ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลน้ำจืด
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2564
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2564
3 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2564
4 ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2564
5 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7  มิถุนายน  2564
6 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2564
7 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2564
8 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2564
9 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2564
10 ซื้อสเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด ๑๐๐ มล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2564
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2564
12 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมที่พักอาศัยให้กับ นางสาว สิงห์สุวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2564
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ศูนย์บริการคนพิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2564
14 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2564
15 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2564
16 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ (สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2564
17 ซื้อซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บก ๗๔๑๐ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤษภาคม 2564
18 ซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข ๑๗๓๑ รน. 17 พฤษภาคม 2564
19 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค ๖๘๘๒ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤษภาคม 2564
20 จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ (อีแต๋น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2564
21 จ้างซ่อมรถบรรทุก ทะเบียน ๘๐ - ๕๒๗๐ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2564
22 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๖ ๐๐๔๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2564
23 ซื้อแบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2564
24 ซื้อบรรจุถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2564
25 ซื้อวัสดุเกษตร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2564
26 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๙ ๐๐๗๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2564
27 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๗ ๐๐๕๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2564
28 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2564
29 จ้างซ่อมเครื่องโทรสาร ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๒๔ ๕๖ ๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2564
30 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐ - ๕๗๗๓ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2564
31 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ประกาศปิดตลาดนัดเทศบาลตำบลน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤษภาคม 2564
32 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๘ ๐๐๕๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤษภาคม 2564
33 ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2564
34 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 30 เมษายน 2564
35 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2564
36 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2564
37 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2564
38 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2564
39 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2564
40 จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุภายในบริเวณอาคารผลิตน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2564
41 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ (สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2564
42 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ (สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2564
43 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2564
44 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ (สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2564
45 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบบประปาสายตลาดปอ - แม่น้ำกระบุรี หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2564
46 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายตลาดปอ - วิจิตรผดุง หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2564
47 จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าสวนสาธารณะ หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2564
48 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๑ คัน คือ หมายเลขทะเบียน ๑ กข ๒๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2564
49 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๑ คัน คือ หมายเลขทะเบียน ๑ กข ๒๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2564
50 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๑ คัน คือ หมายเลขทะเบียน ๑ กข ๒๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2564
51 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการและป้ายรณรงค์เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2564
52 จ้างติดตั้งเสาไฟส่องสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2564
53 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมระบบประปา สายจรพาณิชย์ หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 เมษายน 2564
54 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร สายระนังนิติการ หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 เมษายน 2564
55 ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2564
56 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2564
57 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2564
58 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2564
59 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๘ ๐๐๖๗ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2564
60 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๖๒ ๕๖ ๐๐๑๔ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2564
61 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2564
62 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มีนาคม 2564
63 จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๙ ๐๐๘๘ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มีนาคม 2564
64 ซื้อกล่องพลาสติกใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2564
65 จ้างเหมาบริการเครื่องปั่นไฟสำรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2564
66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมระบบประปา สายจรพาณิชย์ หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 มีนาคม 2564
67 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมระบบประปา สายจรพาณิชย์ หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 มีนาคม 2564
68 จ้างทำตรายางปลัดเทศบาลตำบลน้ำจืด ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2564
69 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 มีนาคม 2564
70 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร สายระนังนิติการ หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 มีนาคม 2564
71 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร สายระนังนิติการ หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 มีนาคม 2564
72 ซื้ออาหารว่าง , อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2564
73 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2564
74 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2564
75 ซื้อซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บก - ๗๔๑๐ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2564
76 จ้างทำตรายางประทับบัตรเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2564
77 จ้างซ่อมรถบรรทุก (อีแต๋น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2564
78 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 มีนาคม 2564
79 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 มีนาคม 2564
80 จ้างทำป้ายไวนิลบอกสถานที่เลือกตั้งและป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2564
81 จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มีนาคม 2564
82 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมระบบประปา สายจรพาณิชย์ หมู่ 3 4 มีนาคม 2564
83 ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2564
84 โครงการปรับปรุงผิวจราจร สายระนังนิติการ หมู่ 4 4 มีนาคม 2564
85 ซื้อวัสดุเกษตร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2564
86 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2564
87 จ้างทำตรายาง นางอรอนงค์ ชูรัตน์ ผู้อำนวยการกองคลัง , น.ส.สุกัลยา หนูหนัน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2564
88 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2564
89 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2564
90 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข ๕๓๔๒ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2564
91 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐ - ๔๕๙๒ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กุมภาพันธ์ 2564
92 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กุมภาพันธ์ 2564
93 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กุมภาพันธ์ 2564
94 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กุมภาพันธ์ 2564
95 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กุมภาพันธ์ 2564
96 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๓ ๐๐๓๓ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กุมภาพันธ์ 2564
97 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๑ ๐๐๙๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กุมภาพันธ์ 2564
98 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด (น.ส.วนิดา เนตรสุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กุมภาพันธ์ 2564
99 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด (น.ส.มัสยา ศรีสุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กุมภาพันธ์ 2564
100 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด (น.ส.ศศิธร พิสิทธิ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กุมภาพันธ์ 2564
101 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด (น.ส.วนิดา เนตรสุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กุมภาพันธ์ 2564
102 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด (น.ส.มัสยา ศรีสุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กุมภาพันธ์ 2564
