวรวม 298 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 1,490 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding 3 มีนาคม 2563
150 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่นชพถ.80010สายบางคอย-ทุ่งคาน้อยหมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 8 เมตร ระยะทางยาว 1,350 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร 2 มีนาคม 2563
151 ซื้อกระดาษเอ4 จำนวน 50 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
152 จ้างซ่อมแซมประตูกระจกอาคารต่างๆ ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
153 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
154 จ้างซ่อมแซมประตูเหล็กม้วน อาคารศูนย์บริการชุมชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรและอาคารพัสดุเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
155 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
156 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
157 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นชพถ80025สายยายอี๊ด หมู่ที่ 5 ตำบลท่ายาง จำนวน 2 ช่วง 25 กุมภาพันธ์ 2563
158 จ้างอนุมัตินำรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บท - 5688 ชุมพร เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้าย พร้อมตรวจเช็คสภาพทั่วไปและเปลี่ยนอะไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563
159 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวัดท่ายางเหนือ หมู่ที่ 5 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาวรวม 298 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 1,490 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding 20 กุมภาพันธ์ 2563
160 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวัดท่ายางกลาง หมู่ที่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 242 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 1,210 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 กุมภาพันธ์ 2563
161 จ้างเหมาจัดทำเล่มเทศบัญญัติตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 จำนวน 30 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
162 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวัดท่ายางเหนือ หมู่ที่ 5 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาวรวม 298 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 1,490 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding 20 กุมภาพันธ์ 2563
163 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่นชพถ.80010สายบางคอย-ทุ่งคาน้อยหมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 8 เมตร ระยะทางยาว 1,350 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร 20 กุมภาพันธ์ 2563
164 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวัดท่ายางกลาง หมู่ที่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 242 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 1,210 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 กุมภาพันธ์ 2563
165 จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-55-0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
166 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์(เปลตัก) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
167 จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-55-0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
168 จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน ๒ ศูนย์ 18 กุมภาพันธ์ 2563
169 ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร CANON image RUNNER 2545 จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
170 ซื้อหมึก Printer Samsung MLT-D103L FOR ML-2955ND จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
171 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะส่วนกลางทะเบียน 81-2024 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
172 จ้างเหมาจัดทำเล่มเทศบัญญัติตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 จำนวน 30 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กุมภาพันธ์ 2563
173 จ้างเหมาจัดทำเล่มเทศบัญญัติตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 จำนวน 30 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กุมภาพันธ์ 2563
174 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กุมภาพันธ์ 2563
175 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ขนาดจอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 ชุด และเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กุมภาพันธ์ 2563
176 จ้างเหมารถปรับอากาศไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน พร้อมน้ำมันเขื้อเพลิง เลขทะเบียน 32-8894 กรุงเทพมหานคร และ เลขทะเบียน 30-0888 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
177 ซื้อวัสดุวิทนาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
178 ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
179 จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่กล้องวงจรปิด หมายเลขครุภัณฑ์ 454-58-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
180 ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
181 จ้างเหมาประดับตกแต่งสถานที่(จัดดอกไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
182 จ้างเหมาตกแต่งสถานที่(ผูกผ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
183 จ้างทำพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี พร้อมกรอบหลุยส์ ขนาด 90x115 เซนติเมตร จำนวน 1 รูป และจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 2x4 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
184 จ้างจ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์ และสปอร์ตแห่ โครงการจัดงานประเพณีไทยทรงดำ ประจำปี 2561 จำนวน 10 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
185 จ้างเหมาตกแต่งสถานที่(ผูกผ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
186 จ้างเหมาตกแต่งสถานที่(ผูกผ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
187 ซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2563
188 ซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2563
189 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
190 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
191 จ้างซ่อมแซมผ้าใบเต็นท์ปิรามิด จำนวน 6 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2563
192 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2563
193 จ้างเหมารถปรับอากาศ ไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง(ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2563) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2563
194 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
195 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
196 ซื้อของรางวัลสำหรับการแสดง จำนวน 100 ชื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
