ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลบางสวรรค์
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกถนน 4009 ถึง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพูลศักดิ์ พลพิชัย หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก  28 กันยายน 2564
2 ซื้อเครื่องทำลายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกถนน 4009 ถึง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพูลศักดิ์ พลพิชัย หมู่ที่ 1  8 กันยายน 2564
4 จ้างเหมาบริการขุดลอกรางระบายน้ำรูปตัวยูในเขตเทศบาลตำบลบางสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
5 ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน สื่อวัสดุทางการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสำหรับเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
6 ซื้อวัสดุสำนักงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
7 ซื้อหนังสือเสริมทักษะสำหรับเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
8 จ้างซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
9 จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
10 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง  30  มิถุนายน  2564
11 จ้างตรวจเช็คซ่อมรถบรรทุกน้ำสิบล้อ หมายเลขทะเบียน บท 3711 ส.ฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
12 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
13 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
14 ซื้อทราย/หิน พร้อมเปลี่ยนภายในถังกรองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
15 ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
16 ซื้อผ้าระบายและวัสดุอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องสำหรับใช้ตกแต่งประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
17 ซื้อคลอรีนผง 65% จำนวน 15 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
18 ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้กับงานกิจการประปา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
19 ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาและกระดาษต่อเนื่อง 2 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
20 จ้างซ่อมมอเตอร์ 7.5 HP จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
21 จ้างซ่อมแซมฝาบ่อพักในถนนสายหลังตลาดนายช่าง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2564
22 ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงชนิดผ้าใบพร้อมข้อต่อสวมเร็ว จำนวน 3 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
23 ซื้อสัญญาณไฟฉุกเฉิน(ไฟไซเรนติดหลังคารถ) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
24 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
25 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
26 ซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
27 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
28 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ทะเบียน บร 9844 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
29 ซื้อเก้าอี้พลาสติก มีพนักพิง เกรด A จำนวน 200 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
30 ซื้อชุดเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
31 ซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ 35 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
32 จ้างตรวจเช็คซ่อมรถบรรทุกน้ำหกล้อ หมายเลขทะเบียน ผก 3347 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
33 จ้างซ่อมบำรุงรถตักหน้า-ขุดหลัง (JCB) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
34 ซื้อชุดเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
35 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
36 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับงานสำนักปลัดเทศบาลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
37 จ้างก่อมสร้างถนน คสล.สายบ้านนายลาบ สุวรรณเทียบ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
38 จ้างขยายท่อเมนต์ประปา PB ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 ม.ม. จากอาคารสำนักงานเทศบาลฯ ถึงชุมชนซอยหลังเทศบาลฯ หมู่ที่ 3 ,4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
39 จ้างปรับปรุงท่ทอประปา PB ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 ม.ม. ภายในเขตเทศบาลตำบลบางสวรรค์(สระแก้ว) หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
40 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้าย ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
41 ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
42 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
43 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
44 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
45 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
46 จ้างบุกเบิกถนนหินคลุก สายบ้านนายเนย เพ็ชรคำ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
47 จ้างซ่อมรถเก็บขนขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-2996 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2563
48 รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  20 ตุลาคม 2563
49 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 ตุลาคม 2563
50 ซื้อรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
51 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
52 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 กันยายน 2563
53 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 กันยายน 2563
54 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กันยายน 2563
55 ซื้อสารเร่งตกตะกอน 30% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
56 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
57 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 สิงหาคม 2563
58 ซื้อปั้มสูบสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
59 ซื้อมอเตอร์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
60 ซื้อเพื่อใช้ปฏิบัติงานราชการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
61 ซื้อไฟสปอร์ตไลน์อเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 สิงหาคม 2563
63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 สิงหาคม 2563
64 ซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2563
65 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2563
66 ซื้ออาหารเสริม(นม) นมพาสเจอร์ไรส์ชนิดถุง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
67 ซื้ออาหารเสริม(นม) นมพาสเจอร์ไรส์ชนิดถุง สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
68 ซื้ออาหารเสริม(นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดบางสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
69 ซื้อวัสดุการเกษตร ศพด.เทศบาลตำบลบางสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
70 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
