ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านส้อง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มกราคม 2564
2 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดการขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มกราคม 2564
3 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๑๒ รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง งานการศึกษา ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2564
4 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ CANON หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส. ๔๑๖ - ๖๒ - ๐๐๖๕ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2564
5 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(เพิ่มเติม)ซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2564
6 จ้างซ่อมรถตู้ส่วนกลาง ทะเบียน นข ๓๖๖๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2564
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2564
8 ซื้อประตูน้ำ ขนาด 6 นิ้ว (แบบผีเสื้อ) จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2564
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2564
10 จ้างซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส. ๔๑๖-๕๙-๐๐๓๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2564
11 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ไม้กวาดก้านมะพร้าว) จำนวน ๒ มัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มกราคม 2564
12 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 5 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2564
13 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 5 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2564
14 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เอกสาร 2 บานเลื่อน กระจกทรงสูง จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2564
15 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 บ้านเหมืองห้วยในเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2564
16 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในการขยายเขตน้ำประปาซอยนาเหนือ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2564
17 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในการเปลี่ยนคัทเอาท์ตู้ควบคุมไฟฟ้าชลประทาน หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2564
18 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอม) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0041-416-60-0045 จำนวน 6 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2564
19 จ้างซ่อมบำรุงรถตู้ส่วนกลาง นข ๓๖๖๑ สุราษฎร์ธานี สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2564
20 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ถุงมือยาง รองเท้าบู๊ท) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มกราคม 2564
21 จ้างทำป้ายไวนิลสำหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จำนวน ๑ ผืน งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มกราคม 2564
22 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำสิบล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๘๐๕๘ สฎ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มกราคม 2564
23 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ถุงมือทางการแพทย์,หน้ากากอนามัย) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มกราคม 2564
24 จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดภายในสำนักงานเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ธันวาคม 2563
25 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ธันวาคม 2563
26 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธันวาคม 2563
27 จ้างซ่อมรถตู้ส่วนกลาง นข ๑๙๘๔ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธันวาคม 2563
28 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2563
29 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2563
30 ทำป้ายไวนิล ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษี ประจำปี 2564 ขนาด 2.0X4.0 เมตร จำนวน 4 ป้าย 23 ธันวาคม 2563
31 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน ขนาด ๕ ฟุต ) จำนวน ๒ ตัว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2563
32 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธันวาคม 2563
33 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะพลาสติก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๓๐ ลิตร) จำนวน ๑๐๐ ใบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธันวาคม 2563
34 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธันวาคม 2563
35 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกสิบล้อน้ำ ทะเบียน ๘๒-๘๐๕๘ สฎ (ครบระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธันวาคม 2563
36 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธันวาคม 2563
37 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธันวาคม 2563
38 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธันวาคม 2563
39 จ้างซ่อมบำรุงรถจัดเก็บขยะมูลฝอย (แผ่นเหล็กรับชุดกวาดด้านท้ายรถ) หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2563
40 จ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านส้อง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2563
41 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน หมายเลขครุภัณฑ์ อบต.บส. 420-44-006 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธันวาคม 2563
42 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย (ถังพักน้ำเสีย) หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธันวาคม 2563
43 จ้างซ่อมรถยนต์ (เบาะหน้าและเบาะหลัง) หมายเลขทะเบียน บล ๗๒๙๑ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธันวาคม 2563
44 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 1047 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2563
45 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(เพิ่มเติม)ถนนเลียบชลประทาน หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2563
46 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2563
47 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2563
48 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2563
49 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2563
50 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โ่รงเรียน ของโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านส้องสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๘ โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2563
51 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โ่รงเรียน ของโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านส้องสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๘ โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 1 ธันวาคม 2563
52 ซื้อวัสดุที่ใช้ในการเกษตรยากำจัดวัชพิืชและใบมีดตัดหญ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธันวาคม 2563
53 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2563
54 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2563
55 ซื้อวัสดุแผ่นป้ายจราจรป้ายบังคับความสูง เพื่อติดตั้งเป็นป้ายบังคับในจุดทางลอด จำนวน 6 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2563
56 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤศจิกายน 2563
57 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤศจิกายน 2563
58 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤศจิกายน 2563
59 ซื้อเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) สำหรับรถบรรทุกน้ำสิบล้อ ทะเบียน บม 1194 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2563
60 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤศจิกายน 2563
61 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย (ครบกำหนดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง) หมายลขทะเบียน 82-3934 สฎ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤศจิกายน 2563
62 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(เพิ่มเติม)ถนนสายหลังวัดบ้านส้อง หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤศจิกายน 2563
63 ซื้อกระดาษความร้อน จำนวน ๘๐ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2563
64 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส. 416-60-0045 จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2563
65 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตัวรับสัญญาณแบบไร้สาย) จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2563
66 จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน บม 3238 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2563
67 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์กู้ชีพ (ระบบแอร์) ทะเบียน บม ๓๒๓๗ สุราษฎร์ธานี งานป้องกันฯ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2563
68 ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์และใบเสร็จรับเงิน) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2563
69 ซื้อแบบพิมพ์และใบเสร็จรับเงิน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2563
70 ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์และใบเสร็จรับเงิน) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2563
71 กระดาษ A๔ (๘๐ แกรม) (งานสวัสดิการสังคม) 5 พฤศจิกายน 2563
72 จ้างซ่อมรถตู้ส่วนกลาง นข ๑๙๘๔ สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2563
73 จ้างซ่อมบำรุงรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ สุราษฎร์ธานี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2563
74 จ้างทำปฏิทินปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2563
75 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บล ๗๒๙๑ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2563
76 ซื้อกระดาษ A๔ (๘๐ แกรม) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤศจิกายน 2563
77 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ล้อ) รถขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤศจิกายน 2563
78 กระดาษ A๔ (๘๐ แกรม) (งานการศึกษา) 2 พฤศจิกายน 2563
79 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้ในการติดตั้งโคมไฟถนนบริเวณทางลอดรถไฟบ้านหนองแสง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤศจิกายน 2563
80 ซื้อยางล้อหลัง จำนวน 2 ล้อ เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤศจิกายน 2563
81 ซื้อกระดาษ A๔ (๘๐ แกรม) (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤศจิกายน 2563
82 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-52-0011 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤศจิกายน 2563
83 ซื้อสายไฮดรอลิค จำนวน 2 เส้น เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2563
84 ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค จำนวน 1 ถัง เพื่อใช้สำหรับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2563
85 ซื้อจัดซื้อยางล้อหน้าทั้งสองข้าง เพื่อใช้กับรถบรรทุกน้ำสิบล้อทะเบียน 82-8058 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ตุลาคม 2563
86 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ เลขครุภัณฑ์ ทต.บส. ๔๑๖-๕๒-๐๐๒๓ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ตุลาคม 2563
87 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองน้ำเฒ่า หมู่ที่ ๖ , ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ตุลาคม 2563
88 ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สายส่งน้ำดับเพลิง ชนิดสายยางสังเคราะห์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ตุลาคม 2563
89 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๒x๓ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ตุลาคม 2563
90 จ้างเหมาตกแต่งเวที แท่นพิธี โต๊ะรับแขก และจัดนิทรรศการ ตามโครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ตุลาคม 2563
91 ซื้อกระดาษ A๔ (๘๐ แกรม) (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ตุลาคม 2563
92 จ้างปรับโครงสร้างระบบเว็ปไซต์เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภายใต้ชื่อ(WWW.bansong.go.th) ให้เป็นระบบเวอร์ชั่นใหม่ (Version) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2563
93 ระบบประปาชุมชนบ้านมหาราช หมู่ที่ ๖ 20 ตุลาคม 2563
94 จ้างเข้าเล่มเอกสารเพื่อใช้ในราชการเทศบาลตำบลบ้านส้อง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ตุลาคม 2563
95 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองน้ำเฒ่า หมู่ที่ ๖ , ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 ตุลาคม 2563
96 จ้างทำพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ขนาด ๒๐ X ๒๔ นิ้ว จำนวน ๑ รูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ตุลาคม 2563
97 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองน้ำเฒ่า หมู่ที่ ๖ , ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 ตุลาคม 2563
98 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองน้ำเฒ่า หมู่ที่ ๖ , ๑๔ 6 ตุลาคม 2563
99 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ตุลาคม 2563
100 จ้างจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ตุลาคม 2563
101 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
102 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสะอาด ขนาด ๒๐ ลิตร) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
103 จ้างเหมาพนักงานสำรวจแผนที่ภาษีภาคสนาม ประจำปีงบประมาณ 2564 กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
104 จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดภายในสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
105 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
106 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
107 จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564 1 ตุลาคม 2563
108 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
109 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสะอาด ขนาด ๒๐ ลิตร) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ศูนย์พัฒนาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
110 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสะอาด ขนาด ๒๐ ลิตร) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
111 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
112 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
113 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
114 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
115 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
116 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
117 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
118 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเหนือคลอง (ทุ่งคา) - บ้านสวนกล้วย หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านส้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 กันยายน 2563
119 จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2563
120 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๒-๐๐๓๐ สำนักงานปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2563
121 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขวม.๗๗๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563
122 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและสะพานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563
123 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้สำหรับโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและสะพานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563
124 จ้างกำจัดขยะมูลฝอย (เพิ่มเติม) วันที่ 22 กันยายน 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
125 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
126 ซื้อสายไฮดรอลิค จำนวน 1 เส้น เพื่อใช้เปลียนให้กับรถแบ็คโฮ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
127 ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จำนวน 3 ตัว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
128 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
129 จ้างจัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0067 กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
130 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
131 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กฉ ๕๒๘๕ สุราษฎร์์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
132 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเหนือคลอง (ทุ่งคา) - บ้านสวนกล้วย หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านส้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 กันยายน 2563
133 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเหนือคลอง (ทุ่งคา) - บ้านสวนกล้วย หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านส้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 กันยายน 2563
134 ซื้อน้ำดื่มสะอาด ขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๒๘ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
135 จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน 81-5213 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
136 ปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเหนือคลอง (ทุ่งคา) - บ้านสวนกล้วย หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านส้อง 18 กันยายน 2563
137 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้สำหรับโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและสะพานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
