ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลน้ำจืด
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนกระบุรี (เดือน ตุลาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
2 ซื้อวัสดุในการจัดการจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
4 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด (เดือน ตุลาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
5 อาหารเสริม (นม) โรงเรียนกระบุรี (เดือน ตุลาคม 2564)  23 กันยายน 2564
6 อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด (เดือน ตุลาคม 2564)  23 กันยายน 2564
7 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
8 ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการเทศบาลตำบลน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
9 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๕๗๗๓ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
10 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
11 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
12 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
13 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๕๗๗๓ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
14 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข ๕๓๔๒ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
15 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
16 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
17 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
18 โครงการก่อสร้างหอนาฬิกา โครงสร้าง คสล.  13 กันยายน 2564
19 ซื้อโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
20 ซื้อโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม (รร.กระบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
21 โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ)  9 กันยายน 2564
22 โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม (รร.กระบุรี)  9 กันยายน 2564
23 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด (เดือน กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
24 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนกระบุรี (เดือน กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
25 อาหารเสริม (นม) โรงเรียนกระบุรี (เดือน กันยายน 2564)  8 กันยายน 2564
26 อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด (เดือน กันยายน 2564)  8 กันยายน 2564
27 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
28 จ้างโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาสายถนนเพชรเกษม (แยกประชาภิบาล - พรุใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
29 ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
30 จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
31 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
32 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค ๖๘๘๒ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
33 ซื้อทรายบรรจุกระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
34 ซื้อซ่อมเปลี่ยนเลื่อยโซ่ยนต์ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๖๘ ๕๒ ๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
35 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ๑กค ๒๙๐๓ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
36 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
37 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
38 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
39 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
40 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
41 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมระบบประปา สายจรพาณิชย์ หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
42 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บก ๗๔๑๐ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
43 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ปั้มน้ำสูบน้ำขึ้นหอถังสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
44 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน คือ หมายเลขทะเบียน 1 กข 8846 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
45 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
46 จ้างซ่อมรถกระเช้า ทะเบียน ๘๐-๓๘๘๐ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
47 จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ (อีแต๋น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
48 ซื้ออาหารและเครื่องดื่ม (สำหรับผู้กักตัวในสถานที่สำหรับแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกตุผู้ที่ต้องเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โรคโควิด ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
49 ซื้ออาหารและเครื่องดื่ม (สำหรับผู้กักตัวในสถานที่สำหรับแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกตุผู้ที่ต้องเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โรคโควิด ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
50 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนกระบุรี (เดือน สิงหาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
51 อาหารเสริม (นม) โรงเรียนกระบุรี (เดือน สิงหาคม 2564)  4 สิงหาคม 2564
52 อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด (เดือน สิงหาคม 2564)  4 สิงหาคม 2564
53 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด (เดือน สิงหาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
54 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการเทศบาลตำบลน้ำจืด (นายยุทธนา สินเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
55 ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
56 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมระบบประปา สายจรพาณิชย์ หมู่ 3  2 สิงหาคม 2564
57 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
58 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
59 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
60 โครงการก่อสร้างหอนาฬิกา โครงสร้าง คสล.  23 กรกฎาคม 2564
61 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข ๑๗๓๑ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
62 จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ (อีแต๋น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
63 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
64 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
65 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
66 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
67 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
68 ซื้อวัสดุเกษตร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
69 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
70 ซื้อวัสดุเกษตร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
71 ซื้อวัสดุเกษตร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
72 ซื้อพานพุ่ม และธูปเทียนแพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
73 ซื้อผ้าสำหรับประดับบริเวณรั้วอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
74 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
75 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการทบทวนและจัดทำแผนชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
76 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
77 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
78 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน กจน ๒๔ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
79 จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
80 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับประดับผ้าบริเวณรั้วอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2564
81 จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2564
82 ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
83 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
84 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
85 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
86 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
87 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
88 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
89 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
90 อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด (เดือน กรกฎาคม 2564)  2 กรกฎาคม 2564
91 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด (เดือน กรกฎาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2564
92 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนกระบุรี (เดือน กรกฎาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2564
93 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
94 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำ สายถนนประชาภิบาล ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
95 จ้างซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๒ ๐๐๙๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
96 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
97 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
98 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
99 จ้างทำป้ายโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
100 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
101 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
102 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
103 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
104 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
105 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๕ ๐๐๔๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
106 จ้างติดตั้งครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
107 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
108 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
109 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
110 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
111 จ้างติดตั้งครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
112 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๒ ๐๐๒๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
113 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือกรณีได้รับความเดือนร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
114 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๒ ๐๐๒๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
115 จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๘ ๐๐๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
116 จ้างติดตั้งครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
117 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
118 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนกระบุรี (เดือน มิถุนายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
119 อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด (เดือน มิถุนายน 2564)  14  มิถุนายน  2564
120 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด (เดือน มิถุนายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2564
121 อาหารเสริม (นม) โรงเรียนกระบุรี (เดือน มิถุนายน 2564)  14  มิถุนายน  2564
122 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
123 ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
124 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
125 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
126 ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
127 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
128 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
129 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
130 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
131 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
