ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลปากน้ำ
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อเวชภัณฑ์เพื่อการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
2 ซื้อชุดอุปกรณ์ DLTV พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
3 ซื้อเวชภัณฑ์เพื่อการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
4 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
5 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำหน้ากากอนามัย จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
6 วัสดุอุปกรณ์ทำหน้ากากอนามัย 19 มีนาคม 2563
7 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉฉ ๕๑๕ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
8 จ้างก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๒ (เกาะคณฑี) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
9 จ้างซ่อมแซมบันได คสล. ศาลาท่าขึ้นลงเรือจ้างยายอู, ศาลาท่าขึ้นลงเรือจ้างเงินผัน และศาลาท่าขึ้นลงเรือจ้างคอซู้เจียง หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒ (เกาะคณฑี) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
10 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
11 จ้างซ่อมแซมรถประจำตำแหน่ง หมายเลขทะเบียน กข ๗๗๙๗ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
12 จ้างชั่งน้ำหนักขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
13 จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ รวมเป็นระยะเวลา ๑๒๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
14 ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๑๐๐๔ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
15 จ้างซ่อมแซมรถประจำตำแหน่ง หมายเลขทะเบียน กข ๗๗๙๗ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563
16 ประกวดราคาจ้างจ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ รวมเป็นระยะเวลา ๑๒๒ วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 กุมภาพันธ์ 2563
17 จ้างจัดดอกไม้สดพร้อมตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2563
18 ประกวดราคาจ้างจ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ รวมเป็นระยะเวลา ๑๒๒ วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 มกราคม 2563
19 ประกวดราคาจ้างจ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ รวมเป็นระยะเวลา ๑๒๒ วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 มกราคม 2563
20 จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ รวมเป็นระยะเวลา ๑๒๒ วัน 20 มกราคม 2563
21 จ้างกิจกรรม ระนองร่วมมือ ร่วมใจ สู้ภัยขยะทะเล เพื่อทะเล อาเซียนสะอาดและสมบูรณ์ เทศบาลตำบลปากน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2563
22 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บจ ๗๔๔๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2563
23 ซื้อวัสดุกีฬา โครงการศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลปากน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2563
24 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2563
25 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (รองเท้าบู๊ท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2563
26 ซื้อหนังสือพิมพ์ (สำนักปลัด) เทศบาลตำบลปากน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
27 ซื้อน้ำจืด จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
28 ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
29 จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ รวมเป็นระยะเวลา ๕๙ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มกราคม 2563
30 จ้างชั่งน้ำหนักขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มกราคม 2563
31 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๓๓๒ ระนอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
32 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
33 จ้างจดโดเมนเนมและเช่าพื้นที่เว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
34 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
35 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
36 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กข ๔๕๙๓ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
37 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
38 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
39 ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนบ้านปากน้ำ เด็กเพิ่มเติม ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
40 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
41 ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนบ้านปากน้ำ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
42 จ้างชั่งน้ำหนักขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๘๑ เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
43 ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนบ้านปากน้ำ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
44 ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนบ้านปากน้ำ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
45 จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ รวมเป็นระยะเวลา ๖๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
46 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ตุลาคม 2562
47 ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ รวมเป็นระยะเวลา ๑๘๒ วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ตุลาคม 2562
48 ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ รวมเป็นระยะเวลา ๑๘๒ วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ตุลาคม 2562
49 ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ รวมเป็นระยะเวลา ๑๘๒ วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ตุลาคม 2562
50 กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ รวมเป็นระยะเวลา ๑๘๒ วัน 3 ตุลาคม 2562
51 จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ รวมเป็นระยะเวลา ๓๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2562
52 ซื้ออัดเติมเคมีดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งและถังเคมีดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
53 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
54 ซื้อยางชะลอความเร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
55 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๒๙๘๙ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
56 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
57 จ้างจัดหารถเข็นขยะ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
58 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
59 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
60 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
61 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2562
62 ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
63 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
64 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๓๓๒ ระนอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
65 จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
66 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
67 จ้างซ่อมแซมเรือดับเพลิงอเนกประสงค์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
68 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
69 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องตบดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
70 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
71 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
72 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
73 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
74 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