197 จ้างเหมาเครื่องขยายเสียง ในวันที่ 11 มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
198 จ้างเหมาอุปกรณ์เครื่องเล่นเด็กปาโป่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
199 จ้างเหมาประกอบอาหาร น้ำดื่มและน้ำแข็ง วันวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
200 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 ขนาด 3x7 เมตร จำนวน 1 ป้าย และขนาด 1.2x2.5 เมตร จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
201 ซื้อน้ำปั่นพร้อมแก้วและหลอด จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
202 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการดำเนินการโครงการพัฒนากลุ่มสตรีตำบลท่ายาง กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นจัดดอกไม้สดและดอกไม้แห้งในงานพีธืต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2562
203 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ4 จำนวน 50 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
204 ซื้อยางรถยนต์รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข-1802 ชุมพร จำนวน 4 เส้นพร้อมจุ๊ปเติมลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
205 จ้างนำรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข-5350 ชุมพร เข้ารับการเปลี่ยนแบตเตอรี่และเปลี่ยนอะไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
206 จ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สายยายอี๊ด (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5 ระยะทางยาว 127 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธันวาคม 2562
207 จ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สายเลียบศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ระยะทางยาว 438 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธันวาคม 2562
208 จ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สายกลางนา หมู่ที่ 6 ระยะทางยาว 522 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธันวาคม 2562
209 จ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สายตาฉ่ำ หมู่ที่ 9 ระยะทางยาว 180 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธันวาคม 2562
210 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2562
211 จ้างตรวจสภาพเครื่องยนต์พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถกระเช้าไฟฟ้าส่วนกลาง ทะเบียน 80-8789 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
212 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 ขนาดความสูง 1.75 เมตร ระยะทางยาว 530 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 ธันวาคม 2562
213 จ้างตรวจสภาพเครื่องยนต์พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค-226 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2562
214 จ้างซ่อมและเปลี่ยยนอะไหล่ รถบรรทุกขยะส่วนกลาง ทะเบียน 80-8463 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
215 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
216 จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กข-5350 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
217 จ้างซ่อมแซมผ้าใบเต็นท์ขนาดใหญ่ จำนวน 2 ผืน เหล็กโค้งหมายเลขครุภัณฑ์ 192-57-0031 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
218 จ้างทำป้ายไวนิล พร้อมติดตั้ง การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี เทศบาลตำบลท่ายาง ขนาด 350 x 250 เซนติเมตร จำนวน 6 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
219 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สายกลางนา หมู่ที่ 6 ระยะทางยาว 522 เมตร 25 พฤศจิกายน 2562
220 จ้างซ่อมแซและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ 068-53-0001 และหมายเลขครุภัณฑ์ 068-58-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
221 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 ขนาดความสูง 1.75 เมตร ระยะทางยาว 530 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 พฤศจิกายน 2562
222 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 ขนาดความสูง 1.75 เมตร ระยะทางยาว 530 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 พฤศจิกายน 2562
223 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2562
224 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 ขนาดความสูง 1.75 เมตร ระยะทางยาว 530 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 พฤศจิกายน 2562
225 จ้างซ่อม/เปลี่ยนอะไหล่ส่วนที่ชำรุด รถบรรทุกขยะส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 81-2024 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
226 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 ขนาดความสูง 1.75 เมตร ระยะทางยาว 530 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 พฤศจิกายน 2562
227 ซื้อหมึก HP 21 BK , HP 22 CO โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
228 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
229 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลยี่ห้อแคนนอน หมายเลขครุภัณฑ์ 417-57-0008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2562
230 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการฯ ขนาด 1.2x2.4 เมตร จำนวน 1 ป้าย,ป้ายไวนิลให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องป่าชายเลน ขนาด 1 x0.80 เมตร จำนวน 10 ป้าย และป้ายิะคริลิคพร้อมเสาเหล็กและติดตั้ง ขนาด 60x120 ซม. จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
231 ถังพลาสติกพร้อมฝาปิด ขนาด 100 ลิตร จำนวน 100 ใบ และจอบสำหรับขุดดิน จำนวน 2 ด้าม 5 พฤศจิกายน 2562
232 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค HP หมายเลขครุภัณฑ์ 416-53-0047 และซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์ HP LaserJet 5100 หมายเลขครุภัณฑ์ 416-48-0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
233 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายยั่งยืน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 9 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 260.00 เมตร หินลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 1,300.00 ตารางเมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid 4 พฤศจิกายน 2562
234 ซื้อประเป๋าเอกสาร จำนวน 100 ใบ และ ปากกา จำนวน 100 ด้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
235 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศพด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
236 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ในสังกัดสพฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
237 จ้างตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถตู้) ทะเบียน นข-1802 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
238 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศพด. 1 พฤศจิกายน 2562
239 จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายกลางนา (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6 จำนวน 2 ช่วง รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