103 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด (น.ส.วนิดา เนตรสุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กุมภาพันธ์ 2564
104 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด (น.ส.วนิดา เนตรสุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กุมภาพันธ์ 2564
105 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด (น.ส.ณัฐนี รุ่งโรจน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กุมภาพันธ์ 2564
106 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด (น.ส.อัญชิสา ทะระมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กุมภาพันธ์ 2564
107 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด (น.ส.สุชาดา มีนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กุมภาพันธ์ 2564
108 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด (น.ส.นลิน วรสิงห์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กุมภาพันธ์ 2564
109 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด (น.ส.ปิยธิดา หลักชัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กุมภาพันธ์ 2564
110 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด (น.ส.อรอนงค์ ประดับสุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กุมภาพันธ์ 2564
111 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด (น.ส.มัสยา ศรีสุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กุมภาพันธ์ 2564
112 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด (น.ส.อนงค์ จินดามณี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กุมภาพันธ์ 2564
113 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ปั๊มน้ำสูบน้ำขึ้นหอถังสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2564
114 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด (น.ส.วนิดา เนตรสุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2564
115 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2564
116 ซื้อถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มกราคม 2564
117 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน คือ หมายเลขทะเบียน 1 กข 2002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มกราคม 2564
118 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2564
119 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2564
120 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ๕,๐๐๐ ลิตร ทะเบียน ๘๐-๕๖๐๕ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2564
121 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2564
122 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564
123 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564
124 ซื้อบรรจุถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง และชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซน์ (CO2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564
125 ซื้อบรรจุถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง และชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซน์ (CO2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2564
126 ซื้อบรรจุถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง และชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซน์ (CO2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2564
127 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2564
128 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2564
129 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2564
130 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2564
131 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มกราคม 2564
132 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ประตูรั้วเลื่อนของโรงสูบน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มกราคม 2564
133 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2564
134 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2564
135 ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2564
136 ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2564
137 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2564
138 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2564
139 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข ๑๗๓๑ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มกราคม 2564
140 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๕ ๐๐๔๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มกราคม 2564
141 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ธันวาคม 2563
142 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2563
143 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2563
144 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการและป้ายรณรงค์ (ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2563
145 จ้างติดตั้งเสาไฟส่องสว่าง (โครงการตั้งจุดสกัดร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรกระบุรี และหน่วยงานราชการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2563
146 ซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2563
147 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน คือ หมายเลขทะเบียน 1 กข 2002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธันวาคม 2563
148 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ระบบผลิตน้ำประปา - ระบบจ่ายน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธันวาคม 2563
149 จ้างโครงการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพในชุมชนของเทศบาลตำบลน้ำจืด (ป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2563
150 ซื้อโครงการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพในชุมชนของเทศบาลตำบลน้ำจืด (วัสดุอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2563
151 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค ๖๘๘๒ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2563
152 ซื้อโครงการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพในชุมชนของเทศบาลตำบลน้ำจืด (อาหารกลางวัน , อาหารว่างและเครื่องดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2563
153 ซื้อโครงการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพในชุมชนของเทศบาลตำบลน้ำจืด (วัสดุอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2563
154 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2563
155 จ้างซ่อมรถบรรทุก ทะเบียน ๘๐ - ๕๒๗๐ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2563
156 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บก ๗๔๑๐ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2563
157 จ้างซ่อมรถกระเช้า ทะเบียน ๘๐-๓๘๘๐ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2563
158 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๕๗๗๓ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธันวาคม 2563
159 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๔๕๙๒ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธันวาคม 2563
160 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๕ ๐๐๔๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธันวาคม 2563
161 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๑ ๐๐๙๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธันวาคม 2563
162 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธันวาคม 2563
163 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธันวาคม 2563
164 ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธันวาคม 2563
165 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2563
166 จ้างวันคล้ายพระบรมราชสมภพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓) พานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2563
167 จ้างวันคล้ายพระบรมราชสมภพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓) ป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2563
168 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2563
169 จ้างวันคล้ายพระบรมราชสมภพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓) รถยนต์ประชาสัมพันธ์พร้อมเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2563
170 จ้างวันคล้ายพระบรมราชสมภพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓) เวทีพร้อมเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2563
171 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2563
172 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนกระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2563
173 อาหารเสริม (นม) โรงเรียนกระบุรี 1 ธันวาคม 2563
174 อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด 1 ธันวาคม 2563
175 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์เลเซอร์รหัส 6/57 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2563
176 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2563
177 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2563
178 จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๘ ๐๐๖๖ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2563
179 จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๔๒ ๔๗ ๐๐๐๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2563
180 จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๔๒ ๕๙ ๐๐๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2563
181 จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๔๒ ๕๙ ๐๐๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2563
182 จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๔๒ ๕๙ ๐๐๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2563
183 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2563
184 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2563
185 จ้างจ้างเหมาขุดตักขยะและปรับปรุงพื้นที่รองรับขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤศจิกายน 2563
186 ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤศจิกายน 2563
187 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2563
188 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2563
189 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๔๘ ๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2563
190 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2563
191 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2563
192 จ้างต่อสัญญาจ้างทำ Website เทศบาลตำบลน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤศจิกายน 2563
193 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2563
194 จ้างโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2563
195 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2563
196 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2563