132 ซื้อสเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด ๑๐๐ มล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
133 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
134 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมที่พักอาศัยให้กับ นางสาว สิงห์สุวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
135 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
136 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ศูนย์บริการคนพิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
137 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
138 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ (สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
139 ซื้อซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บก ๗๔๑๐ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
140 ซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข ๑๗๓๑ รน.  17 พฤษภาคม 2564
141 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค ๖๘๘๒ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
142 จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ (อีแต๋น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2564
143 จ้างซ่อมรถบรรทุก ทะเบียน ๘๐ - ๕๒๗๐ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2564
144 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๖ ๐๐๔๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2564
145 ซื้อบรรจุถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2564
146 ซื้อแบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2564
147 ซื้อวัสดุเกษตร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
148 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๙ ๐๐๗๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
149 จ้างซ่อมเครื่องโทรสาร ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๒๔ ๕๖ ๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
150 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐ - ๕๗๗๓ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
151 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
152 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๗ ๐๐๕๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
153 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ประกาศปิดตลาดนัดเทศบาลตำบลน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
154 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๘ ๐๐๕๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
155 ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
156 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
157 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
158 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
159 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
160 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง)  30 เมษายน 2564
161 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
162 จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุภายในบริเวณอาคารผลิตน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
163 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ (สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
164 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ (สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
165 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
166 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ (สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
167 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบบประปาสายตลาดปอ - แม่น้ำกระบุรี หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
168 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายตลาดปอ - วิจิตรผดุง หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
169 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๑ คัน คือ หมายเลขทะเบียน ๑ กข ๒๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
170 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๑ คัน คือ หมายเลขทะเบียน ๑ กข ๒๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
171 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๑ คัน คือ หมายเลขทะเบียน ๑ กข ๒๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
172 จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าสวนสาธารณะ หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
173 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการและป้ายรณรงค์เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2564
174 จ้างติดตั้งเสาไฟส่องสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2564
175 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมระบบประปา สายจรพาณิชย์ หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 เมษายน 2564
176 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร สายระนังนิติการ หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 เมษายน 2564
177 ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2564
178 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2564
179 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2564
180 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
181 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๖๒ ๕๖ ๐๐๑๔ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
182 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
183 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๘ ๐๐๖๗ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
184 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
185 จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๙ ๐๐๘๘ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
186 ซื้อกล่องพลาสติกใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
187 จ้างเหมาบริการเครื่องปั่นไฟสำรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
188 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมระบบประปา สายจรพาณิชย์ หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 มีนาคม 2564
189 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมระบบประปา สายจรพาณิชย์ หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 มีนาคม 2564
190 จ้างทำตรายางปลัดเทศบาลตำบลน้ำจืด ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
191 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 มีนาคม 2564
192 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร สายระนังนิติการ หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 มีนาคม 2564
193 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร สายระนังนิติการ หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 มีนาคม 2564
194 ซื้ออาหารว่าง , อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2564
195 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
196 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
197 จ้างทำตรายางประทับบัตรเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
198 ซื้อซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บก - ๗๔๑๐ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
199 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 มีนาคม 2564
200 จ้างซ่อมรถบรรทุก (อีแต๋น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
201 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 มีนาคม 2564
202 จ้างทำป้ายไวนิลบอกสถานที่เลือกตั้งและป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
203 จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2564
204 โครงการปรับปรุงผิวจราจร สายระนังนิติการ หมู่ 4  4 มีนาคม 2564
205 ซื้อวัสดุเกษตร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
206 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมระบบประปา สายจรพาณิชย์ หมู่ 3  4 มีนาคม 2564
207 ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
208 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
209 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
210 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
211 จ้างทำตรายาง นางอรอนงค์ ชูรัตน์ ผู้อำนวยการกองคลัง , น.ส.สุกัลยา หนูหนัน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
212 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข ๕๓๔๒ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
213 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐ - ๔๕๙๒ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
214 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
215 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
216 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
217 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
218 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๑ ๐๐๙๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
219 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๓ ๐๐๓๓ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
220 จ้างทำป้ายไวนิลและสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
221 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ปั๊มสูบน้ำจากสระเข้าถังกรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
222 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
223 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์ประสานงานเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
224 ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
225 ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
226 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
227 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
228 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
229 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
230 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด (น.ส.วนิดา เนตรสุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
231 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด (น.ส.มัสยา ศรีสุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
232 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด (น.ส.วนิดา เนตรสุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
233 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด (น.ส.มัสยา ศรีสุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
234 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด (น.ส.อรอนงค์ ประดับสุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
235 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด (น.ส.ปิยธิดา หลักชัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
236 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด (น.ส.นลิน วรสิงห์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
237 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด (น.ส.วนิดา เนตรสุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
238 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด (น.ส.มัสยา ศรีสุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
239 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด (น.ส.วนิดา เนตรสุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
240 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด (น.ส.ณัฐนี รุ่งโรจน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
241 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด (น.ส.อนงค์ จินดามณี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
242 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด (น.ส.สุชาดา มีนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
243 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด (น.ส.ศศิธร พิสิทธิ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
244 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด (น.ส.อัญชิสา ทะระมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