138 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้สำหรับโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและสะพานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
139 จ้างซ่อมปรับปรุงลงหินทิ้งป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งบริเวณถนนน้ำล้นท่าน้ำวังหิน บ้านสวนกล้วย หมู่ที่ ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
140 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) จำนวน ๓๐ ถัง งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
141 จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
142 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
143 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กฉ ๗๙๔๖ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
144 ซื้อจัดซื้อแปรงถูพื้นแบบด้ามจับ จำนวน 5 ด้าม เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
145 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาจวน หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 กันยายน 2563
146 ซื้อรองเท้าบูท จำนวน 6 คู่ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
147 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ เลขครุภัณฑ์ ทต.บส.420-52-0010 จำนวน 1 เครื่อง เนื่องจากระบบทำความเย็นไม่ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
148 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 บ้านมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
149 จ้างซ่อมรถขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ สฎ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
150 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองเคียนพิงค์ หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 กันยายน 2563
151 ปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเหนืองคลอง (ทุ่งคา) - บ้านสวนกล้วย หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านส้อง 14 กันยายน 2563
152 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 5285 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
153 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
154 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายแพงพัฒนา-ซอยริยาพันธ์ หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 กันยายน 2563
155 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนางเหียร ขนาบศักดิ์ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 กันยายน 2563
156 ซื้อมาตรน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว พร้อมขามาตรทองเหลือง จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
157 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
158 จ้างซ่อมรถขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๕๐๖ สฎ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
159 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายแพงพัฒนา-ซอยริยาพันธ์ หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 กันยายน 2563
160 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายแพงพัฒนา-ซอยริยาพันธ์ หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 กันยายน 2563
161 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
162 ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
163 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดหนองแสง หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 กันยายน 2563
164 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำหกล้อ ( ถังน้ำดับเพลิง ระบบปั๊มน้ำ ตู้เก็บอุปกรณ์ด้านท้าย และช่วงหัวเก่ง ) ทะเบียน บว 4583 สุราษฎร์ธานี งานป้องกันฯ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
165 จ้างจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์ ทะเบียน กว 6936 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
166 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2563
167 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำสิบล้อ หมายเลขทะเบียน บม 1194 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2563
168 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2563
169 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 29 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2563
170 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2563
171 ซื้อวัสดุน้ำดื่มสะอาด ขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๔๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2563
172 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขกธ ๔๔๔ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2563
173 ซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถตู้ส่วนกลา ทะเบียน นข ๑๙๘๔ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2563
174 จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน 81-5213 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2563
175 จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-6921 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2563
176 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
177 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ผท ๗๒๔๔ สฎ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
178 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในราชการสำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
179 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
180 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนางเหียร ขนาบศักดิ์ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 สิงหาคม 2563
181 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดหนองแสง หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 สิงหาคม 2563
182 จ้างทำตรายาง จำนวน 3 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
183 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนางเหียร ขนาบศักดิ์ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 สิงหาคม 2563
184 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดหนองแสง หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 สิงหาคม 2563
185 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ โครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
186 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ทะเบียน กฉ ๕๒๘๕ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
187 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองเคียนพิงค์ หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 สิงหาคม 2563
188 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายแพงพัฒนา-ซอยริยาพันธ์ หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 สิงหาคม 2563
189 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาจวน หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 สิงหาคม 2563
190 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ไม้กวาดก้านมะพร้าว) เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2563
191 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายแพงพัฒนา-ซอยริยาพันธ์ หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 สิงหาคม 2563
192 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองเคียนพิงค์ หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 สิงหาคม 2563
193 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาจวน หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 สิงหาคม 2563
194 ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค จำนวน 5 ถัง เพื่อไว้ใช้สำหรับรถแบ็คโฮล์ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2563
195 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินงานและกิจการของกองสาธารณสุขฯ 27 สิงหาคม 2563
196 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานโยธาและงานสาธารณูปโภคของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2563
197 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-3934 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2563
198 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2563
199 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-1506 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม 2563
200 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้องที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม 2563
201 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) จำนวน 30 ถัง งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
202 จ้างจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๕๒๘๕ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2563
203 จ้างจัดจ้างเปลี่ยนยางนอก ขอบ 16 นิ้ว รถตู้ส่วนกลาง นข 1984 สุราษฎร์ธานี จำนวน 4 เส้น งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2563
204 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว คูเลอร์น้ำดื่ม ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๒๐ ลิตร จำนวน ๕ ใบ (งานการศึกษา ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2563
205 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 1 โครง (งานการศึกษา ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2563
206 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563
207 จ้างซ่อมบำรงุรักษารถบรรทุกน้ำหกล้อ หมายเลขทะเบียน บว ๔๕๘๓ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2563
208 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การฝึกตามโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2563
209 จ้างบำรุงรักษารถตู้ หมายเลขทะเบียน นข ๑๙๘๔ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2563
210 จ้างซ่อมบำรุงชุดอุปกรณ์ของระบบกล้องวงจรปิด หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส. ๘๐๐-๕๙-๐๐๐๑-๘๐๐-๕๙-๐๐๐๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 สิงหาคม 2563
211 ซื้ออ่างล้างมือพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 9 รายการ ตามโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดไวรัสโคโรนาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
212 ซื้อจัดซื้อโคมไฟถนนแบบหลอด LED ขนาด 30 วััตต์ จำนวน 10 เพื่อใช้ในการเปลี่ยนโคมไฟถนนภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านส้องตามมาตรการประหยัดพลังงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
213 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบรางระบายน้ำซอยคูเหมือง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2563
214 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส.๔๑๖-๕๑-๐๐๒๑, ทต.บส.๔๑๖-๕๒-๐๐๒๓,และ๔๑๖-๖๐-๐๐๔๑ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2563
215 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนางกิ้มเสี้ยน หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2563
216 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศชั้นเดียว จำนวน 2 คัน ตามโครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2563
217 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 1047 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2563
218 จ้างทำวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2563
219 จ้างป้ายโฟมบอร์ดพระบรมราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขนาด ๓.๖๕ X ๐.๕๙๕ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2563
220 จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-6921 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
221 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๗-๐๐๓๑ จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
222 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องปริ๊นเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (งานสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
223 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
224 จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-6921 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
225 ซื้อยาฉีดหญ้า จำนวน 12 ลิตร เพื่อไว้ใช้ในการกำจัดวัชพืชบริเวณระบบประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
226 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (งานการศึกษา สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2563
227 ซื้อวัสดุน้ำดื่มสะอาด ขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๔๒ ถัง เพื่อใช้ในกิจการของเทศบาลตำบลบ้านส้อง และให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2563
228 จ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด (กิจกรรมวันรพี ประจำปี ๒๕๖๓) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 สิงหาคม 2563
229 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 สิงหาคม 2563
230 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ ๗๙๔๐ สฎ เนื่องจากแอร์รถยนต์ไม่ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2563
231 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กก 1744 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2563
232 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บม 3238 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2563
233 ซื้อวัสดุสำนักงา่น จำนวน 1 โครงการ (งานการศึกษา ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2563
234 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปากองช่างของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563
235 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส. ๔๒๐-๕๒-๐๐๒๙ และ ทต.บส. ๔๒๐-๕๒-๐๐๓๐ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2563
236 ซื้ออาหารว่าและเครื่องดื่ม โครงการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน จำนวน 80 ชุด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2563
237 ซื้อต้นไม้ (ทองอุไร) โครงการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในขุมชน จำนวน ๑๐๐ ต้น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2563
238 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน จำนวน 1 ป้าย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2563
239 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์ (เช็คระยะ 10,000 กม.) ทะเบียน ผธ 692 สฏ งานป้องกันฯ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2563
240 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2563
241 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน (สำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้องเพิ่มขึ้น จำนวน 64 คน) งานกองการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2563
242 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของกองช่างเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2563
243 ซื้อถังน้ำ ขนาด ๒๐ ลิตร พร้อมน้ำดื่มสะอาด จำนวน ๒๕ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2563
244 ซื้อหมึกเติมสำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ CANON หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส. ๔๑๖-๖๒-๐๐๖๕ จำนวน ๕ ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2563
245 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองแสง - สหกรณ์ยูเนี่ยน หมู่ที่ 8,15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 กรกฎาคม 2563
246 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ เพื่อไว้ใช้สำหรับรถแบ็คโฮ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2563
247 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถจัดเก็บขยะ จำนวน 1 ราย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2563
248 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 4 เครื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2563
249 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานบริหารทั่วไปของกองช่างเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2563
250 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในการติดตั้งท่อน้ำใหม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2563
251 ซื้อรถจักรยานยนต์ แบบเกียร์ธรรมดา ขนาด ๑๑๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2563
252 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563
253 ซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของกองช่างเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กรกฎาคม 2563
254 จ้างทำวัสดุอุปกรณ์ เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กรกฎาคม 2563
255 ซื้อวัสดุน้ำดื่มสะอาด ขนาด ๒๐ ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กรกฎาคม 2563
256 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของกองช่างเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กรกฎาคม 2563
257 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส. 416-53-0026 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กรกฎาคม 2563
258 จ้างเหมาบริการพนักงานสำรวจแผนที่ภาษีภาคสนาม ในปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กรกฎาคม 2563
259 ซื้อหินใหญ่ ขนาด 40-60 เซนติเมตร จำนวน 120 ตัน เพื่อใช้สำหรับการซ่อมแซมคอสะพานข้ามคลองหน ถนนสายหนองตอเสียด หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2563
260 จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ ชนิด Dot Matrix Printer หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๗-๐๐๓๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2563
261 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ส่วนกลาง นข ๓๖๖๑ สุราษฎร์ธานี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2563
