ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลเวียงสระ
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานก่อสร้าง จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2564
2 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รถตัดหญ้านั่งขับ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2564
3 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2564
4 จ้างจ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) รักษาความสะอาดถนนและเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ ผู้รับจ้างเก็บขนขยะมูลฝอย จำนวน ๑๔ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2564
5 จ้างจ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) รักษาความสะอาดถนนและเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ ผู้รับจ้างกวาดขยะมูลฝอย จำนวน ๑๕ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2564
6 จ้างจ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) รักษาความสะอาดถนนและเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ ผู้รับจ้างขับรถบรรทุกขยะ จำนวน ๖ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2564
7 จ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) รักษาความสะอาดถนนและเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ ผู้รับจ้างเก็บขนขยะมูลฝอย จำนวน ๑๔ คน  7 ตุลาคม 2564
8 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักฝารางวี บริเวณถนนเลียบคลองตาล (ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิมถึงด้านหลังร้านหนังสือสุนทรบุ๊ค) หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงาสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก  7 ตุลาคม 2564
9 จ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) รักษาความสะอาดถนนและเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ ผู้รับจ้างกวาดขยะมูลฝอย จำนวน ๑๕ คน  7 ตุลาคม 2564
10 จ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) รักษาความสะอาดถนนและเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ ผู้รับจ้างขับรถบรรทุกขยะ จำนวน ๖ คน  7 ตุลาคม 2564
11 จ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) รักษาความสะอาดถนนและเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ ผู้รับจ้างขับรถบรรทุกขยะ จำนวน ๖ คน  7 ตุลาคม 2564
12 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณด้านหลังมูลนิธิกุศลสงเคราะห์ (แป๊ะก๋ง) หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก  7 ตุลาคม 2564
13 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
14 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความสะอาดอาคารเอนกประสงค์ อาคารโรงครัว โรงครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หลักเก่า) อาคารเก็บเครื่องเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หลังใหม่) จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
15 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัย ณ ป้อมยามจุดตรวจถนนข้ามทางตัดผ่านของการเดินรถไฟ จำนวน ๓ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
16 จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
17 จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
18 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงสระ จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
19 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานธุการกองคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
20 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
21 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
22 จ้างต่อสัญญาเว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
23 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานก่อสร้าง จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
24 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสวนสาธารณะ จำนวน ๑ คน (๑๒ เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
25 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสวนสาธารณะ จำนวน ๑ ราย (๖ เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
26 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานกีฬาและนันทนาการ สังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
27 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2564
28 จ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการงานสาธารณะของเทศบาลตำบลเวียงสระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2564
29 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเวียงสระ (ชุมชนเมืองคลองตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
30 จ้างตรวจเช็คระยะตามรอบ 40,000 กิโลเมตร รถยนต์สี่ประตู หมายเลขทะเบียน ขก 8518 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
31 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักฝารางวี บริเวณถนนเลียบคลองตาล (ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิมถึงด้านหลังร้านหนังสือสุนทรบุ๊ค) หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงาสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  8 กันยายน 2564
32 จ้างซ่อมรอยรั่วและแว็คดั่มอัดน้ำยาใหม่ ล้างและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
33 โครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณด้านหลังมูลนิธิกุศลสงเคราะห์ (แป๊ะก๋ง) หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  8 กันยายน 2564
34 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (โต๊ะทำงานเหล็ก 1 ตัว และเก้าอี้สำนักงาน 1 ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
35 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
36 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
37 จ้างซ่อมรถบันไดเลื่อนอัตโนมัติ หมายเลขครุภัณฑ์ 006-45-0024 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
38 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 2286 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
39 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดวอร์ม) จำนวน 11 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
40 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2323 สุราษฎร์ธานี จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
41 จ้างซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์ของตู้ควบคุมของกล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ 494-54-0703.4 (หน้าธนาคารไทยพานิชย์ โครงการ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
42 จ้างซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์ของกล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ 494-59-0031/6 (หลังสถานีรถไฟ โครงการ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
43 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 2286 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
44 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
45 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2829 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
46 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
47 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
48 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
49 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
50 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
51 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
52 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ห้องน้ำ-ห้องส้วม อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หลังห้องชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงสระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
53 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
54 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
55 จ้างซ่อมรถยนต์สี่ประตู หมายเลขทะเบียน กต 3098 สุราษฎร์ธานี จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
56 จ้างซ่อมรถยนต์โตโยต้า หมายเลขทะเบียน บน 7985 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
57 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2323 สุราษฎร์ธานี จำนวน 2 รายการ  25 สิงหาคม 2564
58 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2829 สุราษฎร์ธานี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
59 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
60 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมและทาสีรั้วรอบสนาม, ประตูทางเข้า-ออกทุกทางของสนามกีฬาเทศบาลตำบลเวียงสระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
61 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
62 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
63 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
64 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ชนิดแขวน) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
65 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับซ่อมรถยนต์สี่ประตู หมายเลขทะเบียน กต 3098 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
66 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
67 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
68 ซื้อแบบพิมพ์งานทะเบียนราษฏร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
69 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
70 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
71 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
72 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
73 จ้างทำป้ายจราจร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
74 ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
75 จ้างซ่อมเปลี่ยนและติดตั้งไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
76 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
77 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
78 ครุภัณฑ์เครื่องพ่นฝอยละอองละเอียดแบบมือถือ (ULV) จำนวน 1 เครื่อง  13 สิงหาคม 2564
79 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2323 สุราษฎร์ธานี จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
80 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-7260 สุราษฎร์ธานี จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
81 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-7259 สุราษฎร์ธานี จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
82 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
83 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ผต 3051 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
84 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๒๒๘๖ สุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
85 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 2286 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
86 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
87 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 2286 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
88 จ้างทำแผ่นป้ายอะคลิลิคหน้าอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
89 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
90 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
91 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (บรรจุผงเคมีแห้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
92 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (บรรจุผงเคมีแห้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
93 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