245 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด (น.ส.วนิดา เนตรสุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
246 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ปั๊มน้ำสูบน้ำขึ้นหอถังสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
247 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
248 ซื้อถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
249 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน คือ หมายเลขทะเบียน 1 กข 2002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
250 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ๕,๐๐๐ ลิตร ทะเบียน ๘๐-๕๖๐๕ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
251 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
252 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
253 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
254 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
255 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
256 ซื้อบรรจุถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง และชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซน์ (CO2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
257 ซื้อบรรจุถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง และชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซน์ (CO2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
258 ซื้อบรรจุถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง และชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซน์ (CO2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
259 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
260 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
261 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
262 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
263 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ประตูรั้วเลื่อนของโรงสูบน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
264 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
265 ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
266 ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
267 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
268 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
269 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
270 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
271 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๕ ๐๐๔๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
272 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข ๑๗๓๑ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
273 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2563
274 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการและป้ายรณรงค์ (ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
275 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
276 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
277 จ้างติดตั้งเสาไฟส่องสว่าง (โครงการตั้งจุดสกัดร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรกระบุรี และหน่วยงานราชการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
278 ซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
279 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ระบบผลิตน้ำประปา - ระบบจ่ายน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
280 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน คือ หมายเลขทะเบียน 1 กข 2002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
281 จ้างโครงการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพในชุมชนของเทศบาลตำบลน้ำจืด (ป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
282 ซื้อโครงการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพในชุมชนของเทศบาลตำบลน้ำจืด (อาหารกลางวัน , อาหารว่างและเครื่องดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
283 ซื้อโครงการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพในชุมชนของเทศบาลตำบลน้ำจืด (วัสดุอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
284 ซื้อโครงการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพในชุมชนของเทศบาลตำบลน้ำจืด (วัสดุอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
285 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค ๖๘๘๒ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
286 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
287 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บก ๗๔๑๐ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
288 จ้างซ่อมรถบรรทุก ทะเบียน ๘๐ - ๕๒๗๐ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
289 จ้างซ่อมรถกระเช้า ทะเบียน ๘๐-๓๘๘๐ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
290 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๔๕๙๒ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2563
291 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๕๗๗๓ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2563
292 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2563
293 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๕ ๐๐๔๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2563
294 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2563
295 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๑ ๐๐๙๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2563
296 ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
297 จ้างวันคล้ายพระบรมราชสมภพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓) รถยนต์ประชาสัมพันธ์พร้อมเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
298 จ้างวันคล้ายพระบรมราชสมภพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓) พานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
299 จ้างวันคล้ายพระบรมราชสมภพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓) เวทีพร้อมเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
300 จ้างวันคล้ายพระบรมราชสมภพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓) ป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
301 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
302 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
303 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนกระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
304 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
305 อาหารเสริม (นม) โรงเรียนกระบุรี  1 ธันวาคม 2563
306 อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด  1 ธันวาคม 2563
307 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์เลเซอร์รหัส 6/57 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
308 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2563
309 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2563
310 จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๘ ๐๐๖๖ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
311 จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๔๒ ๔๗ ๐๐๐๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2563
312 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2563
313 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2563
314 จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๔๒ ๕๙ ๐๐๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2563
315 จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๔๒ ๕๙ ๐๐๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2563
316 จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๔๒ ๕๙ ๐๐๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2563
317 จ้างจ้างเหมาขุดตักขยะและปรับปรุงพื้นที่รองรับขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
318 ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
319 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
320 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๔๘ ๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
321 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
322 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2563
323 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2563
324 จ้างต่อสัญญาจ้างทำ Website เทศบาลตำบลน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2563
325 จ้างโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2563
326 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2563
327 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข ๑๗๓๑ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
328 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
329 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
330 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
331 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
332 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
333 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
334 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
335 จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด วันคล้ายวันพระราชสมภพครบ ๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
336 จ้างทำพวงมาลา กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
337 กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์  14 ตุลาคม 2563
338 จัดซื้อทุ่นลอยน้ำ  14 ตุลาคม 2563
339 ซื้อพานดอกไม้ (สีเหลือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ตุลาคม 2563
340 จ้างทำไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ตุลาคม 2563
341 จ้างทำพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ตุลาคม 2563
342 จ้างเหมาบริการ ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด (นางสาวเสาวนันท์ ชั่งมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2563
343 จ้างเหมาบริการ ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด (นางสาวอรอนงค์ ประดับสุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2563
344 จ้างเหมาบริการ ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด (นางสาววนิดา เนตรสุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2563
345 จ้างเหมาบริการ ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด (นางสาวกิตติมา แจ้งสว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2563
346 จ้างเหมาบริการ ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด (นางสาวสกุณา บัญญัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2563
347 จ้างเหมาบริการ ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด (นางสาวมนต์นภา ตันก่วนจู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2563
348 จ้างเหมาบริการ ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด (นางสาวมัสยา ศรีสุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2563
349 จ้างเหมาบริการ ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด (นางสาวนลิน วรสิงห์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2563
350 จ้างเหมาบริการ ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด (นางสาวสุชาดา มีนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2563
351 ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
352 ซื้อค่าอาหารผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำจืด สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
353 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหอนาฬิกาโครงสร้าง คสล. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 กันยายน 2563
354 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
355 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ (สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
356 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บก 7410 รน. (ปะยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
357 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 1731 รน. (ปะยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
