ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านนา
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างปรับปรุงทางเท้าซอยบ้านนา 6 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มกราคม 2564
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2564
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2564
4 ซื้อถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์ จำนวน 17 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2564
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2564
6 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2564
7 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผฉ 390 สฏ จำนวน 23 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2564
8 จ้างเหมารถแบ็คโฮขุดลอกบ่อบำบัดกำจัดวัชพื้ช จำนวน 13.5 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564
9 ซื้อไม้ฟืนกลมยางพารา จำนวน 30,125 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564
10 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 27 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564
11 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2564
12 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2564
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2564
14 จ้างตีเส้นช่องจอดรถจักรยานยนต์และช่องแผงจำหน่ายสินค้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2564
15 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาล จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2564
16 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2564
17 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2564
18 จ้างโครงการปรับปรุงท่อประปาซอยไชยยศ 1 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2564
19 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2564
20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย 4178 เป็น 4 ช่องทาง พร้อมตีเส้นจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 มกราคม 2564
21 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย 4178 เป็น 4 ช่องทาง พร้อมตีเส้นจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 มกราคม 2564
22 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2564
23 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2564
24 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2564
25 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2564
26 ซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มกราคม 2564
27 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มกราคม 2564
28 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มกราคม 2564
29 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย 4178 เป็น 4 ช่องทาง พร้อมตีเส้นจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ธันวาคม 2563
30 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2563
31 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2563
32 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2563
33 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธันวาคม 2563
34 จ้างพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์เอกสาร (ปฏิทิน) ประชาสัมพันธ์ฯ ประจำปี 2564 จำนวน 1,200 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธันวาคม 2563
35 ซื้อวัสดุกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการภายในโรงเรียน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธันวาคม 2563
36 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2563
37 ซื้อยางมะตอย จำนวน 35 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2563
38 ซื้อวัสดสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2563
39 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2563
40 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2563
41 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธันวาคม 2563
42 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนาประจำภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2563
43 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 40 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2563
44 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2563
45 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 23,800 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2563
46 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บ.4718 สฏ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2563
47 จ้างเหมาซ่อมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 81-6575 สฏ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2563
48 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2563
49 โครงการก่อสร้างขยายถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย 4178 เป็น 4 ช่องทาง พร้อมตีเส้นจราจร 11 พฤศจิกายน 2563
50 จ้างเหมาซ่อมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 81-6575 สฏ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2563
51 ซื้อไม้ฟืนกลมยางพารา จำนวน 27,170 กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2563
52 ซื้อกระดาษ A4 70g จำนวน 10 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2563
53 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์ปั้มน้ำและตู้ควบคุม จำนวน 13 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤศจิกายน 2563
54 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2563
55 เช่าไฟแสงสี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ตุลาคม 2563
56 จ้างเหมาแบ็คโฮปรับพื้นที่ จำนวน 10 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ตุลาคม 2563
57 จ้างเหมาคณะวงดนตรีย้อนยุค พร้อมเวทีเครื่องเสียงครบชุด และเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2563
58 จ้างตกแต่งรถขบวนแห่นางนพมาศด้วยดอกไม้สดพร้อมผูกผ้าประดับสวยงาน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2563
59 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2563
60 เช่าออุุปกรณ์ในการจัดงานในพิธีเปิดประเพณีลอยกระทง จำนวนว 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2563
61 จ้างเหมาคณะวงดนตรีย้อนยุค พร้อมเวทีเครื่องเสียงครบชุด และเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2563
62 จ้างเหมาคณะวงดนตรีย้อนยุค พร้อมเวทีเครื่องเสียงครบชุด และเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2563
63 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2563