262 ซื้อยางล้อรถ จำนวน 6 เส้น เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน 81-5213 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2563
263 ซื้อตู้บานเลื่อนกระจก (ขนาด ๔ ฟุต) จำนวน 4 ตู้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2563
264 วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ 9 กรกฎาคม 2563
265 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลที่ชำรุดเสียหายและติดตั้งไฟถนนเพิ่มเติมที่หน้าฝายวังเทวดา บ้านเหนือคลอง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2563
266 ซื้อวัสดุการเกษตร (เครื่องพ่นยาแบตเตอรี่ ขนาด 20 ลิตร) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2563
267 ซื้อยางล้อหน้า จำนวน 2 เส้น เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2563
268 ซื้อวัสดุสำนักงาน 7 รายการ (งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2563
269 ซื้อหินใหญ่ขนาด 40-60 เซนติเมตร จำนวน 240 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
270 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ Hp รุ่น CE๒๘๕A (งานสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
271 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ (งานป้องกันฯ สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
272 จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 3 เครื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2563
273 ซื้ออุปกรณ์รับสัญญาณ Wi-Fi เพื่อใช้กับคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส.๔๑๖-๕๒-๐๐๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2563
274 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงขยะพลาสติก) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2563
275 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองแสง - สหกรณ์ยูเนี่ยน หมู่ที่ 8,15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 กรกฎาคม 2563
276 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองแสง - สหกรณ์ยูเนี่ยน หมู่ที่ 8,15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 กรกฎาคม 2563
277 จ้างเหมาบริการคนงานทำความสะอาดภายในสำนักงาน จำนวน 1 ราย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
278 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๑ กฮ ๗๑๒๘ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
279 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (น้ำยาเคมีสำหรับเติมเครื่องพ่นหมอกควัน) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
280 จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันนักเรียน ศพด.เทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25  มิถุนายน  2563
281 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25  มิถุนายน  2563
282 ซื้อกระดาษความร้อน จำนวน ๘๐ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25  มิถุนายน  2563
283 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยลุงพร้อย (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
284 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมประตูโรงเก็บน้ำสำหรับผลิตน้ำระบบประปาบ้านมหาราช หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
285 ซื้อสายไฮดรอลิค จำนวน 1 เส้น เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
286 ซื้อวัสดุน้ำดื่มสะอาด ขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๒๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
287 ซื้อตู้เอกสารแบบ ๔ ลิ้นชัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
288 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
289 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน หมายเลขครุภัณฑ์ อบต.บส. ๔๒๐-๔๔-๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2563
290 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโรงเรียน ๑ หมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2563
291 ซื้อผ้าสีเหลือง เพื่อประดับสถานที่ราชการเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธร มหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรฏาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2563
292 ซื้อผ้าสีเหลือง เพื่อประดับสถานที่ราชการเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2563
293 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปา บ้านในไร่ หมู่ที่ 12 และใช้สำหรับล๊อคกุญแจของระบบประปาของเทสบาลตำบลบ้านส้องทั้งหมด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2563
294 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางถนนสายคูเหมือง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17  มิถุนายน  2563
295 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ส่วนกลาง ทะเบียน นข 1984 สุราษฎร์ธานี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2563
296 ซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  มิถุนายน  2563
297 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส. ๔๒๐-๕๒-๐๐๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  มิถุนายน  2563
298 เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง 16  มิถุนายน  2563
299 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15  มิถุนายน  2563
300 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๓ เควีเอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2563
301 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ ทต.บส.๔๑๖ - ๕๒ - ๐๐๒๒ ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2563
302 ซื้อผ้าสีเหลือง เพื่อประดับสถานที่ราชการเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
303 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ HP Laserjet Pro M12 (CF279A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
304 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ HP Laserjet Pro M12 (CF279A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
305 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประปา หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
306 ซื้อสายไฮดรอลิค จำนวน 1 เส้น เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถแบ็คโฮ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
307 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ ชนิดเติม จำนวน 4 ขวด (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
308 จ้างเหมาโครงการขยายเขตประปาซอยศิิริวรรณ(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำกาขุดวางท่อ ขนาด 2 นิ้ว ระยะทางยาว 360 เมตร พร้อมฝังกลบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
309 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อประดับสถานที่ราชการเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
310 จ้างทำป้ายธงเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
311 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ HP Laserjet Pro M12 (CF279A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
312 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ จำนวน 1 ราย (นายสมนึก ใจรื่น) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2563
313 ซื้อถังเก็บน้ำตั้งพื้น ขนาดบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร จำนวน 50 ใบ (งานป้องกันฯ สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2563
314 จ้างทำตรายางสำนักงานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2563
315 ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม)สะอาด ขนาด ๒๐ ลิตร เดือน เมษายน ๒๕๖๓ ครั้งที่๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2563
316 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสะอาด) ขนาด ๒๐ ลิตร เพื่อใช้ในกิจการของเทศบาลตำบลบ้านส้อง และให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2563
317 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส จำนวน 1 ป้าย งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2563
318 จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2563
319 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้ในโครงการขยายเขตท่อประปาซอยศิริวรรณ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2563
320 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสะอาด) ขนาด ๒๐ ลิตร สำนักปลัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2563
321 จ้างทำป้ายโฟมบอร์ด จำนวน 3 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2563
322 ซื้อถุงยังชีพ หรือเครื่องอุปโภค บริโภค ตามโครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส (งานสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2563
323 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บว ๔๕๘๓ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2563
324 ซื้อมาตรวัดน้ำซันวา ขนาด 1/2 นิ้ว พร้อมขามาตรทองเหลือง จำนวน 40 ชุด เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2563
325 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสะอาด) ขนาด ๒๐ ลิตร เพื่อใช้ในกิจการของเทศบาลตำบลบ้านส้อง และให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2563
326 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางถนนสายคูเหมือง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4  มิถุนายน  2563
327 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางถนนสายคูเหมือง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4  มิถุนายน  2563
328 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ เพื่อใช้ในกิจการบริหารทั่วไปของกองช่างเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2563
329 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะพลาสติก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 130 ลิตร จำนวน 100 ใบ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2563
330 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะติดเชื้อ) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร สีแดง จำนวน 1 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2563
331 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมท่อส่งน้ำที่ชำรุดเสียหายของระบบประปาบ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 13 และระบบบ้านหนองหวายน้ำ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2563
332 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำสิบล้อ ทะเบียน 82-8058 สุราษฎร์ธานี (งานป้องกันฯ สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1  มิถุนายน  2563
333 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงอาหาร ๓๐๐ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1  มิถุนายน  2563
334 จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัววีถนนสายบ้านนายถาวร หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
335 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) สะอาด ขนาด ๒๐ ลิตร ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
336 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) สะอาด ขนาด ๒๐ ลิตร ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563
337 ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน ๘ โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563
338 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บม 3238 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563
339 ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม)สะอาด ขนาด ๒๐ ลิตร เดือน เมษายน ๒๕๖๓ ครั้งที่๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563
340 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำสิบล้อ หมายเลขทะเบียน บม ๑๑๙๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2563
341 จ้างจัดทำป้ายโฟมบอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2563
342 จ้างซ่อมบำรุงรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-5534 สฎ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2563
343 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขที่เบียน ๘๑-๑๕๐๖ สฎ. (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2563
344 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำหกล้อ ทะเบียน บว. ๔๕๘๓ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2563
345 ซื้อเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2563
346 จ้างซ่อมรถแบ็คโฮ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563
347 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ เพื่อใช้ในโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(เพิ่มเติม) ถนนสายไทรห้อง-ควนพลอง หมู่ที่ 4 และถนนชลประทาน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563
348 จัดซื้อนม (อาหารเสริมนมโรงเรียน) ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน ๘ โรงเรียน 25 พฤษภาคม 2563
349 ซื้อจัดซื้อนม (อาหารเสริมนมโรงเรียน) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563
350 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ซื้อปลั๊กสามตา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2563
351 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 7946 สุราษฎร์ธานี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2563
352 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถส่วนกลาง รถยนต์ประจำกองคลังหมายเลขทะเบียน กฉ ๗๙๔๐ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2563
353 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในราชการได้อย่างมีประสิทธภาพ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2563
354 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) สำนักปลัด จำนวน 20 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2563
355 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 33 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2563
356 ซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้า จำนวน 1 ลูก ขนาด 200 แอมป์ แบบหิ้ว เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชนของกองช่างเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2563
357 จ้างทำกระจกปูโต๊ะทำงาน จำนวน 7 แผ่น (งานสวัสดิ์การสังคม สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
358 จ้างจัดจ้างซ๋อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 7946 สุราษฎร์ธานี (ระบบแอร์) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
359 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงอาหาร ๓๐๐ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 พฤษภาคม 2563
360 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงอาหาร ๓๐๐ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 พฤษภาคม 2563
361 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัววีถนนสายยุทธศาสตร์ หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
362 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยห้วยกงนาง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
363 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขวม ๗๗๑ สฎ เพื่อใช้งานในราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2563
364 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอกรถยนต์ส่วนกลาง กฉ 7946 สฎ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2563
365 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางล้อหน้า จำนวน 2 เส้น) เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 1047 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2563
366 ซื้อสายไฮดรอลิค หนา 4 ชั้น จำนวน 1 เส้น เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถแบ็คโฮ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2563
367 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในงานราชการกองคลังเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
368 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ปลั๊กไฟสามตา ๔ ช่อง ๕ เมตร สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
369 จ้างเหมาบริการทาสีอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขนาด 580 ตารางเมตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
370 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถแบ็คโฮ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
371 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการพาดสายไฟฟ้าสาธารณะบ้านในไร่ หมู่ที่ 12 และติดโฟโต้สวิทช์เพิ่มเติมบ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
372 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขกธ ๔๔๔ สฎ. เพื่อใช้งานทางราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและยืออายุการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
373 จ้างปรับปรุงขุดลอกฝายกักเก็บน้ำบ้านนาเหนง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
374 ซื้อจัดซื้อหม้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 ลูก เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บม 3238 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
375 จ้างทำตรายางสำหรับใช้ในงานราชการ เพื่อให้การปฏิบัติงานของกองคลังเทศบาลตำบลบ้านส้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีปรสิทธิภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
376 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 7946 สุราษฎร์ธานี (ระบบหม้อน้ำ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
377 จ้างจ้างเหมาบริการเขียนป้ายหน้าอาคารงานป้องกันฯ เทศบาลตำบลบ้านส้อง ขนาด กว้าง 20x1.20 เมตร พร้อมติดตั้งแผ่นป้ายและโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2563
378 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2563