94 จ้างบรรจุผงเคมีแห้ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
95 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
96 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
97 ซื้อขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
98 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2829 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
99 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3765 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
100 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
101 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
102 จ้างเหมาตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ของโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลเวียงสระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
103 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 2286 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
104 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2564
105 จ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) รักษาความสะอาดถนน และเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ ผู้รับจ้างเก็บขนขยะมูลฝอย (ท้ายรถ) แทนผู้รับจ้างที่ลาออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
106 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
107 จ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) รักษาความสะอาดถนน และเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ ผู้รับจ้างขับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๗๒๖๐ สุราษฎร์ธานี เขตที่ ๖ (แทนผู้รับจ้างที่ลาออก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
108 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-8447 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
109 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
110 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
111 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
112 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
113 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็นขนาด ๗ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
114 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
115 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
116 จ้างซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์ของตู้ควบคุมของกล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ 494-59-0030.9 (ซอยข้าง รพร.เวียงสระ โครงการ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
117 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
118 จ้างซ่อมเครื่องเสียง (รถประชาสัมพันธ์) หมายเลขครุภัณฑ์ 462-50-0327 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
119 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-7260 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
120 จ้างรื้อถอนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ (หลังเก่า) จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
121 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-8447 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
122 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3765 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
123 จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
124 ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
125 จ้างซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์ของตู้เสริมของกล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ 494-59-0030.13 (หน้าบ้าน สท.ปัญญาศักดิ์ โครงการ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
126 จ้างซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์ของตู้ควบคุมกล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ 494-61-0033.2 (กลางซอยอินทนิน โครงการ 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
127 จ้างซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์ของตู้ควบคุมกล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์494-59-0030.12 (กล้องโดม ซอยโรงเลื่อย โครงการ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
128 จ้างซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์ของกล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ 494-54-0703.14 (โค้งฮั่วไถ่ โครงการ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
129 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2564
130 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานกีฬาและนันทนาการ จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2564
131 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนวัดคลองตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
132 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
133 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
134 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงสระ จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
135 จ้างเหมาผู้รับจ้างแทนผู้รับจ้างที่ลาออก (ผู้รับจ้างเก็บขนขยะมูลฝอย ท้ายรถ) จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
136 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
137 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2564
138 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3765 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2564
139 ซื้อเก้าอี้พลาสติกเกรดเอ จำนวน 250 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2564
140 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-8447 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2564
141 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2323 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2564
142 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
143 จ้างเหมาผู้รับจ้างแทนผู้รับจ้างที่ลาออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
144 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
145 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสาธารณูปโภค จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
146 จ้างเหมาผู้รับจ้างแทนผู้รับจ้างที่ลาออก (ผู้รับจ้างเก็บขนขยะมูลฝอย) ท้ายรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
147 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
148 ซื้ออาหารเสริม (นม) ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
149 ซื้ออาหารเสริม (นม) ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม (โรงเรียนวัดคลองตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
150 ซื้ออาหารเสริม (นม) ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม (โรงเรียนบ้านส้อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
151 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
152 จ้างทำมู่ลี่ไม้ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
153 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
154 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2829 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2564
155 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2829 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
156 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2829 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
157 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
158 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
159 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
160 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
161 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ 10 ล้อ (12,000 ลิตร) หมายเลขทะเบียน ผต 3051 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2564
162 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ (หลังเก่า-หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
163 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2564
164 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
165 จ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) ดำเนินการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (แทนผู้รับจ้างที่ลาออก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
166 จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์โตโยต้า หมายเลขทะเบียน บว 5551 สุราษฏร์ธานี (รอบ 200,000 กม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
167 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลเวียงสระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
168 จ้างเช่าเต็นท์และอุปกรณ์สำหรับจัดสถานที่เป็นปะรำหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
169 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
170 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-8447 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
171 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับเปลี่ยนยางรถบรรทุกน้ำ 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-0166 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
172 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2829 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
173 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3765 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
174 ซื้อคู่มือ แบบพิมพ์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
175 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ (หลังเก่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
176 จ้างทำคัทเอ้าท์แสดงผลการนับคะแนนและทำป้ายบอร์ดปิดแบบขีดคะแนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
177 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
178 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ผ 1280 สุราษฏร์ธานี จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
179 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์สี่ประตู หมายเลขทะเบียน กจ ๕๓๓๙ สุราษฎร์ธานี เช็คระยะ ๒๖๐,๐๐๐ กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
180 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับเปลี่ยนยางรถยบนต์ตรวจการณ์ (อปพร.) หมายเลขทะเบียน บร 9664 สุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
181 ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
182 ซื้อบัตรเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
183 ซื้อบัตรเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
184 จ้างซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ (ดั๊ม) หมายเลขทะเบียน 81-5946 สุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
185 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
186 โครงการปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลตำบลเวียงสระ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  2 มีนาคม 2564
187 จ้างซ่อมวิทยุสื่อสาร ชนิดมือถือ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
188 เหมาเอกชน (รายบุคคล) ดำเนินการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำปีงบประมาณ 2564 ผู้รับจ้างขับรถบรรทุกขยะอัดท้าย (แทนผู้รับจ้างที่ลาออก)  25 กุมภาพันธ์ 2564
189 จ้างซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์ของกล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๙๔-๖๑-๐๐๓๓.๑๖ (ตลาดเย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