64 จ้างเหมารถแบ็คโฮ (กองช่าง) จำนวน 6.4 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ตุลาคม 2563
65 ซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-9331 สฏ จำนวน 5 รายการ 15 ตุลาคม 2563
66 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารของกองช่าง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ตุลาคม 2563
67 เช่าเครื่องปริ้นเตอร์ งานการศึกษา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2563
68 เช่าเครื่องพริ้นเตอร์ ของสำนักปลัด จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2563
69 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2563
70 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารของสำนักปลัด จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2563
71 เช่าเครื่องพริ้นเตอร์ของกองคลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2563
72 เช่าเครื่องพริ้นเตอร์ของกองสาธารณสุขฯ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2563
73 ซื้อไม้ฟืนกลมยางพารา จำนวน 14,720 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2563
74 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 16 กันยายน 2563
75 ซื้อถังขยะพลาสติก ขนาด 120 ลิตร ฝามีช่องทิ้ง มีล้อ พร้อมสกรีน จำนวน 58 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
76 ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2563
77 จ้างเหมาจัดทำบอร์ด ผังบุคลากร พื้นไม้พร้อมช่องสอดรูปและชื่ออะคริลิค พร้อมติดตั้ง ขนาด 115x395 เซนติเมตร จำนวน 1 บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
78 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2563
79 จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2563
80 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ ตามเอกกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
81 ซื้อสารส้มขุ่นผง จำนวน 8,000 กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2563
82 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2563
83 จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
84 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2563
85 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอน โครงการพัฒนาห้องสมุด จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2563
86 ซื้อสื่อการเรียนการสอน โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2563
87 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2563
88 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 สิงหาคม 2563
89 ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 สิงหาคม 2563
90 จ้างเช่าวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2563 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 สิงหาคม 2563
91 ซื้อวัสดุหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2563
92 จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน ป-9828 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน (9 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2563
93 จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน ผฉ 390 สุราษฎร์ธานี จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2563
94 ซื้อสายไฟพร้อมขั้ว จำนวน 2 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563
95 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2563
96 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลแบบกรุด้วยท่อ PVC ศก. 6 นิ้ว ชั้น 13.5 ระดับความมลึก 80.00 เมตร จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2563
97 จ้างโครงการก่อสร้างรั้วประตูด้านหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2563
98 ซื้อจัดซื้อแบตเตอรี่ 3k จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2563
99 จ้างปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา (หลังใหม่) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2563
100 ซื้อจัดซื้อไม้ฟืนกลมยางพารา จำนวน 28,245 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563
101 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563
102 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนอนุบาลเทศบาล จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2563
103 จ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2563
104 จ้างเหมาจัดทำกระดานไวท์บอร์ด ขนาด 1.2X2.4 เมตร พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2563
105 จ้างเหมาจัดทำอ่างล้างมือเด็ก และก่อบันไดทางเข้าอาคารเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2563
106 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
107 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
108 ซื้อสื่อการเรียนการวัสดุการศึกษา จำนวน 58 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
109 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
110 จ้างเหมารถแบ็คโฮ (เล็ก) จำนวน 9 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25  มิถุนายน  2563
111 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25  มิถุนายน  2563
112 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 36 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
113 ซื้อเครื่องเทอร์โมสแกน จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2563
114 ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2563
115 ซื้อเครื่องเล่นสนาม จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2563
116 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 31 รายการ โครงการนิเทศภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
117 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 9 รายการ โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
118 ซื้อกระดาษ A4 จำนวน 200 รีม โครงการประกันคุณภาพการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
119 จ้างพิมพ์ไวนิล จำนวน 2 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2563
120 ซื้อน้ำดิบ (รถสิบล้อ) จำนวน 60 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2563
121 ซื้อน้ำดิบ (รถสิบล้อ) จำนวน 60 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2563
122 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1  มิถุนายน  2563
123 ซื้อน้ำดิบ (รถสิบล้อ) จำนวน 140 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563
124 จ้างซ่อมแซมพื้นปูกระเบื้องห้องรองนายกเทศมนตรี จำนวนไม่น้อยกว่า 16.63 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563
