ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านส้อง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ (งานป้องกันฯ สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองแสง - สหกรณ์ยูเนี่ยน หมู่ที่ 8,15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 กรกฎาคม 2563
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองแสง - สหกรณ์ยูเนี่ยน หมู่ที่ 8,15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 กรกฎาคม 2563
4 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงขยะพลาสติก) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2563
5 ซื้ออุปกรณ์รับสัญญาณ Wi-Fi เพื่อใช้กับคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส.๔๑๖-๕๒-๐๐๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2563
6 จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 3 เครื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2563
7 จ้างเหมาบริการคนงานทำความสะอาดภายในสำนักงาน จำนวน 1 ราย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
8 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๑ กฮ ๗๑๒๘ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
9 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (น้ำยาเคมีสำหรับเติมเครื่องพ่นหมอกควัน) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
10 ซื้อกระดาษความร้อน จำนวน ๘๐ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25  มิถุนายน  2563
11 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25  มิถุนายน  2563
12 จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันนักเรียน ศพด.เทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25  มิถุนายน  2563
13 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยลุงพร้อย (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมประตูโรงเก็บน้ำสำหรับผลิตน้ำระบบประปาบ้านมหาราช หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
15 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
16 ซื้อสายไฮดรอลิค จำนวน 1 เส้น เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
17 ซื้อวัสดุน้ำดื่มสะอาด ขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๒๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
18 ซื้อตู้เอกสารแบบ ๔ ลิ้นชัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
19 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน หมายเลขครุภัณฑ์ อบต.บส. ๔๒๐-๔๔-๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2563
20 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโรงเรียน ๑ หมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2563
21 ซื้อผ้าสีเหลือง เพื่อประดับสถานที่ราชการเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2563
22 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ส่วนกลาง ทะเบียน นข 1984 สุราษฎร์ธานี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2563
23 ซื้อผ้าสีเหลือง เพื่อประดับสถานที่ราชการเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธร มหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรฏาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2563
24 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางถนนสายคูเหมือง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17  มิถุนายน  2563
25 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปา บ้านในไร่ หมู่ที่ 12 และใช้สำหรับล๊อคกุญแจของระบบประปาของเทสบาลตำบลบ้านส้องทั้งหมด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2563
26 เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง 16  มิถุนายน  2563
27 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส. ๔๒๐-๕๒-๐๐๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  มิถุนายน  2563
28 ซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  มิถุนายน  2563
29 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15  มิถุนายน  2563
30 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๓ เควีเอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2563
31 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ ทต.บส.๔๑๖ - ๕๒ - ๐๐๒๒ ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2563
32 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ HP Laserjet Pro M12 (CF279A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
33 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประปา หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
34 จ้างทำป้ายธงเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
35 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ HP Laserjet Pro M12 (CF279A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
36 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ ชนิดเติม จำนวน 4 ขวด (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
37 ซื้อสายไฮดรอลิค จำนวน 1 เส้น เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถแบ็คโฮ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
38 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ HP Laserjet Pro M12 (CF279A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
39 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อประดับสถานที่ราชการเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
40 จ้างเหมาโครงการขยายเขตประปาซอยศิิริวรรณ(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำกาขุดวางท่อ ขนาด 2 นิ้ว ระยะทางยาว 360 เมตร พร้อมฝังกลบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
41 ซื้อผ้าสีเหลือง เพื่อประดับสถานที่ราชการเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
42 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ จำนวน 1 ราย (นายสมนึก ใจรื่น) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2563
43 จ้างทำตรายางสำนักงานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2563
44 ซื้อถังเก็บน้ำตั้งพื้น ขนาดบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร จำนวน 50 ใบ (งานป้องกันฯ สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2563
45 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสะอาด) ขนาด ๒๐ ลิตร เพื่อใช้ในกิจการของเทศบาลตำบลบ้านส้อง และให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2563
46 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส จำนวน 1 ป้าย งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2563
47 จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2563
48 ซื้อถุงยังชีพ หรือเครื่องอุปโภค บริโภค ตามโครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส (งานสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2563
49 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้ในโครงการขยายเขตท่อประปาซอยศิริวรรณ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2563
50 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสะอาด) ขนาด ๒๐ ลิตร สำนักปลัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2563
51 จ้างทำป้ายโฟมบอร์ด จำนวน 3 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2563
52 ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม)สะอาด ขนาด ๒๐ ลิตร เดือน เมษายน ๒๕๖๓ ครั้งที่๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2563
53 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บว ๔๕๘๓ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2563
54 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสะอาด) ขนาด ๒๐ ลิตร เพื่อใช้ในกิจการของเทศบาลตำบลบ้านส้อง และให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2563
55 ซื้อมาตรวัดน้ำซันวา ขนาด 1/2 นิ้ว พร้อมขามาตรทองเหลือง จำนวน 40 ชุด เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2563
56 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางถนนสายคูเหมือง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4  มิถุนายน  2563
57 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ เพื่อใช้ในกิจการบริหารทั่วไปของกองช่างเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2563
58 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางถนนสายคูเหมือง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4  มิถุนายน  2563
59 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะติดเชื้อ) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร สีแดง จำนวน 1 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2563
60 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะพลาสติก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 130 ลิตร จำนวน 100 ใบ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2563
61 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมท่อส่งน้ำที่ชำรุดเสียหายของระบบประปาบ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 13 และระบบบ้านหนองหวายน้ำ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2563
62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงอาหาร ๓๐๐ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1  มิถุนายน  2563
63 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำสิบล้อ ทะเบียน 82-8058 สุราษฎร์ธานี (งานป้องกันฯ สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1  มิถุนายน  2563
64 จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัววีถนนสายบ้านนายถาวร หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
65 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) สะอาด ขนาด ๒๐ ลิตร ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
66 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) สะอาด ขนาด ๒๐ ลิตร ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563
67 ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน ๘ โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563
68 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บม 3238 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563
69 ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม)สะอาด ขนาด ๒๐ ลิตร เดือน เมษายน ๒๕๖๓ ครั้งที่๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563
70 จ้างซ่อมบำรุงรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-5534 สฎ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2563
71 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำสิบล้อ หมายเลขทะเบียน บม ๑๑๙๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2563
72 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำหกล้อ ทะเบียน บว. ๔๕๘๓ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2563
73 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขที่เบียน ๘๑-๑๕๐๖ สฎ. (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2563
74 จ้างจัดทำป้ายโฟมบอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2563
75 ซื้อเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2563
76 จัดซื้อนม (อาหารเสริมนมโรงเรียน) ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน ๘ โรงเรียน 25 พฤษภาคม 2563
77 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ เพื่อใช้ในโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(เพิ่มเติม) ถนนสายไทรห้อง-ควนพลอง หมู่ที่ 4 และถนนชลประทาน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563
78 จ้างซ่อมรถแบ็คโฮ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563
79 ซื้อจัดซื้อนม (อาหารเสริมนมโรงเรียน) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563
80 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ซื้อปลั๊กสามตา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2563
81 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในราชการได้อย่างมีประสิทธภาพ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2563
82 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 7946 สุราษฎร์ธานี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2563
83 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถส่วนกลาง รถยนต์ประจำกองคลังหมายเลขทะเบียน กฉ ๗๙๔๐ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2563
84 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) สำนักปลัด จำนวน 20 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2563
85 ซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้า จำนวน 1 ลูก ขนาด 200 แอมป์ แบบหิ้ว เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชนของกองช่างเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2563
86 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 33 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2563
87 จ้างทำกระจกปูโต๊ะทำงาน จำนวน 7 แผ่น (งานสวัสดิ์การสังคม สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
88 จ้างจัดจ้างซ๋อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 7946 สุราษฎร์ธานี (ระบบแอร์) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