379 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-3934 สฎ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2563
380 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำสิบล้อ ทะเบียน 82 - 8058 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
381 จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-6921 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
382 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการสนับสนุนท่อประปาในการแก้ปัญหาภัยแล้งของราษฎรบ้านสวนกล้วย หมู่ที่ 17 บ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
383 ซื้อน้ำดื่มสะอาด (ถัง) ขนาด 20 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
384 จ้างก่อสร้างถนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนางกิ้มเสี้ยน (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
385 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพรุกำ (ซอยบ้านผู้ใหญ่ดำ) หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
386 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
387 ซื้อจัดซื้อวัสดเครื่องแต่งกาย จำนวน 4 รายการ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
388 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำสิบล้อ บม 1194 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
389 ซื้อฟันบุ้งกี๋ จำนวน 2 อัน เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
390 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำหกล้อ บว 4583 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
391 จ้างเหมาขุดวางท่อพร้อมฝังกลบโครงการขยายเขตประปาซอยศิริวรรณและซอยห้วยแก้ว 2 หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
392 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
393 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้สำหรับโครงการขยายเขตท่อประปาซอยศิริวรรณและซอยห้วยแก้ว 2 หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
394 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านป้าอารีย์ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
395 จ้างก่อสร้างบุกเบิกถนนหินคลุกสายใต้สายไฟแยกซอยช่างยศ-ต้นหูกวาง หมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
396 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแยกนาเหนือ-ล้านห้า หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
397 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนาเหนือ-ขนส่ง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
398 ซื้อน้ำดื่มสะอาด (ถัง) ขนาด 20 ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
399 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
400 จ้างจ้างเหมาบริการเขียนป้ายหน้าอาคารงานป้องกันฯ เทศบาลตำบลบ้านส้อง ขนาด กว้าง 20x1.20 เมตร พร้อมติดตั้งแผ่นป้ายและโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2563
401 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(เครื่องวัดอุณหภูมิ ชุดป้องกันสารเคมี น้ำยาฆ่าเชื้อและเครื่องพ่นสารเคมี) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2563
402 ทำป้ายไวนิล เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 4 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 21 เมษายน 2563
403 ซื้อวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2563
404 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เจลอนามัยล้างมือ) จำนวน 325 ลิตร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2563
405 จ้างจ้างเหมาบริการทำป้ายหน้าอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2563
406 จ้างเหมาโครงการขุดลอกหน้าฝายหนองตอเสียด หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2563
407 ซื้อสายไฟฟ้า VAF ขนาด 2x2.5 มม. จำนวน 200 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2563
408 ซื้อจัดซื้อฟันบุ้งกี๋พร้อมน็อต จำนวน 5 อัน เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถแบ็คโฮ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2563
409 จ้างปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาชุมเห็ด หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2563
410 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ถุงมือทางการแพทย์)่ จำนวน 25 กล่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
411 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ขวดเพชรหัวปั้ม) จำนวน 2,000 ขวด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
412 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการหรือการแพทย์ (ขวดสเปร์ย) จำนวน 1500 ขวด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
413 จ้างทำป้ายไวนิล โรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 ป้าย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
414 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สติกเกอร์ใส กระดาษสติกเกอร์สี) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ในการดำเนินการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
415 น้ำแข็ง น้ำดื่ม เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 9 วัน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 17 เมษายน 2563
416 ซื้อฟันบุ้งกี๋ จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563
417 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563
418 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้สำหรับรถแบ็คโฮ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563
419 จ้างทำกระจกปูโต๊ะทำงาน จำนวน 3 แผ่น (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563
420 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
421 จ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ EMINENT หมายเลขครุภัณฑ์ 420-52-0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
422 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางถนนสายคูเหมือง หมู่ที่ 5 14 เมษายน 2563
423 ซื้อมาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว จำนวน 40 ตัว เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
424 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองแสง - สหกรณ์ยูเนี่ยน หมู่ที่ 8,15 14 เมษายน 2563
425 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในโครงการแก้ปัญหาแหล่งน้ำดิบในการผลิตประปาของระบบประปาบ้านหนองสามสิบ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
426 ซื้อแบรคเกอร์ไฟฟ้า 60 แอมป์ จำนวน 1 ตัว เพื่อใช้ในโครงการแก้ปัญหาแหล่งน้ำดิบในการผลิตประปาของระบบประปาบ้านหนองสามสิบ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
427 ซื้อมอเตอร์ไฟฟ้า 5 แรง ขนาด 2 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ตัว เพื่อใช้ในโครงการแก้ปัญหาแหล่งน้ำดิบในการผลิตประปาของระบบประปาบ้านหนองสามสิบ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
428 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์ รับสัญญาณอินเตอร์เน็ตพร้อมสายและตลับหมึก) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
429 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
430 น้ำแข็ง น้ำดื่ม เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 9 วัน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 10 เมษายน 2563
431 จ้างซ่อมคอมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0036 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
432 ซื้อน้ำดื่มสะอาด จำนวน 20 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
433 ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค 18 ลิตร จำนวน 5 ถัง เพื่อใช้สำหรับรถแบ็คโฮล์ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
434 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
435 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายคลองหยง - ฝายทับมังคุด หมู่ที่ ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 เมษายน 2563
436 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายคลองหยง - ฝายทับมังคุด หมู่ที่ ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 เมษายน 2563
437 ซื้อสายไฮดรอลิค จำนวน 2 เส้น เพื่อใช้เปลี่ยนสำหรับรถแบ็คโฮล์ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
438 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 18 บ้านหนองตอเสียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
439 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะมูลฝอย (รายนายสายชล รอดเอียด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
440 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ รายนายวิรยุทธิ์ ช่วยศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
441 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ (รายนายศิริพงษ์ แสตมป์) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
442 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กระดาษต่อเนื่อง) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
443 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตานาค หมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 มีนาคม 2563
444 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดวิภาวดีแยกขวาบ้านเหนือคลอง หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 มีนาคม 2563
445 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแยกเหมืองห้วยในเขา หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 มีนาคม 2563
446 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตัวยูบ้านหนองตอเสียด (จุดที่ 1) หมู่ที่ 18 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 มีนาคม 2563
447 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบถนนรถไฟ - ป้ายเขต หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 มีนาคม 2563
448 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยวัดบ้านส้อง หมู่ที่ ๑๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 มีนาคม 2563
449 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองลำพลา หมู๋ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 มีนาคม 2563
450 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองส่งน้ำ (บ้านนายจำนง สุระกาหล) หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 มีนาคม 2563
451 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ถุงมือหนังและรองเท้าบู๊ท) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
452 จ้างทำป้ายไวนิล (ศูนย์อำนวยการป้องกันและควบคุมคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 2109) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
453 จ้างเหมาโครงการขยายเขตประปาถนนห้วยแก้ว 3 หมู่ที่ 13 โดยทำการขุดตามแนวถนนวางท่อประปาขนาด 2 นิ้ว ระยะทางยาว 360 เมตร พร้อมฝังกลบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
454 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในการเปลี่ยนกรวดและทรายของระบบประปา หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
455 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้องและไฟทางหลวงเทศบาลที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
456 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ รายนายวีรศักดิ์ ชอบทำกิจ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
457 จ้างทำกระจกปูโต๊ะทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
458 ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค 18 ลิตร จำนวน 5 ถัง เพื่อใช้สำหรับรถแบ็คโฮล์ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
459 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 เหมืองห้วยในเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
460 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้ในโครงการขยายเขตประปาบ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
461 จ้างทำตรายาง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
462 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๗๒๙๑ สฏ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
463 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๙-๐๐๔๒ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
464 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) สำนักปลัด จำนวน 19 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
465 จ้างจ้างซ่อมรถขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
466 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
467 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายคลองหยง - ฝายทับมังคุด หมู่ที่ ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 มีนาคม 2563
468 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายคลองหยง - ฝายทับมังคุด หมู่ที่ ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 มีนาคม 2563
469 โครงการก่อสร้างโรงอาหาร ๓๐๐ ที่นั่ง 19 มีนาคม 2563
470 จ้างจ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน บม 3238 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
471 ซื้อฟันบุ้งกี๋พร้อมน๊อต จำนวน 2 อัน เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
472 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อจัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน 14,388 ชิ้น โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
473 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กฉ 5285 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
474 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
475 ซื้อตู้เอกสารเหล็กรวม 4 ฟุต 1 บาน 6 ลิ้นชัก จำนวน 2 ตู้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
476 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 3 ป้าย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
477 ซื้อตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจกต่ำ ขนาด 4 ฟุตและ ตู้เอกสารเหล็กรวม 4 ฟุต กองสาธารณสุขและสิ่งแแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
478 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-3934 สฏ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
479 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตัวยูบ้านหนองตอเสียด (จุดที่ 1) หมู่ที่ 18 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 มีนาคม 2563
480 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตัวยูบ้านหนองตอเสียด (จุดที่ 1) หมู่ที่ 18 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 มีนาคม 2563
481 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
482 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กก 1744 สุราษฎร์ธานี เนื่องจากครบรอบเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
483 จ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำเป็นท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเขาโคก บ้านเขาโคก หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
484 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตัวยูบ้านหนองตอเสียด (จุดที่ 1) หมู่ที่ 18 12 มีนาคม 2563
485 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแยกเหมืองห้วยในเขา หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มีนาคม 2563
486 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดวิภาวดีแยกขวาบ้านเหนือคลอง หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มีนาคม 2563
487 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้สำหรับถังลม - ถังแก๊ส ในงานสาธารณูปโภคของกองช่างเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
488 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดวิภาวดีแยกขวาบ้านเหนือคลอง หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มีนาคม 2563
489 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยวัดบ้านส้อง หมู่ที่ ๑๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มีนาคม 2563
490 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองลำพลา หมู๋ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มีนาคม 2563
491 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองส่งน้ำ (บ้านนายจำนง สุระกาหล) หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มีนาคม 2563
492 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตานาค หมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มีนาคม 2563
493 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยวัดบ้านส้อง หมู่ที่ ๑๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มีนาคม 2563
494 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแยกเหมืองห้วยในเขา หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มีนาคม 2563
495 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตานาค หมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มีนาคม 2563
496 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบถนนรถไฟ - ป้ายเขต หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มีนาคม 2563
497 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยวัดบ้านส้อง หมู่ที่ ๑๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มีนาคม 2563
498 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองส่งน้ำ (บ้านนายจำนง สุระกาหล) หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มีนาคม 2563
499 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบถนนรถไฟ - ป้ายเขต หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มีนาคม 2563
500 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองลำพลา หมู๋ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มีนาคม 2563
501 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
502 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลโครงการฯ ขนาด ๑.๒๐ ๓.๐ เมตร จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