75 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) จำนวน ๑ รายการ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๒๙๘๙ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
76 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๘ รายการ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
77 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างซ่อมแซมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฯ จำนวน ๒ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 สิงหาคม 2562
78 ประกวดราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนตู้รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๓๔๗๖ ระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 สิงหาคม 2562
79 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
80 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๑๐๐๔ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
81 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562
82 ประกวดราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนตู้รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๓๔๗๖ ระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 กรกฎาคม 2562
83 ประกวดราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนตู้รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๓๔๗๖ ระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 กรกฎาคม 2562
84 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
85 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างซ่อมแซมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฯ จำนวน ๒ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 กรกฎาคม 2562
86 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บง ๙๒๐๑ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
87 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างซ่อมแซมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฯ จำนวน ๒ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 กรกฎาคม 2562
88 ซ่อมเปลี่ยนตู้รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๓๔๗๖ ระนอง 8 กรกฎาคม 2562
89 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
90 จ้างซ่อมแซมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางปิดตอนบนทางเดินเท้า บริเวณภายในเขตท่าเทียบเรือประมงระนอง (ด้านข้างถนนสายสะพานปลา) หมู่ที่ ๑ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 4 กรกฎาคม 2562
91 จ้างซ่อมแซมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางปิดตอนบนรางวี บริเวณภายในเขตท่าเทียบเรือประมงระนอง (ด้านข้างถนนสายองค์การ ๓ ด้าน อาคารพาณิชย์) หมู่ที่ ๑ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 4 กรกฎาคม 2562
92 จ้างซ่อมแซมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฯ จำนวน ๒ โครงการ 4 กรกฎาคม 2562
93 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (พร้อมติดตั้งเสาอากาศวิทยุสื่อสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2562
94 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2562
95 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (พร้อมติดตั้งเสาอากาศวิทยุสื่อสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
96 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (พร้อมติดตั้งเสาอากาศวิทยุสื่อสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
97 จ้างชั่งน้ำหนักขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑๒๒ เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
98 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
99 ซื้อยางชะลอความเร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
100 ซื้อวัสดุอื่น (ห่วงชูชีพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
101 จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ รวมเป็นระยะเวลา ๙๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
102 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บง ๒๐๕๖ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14  มิถุนายน  2562
103 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14  มิถุนายน  2562
104 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
105 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
106 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
107 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
108 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
109 ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ รวมเป็นระยะเวลา ๙๒ วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6  มิถุนายน  2562
110 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๔๗๖ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2562
111 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2562
112 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2562
113 ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนบ้านปากน้ำ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
114 ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนบ้านปากน้ำ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
115 ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนบ้านปากน้ำ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
116 ซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกาย) จำนวน ๔ รายการ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
117 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2562
118 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2562
119 จ้างอัดเคมีแห้ง (โครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤษภาคม 2562
120 ซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง (หัวฉีดโฟมอลูมิเนียม) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤษภาคม 2562
121 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤษภาคม 2562
122 ซื้อครุภัณฑ์อื่น (แบริเออร์) จำนวน ๒๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤษภาคม 2562
123 ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ รวมเป็นระยะเวลา ๙๒ วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 พฤษภาคม 2562
124 ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ รวมเป็นระยะเวลา ๙๒ วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 พฤษภาคม 2562
125 กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ รวมเป็นระยะเวลา ๙๒ วัน 13 พฤษภาคม 2562
126 กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ รวมเป็นระยะเวลา ๙๒ วัน 13 พฤษภาคม 2562
127 จ้างทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ ฯ (ซุ้มประตูใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
128 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
129 จ้างซ่อมแซมเรือดับเพลิงอเนกประสงค์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2562
130 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2562
131 จ้างครุภัณฑ์สำนักงาน (ป้ายประชาสัมพันธ์โครงอลูมิเนียมขาตั้งสามเหลี่ยม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2562
132 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2562
133 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2562
134 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
135 ซื้อยางรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๔๗๖ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2562
136 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (บันไดอลูมิเนียม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2562
137 จ้างซ่อมแซมบานประตูม้วน อาคารสำนักงานศูนย์ อปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2562
138 จ้างซ่อมแซมบานประตูม้วน อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2562
139 ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
140 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
141 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
142 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562