89 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงอาหาร ๓๐๐ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 พฤษภาคม 2563
90 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงอาหาร ๓๐๐ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 พฤษภาคม 2563
91 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัววีถนนสายยุทธศาสตร์ หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
92 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยห้วยกงนาง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
93 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขวม ๗๗๑ สฎ เพื่อใช้งานในราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2563
94 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางล้อหน้า จำนวน 2 เส้น) เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 1047 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2563
95 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอกรถยนต์ส่วนกลาง กฉ 7946 สฎ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2563
96 ซื้อสายไฮดรอลิค หนา 4 ชั้น จำนวน 1 เส้น เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถแบ็คโฮ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2563
97 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ปลั๊กไฟสามตา ๔ ช่อง ๕ เมตร สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
98 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในงานราชการกองคลังเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
99 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการพาดสายไฟฟ้าสาธารณะบ้านในไร่ หมู่ที่ 12 และติดโฟโต้สวิทช์เพิ่มเติมบ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
100 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถแบ็คโฮ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
101 จ้างเหมาบริการทาสีอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขนาด 580 ตารางเมตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
102 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขกธ ๔๔๔ สฎ. เพื่อใช้งานทางราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและยืออายุการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
103 จ้างทำตรายางสำหรับใช้ในงานราชการ เพื่อให้การปฏิบัติงานของกองคลังเทศบาลตำบลบ้านส้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีปรสิทธิภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
104 จ้างปรับปรุงขุดลอกฝายกักเก็บน้ำบ้านนาเหนง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
105 ซื้อจัดซื้อหม้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 ลูก เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บม 3238 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
106 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 7946 สุราษฎร์ธานี (ระบบหม้อน้ำ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
107 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2563
108 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-3934 สฎ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2563
109 จ้างจ้างเหมาบริการเขียนป้ายหน้าอาคารงานป้องกันฯ เทศบาลตำบลบ้านส้อง ขนาด กว้าง 20x1.20 เมตร พร้อมติดตั้งแผ่นป้ายและโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2563
110 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำสิบล้อ ทะเบียน 82 - 8058 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
111 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพรุกำ (ซอยบ้านผู้ใหญ่ดำ) หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
112 ซื้อน้ำดื่มสะอาด (ถัง) ขนาด 20 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
113 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
114 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำหกล้อ บว 4583 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
115 จ้างก่อสร้างถนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนางกิ้มเสี้ยน (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
116 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำสิบล้อ บม 1194 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
117 ซื้อจัดซื้อวัสดเครื่องแต่งกาย จำนวน 4 รายการ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
118 จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-6921 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
119 ซื้อฟันบุ้งกี๋ จำนวน 2 อัน เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
120 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการสนับสนุนท่อประปาในการแก้ปัญหาภัยแล้งของราษฎรบ้านสวนกล้วย หมู่ที่ 17 บ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
121 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
122 จ้างเหมาขุดวางท่อพร้อมฝังกลบโครงการขยายเขตประปาซอยศิริวรรณและซอยห้วยแก้ว 2 หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
123 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้สำหรับโครงการขยายเขตท่อประปาซอยศิริวรรณและซอยห้วยแก้ว 2 หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
124 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านป้าอารีย์ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
125 จ้างก่อสร้างบุกเบิกถนนหินคลุกสายใต้สายไฟแยกซอยช่างยศ-ต้นหูกวาง หมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
126 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแยกนาเหนือ-ล้านห้า หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
127 ซื้อน้ำดื่มสะอาด (ถัง) ขนาด 20 ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
128 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนาเหนือ-ขนส่ง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
129 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
130 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เจลอนามัยล้างมือ) จำนวน 325 ลิตร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2563
131 จ้างจ้างเหมาบริการเขียนป้ายหน้าอาคารงานป้องกันฯ เทศบาลตำบลบ้านส้อง ขนาด กว้าง 20x1.20 เมตร พร้อมติดตั้งแผ่นป้ายและโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2563
132 ซื้อวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2563
133 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(เครื่องวัดอุณหภูมิ ชุดป้องกันสารเคมี น้ำยาฆ่าเชื้อและเครื่องพ่นสารเคมี) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2563
134 จ้างจ้างเหมาบริการทำป้ายหน้าอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2563
135 ทำป้ายไวนิล เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 4 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 21 เมษายน 2563
136 จ้างปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาชุมเห็ด หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2563
137 ซื้อจัดซื้อฟันบุ้งกี๋พร้อมน็อต จำนวน 5 อัน เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถแบ็คโฮ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2563
138 ซื้อสายไฟฟ้า VAF ขนาด 2x2.5 มม. จำนวน 200 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2563
139 จ้างเหมาโครงการขุดลอกหน้าฝายหนองตอเสียด หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2563
140 จ้างทำป้ายไวนิล โรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 ป้าย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
141 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ขวดเพชรหัวปั้ม) จำนวน 2,000 ขวด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
142 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการหรือการแพทย์ (ขวดสเปร์ย) จำนวน 1500 ขวด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
143 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สติกเกอร์ใส กระดาษสติกเกอร์สี) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ในการดำเนินการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
144 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ถุงมือทางการแพทย์)่ จำนวน 25 กล่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
145 น้ำแข็ง น้ำดื่ม เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 9 วัน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 17 เมษายน 2563
146 ซื้อฟันบุ้งกี๋ จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563
147 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้สำหรับรถแบ็คโฮ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563
148 จ้างทำกระจกปูโต๊ะทำงาน จำนวน 3 แผ่น (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563
149 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563
150 ซื้อมาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว จำนวน 40 ตัว เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
151 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองแสง - สหกรณ์ยูเนี่ยน หมู่ที่ 8,15 14 เมษายน 2563
152 จ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ EMINENT หมายเลขครุภัณฑ์ 420-52-0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
153 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
154 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางถนนสายคูเหมือง หมู่ที่ 5 14 เมษายน 2563
155 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในโครงการแก้ปัญหาแหล่งน้ำดิบในการผลิตประปาของระบบประปาบ้านหนองสามสิบ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
156 ซื้อมอเตอร์ไฟฟ้า 5 แรง ขนาด 2 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ตัว เพื่อใช้ในโครงการแก้ปัญหาแหล่งน้ำดิบในการผลิตประปาของระบบประปาบ้านหนองสามสิบ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
157 ซื้อแบรคเกอร์ไฟฟ้า 60 แอมป์ จำนวน 1 ตัว เพื่อใช้ในโครงการแก้ปัญหาแหล่งน้ำดิบในการผลิตประปาของระบบประปาบ้านหนองสามสิบ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
158 จ้างซ่อมคอมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0036 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
159 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์ รับสัญญาณอินเตอร์เน็ตพร้อมสายและตลับหมึก) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
160 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
161 น้ำแข็ง น้ำดื่ม เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 9 วัน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 10 เมษายน 2563
162 ซื้อน้ำดื่มสะอาด จำนวน 20 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
163 ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค 18 ลิตร จำนวน 5 ถัง เพื่อใช้สำหรับรถแบ็คโฮล์ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
164 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
165 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายคลองหยง - ฝายทับมังคุด หมู่ที่ ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 เมษายน 2563
166 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายคลองหยง - ฝายทับมังคุด หมู่ที่ ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 เมษายน 2563
167 ซื้อสายไฮดรอลิค จำนวน 2 เส้น เพื่อใช้เปลี่ยนสำหรับรถแบ็คโฮล์ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
168 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 18 บ้านหนองตอเสียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
169 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กระดาษต่อเนื่อง) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
170 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ รายนายวิรยุทธิ์ ช่วยศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
171 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะมูลฝอย (รายนายสายชล รอดเอียด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
172 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ (รายนายศิริพงษ์ แสตมป์) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
173 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบถนนรถไฟ - ป้ายเขต หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 มีนาคม 2563
174 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแยกเหมืองห้วยในเขา หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 มีนาคม 2563
175 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตานาค หมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 มีนาคม 2563
176 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดวิภาวดีแยกขวาบ้านเหนือคลอง หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 มีนาคม 2563
177 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตัวยูบ้านหนองตอเสียด (จุดที่ 1) หมู่ที่ 18 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 มีนาคม 2563