503 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองส่งน้ำ (บ้านนายจำนง สุระกาหล) หมู่ที่ ๙ 10 มีนาคม 2563
504 ซื้อปากกาจับชิ้นงาน ขนาด 5 นิ้ว คอลึก 70 มม. ปากขนาดกว้างสูงสุด 125 มม จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
505 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
506 ซื้อสายไฮดรอลิค จำนวน 2 เส้น เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถแบ็คโฮล์ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
507 ซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ตัดแต่งกิ่งไม้เป็นเลื่อยเครื่องยนต์แบบบาร์ยึดโซ่ ขนาด 11.5 นิ้ว เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ ขนาด 0.6 แรงม้า ประกอบพร้อมใช้งาน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
508 ซื้อปั้มน้ำชนิดใช้มอเตอร์ไฟฟ้าแบบหน้าแปลน ขนาดไฟ 1 เฟส กำลังมอเตอร์ 3 HP ขนาดท่อดูด/ท่อส่ง เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
509 ซื้อปากกาจับชิ้นงาน ขนาด 5 นิ้ว คอลึก 70 มม. ปากขนาดกว้างสูงสุด 125 มม จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
510 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (แอร์) อาคารอเนกประสงค์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
511 ซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษาเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
512 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
513 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
514 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเหนือคลอง(ทุ่งคา) - บ้านสวนกล้วย หมู่๗,๑๗ ตำบลบ้านส้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 มีนาคม 2563
515 ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค จำนวน 5 ถัง เพื่อไว้ใช้สำหรับรถแบ็คโฮล์ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
516 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายคลองหยง - ฝายทับมังคุด หมู่ที่ ๑๔ 4 มีนาคม 2563
517 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
518 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
519 ซื้อประตูน้ำเหล็กหล่อ หน้าจาน ขนาด 6 นิ้ว มอก. จำนวน 2 ชุด เพื่อใช้ในการเปลี่ยนประตูน้ำแทนของเดิมที่ชำรุดเสียหายของระบบประปาบ้านหนองสามสิบ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
520 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 4,500 โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
521 ซื้อหินคลุก จำนวน 350 ตัน เพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและกิจการงานสาธารณูปโภคต่างๆของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
522 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการสนับสนุนท่อประปาบ้านในไร่ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2563
523 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านส้องที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2563
524 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศหมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส.420-52-0039 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2563
525 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงดำใส่ขยะ) จำนวน 100 กิโลกรัม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2563
526 ซื้อวัสดุการเกษตร (กรรไกรตัดตกแต่งต้นไม้) จำนวน 4 ด้าม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2563
527 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า) กองคลัง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2563
528 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์ กว 6936 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
529 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สายแลนด์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
530 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-1506 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
531 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ม่านปรับแสง) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
532 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในโครงการสนับสนุนท่อประปาบ้านปลายแพง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
533 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาเทศบาล ระบบประปาเหมืองห้วยในเขา บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563
534 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ครุภัณฑ์ ทต.บส.420 - 52 - 0031 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
535 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางล้อรถด้านหลัง จำนวน 4 เส้น) เพื่อใช้เปลี่ยนสำหรับรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-6921 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
536 จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-6921 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
537 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์ (กองคลัง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
538 จ้างเหมาบริการซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-5534 สฏ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
539 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2563
540 ซื้อคอนกรีตผสมสำเร็จรูป จำนวน 1.50 ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ในโครงการขุดลอกหน้าฝายหนองตอเสียด หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2563
541 ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมห้องน้ำในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านส้องและระบบประปาของเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2563
542 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
543 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
544 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
545 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
546 ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
547 ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค จำนวน 5 ถัง เพื่อไว้ใช้สำหรับรถแบ็คโฮล์ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
548 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเหนือคลอง(ทุ่งคา) - บ้านสวนกล้วย หมู่๗,๑๗ ตำบลบ้านส้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 กุมภาพันธ์ 2563
549 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเหนือคลอง(ทุ่งคา) - บ้านสวนกล้วย หมู่๗,๑๗ ตำบลบ้านส้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 กุมภาพันธ์ 2563
550 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Notrbook) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กุมภาพันธ์ 2563
551 จ้างทำพวงมาลาเพื่อร่วมงาน วันวิภาวดีรังสิต ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
552 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ เพื่อใช้ในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(เพิ่มเติม) ถนนสายทุ่งโศก,สายนาชุมเห็ดและหัวสะพานคลองหน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
553 ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
554 จ้างพนักงานสำรวจแผนที่ภาษีภาคสนาม ในปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
555 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กฉ 7946 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
556 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (แอร์) ห้องไอซีที (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
557 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
558 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมประตูระบายน้ำโครงการขุดลอกหน้าฝายคลองหินแพง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563
559 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0042 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กุมภาพันธ์ 2563
560 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-53-0026 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กุมภาพันธ์ 2563
561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเหนือคลอง(ทุ่งคา) - บ้านสวนกล้วย หมู่๗,๑๗ ตำบลบ้านส้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 กุมภาพันธ์ 2563
562 จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขกธ 444 สฏ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
563 ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
564 ซื้อสารส้มใสก้อน จำนวน 100 กระสอบ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
565 ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 2 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
566 ซื้อกระดาษความร้อน จำนวน 60 ม้วน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
567 ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
568 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์ กว 6936 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
569 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์ กว 6936 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
570 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
571 จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-6921 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
572 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำหกล้อ บว 4583 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2563
573 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2563
574 ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2563
575 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสาธารสุข) จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2563
576 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2563
577 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ส่วนกลาง นข 1984 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
578 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์กู้ชีพ บม 3237 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
579 จ้างซ่่อมบำรุงรักษารถยนต์ตู้ส่วนกลาง นข 3661 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
580 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย(ระบบไฟ)หมายเลขทะเบียน 81-5534 สฎ กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2563
581 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย (ระบบไฟ) หมายเลขทะเบียน 81-1506 กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2563
582 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2563
583 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
584 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ สำหรับเครื่องพิมพ์รหัสครุภัณฑ์ ทต.บส.416-63-0075 จำนวน 4 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
585 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์กู้ชีพ ทะเบียน บม 3237 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563
586 จ้างล้างและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563
587 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์ กว 6936 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563
588 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการทำฝายชะลอน้ำฝายนาเหนง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
589 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-3934 สฎ (ชุดอัดไฮโดรลิค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
590 จ้างซ่อมบำรุงรถจัดเก็บขยะมูลฝอย (เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง) หมายเลขทะเบียน 81-5534 สุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
591 จ้างซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส.416-52-0022 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2563
592 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) ใบเสร็จต่างๆ จากโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2563
593 ซื้อจัดซื้่อวัสดุงานบ้านงานครัว (ไม้กวาดก้านมะพร้าว) จำนวน 2 มัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2563
594 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2563
595 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2563
596 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2563
597 ซ่อมเครื่องขยายเสียงประจำรถยนต์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านส้อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 16 มกราคม 2563
598 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2563
599 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2563
600 วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 15 มกราคม 2563
601 ซื้อมาตรน้ำซันวา ขนาด 1/2 นิ้ว พร้อมขามาตร จำนวน 40 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2563
602 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 14 มกราคม 2563
603 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กฉ 5285 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2563
604 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กฉ 7946 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2563
605 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเหนือคลอง(ทุ่งคา) - บ้านสวนกล้วย หมู่๗,๑๗ ตำบลบ้านส้อง 10 มกราคม 2563
606 ซื้อสายไฮดรอลิค จำนวน 2 เส้น เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 573 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
607 จ้างจ้างเหมาะบริการคนงานประจำรถขยะ (รายนายสมนึก ใจรื่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
608 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ เพื่อใช้ในกิจการบริหารทั่วไปของกองช่างเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
609 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416-50-0016 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
610 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
611 จ้างเหมาเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เวที และเครื่องขยายเสียง โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
612 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ประกอบด้วย โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๑ ชุด และเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
613 ซื้อของรางวัลสำหรับการแสดง บนเวที เล่นกิจกรรมต่าง ๆ และวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
614 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส. 416-50-0015 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
615 ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
616 ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ จำนวน ๒ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
617 ซ่อมบำรุงรักษารถตู้ส่วนกลาง นข 3661 สุราษฎร์ธานี ซ่อมระบบแอร์ 6 มกราคม 2563
618 ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
619 ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
620 ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ จำนวน ๑ เครื่อง (งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
621 ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ จำนวน ๑ เครื่อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
622 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มกราคม 2563
623 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้องและไฟทางหลวงเทศบาลที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
624 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการความปลอดภัยทางถนน(เพื่อนร่วมเดินทาง) ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
625 จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
626 ซื้อผ้าสีเหลืองเพื่อประดับในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ บรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
627 ซื้อจัดซื้อดอกไม้เพื่อใช้ประดับในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
628 จ้างจ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำระบบประปา ขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านสำนักเปล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
629 จ้างทำพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
630 ซื้อกรอบรูปเพื่อใช้ในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
631 จ้างเหมาบริการโต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้ ใช้ในโครงการความปลอดภัยทางถนน(เพื่อนร่วมเดินทาง) ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
632 จ้างทำป้ายประกาศเชิญชวนเสียภาษี ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
633 ซื้อวัสดุการเกษตร (ใบมีดตัดหญ้า) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
634 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
635 จ้างซ่อมเครื่องตัดเครื่องกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
636 ซื้อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
637 จ้างทำตรายางรับหนังสือ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
638 ซื้อตรายาง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
639 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
640 จ้างป้ายไวนิลโครงการฯ ขนาด 1.2 3.0 เมตร จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
641 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานบริหารทั่วไปของกองช่างเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
642 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของกองช่างเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
