ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลท่ายาง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 64 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
2 ซื้อแบบหล่อคอนกรีต (MOLDS) แบบหล่อทางเหลี่ยม(เหล็ก) ขนาด 151515 ซม. จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
3 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บขยะในพื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 กันยายน 2564
4 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บขยะในพื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 กันยายน 2564
5 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
6 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2564
7 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
8 ซื้อยางรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 80-8813 ชุมพร (ยางใน,ยางนอก,ลิ้นยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
9 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บขยะในพื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 กันยายน 2564
10 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศยาลตำบลท่ายาง ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 200 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
11 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย อายุ 3 - 5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
12 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บขยะในพื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 กันยายน 2564
13 จ้างเหมาบริการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสนเทศ การจัดทำเว็บไซต์ E-Service โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
14 ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก (มอก) จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
15 โครงการจ้างเหมาเก็บขยะในพื้นที่  20 กันยายน 2564
16 จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสารรุ่น IMAGE RUNNER 2525 หมายเลขครุภัณฑ์ 417-55-0007 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
17 ประกวดราคาจ้างโครงการให้บริการแพทย์ฉุกเฉิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 กันยายน 2564
18 ประกวดราคาจ้างโครงการให้บริการแพทย์ฉุกเฉิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 กันยายน 2564
19 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บขยะในพื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 กันยายน 2564
20 จ้างตรวจสภาพเครื่องยนต์ ซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะ ทะเเบียน 80-8813 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
21 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
22 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กันยายน 2564
23 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กันยายน 2564
24 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
25 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 60 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
26 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารและพิมพ์งานทั่วไป ขนาด เอ4 จำนวน 50 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
27 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
28 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
29 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร CANON IR 2545 จำนวน 3 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
30 ซื้อถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งจำเป็นในการดำรงชีพ จำนวน 500 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
31 จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0120 โดยการเปลี่ยน DRUM โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
32 จ้างตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค-226 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
33 ซื้อโทรโข่งแบบสะพายไหล่ จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
34 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
35 ซื้อพัดลมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
36 ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA (600 Watts) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
37 ซื้อวัสดุวิทยาศาสาตร์และการแพทย์ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
38 ซื้อกระจกมองโค้ง ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 7 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
39 ซื้อตู้กดน้ำดื่ม ระบบจ่ายน้ำ 2 หัวก๊อก ทำน้ำร้อน - น้ำเย็น จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
40 จ้างย้านศูนย์ควบคุมกล้่องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จากห้องทำงานนายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง ไปยังอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชั้นสอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
41 ซื้อพัดลมสไลด์แบบตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 20 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
42 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
43 ซื้อยางรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-8463 ชุมพร (ยางนอก,ยาวใน,ยางรองขอบ(ลิ้นยาง)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
44 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.80055 สายสากล หมู่ที่ 1 ตำบลท่ายาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 480 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร)  13 กันยายน 2564
45 ซื้อชุดตรวจ Covid-19 Antigen Test Kit จำนวน 3,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
46 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 กันยายน 2564
47 ซื้อเตียงพยาบาลฉุกเฉินประจำรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมฐาน จำนวน 1 เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
48 ซื้อชุดตรวจ Covid-19 Antigen Test Kit จำนวน 3,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
49 ซื้อเครื่องขัดกนะดาษทรายแบบมือถือ แบบสะพาย จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
50 ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
51 ซื้อเชือกกระโดด และ ฮูล่าฮูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
52 ซื้อโต๊ะหมู่บูชา 9 จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
53 จ้างทำรายงานการวิจัยเชิงสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
54 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางชพ.ถ.80048 สายสมหวัง บ้านบางคอย หมู่ที่ 1 ตำบลท่ายาง กว้าง 4.50 เมตร ยาว 790 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,555 ตารางเมตร  3 กันยายน 2564
55 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ชายหาดคอสน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณชายหาดถนนสายตลาดนัดท่ายาง (ช่วงที่ 3) ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.00 เมตร ยาว 840.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,459.00 ตารางเมตร  3 กันยายน 2564
56 ซื้อชุดตรวจ Covid-19 Antigen Test Kit จำนวน 3,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
57 ซื้อเครื่องหาพิจัดจับสัญญาณดาวเทียม แบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
58 ซื้อแบบหล่อคอนกรีต (MOLDS) แบบหล่อทางเหลี่ยม(เหล็ก) ขนาด 151515 ซม. จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
59 ซื้อเครื่องพิมพ์ (Injet Printer) สำหรับหระดาษ A3 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
60 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
61 จ้างตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ ซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ รถดับเพลิง ทะเบียน บท-5688 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
62 ซื้อเครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ครั้งละ 20 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
63 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
64 ซื้อยางมะตอย พาราแอสฟัสท์ติก จำนวน 500 กระสอบๆละ 20 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
65 จ้างย้ายโทรทัศน์กล้องวงจรปิด จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
66 ซื้อชุดตรวจ Covid-19 Antigen Test Kit จำนวน 200 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
67 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายดอนเรียง - บางเจริญ หมู่ที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 187 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 935 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก  26 สิงหาคม 2564
68 จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล แบบดับเบิ้ลแค็บ  24 สิงหาคม 2564
69 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ชายหาดคอสน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณชายหาดถนนสายตลาดนัดท่ายาง(ช่วงที่ 3) ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.00 เมตร ยาว 840.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,459.00 ตารางเมตร  24 สิงหาคม 2564
70 จ้างตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่ พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กข-5350 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
71 จ้างตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่ รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บน-3612 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
72 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
73 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 60 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
74 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายรุ่งจิตรอุทิศ หมู่ที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 221 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 884 ตารางเมตร) รายละเอียดตามแบบแปลน โดยวิธีคัดเลือก  20 สิงหาคม 2564
75 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
76 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารและพิมพ์งานทั่วไป ขนาด A4 จำนวน 50 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
77 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
78 จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายนายเหว่า - นางไร หมู่ที่ 6 ตำบลท่ายาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 170 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร) รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
79 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนิวตื้น หมู่ที่ ๑ ตำบลท่ายาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตารางเมตร) รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
80 จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายชำนิ หมู่ที่ 10 ตำบลท่ายาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 150 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร) รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
81 จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายถือตรงอุทิศ หมู่ที่ 10 ตำบลท่ายาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 175 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 875 ตารางเมตร) รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
82 จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายพลมาตย์อุทิศ หมู่ที่ ๗ ตำบลท่ายาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๓๒ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๔๖๒ ตารางเมตร) รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
83 จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายนางจอ ซอย ๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลท่ายาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทางยาว ๒๖๔ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๐ ตารางเมตร) รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
84 จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายดอนมะขาม หมู่ที่ ๒ ตำบลท่ายาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า ๒๓๘.๕๐ ตารางเมตร ) รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
85 จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 115 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 575 ตารางเมตร) รายละเอียดตามแบบแปลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
86 จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายสง่าอุทิศ หมู่ที่ 8 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 90 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร) รายละเอียดตามแบบแปลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
87 จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายนเรศอุทิศ ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 10 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 140 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร) รายละเอียดตามแบบแปลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
88 จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายกลางนา หมู่ที่ 6 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 32 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 112 ตารางเมตร) รายละเอียดตามแบบแปลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
89 จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองเช็คตั๋ว-ดอนทรี หมู่ที่ 9 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 570 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 1,995 ตารางเมตร) รายละเอียดตามแบบแปลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
90 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค(ถุงยังชีพ) จำนวน 60 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
91 จ้างโครงการก่อสร้างทางเดินเท้า ซอยชบาเล หมู่ที่ 10 ขนาดกว้าง 1.05 เมตร ยาว 21 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
92 จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายสันทัดการอุทิศ หมู่ที่ 6 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 152 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 608 ตารางเมตร) รายละเอียดตามแบบแปลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
93 ซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ และเก้าอี้ผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
94 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
95 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
96 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายดอนเรียง - บางเจริญ หมู่ที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 187 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 935 ตารางเมตร  10 สิงหาคม 2564