178 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองส่งน้ำ (บ้านนายจำนง สุระกาหล) หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 มีนาคม 2563
179 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองลำพลา หมู๋ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 มีนาคม 2563
180 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยวัดบ้านส้อง หมู่ที่ ๑๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 มีนาคม 2563
181 จ้างเหมาโครงการขยายเขตประปาถนนห้วยแก้ว 3 หมู่ที่ 13 โดยทำการขุดตามแนวถนนวางท่อประปาขนาด 2 นิ้ว ระยะทางยาว 360 เมตร พร้อมฝังกลบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
182 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ถุงมือหนังและรองเท้าบู๊ท) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
183 จ้างทำป้ายไวนิล (ศูนย์อำนวยการป้องกันและควบคุมคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 2109) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
184 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในการเปลี่ยนกรวดและทรายของระบบประปา หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
185 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้องและไฟทางหลวงเทศบาลที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
186 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ รายนายวีรศักดิ์ ชอบทำกิจ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
187 จ้างทำกระจกปูโต๊ะทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
188 ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค 18 ลิตร จำนวน 5 ถัง เพื่อใช้สำหรับรถแบ็คโฮล์ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
189 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้ในโครงการขยายเขตประปาบ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
190 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 เหมืองห้วยในเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
191 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) สำนักปลัด จำนวน 19 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
192 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
193 จ้างทำตรายาง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
194 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๗๒๙๑ สฏ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
195 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๙-๐๐๔๒ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
196 จ้างจ้างซ่อมรถขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
197 โครงการก่อสร้างโรงอาหาร ๓๐๐ ที่นั่ง 19 มีนาคม 2563
198 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายคลองหยง - ฝายทับมังคุด หมู่ที่ ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 มีนาคม 2563
199 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายคลองหยง - ฝายทับมังคุด หมู่ที่ ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 มีนาคม 2563
200 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อจัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน 14,388 ชิ้น โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
201 ซื้อฟันบุ้งกี๋พร้อมน๊อต จำนวน 2 อัน เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
202 จ้างจ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน บม 3238 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
203 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กฉ 5285 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
204 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
205 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-3934 สฏ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
206 ซื้อตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจกต่ำ ขนาด 4 ฟุตและ ตู้เอกสารเหล็กรวม 4 ฟุต กองสาธารณสุขและสิ่งแแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
207 ซื้อตู้เอกสารเหล็กรวม 4 ฟุต 1 บาน 6 ลิ้นชัก จำนวน 2 ตู้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
208 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 3 ป้าย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
209 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตัวยูบ้านหนองตอเสียด (จุดที่ 1) หมู่ที่ 18 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 มีนาคม 2563
210 จ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำเป็นท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเขาโคก บ้านเขาโคก หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
211 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กก 1744 สุราษฎร์ธานี เนื่องจากครบรอบเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
212 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตัวยูบ้านหนองตอเสียด (จุดที่ 1) หมู่ที่ 18 12 มีนาคม 2563
213 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
214 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตัวยูบ้านหนองตอเสียด (จุดที่ 1) หมู่ที่ 18 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 มีนาคม 2563
215 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยวัดบ้านส้อง หมู่ที่ ๑๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มีนาคม 2563
216 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยวัดบ้านส้อง หมู่ที่ ๑๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มีนาคม 2563
217 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองลำพลา หมู๋ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มีนาคม 2563
218 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบถนนรถไฟ - ป้ายเขต หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มีนาคม 2563
219 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตานาค หมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มีนาคม 2563
220 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองส่งน้ำ (บ้านนายจำนง สุระกาหล) หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มีนาคม 2563
221 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแยกเหมืองห้วยในเขา หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มีนาคม 2563
222 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองส่งน้ำ (บ้านนายจำนง สุระกาหล) หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มีนาคม 2563
223 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดวิภาวดีแยกขวาบ้านเหนือคลอง หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มีนาคม 2563
224 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้สำหรับถังลม - ถังแก๊ส ในงานสาธารณูปโภคของกองช่างเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
225 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบถนนรถไฟ - ป้ายเขต หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มีนาคม 2563
226 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองลำพลา หมู๋ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มีนาคม 2563
227 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยวัดบ้านส้อง หมู่ที่ ๑๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มีนาคม 2563
228 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแยกเหมืองห้วยในเขา หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มีนาคม 2563
229 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดวิภาวดีแยกขวาบ้านเหนือคลอง หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มีนาคม 2563
230 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตานาค หมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มีนาคม 2563
231 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
232 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองส่งน้ำ (บ้านนายจำนง สุระกาหล) หมู่ที่ ๙ 10 มีนาคม 2563
233 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลโครงการฯ ขนาด ๑.๒๐ ๓.๐ เมตร จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
234 ซื้อสายไฮดรอลิค จำนวน 2 เส้น เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถแบ็คโฮล์ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
235 ซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ตัดแต่งกิ่งไม้เป็นเลื่อยเครื่องยนต์แบบบาร์ยึดโซ่ ขนาด 11.5 นิ้ว เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ ขนาด 0.6 แรงม้า ประกอบพร้อมใช้งาน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
236 ซื้อปากกาจับชิ้นงาน ขนาด 5 นิ้ว คอลึก 70 มม. ปากขนาดกว้างสูงสุด 125 มม จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
237 ซื้อปั้มน้ำชนิดใช้มอเตอร์ไฟฟ้าแบบหน้าแปลน ขนาดไฟ 1 เฟส กำลังมอเตอร์ 3 HP ขนาดท่อดูด/ท่อส่ง เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
238 ซื้อปากกาจับชิ้นงาน ขนาด 5 นิ้ว คอลึก 70 มม. ปากขนาดกว้างสูงสุด 125 มม จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
239 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
240 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (แอร์) อาคารอเนกประสงค์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
241 ซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษาเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
242 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
243 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
244 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายคลองหยง - ฝายทับมังคุด หมู่ที่ ๑๔ 4 มีนาคม 2563
245 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเหนือคลอง(ทุ่งคา) - บ้านสวนกล้วย หมู่๗,๑๗ ตำบลบ้านส้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 มีนาคม 2563
246 ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค จำนวน 5 ถัง เพื่อไว้ใช้สำหรับรถแบ็คโฮล์ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
247 ซื้อหินคลุก จำนวน 350 ตัน เพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและกิจการงานสาธารณูปโภคต่างๆของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
248 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
249 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 4,500 โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
250 ซื้อประตูน้ำเหล็กหล่อ หน้าจาน ขนาด 6 นิ้ว มอก. จำนวน 2 ชุด เพื่อใช้ในการเปลี่ยนประตูน้ำแทนของเดิมที่ชำรุดเสียหายของระบบประปาบ้านหนองสามสิบ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
251 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
252 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการสนับสนุนท่อประปาบ้านในไร่ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2563
253 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านส้องที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2563
254 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศหมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส.420-52-0039 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2563
255 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงดำใส่ขยะ) จำนวน 100 กิโลกรัม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2563
256 ซื้อวัสดุการเกษตร (กรรไกรตัดตกแต่งต้นไม้) จำนวน 4 ด้าม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2563
257 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า) กองคลัง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2563
258 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์ กว 6936 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
259 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สายแลนด์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
260 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในโครงการสนับสนุนท่อประปาบ้านปลายแพง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
261 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ม่านปรับแสง) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
262 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-1506 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
263 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาเทศบาล ระบบประปาเหมืองห้วยในเขา บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563
264 จ้างเหมาบริการซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-5534 สฏ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
265 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ครุภัณฑ์ ทต.บส.420 - 52 - 0031 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
266 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางล้อรถด้านหลัง จำนวน 4 เส้น) เพื่อใช้เปลี่ยนสำหรับรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-6921 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
267 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์ (กองคลัง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