190 จ้างซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์ของกล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๙๔-๕๙-๐๐๓๐.๑๖ (คอสะพานถนนสาย ๔๐๑๕ บ้านส้อง - ฉวาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
191 ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2564
192 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
193 จ้างเช่าเต็นท์และอุปกรณ์ต่าง ๆ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
194 จ้างทำป้ายคัทเอาท์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
195 จ้างเหมาประดับตกแต่งดอกไม้สดและผูกผ้าบริเวณเวทีกลางและเต็นท์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
196 ซื้อผ้าไตรและเครื่องไทยธรรม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
197 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
198 จ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) ดำเนินการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำปีงบประมาณ 2564 ผู้รับจ้างเก็บขนขยะมูลฝอย เขตที่ 3 (แทนผู้รับจ้างที่ลาออก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
199 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
200 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
201 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
202 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
203 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
204 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
205 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
206 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
207 จ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) รักษาความสะอาดถนน และเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ ผู้รับจ้างขับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-7260 สุราษฎร์ธานี เขตที่ 6 (แทนผู้รับจ้างที่ลาออก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
208 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่พร้อมล้างและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
209 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
210 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
211 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (เปลี่ยนหม้อแบตเตอรี่รถบันไดเลื่อนอัตโนมัติ หมายเลขครุภัณฑ์ 004-45-0024 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
212 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
213 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-8447 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
214 จ้างซ่อมรถยนต์ 4 ประตู หมายเลขทะเบียน กต 3098 สุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
215 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ฉขต 749 สุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
216 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3765 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
217 จ้างซ่อมเปลี่ยนกระจกหน้ารถยนต์ส่วนกลาง (รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข 6608 สุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
218 จ้างจ้างติดตั้งประตูภายในอาคารสถานธนานุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
219 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
220 จ้างเช่าเต็นท์และบริการต่าง ๆ ตามโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
221 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
222 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
223 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
224 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
225 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
226 จ้างเช่าเต็นท์และบริการต่าง ๆ ตามโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
227 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2563
228 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2563
229 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน บ 2024 สุราษฏร์ธานี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2563
230 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
231 จ้างซ่อมรถบันไดเลื่อนอัตโนมัติ หมายเลขครุภัณฑ์ 004-45-0024 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
232 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-0166 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
233 จ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) ดำเนินการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำปีงบประมาณ 2564 (แทนตำแหน่งที่ลาออก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
234 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
235 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
236 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดคลองตาล ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
237 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
238 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
239 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ผ 1280 สุราษฎร์ธานี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2563
240 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2829 สุราษฎร์ธานี จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2563
241 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 2286 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2563
242 จ้างติดตั้งอ่างล้างมือสแตนเลสพร้อมก๊อกล้างมือสแตนเลส บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ (หลังใหม่) หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
243 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
244 ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 พฤศจิกายน 2563
245 ซื้อถังพลาสติกคัดแยกขยะ ( 4 ประเภท) เพื่อสนับสนุนการคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิด ของสถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
246 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2563
247 ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 พฤศจิกายน 2563
248 ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 พฤศจิกายน 2563
249 จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  6 พฤศจิกายน 2563
250 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2563
251 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัย ณ ป้อมยามจุดตรวจถนนข้ามทางตัดผ่านของการเดินรถไฟ บริเวณหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ จำนวน ๑ คน (แทนตำแหน่งที่ลาออก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2563
252 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2563
253 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งท่าน้ำลอยกระทงและจัดสถานที่ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
254 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
255 จ้างเช่าเต็นท์และจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
256 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์นตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
257 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสาร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
258 จ้างจัดดอกไม้ จำนวน 1 ที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
259 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักฝารางวี บริเวณถนนเลียบคลองตาล (ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิมถึงด้านหลังร้านหนังสือสุนทรบุ๊ค) หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงาสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  16 ตุลาคม 2563
260 จ้างผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2563
261 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร (มอก.ชั้น 3) พร้อมบ่อพักฝารางวี ยาว 185.00 เมตร สถานที่ทางหลวงท้องถิ่นสายถนนเจริญสุข (ถนนเมืองใน) รหัสสายทาง สฎ.ถ.30-009 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 ตุลาคม 2563
262 ซื้อเครื่องไทยธรรมและผ้าไตรและอุปกรณ์ต่าง ๆ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2563
263 จ้างประดับตกแต่งสถานที่ดอกไม้สดบริเวณพิธีทำบุญตักบาตรและเวทีกลางพร้อมประดับตกแต่งเวทีกลางและฉากหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2563
264 จ้างเช่าเต็นท์ , ที่นั่งสำหรับพระสงฆ์ประกอบพิธีทางศาสนาและผ้าคลุมเก้าอี้ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2563
265 จ้างจ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) รักษาความสะอาดถนนและเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ ผู้รับจ้างเก็บขนขยะมูลฝอย จำนวน ๑๔ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2563
266 จ้างจ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) รักษาความสะอาดถนนและเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ ผู้รับจ้างขับรถบรรทุกขยะ จำนวน ๖ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2563
267 จ้างจ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) รักษาความสะอาดถนนและเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ ผู้รับจ้างกวาดขยะมูลฝอย จำนวน ๑๕ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ตุลาคม 2563
268 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
269 จ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) รักษาความสะอาดถนนและเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ ผู้รับจ้างเก็บขนขยะมูลฝอย จำนวน ๑๔ คน  1 ตุลาคม 2563
270 จ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงสระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
271 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
272 จ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) รักษาความสะอาดถนนและเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ ผู้รับจ้างกวาดขยะมูลฝอย จำนวน ๑๕ คน  1 ตุลาคม 2563
273 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความสะอาดอาคารอเนกประสงค์ โรงอาหาร โรงครัว ของศูนย์พัฒาเด็กเล็ก (หลังเก่า) อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หลังใหม่) และอาคารเก็บเครื่องเล่นเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
274 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
275 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
276 จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
277 จ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) รักษาความสะอาดถนนและเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ ผู้รับจ้างขับรถบรรทุกขยะ จำนวน ๖ คน  1 ตุลาคม 2563
278 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัย ณ ป้อมยามจุดตรวจถนนข้ามทางตัดผ่านของการเดินรถไฟ บริเวณหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ จำนวน ๓ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
279 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
280 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสวนสาธารณะ จำนวน ๒ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
281 จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
282 จ้างปรับปรุงโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเวียงสระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
283 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร (มอก.ชั้น 3) พร้อมบ่อพักฝารางวี ยาว 185.00 เมตร สถานที่ทางหลวงท้องถิ่นสายถนนเจริญสุข (ถนนเมืองใน) รหัสสายทาง สฎ.ถ.30-009 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 กันยายน 2563