71 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-49-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2563
72 ซื้อวัสดุสำน่ักงาน ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2563
73 จ้างต่อสัญญาเว็ปไซต์เทศบาลตำบลบางสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2563
74 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2563
75 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2563
76 จ้างจัดสวนสถานที่ท่องเที่ยวบางสวรรค์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2563
77 ซื้อมาตรวัดน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
78 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
79 ซื้อเบาะรองอเนกประสงค์สำหรับเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
80 จ้างซ่อมบำรุงรถตักหน้า - ขุดหลัง JCB โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
81 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายแยกถนนสาย 4009 - ถนน คสล.สายบ้านนายพูลศักดิ์ พลพิชัย หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 พฤษภาคม 2563
82 ประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 พฤษภาคม 2563
83 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยเทศบาล 3 หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 พฤษภาคม 2563
84 ซื้อถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบกรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
85 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายแยกถนนสาย 4009 - ถนน คสล.สายบ้านนายพูลศักดิ์ พลพิชัย หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 พฤษภาคม 2563
86 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายแยกถนนสาย 4009 - ถนน คสล.สายบ้านนายพูลศักดิ์ พลพิชัย หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 พฤษภาคม 2563
87 ก่อสร้างถนน คสล.สายแยกถนนสาย 4009 - ถนน คสล.สายบ้านนายพูลศักดิ์ พลพิชัย หมู่ที่ 1  13 พฤษภาคม 2563
88 ก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชาภิเษก  7 พฤษภาคม 2563
89 จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยโรงเรียนอนุบาลเพียรจรัส หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
90 ประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 เมษายน 2563
91 ประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 เมษายน 2563
92 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยเทศบาล 3 หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 เมษายน 2563
93 ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยเทศบาล 3 หมู่ที่ 3  24 เมษายน 2563
94 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยเทศบาล 3 หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 เมษายน 2563
95 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตักหน้า - ขุดหลัง (JCB) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2563
96 จ้างก่อสร้างบุกเบิกถนนหินคลุกสายบ้านนายสมาน พงศ์เสรี หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
97 จ้างบุกเบิกถนนหินผุสายบ้านนายจวง ทองรอด หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
98 จ้างบุกเบิกถนนหินผุสายบ้านนายจวง ทองรอด หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
99 จ้างก่อสร้างบุกเบิกถนนหินคลุกสายบ้านนายสมาน พงศ์เสรี หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
100 จ้างบุกเบิกถนนหินผุสายบ้านนายจวง ทองรอด หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
101 จ้างก่อสร้างบุกเบิกถนนหินคลุกสายบ้านนายสมาน พงศ์เสรี หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
102 จ้างก่อสร้างลาน คสล.อเนกประสงค์ชุมชนเกาะน้อย หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
103 จ้างก่อสร้างถนน คสล.หน้าอาคารสำนักงานเทศบาล หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
104 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยในพรุ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
105 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยเกาะส้าน หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 เมษายน 2563
106 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ทะเบียน บร 9844 สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
107 ซื้อคลอรีนผง 65% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
108 ซื้อกระดาษร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
109 จ้างก่อสร้างท่ทอเหลี่ยม ซอยเกาะส้าน ชนิด 2 ช่อง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
110 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายแยกซอยศรีภิรมย์-ทางหลวงสาย 4009 หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
111 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายอุดม ฉิมเรือง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
112 จ้างปรับปรุงท่อระบายและถนน คสล.ซอยเทศบาล 5 หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
113 จ้างก่อสร้างลานกีฬาและสนามเด็กเล่นสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัยหมู่ที่ 1 (โรงเรียนบ้านเกาะน้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
114 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยเกาะส้าน หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 มีนาคม 2563
115 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยเกาะส้าน หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 มีนาคม 2563
116 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 40,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
117 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
118 ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
119 จ้างตรวจเช็คซ่อมบำรุงรถเก็บขนขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-2996 สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
120 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
121 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-55-0031/1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
122 จ้างซ่อมรถเก็บขนขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
123 จ้างตรวจเช็คซ่อมรถบรรทุกน้ำสิบล้อ หมายเลขทะเบียน บท 3711 สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2563
124 ซื้อถังขยะพลาสติก เกรดเอ ขนาดความจุ 120 ลิตร จำนวน 60 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
125 ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
126 ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2563
127 ซื้อวัสดุประเภทอื่นๆ (มาตรวัดน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2563
128 ซื้อโคมไฟถนน LED โซล่าเซลล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
129 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
130 ซื้อทราย/หิน พร้อมเปลี่ยนภายในถังกรองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2563