97 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (น้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส Poly Hydrogen chloride 4% w/v+Benzalkonium Chloride 15% w/v) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
98 ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
99 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
100 จ้างเติมน้ำยาถังดับเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
101 ซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
102 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ(กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
103 จ้างโครงการก่อสร้างประตูกั้นน้ำเค็ม หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 1.40 เมตร สูง 1.60 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
104 จ้างตรวจสภาพเครื่องยนต์พร้อมซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน บน-1681 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
105 จ้างตรวจสภาพเครื่องยนต์พร้อมซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ รถบรรทุกขยะส่วนกลางทะเบียน 81-2024 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
106 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
107 ซื้อยางรถตัหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค-226 ชุมพร ขนาด 16.9-24 BKT จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
108 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
109 โครงการก่อสร้างประตูกั้นน้ำเค็ม หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 1.40 เมตร สูง 1.60 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน  12 กรกฎาคม 2564
110 จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบไฟและปุ่มเปิดปิดเสียงไซเรน ของรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บม-489 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
111 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
112 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ(เชือกใยยักษ์ และ เคียวเกี่ยวปาล์ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
113 จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง หมู่ที่ 5 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
114 จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบแอร์ของรถกู้ชีพกู้ภัย ทะเบียน นข-1083 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
115 จ้างย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-60-0046 และ 420-60-0047 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2564
116 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2564
117 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.80107 สายบางผราร่วมใจ หมู่ที่ 9 กว้าง 4.50 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,025 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก  7 กรกฎาคม 2564
118 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.80091 สาย ช.พัฒนาการช่าง หมู่ที่ 10 กว้าง 4.50 เมตร ยาว 460 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 2,070 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก  7 กรกฎาคม 2564
119 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารและพิมพ์งาน ขนาด A4 จำนวน 80 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2564
120 จ้างตรวจเช็คสภาพพร้อมซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องขยายเสียง หมายเลขครุภัณฑ์ 462-56-0008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
121 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
122 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
123 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
124 ซื้อกระดาษ เอฟ4 และกระดาษ เอ4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
125 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
126 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
127 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
128 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
129 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 1/2564  17  มิถุนายน  2564
130 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.80091 สาย ช.พัฒนาการช่าง หมู่ที่ 10 กว้าง 4.50 เมตร ยาว 460 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 2,070 ตารางเมตร  16  มิถุนายน  2564
131 จ้างต่อสัญญาณเว็บไซค์ สำหรับหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
132 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกคอมพิวเตอร์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
133 จ้างจ้างตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถบรรทุกขยะ ทะเเบียน 81-2024 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
134 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2564
135 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแทย์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
136 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน บน-1681 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
137 จ้างตรวจเช็คสภาพ ซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-57-0008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
138 จ้างตรวจเช็คสภาพ,ซ่อมแซม /เปลี่ยนอะไหล่ในส่วนที่ชำรุด รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-8463 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
139 จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและค่าธรรมเนียม พร้อมโครงไม้และติดตั้ง ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 6 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
140 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
141 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
142 ซื้อถังขยะพลาสติกทรงกลม ขนาด 200 ลิตร จำนวน 60 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
143 ซื้อการดาษ ขนาด A4/80 แกรม จำนวน 50 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
144 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
145 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือ ขนาด 9 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2564
146 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
147 จ้างตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ พร้อมถ่ายน้ำมันเครื่อง รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-8813 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
148 จ้างตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-2024 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
149 จ้างตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ รถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค-226 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
150 ซื้อเวชภัณฑ์สารกำจัดยุง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
151 จ้างทำแบบตรวจสอบคัดกรองครัวเรือน (Re X-ray) ของหมู่บ้าน/ชุมชน ขนาด เอ 4 และ สติกเกอร์คัดกรองครัวเรือน (Re X-ray) ของหมู่บ้าน/ชุมชน ขนาด 10x 21 ซม. Sav ve Chumphon โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
152 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน(เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
153 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานคัว(เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
154 จ้างถ่ายเอกสาร ขนาด เอฟ 4 หน้า-หลัง ข้อมูลเอกสารสิทธิที่ดินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำนวน 11,155 หน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
155 เครื่องคอมพิวเตอร์ Aii In One สำหรับงานประมวลผล และเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer)  29 เมษายน 2564
156 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
157 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือ ขนาด 9 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
158 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-57-0010 และ 420-57-0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
159 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เคร่ื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
160 ซื้อเก้าอี้พลาสติก เกรด A มีพนักพิงไม่มีที่ท้าวแทน จำนวน 300 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
161 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
162 ซื้อครุภัณฑ์ เวชภัณฑ์ สารเคมี อุปกรณ์ โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2564
163 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2564
164 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2564
165 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรืและการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2564
166 ซื้อวัสดุวิทยาศาตรืและการแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2564
167 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2564
168 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2564
169 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (หินคลุก และดินถม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
170 ซื้ออาหารเสริม(นม) ชนิดกล่อง ยู เอช ที ขนาด 200 ซี.ซี.ตรานมโรงเรียน ประจำปี 2563 เทอมที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 เมษายน 2564
171 จ้างจะดำเนินการจ้างจัดนิทรรศการไทยทรงดำ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
172 ถ้วยรางวัล จำนวน 3 ประเภท  2 เมษายน 2564
173 ซื้อถ้วยรางวัล จำนวน 3 ประเภท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2564
174 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ใช้กับเครื่องพิมพ์ HP Laserjet P2035 จำนวน 2 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
175 จ้างทำป้ายประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ายางและนายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
176 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ จำนวน 22 รายการ (เพื่อใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้งฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
177 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
178 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
179 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
180 ซื้อวัสดุและเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2564
181 จ้างเหมาเครื่องปั่นไฟ ขนาด 150 KVA พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2564
182 จ้างทำแบบพิมพ์ต่างๆที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2564
183 จ้างอัดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ และบรรจุแก๊สแอลพีจี ขนาด 15 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
184 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารและเปลี่ยนอะไหล่ หมายเลขครุภัณฑ์ 417-60-0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
185 จ้างรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน ทะเบียน 10-0975 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
186 ซื้อวัสดุวิทยาศาสาตร์และการแพทย์ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
187 จ้างทำสื่อเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ก่อนการเลือกตั้ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
188 ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข-5350 ชุมพร จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
189 จ้างทำสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์ และป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
190 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ายางและนายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
191 จ้างตรวจสภาพ ปรับปรุงซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถตักหน้า-ขุดหลังทะเบียน ตค-226 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
192 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
193 จ้างโครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลท่ายาง ขนาด 13.50 x 21.00 เมตร (พื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 283.50 ตารางเมตร) พร้อมโครงหลังคาเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
194 ซื้อหมึก Printer HP Laser Jet P2035 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
195 จ้างตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์พร้อมซ่อม/เปลี่นอะไหล่รถบรรทุกขยะทะเบียน 80-8813 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
196 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลมท่ายางและนายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
197 โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลท่ายาง ขนาด 13.50 x 21.00 เมตร (พื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 283.50 ตารางเมตร) พร้อมโครงหลังคาเหล็ก  4 กุมภาพันธ์ 2564
198 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ HP35 A จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
199 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
200 ซื้อหินคลุก จำนวน 350 ลบ.ม. หรือ จำนวน 59 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
201 จ้างซ่อมแซมเเละทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-57-0011 และ 420-57-0012 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
202 จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง หมู่ที่ 1 งานต่อเติมหลังคา และปรับปรุงพื้น และผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
203 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วเทศบาลตำบลท่ายาง หมู่ที่ 5 รั้วยาวไม่น้อยกว่า 192 เมตร สูง 1.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 230.40 ตารางเมตร ครีบคสล.กันดินขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 98 เมตร หนา 0.10 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi  22 มกราคม 2564
204 จ้างตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค-226 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
205 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
206 ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กข-7845 ชุมพร จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
207 ทำสติกเกอร์รถพยาบาลฉุกเฉิน ทะเบียน นข-1802 ชุมพร  19 มกราคม 2564
208 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 45 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
209 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-63-0010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
210 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นชพ.ถ.80019 สายดอนสุรา-นากุ้ง หมู่ 9 กว้าง 4.50 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,525 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 มกราคม 2564