268 จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-6921 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
269 ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมห้องน้ำในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านส้องและระบบประปาของเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2563
270 ซื้อคอนกรีตผสมสำเร็จรูป จำนวน 1.50 ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ในโครงการขุดลอกหน้าฝายหนองตอเสียด หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2563
271 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2563
272 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
273 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
274 ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
275 ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค จำนวน 5 ถัง เพื่อไว้ใช้สำหรับรถแบ็คโฮล์ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
276 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
277 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
278 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเหนือคลอง(ทุ่งคา) - บ้านสวนกล้วย หมู่๗,๑๗ ตำบลบ้านส้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 กุมภาพันธ์ 2563
279 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเหนือคลอง(ทุ่งคา) - บ้านสวนกล้วย หมู่๗,๑๗ ตำบลบ้านส้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 กุมภาพันธ์ 2563
280 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Notrbook) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กุมภาพันธ์ 2563
281 จ้างทำพวงมาลาเพื่อร่วมงาน วันวิภาวดีรังสิต ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
282 ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
283 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ เพื่อใช้ในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(เพิ่มเติม) ถนนสายทุ่งโศก,สายนาชุมเห็ดและหัวสะพานคลองหน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
284 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กฉ 7946 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
285 จ้างพนักงานสำรวจแผนที่ภาษีภาคสนาม ในปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
286 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (แอร์) ห้องไอซีที (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
287 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
288 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมประตูระบายน้ำโครงการขุดลอกหน้าฝายคลองหินแพง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563
289 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-53-0026 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กุมภาพันธ์ 2563
290 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0042 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กุมภาพันธ์ 2563
291 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเหนือคลอง(ทุ่งคา) - บ้านสวนกล้วย หมู่๗,๑๗ ตำบลบ้านส้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 กุมภาพันธ์ 2563
292 จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-6921 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
293 ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
294 ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
295 จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขกธ 444 สฏ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
296 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
297 ซื้อสารส้มใสก้อน จำนวน 100 กระสอบ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
298 ซื้อกระดาษความร้อน จำนวน 60 ม้วน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
299 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์ กว 6936 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
300 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์ กว 6936 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
301 ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 2 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
302 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำหกล้อ บว 4583 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2563
303 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2563
304 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2563
305 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสาธารสุข) จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2563
306 ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2563
307 จ้างซ่่อมบำรุงรักษารถยนต์ตู้ส่วนกลาง นข 3661 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
308 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ส่วนกลาง นข 1984 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
309 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์กู้ชีพ บม 3237 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
310 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย (ระบบไฟ) หมายเลขทะเบียน 81-1506 กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2563
311 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2563
312 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย(ระบบไฟ)หมายเลขทะเบียน 81-5534 สฎ กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2563
313 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ สำหรับเครื่องพิมพ์รหัสครุภัณฑ์ ทต.บส.416-63-0075 จำนวน 4 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
314 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
315 จ้างล้างและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563
316 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์กู้ชีพ ทะเบียน บม 3237 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563
317 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์ กว 6936 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563
318 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการทำฝายชะลอน้ำฝายนาเหนง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
319 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-3934 สฎ (ชุดอัดไฮโดรลิค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
320 จ้างซ่อมบำรุงรถจัดเก็บขยะมูลฝอย (เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง) หมายเลขทะเบียน 81-5534 สุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
321 ซื้อจัดซื้่อวัสดุงานบ้านงานครัว (ไม้กวาดก้านมะพร้าว) จำนวน 2 มัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2563
322 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) ใบเสร็จต่างๆ จากโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2563
323 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2563
324 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2563
325 จ้างซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส.416-52-0022 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2563
326 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2563
327 ซ่อมเครื่องขยายเสียงประจำรถยนต์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านส้อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 16 มกราคม 2563
328 วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 15 มกราคม 2563
329 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2563
330 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2563
331 ซื้อมาตรน้ำซันวา ขนาด 1/2 นิ้ว พร้อมขามาตร จำนวน 40 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2563
332 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 14 มกราคม 2563
333 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กฉ 7946 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2563
334 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กฉ 5285 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2563
335 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเหนือคลอง(ทุ่งคา) - บ้านสวนกล้วย หมู่๗,๑๗ ตำบลบ้านส้อง 10 มกราคม 2563
336 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ เพื่อใช้ในกิจการบริหารทั่วไปของกองช่างเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
337 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416-50-0016 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
338 จ้างจ้างเหมาะบริการคนงานประจำรถขยะ (รายนายสมนึก ใจรื่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
339 ซื้อสายไฮดรอลิค จำนวน 2 เส้น เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 573 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
340 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
341 ซื้อของรางวัลสำหรับการแสดง บนเวที เล่นกิจกรรมต่าง ๆ และวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
342 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ประกอบด้วย โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๑ ชุด และเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
343 จ้างเหมาเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เวที และเครื่องขยายเสียง โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
344 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส. 416-50-0015 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
345 ซ่อมบำรุงรักษารถตู้ส่วนกลาง นข 3661 สุราษฎร์ธานี ซ่อมระบบแอร์ 6 มกราคม 2563
346 ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ จำนวน ๒ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
347 ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
348 ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
349 ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ จำนวน ๑ เครื่อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
350 ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ จำนวน ๑ เครื่อง (งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
351 ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
352 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มกราคม 2563
353 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้องและไฟทางหลวงเทศบาลที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
354 จ้างทำพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
355 ซื้อกรอบรูปเพื่อใช้ในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
356 ซื้อจัดซื้อดอกไม้เพื่อใช้ประดับในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
357 ซื้อผ้าสีเหลืองเพื่อประดับในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ บรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
358 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการความปลอดภัยทางถนน(เพื่อนร่วมเดินทาง) ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
359 จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
360 จ้างจ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำระบบประปา ขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านสำนักเปล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
361 จ้างเหมาบริการโต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้ ใช้ในโครงการความปลอดภัยทางถนน(เพื่อนร่วมเดินทาง) ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
362 จ้างทำป้ายประกาศเชิญชวนเสียภาษี ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
363 ซื้อวัสดุการเกษตร (ใบมีดตัดหญ้า) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
364 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
365 จ้างซ่อมเครื่องตัดเครื่องกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
366 จ้างทำตรายางรับหนังสือ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
367 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
368 จ้างถ่ายเอกสารคู่มือการอบรมเศรษฐกิจพอเพียง (๒๕ แผ่น/เล่ม) พร้อมจัดทำรูปเล่มปกภาพสีเข้าเล่มสันกาวธรรมดา (ไม่เคลือบมัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
369 จ้างป้ายไวนิลโครงการฯ ขนาด 1.2 3.0 เมตร จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
370 ซื้อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
371 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานบริหารทั่วไปของกองช่างเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
372 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของกองช่างเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
373 จ้างถ่ายเอกสารคู่มือการอบรมเศรษฐกิจพอเพียง (25 แผ่น/เล่ม) พร้อมจัดทำรูปเล่มปกภาพสีเข้าเล่มสันกาวธรรมดา (ไม่เคลือบมัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
374 ซื้อตรายาง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