284 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร (มอก.ชั้น 3) พร้อมบ่อพักฝารางวี ยาว 185.00 เมตร สถานที่ทางหลวงท้องถิ่นสายถนนเจริญสุข (ถนนเมืองใน) รหัสสายทาง สฎ.ถ.30-009 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 กันยายน 2563
285 โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร (มอก.ชั้น 3) พร้อมบ่อพักฝารางวี ยาว 185.00 เมตร สถานที่ทางหลวงท้องถิ่นสายถนนเจริญสุข (ถนนเมืองใน) รหัสสายทาง สฎ.ถ.30-009  22 กันยายน 2563
286 จ้างดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ห้องน้ำสนามกีฬาเทศบาลตำบลเวียงสระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
287 จ้างเหมาตีเส้นจราจร และเครื่องหมายจราจรในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
288 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
289 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
290 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องดูดฝุ่น จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
291 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
292 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
293 จ้างเหมาปรับปรุงพื้นห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
294 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
295 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
296 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
297 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
298 จ้างเหมาขนย้ายท่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
299 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
300 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
301 จ้างซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมกล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ 494-59-0030 (โครงการ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
302 จ้างซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมกล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ 494-54-0703.3 (ตรงข้ามที่ทำการผู้ใหญ๋บ้านหมู่ที่ 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
303 ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
304 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
305 จ้างซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์ของกล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ 494-59-0030.16 (คอสะพานถนนสาย 4015 บ้านส้อง-ฉวาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
306 จ้างซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมกล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ 494-59-0030 (โครงการ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
307 จ้างซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมกล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ 494-54-0703.3 (ตรงข้ามที่ทำการผู้ใหญ๋บ้านหมู่ที่ 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
308 ตรวจเช็คตามรอบรถยนต์นั่งส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน ขก 8518 สุราษฎร์ธานี  3 กันยายน 2563
309 จ้างซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมกล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ 494-59-0030.15 (สี่แยกส้องเหนือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2563
310 จ้างซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมกล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ 494-54-0703 (โครงการ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2563
311 จ้างซ่ออมเครื่องเสียง (ชุดเล็ก) หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 462-50-0326 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
312 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
313 ซื้อแบตเตอรี่เครื่องสูบน้ำโรงสูบน้ำ ๑ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๔-๒๓-๐๐๐๑ จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
314 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักฝารางวี บริเวณถนนบ้านครอบครัว หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 สิงหาคม 2563
315 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
316 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-0166 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
317 จ้างซ่อมรถยนต์โตโยต้า หมายเลขทะเบียน บน 7985 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
318 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้่อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
319 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๕ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
320 ซื้อซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3765 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
321 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-8447 สุราษฎร์ธานี จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
322 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3765 สุราษฎร์ธานี จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
323 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
324 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
325 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักฝารางวี บริเวณถนนบ้านครอบครัว หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 สิงหาคม 2563
326 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักฝารางวี บริเวณถนนบ้านครอบครัว หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 สิงหาคม 2563
327 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
328 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
329 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักฝารางวี บริเวณด้านหลังอาคารอเนกประสงค์ชุมชนเมโทรพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
330 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักฝารางวี บริเวณถนนบ้านครอบครัว หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  13 สิงหาคม 2563
331 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
332 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2563
333 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้นิรภัย จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2563
334 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2563
335 จ้างป้ายชื่อ จำนวน 20 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
336 จ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) ดำเนินการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ผู้รับจ้างขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย เขตที่ ๓) แทนผู้รับจ้างที่ลาออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
337 จ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) ดำเนินการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ (ผู้รับจ้างเก็บขนขยะมูลฝอย เขตที่ ๓) แทนผู้รับจ้างที่ลาออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
338 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่พร้อมล้างและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
339 จ้างทำไวนิล จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
340 จ้างประดับตกแต่งสถานที่ดอกไม้สดบริเวณพิธีทำบุญตักบาตรและเวทีกลางและจ้างเหมาผูกผ้าประดับตกแต่งเวทีกลางและฉากหลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
341 ซื้อเครื่องไทยธรรมและผ้าไตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
342 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
343 จ้างเช่าเต็นท์ , ที่นั่งสำหรับพระสงฆ์ประกอบพิธีทางศาสนาและผ้าคลุมเก้าอี้ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
344 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
345 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
346 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็นขนาด ๕ คิวบิกฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
347 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนแบบมีกระจก จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
348 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
349 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง  14 กรกฎาคม 2563
350 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
351 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
352 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
353 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
354 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2563
355 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ไมค์ประชุม จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
356 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
357 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
358 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2323 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
359 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
360 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บ 2024 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
361 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
362 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2563
363 จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์โตโยต้า หมายเลขทะเบียน บร 9664 สุราษฎร์ธานี (รอบ 190,000 กม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
364 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2563
365 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2563
366 จ้างซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ (ดั๊ม) หมายเลขทะเบียน 81-5946 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2563
367 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2563
368 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2563
369 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2563
370 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
371 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 2286 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
372 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  มิถุนายน  2563
373 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2563
374 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2563
375 ซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2563
376 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2563
377 จ้างซ่อมแซมถังบรรจุน้ำ ขนาด ๒,๕๐๐ ลิตร จำนวน ๕ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2563
378 จ้างซ่อม/เปลี่ยนระบบปรับอากาศรถยนต์ตรวจการณ์ (อปพร.) หมายเลขทะเบียน บร 9664 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2563
379 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2563
380 จ้างซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ (ดั๊ม) หมายเลขทะเบียน 81-5946 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
381 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.๓๐-๐๐๕ ถนนวิภาวดี-รังสิต ๑๘ (ถนนอินทนิน) หมู่ที่ ๑ ตำบลเวียงสระ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ จำนวน ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 พฤษภาคม 2563
382 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
383 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.๓๐-๐๐๕ ถนนวิภาวดี-รังสิต ๑๘ (ถนนอินทนิน) หมู่ที่ ๑ ตำบลเวียงสระ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ จำนวน ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 พฤษภาคม 2563