240 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายแยกร่วมใจ หมู่ที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 1,100.00 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือ (พื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 5,500.00 ตารางเมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
241 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายในหมวด ซอย1 หมู่ที่ 7 จำนวน 2 ช่วง รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
242 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายทิพย์ยุบล หมู่ที่ 8 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 650.00 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือ (พื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 3,250.00 ตารางเมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
243 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายริมนาทิศเหนือ หมู่ที่ 7 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 725.00 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือ (พื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 3,625.00 ตารางเมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
244 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายสุพจน์ อินแหยม หมู่ที่ 10 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 450.00 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือ (พื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 2,250.00 ตารางเมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
245 จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายนายห้วนอุทิศ หมู่ที่ 11 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 135.00 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 540.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
246 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมนาทิศใต้ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 7 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 75.00 ตารางเมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
247 ซื้อสายไฟฟ้า NYY 3X10 จำนวน 45 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2562
248 ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร จำนวน 3 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ตุลาคม 2562
249 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายยั่งยืน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 9 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 260.00 เมตร หินลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 1,300.00 ตารางเมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid 21 ตุลาคม 2562
250 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายยั่งยืน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 9 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 260.00 เมตร หินลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 1,300.00 ตารางเมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid 21 ตุลาคม 2562
251 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายในหมวด ซอย1 หมู่ที่ 7 จำนวน 2 ช่วง รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด 21 ตุลาคม 2562
252 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บน-3612 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
253 โครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 ขนาดความสูง 1.75 เมตร ระยะทางยาว 530 เมตร 18 ตุลาคม 2562
254 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเอ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ตุลาคม 2562
255 ซื้อน้ำดื่ม ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
256 จ้างเหมาบริการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอสน ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 เมษายน 2563 รวม 7 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
257 จ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางหลง ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 เมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
258 จ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 เมษายน 2563 รวม 7 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
259 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2562
260 จ้างจ้างเหมาบริการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคอย ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 เมษายน 2563 รวม 7 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2562
261 จ้างจ้างเหมาบริการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคอย ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 เมษายน 2563 รวม 7 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2562
262 จ้างจ้างเหมาบริการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคอย ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 เมษายน 2563 รวม 7 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2562
263 จ้างเหมาบริการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดพิฃัยยาราม ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 เมษายน 2563 รวม 7 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
264 จ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางหลง ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 เมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
265 จ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางหลง ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 เมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
266 จ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางหลง ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 เมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
267 จ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางหลง ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 เมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
268 จ้างเหมาบริการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดพิฃัยยาราม ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 เมษายน 2563 รวม 7 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
269 ซื้อชุดป้องกันสารเคมี จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
270 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
271 จ้างเหมาบริการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดพิฃัยยาราม ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 เมษายน 2563 รวม 7 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
272 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างจำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
273 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป(แอสฟัลท์) จำนวน 500 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
