ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลปากน้ำ
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รวมเป็นระยะเวลา ๒๘ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มกราคม 2564
2 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กข ๔๕๙๓ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564
3 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มกราคม 2564
4 จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ รวมเป็นระยะเวลา ๒๖ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2564
5 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มกราคม 2564
6 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บจ ๗๔๔๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธันวาคม 2563
7 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2563
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2563
9 ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนบ้านปากน้ำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ (เด็กเพิ่มเติม) และช่วงปิดภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2563
10 จ้างจดโดเมนเนมและเช่าพื้นที่เว็บไซต์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ธันวาคม 2563
11 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บง ๙๒๐๑ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธันวาคม 2563
12 จ้างทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ฯ (ซุ้มประตูใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2563
13 จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๖๐-๐๐๐๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2563
14 ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนบ้านปากน้ำ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2563
15 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2563
16 ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ รวมเป็นระยะเวลา ๑๒๐ วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 พฤศจิกายน 2563
17 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ Network) แบบที่ ๑ (งานทะเบียนราษฎร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2563
18 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤศจิกายน 2563
19 จ้างเหมาประจำรถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ ราย (นายณัฐวุธ ว่าวทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤศจิกายน 2563
20 จ้างเหมากวาดขยะ จำนวน ๑ ราย (นายอิทธิพร ขจรแสงเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤศจิกายน 2563
21 จ้างเหมาประจำรถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ ราย (นายสุพร อินทบุตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤศจิกายน 2563
22 จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี จำนวน ๑ ราย (นายจิราพงษ์ มณีราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤศจิกายน 2563
23 จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี จำนวน ๑ ราย (นายธวัชชัย ขจรแสงเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤศจิกายน 2563
24 จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี จำนวน ๑ ราย (นายธวัฒชัย บัวสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤศจิกายน 2563
25 ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ รวมเป็นระยะเวลา ๑๒๐ วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 พฤศจิกายน 2563
26 ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ รวมเป็นระยะเวลา ๑๒๐ วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 พฤศจิกายน 2563
27 กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ รวมเป็นระยะเวลา ๑๒๐ วัน 11 พฤศจิกายน 2563
28 จ้างชั่งน้ำหนักขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2563
29 จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ รวมเป็นระยะเวลา ๖๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2563
30 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (จัดหาเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๑ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2563
31 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๔๗๖ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ตุลาคม 2563
32 ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ตุลาคม 2563
33 จ้างเหมาประจำรถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ ราย (นายสุพร อินทบุตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
34 จ้างเหมากวาดขยะ จำนวน ๑ ราย (นายอิทธิพร ขจรแสงเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
35 จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี จำนวน ๑ ราย (นายจิราพงษ์ มณีราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
36 จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี จำนวน ๑ ราย (นายธวัชชัย ขจรแสงเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
37 จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี จำนวน ๑ ราย (นายธวัฒชัย บัวสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
38 จ้างเหมาประจำรถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ ราย (นายณัฐวุธ ว่าวทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
39 จ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
40 จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ รวมเป็นระยะเวลา ๓๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2563
41 จ้างครุภัณฑ์อื่น (จัดหารถเข็นอเนกประสงค์ บรรทุกอุปกรณ์ดับเพลิง) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
42 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (จัดหาเครื่องเสียงเคลื่อนที่) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563
43 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (จัดหาโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563
44 ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563
45 ซื้อครุภัณฑ์อื่น (จัดหาเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหามและลากเข็น จำนวน ๑ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
46 ซื้อครุภัณฑ์อื่น (จัดหาชุดโคมไฟวับวาบทรงแค๊ปซูลและชุดกล่องไซเรนรถดับเพลิง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
47 ซื้อครุภัณฑ์อื่น (จัดหาหัวฉีดแบบมีด้ามจับปรับได้ ๓ ระดับ จำนวน ๑ อัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
48 จ้างซ่อมแซมเครื่องหาบหามดับเพลิง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
49 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
50 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (จัดหาตู้เย็น) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
51 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
52 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
53 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
54 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โพเดียม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
55 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
56 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สายส่งน้ำดับเพลิงและน้ำยาโฟม จำนวน ๒ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
57 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
58 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (จัดหาตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๒ บาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
59 ซื้อครุภัณฑ์อื่น (จัดหาข้อต่อสวมเร็วแยก ๓ ทาง จำนวน ๑ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2563
60 จ้างซ่อมแซมรางระบายน้ำฝน อาคารท่าเทียบเรือระนอง - เกาะสอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2563
61 ซื้อครุภัณฑ์อื่น (จัดหาชุดดับเพลิง จำนวน ๑ ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2563