384 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.๓๐-๐๐๕ ถนนวิภาวดี-รังสิต ๑๘ (ถนนอินทนิน) หมู่ที่ ๑ ตำบลเวียงสระ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ จำนวน ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 พฤษภาคม 2563
385 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-52-0652 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
386 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณตรงข้ามอัฒจันทร์สนามกีฬาเทศบาลตำบลเวียงสระ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 พฤษภาคม 2563
387 จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.30-008 บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต 33 (ถนนกำนันเข็บ) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านส้อง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,544.50 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ เทศบาลตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธ  27 พฤษภาคม 2563
388 จ้างซ่อมเครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ 494-54-0703 (โครงการ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
389 จ้างซ่อมเชื่อมต่อสายใยแก้วนำแสงระบบกล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ 494-61-0033 (โครงการ 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
390 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
391 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
392 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องดิจิตอลแบบสะท้อนแสงเลนส์เดียว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
393 จ้างเหมาปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2563
394 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2563
395 จ้างเหมาค่าแรงบริการวางบ่อพัก ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 5 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2563
396 ซื้อชั้นวางเอกสาร จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2563
397 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
398 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.30-008 บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต 33 (ถนนกำนันเข็บ) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านส้อง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,544.50 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ เทศบาลตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธ  20 พฤษภาคม 2563
399 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.๓๐-๐๐๕ ถนนวิภาวดี-รังสิต ๑๘ (ถนนอินทนิน) หมู่ที่ ๑ ตำบลเวียงสระ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ จำนวน ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 พฤษภาคม 2563
400 ซื้อเปลี่ยนยางรถบรรทุกน้ำ 10 ล้อ หมายเลขครุภัณฑ์ 006-45-0025 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
401 ซื้อกล่องวางเอกสาร จำนวน 5 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
402 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณตรงข้ามอัฒจันทร์สนามกีฬาเทศบาลตำบลเวียงสระ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 พฤษภาคม 2563
403 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณตรงข้ามอัฒจันทร์สนามกีฬาเทศบาลตำบลเวียงสระ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 พฤษภาคม 2563
404 ซื้อกล่องวางเอกสาร จำนวน 5 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
405 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนวัดคลองตาล ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
406 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
407 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
408 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2323 สุราษฎร์ธานี จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
409 จ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ (หลังใหม่) ขนาด 5.70 x 7.80 เมตร (2 ข้าง) บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ (หลังใหม่) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
410 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3765 สุราษฎร์ธานี จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
411 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
412 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.30-008 บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต 33 (ถนนกำนันเข็บ) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านส้อง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,544.50 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ เทศบาลตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 พฤษภาคม 2563
413 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.30-008 บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต 33 (ถนนกำนันเข็บ) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านส้อง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,544.50 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ เทศบาลตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 พฤษภาคม 2563
414 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
415 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.๓๐-๐๐๕ ถนนวิภาวดี-รังสิต ๑๘ (ถนนอินทนิน) หมู่ที่ ๑ ตำบลเวียงสระ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ จำนวน ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 พฤษภาคม 2563
416 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.๓๐-๐๐๕ ถนนวิภาวดี-รังสิต ๑๘ (ถนนอินทนิน) หมู่ที่ ๑ ตำบลเวียงสระ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ จำนวน ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 พฤษภาคม 2563
417 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
418 จ้างทำมู่ลี่ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
419 จ้างออกแบบและประมาณการราคาก่อสร้างปรับปรุงตกแต่งภายในห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
420 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
421 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
422 จ้างทำมู่ลี่และผ้าปูโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
423 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-8447 สุราษฎร์ธานี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
424 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (บรรจุผงเคมีแห้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
425 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.30-008 บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต 33 (ถนนกำนันเข็บ) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านส้อง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,544.50 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ เทศบาลตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  24 เมษายน 2563
426 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
427 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (บรรจุผงเคมีแห้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
428 จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
429 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (บรรจุผงเคมีแห้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
430 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.30-008 บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต 33 (ถนนกำนันเข็บ) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านส้อง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4ล544.50 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ เทศบาลตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  24 เมษายน 2563
431 ซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย จำนวน 20 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2563
432 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
433 ซื้อฟิล์มกันแดดพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
434 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2323 สุราษฎร์ธานี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
435 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่กล้องวงจรปิดบริเวณซอยข้างตลาดสดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
436 จ้างออกแบบสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคาและรับรองแบบแปลนโครงการก่อสร้าง โดยวิธีคัดเลือก  14 เมษายน 2563
437 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-46-0012 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
438 จ้างซ่อม/เปลี่ยนอะไหล่เครื่องเลื่อยยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ 068-59-0001 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
439 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
440 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
441 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
442 ซื้อหมึก Canon จำนวน 2 ชุด และเม้าส์ USB จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
443 จ้างซ่อมแซมชุดออกกำลังกาย จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2563
444 จ้างออกแบบสำรวจ เขียนแบบ ประมาณราคาและรับรองแบบแปลนโครงการก่อสร้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  1 เมษายน 2563
445 จ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) ดำเนินการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (แทนตำแหน่งที่ลาออก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
446 จ้างโครงการปรับปรุงเสาไฟฟ้าประติมากรรมและโคมไฟฟ้า LED บริเวณสวนสุขภาพหน้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสระ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
447 จ้างติดตั้งตัวกระจายสัญาณ และการเดินสายแลนใหม่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
448 จ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) ดำเนินการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำปีงบประมาณ 2563 (แทนตำแหน่งที่ลาออก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
449 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
450 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
451 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-8447 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
452 จ้างซ่อมรถยนต์โตโยต้า หมายเลขทะเบียน บน 7985 สุราษฎร์ธานี จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
453 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
454 จ้างออกแบบสำรวจ เขียนแบบ ประมาณราคาและรับรองแบบแปลนโครงการก่อสร้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  20 มีนาคม 2563
455 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำหน้ากากอนามัยโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเวียงสระ ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
456 สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคาและรับรองแบบแปลนโครงการก่อสร้าง  17 มีนาคม 2563
457 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ (สำหรับซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2829 สุราษฏร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
458 ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