197 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข ๑๗๓๑ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2563
198 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ตุลาคม 2563
199 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ตุลาคม 2563
200 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ตุลาคม 2563
201 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ตุลาคม 2563
202 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ตุลาคม 2563
203 จ้างทำพวงมาลา กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ตุลาคม 2563
204 จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด วันคล้ายวันพระราชสมภพครบ ๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ตุลาคม 2563
205 กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ 14 ตุลาคม 2563
206 จัดซื้อทุ่นลอยน้ำ 14 ตุลาคม 2563
207 จ้างทำพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ตุลาคม 2563
208 จ้างทำไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ตุลาคม 2563
209 ซื้อพานดอกไม้ (สีเหลือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ตุลาคม 2563
210 จ้างเหมาบริการ ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด (นางสาวอรอนงค์ ประดับสุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ตุลาคม 2563
211 จ้างเหมาบริการ ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด (นางสาวมัสยา ศรีสุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ตุลาคม 2563
212 จ้างเหมาบริการ ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด (นางสาวนลิน วรสิงห์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ตุลาคม 2563
213 จ้างเหมาบริการ ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด (นางสาวสุชาดา มีนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ตุลาคม 2563
214 จ้างเหมาบริการ ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด (นางสาวเสาวนันท์ ชั่งมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ตุลาคม 2563
215 จ้างเหมาบริการ ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด (นางสาววนิดา เนตรสุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ตุลาคม 2563
216 จ้างเหมาบริการ ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด (นางสาวสกุณา บัญญัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ตุลาคม 2563
217 จ้างเหมาบริการ ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด (นางสาวกิตติมา แจ้งสว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ตุลาคม 2563
218 จ้างเหมาบริการ ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด (นางสาวมนต์นภา ตันก่วนจู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ตุลาคม 2563
219 ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2563
220 ซื้อค่าอาหารผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำจืด สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2563
221 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหอนาฬิกาโครงสร้าง คสล. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 กันยายน 2563
222 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ (สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563
223 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563
224 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บก 7410 รน. (ปะยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
225 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-5773 รน. (ปะยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
226 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 1731 รน. (ปะยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
227 ซื้อทรายหยาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
228 ซื้อทราย (บรรจุกระสอบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
229 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563
230 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563
231 จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด ชุดที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563
232 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563
233 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563
234 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563
235 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563
236 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนกระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563
237 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563
238 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563
239 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนกระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563
240 ซื้อจัดซื้อวัสุดงานบ้านงานครัว ไม้กวาดก้านจาก (ยาว) จำนวน ๑๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
241 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหอนาฬิกาโครงสร้าง คสล. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 กันยายน 2563
242 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์โรค COVID-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
243 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
244 จ้างจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
245 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวิทยุสื่อสาร ชนิดมือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
246 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหอนาฬิกาโครงสร้าง คสล. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 กันยายน 2563
247 ซื้อถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
248 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหอนาฬิกาโครงสร้าง คสล. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 กันยายน 2563
249 วัสดุงานจราจร 11 กันยายน 2563
250 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ (สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2563
251 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (ห้องรองนายกฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2563
252 ซื้อน้ำดื่ม (ศูนย์พัฒนาฯ) ประจำเดือน สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2563
253 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำ พร้อมระบบประปาสายกิจบำรุง หมู่ที่ 2,3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 กันยายน 2563
254 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำและรบบประปา ถนนสายแยกวิจิตรผดุง หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 กันยายน 2563
255 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2563
256 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2563
257 ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2563
258 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2563
259 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๑ ๐๐๙๓ และ เครื่องสำรองไฟ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๘ ๐๐๗๖ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
260 ซื้อวัสดุสำรวจ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
261 ซื้อค่าอาหารผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำจืด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
262 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
263 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ๑ กค ๒๙๐๓ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2563
264 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหอนาฬิกาโครงสร้าง คสล. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 สิงหาคม 2563
265 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหอนาฬิกาโครงสร้าง คสล. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 สิงหาคม 2563
266 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหอนาฬิกาโครงสร้าง คสล. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 สิงหาคม 2563
267 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2563
268 จ้างซ่อมวิทยุสื่อสาร ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๖๔ ๕๒ ๐๐๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2563
269 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหอนาฬิกาโครงสร้าง คสล. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 สิงหาคม 2563
270 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2563
271 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2563
272 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2563
273 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม 2563
274 ซื้ออาหารผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำจืด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
275 ซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง (สายส่งน้ำดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2563
276 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำ พร้อมระบบประปาสายกิจบำรุง หมู่ที่ 2,3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 สิงหาคม 2563
277 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำและรบบประปา ถนนสายแยกวิจิตรผดุง หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 สิงหาคม 2563
278 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563
279 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำ พร้อมระบบประปาสายกิจบำรุง หมู่ที่ 2,3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 สิงหาคม 2563
280 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (ชุดดับเพลิงในอาคาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563
281 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำและรบบประปา ถนนสายแยกวิจิตรผดุง หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 สิงหาคม 2563
282 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ (ศูนย์พัฒนาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 สิงหาคม 2563
283 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
284 ซื้อรายงานขอซื้อขอจ้างวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2563
285 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2563
286 ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
287 ซื้อธงตราสัญลักษณ์ , ธงชาติและผ้า (สีฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2563
288 จ้างทำป้ายไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ บรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2563
289 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2563
290 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐ - ๔๕๙๒ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2563
291 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2563