62 จ้างทำป้ายไวนิล เรายังไม่ปลอดภัย ตราบใดที่ยังไม่มี วัคซีนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
63 จ้างอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ในโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลปากน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
64 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
65 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
66 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซฮร์หรือชนิด LED ขาวดำ Network) แบบที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
67 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๓๓๒ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2563
68 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงโป๊ะท่าเทียบเรือเทศบาลตำบลปากน้ำระนอง - เกาะสอง (จัดทำทดแทนของเดิม) พร้อมสะพานปรับระดับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 สิงหาคม 2563
69 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (จัดหาตู้เย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม 2563
70 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2563
71 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน) จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563
72 วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ 20 สิงหาคม 2563
73 ซื้อวัสดุจัดอบรมโครงการปักผ้าปาเต๊ะด้วยลูกปัดหลากสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 สิงหาคม 2563
74 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2563
75 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
76 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
77 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2563
78 จ้างตกแต่งสถานที่ (โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2563
79 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2563
80 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2563
81 จ้างอัดเติมถังดับเพลิง (โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2563
82 จ้างก่อสร้างปรับปรุงเกาะกลางถนนบริเวณรอยต่อถนนเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษากับถนนภายในเขตท่าเทียบเรือประมงระนอง (บริเวณเกาะกลางป้อมเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางเดิม หมู่ที่ ๑ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2563
83 จ้างก่อสร้างรั้วลานอเนกประสงค์ข้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 สิงหาคม 2563
84 ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนบ้านปากน้ำ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (เด็กเพิ่มเติม) และช่วงปิดภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2563
85 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2563
86 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๔๗๖ ระนอง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2563
87 จ้างอัดเติมเคมีดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2563
88 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (ตู้เชื่อมแบบไฟฟ้า แบบพกพา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563
89 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (ปั๊มน้ำแช่ดูดโคลน ไดโว่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563
90 จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563
91 จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นสารเคมี (ULV) หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๒๕-๔๙-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
92 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๔๗๖ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2563
93 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
94 จ้างชั่งน้ำหนักขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
95 ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนบ้านปากน้ำ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23  มิถุนายน  2563
96 จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ รวมเป็นระยะเวลา ๙๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
97 จ้างปรับปรุงโป๊ะท่าเทียบเรือเทศบาลตำบลปากน้ำระนอง - เกาะสอง (จัดทำทดแทนของเดิม) พร้อมสะพานปรับระดับ 19  มิถุนายน  2563
98 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ติดตั้งระบบเสียงตามสายฝั่งสะพานปลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2563
99 จ้างก่อสร้างป้ายรวมแหล่งท่องเที่ยวแบบยื่น (Overhang Sign) ชนิดฐานเข็ม บริเวณถนนสายเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา หมู่ที่ ๑ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2563
100 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV) จำนวน ๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2563
101 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2563
102 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ถังน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2563
103 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ถังน้ำสแตนเลส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2563
104 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (DOVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2563
105 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2563
106 ประกวดราคาจ้างจ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ รวมเป็นระยะเวลา ๙๒ วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 พฤษภาคม 2563
107 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2563
108 จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์การบำบัดน้ำเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2563
109 ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนบ้านปากน้ำ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
110 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2563
111 จ้างซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2563
112 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
113 ประกวดราคาจ้างจ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ รวมเป็นระยะเวลา ๙๒ วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 พฤษภาคม 2563
114 ประกวดราคาจ้างจ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ รวมเป็นระยะเวลา ๙๒ วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 พฤษภาคม 2563
115 จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ รวมเป็นระยะเวลา ๙๒ วัน 8 พฤษภาคม 2563
116 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2563
117 ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2563
118 ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2563
119 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๓๓๒ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
120 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บจ ๗๔๔๘ ระนอง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
121 จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
122 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บจ ๗๔๔๘ ระนอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
123 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บจ ๗๔๔๘ ระนอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
124 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บจ ๗๔๔๘ ระนอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
125 ซื้อเวชภัณฑ์เพื่อการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
126 ซื้อชุดอุปกรณ์ DLTV พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
127 ซื้อเวชภัณฑ์เพื่อการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