643 จ้างถ่ายเอกสารคู่มือการอบรมเศรษฐกิจพอเพียง (25 แผ่น/เล่ม) พร้อมจัดทำรูปเล่มปกภาพสีเข้าเล่มสันกาวธรรมดา (ไม่เคลือบมัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
644 จ้างถ่ายเอกสารคู่มือการอบรมเศรษฐกิจพอเพียง (๒๕ แผ่น/เล่ม) พร้อมจัดทำรูปเล่มปกภาพสีเข้าเล่มสันกาวธรรมดา (ไม่เคลือบมัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
645 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 1047 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
646 ซื้อไฟกระพริมโซลาเซลล์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
647 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง (JCB) ทะเบียน ตค 573 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2562
648 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ เพื่อใช้ในโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(เพิ่มเติม) ถนนสายมหาราช-พรุกำ หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ธันวาคม 2562
649 จ้างจัดจ้างทำพานพุ่มเพื่อร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2562
650 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กะทะล้อ,ยางใน) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2562
651 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (น้ำยาพ่นหมอกควัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2562
652 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 ธันวาคม 2562
653 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ส่วนกลาง นข 3661 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2562
654 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
655 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
656 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ถุงมือหนัง,รองเท้าบู๊ท) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2562
657 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ส่วนกลาง นข 3661 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2562
658 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้สำหรับโครงการขยายเขตประปาบริเวณถนนสายสำนักเปล้า หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2562
659 ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค 18 ลิตร จำนวน 2 ถัง เพื่อใช้สำหรับรถแบ็คโฮล์ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2562
660 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี (เครื่องปริ้นเตอร์) ชนิด Network จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2562
661 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 12 บ้านในไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2562
662 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ส่วนกลาง นข 3661 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2562
663 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำสิบล้อ ทะเบียน บม 1194 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2562
664 ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำสิบล้อ ทะเบียน 82-8058 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
665 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ส่วนกลาง นข ๓๖๖๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
666 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ส่วนกลาง นข 3661 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
667 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำสิบล้อ ทะเบียน บม 1194 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
668 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำสิบล้อ ทะเบียน บม 1194 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
669 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำสิบล้อ ทะเบียน 82-8058 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
670 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงดำใส่ขยะ ขนาด 30X40 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
671 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 18 บ้านหนองตอเสียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
672 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สุราษฎร์ธานี จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2562
673 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ชนิดเครื่องสำรองไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2562
674 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 18 บ้านหนองตอเสียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2562
675 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านส้อง (พ.ศ.2561-2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2562
676 จ้างซ่อมรถยนต์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หมายเลขทะเบียน บล ๗๒๙๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2562
677 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง CAT ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2562
678 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 18 บ้านหนองตอเสียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2562
679 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ วชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
680 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
681 จ้างบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำสิบล้อ ทะเบียน 82 - 8058 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
682 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.203.0 เมตร จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
683 จ้างถ่ายเอกสารแบบแผนชุมชนพร้อมจัดทำรูปเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
684 จ้างจ้างทำปฏิทินปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
685 จ้างเหมา เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และระบบแสงสว่าง โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2562
686 จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2562
687 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุง ซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขาสำหรับผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2562
688 ซื้อโครงการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) 11 พฤศจิกายน 2562
689 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2562
690 โครงการก่อสร้างโรงอาหาร ๓๐๐ ที่นั่ง 5 พฤศจิกายน 2562
691 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นมโรงเรียนให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
692 ซื้อโครงการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) 4 พฤศจิกายน 2562
693 ซื้อโครงการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) 4 พฤศจิกายน 2562
694 จ้างจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
695 ซื้อน้ำดื่มสะอาด ขนาดถังละ 20 ลิตร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
696 ซื้อถ้วยรางวัล สายสะพาย วัสดุและอุปกรณ์ โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
697 ซื้อเครื่องสำรองไฟจำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
698 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขเลขครุภัณฑ์ ทต.บส.420-52-0015 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
699 ซื้ออาหารเสริม(นมโรงเรียน)ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
700 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นมโรงเรียนให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง 31 ตุลาคม 2562
701 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำสิบล้อ ทะเบียน 82-8058 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
702 จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาล 30 ตุลาคม 2562
703 ซื้อโครงการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) 29 ตุลาคม 2562
704 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ตุลาคม 2562
705 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
706 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ตุลาคม 2562
707 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
708 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
709 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
710 จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศพด.เทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีคัดเลือก 29 ตุลาคม 2562
711 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
712 จ้างจ้างเหมาบริการพนักงาน/คนงานประจำรถเก็บขนขยะมูลฝอย (รายนายจรวัฒน์ มียานันท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
713 จ้างจ้างเหมาบริการพนักงาน/คนงานประจำรถเก็บขนขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
714 จ้างจ้างเหมาบริการพนักงาน/คนงานประจำรถเก็บขนขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
715 จ้างเหมาบริการคนงาน/พนักงานประจำรถเก็บขนขยะมูลฝอย (รายนายวิรยุทธิ์ ช่วยศรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
716 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-1506 สฎ. จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2562
717 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอก,ยางใน และยางรอง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2562
718 จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนสายหลังวัดวิภาวดี (จุดที่ ๒) หมู่ที่ ๗ บ้านเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2562
719 ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตและสายแคท ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ตุลาคม 2562
720 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก สำหรับงานแผนที่ภาษีฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ตุลาคม 2562
721 ซื้อวัสดุสำนักงาน ม่านปรับแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ตุลาคม 2562
722 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ตุลาคม 2562
723 โครงการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 24 ตุลาคม 2562
724 วัสดุการเกษตร (ยาฉีดหญ้า) จำนวน 1 รายการ 22 ตุลาคม 2562
725 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) 22 ตุลาคม 2562
726 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศพด.เทศบาลตำบลบ้านส้อง 21 ตุลาคม 2562
727 จ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด เพื่อร่วมงานพิธี วันปิยมหาราช ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
728 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
729 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ตุลาคม 2562
730 ซื้อเครื่องดูดฝุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
731 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองหินแพง (ช่วงที่ ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ตุลาคม 2562
732 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยด้วน - บ้านหนองเมา หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ตุลาคม 2562
733 ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค 18 ลิตร จำนวน 2 ถัง เพื่อใช้สำหรับรถแบ็คโฮล์ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ตุลาคม 2562
734 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในห้องกองช่าง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ตุลาคม 2562
735 จ้างจ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านหนองสามสิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ตุลาคม 2562
736 จ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด เพื่อร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ตุลาคม 2562
737 จ้างจัดหาผ้าม่าน และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ตุลาคม 2562
738 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำ กึ่งถาวรแบบกล่องตาข่ายบรรจุหินทิ้ง ห้วยเคียน จุดที่ ๒ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านส้อง คันฝายกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
739 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำ กึ่งถาวรแบบกล่องตาข่ายบรรจุหินทิ้ง คลองหินแพง หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านส้อง คันฝายกว้าง ๒ เมตร ยาว ๑๐ เมตร สูง ๑.๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
740 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำ กึ่งถาวรแบบกล่องตาข่ายบรรจุหินทิ้ง ห้วยทรายขาว หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านส้อง คันฝายกว้าง ๒ เมตร ยาว ๑๐ เมตร สูง ๑.๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
741 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำ กึ่งถาวรแบบกล่องตาข่ายบรรจุหินทิ้ง ห้วยทรายขาว หมู่ที่ ๑๖ ตำบลบ้านส้อง คันฝายกว้าง ๒ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สูง ๑.๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
742 จ้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ กึ่งถาวรแบบกล่องตาข่ายบรรจุหินทิ้ง คลองคันเบ็ด หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านส้อง คันฝายกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สูง ๑ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
743 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำ กึ่งถาวรแบบกล่องตาข่ายบรรจุหินทิ้ง ห้วยบอน หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านส้อง คันฝายกว้าง ๒ เมตร ยาว ๔ เมตร สูง ๑ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
744 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำ กึ่งถาวรแบบกล่องตาข่ายบรรจุหินทิ้ง ห้วยเหมืองพงษ์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านส้อง คันฝายกว้าง ๒ เมตร ยาว ๑๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
745 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำ กึ่งถาวรแบบกล่องตาข่ายบรรจุหินทิ้ง ห้วยเคียน หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านส้อง คันฝายกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔ เมตร สูง ๑ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
746 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำ กึ่งถาวรแบบกล่องตาข่ายบรรจุหินทิ้ง คลองคราว หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านส้อง คันฝายกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สูง ๑ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
747 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำ กึ่งถาวรแบบกล่องตาข่ายบรรจุหินทิ้ง คลองเขาโคก หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านส้อง คันฝายกว้าง ๒ เมตร ยาว ๔ เมตร สูง ๑ เ มตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
748 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำ กึ่งถาวรแบบกล่องตาข่ายบรรจุหินทิ้ง คลองหล หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านส้อง คันฝายกว้าง ๒ เมตร ยาว ๘ เมตร สูง ๑ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
749 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยด้วน - บ้านหนองเมา หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 กันยายน 2562
750 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองหินแพง (ช่วงที่ ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 กันยายน 2562
751 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยด้วน - บ้านหนองเมา หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 กันยายน 2562
752 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 กันยายน 2562
753 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองหินแพง (ช่วงที่ ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 กันยายน 2562
754 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 กันยายน 2562
755 ซื้อกรองโซล่า จำนวน 2 ลูก เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถแบคโฮ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
756 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
757 โครงการจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านส้อง 19 กันยายน 2562
758 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
759 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์กู้ชีพ บม 3237 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
760 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนบปริก หมู่ที่ ๑๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 กันยายน 2562
761 ซื้อหินใหญ่คละ จำนวน 60 ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งหินทิ้งคลองหินแพง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
762 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กก 1744 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
763 จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน 81-5213 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
764 จ้างเหมาบริการเคลื่อยย้าย (รื้อย้าย) พร้อมติดตั้งตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน ระบบพวงมาลัยหมุน และเคลื่อนย้ายตู้เก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
765 ซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
766 จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
767 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยลานนาค (ตอนบน) หมู่ที่ ๗ โดยวิธีคัดเลือก 13 กันยายน 2562
768 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
769 จ้างเหมาบริการงานระบบสายเคเบิ้ลแบบร้อยท่อพร้อมอุปกรณ์สายระบบไอพีโฟน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