358 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-5773 รน. (ปะยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
359 ซื้อทราย (บรรจุกระสอบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
360 ซื้อทรายหยาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
361 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
362 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
363 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนกระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
364 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
365 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
366 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
367 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
368 จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด ชุดที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
369 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
370 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
371 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนกระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
372 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหอนาฬิกาโครงสร้าง คสล. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 กันยายน 2563
373 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหอนาฬิกาโครงสร้าง คสล. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 กันยายน 2563
374 จ้างจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
375 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
376 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์โรค COVID-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
377 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวิทยุสื่อสาร ชนิดมือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
378 ซื้อจัดซื้อวัสุดงานบ้านงานครัว ไม้กวาดก้านจาก (ยาว) จำนวน ๑๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
379 ซื้อถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
380 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหอนาฬิกาโครงสร้าง คสล. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 กันยายน 2563
381 วัสดุงานจราจร  11 กันยายน 2563
382 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ (สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2563
383 ซื้อน้ำดื่ม (ศูนย์พัฒนาฯ) ประจำเดือน สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
384 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (ห้องรองนายกฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
385 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำ พร้อมระบบประปาสายกิจบำรุง หมู่ที่ 2,3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 กันยายน 2563
386 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำและรบบประปา ถนนสายแยกวิจิตรผดุง หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 กันยายน 2563
387 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
388 ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
389 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
390 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
391 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๑ ๐๐๙๓ และ เครื่องสำรองไฟ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๘ ๐๐๗๖ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
392 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
393 ซื้อค่าอาหารผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำจืด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
394 ซื้อวัสดุสำรวจ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
395 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ๑ กค ๒๙๐๓ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
396 จ้างซ่อมวิทยุสื่อสาร ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๖๔ ๕๒ ๐๐๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
397 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหอนาฬิกาโครงสร้าง คสล. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 สิงหาคม 2563
398 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหอนาฬิกาโครงสร้าง คสล. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 สิงหาคม 2563
399 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหอนาฬิกาโครงสร้าง คสล. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 สิงหาคม 2563
400 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหอนาฬิกาโครงสร้าง คสล. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 สิงหาคม 2563
401 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
402 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
403 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
404 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
405 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
406 ซื้ออาหารผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำจืด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
407 ซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง (สายส่งน้ำดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
408 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำ พร้อมระบบประปาสายกิจบำรุง หมู่ที่ 2,3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 สิงหาคม 2563
409 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
410 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (ชุดดับเพลิงในอาคาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
411 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำและรบบประปา ถนนสายแยกวิจิตรผดุง หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 สิงหาคม 2563
412 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำ พร้อมระบบประปาสายกิจบำรุง หมู่ที่ 2,3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 สิงหาคม 2563
413 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำและรบบประปา ถนนสายแยกวิจิตรผดุง หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 สิงหาคม 2563
414 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ (ศูนย์พัฒนาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
415 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
416 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
417 ซื้อรายงานขอซื้อขอจ้างวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
418 ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
419 ซื้อธงตราสัญลักษณ์ , ธงชาติและผ้า (สีฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
420 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
421 จ้างทำป้ายไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ บรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
422 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐ - ๔๕๙๒ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2563
423 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2563
424 ซื้อเต๊นท์โดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2563
425 ซื้อผ้าใบเต๊นท์ ขนาด ๕ x ๑๒ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2563
426 จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรางยู สายกิจบำรุง หมู่ที่ 2,3 พร้อมวางท่อจ่ายน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2563
427 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค ๖๘๘๒ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2563
428 จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรางยู สายกิจบำรุง หมู่ที่ 2,3 พร้อมวางท่อจ่ายน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2563
429 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐ - ๕๗๗๓ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
430 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐ - ๔๕๙๒ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
431 จ้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ประจำปี ๒๕๖๓ (ป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
432 ซื้อโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ประจำปี ๒๕๖๓ (วัสดุอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
433 ซื้อโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ประจำปี ๒๕๖๓ (อาหารกลางวัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
434 ซื้อโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ประจำปี ๒๕๖๓ (อาหารว่างและเครื่องดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
435 จ้างป้ายไวนิล พระบรมราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
436 ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเบื้องต้น ประจำปี ๒๕๖๓ (นายอาทิตย์ กันชัยวงษ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2563
437 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2563
438 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข ๕๓๔๒ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
439 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
440 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
441 ซื้อโซ่เลื่อยไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
442 จ้างซ่อมรถบรรทุก (อีแต๋น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
443 จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๘ ๐๐๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
444 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๗ ๐๐๕๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
445 จ้างดำเนินการกู้แพเหล็ก ทะเบียนครุภัณฑ์ ๑๕๒ ๕๑ ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
446 ซื้อเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
447 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
448 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
449 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน น-๕๖๐๕ รน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
450 จ้างซ่อมรถบรรทุก (อีแต๋น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
451 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอลอีดี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
452 ซื้อโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
453 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๔๕๙๒ รน. (ปะยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
454 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๔๕๙๒ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
455 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
456 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติของผู้ปกครอง บุคลากร ในสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
457 ซื้อโครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ (ค่าดอกไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
458 ซื้อโครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ (ค่าเบ็ดเตล็ด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
459 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2563
460 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนกระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2563
461 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2563
462 ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2563
463 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
464 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
465 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ทะเบียนครุภัณฑ์ 417 58 0004 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
466 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
467 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
468 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
469 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2563