211 ซื้อยางรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-2024 ชุมพร จำนวน 6 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
212 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นชพ.ถ.80045 สายเลียบคลองบางผรา บ้านบางคอย,บ้านบางหลง หมู่1,9 กว้าง 4.50 เมตร ยาว 2,100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,450 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 มกราคม 2564
213 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นชพ.ถ.80045 สายเลียบคลองบางผรา บ้านบางคอย,บ้านบางหลง หมู่1,9 กว้าง 4.50 เมตร ยาว 2,100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,450 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 มกราคม 2564
214 จ้างซ่อมแซมระบบไฟ/เปลี่ยนอะไหล่ รถบรรทุกขยะทะเบียน 80-8463 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
215 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นชพ.ถ.80046 สายแยกร่วมใจ หมู่1,9 กว้าง 4.50 เมตร ยาว 1,785 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,032.50 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 มกราคม 2564
216 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นชพ.ถ.80007 สายดอนมะขาม บ้านบางเจริญ,บ้านบางหลง หมู่ 2,9 กว้าง 4.50 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,650 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 มกราคม 2564
217 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
218 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง หมู่ที่ 1 งานต่อเติมหลังคา และปรับปรุงพื้น และผนัง  14 มกราคม 2564
219 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
220 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
221 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
222 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
223 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วเทศบาลตำบลท่ายาง หมู่ที่ 5 รั้วยาวไม่น้อยกว่า 192 เมตร สูง 1.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 230.40 ตารางเมตร ครีบคสล.กันดินขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 98 เมตร หนา 0.10 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 มกราคม 2564
224 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วเทศบาลตำบลท่ายาง หมู่ที่ 5 รั้วยาวไม่น้อยกว่า 192 เมตร สูง 1.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 230.40 ตารางเมตร ครีบคสล.กันดินขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 98 เมตร หนา 0.10 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 มกราคม 2564
225 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วเทศบาลตำบลท่ายาง หมู่ที่ 5 รั้วยาวไม่น้อยกว่า 192 เมตร สูง 1.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 230.40 ตารางเมตร ครีบคสล.กันดินขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 98 เมตร หนา 0.10 เมตร  12 มกราคม 2564
226 จ้างนำรถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค-226 ชุมพร เข้ารับการปรับปรุงซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
227 จ้างตรวจสภาพเครื่องยนต์ พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน 80-8789 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
228 ซื้อแบตเตอรี่ รถดับเพลิงทะเบียน บท-5688 ชุมพร จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
229 ซื้อยางรถยนต์ ทะเบียน กง-729 ชุมพร จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
230 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
231 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
232 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดทำดอกไม้แห้ง ในงานพิธีต่างๆ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
233 ซื้อถังขยะทรงกลมขนาด 200 ลิตร จำนวน 60 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
234 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นชพ.ถ.80019 สายดอนสุรา-นากุ้ง หมู่ 9 กว้าง 4.50 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,525 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 ธันวาคม 2563
235 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นชพ.ถ.80046 สายแยกร่วมใจ หมู่1,9 กว้าง 4.50 เมตร ยาว 1,785 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,032.50 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 ธันวาคม 2563
236 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นชพ.ถ.80045 สายเลียบคลองบางผรา บ้านบางคอย,บ้านบางหลง หมู่1,9 กว้าง 4.50 เมตร ยาว 2,100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,450 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  21 ธันวาคม 2563
237 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นชพ.ถ.80007 สายดอนมะขาม บ้านบางเจริญ,บ้านบางหลง หมู่ 2,9 กว้าง 4.50 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,650 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-  21 ธันวาคม 2563
238 ซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้าสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
239 ซื้อลวดสลิงสแตนเลส ขนาด 4 มม. จำนวน 50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
240 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
241 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-60-0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
242 จ้างนำรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-8463 ชุมพน เข้ารับการซ่อม พร้อมถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนอะไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
243 ซื้อยางรถกู้ชีพ ทะเบียน นข-1083 ชุมพร จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
244 ซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
245 จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ หมายเลขครุภัณฑ์ 417-55-0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
246 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
247 จ้างทำป้าย(ไวนิล) เพื่อประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและค่าธรรมเนียม จำนวน 6 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
248 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางนา หมู่ที่ 6 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 155.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 775.00 ตารางเมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 ธันวาคม 2563
249 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 56 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
250 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
251 จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายขนิษฐาอุทิศ หมู่ที่ 8 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 51.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 153.00 ตารางเมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
252 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
253 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
254 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2/2563  25 พฤศจิกายน 2563
255 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
256 ซื้อชั้นวางแฟ้มแบบ 40 ช่อง จำนวน 1 ตู้ และ โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
257 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
258 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นชพ.ถ.80046 สายแยกร่วมใจ หมู่1,9 กว้าง 4.50 เมตร ยาว 1,785 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,032.50 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 พฤศจิกายน 2563
259 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นชพ.ถ.80007 สายดอนมะขาม บ้านบางเจริญ,บ้านบางหลง หมู่ 2,9 กว้าง 4.50 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,650 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-  16 พฤศจิกายน 2563
260 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายขนิษฐาอุทิศ หมู่ที่ 8 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 51.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 153.00 ตารางเมตร)  16 พฤศจิกายน 2563
261 ซื้อยางในและยางนอก รถบรรทุกน้ำส่วนกลาง ทะเบียน บน-3612 ชุมพร ขนาดยาง 10.00-200จำนวน 6 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
262 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นชพ.ถ.80007 สายดอนมะขาม บ้านบางเจริญ,บ้านบางหลง หมู่ 2,9 กว้าง 4.50 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,650 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 พฤศจิกายน 2563
263 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นชพ.ถ.80045 สายเลียบคลองบางผรา บ้านบางคอย,บ้านบางหลง หมู่1,9 กว้าง 4.50 เมตร ยาว 2,100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,450 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 พฤศจิกายน 2563
264 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นชพ.ถ.80046 สายแยกร่วมใจ หมู่1,9 กว้าง 4.50 เมตร ยาว 1,785 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,032.50 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 พฤศจิกายน 2563
265 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นชพ.ถ.80019 สายดอนสุรา-นากุ้ง หมู่ 9 กว้าง 4.50 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,525 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 พฤศจิกายน 2563
266 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นชพ.ถ.80045 สายเลียบคลองบางผรา บ้านบางคอย,บ้านบางหลง หมู่1,9 กว้าง 4.50 เมตร ยาว 2,100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,450 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  16 พฤศจิกายน 2563
267 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นชพ.ถ.80019 สายดอนสุรา-นากุ้ง หมู่ 9 กว้าง 4.50 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,525 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 พฤศจิกายน 2563
268 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายสวนดอนบ่อ หมู่ที่ 9 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 480.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตารางเมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2563
269 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
270 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
271 ซื้อวัสดุสำนักวาน จำนวน 56 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
272 ซื้อชุดตรวจน้ำตาลพร้อมเข็มเจาะเลือด และ สายรัดห้ามเลือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
273 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค) สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
274 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
275 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
276 ซื้อึครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
277 ซื้อเก้าอี้ทำงานสำนักงาน จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
278 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2563
279 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร CANON image RUNNER 2545 จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2563
280 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร CANON IR3245 จำนวน 2 ตลับ(หลอด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2563
281 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางนา หมู่ที่ 6 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 155.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 775.00 ตารางเมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 พฤศจิกายน 2563
282 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางนา หมู่ที่ 6 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 155.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 775.00 ตารางเมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 พฤศจิกายน 2563
283 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางนา หมู่ที่ 6 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 155.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 775.00 ตารางเมตร)  4 พฤศจิกายน 2563
284 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายสวนดอนบ่อ หมู่ที่ 9 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 480.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตารางเมตร)  4 พฤศจิกายน 2563
285 จ้างเหมาบริการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึง ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ รวม ๗ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
286 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ4 จำนวน 60 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
287 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นชพ.ถ.80007 สายดอนมะขาม บ้านบางเจริญ,บ้านบางหลง หมู่ 2,9 กว้าง 4.50 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,650 ตารางเมตร  20 ตุลาคม 2563
288 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการ,ป้ายอคิลิก Clean Food good tast,สติกเกอร์วิธีล้างมือ 7 ขั้นตอน และถุงผ้าใส่เอกสารพร้อมสกรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2563
289 ซื้อชุด Test kit ประกอบด้วย ชุดตรวจบอแรกซ์,ชุดตรวจฟอร์มาลีน,ชุดตรวจสารฟอกขาว,ชุดตรวจสารกันรา และชุดตรวจ SI-2 ประกอบด้วย แบบชุด Set,แบบขวดเฉพาพน้ำยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2563
290 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายท่ายางร่วมใจ หมู่ที่ 7,11 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 1,090.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 5,450.00 ตารางเมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2563
291 จ้างเหมาบริการพาหนะรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2563
292 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายอุไรรัตน์อุทิศ หมู่ที่ 1 ตำบลท่ายาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 1,080 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า5,400 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2563
293 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นชพ.ถ.80046 สายแยกร่วมใจ หมู่1,9 กว้าง 4.50 เมตร ยาว 1,785 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,032.50 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 ตุลาคม 2563
294 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นชพ.ถ.80045 สายเลียบคลองบางผรา บ้านบางคอย,บ้านบางหลง หมู่1,9 กว้าง 4.50 เมตร ยาว 2,100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,450 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  11 ตุลาคม 2563