292 ซื้อผ้าใบเต๊นท์ ขนาด ๕ x ๑๒ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 สิงหาคม 2563
293 ซื้อเต๊นท์โดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 สิงหาคม 2563
294 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค ๖๘๘๒ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 สิงหาคม 2563
295 จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรางยู สายกิจบำรุง หมู่ที่ 2,3 พร้อมวางท่อจ่ายน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 สิงหาคม 2563
296 จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรางยู สายกิจบำรุง หมู่ที่ 2,3 พร้อมวางท่อจ่ายน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 สิงหาคม 2563
297 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐ - ๔๕๙๒ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2563
298 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐ - ๕๗๗๓ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2563
299 ซื้อโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ประจำปี ๒๕๖๓ (อาหารกลางวัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563
300 ซื้อโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ประจำปี ๒๕๖๓ (อาหารว่างและเครื่องดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563
301 จ้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ประจำปี ๒๕๖๓ (ป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563
302 ซื้อโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ประจำปี ๒๕๖๓ (วัสดุอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563
303 จ้างป้ายไวนิล พระบรมราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2563
304 ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเบื้องต้น ประจำปี ๒๕๖๓ (นายอาทิตย์ กันชัยวงษ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2563
305 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2563
306 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข ๕๓๔๒ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2563
307 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2563
308 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2563
309 ซื้อโซ่เลื่อยไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2563
310 จ้างซ่อมรถบรรทุก (อีแต๋น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2563
311 จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๘ ๐๐๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2563
312 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๗ ๐๐๕๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2563
313 จ้างดำเนินการกู้แพเหล็ก ทะเบียนครุภัณฑ์ ๑๕๒ ๕๑ ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2563
314 ซื้อเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2563
315 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563
316 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563
317 จ้างซ่อมรถบรรทุก (อีแต๋น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กรกฎาคม 2563
318 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน น-๕๖๐๕ รน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กรกฎาคม 2563
319 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอลอีดี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กรกฎาคม 2563
320 ซื้อโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2563
321 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๔๕๙๒ รน. (ปะยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2563
322 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๔๕๙๒ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2563
323 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติของผู้ปกครอง บุคลากร ในสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2563
324 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2563
325 ซื้อโครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ (ค่าเบ็ดเตล็ด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2563
326 ซื้อโครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ (ค่าดอกไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2563
327 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนกระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2563
328 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2563
329 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2563
330 ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2563
331 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
332 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
333 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
334 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ทะเบียนครุภัณฑ์ 417 58 0004 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
335 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
336 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
337 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2563
338 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2563
339 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15  มิถุนายน  2563
340 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2563
341 จ้างซ่อมแซมอาคารดับเพลิงเทศบาลตำบลน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2563
342 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2563
343 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 1731 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
344 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนกระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
345 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
346 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80 - 4592 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2563
347 จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรางยู สายกิจบำรุง หมู่ที่ 2,3 พร้อมวางท่อจ่ายน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2563
348 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-5773 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2563
349 จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายแยกวิจิตรผดุง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2563
350 จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างหอนาฬิกา โครงสร้าง ค.ส.ล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2563
351 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ Canon PIXMA G2010 ทะเบียนครุภัฑ์ 416 62 0098 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2563
352 ซื้อวัสดุการเกษตร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2563
353 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2563
354 ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2563
355 จ้างซ่อมแซมอาคารตลาดนัดเทศบาลตำบลน้ำจืด (อาคารไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2563
356 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1  มิถุนายน  2563
357 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
358 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563
359 ซื้อธงตราสัญลักษณ์พระนามาภิไธยย่อ ส.ท. และธงชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563
360 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานประตู) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563
361 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้บานเลื่อนกระจก) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563
362 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ห้องประชุมฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2563
363 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2563
364 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2563
365 จ้างซ่อมประตูห้องกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2563
366 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๕๘ ๐๐๑๕ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2563
367 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๕๘ ๐๐๑๖ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2563
368 จ้างโครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2563
369 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2563
370 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2563
371 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
372 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
373 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายแยกวิจิตรผดุง หมู่ที่ ๔ 15 พฤษภาคม 2563
374 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรางยู ถนนสายกิจบำรุง หมู่ที่ ๒,๓ 15 พฤษภาคม 2563
375 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างหอนาฬิกา โครงสร้าง ค.ส.ล. 15 พฤษภาคม 2563
376 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างหอนาฬิกา โครงสร้าง ค.ส.ล. 15 พฤษภาคม 2563
377 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2563
378 ซื้อวัสดุการเกษตร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2563
379 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
380 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนกระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
381 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ทะเบียนครุภัณฑ์ 416 58 0058 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
382 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
383 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนกระบุรี 13 พฤษภาคม 2563
384 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด 13 พฤษภาคม 2563
385 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (ห้องรองนายกฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
386 ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
387 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
388 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน คือ หมายเลขทะเบียน 1 กข 2002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
389 จ้างจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายดรุณศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
390 จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน (กั้นห้องสำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
391 จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำสายทางเข้าวัดจันทาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
392 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 5342 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
393 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2563