459 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ 10 ล้อ หมายเลขครุภัณฑ์ 006-45-0025 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
460 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
461 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 2286 สุราษฎร์ธานี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
462 จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ โรงสูบน้ำ 2 หมายเลขครุภัณฑ์ 055-53-0588 จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
463 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
464 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
465 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับขาแบบอเนกประสงค์ จำนวน ๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
466 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ผ 1280 สุราษฎร์ธานี จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
467 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณตรงข้ามอัฒจันทร์สนามกีฬาเทศบาลตำบลเวียงสระ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  5 มีนาคม 2563
468 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักฝารางวี บริเวณถนนเลียบคลองตาล (ต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิมถึงด้านหลังร้านหนังสือสุนทรบุ๊ค) หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  5 มีนาคม 2563
469 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3765 สุราษฎร์ธานี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
470 จ้างซ่อม/เปลี่ยนแก้ไขกล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ 494-54-0703.8 (หน้าสำนักงานเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
471 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
472 จ้างซ่อม/เปลี่ยนแก้ไขเครื่องสำรองไฟของตู้ควบคุมกล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ 494-61-0033 (โครงการ 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
473 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
474 จ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) รักษาความสะอาดถนน และเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำปีงบประมาณ 2563 (แทนผู้รับจ้างที่ลาออก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
475 จ้างเหมาบดอัดลูกรังลู่วิ่งสนามกีฬาเทศบาลตำบลเวียงสระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2563
476 จ้างก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. ๒๕๖๒ บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลเวียงสระ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
477 จ้างจัดทำวารสารรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
478 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
479 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
480 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-7260 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
481 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-7259 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
482 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2563
483 ซื้อผ้าไตรและเครื่องไทยธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2563
484 จ้างทำโฟมบอร์ดยูวี จำนวน 1 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2563
485 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2563
486 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2563
487 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2563
488 จ้างเหมาประดับตกแต่งดอกไม้สดและผูกผ้าบริเวณเวทีกลางและเต็นท์ (วันวิภาวดีรังสิต) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
489 จ้างเช่าเต็นท์และอุปกรณ์ต่าง ๆ (วันวิภาวดีรังสิต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
490 จ้างซ่อมตรวจเช็คสภาพรถบรรทุกน้ำ 10 ล้อ หมายเลขทะเบียน ผต 3051 สุราษฎร์ธานี (เลขไมล์ 4,252 กม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
491 จ้างซ่อมตรวจเช็คสภาพรถบรรทุกน้ำ 10 ล้อ หมายเลขทะเบียน ผต 3051 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 รายการ (เลขไมล์ 4,250 กม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
492 จ้างเหมารถโดยสารแบบพัดลม ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
493 จ้างซ่อมตรวจเช็คสภาพรถบรรทุกน้ำ 10 ล้อ หมายเลขทะเบียน ผต 3051 สุราษฎร์ธานี (เลขไมล์ 4,252 กม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
494 ซื้อวัสดุสนาม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
495 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
496 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
497 ซื้อวัสดุวิทยาศาสต์และการแพทย์ โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
498 จ้างซ่อม/เปลี่ยนแก้ไขจอแสดงภาพ (TV) กล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ 494-59-0030 (โครงการ 3) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
499 จ้างซ่อม/เปลี่ยนแก้ไขกล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ 494-54-0703.6 (สามแยกธนาคารกสิกรไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
500 จ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) ดำเนินการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ (แทนผู้รับจ้างที่ลาออก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2563
501 จ้างเดินสายนำสัญญาณและอุปกรณ์แปลงสัญญาณ กล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ 494-54-0703.16 (แยกสุวัฒน์ยางยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2563
502 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
503 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
504 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ชนิด ๒ ชั้น จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
505 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2323 สุราษฎร์ธานี จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
506 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ชนิด ๒ ชั้น จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
507 ซื้อแบตเตอรี่ สำหรับรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บ 2024 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
508 ซื้อเปลี่ยนหม้อแบตเตอรี่รถบรรทุกน้ำ 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-0166 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2563
509 ซื้อเปลี่ยนยางรถบรรทุกน้ำ 10 ล้อ หมายเลขครุภัณฑ์ 006-45-0025 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2563
510 ซื้อโคมเต็งลั้งสีแดง จำนวน 2 รายการ ตามโครงการจัดงานวันตรุษจีน ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
511 จ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) ดำเนินการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ (แทนผู้รับจ้างที่ลาออก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2563
512 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.๓๐-๐๐๘ บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต ๓๓ (ถนนกำนันเข็บ) หมู่ที่ ๔ ตำบลเวียงสระ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๕๔๔.๕๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ จำนวน ๑ สาย  17 มกราคม 2563
513 จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักฝารางวี บริเวณซอยตลาดชุมชนบ้านส้อง (ตรงข้ามร้านโกอ้วน) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
514 ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
515 ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
516 จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักฝารางวี และขยายผิวจราจร บริเวณถนนสมเด็จพระยุพราช ๗ (ซอยโกหลี) ช่วงตั้งแต่ สี่แยกซอยลุงย่อง ถึงถนนหน้าโรงเรียนบ้านส้อง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
517 ซื้อเปลี่ยนยางนอกรถตู้ หมายเลขทะเบียน นข 6608 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
518 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
519 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 43 รายการ สำหรับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
520 จ้างเช่าเต็นท์ จำนวน 2 รายการ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
521 ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
522 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 9 ผืน ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
523 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2562
524 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๖ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2562
525 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2829 สุราษฎร์ธานี จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธันวาคม 2562
526 จ้างซ่อมรถจักรยายนยนต์ หมายเลขทะเบียน ฉขต 749 สุราษฎร์ธานี จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2562
527 ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2562
528 จ้างตัดโฟมบอร์ด สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2562
529 ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2562
530 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2562
531 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2562
532 จ้างเช่าเต็นท์และที่นั่งสำหรับพระสงฆ์ ตามโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2562
533 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2562
534 ซื้อทรายอะเบท จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2562
535 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2562
536 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักฝารางวี บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต ๑๗ (ถนนข้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเวียงสระ) หมูที่ ๔ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2562
537 จ้างประดับตกแต่งสถานที่ประกอบพิธี จำนวน 1 ที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2562
538 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3765 สุราษฎร์ธานี จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ธันวาคม 2562
539 ซื้อเครื่องไทยธรรมและผ้าไตรและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2562
540 จ้างจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2562
541 จ้างเช่าเต็นท์โดม, ที่นั่งสำหรับพระสงฆ์ประกอบพิธีทางศาสนาและผ้าคลุมเก้าอี้ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2562
542 จ้างบุกเบิกถนนหินคลุก บริเวณตรงข้ามโรงพยาบาลสัตว์เวียงสระ (หมอจำรัส) จรดถนนเจริญสุข (ซอยเมืองใน) หมู่ที่ ๑ ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2562
543 จ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) รักษาความสะอาดถนนและเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ (เก็บขนขยะท้ายรถ แทนตำแหน่งที่ลาออก)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (แทนตำแหน่งที่ลาออก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2562
544 จ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) รักษาความสะอาดถนน และเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ (ผู้รับจ้างเก็บขนขยะมูลฝอย ท้ายรถ แทนตำแหน่งที่ลาออก) จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2562
545 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน บว 5551 สุราษฎร์ธานี จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2562
546 จ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) รักษาความสะอาดถนนและเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ (เก็บขนขยะท้ายรถ แทนตำแหน่งที่ลาออก)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (แทนตำแหน่งที่ลาออก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2562