295 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นชพ.ถ.80007 สายดอนมะขาม บ้านบางเจริญ,บ้านบางหลง หมู่ 2,9 กว้าง 4.50 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,650 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-  11 ตุลาคม 2563
296 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นชพ.ถ.80019 สายดอนสุรา-นากุ้ง หมู่ 9 กว้าง 4.50 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,525 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 ตุลาคม 2563
297 ซื้อน้ำดื่ม ประจะปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2563
298 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการพาหนะรับ-ส่ง นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 ตุลาคม 2563
299 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บขยะในพื้นที่ตำบลท่ายาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 กันยายน 2563
300 จ้างโครงการจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
301 จ้างเหมาบริการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
302 ซื้ออุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
303 ประกวดราคาจ้างโครงการให้บริการแพทย์ฉุกเฉินตำบลท่ายาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 กันยายน 2563
304 จ้างโครงการจ้างเหมาตัดหญ้า ๒ ข้างทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
305 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศตำบลท่ายาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 กันยายน 2563
306 จ้างสำรวจความพึงพอใจของผุ้รับบริการของเทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
307 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
308 จ้างตรวจสภาพเครื่องยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กข-5350 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
309 จ้างซ่อมแซมระบบแอร์รถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 80-8789 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
310 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
311 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโพธิ์แดง หมู่ที่ 8 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 217 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 1,085 ตารางเมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 กันยายน 2563
312 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
313 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ และเมาส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
314 ประกวดราคาจ้างโครงการให้บริการแพทย์ฉุกเฉินตำบลท่ายาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 กันยายน 2563
315 ประกวดราคาจ้างโครงการให้บริการแพทย์ฉุกเฉินตำบลท่ายาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 กันยายน 2563
316 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บขยะในพื้นที่ตำบลท่ายาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 กันยายน 2563
317 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บขยะในพื้นที่ตำบลท่ายาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 กันยายน 2563
318 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศตำบลท่ายาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 กันยายน 2563
319 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการพาหนะรับ-ส่ง นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 กันยายน 2563
320 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศตำบลท่ายาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 กันยายน 2563
321 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการพาหนะรับ-ส่ง นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 กันยายน 2563
322 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุพจน์-อินแหยม หมู่ที่ 10 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ระยะทางยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 495 ตารางเมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
323 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง จำนวน 11 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
324 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม(เทศบัญญัติ) จำนวน 50 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
325 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
326 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
327 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กข-7845 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
328 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
329 จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกดัมพ์ หมายเลขทะเบียน 80-6331 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
330 โครงการจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง  16 กันยายน 2563
331 ซื้อดินลูกรัง จำนวน 250 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
332 ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสะอาดด้วยมือเรา จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
333 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโพธิ์แดง หมู่ที่ 8 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 217 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 1,085 ตารางเมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กันยายน 2563
334 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโพธิ์แดง หมู่ที่ 8 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 217 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 1,085 ตารางเมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กันยายน 2563
335 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-55-0006 จำนวน 3 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
336 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
337 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุพจน์-อินแหยม หมู่ที่ 10 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ระยะทางยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 495 ตารางเมตร)  14 กันยายน 2563
338 ซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาด 182x75x74 ซม จำนวน 20 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
339 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
340 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
341 ซื้อแผ่นกระดานรองหลัง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
342 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2563
343 จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายยั่งยืน(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 9 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2563
344 ซื้อแบตเตอรี่ รถบรรทุกขยะทะเบียน 80-8813 ชุมพร จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2563
345 ซื้อพัดลมโคจร 3 ใบพัด ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 14 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2563
346 ซื้ออุปกรณ์ ตามโครงการฟันดีมีสุข จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
347 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
348 ซื้อเพาเวอร์แอมป์ 2 ช่อง ขนาด 600 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
349 ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กต-2370 ชุมพร จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
350 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
351 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-57-0023 และ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-57-0024 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
352 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
353 ซื้อชั้นวางเอกสาร ชนิด 3 ชั้น ขนาด 122.1x45.7x122.5 ซม. จำนวน 2 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
354 ซื้อปรับปรุงระบบไฟฟ้า ขยาย DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
355 ซื้อปรับปรุงระบบไฟฟ้า ขยาย DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
356 ซื้อปรับปรุงระบบไฟฟ้า ขยาย DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
357 ซื้อปรับปรุงระบบไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
358 ซื้อแบตเตอรี่ รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บม-489 ชุมพร จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
359 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
360 ซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
361 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ4 จำนวน 50 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
362 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-57-0027 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
363 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
364 วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ในการฉีด(Syringe และเข็มฉีดยา) จำนวน 1,372 โด๊ส  6 สิงหาคม 2563
365 ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน นข-986 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2563
366 จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0116 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
367 จ้างตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่ พร้อมถ่ายน้ำมันเครื่อง รถบรรทุกน้ำทะเบียน บม-489 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
368 จ้างเหมาบริการพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2563
369 จ้างนำรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค-226 ชุมพร เข้ารับการปรับปรุงซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
370 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
371 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัตรประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
372 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 1/2563(เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
373 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
374 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร CANON IR 2545 จำนวน 3 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
375 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
376 จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
377 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
378 จ้างเหมาบริการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563 รวม 3 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
379 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
380 จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน นข-986 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
381 ซื้อเครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2563
382 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร CANON NGP-51 Toner (Black) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2563
383 ซื้อเครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 7 ก๊อก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2563
384 ซื้อเครื่องกรองน้ำดื่มแบบ 5 ขั้นตอน จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2563
385 ซื้อเครื่องกรองน้ำดื่ม PO ขนาด 300 GPD จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2563
386 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2563
387 จ้างเหมาบริการอาหารกลางวันศูนยฃ์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง (รอบ 2) ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 15 - 30 มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
388 จ้างเหมาทำตู้ป้องกันเชื้อในรถพยาบาลฉุกเฉิน ทะเบียน นข-1802 ชุมพร จำนวน 2 ตู้ และทะเบียน กต-2370 ชุมพร จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
389 จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯในสังกัดเทศบาลตำบลท่ายาง พร้อมติดตั้งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง หมู่ที่ 1 ตำบลท่ายาง จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
390 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง หมู่ที่ 1  10  มิถุนายน  2563
391 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง หมู่ที่ 1  10  มิถุนายน  2563
392 ซื้อวัสดุการเกษตร(ดินปลูกหน้าดิน) จำนวน 80 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
393 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2563
394 ซื้อธงชาติ ขนาด 80x120 ซม. จำนวน 30 ผืน และธงชาติ ขนาด 2x3 เมตร จำนวน 6 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2563
395 ซื้อวัสดุอุปกรณืก่อสร้าง จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2563
396 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2563
397 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ CANON รุ่น IMAGE RUNNER หมายเดลขครุภัณฑ์ 417-55-0007 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2563
398 ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง และจอรับภาพชนิดมอเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2563
399 จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยน ระบบเบรกรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถตู้) หมายเลขที่ นข-1802 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2563
400 ซื้อตู้เย็น ขนาดความจุ 16 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
401 ซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 24 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
402 ซื้อหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ HP 22 จำนวน 13 ตลับ และ HP 21 จำนวน 13 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
403 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
404 จ้างเหมาบริการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
405 จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบแอร์ของรถกู้ชีพ ทะเบียน นข-1083 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
406 จ้างก่อสร้างอาคารวางถังเก็บน้ำพร้อมเดินระบบท่อประปา ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2563
407 จ้างก่อสร้างอ่างล้างมือภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2563
408 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
409 ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
410 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
411 ซื้อเตียงนอนเหล็กพร้อมที่นอนขนาด 3 ฟุต จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
412 ซื้อชั้นห้องสมุด 3 ตอน ขนาดไม่ต่ำกว่า 280x49x190 เซนติเมตร จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
413 ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทรงกลม ขนาดไม่ต่ำกว่า 80x150x75 เซนติเมตร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