274 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
275 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
276 จ้างตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮโดรลิคพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกดัมพ์ ทะเบียน 80-6331 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
277 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
278 ซื้อหมึกพริ้นเตอร์ จำนวน 6 รายการ และเมาส์ไร้สาย จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
279 จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
280 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณายจ่ายประจำปี 2563 จำนวน 43 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
281 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
282 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บขยะในพื้นที่ตำบลท่ายาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 กันยายน 2562
283 ประกวดราคาจ้างโครงการให้บริการแพทย์ฉุกเฉินตำบลท่ายาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 กันยายน 2562
284 ซื้อเหล็ก ป ปลายกท่อ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
285 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้งเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กันยายน 2562
286 ซื้อรถเข็นชนิดนั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
287 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
288 ซื้อชุดโซฟารับแขกไม้สัก เบาะผ้าหลุยส์ 5 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
289 จ้างโครงการจ้างเหมาตัดหญ้า ๒ ข้างถนน ในเขตตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
290 จ้างเหมาจัดทำวีดีโอนำเสนองานแพทย์ฉุกเฉิน ความยาวไม่น้อยกว่า 8 นาที แต่ไม่เกิน 10 นาที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
291 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ,HARDDISK EXTERNAL จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กันยายน 2562
292 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กันยายน 2562
293 ซื้อวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กันยายน 2562
294 จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงรถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค-226 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กันยายน 2562
295 ประกวดราคาจ้างโครงการให้บริการแพทย์ฉุกเฉินตำบลท่ายาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 กันยายน 2562
296 ซื้อวัสุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
297 ประกวดราคาจ้างโครงการให้บริการแพทย์ฉุกเฉินตำบลท่ายาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 กันยายน 2562
298 ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร CANON image RUNNER 2545 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
299 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้งเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 กันยายน 2562
300 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้งเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 กันยายน 2562
301 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บขยะในพื้นที่ตำบลท่ายาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 กันยายน 2562
302 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บขยะในพื้นที่ตำบลท่ายาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 กันยายน 2562
303 โครงการให้บริการแพทย์ฉุกเฉินตำบลท่ายาง 2 กันยายน 2562
304 โครงการจ้างเหมาตัดหญ้า ๒ ข้างถนน ในเขตตำบลท่ายาง 28 สิงหาคม 2562
305 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
306 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
307 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์แบบไม้พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
308 จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกน้ำส่วนกลางทะเบียน บน-3612 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
309 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
310 จ้าง่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่กล้องวงจรปิด หมายเลขครุภัณฑ์ 454-58-0003 จุดติดตั้งบริเวณแยกทางเข้าปากน้ำสายเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
311 ซื้อเสื้อกีฬา จำนวน 182 ตัว ประกบด้วย สีเหลือง,สีชมพู,สีเขียว,สีส้ม และสีฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
312 ซื้อชุดกีฬาวอลเลย์บอลหญิง(เสื้อ,กางเกง,ถุงเท้า พร้อมกรีน) จำนวน 11 ชุด,ชุดผู้ควบคุมทีม จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
313 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำส่วนกลางทะเบียน บม-489 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
314 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
315 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 ขนาดความสูง 1.75 เมตร ระยะทางยาว 530 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 สิงหาคม 2562
316 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดพิชัยยาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
317 ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ ๓ - ๕ ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดพิชัยยาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
318 ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
319 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางหลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
320 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
321 จ้างเติมน้ำยาถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง จำนวน 10 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
322 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
323 ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดพิชัยยาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
324 ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดพิชัยยาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
325 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดพิชัยยาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
326 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
327 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดพิชัยยาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
328 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-57-0012(เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์,แค๊ปสตาร์ทแอร์ พร้อมเติมน้ำยาแอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
329 ซื้อเวชภัณฑ์สารเคมีและวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดประจำท้องถิ่น(โรคไข้เลือดออกและไข้ปวดข้อยุงลาย chikungunya) ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
330 ซื้อหน้ากากกรองสารเคมีแบบไส้กรองคู่ จำนวน 3 ชุด และตลับกรองคู่ จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