394 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2563
395 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2563
396 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2563
397 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2563
398 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
399 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-5773 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
400 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
401 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
402 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
403 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
404 ซื้อหน้ากากอนามัย (ผ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
405 จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน (ห้องสำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
406 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
407 จ้างตรายาง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
408 ซื้อหน้ากากอนามัย (ผ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
409 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2563
410 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2563
411 จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน (ห้องสำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2563
412 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
413 ซื้อหน้ากากอนามัย (ผ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563
414 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563
415 จ้างซ่อมระบบสูบ - จ่ายน้ำ (สูบน้ำจากคลองน้ำจืดเข้าสระพักน้ำดิบ - จุดจ่ายน้ำประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
416 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
417 จ้างป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ (ลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดไวรัส COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
418 จ้างป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ (ลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดไวรัส COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
419 จ้างป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ (ลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดไวรัส COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
420 จ้างป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ปิดตลาดนัดเทศบาลตำบลน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
421 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
422 ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
423 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก (อีแต๋น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
424 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 เมษายน 2563
425 ซื้อโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
426 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุข ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
427 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
428 จ้างป้าย (ข้อปฏิบัติและข้อห้าม สำหรับการใช้สวนสาธารณะเทศบาลตำบลน้ำจืด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
429 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 1731 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
430 จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ (สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
431 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 มีนาคม 2563
432 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 มีนาคม 2563
433 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 มีนาคม 2563
434 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
435 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
436 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 มีนาคม 2563
437 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 มีนาคม 2563
438 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หนังสือพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563
439 ซื้อโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา COVID-19 (วัสดุอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
440 ซื้อวัสดุการเกษตร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
441 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
442 จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
443 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 มีนาคม 2563
444 จ้างทำอาหารสำหรับโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรค Covid-19 และ ครู ก ในการจัดทำหน้ากากอนามัยผ้าใช้เอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
445 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มีนาคม 2563
446 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มีนาคม 2563
447 จ้างจ้างเหมาทำอาหาร สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
448 ซื้อวัคซีนและอุปกรณ์โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนแก่สุนัขและแมว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
449 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 มีนาคม 2563
450 จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
451 ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรค Covid-19 และ ครู ก ในการจัดทำหน้ากากอนามัยผ้าใช้เอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
452 ซื้ออบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรค Covid-19 และ ครู ก ในการจัดทำหน้ากากอนามัยผ้าใช้เอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
453 จ้างจัดทำป้ายโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรค Covid-19 และ ครู ก ในการจัดทำหน้ากากอนามัยผ้าใช้เอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
454 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มีนาคม 2563
455 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
456 จ้างทาสีจราจรบริเวณถนนสถาพร หมู่ที่ 3,4 ตำบลน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
457 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 มีนาคม 2563
458 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 มีนาคม 2563
459 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 มีนาคม 2563
460 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 มีนาคม 2563
461 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน คือ หมายเลขทะเบียน 1 กข 2002 และ 1 กข 8846 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
462 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ 5 มีนาคม 2563
463 จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์รับสมัตรนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
464 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ห้องนายกฯ (สำนักปลัด) 4 มีนาคม 2563
465 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ 10 ล้อ เลขทะเบียน บก 7410 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
466 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2563
467 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
468 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
469 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
470 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
471 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2563
472 ซื้อโครงการแข่งขันกีฬาภายใน (กีฬาสี) ประจำปีการศึกษา 2562 (เหรียญรางวัล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
473 จ้างโครงการแข่งขันกีฬาภายใน (กีฬาสี) ประจำปีการศึกษา 2562 (ป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
474 ซื้อโครงการแข่งขันกีฬาภายใน (กีฬาสี) ประจำปีการศึกษา 2563 (ค่าเบ็ดเตล็ด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
475 จ้างซ่อมรถบรรทุก (อีแต๋น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
476 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 1731 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
477 จ้างโครงการฝึกอบรมอาชีพและเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ (อาหาร , อาหารว่างและเครื่องดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
478 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
479 จ้างโครงการฝึกอบรมอาชีพและเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ (ป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
480 ซื้อโครงการฝึกอบรมอาชีพและเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ (วัสดุอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
481 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
482 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563
483 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563
484 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563
485 จ้างป้ายไวนิล (โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
486 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หนังสือพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2563
487 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กค 2903 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2563
488 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กค 2903 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2563
489 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กค 2903 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2563
490 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กค 2903 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2563
491 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
492 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-5773 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2563
493 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน คือ หมายเลขทะเบียน 1 กข 2002 และ 1 กข 8846 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
494 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
495 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
496 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2563
497 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2563
498 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒ ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2563
499 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2563
500 ซื้อโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (วัสดุสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2563
501 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองสาธารณสุข ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2563