770 ซื้อของที่ระลึกสมนาคุณ (กรอบรูป) ตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
771 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
772 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อนำมาซ่อมขาไฟสามเหลี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
773 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอก) รถยนต์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หมายเลขทะเบียน บล 7291 สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
774 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
775 ซื้อวัสดุประกอบการอบรมตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
776 ซื้อค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ป้ายชื่อพร้อมสายคล้องคอ และกระดาษ A4 ตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
777 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
778 ซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวน ๕ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
779 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ห้องพัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
780 ซื้อซองเก็บเอกสารสีน้ำตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
781 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ ๗๙๔๐ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
782 ซื้อเสาล้มลุกสูง 80 เซนติเมตร คาดแถบสะท้อนแสง 3 แถบ พร้อมพุ๊กยึด 3 ตัว/ต้น เพื่อใช้ติดตั้งบริเวณหัวโค้งแนวถนนซึ่งมีการขุดรางระบายน้ำแบบรางวีถนนสายคูเหมือง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
783 ซื้อหลักนำโค้งขนาดยาว 1.20 เมตร จำนวน 20 ต้น เพื่อใช้ติดตั้งบริเวณโค้งตามแนวถนนสายเลียบคลองตาล หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
784 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขกธ ๔๔๔ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
785 ซื้อกุญแจพร้อมลูกกุญแจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
786 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
787 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
788 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
789 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
790 ซื้อวัสดุการเกษตร (ยาฉีดหญ้า) จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในการกำจัดวัชพืชบริเวณระบบประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
791 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
792 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
793 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
794 ซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
795 ซื้อค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ป้ายชื่อพร้อมสายคล้องคอ และกระดาษ A4 ตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
796 ซื้อวัสดุประกอบการอบรมตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
797 จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน บม 3238 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
798 ซื้อวัสดุประกอบการอบรมตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
799 ซื้อค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ป้ายชื่อพร้อมสายคล้องคอ และกระดาษ A4 ตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
800 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กันยายน 2562
801 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ เพื่อดำเนินการเปลี่ยนและซ่อมระบบประปาในเขตเทศบาลที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กันยายน 2562
802 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อพีวีซี) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2562
803 จ้างซ่อมรถยนต์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หมายเลขทะเบียน บล 7291 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2562
804 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือปฐมวัย Junior Scout โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2562
805 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2562
806 ซื้อหม้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2562
807 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนบปริก หมู่ที่ ๑๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 กันยายน 2562
808 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนบปริก หมู่ที่ ๑๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 กันยายน 2562
809 จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยประจำรถเก็บขนขยะมูลฝอย (นายสุทธิเดช อรุณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
810 จ้างเหมาบริการพนักงานจัดเก็บชยะมูลฝอยประจำรถขยะ (นายสุรชัย นิมิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
811 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กฉ 7946 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
812 ซื้อแผงกั้นจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
813 ซื้อยาง CMS-2h จำนวน 5 ถัง เพื่อใช้ในงานสาธารณูปโภคของกองช่างเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
814 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้องที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
815 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุม ชั้น 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
816 จ้างปรับปรุงวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณสาระน้ำระบบประปาบ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
817 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยลานนาค (ตอนบน) หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 สิงหาคม 2562
818 ซื้อกรวยจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
819 ซื้อวัสดุการเกษตร (ใบมีดตัดหญ้า) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
820 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ถุงมือหนัง,รองเท้าบูส) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
821 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
822 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
823 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
824 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
825 จ้างทำป้ายโฟมบอร์ดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
826 ซื้อวัตถุดิบ และวัสดุการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
827 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศอาคาร ไอ.ซี.ที.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
828 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
829 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน ขวม ๗๗๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
830 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-5534 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
831 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์ กว 6936 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
832 ซื้อเทปสะท้อนแสง จำนวน 1 ม้วน เพื่อใช้ติดกับรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-6921 สุราษฎร์ธานี และรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน 81-5213 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
833 จ้างป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมอาชีพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
834 จ้างทำป้ายไวนิลและของที่ระลึก ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
835 โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองหินแพง (ช่วงที่ ๑) 19 สิงหาคม 2562
836 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-3934 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
837 จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
838 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 บ้านมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
839 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศชั้นเดียว จำนวน 2 คัน ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
840 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
841 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้สำหรับรถตักหน้าขุดหลัง CAT ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
842 ซื้อหินใหญ่ จำนวน 100 ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมกำแพงกันตลิ่งเลียบคลองตาล หมู่ที่่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
843 ซื้อประตูน้ำทองเหลือง ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
844 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
845 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-3934 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
846 ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค 18 ลิตร จำนวน 2 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
847 จ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เป็นศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
848 ซื้อเครื่องสำรองไฟจำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
849 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านมหาราช หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
850 จ้างทำวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
851 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ เพื่อใช้ในการทำจุดจ่ายกระแสไฟฟ้า 3 จุดและเสาไฟสปอร์ตไลท์ในบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
852 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงป้องกันตลิ่งลำคลองตาลและไหล่ทางถนนสายคลองตาล หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
853 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
854 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
855 ซื้อมาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว จำนวน 40 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
856 จ้างเหมาขุดวางท่อประปาจากคลองชลประทานไปยังระบบประปาบ้านหนองสามสิบ หมู่ที่ 10 โดยทำการขุดวางท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 2 นิ้ว ระยะทาง 1,000 เมตร พร้อมฝังกลบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
857 จ้างทำพวงมาลา เพื่อร่วมงานวันรพี ประจำปี พ.ศ.2562 ในวันพุธ ที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ศาลจังหวัดเวียงสระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
858 จ้างซ่อมรถตู้ส่วนกลาง นข 1984 สุราษฎร์ธานี เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมระบบช่วงล่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
859 จ้างซ่อมบำรุงรถตู้ส่วนกลาง นข 3661 สุราษฎร์ธานี เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเช็คระบบเบรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
860 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการฯ จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
861 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
862 ซื้อมอเตอร์ 5 แรง ขนาด 2 x 2 พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ตัว เพื่อใช้ดำเนินโครงการดันน้ำจากคลองชลประทานไปหอถังสูงระบบประปาบ้านหนองสามสิบ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
863 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ดำเนินโครงการดันน้ำจากคลองชลประทานไปหอถังสูงระบบประปาบ้านหนองสามสิบ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
864 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ดำเนินโครงการดันน้ำจากคลองชลประทานไปหอถังสูงระบบประปาบ้านหนองสามสิบ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
865 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-1506 สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 สิงหาคม 2562
866 จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน บม 3238 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 สิงหาคม 2562
867 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
868 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
869 จ้างเครื่องขยายเสียง เวที เก้าอี้ และพัลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กรกฎาคม 2562
870 ซื้อน้ำดื่ม เครื่องดื่ม เกลือแร่ และผ้าเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กรกฎาคม 2562
871 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการต่อท่อเมนสำหรับสูบน้ำประปาของระบบประปา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กรกฎาคม 2562
872 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2562
873 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 1047 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2562
874 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ทรายถมพร้อมค่าขนส่ง จำนวน 350 ลบ.ม. (โครงการปรับปรุงลู่วิ่งสนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านส้อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562
875 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ทรายถมพร้อมค่าขนส่ง จำนวน 350 ลบ.ม. (โครงการปรับปรุงลู่วิ่งสนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านส้อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562
876 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ทรายถมพร้อมค่าขนส่ง จำนวน 350 ลบ.ม. (โครงการปรับปรุงลู่วิ่งสนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านส้อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562
877 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562
878 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
879 จ้างทำป้ายไวนิลและสติกเกอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
880 จ้างซ่อมรถตู้ส่วนกลาง นข 3661 สุราษฎร์ธานี ซ่อมพัดลมแอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
881 จ้างเหมาปรับปรุงลู่วิ่งสนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
882 จ้างทำป้ายไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์ และพระฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
883 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กฉ 5285 สุราษฎร์ธานี เช็คระบบสายพานไทร์มิ่ง สายพานแอร์ สายพานไดร์ชาร์จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
884 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน3 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้องที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
885 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำระบบประปาภูเขาฝายอัดน้ำห้วยระกำ หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 กรกฎาคม 2562
886 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกนาเหนือ - ซอยล้านห้า หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 กรกฎาคม 2562
887 จ้างซ่อมโครงกระบะรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-5534 สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
888 ซื้อหมึกเครื่อง Printer รหัสครุภัณฑ์ ทต.บส.416-61-0053 จำนวน 1 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
889 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
890 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอก,ยางในและยางรอง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
891 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงก่อสร้างสะพานข้ามคลองหล หมู่ที่ ๑๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 กรกฎาคม 2562
892 ซื้อจัดซื้อกระดาษความร้อนสำหรับเครื่องอ่านมาตรวัดน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2562
893 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านปลายแพง หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 กรกฎาคม 2562
894 ซื้อชุดนักกรีฑา วัสดุ และเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2562
895 ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อนเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2562
896 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ส่วนกลาง นข 1984 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
897 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายห้วยยางสาว หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
898 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน จำนวน 8 รายการ 11 กรกฎาคม 2562
899 จ้างป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในชุมชน ขนาด 1.5 3 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
900 จ้างเหมาพิธีเปิดและจัดดอกไม้ โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
901 ซื้อเครื่องสำรองไฟจำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
902 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
903 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมเสาไฟทางหลวงสาย 4249 หน้าโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
904 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
905 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
906 จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน 81-5213 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
907 จ้างซ่อมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 hp สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
908 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในการติดตั้งสายเมนต์ไฟฟ้าเพื่อจ่ายให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงจอดรถของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