125 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลแบบกรุด้วยท่อ PVC ศก. 6 นิ้ว ชั้น 13.5 ระดับความลึก 80 เมตร จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2563
126 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลแบบกรุด้วยท่อ PVC ศก. 6 นิ้ว ชั้น 13.5 ระดับความลึก 80 เมตร จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2563
127 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลแบบกรุด้วยท่อ PVC ศก. 6 นิ้ว ชั้น 13.5 ระดับความลึก 80 เมตร จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2563
128 ซื้อไม้ฟืนกลมยางพารา จำนวน 26,100 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2563
129 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2563
130 ซื้อน้ำดิบ (รถสิบล้อ) จำนวน 200 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
131 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
132 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2563
133 ซื้อน้ำดิบ (รถสิบล้อ) จำนวน 232 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
134 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
135 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
136 ซื้อจัดซื้อน้ำดิบ (รถสิบล้อ) จำนวน 300 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
137 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลแบบกรุด้วยท่อ PVC ศก. 6 นิ้ว ชั้น 13.5 ระดับความลึก 80 เมตร จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2563
138 วัสดุดับเพลิง จำนวน 2 รายการ 1 พฤษภาคม 2563
139 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลแบบกรุด้วยท่อ PVC ศก. 6 นิ้ว ชั้น 13.5 ระดับความลึก 80 เมตร จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2563
140 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลแบบกรุด้วยท่อ PVC ศก. 6 นิ้ว ชั้น 13.5 ระดับความลึก 80 เมตร จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2563
141 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลแบบกรุด้วยท่อ PVC ศก. 6 นิ้ว ชั้น 13.5 ระดับความลึก 80 เมตร จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2563
142 ซื้อน้ำดิบ (รถสิบล้อ) จำนวน 300 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
143 จ้างจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำบริเวณหลังอาคารเรียนหลังใหม่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
144 ซื้อน้ำดิบ (รถสิบล้อ) จำนวน 200 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
145 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
146 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 81-6575 สฏ จำนวน 16 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2563
147 ซื้อน้ำดิบ (รถสิบล้อ) จำนวน 200 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2563
148 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำและรถดับเพลิง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2563
149 ซื้อน้ำดิบ (รถสิบล้อ) จำนวน 200 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
150 จ้างซ่อมแซมประตู - หน้าต่าง ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
151 ซื้อน้ำดิบ (รถสิบล้อ) จำนวน 200 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
152 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
153 ซื้อมาตรวัดน้ำ ขนาด 0.5 นิ้ว 2 ชั้น จำนวน 30 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
154 ซื้อน้ำดิบ (รถสิบล้อ) จำนวน 200 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
155 ซื้อน้ำดิบ (รถสิบล้อ) จำนวน 200 เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
156 ซื้อเครื่องมือแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
157 ซื้อถังฉีดหญ้า 2 ระบบ (แบตเตอรี่) จำนวน 2 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
158 ซื้อน้ำดิบ (รถสิบล้อ) จำนวน 200 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
159 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
160 ซื้อน้ำดิบ (รถสิบล้อ) จำนวน 85 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
161 จ้างซ่อมจักรยานแม่เหล็กแบบนั่งปั่นและเครื่องออกกำลังกายแลลลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
162 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
163 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
164 ซื้อน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
165 จัดซื้อน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา 20 มีนาคม 2563
166 จ้างโครงการก่อสร้างป้ายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียติ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
167 จ้างต่อสัญญาเว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
168 จ้างเหมาบริการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
169 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการทำหน้ากากอนามัย จำนวน 10 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
170 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ จำนวน 10 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
171 ซื้อไม้ฟืนกลมยางพารา จำนวน 28,150 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
172 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2563
173 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2563
174 จ้างล้างเครื่องปรับอากาศอาคารสำนักงาน จำนวน 14 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2563
175 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2563
176 ซื้อบันไดขึ้นลงสำหรับรถยนต์ตู้พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
177 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
178 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
179 ซื้อโต๊ะทำงานสำหรับผู้ช่วยผู้บริหาร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
180 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
181 จ้างจ้างเหมาเช่ารถบัสปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
182 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
183 จ้างเหมาซ่อมแซมปั้มดูดน้ำดับและปั้มจ่ายน้ำ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กุมภาพันธ์ 2563
184 จ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์กระจายสัญญาณกล้องวงจรปิด บริเวณตลาดสดเทศบาลฯ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
185 จ้างเหมารถแบ็คโฮขุดลอกหน้าฝาย จำนวน 46 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
186 ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