547 จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถยนต์กู้ภัย หมายเลขทะเบียน กฉ 1589 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2562
548 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2562
549 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3765 สุราษฎร์ธานี จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2562
550 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2562
551 จ้างเหมาบริการเช่าชุดสำหรับการแข่งขันตามโครงการเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2562
552 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2323 สุราษฎร์ธานี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2562
553 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2562
554 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤศจิกายน 2562
555 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักฝารางวี และก่อสร้างถนน คสล. และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักฝารางวี บริเวณด้านหน้าห้องแถว ตั้งแต่ซอยโกหลี ถึงหน้าโบสถ์ คริสต์ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธ  20 พฤศจิกายน 2562
556 ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 พฤศจิกายน 2562
557 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2562
558 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤศจิกายน 2562
559 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2562
560 จ้างซ่อมแซมกระจกประตูและหน้าต่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2562
561 จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๖ รายการ (ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤศจิกายน 2562
562 ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 พฤศจิกายน 2562
563 ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 พฤศจิกายน 2562
564 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งท่าน้ำลอยกระทง และจัดสถานที่ จำนวน ๑๔ รายการ (ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤศจิกายน 2562
565 จ้างเช่าเต็นท์พร้อมผ้าคลุมเก้าอี้ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤศจิกายน 2562
566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักฝารางวี และก่อสร้างถนน คสล. และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักฝารางวี บริเวณด้านหน้าห้องแถว ตั้งแต่ซอยโกหลี ถึงหน้าโบสถ์ คริสต์ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธ  6 พฤศจิกายน 2562
567 งานจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  6 พฤศจิกายน 2562
568 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักฝารางวี และก่อสร้างถนน คสล. และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักฝารางวี บริเวณด้านหน้าห้องแถว ตั้งแต่ซอยโกหลี ถึงหน้าโบสถ์ คริสต์ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธ  6 พฤศจิกายน 2562
569 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษี ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2562
570 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสาร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2562
571 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๘๒๙ สุราษฎร์ธานี จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2562
572 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2562
573 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดคลองตาล ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2562
574 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2562
575 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2829 สุราษฎร์ธานี 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2562
576 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2562
577 จ้างผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ตุลาคม 2562
578 จ้างจัดดอกไม้ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2562
579 ซื้อเครื่องไทยธรรมและผ้าไตรและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2562
580 จ้างเช่าเต็นท์ , ที่นั่งสำหรับพระสงฆ์และอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับประกอบพิธีทางศาสนา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2562
581 จ้างจ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) รักษาความสะอาดถนน และเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2562
582 จ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) รักษาความสะอาดถนน และเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  17 ตุลาคม 2562
583 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ณ ป้อมยามจุดตรวจถนนข้ามทางตัดผ่านของการเดินรถไฟบริเวณหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ จำนวน ๓ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ตุลาคม 2562
584 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ณ ป้อมยามจุดตรวจถนนข้ามทางตัดผ่านของการเดินรถไฟบริเวณหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ จำนวน ๓ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ตุลาคม 2562
585 ซื้อเครื่องไทยธรรมและผ้าไตรและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2562
586 จ้างเช่าเต็นท์โดม , ที่นั่งสำหรับพระสงฆ์ประกอบพิธีทางศาสนา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2562
587 จ้างจัดดอกไม้ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2562
588 จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2562
589 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถมดินปรับพื้นที่พร้อมลงหินคลุกและก่อสร้างผนังกั้นดิน บริเวณอาคารอเนกประสงค์ชุมชนเมืองคลองตาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 ตุลาคม 2562
590 จ้างต่อสัญญาเว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงสระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
591 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
592 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถมดินปรับพื้นที่พร้อมลงหินคลุกและก่อสร้างผนังกั้นดิน บริเวณอาคารอเนกประสงค์ชุมชนเมืองคลองตาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กันยายน 2562
593 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถมดินปรับพื้นที่พร้อมลงหินคลุกและก่อสร้างผนังกั้นดิน บริเวณอาคารอเนกประสงค์ชุมชนเมืองคลองตาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กันยายน 2562
594 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2562
595 โครงการถมดินปรับพื้นที่พร้อมลงหินคลุกและก่อสร้างผนังกั้นดิน บริเวณอาคารอเนกประสงค์ชุมชนเมืองคลองตาล  16 กันยายน 2562
596 จ้างซ่อม/เปลี่ยนแก้ไขกล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ 494-54-0703.15 (ทางลงทางข้ามหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
597 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
598 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
599 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
600 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
601 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
602 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
603 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
604 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
605 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
606 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
607 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2562
608 จ้างทำป้ายต่าง ๆ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2562
609 จ้างซ่อม/เปลี่ยนแก้ไขเครื่องเซิร์ฟเวอร์บันทึกกล้อง CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2562
610 จ้างซ่อม/เปลี่ยนแก้ไขเครื่องเซิร์ฟเวอร์บันทึกกล้อง CCTV ประจำงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2562
611 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กันยายน 2562
612 ซื้อสเปรย์พ่นยุง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กันยายน 2562
613 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กันยายน 2562
614 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กจ ๕๓๓๙ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2562
615 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2562
616 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2562
617 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ 10 ล้อ หมายเลขครุภัณฑ์ 006-45-0025 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2562
618 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2829 สุราษฎร์ธานี จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2562
619 จ้างซ่อม/เปลี่ยนระบบอากาศรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน ผจ 5091 สุราษฎร์ธานี จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2562
620 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2562
621 ซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย จำนวน ๘๕ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2562
622 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2562
623 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2562
624 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2562
625 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ สำหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2323 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2562
626 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงตกแต่งห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 สิงหาคม 2562
627 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
628 จ้างทำป้ายบริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลเวียงสระ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
629 จ้างซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเวียงสระ (ศาลายุพราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
630 จ้างซ่อมรถยนต์สี่ประตู หมายเลขทะเบียน กจ 5339 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2562
631 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 กรายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2562
632 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2562
633 จ้างทำไวนิลธงและไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2562
634 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2562
635 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
636 จ้างเหมาประดับตกแต่งดอกไม้สด โต๊ะหมู่บูชาบริเวณเวทีกลางและผูกผ้าบริเวณเวทีกลางและเต็นท์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2562
637 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงตกแต่งห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 สิงหาคม 2562
638 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงตกแต่งห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 สิงหาคม 2562
639 จ้างเช่าเต็นท์ ที่นังสำหรับพระสงฆ์และเช่าผ้าคลุมเก้าอี้พร้อมตกแต่งอย่างสวยงาม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2562
640 ซื้อเครื่องไทยธรรม , ผ้าไตร , กระสอบใส่อาหาร , เชือกฟางและลวด จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2562
641 ซื้อพานพุ่มดอกไม้ , ผ้าสีเหลือง และผ้าสีฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2562
642 จ้างเช่าเต็นท์โดม , เช่าเก้าอี้และผ้าคลุมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2562