502 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จ) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2563
503 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จ) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2563
504 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 5342 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2563
505 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2563
506 จ้างซ่อมปั๊มน้ำที่สูบน้ำจากสระเก็บน้ำดิบเพื่อเข้าระบบผลิตน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2563
507 จ้างซ่อมปั๊มน้ำประปา สำหรับล้างหน้าทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
508 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
509 ซื้อโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 (ค่าอาหาร , อาหารว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
510 จ้างโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 (เวทีพร้อมอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
511 จ้างโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 (ป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
512 จ้างซ่อมมอเตอร์หอถังสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
513 ซื้อโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 (ค่าเบ็ดเตล็ด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
514 ซื้อโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 (ของรางวัล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
515 ซื้อโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
516 จ้างซ่อมรถกระเช้า ทะเบียน 80-3880 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
517 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หนังสือพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มกราคม 2563
518 จ้างโครงการตั้งจุดสกัดร่วมกับสถานีตำรวจภูธรกระบุรี และหน่วยงานราชการ (เสาไฟส่องสว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธันวาคม 2562
519 จ้างโครงการตั้งจุดสกัดร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรกระบุรี และหน่วยงานราชการ (ป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธันวาคม 2562
520 ซื้อโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562 (วัสดุเครื่องดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
521 จ้างโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาภัย ประจำปี 2562 (ป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
522 ซื้อโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562 (วัสดุอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
523 ซื้อโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562 (อาหารกลางวัน , อาหารว่างและเครื่องดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
524 ซื้อโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
525 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ทะเบียนครุภัณฑ์ 416 57 0047 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
526 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80 - 5773 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
527 ซื้อโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
528 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-4592 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
529 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
530 ออกแบบโครงการก่อสร้างหอนาฬิกา โครงสร้าง ค.ส.ล. 13 ธันวาคม 2562
531 จ้างซ่อมเลื่อยโซ่ยนต์ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๖๘ ๕๒ ๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
532 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรางยู สายกิจบำรุง หมู่ที่ 2,3 พร้อมวางท่อจ่ายน้ำประปา 13 ธันวาคม 2562
533 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายแยกวิจิตรผดุง หมู่ที่ 4 13 ธันวาคม 2562
534 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายแยกวิจิตรผดุง หมู่ที่ 4 13 ธันวาคม 2562
535 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2562
536 จ้างก่อสร้างป้ายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธันวาคม 2562
537 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หนังสือพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
538 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ทะเบียนครุภัณฑ์ 416 51 0018 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
539 ซื้อโครงการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันเรือพาย/เรือยาว ประจำปี 2562 (เสื้อนักกีฬา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2562
540 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2562
541 จ้างโครงการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันเรือยาว/เรือพาย ประจำปี 2562 (ค่าอาหารและเครื่องดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2562
542 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ทะเบียนครุภัณฑ์ 416 58 0066 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
543 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2562
544 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
545 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
546 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
547 ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ (นายประสาท บุญโย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
548 ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ (นางสาวกชกร ธนบัตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
549 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 6882 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2562
550 จ้างป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
551 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ทะเบียนครุภัณฑ์ 420 60 0019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
552 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
553 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ทะเบียนครุภัณฑ์ 416 51 0022 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
554 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น HL-3170 CDW ทะเบียนครุภัณฑ์ 416 60 0082 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
555 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2562
556 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2562
557 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หนังสือพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
558 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุข ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
559 จ้างทำ Website เทศบาลตำบลน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
560 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
561 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนกระบุรี ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
562 ซื้ออาหารผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำจืด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
563 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนกระบุรี ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ 30 ตุลาคม 2562
564 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ 30 ตุลาคม 2562
565 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
566 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
567 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2562
568 จ้างจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ตุลาคม 2562
569 จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ตุลาคม 2562
570 จ้างพวงมาลา (เนื่องในโอกาสวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2562
571 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ทะเบียนครุภัณฑ์ 417 51 0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2562
572 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
573 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ตุลาคม 2562
574 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ตุลาคม 2562
575 จ้างโครงการจัดการแข่งขันฟุตซอลต้านยาเสพติด ปีที่ 16 เทศบาลตำบลน้ำจืดคัพแชมเปี้ยนคัพ 2019 (ค่าสนามฟุตซอล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2562
576 ซื้อโครงการจัดการแข่งขันฟุตซอลต้านยาเสพติด ปีที่ 16 เทศบาลตำบลน้ำจืดแชมเปี้ยนคัพ 2019 (ลูกฟุตซอล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2562
577 จ้างโครงการจัดการแข่งขันฟุตซอลต้านยาเสพติด ปีที่ ๑๖เทศบาลตำบลน้ำจืดแชมเปี้ยนคัพ ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ตุลาคม 2562
578 ซื้อโครงการจัดการแข่งขันฟุตซอลต้านยาเสพติด ปีที่ 16 เทศบาลตำบลน้ำจืดแชมเปี้ยนคัพ 2019 (ค่าถ้วยรางวัล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ตุลาคม 2562
579 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-4592 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ตุลาคม 2562
580 เช่าโครงการวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช (เครื่องเสียง , ไฟแสงสี , พร้อมเวที) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ตุลาคม 2562
581 จ้างโครงการวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (พวงมาลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ตุลาคม 2562
582 ซื้อโครงการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันงานประเพณีเสด็จพระแข่งเรือ อำเภอกระบุรี ประจำปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (เสื้อนักกีฬา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ตุลาคม 2562
583 จ้างโครงการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันงานประเพณีเสด็จพระแข่งเรือ อำเภอกระบุรี ประจำปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ตุลาคม 2562
584 ก่อสร้างหอนาฬิกาโครงสร้าง คสล. 2 ตุลาคม 2562
585 จ้างโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (ป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
586 ซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (อาหารว่างและเครื่องดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
587 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
588 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2562
589 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
590 ซื้อทรายหยาบ (เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
591 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ กำหนดการยื่นแบบ และชำระภาษีประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
592 ซื้ออาหาร (ข้าวกล่อง) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
593 ซื้อน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
594 ซื้ออาหาร (ข้าวกล่อง) ช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