414 ซื้อโต๊ะนักเรียนอนุบาลพร้อมเก้าอี้ไม้ยางพารา โครงขาเหล็กกลม จำนวน 170 ชุด มาตรฐาน มอก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
415 ซื้อป้อมยามสำเร็จรูป ขนาดไม่ต่ำกว่า 2x2 เมตร จำนวน 1 ป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
416 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
417 ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ขนาดไม่ต่ำกว่า 60x120x75 เซนติเมตร จำนวน 14 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
418 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
419 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 1/2563  14 พฤษภาคม 2563
420 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง จำนวน 5 เดือน เรื่มตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ตามรายละเอียดคุณลักษณะของงานที่เทศบาลท่ายางกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
421 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
422 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
423 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 50 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
424 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
425 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
426 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
427 จ้างซ่อมแซมระบบบันทึกภาพกล้องวงจรปิด หมายเลขครุภัณฑ์ 454-58-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
428 จ้างต่อสัญญาเว็บไซต์ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
429 จ้างเติมน้ำยาถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
430 ซื้อถุงพลาสติด ขนาด 20x30 จำนวน 160 พับๆละ 25 ใบ และหนังยางวง จำนวน 10 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
431 ซื้อน้ำมันปาล์ม ขนาดบรรจุขวด 1 ลิตร จำนวน 4,000 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
432 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.2x2.5 เมตร จำนวน 3 ป้าย และกระดาษโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์รณรงค์โควิด-19 ขนาด A4 พิมพ์ 4 สี จำนวน 4,000 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
433 ซื้อน้ำปลาผสม ขนาดบรรจุ 700 มิลลิลิตร(ขวดพลาสติก) จำนวน 8,000 ขวด,ปลากระป๋องแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศ จำนวน 4,000 แพคๆละ 10 กระป๋อง และ นมกล่อง ขนาด 170 มิลลิลิตร จำนวน 4,000 แพคๆละ 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
434 ซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 40,000 ห่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
435 ซื้อข้าวสาร ชนิดถุงๆละ 5 กิโลกรัม จำนวน 4,000 ถุง และ กาแฟสำเร็จรูปชนิดผง จำนวน 4,000 ถุงๆละ 28 ห่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
436 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน(วางท่อขยายเขต)สายบางคอย-ทุ่งคาน้อย(ด้านซ้ายมือ) หมู่ที่ 2,9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 เมษายน 2563
437 ซื้อชั้นวางหนังสือ 5 ชั้นแบบวางเอียง ขนาดไม่ต่ำกว่า 91x30x152 ซม. จำนวน 15 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
438 ซื้อกระดานไวท์บอร์ดแบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 120x240 ซม. จำนวน 8 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
439 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2563
440 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ดำ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2563
441 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2563
442 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางคอย-ทุ่งคาน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลท่ายาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทางยาว 680.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,440 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 เมษายน 2563
443 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (วางท่อขยายเขต) หมู่ที่ 9(บ้านบางหลง) ตำบลท่ายาง จำนวน 2 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 เมษายน 2563
444 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์แบบไม้พร้อมติดตั้ง ขนาด 1.2x2.40 จำนวน 6 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
445 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
446 จ้างซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์ หมายเลขครภุัณฑ์ 416-60-0121 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
447 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน(วางท่อขยายเขต)สายบางคอย-ทุ่งคาน้อย(ด้านซ้ายมือ) หมู่ที่ 2,9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 เมษายน 2563
448 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน(วางท่อขยายเขต)สายบางคอย-ทุ่งคาน้อย(ด้านซ้ายมือ) หมู่ที่ 2,9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 เมษายน 2563
449 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ำ บ้านอู่ตะเภา หมู่ที่ 6 งานก่อสร้างเขื่อนกันดิน งานบล็อคทางเท้า งานขุดลอก งานราวกันตกแสตนเลส งานไฟฟ้า งานบล็อคประตูระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 เมษายน 2563
450 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นชพถ80025สายยายอี๊ด หมู่ที่ 5 ตำบลท่ายาง จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 เมษายน 2563
451 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่นชพถ.80010สายบางคอย-ทุ่งคาน้อยหมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 8 เมตร ระยะทางยาว 1,350 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร  15 เมษายน 2563
452 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วเทศบาลเทศบาลตำบลท่ายาง หมู่ที่ 5 รั้วยาวไม่น้อยกว่า 192.00 เมตร สูง 1.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 230.40 เมตร ครีบ คสล.กันดิน ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 98.00 เมตร หนา 0.10 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด  14 เมษายน 2563
453 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางคอย-ทุ่งคาน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลท่ายาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทางยาว 680.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,440 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 เมษายน 2563
454 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางคอย-ทุ่งคาน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลท่ายาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทางยาว 680.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,440 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 เมษายน 2563
455 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายหมอนุ้ย (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 245.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 1,225.00 ตารางเมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 เมษายน 2563
456 ซื้อโต๊ะพับไม้อัด โครงขาเหล็กพับได้ ขนาดไม่ต่ำกว่า 60x180x75 ซม. จำนวน 14 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
457 ซื้อตู้เก็บเอกสาร 1 บานประตู / ชั้นวางของ 6 ลิ้นชัก ขนาดไม่น้อยกว่า 118x41x87 ซม. จำนวน 11 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
458 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน(วางท่อขยายเขต)สายบางคอย-ทุ่งคาน้อย(ด้านซ้ายมือ) หมู่ที่ 2,9  13 เมษายน 2563
459 ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ขนาดไม่ต่ำกว่า 80x150x75 ซม. จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
460 ซื้อตู้ล็อกเกอร์ 9 ช่อง ขนาดไม่ต่ำกว่า 91.4x45.7x97.7 ซม. จำนวน 30 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
461 ซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาดไม่ต่ำกว่า 118x45x183 ซม. จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
462 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางคอย-ทุ่งคาน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลท่ายาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทางยาว 680.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,440 ตารางเมตร  13 เมษายน 2563
463 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (วางท่อขยายเขต) หมู่ที่ 9(บ้านบางหลง) ตำบลท่ายาง จำนวน 2 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 เมษายน 2563
464 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (วางท่อขยายเขต) หมู่ที่ 9(บ้านบางหลง) ตำบลท่ายาง จำนวน 2 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 เมษายน 2563
465 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ำ บ้านอู่ตะเภา หมู่ที่ 6 งานก่อสร้างเขื่อนกันดิน งานบล็อคทางเท้า งานขุดลอก งานราวกันตกแสตนเลส งานไฟฟ้า งานบล็อคประตูระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 เมษายน 2563
466 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ำ บ้านอู่ตะเภา หมู่ที่ 6 งานก่อสร้างเขื่อนกันดิน งานบล็อคทางเท้า งานขุดลอก งานราวกันตกแสตนเลส งานไฟฟ้า งานบล็อคประตูระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 เมษายน 2563
467 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (วางท่อขยายเขต) หมู่ที่ 9(บ้านบางหลง) ตำบลท่ายาง จำนวน 2 จุด  8 เมษายน 2563
468 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (วางท่อขยายเขต) หมู่ที่ 9 จำนวน 2 จุด  8 เมษายน 2563
469 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่นชพถ.80010สายบางคอย-ทุ่งคาน้อยหมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 8 เมตร ระยะทางยาว 1,350 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 เมษายน 2563
470 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
471 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นชพถ80025สายยายอี๊ด หมู่ที่ 5 ตำบลท่ายาง จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 เมษายน 2563
472 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่นชพถ.80010สายบางคอย-ทุ่งคาน้อยหมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 8 เมตร ระยะทางยาว 1,350 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 เมษายน 2563
473 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นชพถ80025สายยายอี๊ด หมู่ที่ 5 ตำบลท่ายาง จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 เมษายน 2563
474 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นชพถ80025สายยายอี๊ด หมู่ที่ 5 ตำบลท่ายาง จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 เมษายน 2563
475 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่นชพถ.80010สายบางคอย-ทุ่งคาน้อยหมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 8 เมตร ระยะทางยาว 1,350 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร  3 เมษายน 2563
476 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นชพถ80025สายยายอี๊ด หมู่ที่ 5 ตำบลท่ายาง จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 เมษายน 2563
477 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายหมอนุ้ย (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 245.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 1,225.00 ตารางเมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 เมษายน 2563
478 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายหมอนุ้ย (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 245.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 1,225.00 ตารางเมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 เมษายน 2563
479 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นชพถ80025สายยายอี๊ด หมู่ที่ 5 ตำบลท่ายาง จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 เมษายน 2563
480 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวในการจัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
481 ซื้อกล่องล้อใหญ่ จำนวน 12 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
482 ซื้อแป้นพิมพ์ปุ่มตัวเลขสำหรับโน๊ตบุ๊ค จำนวน 2 อัน และ หมึก PANTUM TL-410X สีดำ จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
483 ซื้อเวชภัณฑ์กำจัดยุง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
484 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
485 ซื้อวัสดุและเวชภัณฑ์ในการทำหมันสุนัขและแมวจรจัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
486 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
487 ก่อสร้างถนนหินคลุก สายหมอนุ้ย (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 245.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 1,225.00 ตารางเมตร)  30 มีนาคม 2563
488 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่นชพถ.80010สายบางคอย-ทุ่งคาน้อยหมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 8 เมตร ระยะทางยาว 1,350 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร  30 มีนาคม 2563
489 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่นชพถ.80010สายบางคอย-ทุ่งคาน้อยหมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 8 เมตร ระยะทางยาว 1,350 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร  30 มีนาคม 2563
490 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-57-0012,420-57-0017,420-57-0018,420-57-0023 และ 420-57-0024 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
491 ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
492 ซื้อถังขยะพลาสติกทรงกลม ขนาด 200 ลิตร จำนวน 60 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
493 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
494 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
495 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
496 จ้างซ่อม/เปลี่ยนในส่วนที่ชำรุด รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-8463 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
497 โครงการปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ำ บ้านอู่ตะเภา หมู่ที่ 6 งานก่อสร้างเขื่อนกันดิน งานบล็อคทางเท้า งานขุดลอก งานราวกันตกแสตนเลส งานไฟฟ้า งานบล็อคประตูระบายน้ำ  26 มีนาคม 2563
498 จ้างซ่อมและเปลี่ยนถ่ายอะไหล่เครื่องกระตุ้นกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าประจำรถพยาบาล ทะเบียน นข-1802 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
499 ซื้อจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน ๒ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
500 จ้างนำรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-7845 เข้ารับการตรวจสภาพและปรับปรุงซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
501 จ้างอัดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ และบรรจุแก๊สแอลพีจี ขนาด 15 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
502 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียรต์ น้ำมันเฟืองท้าย พร้อมตรวจสภาพเตรื่องยนต์และเปลี่ยนอะไหล่ รถบรรทุกน้ำทะเบียน บน-3612 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
