ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านนา
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างพิมพ์ไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 จำนวน 2 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ตุลาคม 2562
2 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยชุมชน 1 ตุลาคม 2562
3 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
4 เช่าเครื่องปริ้นเตอร์ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
5 เช่าเครื่องปริ้นเตอร์ กองสาธารณสุขฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
6 เช่าเครื่องปริ้นเตอร์ สำนักปลัดจำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
7 เช่าเช่าเครื่องปริ้นเตอร์ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
8 จ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
9 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
10 จ้างเหมารถไถปรับเกลี่ยไหล่ทางถนนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 6 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
11 ซื้อหินคลุก พร้อมเกลี่ย จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
12 ซื้อสื่อการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
13 ซื้อสื่อการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
16 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
17 ซื้อหนังสือนิทาน จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
18 ซื้ออุปกรณ์กีฬาในการพัฒนาสมรรถภาพเด็กปฐมวัย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
19 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
20 จ้างเหมารถแบ็คโฮ (เล็ก) ขุดลอกคูระบายน้ำชุมชนตลาดบน จำนวน 15 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
21 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
22 ซื้อไม้ฟืนกลมยางพารา จำนวน 24,900 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
23 ซื้อยางสำหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-5976 สุราษฎร์ธานี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
24 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการถังฝาล็อค ขนาด 200 ลิตร จำนวน 5 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
25 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
26 จ้างซ่่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลข บ-4718 สุราษฎร์ธานี จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
27 จ้างปรับปรุงเครื่องหมายจราจร (ทางม้าลาย) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
28 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
29 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
30 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
31 วัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 11 กันยายน 2562
32 ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะม้าหินอ่อน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
33 จ้างทำป้ายบอร์ดข้อความ ขนาด 180x90 ซม. พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
34 จ้างติดตั้งโปรแกรมบริหารจัดการระบบประปาพร้อมอุปกรณ์ในการยิงบาร์โค๊ด จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
35 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
36 ซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
37 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
38 ซื้อหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
39 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
40 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับกิจกรรมประกวดห้องเรียน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
41 ซื้อไม้ฟืนกลมยางพารา จำนวน 13,065 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
42 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะอเนกประสงค์ จำนวน 6 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
43 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
44 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
45 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
46 มาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว จำนวน 20 ตัว 23 สิงหาคม 2562
47 ซื้อวัสดุสำนักงานของกองสาธารณสุขฯ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
48 จ้างเหมาซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 11 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 สิงหาคม 2562
49 จ้างเหมาซ่อมแซมฝาท่อพร้อมบ่อพักภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 11 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 สิงหาคม 2562
50 จ้างเหมาซ่อมแซมฝาท่อพร้อมบ่อพักภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 11 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 สิงหาคม 2562
51 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
52 จ้างตัดแต่งต้นประดู่ จำนวน 18 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
53 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 สิงหาคม 2562
54 จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน (ห้องน้ำอาคารอเนกประสงค์) จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
55 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา ภาคเรียนที่ 1/2562 จำนวน 39 คน เป็นเวลา 117 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
56 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา ภาคเรียนที่ 1/25562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
57 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
58 ซื้อชุดกีฑา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
59 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองสาธารณสุขฯ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562
60 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562
61 ซื้อไม้ฟืนกลมยางพารา จำนวน 12,815 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562
62 ซื้อของรางวัลสำหรับหน่วยกีฬาชุมชน จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
63 ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
64 เช่าเวทีและเครื่องเสียง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
65 จ้างทำป้ายถือนำขบวนไม้ จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
66 ซื้อชุดกีฬาและวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขันกีฬาสากล จำนวน 17 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
67 ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุการศึกษา จำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
68 ซื้อหนังสือเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
69 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 81-6575 สฏ จำนวน 1 คัน ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
70 จ้างเหมาจัดสถานที่ในกองอำนวยการและงานพิธีเปิด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
71 จ้างเหมาประกอบอาหาร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
72 จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารเรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 1 หลัง ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
73 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
74 ซื้อผงเคมีดับเพลิง ABC ขนาด 15 ปอนด์ (ถังสีแดง) พร้อมอัด จำนวน 13 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
75 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 กรกฎาคม 2562
76 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
77 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 กรกฎาคม 2562
78 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
79 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
80 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 กรกฎาคม 2562