375 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 1047 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
376 ซื้อไฟกระพริมโซลาเซลล์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
377 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง (JCB) ทะเบียน ตค 573 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2562
378 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ เพื่อใช้ในโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(เพิ่มเติม) ถนนสายมหาราช-พรุกำ หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ธันวาคม 2562
379 จ้างจัดจ้างทำพานพุ่มเพื่อร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2562
380 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (น้ำยาพ่นหมอกควัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2562
381 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กะทะล้อ,ยางใน) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2562
382 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 ธันวาคม 2562
383 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ส่วนกลาง นข 3661 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2562
384 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
385 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
386 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้สำหรับโครงการขยายเขตประปาบริเวณถนนสายสำนักเปล้า หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2562
387 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ถุงมือหนัง,รองเท้าบู๊ท) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2562
388 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ส่วนกลาง นข 3661 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2562
389 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 12 บ้านในไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2562
390 ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค 18 ลิตร จำนวน 2 ถัง เพื่อใช้สำหรับรถแบ็คโฮล์ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2562
391 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี (เครื่องปริ้นเตอร์) ชนิด Network จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2562
392 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ส่วนกลาง นข 3661 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2562
393 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำสิบล้อ ทะเบียน บม 1194 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2562
394 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ส่วนกลาง นข 3661 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
395 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ส่วนกลาง นข ๓๖๖๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
396 ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำสิบล้อ ทะเบียน 82-8058 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
397 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำสิบล้อ ทะเบียน บม 1194 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
398 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำสิบล้อ ทะเบียน บม 1194 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
399 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงดำใส่ขยะ ขนาด 30X40 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
400 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำสิบล้อ ทะเบียน 82-8058 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
401 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 18 บ้านหนองตอเสียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
402 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านส้อง (พ.ศ.2561-2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2562
403 จ้างซ่อมรถยนต์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หมายเลขทะเบียน บล ๗๒๙๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2562
404 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง CAT ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2562
405 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สุราษฎร์ธานี จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2562
406 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 18 บ้านหนองตอเสียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2562
407 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ชนิดเครื่องสำรองไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2562
408 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 18 บ้านหนองตอเสียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2562
409 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ วชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
410 จ้างจ้างทำปฏิทินปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
411 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
412 จ้างบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำสิบล้อ ทะเบียน 82 - 8058 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
413 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.203.0 เมตร จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
414 จ้างถ่ายเอกสารแบบแผนชุมชนพร้อมจัดทำรูปเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
415 จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2562
416 ซื้อโครงการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) 11 พฤศจิกายน 2562
417 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2562
418 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุง ซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขาสำหรับผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2562
419 จ้างเหมา เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และระบบแสงสว่าง โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2562
420 โครงการก่อสร้างโรงอาหาร ๓๐๐ ที่นั่ง 5 พฤศจิกายน 2562
421 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นมโรงเรียนให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
422 ซื้อโครงการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) 4 พฤศจิกายน 2562
423 ซื้อโครงการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) 4 พฤศจิกายน 2562
424 จ้างจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
425 ซื้อน้ำดื่มสะอาด ขนาดถังละ 20 ลิตร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
426 ซื้อถ้วยรางวัล สายสะพาย วัสดุและอุปกรณ์ โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
427 ซื้ออาหารเสริม(นมโรงเรียน)ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
428 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นมโรงเรียนให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง 31 ตุลาคม 2562
429 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำสิบล้อ ทะเบียน 82-8058 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
430 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขเลขครุภัณฑ์ ทต.บส.420-52-0015 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
431 ซื้อเครื่องสำรองไฟจำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
432 จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาล 30 ตุลาคม 2562
433 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
434 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
435 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
436 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
437 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ตุลาคม 2562
438 ซื้อโครงการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) 29 ตุลาคม 2562
439 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
440 จ้างจ้างเหมาบริการพนักงาน/คนงานประจำรถเก็บขนขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
441 จ้างจ้างเหมาบริการพนักงาน/คนงานประจำรถเก็บขนขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
442 จ้างเหมาบริการคนงาน/พนักงานประจำรถเก็บขนขยะมูลฝอย (รายนายวิรยุทธิ์ ช่วยศรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
443 จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศพด.เทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีคัดเลือก 29 ตุลาคม 2562
444 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ตุลาคม 2562
445 จ้างจ้างเหมาบริการพนักงาน/คนงานประจำรถเก็บขนขยะมูลฝอย (รายนายจรวัฒน์ มียานันท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
446 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอก,ยางใน และยางรอง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2562
447 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-1506 สฎ. จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2562
448 จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนสายหลังวัดวิภาวดี (จุดที่ ๒) หมู่ที่ ๗ บ้านเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2562
449 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ตุลาคม 2562
450 ซื้อวัสดุสำนักงาน ม่านปรับแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ตุลาคม 2562
451 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก สำหรับงานแผนที่ภาษีฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ตุลาคม 2562
452 ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตและสายแคท ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ตุลาคม 2562
453 โครงการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 24 ตุลาคม 2562
454 วัสดุการเกษตร (ยาฉีดหญ้า) จำนวน 1 รายการ 22 ตุลาคม 2562
455 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) 22 ตุลาคม 2562
456 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ตุลาคม 2562
457 ซื้อเครื่องดูดฝุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
458 จ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด เพื่อร่วมงานพิธี วันปิยมหาราช ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
459 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
460 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศพด.เทศบาลตำบลบ้านส้อง 21 ตุลาคม 2562
461 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยด้วน - บ้านหนองเมา หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ตุลาคม 2562
462 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองหินแพง (ช่วงที่ ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ตุลาคม 2562
463 ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค 18 ลิตร จำนวน 2 ถัง เพื่อใช้สำหรับรถแบ็คโฮล์ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ตุลาคม 2562
464 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในห้องกองช่าง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ตุลาคม 2562
465 จ้างจ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านหนองสามสิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ตุลาคม 2562
466 จ้างจัดหาผ้าม่าน และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ตุลาคม 2562
467 จ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด เพื่อร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ตุลาคม 2562
468 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำ กึ่งถาวรแบบกล่องตาข่ายบรรจุหินทิ้ง คลองคราว หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านส้อง คันฝายกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สูง ๑ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
469 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำ กึ่งถาวรแบบกล่องตาข่ายบรรจุหินทิ้ง คลองเขาโคก หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านส้อง คันฝายกว้าง ๒ เมตร ยาว ๔ เมตร สูง ๑ เ มตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
470 จ้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ กึ่งถาวรแบบกล่องตาข่ายบรรจุหินทิ้ง คลองคันเบ็ด หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านส้อง คันฝายกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สูง ๑ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
471 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำ กึ่งถาวรแบบกล่องตาข่ายบรรจุหินทิ้ง ห้วยทรายขาว หมู่ที่ ๑๖ ตำบลบ้านส้อง คันฝายกว้าง ๒ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สูง ๑.๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
472 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำ กึ่งถาวรแบบกล่องตาข่ายบรรจุหินทิ้ง ห้วยเหมืองพงษ์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านส้อง คันฝายกว้าง ๒ เมตร ยาว ๑๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
473 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำ กึ่งถาวรแบบกล่องตาข่ายบรรจุหินทิ้ง ห้วยบอน หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านส้อง คันฝายกว้าง ๒ เมตร ยาว ๔ เมตร สูง ๑ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