187 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมประเมินพัฒนาการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กุมภาพันธ์ 2563
188 จ้างเหมารถแบ็คโฮใหญ่ตักสิ่งปฏิกูลออกจากบ่อบำบัดน้ำเสีย จำนวน 8 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กุมภาพันธ์ 2563
189 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง จำนวน 4 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
190 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2563
191 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-5976 สฎ.จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2563
192 จ้างโครงการปรับปรุงท่อประปาถนนสายบ้านนา - หนองเรียน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
193 จ้างปรับปรุงท่อประปาถนนสายบ้านนา - หญ้าปล้อง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
194 จ้างโครงการปรับปรุงท่อประปาถนนสายโรงมัน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
195 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
196 ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2563
197 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 26 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2563
198 จ้างเหมาดูดทรายและดินโคลนหน้าฝายน้ำล้น จำนวน 16 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2563
199 ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2563
200 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2563
201 ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2563
202 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
203 ซื้อของรางวัลบูธเกมในลานกิจกรรมและกิจกรรมบนเวที จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
204 ซื้อของรางวัลบูธเกมในลานกิจกรรมและกิจกรรมบนเวที จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
205 ซื้อของรางวัลบูธเกมในลานกิจกรรมและกิจกรรมบนเวที จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
206 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
207 ซื้อไม้ฟืนกลมยางพารา จำนวน 24,475 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
208 จ้างเหมาดูดทรายและดินโคลนหน้าฝายน้ำล้น บริเวณประปาใหม่ (ขนไปทิ้งบริเวณด้านหลังฝาย) จำนวน 40 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
209 ซื้อตุ๊กตาปูนพลาสเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
210 ซื้อของขวัญของรางวัลกิจกรรมบนเวที จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
211 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
212 ซื้อตุ๊กตาปูนพลาสเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
213 จ้างเหมาจัดดอกไม้บริเวณเวทีและประดับตกแต่งด้วยวัสดุอื่นภายในบริเวณงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
214 เช่าเต็นท์ โต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้และเก้าอี้ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
215 ซื้อตุ๊กตาปูนพลาสเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
216 จ้างเหมาดูดทรายและดินโคลนหน้าฝายน้ำล้น บริเวณประปาใหม่ (ขนไปทิ้งบริเวณด้านหน้าฝาย) จำนวน 40 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
217 จ้างประกอบอาหารพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
218 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
219 จ้างเหมาดูดทรายและดินโคลนหน้าฝายน้ำล้น บริเวณประปาใหม่ (ขนไปทิ้งบริเวณด้านหน้าฝาย) จำนวน 40 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มกราคม 2563
220 จ้างโครงการขยายเขตะประปาซอยกลางทุ่ง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มกราคม 2563
221 ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มกราคม 2563
222 ซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2562
223 ซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 9 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2562
224 เช่าวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2562
225 จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ดรอพเอาท์ฟิวแรงสูง 33 kv.100 A ประปาใหม่ จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
226 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
227 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของงานกองคลัง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
228 ซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
229 เช่าเก้าอี้พลาสติกพร้อมผ้าคลุมเก้าอี้ จำนวน 300 ชุด, เต็นท์ จำนวน ๑ หลัง และโต๊ะ จำนวน 20 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
230 จ้างเหมาจัดสถานที่สำหรับประกอบพิธีฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
231 ซื้อสารส้มขุ่นผง (25 กิโลกรัม/กระสอบ) จำนวน 360 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
232 ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา ขนาด 15x3.66 นิ้ว 1 ชั้น,พิมพ์หน้า 2สี หลัง 1สี, 80g จำนวน 18,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
233 ซื้อกล้องถ่ายรูป จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธันวาคม 2562
234 ซื้อไม้ฟืนกลมยางพารา จำนวน 8,315 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
235 ซื้อเครื่องไฟฉุกเฉิน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2562
236 ซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ชนิดติดผนัง พร้อมติดตั้ง จำนวน 12 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
237 ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2562
238 ซื้อชุดทดสอบหาค่าโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำ จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2562
239 ซื้อถุงมือดำ แบบหนา จำนวน 4 โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2562
240 ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2562
241 ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2562
242 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
243 จ้างพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์เอกสาร (ปฏิทิน) จำนวน 1,200 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
244 ซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2562
245 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2562
246 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
247 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2562
248 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2562
249 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2562