470 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2563
471 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2563
472 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
473 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
474 จ้างซ่อมแซมอาคารดับเพลิงเทศบาลตำบลน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
475 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
476 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 1731 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
477 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนกระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
478 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80 - 4592 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
479 จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายแยกวิจิตรผดุง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2563
480 จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรางยู สายกิจบำรุง หมู่ที่ 2,3 พร้อมวางท่อจ่ายน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2563
481 จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างหอนาฬิกา โครงสร้าง ค.ส.ล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2563
482 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-5773 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2563
483 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ Canon PIXMA G2010 ทะเบียนครุภัฑ์ 416 62 0098 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
484 ซื้อวัสดุการเกษตร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  มิถุนายน  2563
485 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2563
486 จ้างซ่อมแซมอาคารตลาดนัดเทศบาลตำบลน้ำจืด (อาคารไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2563
487 ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2563
488 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2563
489 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
490 ซื้อธงตราสัญลักษณ์พระนามาภิไธยย่อ ส.ท. และธงชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
491 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
492 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้บานเลื่อนกระจก) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
493 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานประตู) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
494 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ห้องประชุมฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2563
495 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2563
496 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2563
497 จ้างโครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
498 จ้างซ่อมประตูห้องกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
499 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๕๘ ๐๐๑๖ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
500 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๕๘ ๐๐๑๕ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
501 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
502 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
503 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
504 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างหอนาฬิกา โครงสร้าง ค.ส.ล.  15 พฤษภาคม 2563
505 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
506 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรางยู ถนนสายกิจบำรุง หมู่ที่ ๒,๓  15 พฤษภาคม 2563
507 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างหอนาฬิกา โครงสร้าง ค.ส.ล.  15 พฤษภาคม 2563
508 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายแยกวิจิตรผดุง หมู่ที่ ๔  15 พฤษภาคม 2563
509 ซื้อวัสดุการเกษตร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
510 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
511 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนกระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
512 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนกระบุรี  13 พฤษภาคม 2563
513 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด  13 พฤษภาคม 2563
514 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
515 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
516 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ทะเบียนครุภัณฑ์ 416 58 0058 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
517 ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
518 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (ห้องรองนายกฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
519 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
520 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน คือ หมายเลขทะเบียน 1 กข 2002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
521 จ้างจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายดรุณศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
522 จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำสายทางเข้าวัดจันทาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
523 จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน (กั้นห้องสำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
524 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 5342 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
525 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
526 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
527 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
528 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
529 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
530 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-5773 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
531 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
532 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
533 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
534 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
535 ซื้อหน้ากากอนามัย (ผ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
536 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
537 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2563
538 จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน (ห้องสำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2563
539 ซื้อหน้ากากอนามัย (ผ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2563
540 จ้างตรายาง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2563
541 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
542 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
543 จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน (ห้องสำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
544 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
545 ซื้อหน้ากากอนามัย (ผ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
546 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
547 จ้างซ่อมระบบสูบ - จ่ายน้ำ (สูบน้ำจากคลองน้ำจืดเข้าสระพักน้ำดิบ - จุดจ่ายน้ำประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
548 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
549 จ้างป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ (ลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดไวรัส COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
550 จ้างป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ปิดตลาดนัดเทศบาลตำบลน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
551 จ้างป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ (ลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดไวรัส COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
552 จ้างป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ (ลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดไวรัส COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
553 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
554 ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
555 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก (อีแต๋น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2563
556 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 เมษายน 2563
557 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุข ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
558 ซื้อโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
559 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
560 จ้างป้าย (ข้อปฏิบัติและข้อห้าม สำหรับการใช้สวนสาธารณะเทศบาลตำบลน้ำจืด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
561 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 1731 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
562 จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ (สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
563 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 มีนาคม 2563
564 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
565 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 มีนาคม 2563
566 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 มีนาคม 2563
567 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
568 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 มีนาคม 2563
569 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 มีนาคม 2563
570 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หนังสือพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
571 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
572 จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
573 ซื้อวัสดุการเกษตร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
574 ซื้อโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา COVID-19 (วัสดุอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
575 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 มีนาคม 2563
576 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 มีนาคม 2563
577 จ้างทำอาหารสำหรับโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรค Covid-19 และ ครู ก ในการจัดทำหน้ากากอนามัยผ้าใช้เอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
578 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 มีนาคม 2563
579 จ้างจ้างเหมาทำอาหาร สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
580 ซื้อวัคซีนและอุปกรณ์โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนแก่สุนัขและแมว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
581 ซื้ออบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรค Covid-19 และ ครู ก ในการจัดทำหน้ากากอนามัยผ้าใช้เอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
582 ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรค Covid-19 และ ครู ก ในการจัดทำหน้ากากอนามัยผ้าใช้เอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
583 จ้างจัดทำป้ายโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรค Covid-19 และ ครู ก ในการจัดทำหน้ากากอนามัยผ้าใช้เอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
584 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 มีนาคม 2563
585 จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
586 จ้างทาสีจราจรบริเวณถนนสถาพร หมู่ที่ 3,4 ตำบลน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
587 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
588 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 มีนาคม 2563
589 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 มีนาคม 2563
590 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 มีนาคม 2563
591 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 มีนาคม 2563