131 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองคลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2562
132 ซื้อครุัภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2562
133 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2562
134 จ้างเช่าเหมาบริการเวที เครื่องเสียง เครื่องสำรองไฟฟ้า เต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมติิดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2562
135 จ้างเช่าเหมาบริการเวที เครื่องเสียง เครื่องสำรองไฟ้า เต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤศจิกายน 2562
136 ซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องสำหรับโครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤศจิกายน 2562
137 จ้างจัดทำไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม รวมพลังคนรักพ่อ รักสุขภาพ Love Dad Love Health โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤศจิกายน 2562
138 จ้างจัดตกแต่งสถานที่ทั่วบริเวณงานกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม (งานวันที่ 4 ธันวาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤศจิกายน 2562
139 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การประการใช้ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2562
140 ซื้อยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2562
141 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ชุมชนเกาะน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 พฤศจิกายน 2562
142 เครื่องออกกำลังกาย จำนวน 15 รายการ  5 พฤศจิกายน 2562
143 จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2562
144 ซื้อติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) บริเวณสถานที่ท่องเที่่ยวบางสวรรค์ และสวนสาธารณสระแก้วและพื้นที่เสี่ยงของเทศบาลตำบลบางสวรรค์ โดยวิธีคัดเลือก  25 ตุลาคม 2562
145 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ชุมชนเกาะน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 ตุลาคม 2562
146 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ชุมชนเกาะน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 ตุลาคม 2562
147 ประกวดราคาซื้อติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) บริเวณสถานที่ท่องเที่่ยวบางสวรรค์ และสวนสาธารณสระแก้วและพื้นที่เสี่ยงของเทศบาลตำบลบางสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 ตุลาคม 2562
148 จ้างกำจัดปลวกสำนักงานเทศบาลตำบลบางสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
149 ซื้อโน๊คบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
150 ประกวดราคาซื้อติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) บริเวณสถานที่ท่องเที่่ยวบางสวรรค์ และสวนสาธารณสระแก้วและพื้นที่เสี่ยงของเทศบาลตำบลบางสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 กันยายน 2562
151 ประกวดราคาซื้อติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) บริเวณสถานที่ท่องเที่่ยวบางสวรรค์ และสวนสาธารณสระแก้วและพื้นที่เสี่ยงของเทศบาลตำบลบางสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 กันยายน 2562
152 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ Sumsung M 2020 จำนวน 8 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2562
153 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2562
154 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2562
155 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2562
156 ซื้อจัดซื้อน้ำยาดับกลิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2562
157 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าที่ทำการชุมชนเกาะน้อย หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2562
158 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายข้างโรงเรียนอนุบาลเพียรจรัส หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2562
159 จ้างก่อสร้างหินเรียงพร้อมยาแนวไหล่ทางถนนหินคลุกสายต่อจากถนน คสล.บ้านนายพูลศักดิ์ พลพิชัย หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2562
160 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายดำรงค์ สมศรี หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2562
161 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน ขมง -41 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2562
162 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค 5504 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2562
163 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2562
164 จ้างบรรจุเคมีถังดับเพลิง จำนวน 30 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2562
165 ซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2562
166 ซื้อเครื่องพิมพ์ใบแจ้งหนี้แบบพกพา จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2562
167 ซื้อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2562
168 จ้างต่อสัญญาเว็ปไซต์เทศบาลตำบลบางสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2562
169 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2562
170 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  7  มิถุนายน  2562
171 จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2562
172 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารเคมี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2562
173 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2562
174 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2562
175 จ้างซ่อมแซมเสา High Mast พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2562
176 ซื้ออุปกรณ์บันทึกข้อมูล ฮาร์ดิส 1 TB จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2562
177 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขทะเบียน 416-60-0066 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2562
178 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ซอยศรีภิรมย์ - ซอยบ้านในพรุ) หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 พฤษภาคม 2562
179 ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2562
180 จ้างซ่อมบำรุงรถติดตั้งเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2562
181 วัสดุสำนักงาน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  23 เมษายน 2562
182 จ้างซ่อมระบบไฟรถเก็บขนขยะ หมายเลขทะเบียน 81-1703 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2562
183 จ้างซ่อมรถขยะ หมายเลขทะเบียน 81-1703 สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2562
184 ซื้อกระดาษร้อน 200 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2562
185 ซื้อครุภัณฑ์๋คอมพิวเตอร์ กองประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2562
186 จ้างซ่อมบำรุงรถตักหน้า - ขุดหลัง JCB โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2562
187 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ ศพด.ปลอดโรค 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2562