128 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
129 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำหน้ากากอนามัย จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
130 วัสดุอุปกรณ์ทำหน้ากากอนามัย 19 มีนาคม 2563
131 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉฉ ๕๑๕ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
132 จ้างก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๒ (เกาะคณฑี) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
133 จ้างซ่อมแซมบันได คสล. ศาลาท่าขึ้นลงเรือจ้างยายอู, ศาลาท่าขึ้นลงเรือจ้างเงินผัน และศาลาท่าขึ้นลงเรือจ้างคอซู้เจียง หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒ (เกาะคณฑี) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
134 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
135 จ้างซ่อมแซมรถประจำตำแหน่ง หมายเลขทะเบียน กข ๗๗๙๗ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
136 จ้างชั่งน้ำหนักขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
137 จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ รวมเป็นระยะเวลา ๑๒๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
138 ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๑๐๐๔ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
139 จ้างซ่อมแซมรถประจำตำแหน่ง หมายเลขทะเบียน กข ๗๗๙๗ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563
140 ประกวดราคาจ้างจ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ รวมเป็นระยะเวลา ๑๒๒ วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 กุมภาพันธ์ 2563
141 จ้างจัดดอกไม้สดพร้อมตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2563
142 ประกวดราคาจ้างจ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ รวมเป็นระยะเวลา ๑๒๒ วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 มกราคม 2563
143 ประกวดราคาจ้างจ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ รวมเป็นระยะเวลา ๑๒๒ วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 มกราคม 2563
144 จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ รวมเป็นระยะเวลา ๑๒๒ วัน 20 มกราคม 2563
145 จ้างกิจกรรม ระนองร่วมมือ ร่วมใจ สู้ภัยขยะทะเล เพื่อทะเล อาเซียนสะอาดและสมบูรณ์ เทศบาลตำบลปากน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2563
146 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บจ ๗๔๔๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2563
147 ซื้อวัสดุกีฬา โครงการศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลปากน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2563
148 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2563
149 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (รองเท้าบู๊ท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2563
150 ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
151 ซื้อหนังสือพิมพ์ (สำนักปลัด) เทศบาลตำบลปากน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
152 ซื้อน้ำจืด จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
153 จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ รวมเป็นระยะเวลา ๕๙ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มกราคม 2563
154 จ้างชั่งน้ำหนักขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มกราคม 2563
155 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๓๓๒ ระนอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
156 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
157 จ้างจดโดเมนเนมและเช่าพื้นที่เว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
158 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
159 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
160 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กข ๔๕๙๓ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
161 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
162 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
163 ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนบ้านปากน้ำ เด็กเพิ่มเติม ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
164 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
165 ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนบ้านปากน้ำ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
166 จ้างชั่งน้ำหนักขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๘๑ เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
167 ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนบ้านปากน้ำ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
168 ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนบ้านปากน้ำ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
169 จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ รวมเป็นระยะเวลา ๖๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
170 ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ รวมเป็นระยะเวลา ๑๘๒ วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ตุลาคม 2562
171 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ตุลาคม 2562
172 ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ รวมเป็นระยะเวลา ๑๘๒ วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ตุลาคม 2562
173 ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ รวมเป็นระยะเวลา ๑๘๒ วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ตุลาคม 2562
174 กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ รวมเป็นระยะเวลา ๑๘๒ วัน 3 ตุลาคม 2562
175 จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ รวมเป็นระยะเวลา ๓๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2562
176 ซื้ออัดเติมเคมีดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งและถังเคมีดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
177 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
178 ซื้อยางชะลอความเร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
179 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๒๙๘๙ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
180 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
181 จ้างจัดหารถเข็นขยะ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
182 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
183 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
184 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
185 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2562
186 ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
187 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
188 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๓๓๒ ระนอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
189 จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
190 จ้างซ่อมแซมเรือดับเพลิงอเนกประสงค์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
191 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
192 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
193 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องตบดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
194 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
195 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
196 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
197 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
198 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๘ รายการ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
199 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
200 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) จำนวน ๑ รายการ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๒๙๘๙ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