331 ซื้อชุดกีฬาฟุตบอลชาย จำนวน 1 ทีม(เสื้อ กางเกง ถุงเท้า พร้อมสกรีนเบอร์) ชุดผู้ควบคุมทีมฟุตบอล(เสื้อ พร้อมสกรีนเบอร์)ชุดกีฬาเปตอง จำนวน 2 ทีม(เสื้อ พร้อมกรีน) ชุดผู้ควบคุมทีมเปตอง(เสื้อ พร้อมสกรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
332 ซื้อเครื่องสางสัญญาณ wifi จำนวน 2 เครื่อง ,ชุดอุปกรณ์สลับเครือข่าย(สวิทฮับ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
333 จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 80-8789 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
334 จ้างตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะส่วนกลางทะเบียน 81-2024 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
335 จ้างำป้ายไวนิล ขนาด 1.2x2.4 เมตร และป้ายอะคริลิค ขนาด 40x25 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
336 จ้างตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะส่วนกลางทะเบียน 80-8813 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
337 จ้างจัดทำตราสัญญลักษณ์และธงชาติพร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ ประดับซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กรกฎาคม 2562
338 จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หมายเลขครุภัณฑ์ 800-54-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กรกฎาคม 2562
339 ซื้อโต๊ะทำงานขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต จำนวน 2 ตัว,เก้าอี้งานสำนักงาน จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562
340 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-55-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
341 จ้างเหมาถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2562) ของเทศบาลตำบลท่ายาง จำนวน 40 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2562
342 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
343 ซื้อพาราแอสฟัลท์ติก(ยางมะตอยสำเร็จ) จำนวน 60 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
344 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการพัฒนาสตรี(ฝึกอบรมหลักสูตรทำผ้ามัดย้อม) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
345 ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร CANON image RUNNER 2545 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
346 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ4 จำนวน 50 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
347 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
348 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20  มิถุนายน  2562
349 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 45 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20  มิถุนายน  2562
350 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล พร้อมท่อระบายน้ำภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร จำนวน 2 ช่วง ตามรายละเอียดที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20  มิถุนายน  2562
351 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2562
352 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2562
353 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห้อ CANON หมายเลขครุภัณฑ์ 417-57-0008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2562
354 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะส่วนกลางทะเบียน 80-8463 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
355 จ้างซ่อม/เปลี่ยนระบบไฟ รถบรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ 80-8813 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
356 จ้างดำเนินการจัดทำสติกเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13  มิถุนายน  2562
357 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
358 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง และ เครื่่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ็ค สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
359 จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกน้ำทะเบียน บม-489 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7  มิถุนายน  2562
360 ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร OUTDOOR FIXED NETWORK CAMERA แบบที่ 1 จำนวน 6 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6  มิถุนายน  2562
361 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล พร้อมท่อระบายน้ำภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร จำนวน 2 ช่วง ตามรายละเอียดที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พฤษภาคม 2562
362 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล พร้อมท่อระบายน้ำภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร จำนวน 2 ช่วง ตามรายละเอียดที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พฤษภาคม 2562
363 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.5x4 เมตร พร้อมโครง,ป้ายไวนิลขนาด 1.2x2.5 เมตร พร้อมโครงสติกเกอร์+ฟิวเจอร์บอร์ดขนาด 20x40 ซม.,สติกเกอร์+โฟม ขนาด เอ3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤษภาคม 2562
364 ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนโรงเรียน สพฐ. ในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง จำนวน 5 แห่ง (ในช่วงเปิดภาคเรียนและปิดภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤษภาคม 2562
365 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนโรงเรียน สพฐ. ในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง จำนวน 5 แห่ง (ในช่วงเปิดภาคเรียนและปิดภาคเรียน 23 พฤษภาคม 2562
366 จ้างซ่อมแซมระบบแอร์รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กข-5350 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
367 ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง จำนวน 5 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
368 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤษภาคม 2562
369 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.5x4 เมตร พร้อมโครง,ป้ายไวนิลขนาด 1.2x2.5 เมตร พร้อมโครง,สติกเกอร์ฟิวเจอร์บอร์ดขนาด 20x40 ซม.,สติ๊กเกอร์และโฟม ขนาด 60x3 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤษภาคม 2562
370 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล พร้อมท่อระบายน้ำภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร จำนวน 2 ช่วง ตามรายละเอียดที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 พฤษภาคม 2562
371 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ทะเบียน 30-0199 ชุมพร พร้อมน้ำมันจำนวน 1 คันเพื่อเดินทางจาก ทต.ท่ายางไปตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร และเดินทางกลับ ทต.ท่ายาง ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
372 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
373 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