474 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำ กึ่งถาวรแบบกล่องตาข่ายบรรจุหินทิ้ง คลองหินแพง หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านส้อง คันฝายกว้าง ๒ เมตร ยาว ๑๐ เมตร สูง ๑.๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
475 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำ กึ่งถาวรแบบกล่องตาข่ายบรรจุหินทิ้ง ห้วยเคียน จุดที่ ๒ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านส้อง คันฝายกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
476 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำ กึ่งถาวรแบบกล่องตาข่ายบรรจุหินทิ้ง ห้วยเคียน หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านส้อง คันฝายกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔ เมตร สูง ๑ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
477 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำ กึ่งถาวรแบบกล่องตาข่ายบรรจุหินทิ้ง ห้วยทรายขาว หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านส้อง คันฝายกว้าง ๒ เมตร ยาว ๑๐ เมตร สูง ๑.๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
478 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำ กึ่งถาวรแบบกล่องตาข่ายบรรจุหินทิ้ง คลองหล หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านส้อง คันฝายกว้าง ๒ เมตร ยาว ๘ เมตร สูง ๑ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
479 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองหินแพง (ช่วงที่ ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 กันยายน 2562
480 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 กันยายน 2562
481 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 กันยายน 2562
482 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยด้วน - บ้านหนองเมา หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 กันยายน 2562
483 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยด้วน - บ้านหนองเมา หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 กันยายน 2562
484 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองหินแพง (ช่วงที่ ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 กันยายน 2562
485 ซื้อกรองโซล่า จำนวน 2 ลูก เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถแบคโฮ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
486 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
487 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์กู้ชีพ บม 3237 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
488 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
489 โครงการจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านส้อง 19 กันยายน 2562
490 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนบปริก หมู่ที่ ๑๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 กันยายน 2562
491 ซื้อหินใหญ่คละ จำนวน 60 ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งหินทิ้งคลองหินแพง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
492 จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน 81-5213 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
493 จ้างเหมาบริการเคลื่อยย้าย (รื้อย้าย) พร้อมติดตั้งตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน ระบบพวงมาลัยหมุน และเคลื่อนย้ายตู้เก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
494 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กก 1744 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
495 ซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
496 จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
497 จ้างเหมาบริการงานระบบสายเคเบิ้ลแบบร้อยท่อพร้อมอุปกรณ์สายระบบไอพีโฟน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
498 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อนำมาซ่อมขาไฟสามเหลี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
499 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
500 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยลานนาค (ตอนบน) หมู่ที่ ๗ โดยวิธีคัดเลือก 13 กันยายน 2562
501 ซื้อของที่ระลึกสมนาคุณ (กรอบรูป) ตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
502 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
503 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
504 ซื้อค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ป้ายชื่อพร้อมสายคล้องคอ และกระดาษ A4 ตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
505 ซื้อวัสดุประกอบการอบรมตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
506 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
507 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ ๗๙๔๐ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
508 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ห้องพัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
509 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขกธ ๔๔๔ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
510 ซื้อซองเก็บเอกสารสีน้ำตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
511 ซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวน ๕ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
512 ซื้อเสาล้มลุกสูง 80 เซนติเมตร คาดแถบสะท้อนแสง 3 แถบ พร้อมพุ๊กยึด 3 ตัว/ต้น เพื่อใช้ติดตั้งบริเวณหัวโค้งแนวถนนซึ่งมีการขุดรางระบายน้ำแบบรางวีถนนสายคูเหมือง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
513 ซื้อหลักนำโค้งขนาดยาว 1.20 เมตร จำนวน 20 ต้น เพื่อใช้ติดตั้งบริเวณโค้งตามแนวถนนสายเลียบคลองตาล หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
514 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอก) รถยนต์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หมายเลขทะเบียน บล 7291 สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
515 ซื้อกุญแจพร้อมลูกกุญแจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
516 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
517 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
518 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
519 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
520 ซื้อวัสดุการเกษตร (ยาฉีดหญ้า) จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในการกำจัดวัชพืชบริเวณระบบประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
521 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
522 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
523 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
524 ซื้อวัสดุประกอบการอบรมตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
525 ซื้อค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ป้ายชื่อพร้อมสายคล้องคอ และกระดาษ A4 ตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
526 ซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
527 จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน บม 3238 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
528 ซื้อค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ป้ายชื่อพร้อมสายคล้องคอ และกระดาษ A4 ตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
529 ซื้อวัสดุประกอบการอบรมตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
530 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กันยายน 2562
531 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ เพื่อดำเนินการเปลี่ยนและซ่อมระบบประปาในเขตเทศบาลที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กันยายน 2562
532 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อพีวีซี) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2562
533 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2562
534 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือปฐมวัย Junior Scout โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2562
535 จ้างซ่อมรถยนต์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หมายเลขทะเบียน บล 7291 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2562
536 ซื้อหม้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2562
537 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนบปริก หมู่ที่ ๑๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 กันยายน 2562
538 จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยประจำรถเก็บขนขยะมูลฝอย (นายสุทธิเดช อรุณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
539 จ้างเหมาบริการพนักงานจัดเก็บชยะมูลฝอยประจำรถขยะ (นายสุรชัย นิมิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
540 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนบปริก หมู่ที่ ๑๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 กันยายน 2562
541 ซื้อแผงกั้นจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
542 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กฉ 7946 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
543 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้องที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
544 ซื้อยาง CMS-2h จำนวน 5 ถัง เพื่อใช้ในงานสาธารณูปโภคของกองช่างเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
545 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุม ชั้น 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
546 จ้างปรับปรุงวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณสาระน้ำระบบประปาบ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
547 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยลานนาค (ตอนบน) หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 สิงหาคม 2562
548 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
549 ซื้อวัสดุการเกษตร (ใบมีดตัดหญ้า) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
550 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ถุงมือหนัง,รองเท้าบูส) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
551 ซื้อกรวยจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
552 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
553 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
554 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
555 จ้างทำป้ายโฟมบอร์ดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
556 ซื้อวัตถุดิบ และวัสดุการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
557 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศอาคาร ไอ.ซี.ที.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
558 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน ขวม ๗๗๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
559 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-5534 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
560 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
561 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์ กว 6936 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
562 ซื้อเทปสะท้อนแสง จำนวน 1 ม้วน เพื่อใช้ติดกับรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-6921 สุราษฎร์ธานี และรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน 81-5213 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
563 จ้างป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมอาชีพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
564 จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
565 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 บ้านมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
566 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศชั้นเดียว จำนวน 2 คัน ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
567 โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองหินแพง (ช่วงที่ ๑) 19 สิงหาคม 2562
568 จ้างทำป้ายไวนิลและของที่ระลึก ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
569 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
570 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-3934 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
571 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้สำหรับรถตักหน้าขุดหลัง CAT ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
572 ซื้อหินใหญ่ จำนวน 100 ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมกำแพงกันตลิ่งเลียบคลองตาล หมู่ที่่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
573 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
574 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-3934 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
575 ซื้อประตูน้ำทองเหลือง ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