503 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่นชพถ.80010สายบางคอย-ทุ่งคาน้อยหมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 8 เมตร ระยะทางยาว 1,350 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร  13 มีนาคม 2563
504 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพี่น้องอุทิศ หมู่ที่ 5 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
505 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
506 ซื้อยางรถดับเพลิงส่วนกลางทะเบียน บท-5688 ชุมพร จำนวน 6 เส้น ขนาดยาง 9.00-20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
507 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวท่า หมู่ที่ 6 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
508 จ้างนำรถบรรทุกดัมพ์ หมายเลขทะเบียน 80-6331 ชุมพร เข้ารับการตรวจสภาพเครื่องยนต์และซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
509 จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ หมายเลขครุภัณฑ์ 417-55-0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
510 ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
511 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
512 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นชพถ80025สายยายอี๊ด หมู่ที่ 5 ตำบลท่ายาง จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 มีนาคม 2563
513 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่นชพถ.80010สายบางคอย-ทุ่งคาน้อยหมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 8 เมตร ระยะทางยาว 1,350 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 มีนาคม 2563
514 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่นชพถ.80010สายบางคอย-ทุ่งคาน้อยหมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 8 เมตร ระยะทางยาว 1,350 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 มีนาคม 2563
515 ซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บานเปิดมีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น (มอก.) จำนวน 6 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
516 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
517 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวัดท่ายางกลาง หมู่ที่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 242 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 1,210 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 มีนาคม 2563
518 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
519 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวัดท่ายางเหนือ หมู่ที่ 5 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาวรวม 298 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 1,490 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding  3 มีนาคม 2563
520 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่นชพถ.80010สายบางคอย-ทุ่งคาน้อยหมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 8 เมตร ระยะทางยาว 1,350 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร  2 มีนาคม 2563
521 ซื้อกระดาษเอ4 จำนวน 50 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
522 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
523 จ้างซ่อมแซมประตูเหล็กม้วน อาคารศูนย์บริการชุมชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรและอาคารพัสดุเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
524 จ้างซ่อมแซมประตูกระจกอาคารต่างๆ ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
525 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
526 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นชพถ80025สายยายอี๊ด หมู่ที่ 5 ตำบลท่ายาง จำนวน 2 ช่วง  25 กุมภาพันธ์ 2563
527 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
528 จ้างอนุมัตินำรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บท - 5688 ชุมพร เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้าย พร้อมตรวจเช็คสภาพทั่วไปและเปลี่ยนอะไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
529 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวัดท่ายางเหนือ หมู่ที่ 5 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาวรวม 298 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 1,490 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding  20 กุมภาพันธ์ 2563
530 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่นชพถ.80010สายบางคอย-ทุ่งคาน้อยหมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 8 เมตร ระยะทางยาว 1,350 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร  20 กุมภาพันธ์ 2563
531 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวัดท่ายางกลาง หมู่ที่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 242 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 1,210 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 กุมภาพันธ์ 2563
532 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวัดท่ายางกลาง หมู่ที่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 242 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 1,210 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 กุมภาพันธ์ 2563
533 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวัดท่ายางเหนือ หมู่ที่ 5 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาวรวม 298 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 1,490 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding  20 กุมภาพันธ์ 2563
534 จ้างเหมาจัดทำเล่มเทศบัญญัติตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 จำนวน 30 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
535 จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-55-0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
536 จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-55-0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
537 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์(เปลตัก) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
538 จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน ๒ ศูนย์  18 กุมภาพันธ์ 2563
539 ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร CANON image RUNNER 2545 จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
540 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะส่วนกลางทะเบียน 81-2024 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
541 ซื้อหมึก Printer Samsung MLT-D103L FOR ML-2955ND จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
542 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2563
543 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ขนาดจอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 ชุด และเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2563
544 จ้างเหมาจัดทำเล่มเทศบัญญัติตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 จำนวน 30 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2563
545 จ้างเหมาจัดทำเล่มเทศบัญญัติตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 จำนวน 30 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2563
546 จ้างเหมารถปรับอากาศไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน พร้อมน้ำมันเขื้อเพลิง เลขทะเบียน 32-8894 กรุงเทพมหานคร และ เลขทะเบียน 30-0888 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
547 จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่กล้องวงจรปิด หมายเลขครุภัณฑ์ 454-58-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
548 ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
549 ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
550 ซื้อวัสดุวิทนาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
551 จ้างเหมาตกแต่งสถานที่(ผูกผ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
552 จ้างเหมาตกแต่งสถานที่(ผูกผ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
553 จ้างเหมาประดับตกแต่งสถานที่(จัดดอกไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
554 จ้างเหมาตกแต่งสถานที่(ผูกผ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
555 จ้างทำพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี พร้อมกรอบหลุยส์ ขนาด 90x115 เซนติเมตร จำนวน 1 รูป และจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 2x4 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
556 จ้างจ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์ และสปอร์ตแห่ โครงการจัดงานประเพณีไทยทรงดำ ประจำปี 2561 จำนวน 10 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
557 ซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
558 ซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
559 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
560 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
561 จ้างซ่อมแซมผ้าใบเต็นท์ปิรามิด จำนวน 6 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
562 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
563 จ้างเหมารถปรับอากาศ ไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง(ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2563) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
564 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
565 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
566 ซื้อของรางวัลสำหรับการแสดง จำนวน 100 ชื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
567 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 ขนาด 3x7 เมตร จำนวน 1 ป้าย และขนาด 1.2x2.5 เมตร จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
568 ซื้อน้ำปั่นพร้อมแก้วและหลอด จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
569 จ้างเหมาอุปกรณ์เครื่องเล่นเด็กปาโป่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
570 จ้างเหมาประกอบอาหาร น้ำดื่มและน้ำแข็ง วันวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
571 จ้างเหมาเครื่องขยายเสียง ในวันที่ 11 มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
572 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการดำเนินการโครงการพัฒนากลุ่มสตรีตำบลท่ายาง กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นจัดดอกไม้สดและดอกไม้แห้งในงานพีธืต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2562
573 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ4 จำนวน 50 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2562
574 จ้างนำรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข-5350 ชุมพร เข้ารับการเปลี่ยนแบตเตอรี่และเปลี่ยนอะไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2562
575 ซื้อยางรถยนต์รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข-1802 ชุมพร จำนวน 4 เส้นพร้อมจุ๊ปเติมลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2562
576 จ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สายยายอี๊ด (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5 ระยะทางยาว 127 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ธันวาคม 2562
577 จ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สายเลียบศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ระยะทางยาว 438 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ธันวาคม 2562
578 จ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สายตาฉ่ำ หมู่ที่ 9 ระยะทางยาว 180 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ธันวาคม 2562
579 จ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สายกลางนา หมู่ที่ 6 ระยะทางยาว 522 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ธันวาคม 2562
580 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2562
581 จ้างตรวจสภาพเครื่องยนต์พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถกระเช้าไฟฟ้าส่วนกลาง ทะเบียน 80-8789 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2562
582 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 ขนาดความสูง 1.75 เมตร ระยะทางยาว 530 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 ธันวาคม 2562
583 จ้างตรวจสภาพเครื่องยนต์พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค-226 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2562
584 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤศจิกายน 2562
585 จ้างซ่อมและเปลี่ยยนอะไหล่ รถบรรทุกขยะส่วนกลาง ทะเบียน 80-8463 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤศจิกายน 2562
586 จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กข-5350 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤศจิกายน 2562
587 จ้างซ่อมแซมผ้าใบเต็นท์ขนาดใหญ่ จำนวน 2 ผืน เหล็กโค้งหมายเลขครุภัณฑ์ 192-57-0031 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2562
588 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สายกลางนา หมู่ที่ 6 ระยะทางยาว 522 เมตร  25 พฤศจิกายน 2562
589 จ้างทำป้ายไวนิล พร้อมติดตั้ง การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี เทศบาลตำบลท่ายาง ขนาด 350 x 250 เซนติเมตร จำนวน 6 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2562
590 จ้างซ่อมแซและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ 068-53-0001 และหมายเลขครุภัณฑ์ 068-58-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤศจิกายน 2562
591 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 ขนาดความสูง 1.75 เมตร ระยะทางยาว 530 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 พฤศจิกายน 2562
592 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 ขนาดความสูง 1.75 เมตร ระยะทางยาว 530 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 พฤศจิกายน 2562
593 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2562
594 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 ขนาดความสูง 1.75 เมตร ระยะทางยาว 530 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 พฤศจิกายน 2562
595 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 ขนาดความสูง 1.75 เมตร ระยะทางยาว 530 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 พฤศจิกายน 2562
596 จ้างซ่อม/เปลี่ยนอะไหล่ส่วนที่ชำรุด รถบรรทุกขยะส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 81-2024 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤศจิกายน 2562
597 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2562
598 ซื้อหมึก HP 21 BK , HP 22 CO โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2562
599 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลยี่ห้อแคนนอน หมายเลขครุภัณฑ์ 417-57-0008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2562