595 ซื้ออาหาร (ข้าวกล่อง) ช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
596 ซื้ออาหาร (ข้าวกล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
597 ซื้ออาหาร (ข้าวกล่อง) ช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
598 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำสายระนังนิติการ ฝั่งซ้าย ถนนสุดสาครจากแยกวิจิตรผดุง - แยกระนังนิติการและถนนเชื่อมวิจิตรผดุงระนังนิติการพร้อมท่อจ่ายน้ำประปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 กันยายน 2562
599 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
600 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
601 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
602 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
603 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 1731 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
604 จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ (อีแต๋น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
605 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
606 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-5773 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
607 จ้างโครงการขอรับเงินสนับสนุน จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เสริมคน สร้างงานศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลน้ำจืด (ค่าอาหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
608 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
609 ซื้อโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
610 ซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
611 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 5342 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
612 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 5342 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
613 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
614 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-5773 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
615 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
616 ซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง แบบด้ามปืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
617 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
618 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ทะเบียนครุภัณฑ์ 416 58 0066 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
619 ซื้อชุดดับเพลิงในอาคารมาตรฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
620 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 5342 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กันยายน 2562
621 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กันยายน 2562
622 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2562
623 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2562
624 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2562
625 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
626 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หนังสือพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
627 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ทะเบียนครุภัณฑ์ 416 58 0058 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
628 ซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ชนิดหาบหาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
629 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
630 จ้างติดอุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
631 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
632 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน น - 5605 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
633 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกหกล้อ (อีแต๋น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
634 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80 - 5773 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
635 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
636 ซื้ออาหารผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำจืด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
637 จ้างติดอุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสง (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
638 จ้างโครงการฝึกอบรมทบทวนและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลน้ำจืด ประจำปี 2562 (ป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
639 จ้างโครงการฝึกอบรมทบทวนและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลน้ำจืด ประจำปี 2562 (อาหารกลางวัน , อาหารว่างและเครื่องดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
640 จ้างติดอุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
641 จ้างโครงการฝึกอบรมทบทวนและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลน้ำจืด ประจำปี 2562 (ค่าจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 สิงหาคม 2562
642 จ้างโครงการฝึกอบรมทบทวนและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลน้ำจืด ประจำปี 2562 (ค่าจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 สิงหาคม 2562
643 จ้างโครงการฝึกอบรมทบทวนและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลน้ำจืด ประจำปี 2562 (ค่าจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 สิงหาคม 2562
644 จ้างโครงการฝึกอบรมทบทวนและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลน้ำจืด ประจำปี 2562 (ค่าจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 สิงหาคม 2562
645 จ้างโครงการฝึกอบรมทบทวนและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลน้ำจืด ประจำปี 2562 (ค่าจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 สิงหาคม 2562
646 ซื้อโครงการฝึกอบรมทบทวนและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลน้ำจืด ประจำปี 2562 (ค่าของสมนาคุณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
647 ซื้อโครงการฝึกอบรมทบทวนและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลน้ำจืด ประจำปี 2562 (ค่าวัสดุและอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
648 จ้างโครงการฝึกอบรมทบทวนและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลน้ำจืด ประจำปี 2562 (ค่าบรรจุเคมีดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
649 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
650 ซื้อโครงการขอรับเงินสนับสนุน จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เสริมคน สร้างงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลน้ำจืด (ค่าวัสดุอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
651 จ้างโครงการขอรับเงินสนับสนุน จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เสริมคน สร้างงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลน้ำจืด (ป้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
652 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
653 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำจืด ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
654 ซื้อค่าอาหาร ผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำจืด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
655 จ้างโครงการขอรับเงินสนับสนุน จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เสริมคน สร้างงานศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลน้ำจืด (อาหารกลางวัน , อาหารว่างและเครื่องดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
656 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำสายระนังนิติการ ฝั่งซ้าย ถนนสุดสาครจากแยกวิจิตรผดุง - แยกระนังนิติการและถนนเชื่อมวิจิตรผดุงระนังนิติการพร้อมท่อจ่ายน้ำประปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 สิงหาคม 2562
657 จ้างเหมาขุดตักขยะและปรับปรุงพื้นที่รองรับขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
658 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ทะเบียนครุภัณฑ์ 416 59 0069 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
659 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ทะเบียนครุภัณฑ์ 416 54 0036 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
660 จ้างขุกลอกท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.60 ม. และบ่อพัก ถนนสุดสาคร ระยะทาง 390 ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
661 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ทะเบียนครุภัณฑ์ 416 52 0029 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
662 จ้างโครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง (ไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
663 จ้างโครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง (เวที พร้อมเครื่องเสียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
664 ซื้อวัสดุการเกษตร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
665 ซื้อโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (วัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
666 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
667 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หนังสือพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
668 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคเรียนที่ 1/2562 5 สิงหาคม 2562
669 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนกระบุรี ภาคเรียนที่ 1/2562 5 สิงหาคม 2562
670 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-4592 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 สิงหาคม 2562
671 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ Brother ทะเบียนครุภัณฑ์ 416 59 0073 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562
672 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
673 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
674 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กรกฎาคม 2562
675 จ้างโครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยใจ (ป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2562
676 จ้างป้ายไวนิล (โครงการส่งเสริมคุณธรรมและการปฎิบัติราชการเข้าวัดปฏิบัติธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2562
677 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562
678 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำสายระนังนิติการ ฝั่งซ้าย ถนนสุดสาครจากแยกวิจิตรผดุง - แยกระนังนิติการและถนนเชื่อมวิจิตรผดุงระนังนิติการพร้อมท่อจ่ายน้ำประปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 กรกฎาคม 2562
679 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำสายระนังนิติการ ฝั่งซ้าย ถนนสุดสาครจากแยกวิจิตรผดุง - แยกระนังนิติการและถนนเชื่อมวิจิตรผดุงระนังนิติการพร้อมท่อจ่ายน้ำประปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 กรกฎาคม 2562