81 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กรกฎาคม 2562
82 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 กรกฎาคม 2562
83 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28  มิถุนายน  2562
84 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28  มิถุนายน  2562
85 เหมาเปลี่ยนทรายกรองน้ำประปา จำนวน 5 รายการ 26  มิถุนายน  2562
86 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
87 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
88 ซื้อจัดซื้อไม้ฟืนยางพารา จำนวน 9,200 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
89 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผฉ 390 สฏ จำนวน 11 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
90 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20  มิถุนายน  2562
91 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ไม่น้อยกว่า 46 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
92 ปรับปรุงซ่อมแซมมอเตอร์ผลิตน้ำประปา จำนวน 1 ตัว 14  มิถุนายน  2562
93 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถขยะหมายเลขทะเบียน 81-5976 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13  มิถุนายน  2562
94 ซื้อวัสดุการศึกษาและวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2562
95 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับจัดกิจกรรม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2562
96 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2562
97 จ้างเหมาซักรีด ผ้าม่าน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2562
98 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อประปาถนนหน้าอำเภอ โดยทำการวางท่อ HDPE 100 เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 110 มม. PN 10 ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,285 ม. พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พฤษภาคม 2562
99 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อประปาถนนหน้าอำเภอ โดยทำการวางท่อ HDPE 100 เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 110 มม. PN 10 ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,285 ม. พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พฤษภาคม 2562
100 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายการแบตเตอรี่ ขนาด 12v 115m จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
101 จ้างซ่อมแซมระบบสายไฟและอุปกรณ์ในตู้ควบคุม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
102 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
103 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พฤษภาคม 2562
104 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พฤษภาคม 2562
105 ซื้อไม้ฟืนกลมยางพารา จำนวน 16,210 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
106 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
107 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤษภาคม 2562
108 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายของงานกำจัดขยะมูลฝอยฯ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤษภาคม 2562
109 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 พฤษภาคม 2562
110 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 พฤษภาคม 2562
111 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤษภาคม 2562
112 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤษภาคม 2562
113 ซื้อผ้าออแกซ่าสีเหลืองและสีขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤษภาคม 2562
114 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤษภาคม 2562
115 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤษภาคม 2562
116 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤษภาคม 2562
117 จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ ไม่น้อยกว่า 46 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤษภาคม 2562
118 ซื้อสายดรอฟวาย จำนวน 15 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
119 ปรับปรุงท่อประปาถนนหน้าอำเภอ โดยทำการวางท่อ HDPE 100 เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 110 มม. PN 10 ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,285 ม. พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ 24 เมษายน 2562
120 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2562
121 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 เมษายน 2562
122 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 เมษายน 2562
123 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 เมษายน 2562
124 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
125 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างของกองการประปา จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เมษายน 2562
126 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 81-0039 สฏ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2562
127 จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับผู้สูงอายุ และพระสงฆ์ที่มาร่วมกิจกรรม จำนวน 50 กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
128 ซื้อผ้าเช็ดตัวอาบน้ำ จำนวน 65 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
129 จ้างจ้างเหมาตกแต่งรถหลวงพ่อทอง รถนางสงกรานต์ และประดับขันน้ำ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
130 ซื้อไม้ฟืนกลมยางพารา จำนวน 16,625 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
131 จ้างเช่าวัสดุและอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
132 ซื้อชุดทดสอบ PH กรด - ด่าง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
133 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา จำนวน 43 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2562
134 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา จำนวน 43 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2562
135 จ้างทำป้ายบอร์ดบุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2562
136 จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำและเปลี่ยนอุปกรณ์ในห้องน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2562
137 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มีนาคม 2562
138 เช่าเครื่องพริ้นเตอร์ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มีนาคม 2562
139 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มีนาคม 2562
140 ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พร้อมติดตั้ง (บริเวณทางข้ามรถไฟบ้านนาเดิม) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
141 ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พร้อมติดตั้ง (บริเวณหลังสถานีรถไฟบ้านนาเดิม) จำนวน 2 ชุด (หน้า-หลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
142 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 400 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
143 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-5976 สฏ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
144 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562
145 จ้างจ้างเหมาเช่าชุดเตียงพระและอุปกรณ์รับประทานอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562
146 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2562
147 จ้างเหมารถแบ็คโฮเล็ก จำนวน 23 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2562
148 ซื้อดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ จำนวน 7 รถ(ปริมาตรไม่น้อยกว่า 5 คิว/รถ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2562
149 ซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บ-4718 สฏ จำนวน 4 รายการ 14 มีนาคม 2562
150 จ้างต่อสัญญาเว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มีนาคม 2562
151 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 กุมภาพันธ์ 2562