374 จ้างทำประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว(มาร์คพ้อยด์) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤษภาคม 2562
375 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์การท่องเที่ยวแบบปูนปั้นตัวอักษรภาษาอังกฤษ (LOVEPAKHAD) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤษภาคม 2562
376 จ้างดำเนินงานตามโครงการปรับเขื่อนภูมิทัศน์ริมเขื่อนปากมหาด หมู่ที่ 3 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
377 จ้างต่อสัญญาเว็บไซค์เทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
378 ซื้อโดรนถ่ายภาพพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
379 จ้างซ่อม/เปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-60-0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
380 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล พร้อมท่อระบายน้ำภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 176.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร), ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ระยะทางยาว 141.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 987.00 ตารางเมตร) 30 เมษายน 2562
381 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2562
382 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2562
383 จ้างเหมาบริการรื้อถอนขนย้ายแล้วปรับปรุงติดตั้งใหม่โครงหลังคาเหล็กคลุมอัฒจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เมษายน 2562
384 ซื้อกระเป๋าถุงผ้า จำนวน 160 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เมษายน 2562
385 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2562
386 จ้างซ่อมแซมผ้าใบเต็นท์(เต็นท์ขนาดใหญ่ หมายเลขครุภัณฑ์ 192-57-0031) จำนวน 3 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
387 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ในการฉีด(Syring และเข็มฉีดยา) จำนวน 2,760 โด๊ส(ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
388 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(แอสฟัลต์) จำนวน 15 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2562
389 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑฺ์ 420-60-0046 และ 420-60-0047 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
390 ซื้อถ้วยรางวัลเบญจรงค์เซรามิค จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2562
391 จ้างจัดสถานที่พร้อมผูกผ้า โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2562
392 ซื้อทรายพร้อมเกลี่ย จำนวน 50 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2562
393 จ้างเหมาตกแต่งดอกไม้ จำนวน 700 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2562
394 จ้างปรับปรุงอาคารห้องเก็บพัสดุ(หลังเก่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2562
395 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2562
396 ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
397 จ้างทำสติกเกอร์ติดรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข-1802 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
398 จ้างทำตัวอักษรสแตนเลสพร้อมติดตั้งอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมโลโก้เทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
399 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้าย พร้อมตรวจเช็คสภาพทั่วไปและเปลี่ยนอะไหล่ รถบรรทุกน้ำทะเบียน บน-3612 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
400 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 2 คัน ทะเบียน 30-0301ชุมพร และ ทะเบียน 10-1273 ชุมพร(เพื่อเดินทางไป ทต.ทุ่งตะไคร และ อบต.นาสัก โดยออกจาก ทต.ท่ายาง เวลา 07.00 น.กลับถึง ทต.ท่ายาง เวลา 18.30 น.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
401 จ้างป้ายไวนิล ขนาด 1.1x7.2 เมตร,ป้ายไวนิล ขนาด 1.2x4 เมตร,ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด 2.5x6 เมตร,ป้ายไวนิลรถแห่ ขนาด 1.2x2.4 เมตร และป้ายไวนิลเวที ขนาด 3.20x10 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
402 จ้างจ้างเหมาเวที ไฟ แสง สี เสียง เครื่องปั่นไฟ ขนาด 100 วัตต์ ในวันที่ 13-15 เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
403 จ้างบรรจุถังดับพลิงชนิด Co2 ขนาด 15 ปอนด์ และบรรจุถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
404 จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณงาน ในวันที่ 13-15 เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
405 จ้างมหรสพการแสดง ภาคกลางคืน วันที่ 14 เมษายน 2562 (การแสดงวงดนตรีพื้นบ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
406 ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร,สายส่งน้ำดับพลิงขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
407 จ้างจัดนิทรรศการไทยทรงดำ ประจำปี 2562 ในวันที่ 7-8 เมษายน 2562 ประกอบด้วยซุ้มนิทรรศการความรู้ความเป็นมาของชาวไทยทรงดำ ขนบธรรมเนียมประเพณี การสาธิตการทอผ้าของชาวไทยทรงดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
408 จ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์พร้อมสปอร์ตแห่ จำนวน 10 วัน(เริ่มวันที่ 29 มีนาคม - 7 เมษายน 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
409 จ้างเหมาจัดเวทีพร้อมเครื่องเสียง ไฟบนเวที,จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่างบริเวณงานพร้อมเครื่องปั่นไฟ โครงการจัดงานประเพณีไทยทรงดำ ประจำปี 2562 ในวันที่ 7-8 เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
410 จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่/เต็นท์/ผูกผ้า/เก้าอี้/จัดดกไม้(บริเวณงาน) โครงการจัดงานประเพณีไทยทรงดำ ประจำปี 2562 ในวันที่ 7-8 เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
411 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.2x2.5 เมตร(ติดรถแห่),ป้ายไวนิลขนาด 1.2x2.5 เมตร(พร้อมโครงติดตั้ง),ป้ายไวนิลขนาด 2.5x5.0 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
412 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
413 จ้างนำรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บท-5688 ชุมพร เข้ารับซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562
414 ซื้อแฟ้มใส่เอกสาร 3 นิ้ว จำนวน 60 แฟ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562
415 ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร จำนวน 2 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562
416 ซื้อถังขยะพลาสติกทรงกลม ขนาด 200 ลิตร จำนวน 70 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562
417 จ้างเติมน้ำยาดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 10 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562
418 จ้างตรวจสภาพเครื่องยนต์พร้อมซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่ รถบรรทุกดัมพ์ ทะเบียน 80-6331 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562
419 จ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สายนเรศน์อุทิศ หมู่ที่ 10 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ระยะทาง 450 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2562