592 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 มีนาคม 2563
593 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน คือ หมายเลขทะเบียน 1 กข 2002 และ 1 กข 8846 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
594 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ  5 มีนาคม 2563
595 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ห้องนายกฯ (สำนักปลัด)  4 มีนาคม 2563
596 จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์รับสมัตรนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
597 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ 10 ล้อ เลขทะเบียน บก 7410 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
598 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2563
599 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
600 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
601 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
602 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
603 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
604 จ้างโครงการแข่งขันกีฬาภายใน (กีฬาสี) ประจำปีการศึกษา 2562 (ป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
605 ซื้อโครงการแข่งขันกีฬาภายใน (กีฬาสี) ประจำปีการศึกษา 2563 (ค่าเบ็ดเตล็ด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
606 ซื้อโครงการแข่งขันกีฬาภายใน (กีฬาสี) ประจำปีการศึกษา 2562 (เหรียญรางวัล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
607 จ้างโครงการฝึกอบรมอาชีพและเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ (อาหาร , อาหารว่างและเครื่องดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
608 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 1731 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
609 จ้างซ่อมรถบรรทุก (อีแต๋น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
610 ซื้อโครงการฝึกอบรมอาชีพและเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ (วัสดุอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
611 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
612 จ้างโครงการฝึกอบรมอาชีพและเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ (ป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
613 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
614 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
615 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
616 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
617 จ้างป้ายไวนิล (โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
618 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หนังสือพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2563
619 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กค 2903 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
620 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กค 2903 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
621 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กค 2903 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
622 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กค 2903 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
623 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
624 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-5773 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
625 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน คือ หมายเลขทะเบียน 1 กข 2002 และ 1 กข 8846 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
626 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
627 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
628 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
629 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
630 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒ ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
631 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
632 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองสาธารณสุข ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
633 ซื้อโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (วัสดุสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
634 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จ) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2563
635 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จ) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2563
636 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 5342 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2563
637 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
638 จ้างซ่อมปั๊มน้ำที่สูบน้ำจากสระเก็บน้ำดิบเพื่อเข้าระบบผลิตน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
639 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
640 จ้างซ่อมปั๊มน้ำประปา สำหรับล้างหน้าทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
641 ซื้อโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 (ค่าอาหาร , อาหารว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
642 จ้างโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 (เวทีพร้อมอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
643 จ้างโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 (ป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
644 ซื้อโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
645 ซื้อโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 (ค่าเบ็ดเตล็ด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
646 ซื้อโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 (ของรางวัล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
647 จ้างซ่อมมอเตอร์หอถังสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
648 จ้างซ่อมรถกระเช้า ทะเบียน 80-3880 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
649 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หนังสือพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
650 จ้างโครงการตั้งจุดสกัดร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรกระบุรี และหน่วยงานราชการ (ป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธันวาคม 2562
651 จ้างโครงการตั้งจุดสกัดร่วมกับสถานีตำรวจภูธรกระบุรี และหน่วยงานราชการ (เสาไฟส่องสว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธันวาคม 2562
652 ซื้อโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562 (อาหารกลางวัน , อาหารว่างและเครื่องดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2562
653 ซื้อโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562 (วัสดุเครื่องดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2562
654 ซื้อโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562 (วัสดุอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2562
655 จ้างโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาภัย ประจำปี 2562 (ป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2562
656 ซื้อโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2562
657 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ทะเบียนครุภัณฑ์ 416 57 0047 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2562
658 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80 - 5773 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2562
659 ซื้อโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2562
660 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-4592 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2562
661 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2562
662 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรางยู สายกิจบำรุง หมู่ที่ 2,3 พร้อมวางท่อจ่ายน้ำประปา  13 ธันวาคม 2562
663 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายแยกวิจิตรผดุง หมู่ที่ 4  13 ธันวาคม 2562
664 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายแยกวิจิตรผดุง หมู่ที่ 4  13 ธันวาคม 2562
665 จ้างซ่อมเลื่อยโซ่ยนต์ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๖๘ ๕๒ ๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2562
666 ออกแบบโครงการก่อสร้างหอนาฬิกา โครงสร้าง ค.ส.ล.  13 ธันวาคม 2562
667 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ธันวาคม 2562
668 จ้างก่อสร้างป้ายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ธันวาคม 2562
669 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หนังสือพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2562
670 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ทะเบียนครุภัณฑ์ 416 51 0018 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2562
671 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2562
672 ซื้อโครงการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันเรือพาย/เรือยาว ประจำปี 2562 (เสื้อนักกีฬา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2562
673 จ้างโครงการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันเรือยาว/เรือพาย ประจำปี 2562 (ค่าอาหารและเครื่องดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2562
674 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ทะเบียนครุภัณฑ์ 416 58 0066 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤศจิกายน 2562
675 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2562
676 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2562
677 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2562
678 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤศจิกายน 2562
679 ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ (นายประสาท บุญโย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤศจิกายน 2562
680 ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ (นางสาวกชกร ธนบัตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤศจิกายน 2562
681 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 6882 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2562
682 จ้างป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤศจิกายน 2562
683 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2562
684 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น HL-3170 CDW ทะเบียนครุภัณฑ์ 416 60 0082 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2562
685 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ทะเบียนครุภัณฑ์ 420 60 0019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2562
686 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ทะเบียนครุภัณฑ์ 416 51 0022 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2562
687 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2562
688 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2562
689 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หนังสือพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2562
690 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุข ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2562
691 จ้างทำ Website เทศบาลตำบลน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2562
692 ซื้ออาหารผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำจืด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2562
693 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนกระบุรี ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2562
694 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2562
695 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒  30 ตุลาคม 2562
696 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนกระบุรี ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒  30 ตุลาคม 2562
697 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2562
698 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2562
699 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2562