576 ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค 18 ลิตร จำนวน 2 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
577 จ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เป็นศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
578 ซื้อเครื่องสำรองไฟจำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
579 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านมหาราช หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
580 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
581 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงป้องกันตลิ่งลำคลองตาลและไหล่ทางถนนสายคลองตาล หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
582 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
583 ซื้อมาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว จำนวน 40 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
584 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ เพื่อใช้ในการทำจุดจ่ายกระแสไฟฟ้า 3 จุดและเสาไฟสปอร์ตไลท์ในบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
585 จ้างทำวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
586 จ้างเหมาขุดวางท่อประปาจากคลองชลประทานไปยังระบบประปาบ้านหนองสามสิบ หมู่ที่ 10 โดยทำการขุดวางท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 2 นิ้ว ระยะทาง 1,000 เมตร พร้อมฝังกลบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
587 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการฯ จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
588 จ้างซ่อมบำรุงรถตู้ส่วนกลาง นข 3661 สุราษฎร์ธานี เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเช็คระบบเบรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
589 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
590 จ้างซ่อมรถตู้ส่วนกลาง นข 1984 สุราษฎร์ธานี เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมระบบช่วงล่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
591 จ้างทำพวงมาลา เพื่อร่วมงานวันรพี ประจำปี พ.ศ.2562 ในวันพุธ ที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ศาลจังหวัดเวียงสระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
592 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ดำเนินโครงการดันน้ำจากคลองชลประทานไปหอถังสูงระบบประปาบ้านหนองสามสิบ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
593 ซื้อมอเตอร์ 5 แรง ขนาด 2 x 2 พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ตัว เพื่อใช้ดำเนินโครงการดันน้ำจากคลองชลประทานไปหอถังสูงระบบประปาบ้านหนองสามสิบ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
594 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ดำเนินโครงการดันน้ำจากคลองชลประทานไปหอถังสูงระบบประปาบ้านหนองสามสิบ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
595 จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน บม 3238 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 สิงหาคม 2562
596 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-1506 สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 สิงหาคม 2562
597 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
598 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
599 จ้างเครื่องขยายเสียง เวที เก้าอี้ และพัลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กรกฎาคม 2562
600 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการต่อท่อเมนสำหรับสูบน้ำประปาของระบบประปา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กรกฎาคม 2562
601 ซื้อน้ำดื่ม เครื่องดื่ม เกลือแร่ และผ้าเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กรกฎาคม 2562
602 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 1047 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2562
603 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2562
604 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ทรายถมพร้อมค่าขนส่ง จำนวน 350 ลบ.ม. (โครงการปรับปรุงลู่วิ่งสนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านส้อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562
605 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ทรายถมพร้อมค่าขนส่ง จำนวน 350 ลบ.ม. (โครงการปรับปรุงลู่วิ่งสนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านส้อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562
606 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562
607 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ทรายถมพร้อมค่าขนส่ง จำนวน 350 ลบ.ม. (โครงการปรับปรุงลู่วิ่งสนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านส้อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562
608 จ้างซ่อมรถตู้ส่วนกลาง นข 3661 สุราษฎร์ธานี ซ่อมพัดลมแอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
609 จ้างทำป้ายไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์ และพระฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
610 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน3 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้องที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
611 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
612 จ้างเหมาปรับปรุงลู่วิ่งสนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
613 จ้างทำป้ายไวนิลและสติกเกอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
614 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กฉ 5285 สุราษฎร์ธานี เช็คระบบสายพานไทร์มิ่ง สายพานแอร์ สายพานไดร์ชาร์จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
615 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำระบบประปาภูเขาฝายอัดน้ำห้วยระกำ หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 กรกฎาคม 2562
616 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกนาเหนือ - ซอยล้านห้า หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 กรกฎาคม 2562
617 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
618 ซื้อหมึกเครื่อง Printer รหัสครุภัณฑ์ ทต.บส.416-61-0053 จำนวน 1 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
619 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอก,ยางในและยางรอง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
620 จ้างซ่อมโครงกระบะรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-5534 สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
621 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงก่อสร้างสะพานข้ามคลองหล หมู่ที่ ๑๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 กรกฎาคม 2562
622 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านปลายแพง หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 กรกฎาคม 2562
623 ซื้อจัดซื้อกระดาษความร้อนสำหรับเครื่องอ่านมาตรวัดน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2562
624 ซื้อชุดนักกรีฑา วัสดุ และเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2562
625 ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อนเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2562
626 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ส่วนกลาง นข 1984 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
627 จ้างเหมาพิธีเปิดและจัดดอกไม้ โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
628 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
629 ซื้อเครื่องสำรองไฟจำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
630 จ้างป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในชุมชน ขนาด 1.5 3 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
631 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน จำนวน 8 รายการ 11 กรกฎาคม 2562
632 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายห้วยยางสาว หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
633 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมเสาไฟทางหลวงสาย 4249 หน้าโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
634 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
635 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
636 จ้างซ่อมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 hp สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
637 จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน 81-5213 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
638 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในการติดตั้งสายเมนต์ไฟฟ้าเพื่อจ่ายให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงจอดรถของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
639 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง กฉ 5285 สุราษฎร์ธานี จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2562
640 จ้างซ่อมบำรุงรถตู้ส่วนกลาง นข 1984 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2562
641 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กก 1744 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28  มิถุนายน  2562
642 จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-6921 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28  มิถุนายน  2562
643 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายคชธาร หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28  มิถุนายน  2562
644 จ้างซ่อมแซมรถกระบะบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๑๕๐๖ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
645 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยผู้ใหญ่เสริม คงสา หมู่ที่ ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26  มิถุนายน  2562
646 จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
647 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์) ใช้กับครุภัณฑ์หมายเลข ทต.บส.416-61-0055 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
648 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอยโรงเรียน ๒ หมูที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26  มิถุนายน  2562
649 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนสายบ้านนายถาวร หมู่ที่ ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26  มิถุนายน  2562
650 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ตามโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
651 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
652 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-5534 สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2562
653 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2562
654 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2562
655 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2562
656 ซื้อรถตู้ส่วนกลาง นข 1984 สุราษฎร์ธานี เปลี่ยนเบตเตอรี่ เนื่องจากรถสตาร์ทไม่ติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2562
657 ซื้อรถตู้ส่วนกลาง นข 1984 สุราษฎร์ธานี เปลี่ยนเบตเตอรี่ เนื่องจากรถสตาร์ทไม่ติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2562
658 จ้างจัดทำรายงานผลการปฏิบัติประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
659 จ้างจัดทำรายงานผลการปฏิบัติประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
660 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายห้วยเคียน หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
661 จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด จุดทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
662 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13  มิถุนายน  2562
663 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
664 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 1047 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
665 จ้างเหมา เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และระบบแสงสว่าง โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
666 จ้างเหมาเวที เครื่องขยายเสียง และระบบไฟเวที โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
667 จ้างเหมา เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และระบบแสงสว่าง โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
668 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง JCB ทะเบียน ตค 573 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
669 ซื้อท่อ PVC ขนาด 1 นิ้ว ชนิดปลายบาน จำนวน 160 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2562
670 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ (ยากำจัดวัชพืช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2562
671 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
672 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอก,ยางในและลิ้นยาง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