643 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2562
644 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2562
645 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2562
646 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2562
647 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2829 สุราษฎร์ธานี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2562
648 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2562
649 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2562
650 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
651 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
652 จ้างเหมารถโดยสารแบบปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
653 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2323 สุราษฎร์ธานี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2562
654 ก่อสร้างปรับปรุงตกแต่งห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสระ  2 สิงหาคม 2562
655 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงตกแต่งห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 สิงหาคม 2562
656 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2562
657 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีตบล๊อค และอาคารโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลเวียงสระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2562
658 ซื้อวัสดุจราจร (กระจกโค้ง) จำนวน 7 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2562
659 ซื้อชุดกีฬาและอุปกรณ์การกีฬา สำหรับโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ การแข่งขันกีฬาเครือข่ายบ้านส้อง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2562
660 เช่าเต็นท์, ที่นั่งสำหรับพระสงฆ์ประกอบพิธีทางศาสนาและผ้าคลุมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2562
661 เช่าเก้าอี้และผ้าคลุมเก้าอี้พร้อมตกแต่งอย่างสวยงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2562
662 ซื้อเครื่องไทยธรรมและผ้าไตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2562
663 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2562
664 จ้างประดับตกแต่งเวทีและจ้างเหมาผูกผ้าประดับตกแต่งเวทีกลางและฉากหลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2562
665 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2562
666 จ้างซ่อม/เปลี่ยนเมนบอร์ดและระบบไฟ กล้อง CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ 494-59-0031/4 จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2562
667 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2562
668 จ้างปรับปรุงซ่อมเปลี่ยนระบบไฟในอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเวียงสระ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2562
669 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2562
670 ซื้อชุดกีฬา , วัสดุอุปกรณ์กีฬาและถ้วยรางวัลตามโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์เทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2562
671 ซื้อของรางวัลกีฬาพื้นบ้านและกรีฑาตามโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์เทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2562
672 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุก ๖ ล้อ (ดั๊ม) หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๙๔๖ สุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2562
673 จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๘๓๐ สุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2562
674 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการจัดการแข่งขันตามโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์เทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2562
675 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2562
676 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ประตูห้องปฏิบัติงานต่าง ๆ ในสำนักงานเทศบาล จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2562
677 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2562
678 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2562
679 เหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๔๔๗ สุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ คัน  26  มิถุนายน  2562
680 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2562
681 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2562
682 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2562
683 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2562
684 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2562
685 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่ รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 2286 สุราษฎร์ธานี) จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2562
686 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2562
687 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถมดินปรับพื้นที่พร้อมลงหินคลุกและก่อสร้างผนังกั้นดิน บริเวณอาคารอเนกประสงค์ชุมชนเมืองคลองตาล หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9  มิถุนายน  2562
688 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2562
689 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2562
690 จ้างเหมารถโดยสารแบบพัดลม ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  มิถุนายน  2562
691 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2562
692 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2562
693 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2562
694 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2562
695 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2562
696 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๔๔๗ สุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2562
697 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ 10 ล้อ หมายเลขครุภัณฑ์ 006-45-0025 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2562
698 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2562
699 จ้างซ่อมรถบันไดเลื่อนอัตโนมัติ หมายเลขครุภัณฑ์ 004-45-0024 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2562
700 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร (มอก.ชั้น 3) พร้อมบ่อพักฝารางวี ยาว 235.00 เมตร บริเวณถนนทางหลวงท้องถิ่น สายถนนเจริญสุข (ถนนเมืองใน) หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดร  27 พฤษภาคม 2562
701 จ้างรื้อถอนและติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2562
702 จ้างซ่อมรั้วสแตนเลส จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2562
703 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2562
704 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0083 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2562
705 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2562
706 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดคลองตาล ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2562
707 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2562
708 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2562
709 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดคลองตาล ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
710 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน บ 2024 สุราษฏร์ธานี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
711 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
712 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดคลองตาล ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
713 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
714 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
715 จ้างโครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนหินคลุก บริเวณข้างร้านเจ้าสัว หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2562
716 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2829 สุราษฎร์ธานี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2562
717 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2562
718 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2562
719 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2562
720 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2562
721 จ้างย้ายและติดตั้งเครื่องเสียงและลำโพง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2562
722 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2562
723 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2323 สุราษฎร์ธานี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2562
724 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร (มอก.ชั้น 3) พร้อมบ่อพักฝารางวี ยาว 235.00 เมตร บริเวณถนนทางหลวงท้องถิ่น สายถนนเจริญสุข (ถนนเมืองใน) หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 พฤษภาคม 2562
725 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร (มอก.ชั้น 3) พร้อมบ่อพักฝารางวี ยาว 235.00 เมตร บริเวณถนนทางหลวงท้องถิ่น สายถนนเจริญสุข (ถนนเมืองใน) หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 พฤษภาคม 2562
726 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2562
727 โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร (มอก.ชั้น 3) พร้อมบ่อพักฝารางวี ยาว 235.00 เมตร บริเวณถนนทางหลวงท้องถิ่น สายถนนเจริญสุข (ถนนเมืองใน) หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  7 พฤษภาคม 2562
728 ซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนแบบมีกระจก จำนวน 2 ตู้ และครุภัณฑ์เก้าอี้บุนวมแบบมีพนักพิงพร้อมโช้คปรับระดับ จำนวน 6 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2562
729 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2562
730 จ้างทำไวนิล จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2562
731 จ้างทำตราสัญลักษณ์ จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2562
732 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2562
733 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2562
734 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๔๔๗ สุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2562
735 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ กีฬาฟุตบอล อบจ.สุราษฎร์ธานี คัพ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๒ (ระดับจังหวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2562
736 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
737 จ้างซ่อมบำรุงรถตักหน้า - ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๒๒๘๖ สุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2562
738 เช่าเหมาบริการในการจัดกิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2562
739 วัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ  1 เมษายน 2562
740 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2829 สุราษฎร์ธานี จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2562
741 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบุกเบิกถนนหินผุ บริเวณถนนเลียบคลองตาล ตั้งแต่หลังโคลิเซี่ยม ถึงข้างบ้านครูขวัญ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 มีนาคม 2562
742 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2562
743 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขพพ ๕๐๕ สุราษฎร์ธานี จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2562