600 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการฯ ขนาด 1.2x2.4 เมตร จำนวน 1 ป้าย,ป้ายไวนิลให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องป่าชายเลน ขนาด 1 x0.80 เมตร จำนวน 10 ป้าย และป้ายิะคริลิคพร้อมเสาเหล็กและติดตั้ง ขนาด 60x120 ซม. จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2562
601 ถังพลาสติกพร้อมฝาปิด ขนาด 100 ลิตร จำนวน 100 ใบ และจอบสำหรับขุดดิน จำนวน 2 ด้าม  5 พฤศจิกายน 2562
602 ซื้อประเป๋าเอกสาร จำนวน 100 ใบ และ ปากกา จำนวน 100 ด้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2562
603 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค HP หมายเลขครุภัณฑ์ 416-53-0047 และซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์ HP LaserJet 5100 หมายเลขครุภัณฑ์ 416-48-0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2562
604 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายยั่งยืน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 9 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 260.00 เมตร หินลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 1,300.00 ตารางเมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid  4 พฤศจิกายน 2562
605 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศพด.  1 พฤศจิกายน 2562
606 จ้างตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถตู้) ทะเบียน นข-1802 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2562
607 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ในสังกัดสพฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2562
608 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศพด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2562
609 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมนาทิศใต้ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 7 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 75.00 ตารางเมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2562
610 จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายนายห้วนอุทิศ หมู่ที่ 11 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 135.00 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 540.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2562
611 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายทิพย์ยุบล หมู่ที่ 8 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 650.00 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือ (พื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 3,250.00 ตารางเมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2562
612 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายในหมวด ซอย1 หมู่ที่ 7 จำนวน 2 ช่วง รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2562
613 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายแยกร่วมใจ หมู่ที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 1,100.00 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือ (พื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 5,500.00 ตารางเมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2562
614 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายริมนาทิศเหนือ หมู่ที่ 7 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 725.00 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือ (พื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 3,625.00 ตารางเมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2562
615 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายสุพจน์ อินแหยม หมู่ที่ 10 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 450.00 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือ (พื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 2,250.00 ตารางเมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2562
616 จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายกลางนา (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6 จำนวน 2 ช่วง รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2562
617 ซื้อสายไฟฟ้า NYY 3X10 จำนวน 45 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2562
618 ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร จำนวน 3 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ตุลาคม 2562
619 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายในหมวด ซอย1 หมู่ที่ 7 จำนวน 2 ช่วง รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด  21 ตุลาคม 2562
620 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายยั่งยืน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 9 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 260.00 เมตร หินลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 1,300.00 ตารางเมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid  21 ตุลาคม 2562
621 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บน-3612 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2562
622 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายยั่งยืน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 9 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 260.00 เมตร หินลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 1,300.00 ตารางเมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid  21 ตุลาคม 2562
623 โครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 ขนาดความสูง 1.75 เมตร ระยะทางยาว 530 เมตร  18 ตุลาคม 2562
624 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเอ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ตุลาคม 2562
625 ซื้อน้ำดื่ม ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
626 จ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางหลง ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 เมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
627 จ้างเหมาบริการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอสน ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 เมษายน 2563 รวม 7 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
628 จ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 เมษายน 2563 รวม 7 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
629 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2562
630 จ้างจ้างเหมาบริการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคอย ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 เมษายน 2563 รวม 7 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2562
631 จ้างจ้างเหมาบริการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคอย ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 เมษายน 2563 รวม 7 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2562
632 จ้างจ้างเหมาบริการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคอย ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 เมษายน 2563 รวม 7 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2562
633 จ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางหลง ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 เมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2562
634 จ้างเหมาบริการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดพิฃัยยาราม ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 เมษายน 2563 รวม 7 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2562
635 จ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางหลง ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 เมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2562
636 จ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางหลง ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 เมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2562
637 จ้างเหมาบริการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดพิฃัยยาราม ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 เมษายน 2563 รวม 7 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2562
638 จ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางหลง ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 เมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2562
639 จ้างเหมาบริการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดพิฃัยยาราม ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 เมษายน 2563 รวม 7 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
640 ซื้อชุดป้องกันสารเคมี จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
641 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
642 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างจำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
643 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป(แอสฟัลท์) จำนวน 500 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
644 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
645 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2562
646 จ้างตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮโดรลิคพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกดัมพ์ ทะเบียน 80-6331 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2562
647 จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2562
648 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2562
649 ซื้อหมึกพริ้นเตอร์ จำนวน 6 รายการ และเมาส์ไร้สาย จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2562
650 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณายจ่ายประจำปี 2563 จำนวน 43 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
651 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
652 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บขยะในพื้นที่ตำบลท่ายาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 กันยายน 2562
653 ประกวดราคาจ้างโครงการให้บริการแพทย์ฉุกเฉินตำบลท่ายาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 กันยายน 2562
654 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้งเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 กันยายน 2562
655 ซื้อเหล็ก ป ปลายกท่อ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
656 ซื้อรถเข็นชนิดนั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
657 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2562
658 จ้างโครงการจ้างเหมาตัดหญ้า ๒ ข้างถนน ในเขตตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
659 ซื้อชุดโซฟารับแขกไม้สัก เบาะผ้าหลุยส์ 5 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
660 จ้างเหมาจัดทำวีดีโอนำเสนองานแพทย์ฉุกเฉิน ความยาวไม่น้อยกว่า 8 นาที แต่ไม่เกิน 10 นาที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
661 ซื้อวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2562
662 จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงรถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค-226 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2562
663 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ,HARDDISK EXTERNAL จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2562
664 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2562
665 ประกวดราคาจ้างโครงการให้บริการแพทย์ฉุกเฉินตำบลท่ายาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 กันยายน 2562
666 ประกวดราคาจ้างโครงการให้บริการแพทย์ฉุกเฉินตำบลท่ายาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 กันยายน 2562
667 ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร CANON image RUNNER 2545 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2562
668 ซื้อวัสุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2562
669 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บขยะในพื้นที่ตำบลท่ายาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 กันยายน 2562
670 โครงการให้บริการแพทย์ฉุกเฉินตำบลท่ายาง  2 กันยายน 2562
671 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บขยะในพื้นที่ตำบลท่ายาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 กันยายน 2562
672 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้งเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 กันยายน 2562
673 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้งเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 กันยายน 2562
674 โครงการจ้างเหมาตัดหญ้า ๒ ข้างถนน ในเขตตำบลท่ายาง  28 สิงหาคม 2562
675 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2562
676 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์แบบไม้พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2562
677 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2562
678 จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกน้ำส่วนกลางทะเบียน บน-3612 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2562
679 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2562
680 ซื้อเสื้อกีฬา จำนวน 182 ตัว ประกบด้วย สีเหลือง,สีชมพู,สีเขียว,สีส้ม และสีฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
681 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
682 จ้าง่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่กล้องวงจรปิด หมายเลขครุภัณฑ์ 454-58-0003 จุดติดตั้งบริเวณแยกทางเข้าปากน้ำสายเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
683 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำส่วนกลางทะเบียน บม-489 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
684 ซื้อชุดกีฬาวอลเลย์บอลหญิง(เสื้อ,กางเกง,ถุงเท้า พร้อมกรีน) จำนวน 11 ชุด,ชุดผู้ควบคุมทีม จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
685 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 ขนาดความสูง 1.75 เมตร ระยะทางยาว 530 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 สิงหาคม 2562
686 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางหลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2562
687 ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ ๓ - ๕ ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดพิชัยยาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2562
688 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดพิชัยยาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2562
689 ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2562
690 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2562
691 จ้างเติมน้ำยาถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง จำนวน 10 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2562
692 ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดพิชัยยาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2562
693 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2562