700 จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2562
701 จ้างจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2562
702 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ทะเบียนครุภัณฑ์ 417 51 0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2562
703 จ้างพวงมาลา (เนื่องในโอกาสวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2562
704 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2562
705 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ตุลาคม 2562
706 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ตุลาคม 2562
707 ซื้อโครงการจัดการแข่งขันฟุตซอลต้านยาเสพติด ปีที่ 16 เทศบาลตำบลน้ำจืดแชมเปี้ยนคัพ 2019 (ลูกฟุตซอล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2562
708 จ้างโครงการจัดการแข่งขันฟุตซอลต้านยาเสพติด ปีที่ 16 เทศบาลตำบลน้ำจืดคัพแชมเปี้ยนคัพ 2019 (ค่าสนามฟุตซอล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2562
709 จ้างโครงการจัดการแข่งขันฟุตซอลต้านยาเสพติด ปีที่ ๑๖เทศบาลตำบลน้ำจืดแชมเปี้ยนคัพ ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2562
710 ซื้อโครงการจัดการแข่งขันฟุตซอลต้านยาเสพติด ปีที่ 16 เทศบาลตำบลน้ำจืดแชมเปี้ยนคัพ 2019 (ค่าถ้วยรางวัล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2562
711 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-4592 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2562
712 เช่าโครงการวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช (เครื่องเสียง , ไฟแสงสี , พร้อมเวที) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 ตุลาคม 2562
713 จ้างโครงการวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (พวงมาลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 ตุลาคม 2562
714 ซื้อโครงการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันงานประเพณีเสด็จพระแข่งเรือ อำเภอกระบุรี ประจำปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (เสื้อนักกีฬา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2562
715 จ้างโครงการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันงานประเพณีเสด็จพระแข่งเรือ อำเภอกระบุรี ประจำปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2562
716 ก่อสร้างหอนาฬิกาโครงสร้าง คสล.  2 ตุลาคม 2562
717 จ้างโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (ป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
718 ซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (อาหารว่างและเครื่องดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
719 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
720 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2562
721 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2562
722 ซื้อทรายหยาบ (เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2562
723 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ กำหนดการยื่นแบบ และชำระภาษีประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2562
724 ซื้อน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2562
725 ซื้ออาหาร (ข้าวกล่อง) ช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2562
726 ซื้ออาหาร (ข้าวกล่อง) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2562
727 ซื้ออาหาร (ข้าวกล่อง) ช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2562
728 ซื้ออาหาร (ข้าวกล่อง) ช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2562
729 ซื้ออาหาร (ข้าวกล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2562
730 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำสายระนังนิติการ ฝั่งซ้าย ถนนสุดสาครจากแยกวิจิตรผดุง - แยกระนังนิติการและถนนเชื่อมวิจิตรผดุงระนังนิติการพร้อมท่อจ่ายน้ำประปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 กันยายน 2562
731 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
732 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
733 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
734 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
735 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 1731 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
736 จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ (อีแต๋น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
737 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-5773 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
738 จ้างโครงการขอรับเงินสนับสนุน จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เสริมคน สร้างงานศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลน้ำจืด (ค่าอาหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
739 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
740 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
741 ซื้อโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2562
742 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 5342 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
743 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-5773 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
744 ซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
745 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
746 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 5342 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
747 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
748 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ทะเบียนครุภัณฑ์ 416 58 0066 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
749 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
750 ซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง แบบด้ามปืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
751 ซื้อชุดดับเพลิงในอาคารมาตรฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
752 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2562
753 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 5342 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2562
754 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กันยายน 2562
755 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กันยายน 2562
756 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กันยายน 2562
757 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2562
758 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หนังสือพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2562
759 ซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ชนิดหาบหาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2562
760 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ทะเบียนครุภัณฑ์ 416 58 0058 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2562
761 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2562
762 จ้างติดอุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2562
763 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2562
764 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกหกล้อ (อีแต๋น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2562
765 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2562
766 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80 - 5773 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2562
767 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน น - 5605 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2562
768 ซื้ออาหารผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำจืด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2562
769 จ้างติดอุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสง (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2562
770 จ้างโครงการฝึกอบรมทบทวนและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลน้ำจืด ประจำปี 2562 (ป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2562
771 จ้างติดอุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2562
772 จ้างโครงการฝึกอบรมทบทวนและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลน้ำจืด ประจำปี 2562 (อาหารกลางวัน , อาหารว่างและเครื่องดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2562
773 จ้างโครงการฝึกอบรมทบทวนและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลน้ำจืด ประจำปี 2562 (ค่าจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2562
774 จ้างโครงการฝึกอบรมทบทวนและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลน้ำจืด ประจำปี 2562 (ค่าจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2562
775 จ้างโครงการฝึกอบรมทบทวนและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลน้ำจืด ประจำปี 2562 (ค่าจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2562
776 จ้างโครงการฝึกอบรมทบทวนและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลน้ำจืด ประจำปี 2562 (ค่าจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2562
777 จ้างโครงการฝึกอบรมทบทวนและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลน้ำจืด ประจำปี 2562 (ค่าจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2562
778 จ้างโครงการฝึกอบรมทบทวนและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลน้ำจืด ประจำปี 2562 (ค่าบรรจุเคมีดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
779 ซื้อโครงการฝึกอบรมทบทวนและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลน้ำจืด ประจำปี 2562 (ค่าของสมนาคุณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
780 ซื้อโครงการฝึกอบรมทบทวนและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลน้ำจืด ประจำปี 2562 (ค่าวัสดุและอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
781 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2562
782 ซื้อโครงการขอรับเงินสนับสนุน จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เสริมคน สร้างงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลน้ำจืด (ค่าวัสดุอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2562
783 จ้างโครงการขอรับเงินสนับสนุน จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เสริมคน สร้างงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลน้ำจืด (ป้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2562
784 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำจืด ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2562
785 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2562
786 จ้างโครงการขอรับเงินสนับสนุน จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เสริมคน สร้างงานศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลน้ำจืด (อาหารกลางวัน , อาหารว่างและเครื่องดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2562
787 ซื้อค่าอาหาร ผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำจืด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2562
788 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำสายระนังนิติการ ฝั่งซ้าย ถนนสุดสาครจากแยกวิจิตรผดุง - แยกระนังนิติการและถนนเชื่อมวิจิตรผดุงระนังนิติการพร้อมท่อจ่ายน้ำประปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 สิงหาคม 2562
789 จ้างเหมาขุดตักขยะและปรับปรุงพื้นที่รองรับขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2562
790 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ทะเบียนครุภัณฑ์ 416 52 0029 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2562
791 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ทะเบียนครุภัณฑ์ 416 54 0036 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2562
792 จ้างขุกลอกท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.60 ม. และบ่อพัก ถนนสุดสาคร ระยะทาง 390 ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2562
793 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ทะเบียนครุภัณฑ์ 416 59 0069 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2562
794 จ้างโครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง (ไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2562