680 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562
681 จ้างอาหาร , อาหารว่างและเครื่องดื่ม (โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการปฏิบัติราชการเข้าวัดปฏิบัติธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562
682 จ้างไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562
683 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562
684 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562
685 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน น-๕๖๐๕ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562
686 จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
687 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 1731 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
688 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ทะเบียนครุภัณฑ์ 462 56 0014 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
689 จ้างซ่อมแซมสายอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2562
690 ซื้อโครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 (อาหารว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2562
691 จ้างซ่อมแซมสายอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2562
692 ซื้อโครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 (ค่าเบ็ดเตล็ด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
693 ซื้อโครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 (ค่าเบ็ดเตล็ด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
694 จ้างโครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 (ป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
695 ซื้อโครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 (ค่าดอกไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
696 ซื้อโครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 (ค่าเบ็ดเตล็ด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
697 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
698 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
699 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
700 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
701 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
702 ซื้อยางชะลอความเร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
703 ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-5773 รน. (ปะยาง) 4 กรกฎาคม 2562
704 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุข ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กรกฎาคม 2562
705 จ้างซ่อมแซมห้องน้ำตลาดนัดเทศบาลตำบลน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กรกฎาคม 2562
706 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2562
707 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2562
708 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2562
709 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2562
710 จ้างซ่อมแซมสายอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
711 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
712 จ้างซ่อมแซมประตูห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28  มิถุนายน  2562
713 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุข ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
714 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 5342 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
715 จ้างโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการและผู้ดูแลคนพิการตำบลน้ำจืด (ค่าอาหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
716 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
717 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
718 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
719 ซื้อโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ประจำปี ๒๕๖๒ (ค่าวัสดุอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
720 จ้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ประจำปี ๒๕๖๒ (ค่าอาหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
721 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14  มิถุนายน  2562
722 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14  มิถุนายน  2562
723 จ้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ประจำปี ๒๕๖๒ (ป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14  มิถุนายน  2562
724 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
725 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
726 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
727 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
728 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 6882 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7  มิถุนายน  2562
729 ซื้อโครงการจัดทำทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561 - 2565 (อาหารว่างและเครื่องดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2562
730 ซื้อโครงการจัดทำทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561 - 2565 (วัสดุอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2562
731 จ้างโครงการจัดทำทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561 - 2565 (ป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2562
732 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2562
733 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
734 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
735 ซื้อซ่อมระบบไฟแสงสว่างอาคารเฉลิมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
736 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
737 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
738 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ทะเบียนครุภัณฑ์ 416 51 0022 , 416 60 0081 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤษภาคม 2562
739 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนกระบุรี ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
740 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
741 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
742 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 5342 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤษภาคม 2562
743 ซื้อวัสดุการเกษตร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤษภาคม 2562
744 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤษภาคม 2562
745 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ทะเบียนครุภัณฑ์ 417 58 0004 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
746 ซื้อซ่อมเปลี่ยนสวิทช์พัดลมเพดาน (ห้องปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2562
747 จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2562
748 ซื้อน้ำดื่ม (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เมษายน 2562
749 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๐ ๐๐๘๐ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เมษายน 2562
750 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2562
751 ซื้อเปลี่ยนยางรถกระเช้า ทะเบียน 80 - 3880 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
752 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เมษายน 2562
753 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2562
754 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2562
755 จ้างติดตั้งเสาไฟส่องสว่างสองข้างถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2562
756 จ้างโครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ (ค่าอาหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
757 จ้างโครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ (ค่าป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
758 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2562
759 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2562
760 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
761 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มีนาคม 2562
762 ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 มีนาคม 2562
763 แบตเตอรี่ (รถกระเช้า ทะเบียน ๘๐ - ๓๘๘๐ รน.) 28 มีนาคม 2562
764 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
765 จ้างโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน ต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลน้ำจืดคัพ ปีที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๒ (ค่าสนาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
766 ซื้อโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน ต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลน้ำจืดคัพ ปีที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๒ (ลูกฟุตบอล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
767 จ้างโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน ต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลน้ำจืดคัพ ปีที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๒ (ค่าป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
768 ซื้อโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน ต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลน้ำจืดคัพ ปีที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
769 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข ๕๓๔๒ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
770 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562
771 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2562
772 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-4592 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2562
773 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562
774 จ้างทำป้ายไวนิลและสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2021
775 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ปั๊มสูบน้ำจากสระเข้าถังกรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กุมภาพันธ์ 2021
776 ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กุมภาพันธ์ 2021
777 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กุมภาพันธ์ 2021
778 ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กุมภาพันธ์ 2021
779 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กุมภาพันธ์ 2021
780 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์ประสานงานเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กุมภาพันธ์ 2021
781 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กุมภาพันธ์ 2021
782 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กุมภาพันธ์ 2021
783 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2021