673 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมกำแพงกันตลิ่งเลียบคลองตาล หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
674 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถตักหน้าขุดหลัง JCB ทะเบียน ตค 573 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
675 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-5534 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
676 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านปลายแพง หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6  มิถุนายน  2562
677 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกนาเหนือ - ซอยล้านห้า หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6  มิถุนายน  2562
678 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงก่อสร้างสะพานข้ามคลองหล หมู่ที่ ๑๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6  มิถุนายน  2562
679 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงก่อสร้างสะพานข้ามคลองหล หมู่ที่ ๑๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6  มิถุนายน  2562
680 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกนาเหนือ - ซอยล้านห้า หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6  มิถุนายน  2562
681 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านปลายแพง หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6  มิถุนายน  2562
682 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำระบบประปาภูเขาฝายอัดน้ำห้วยระกำ หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6  มิถุนายน  2562
683 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้องที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6  มิถุนายน  2562
684 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำระบบประปาภูเขาฝายอัดน้ำห้วยระกำ หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6  มิถุนายน  2562
685 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กก 1744 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2562
686 จ้างจ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-6921 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2562
687 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2562
688 ซื้อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อจัดซุ้มลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
689 ซื้อวัสดุท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่มี มอก.) ขนาด 0.40 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
690 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองพังปูน-ทุ่งสันไฟลาม หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พฤษภาคม 2562
691 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยลานนาค (ตอนบน) หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พฤษภาคม 2562
692 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกบ้านนายบุญส่ง เพ็ชระ หมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พฤษภาคม 2562
693 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยผู้ใหญ่เสริม คงสา หมู่ที่ ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พฤษภาคม 2562
694 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Para Ac)สายบ้านคลองหินแพง หมู่ที่ ๒ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พฤษภาคม 2562
695 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนสายบ้านนายถาวร หมู่ที่ ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พฤษภาคม 2562
696 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Para Ac)สายบ้านคลองหินแพง หมู่ที่ ๒ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พฤษภาคม 2562
697 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยลานนาค (ตอนบน) หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พฤษภาคม 2562
698 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกบ้านนายบุญส่ง เพ็ชระ หมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พฤษภาคม 2562
699 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยผู้ใหญ่เสริม คงสา หมู่ที่ ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พฤษภาคม 2562
700 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอยโรงเรียน ๒ หมูที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พฤษภาคม 2562
701 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนสายบ้านนายถาวร หมู่ที่ ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พฤษภาคม 2562
702 โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำระบบประปาภูเขาฝายอัดน้ำห้วยระกำ หมู่ที่ ๗ 30 พฤษภาคม 2562
703 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองพังปูน-ทุ่งสันไฟลาม หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พฤษภาคม 2562
704 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอยโรงเรียน ๒ หมูที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พฤษภาคม 2562
705 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กฉ 5285 สุราษฎร์ธานี เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,แอร์ไม่เย็น ,มีอาการกระตุกขณะเข้าเกียร์,ไฟเบรคด้านขวาขาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
706 จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน บม 3238 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
707 ซื้อจัดซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
708 จ้างจ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-6921 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
709 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
710 ซื้อท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่มี มอก.) ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 10 ท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
711 ซื้อวัสดุท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่มี มอก.) ขนาด 0.40 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
712 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
713 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กก 1744 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
714 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Para Ac)สายบ้านคลองหินแพง หมู่ที่ ๒ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 27 พฤษภาคม 2562
715 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2562
716 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริมนม (โรงเรียน) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (โรงเรียน สพป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
717 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
718 จ้างซ่อมรถแบคโฮ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
719 ซื้อท่อฟ้า PVC ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 25 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
720 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
721 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังศาลาหลวงตาแก้ว-หลวงตาทอง (หน้าวัดวิภาวดีรังสิต) หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
722 โครงการจัดซื้ออาหารเสริมนม (โรงเรียน) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 17 พฤษภาคม 2562
723 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2562
724 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2562
725 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2562
726 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 12 บ้านในไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
727 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ สำหรับเครื่องPrinter รหัสครุภัณฑ์ ทต.บส.478-55-0008 จำนวน 2 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
728 จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-6921 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
729 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พฤษภาคม 2562
730 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กล่องพลาสติก และเชือก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พฤษภาคม 2562
731 ซื้อวัสดุงานงานบ้านครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พฤษภาคม 2562
732 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2562
733 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีคัดเลือก 3 พฤษภาคม 2562
734 ซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤษภาคม 2562
735 โครงการจัดจ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง 2 พฤษภาคม 2562
736 จ้างทำป้ายธงเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤษภาคม 2562
737 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ สำหรับจัดทำซุ้มถวายพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤษภาคม 2562
738 จ้างทำซุ้มถวายพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤษภาคม 2562
739 ซื้อท่อ PVC ขนาด 1 นิ้ว ชนิดปลายแบน จำนวน 150 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤษภาคม 2562
740 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
741 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดสร้างซุ้มถวายพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
742 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
743 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
744 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
745 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
746 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมประปาภูเขาที่ชำรุดเสียหายจากการใช้งานเป็นระยะเวลานานและเปลี่ยนท่อประปาบางส่วนของหมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
747 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมประปาภูเขาที่ชำรุดเสียหายจากการใช้งานเป็นระยะเวลานานและเปลี่ยนท่อประปาบางส่วนของหมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
748 จ้างซ่อม และลงโปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
749 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
750 ซื้อหัวโฟโต จำนวน 10 หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2562
751 จ้างก่อสร้างเรียงหินป้องกันไหล่ทางซอยช่างยศ หมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เมษายน 2562
752 จ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างกำแพงกันดิน (RETAINING WALL) หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เมษายน 2562
753 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาเอี่ยม หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เมษายน 2562
754 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 1047 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2562
755 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในโครงการจัดงาน วันเทศบาล ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2562
756 ซื้อเครื่องตัดหญ้าสะพายหลังแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เมษายน 2562
757 จ้างเหมาโครงการขยายท่อเมนประปาถนนอ่าวมดริ้น หมู่ที่ 16 โดยทำการวางท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 2 นิ้ว ระยะทาง 550 เมตร พร้อมฝังกลบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เมษายน 2562
758 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
759 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้ในโครงการขยายท่อเมนประปาถนนอ่าวมดริ้น หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
760 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
761 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
762 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
763 จ้างทำตรายางหมึกในตัว จำนวน 4 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
764 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2562
765 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2562
766 จ้างเต็นท์ โต๊ะ ตามโครงการจัดิจกรรมรายงานผลการจัดการศึกษา ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2562
767 จ้างซ่อมมอเตอร์ขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 บ้านมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
768 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึกเลเซอรฺ์เจ็ต ๘๕ เอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
769 ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
770 ซื้อแบตเตอร์รี่สำหรับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562
771 ซื้อจัดซื้อถังขยะขยะทั่วไปและถังขยะรีไซเคิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2562
772 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562
773 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดกิจกรรมรายงานผลการจัดการศึกษา ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562
774 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ส่วนกลาง นข 3661 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2562