201 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างซ่อมแซมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฯ จำนวน ๒ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 สิงหาคม 2562
202 ประกวดราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนตู้รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๓๔๗๖ ระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 สิงหาคม 2562
203 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
204 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๑๐๐๔ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
205 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562
206 ประกวดราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนตู้รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๓๔๗๖ ระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 กรกฎาคม 2562
207 ประกวดราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนตู้รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๓๔๗๖ ระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 กรกฎาคม 2562
208 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
209 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บง ๙๒๐๑ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
210 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างซ่อมแซมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฯ จำนวน ๒ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 กรกฎาคม 2562
211 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างซ่อมแซมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฯ จำนวน ๒ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 กรกฎาคม 2562
212 ซ่อมเปลี่ยนตู้รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๓๔๗๖ ระนอง 8 กรกฎาคม 2562
213 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
214 จ้างซ่อมแซมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฯ จำนวน ๒ โครงการ 4 กรกฎาคม 2562
215 จ้างซ่อมแซมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางปิดตอนบนรางวี บริเวณภายในเขตท่าเทียบเรือประมงระนอง (ด้านข้างถนนสายองค์การ ๓ ด้าน อาคารพาณิชย์) หมู่ที่ ๑ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 4 กรกฎาคม 2562
216 จ้างซ่อมแซมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางปิดตอนบนทางเดินเท้า บริเวณภายในเขตท่าเทียบเรือประมงระนอง (ด้านข้างถนนสายสะพานปลา) หมู่ที่ ๑ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 4 กรกฎาคม 2562
217 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (พร้อมติดตั้งเสาอากาศวิทยุสื่อสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2562
218 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2562
219 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (พร้อมติดตั้งเสาอากาศวิทยุสื่อสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
220 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (พร้อมติดตั้งเสาอากาศวิทยุสื่อสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
221 จ้างชั่งน้ำหนักขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑๒๒ เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
222 จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ รวมเป็นระยะเวลา ๙๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
223 ซื้อวัสดุอื่น (ห่วงชูชีพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
224 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
225 ซื้อยางชะลอความเร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
226 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14  มิถุนายน  2562
227 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บง ๒๐๕๖ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14  มิถุนายน  2562
228 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
229 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
230 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
231 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
232 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
233 ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ รวมเป็นระยะเวลา ๙๒ วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6  มิถุนายน  2562
234 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๔๗๖ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2562
235 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2562
236 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2562
237 ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนบ้านปากน้ำ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
238 ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนบ้านปากน้ำ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
239 ซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกาย) จำนวน ๔ รายการ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
240 ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนบ้านปากน้ำ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
241 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2562
242 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2562
243 จ้างอัดเคมีแห้ง (โครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤษภาคม 2562
244 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤษภาคม 2562
245 ซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง (หัวฉีดโฟมอลูมิเนียม) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤษภาคม 2562
246 ซื้อครุภัณฑ์อื่น (แบริเออร์) จำนวน ๒๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤษภาคม 2562
247 ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ รวมเป็นระยะเวลา ๙๒ วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 พฤษภาคม 2562
248 ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ รวมเป็นระยะเวลา ๙๒ วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 พฤษภาคม 2562
249 กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ รวมเป็นระยะเวลา ๙๒ วัน 13 พฤษภาคม 2562
250 กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ รวมเป็นระยะเวลา ๙๒ วัน 13 พฤษภาคม 2562
251 จ้างทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ ฯ (ซุ้มประตูใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
252 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
253 จ้างซ่อมแซมเรือดับเพลิงอเนกประสงค์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2562
254 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2562
255 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2562
256 จ้างครุภัณฑ์สำนักงาน (ป้ายประชาสัมพันธ์โครงอลูมิเนียมขาตั้งสามเหลี่ยม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2562
257 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2562
258 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
259 ซื้อยางรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๔๗๖ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2562
260 จ้างซ่อมแซมบานประตูม้วน อาคารสำนักงานศูนย์ อปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2562
261 จ้างซ่อมแซมบานประตูม้วน อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2562
262 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (บันไดอลูมิเนียม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2562
263 ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
264 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
265 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
266 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562