795 จ้างโครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง (เวที พร้อมเครื่องเสียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2562
796 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2562
797 ซื้อวัสดุการเกษตร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2562
798 ซื้อโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (วัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2562
799 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนกระบุรี ภาคเรียนที่ 1/2562  5 สิงหาคม 2562
800 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคเรียนที่ 1/2562  5 สิงหาคม 2562
801 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หนังสือพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
802 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-4592 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2562
803 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ Brother ทะเบียนครุภัณฑ์ 416 59 0073 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2562
804 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2562
805 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2562
806 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2562
807 จ้างโครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยใจ (ป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2562
808 จ้างป้ายไวนิล (โครงการส่งเสริมคุณธรรมและการปฎิบัติราชการเข้าวัดปฏิบัติธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2562
809 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำสายระนังนิติการ ฝั่งซ้าย ถนนสุดสาครจากแยกวิจิตรผดุง - แยกระนังนิติการและถนนเชื่อมวิจิตรผดุงระนังนิติการพร้อมท่อจ่ายน้ำประปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 กรกฎาคม 2562
810 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2562
811 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2562
812 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำสายระนังนิติการ ฝั่งซ้าย ถนนสุดสาครจากแยกวิจิตรผดุง - แยกระนังนิติการและถนนเชื่อมวิจิตรผดุงระนังนิติการพร้อมท่อจ่ายน้ำประปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 กรกฎาคม 2562
813 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2562
814 จ้างอาหาร , อาหารว่างและเครื่องดื่ม (โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการปฏิบัติราชการเข้าวัดปฏิบัติธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2562
815 จ้างไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2562
816 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2562
817 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน น-๕๖๐๕ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2562
818 จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
819 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 1731 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
820 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ทะเบียนครุภัณฑ์ 462 56 0014 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2562
821 จ้างซ่อมแซมสายอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2562
822 ซื้อโครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 (อาหารว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2562
823 จ้างซ่อมแซมสายอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2562
824 จ้างโครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 (ป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2562
825 ซื้อโครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 (ค่าดอกไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2562
826 ซื้อโครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 (ค่าเบ็ดเตล็ด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2562
827 ซื้อโครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 (ค่าเบ็ดเตล็ด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2562
828 ซื้อโครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 (ค่าเบ็ดเตล็ด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2562
829 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2562
830 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2562
831 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2562
832 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2562
833 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2562
834 ซื้อยางชะลอความเร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2562
835 ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-5773 รน. (ปะยาง)  4 กรกฎาคม 2562
836 จ้างซ่อมแซมห้องน้ำตลาดนัดเทศบาลตำบลน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2562
837 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุข ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2562
838 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2562
839 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2562
840 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2562
841 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2562
842 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2562
843 จ้างซ่อมแซมสายอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2562
844 จ้างซ่อมแซมประตูห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2562
845 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 5342 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2562
846 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุข ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2562
847 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2562
848 จ้างโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการและผู้ดูแลคนพิการตำบลน้ำจืด (ค่าอาหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2562
849 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2562
850 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2562
851 จ้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ประจำปี ๒๕๖๒ (ค่าอาหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2562
852 ซื้อโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ประจำปี ๒๕๖๒ (ค่าวัสดุอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2562
853 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2562
854 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2562
855 จ้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ประจำปี ๒๕๖๒ (ป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2562
856 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2562
857 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2562
858 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2562
859 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2562
860 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 6882 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2562
861 ซื้อโครงการจัดทำทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561 - 2565 (อาหารว่างและเครื่องดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  มิถุนายน  2562
862 จ้างโครงการจัดทำทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561 - 2565 (ป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2562
863 ซื้อโครงการจัดทำทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561 - 2565 (วัสดุอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2562
864 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2562
865 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2562
866 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2562
867 ซื้อซ่อมระบบไฟแสงสว่างอาคารเฉลิมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2562
868 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2562
869 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2562
870 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ทะเบียนครุภัณฑ์ 416 51 0022 , 416 60 0081 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2562
871 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
872 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนกระบุรี ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
873 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
874 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 5342 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2562
875 ซื้อวัสดุการเกษตร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2562
876 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2562
877 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ทะเบียนครุภัณฑ์ 417 58 0004 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2562
878 ซื้อซ่อมเปลี่ยนสวิทช์พัดลมเพดาน (ห้องปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2562
879 จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2562
880 ซื้อน้ำดื่ม (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2562
881 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๐ ๐๐๘๐ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2562
882 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2562
883 ซื้อเปลี่ยนยางรถกระเช้า ทะเบียน 80 - 3880 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2562
884 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2562
885 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2562
886 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2562
887 จ้างติดตั้งเสาไฟส่องสว่างสองข้างถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2562
888 จ้างโครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ (ค่าอาหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2562
889 จ้างโครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ (ค่าป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2562
890 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2562
891 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2562
892 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2562
893 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2562
894 ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 มีนาคม 2562
895 แบตเตอรี่ (รถกระเช้า ทะเบียน ๘๐ - ๓๘๘๐ รน.)  28 มีนาคม 2562
896 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2562
897 จ้างโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน ต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลน้ำจืดคัพ ปีที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๒ (ค่าสนาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2562
898 ซื้อโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน ต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลน้ำจืดคัพ ปีที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๒ (ลูกฟุตบอล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2562
899 ซื้อโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน ต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลน้ำจืดคัพ ปีที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2562
900 จ้างโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน ต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลน้ำจืดคัพ ปีที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๒ (ค่าป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2562
901 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข ๕๓๔๒ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2562
902 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2562
903 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2562
904 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-4592 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2562
905 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2562