909 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง กฉ 5285 สุราษฎร์ธานี จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2562
910 จ้างซ่อมบำรุงรถตู้ส่วนกลาง นข 1984 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2562
911 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายคชธาร หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28  มิถุนายน  2562
912 จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-6921 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28  มิถุนายน  2562
913 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กก 1744 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28  มิถุนายน  2562
914 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยผู้ใหญ่เสริม คงสา หมู่ที่ ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26  มิถุนายน  2562
915 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์) ใช้กับครุภัณฑ์หมายเลข ทต.บส.416-61-0055 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
916 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอยโรงเรียน ๒ หมูที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26  มิถุนายน  2562
917 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนสายบ้านนายถาวร หมู่ที่ ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26  มิถุนายน  2562
918 จ้างซ่อมแซมรถกระบะบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๑๕๐๖ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
919 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ตามโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
920 จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
921 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
922 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2562
923 ซื้อรถตู้ส่วนกลาง นข 1984 สุราษฎร์ธานี เปลี่ยนเบตเตอรี่ เนื่องจากรถสตาร์ทไม่ติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2562
924 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2562
925 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2562
926 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-5534 สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2562
927 ซื้อรถตู้ส่วนกลาง นข 1984 สุราษฎร์ธานี เปลี่ยนเบตเตอรี่ เนื่องจากรถสตาร์ทไม่ติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2562
928 จ้างจัดทำรายงานผลการปฏิบัติประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
929 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายห้วยเคียน หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
930 จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด จุดทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
931 จ้างจัดทำรายงานผลการปฏิบัติประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
932 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13  มิถุนายน  2562
933 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
934 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 1047 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
935 จ้างเหมา เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และระบบแสงสว่าง โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
936 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง JCB ทะเบียน ตค 573 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
937 จ้างเหมา เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และระบบแสงสว่าง โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
938 จ้างเหมาเวที เครื่องขยายเสียง และระบบไฟเวที โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
939 ซื้อท่อ PVC ขนาด 1 นิ้ว ชนิดปลายบาน จำนวน 160 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2562
940 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ (ยากำจัดวัชพืช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2562
941 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมกำแพงกันตลิ่งเลียบคลองตาล หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
942 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถตักหน้าขุดหลัง JCB ทะเบียน ตค 573 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
943 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-5534 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
944 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
945 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอก,ยางในและลิ้นยาง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
946 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้องที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6  มิถุนายน  2562
947 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านปลายแพง หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6  มิถุนายน  2562
948 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกนาเหนือ - ซอยล้านห้า หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6  มิถุนายน  2562
949 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงก่อสร้างสะพานข้ามคลองหล หมู่ที่ ๑๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6  มิถุนายน  2562
950 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงก่อสร้างสะพานข้ามคลองหล หมู่ที่ ๑๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6  มิถุนายน  2562
951 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกนาเหนือ - ซอยล้านห้า หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6  มิถุนายน  2562
952 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านปลายแพง หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6  มิถุนายน  2562
953 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำระบบประปาภูเขาฝายอัดน้ำห้วยระกำ หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6  มิถุนายน  2562
954 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำระบบประปาภูเขาฝายอัดน้ำห้วยระกำ หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6  มิถุนายน  2562
955 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2562
956 จ้างจ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-6921 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2562
957 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กก 1744 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2562
958 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองพังปูน-ทุ่งสันไฟลาม หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พฤษภาคม 2562
959 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนสายบ้านนายถาวร หมู่ที่ ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พฤษภาคม 2562
960 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอยโรงเรียน ๒ หมูที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พฤษภาคม 2562
961 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยผู้ใหญ่เสริม คงสา หมู่ที่ ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พฤษภาคม 2562
962 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกบ้านนายบุญส่ง เพ็ชระ หมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พฤษภาคม 2562
963 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยลานนาค (ตอนบน) หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พฤษภาคม 2562
964 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองพังปูน-ทุ่งสันไฟลาม หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พฤษภาคม 2562
965 ซื้อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อจัดซุ้มลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
966 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Para Ac)สายบ้านคลองหินแพง หมู่ที่ ๒ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พฤษภาคม 2562
967 ซื้อวัสดุท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่มี มอก.) ขนาด 0.40 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
968 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนสายบ้านนายถาวร หมู่ที่ ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พฤษภาคม 2562
969 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอยโรงเรียน ๒ หมูที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พฤษภาคม 2562
970 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยผู้ใหญ่เสริม คงสา หมู่ที่ ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พฤษภาคม 2562
971 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกบ้านนายบุญส่ง เพ็ชระ หมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พฤษภาคม 2562
972 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยลานนาค (ตอนบน) หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พฤษภาคม 2562
973 โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำระบบประปาภูเขาฝายอัดน้ำห้วยระกำ หมู่ที่ ๗ 30 พฤษภาคม 2562
974 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Para Ac)สายบ้านคลองหินแพง หมู่ที่ ๒ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พฤษภาคม 2562
975 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กฉ 5285 สุราษฎร์ธานี เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,แอร์ไม่เย็น ,มีอาการกระตุกขณะเข้าเกียร์,ไฟเบรคด้านขวาขาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
976 จ้างจ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-6921 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
977 จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน บม 3238 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
978 ซื้อจัดซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
979 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กก 1744 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
980 ซื้อท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่มี มอก.) ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 10 ท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
981 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
982 ซื้อวัสดุท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่มี มอก.) ขนาด 0.40 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
983 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
984 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Para Ac)สายบ้านคลองหินแพง หมู่ที่ ๒ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 27 พฤษภาคม 2562
985 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2562
986 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริมนม (โรงเรียน) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (โรงเรียน สพป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
987 ซื้อท่อฟ้า PVC ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 25 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
988 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
989 จ้างซ่อมรถแบคโฮ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
990 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังศาลาหลวงตาแก้ว-หลวงตาทอง (หน้าวัดวิภาวดีรังสิต) หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
991 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
992 โครงการจัดซื้ออาหารเสริมนม (โรงเรียน) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 17 พฤษภาคม 2562
993 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2562
994 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2562
995 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2562
996 จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-6921 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
997 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ สำหรับเครื่องPrinter รหัสครุภัณฑ์ ทต.บส.478-55-0008 จำนวน 2 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
998 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 12 บ้านในไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
999 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กล่องพลาสติก และเชือก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พฤษภาคม 2562
1000 ซื้อวัสดุงานงานบ้านครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พฤษภาคม 2562
1001 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พฤษภาคม 2562
1002 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2562
1003 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีคัดเลือก 3 พฤษภาคม 2562
1004 จ้างทำป้ายธงเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤษภาคม 2562
1005 จ้างทำซุ้มถวายพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤษภาคม 2562
1006 โครงการจัดจ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง 2 พฤษภาคม 2562
1007 ซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤษภาคม 2562
1008 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ สำหรับจัดทำซุ้มถวายพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤษภาคม 2562
1009 ซื้อท่อ PVC ขนาด 1 นิ้ว ชนิดปลายแบน จำนวน 150 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤษภาคม 2562
1010 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดสร้างซุ้มถวายพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
1011 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
1012 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
1013 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมประปาภูเขาที่ชำรุดเสียหายจากการใช้งานเป็นระยะเวลานานและเปลี่ยนท่อประปาบางส่วนของหมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
1014 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมประปาภูเขาที่ชำรุดเสียหายจากการใช้งานเป็นระยะเวลานานและเปลี่ยนท่อประปาบางส่วนของหมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
1015 จ้างซ่อม และลงโปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
1016 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
1017 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
1018 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
1019 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
1020 ซื้อหัวโฟโต จำนวน 10 หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2562
1021 จ้างก่อสร้างเรียงหินป้องกันไหล่ทางซอยช่างยศ หมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เมษายน 2562
1022 จ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างกำแพงกันดิน (RETAINING WALL) หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เมษายน 2562
1023 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาเอี่ยม หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เมษายน 2562
1024 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในโครงการจัดงาน วันเทศบาล ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2562
1025 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 1047 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2562
1026 ซื้อเครื่องตัดหญ้าสะพายหลังแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เมษายน 2562
1027 จ้างเหมาโครงการขยายท่อเมนประปาถนนอ่าวมดริ้น หมู่ที่ 16 โดยทำการวางท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 2 นิ้ว ระยะทาง 550 เมตร พร้อมฝังกลบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เมษายน 2562
1028 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
1029 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้ในโครงการขยายท่อเมนประปาถนนอ่าวมดริ้น หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
1030 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
1031 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
1032 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
1033 จ้างทำตรายางหมึกในตัว จำนวน 4 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
1034 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2562
1035 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2562
1036 จ้างเต็นท์ โต๊ะ ตามโครงการจัดิจกรรมรายงานผลการจัดการศึกษา ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2562
1037 จ้างซ่อมมอเตอร์ขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 บ้านมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
1038 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึกเลเซอรฺ์เจ็ต ๘๕ เอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
1039 ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
1040 ซื้อแบตเตอร์รี่สำหรับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562
1041 ซื้อจัดซื้อถังขยะขยะทั่วไปและถังขยะรีไซเคิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2562
1042 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562
1043 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดกิจกรรมรายงานผลการจัดการศึกษา ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562
1044 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ส่วนกลาง นข 3661 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2562
1045 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์กู้ชีพ ทะเบียน บม ๓๒๓๗ สฎ (ครบระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มกราคม 2021
1046 ซื้อหินคลุก จำนวน 350 ตัน เพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและกิจการงานสาธารณูปโภคต่างๆ ของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2021