694 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดพิชัยยาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2562
695 ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดพิชัยยาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2562
696 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-57-0012(เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์,แค๊ปสตาร์ทแอร์ พร้อมเติมน้ำยาแอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
697 ซื้อเวชภัณฑ์สารเคมีและวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดประจำท้องถิ่น(โรคไข้เลือดออกและไข้ปวดข้อยุงลาย chikungunya) ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
698 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
699 ซื้อหน้ากากกรองสารเคมีแบบไส้กรองคู่ จำนวน 3 ชุด และตลับกรองคู่ จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
700 ซื้อชุดกีฬาฟุตบอลชาย จำนวน 1 ทีม(เสื้อ กางเกง ถุงเท้า พร้อมสกรีนเบอร์) ชุดผู้ควบคุมทีมฟุตบอล(เสื้อ พร้อมสกรีนเบอร์)ชุดกีฬาเปตอง จำนวน 2 ทีม(เสื้อ พร้อมกรีน) ชุดผู้ควบคุมทีมเปตอง(เสื้อ พร้อมสกรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
701 ซื้อเครื่องสางสัญญาณ wifi จำนวน 2 เครื่อง ,ชุดอุปกรณ์สลับเครือข่าย(สวิทฮับ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
702 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดพิชัยยาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
703 จ้างตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะส่วนกลางทะเบียน 80-8813 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2562
704 จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 80-8789 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2562
705 จ้างำป้ายไวนิล ขนาด 1.2x2.4 เมตร และป้ายอะคริลิค ขนาด 40x25 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2562
706 จ้างตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะส่วนกลางทะเบียน 81-2024 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2562
707 จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หมายเลขครุภัณฑ์ 800-54-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2562
708 จ้างจัดทำตราสัญญลักษณ์และธงชาติพร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ ประดับซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2562
709 ซื้อโต๊ะทำงานขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต จำนวน 2 ตัว,เก้าอี้งานสำนักงาน จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2562
710 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-55-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2562
711 จ้างเหมาถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2562) ของเทศบาลตำบลท่ายาง จำนวน 40 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2562
712 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2562
713 ซื้อพาราแอสฟัลท์ติก(ยางมะตอยสำเร็จ) จำนวน 60 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2562
714 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการพัฒนาสตรี(ฝึกอบรมหลักสูตรทำผ้ามัดย้อม) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2562
715 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2562
716 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ4 จำนวน 50 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2562
717 ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร CANON image RUNNER 2545 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2562
718 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2562
719 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล พร้อมท่อระบายน้ำภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร จำนวน 2 ช่วง ตามรายละเอียดที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  มิถุนายน  2562
720 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 45 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2562
721 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2562
722 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2562
723 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห้อ CANON หมายเลขครุภัณฑ์ 417-57-0008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2562
724 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะส่วนกลางทะเบียน 80-8463 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2562
725 จ้างซ่อม/เปลี่ยนระบบไฟ รถบรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ 80-8813 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2562
726 จ้างดำเนินการจัดทำสติกเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2562
727 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2562
728 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง และ เครื่่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ็ค สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2562
729 จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกน้ำทะเบียน บม-489 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2562
730 ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร OUTDOOR FIXED NETWORK CAMERA แบบที่ 1 จำนวน 6 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2562
731 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล พร้อมท่อระบายน้ำภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร จำนวน 2 ช่วง ตามรายละเอียดที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 พฤษภาคม 2562
732 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล พร้อมท่อระบายน้ำภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร จำนวน 2 ช่วง ตามรายละเอียดที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 พฤษภาคม 2562
733 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.5x4 เมตร พร้อมโครง,ป้ายไวนิลขนาด 1.2x2.5 เมตร พร้อมโครงสติกเกอร์+ฟิวเจอร์บอร์ดขนาด 20x40 ซม.,สติกเกอร์+โฟม ขนาด เอ3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2562
734 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนโรงเรียน สพฐ. ในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง จำนวน 5 แห่ง (ในช่วงเปิดภาคเรียนและปิดภาคเรียน  23 พฤษภาคม 2562
735 ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนโรงเรียน สพฐ. ในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง จำนวน 5 แห่ง (ในช่วงเปิดภาคเรียนและปิดภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2562
736 จ้างซ่อมแซมระบบแอร์รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กข-5350 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2562
737 ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง จำนวน 5 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
738 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.5x4 เมตร พร้อมโครง,ป้ายไวนิลขนาด 1.2x2.5 เมตร พร้อมโครง,สติกเกอร์ฟิวเจอร์บอร์ดขนาด 20x40 ซม.,สติ๊กเกอร์และโฟม ขนาด 60x3 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2562
739 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2562
740 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ทะเบียน 30-0199 ชุมพร พร้อมน้ำมันจำนวน 1 คันเพื่อเดินทางจาก ทต.ท่ายางไปตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร และเดินทางกลับ ทต.ท่ายาง ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2562
741 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2562
742 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2562
743 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล พร้อมท่อระบายน้ำภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร จำนวน 2 ช่วง ตามรายละเอียดที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 พฤษภาคม 2562
744 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์การท่องเที่ยวแบบปูนปั้นตัวอักษรภาษาอังกฤษ (LOVEPAKHAD) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2562
745 จ้างทำประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว(มาร์คพ้อยด์) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2562
746 จ้างต่อสัญญาเว็บไซค์เทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2562
747 จ้างซ่อม/เปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-60-0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2562
748 ซื้อโดรนถ่ายภาพพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2562
749 จ้างดำเนินงานตามโครงการปรับเขื่อนภูมิทัศน์ริมเขื่อนปากมหาด หมู่ที่ 3 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2562
750 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล พร้อมท่อระบายน้ำภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 176.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร), ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ระยะทางยาว 141.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 987.00 ตารางเมตร)  30 เมษายน 2562
751 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2562
752 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2562
753 จ้างเหมาบริการรื้อถอนขนย้ายแล้วปรับปรุงติดตั้งใหม่โครงหลังคาเหล็กคลุมอัฒจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2562
754 ซื้อกระเป๋าถุงผ้า จำนวน 160 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2562
755 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2562
756 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ในการฉีด(Syring และเข็มฉีดยา) จำนวน 2,760 โด๊ส(ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2562
757 จ้างซ่อมแซมผ้าใบเต็นท์(เต็นท์ขนาดใหญ่ หมายเลขครุภัณฑ์ 192-57-0031) จำนวน 3 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2562
758 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(แอสฟัลต์) จำนวน 15 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2562
759 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑฺ์ 420-60-0046 และ 420-60-0047 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2562
760 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2562
761 จ้างจัดสถานที่พร้อมผูกผ้า โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2562
762 ซื้อถ้วยรางวัลเบญจรงค์เซรามิค จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2562
763 จ้างเหมาตกแต่งดอกไม้ จำนวน 700 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2562
764 ซื้อทรายพร้อมเกลี่ย จำนวน 50 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2562
765 จ้างปรับปรุงอาคารห้องเก็บพัสดุ(หลังเก่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2562
766 ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2562
767 จ้างทำสติกเกอร์ติดรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข-1802 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2562
768 จ้างทำตัวอักษรสแตนเลสพร้อมติดตั้งอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมโลโก้เทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2562
769 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้าย พร้อมตรวจเช็คสภาพทั่วไปและเปลี่ยนอะไหล่ รถบรรทุกน้ำทะเบียน บน-3612 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2562
770 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 2 คัน ทะเบียน 30-0301ชุมพร และ ทะเบียน 10-1273 ชุมพร(เพื่อเดินทางไป ทต.ทุ่งตะไคร และ อบต.นาสัก โดยออกจาก ทต.ท่ายาง เวลา 07.00 น.กลับถึง ทต.ท่ายาง เวลา 18.30 น.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2562
771 จ้างมหรสพการแสดง ภาคกลางคืน วันที่ 14 เมษายน 2562 (การแสดงวงดนตรีพื้นบ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2562
772 ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร,สายส่งน้ำดับพลิงขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2562
773 จ้างป้ายไวนิล ขนาด 1.1x7.2 เมตร,ป้ายไวนิล ขนาด 1.2x4 เมตร,ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด 2.5x6 เมตร,ป้ายไวนิลรถแห่ ขนาด 1.2x2.4 เมตร และป้ายไวนิลเวที ขนาด 3.20x10 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2562
774 จ้างบรรจุถังดับพลิงชนิด Co2 ขนาด 15 ปอนด์ และบรรจุถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2562
775 จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณงาน ในวันที่ 13-15 เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2562
776 จ้างจ้างเหมาเวที ไฟ แสง สี เสียง เครื่องปั่นไฟ ขนาด 100 วัตต์ ในวันที่ 13-15 เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2562
777 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.2x2.5 เมตร(ติดรถแห่),ป้ายไวนิลขนาด 1.2x2.5 เมตร(พร้อมโครงติดตั้ง),ป้ายไวนิลขนาด 2.5x5.0 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2562
778 จ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์พร้อมสปอร์ตแห่ จำนวน 10 วัน(เริ่มวันที่ 29 มีนาคม - 7 เมษายน 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2562
779 จ้างเหมาจัดเวทีพร้อมเครื่องเสียง ไฟบนเวที,จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่างบริเวณงานพร้อมเครื่องปั่นไฟ โครงการจัดงานประเพณีไทยทรงดำ ประจำปี 2562 ในวันที่ 7-8 เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2562
780 จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่/เต็นท์/ผูกผ้า/เก้าอี้/จัดดกไม้(บริเวณงาน) โครงการจัดงานประเพณีไทยทรงดำ ประจำปี 2562 ในวันที่ 7-8 เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2562
781 จ้างจัดนิทรรศการไทยทรงดำ ประจำปี 2562 ในวันที่ 7-8 เมษายน 2562 ประกอบด้วยซุ้มนิทรรศการความรู้ความเป็นมาของชาวไทยทรงดำ ขนบธรรมเนียมประเพณี การสาธิตการทอผ้าของชาวไทยทรงดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2562
782 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2562
783 จ้างนำรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บท-5688 ชุมพร เข้ารับซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2562
784 ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร จำนวน 2 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2562
785 จ้างตรวจสภาพเครื่องยนต์พร้อมซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่ รถบรรทุกดัมพ์ ทะเบียน 80-6331 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2562
786 ซื้อแฟ้มใส่เอกสาร 3 นิ้ว จำนวน 60 แฟ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2562
787 ซื้อถังขยะพลาสติกทรงกลม ขนาด 200 ลิตร จำนวน 70 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2562
788 จ้างเติมน้ำยาดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 10 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2562
789 จ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สายนเรศน์อุทิศ หมู่ที่ 10 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ระยะทาง 450 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2562