250 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-5976 สฏ จำนวน 9 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2562
251 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บ.4718 สฏ จำนวน 9 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2562
252 ซื้อกล้องถ่ายรูปพร้อมเลนส์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
253 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2562
254 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤศจิกายน 2562
255 จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-51-0026 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
256 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
257 ซื้อแบตเตอรี่ GS 120 จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
258 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 41 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
259 จ้างตกแต่งรถขบวนแห่นางนพมาศด้วยดอกไม้สดพร้อมผูกกผ้าประดับสวยงาม จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
260 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
261 จ้างโครงการขยายเขตประปา ซอยโรงมัน 2 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
262 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยใจสมุทร จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
263 จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านนา 2 (ช่วงที่ 2) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
264 จ้างเช่าอุปกรณืในการจัดงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
265 จ้างเหมาเช่าเวทีและไฟประดับตกแต่งภายในงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
266 จ้างเหมาปรับพื้นที่สำหรับลอยกระทง (โดยรถแม็คโฮใหญ่) จำนวน 10 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
267 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
268 จ้างเหมาทำป้าย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
269 จ้างเหมาคณะวงดนตรีย้อยยุค จำนวน 1 วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
270 จ้างเหมาจัดทำกระทงโชว์ ขนาด 60x60 ซม. จำนวน 1 กระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
271 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2562
272 จ้างพิมพ์ไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 จำนวน 2 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ตุลาคม 2562
273 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
274 จ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
275 เช่าเครื่องปริ้นเตอร์ สำนักปลัดจำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
276 เช่าเครื่องปริ้นเตอร์ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
277 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยชุมชน 1 ตุลาคม 2562
278 เช่าเครื่องปริ้นเตอร์ กองสาธารณสุขฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
279 เช่าเช่าเครื่องปริ้นเตอร์ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
280 จ้างเหมารถไถปรับเกลี่ยไหล่ทางถนนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 6 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
281 ซื้อหินคลุก พร้อมเกลี่ย จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
282 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
283 ซื้อสื่อการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
284 ซื้อสื่อการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
285 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
286 ซื้อหนังสือนิทาน จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
287 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
288 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
289 ซื้ออุปกรณ์กีฬาในการพัฒนาสมรรถภาพเด็กปฐมวัย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
290 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
291 จ้างเหมารถแบ็คโฮ (เล็ก) ขุดลอกคูระบายน้ำชุมชนตลาดบน จำนวน 15 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
292 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
293 ซื้อไม้ฟืนกลมยางพารา จำนวน 24,900 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
294 ซื้อยางสำหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-5976 สุราษฎร์ธานี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
295 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการถังฝาล็อค ขนาด 200 ลิตร จำนวน 5 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
296 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
297 จ้างซ่่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลข บ-4718 สุราษฎร์ธานี จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
298 จ้างปรับปรุงเครื่องหมายจราจร (ทางม้าลาย) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
299 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
300 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
301 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
302 วัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 11 กันยายน 2562
303 ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะม้าหินอ่อน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
304 จ้างติดตั้งโปรแกรมบริหารจัดการระบบประปาพร้อมอุปกรณ์ในการยิงบาร์โค๊ด จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
305 จ้างทำป้ายบอร์ดข้อความ ขนาด 180x90 ซม. พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
306 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
307 ซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
308 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
309 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับกิจกรรมประกวดห้องเรียน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
310 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
311 ซื้อหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
312 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะอเนกประสงค์ จำนวน 6 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
313 ซื้อไม้ฟืนกลมยางพารา จำนวน 13,065 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
314 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
315 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
316 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
317 ซื้อวัสดุสำนักงานของกองสาธารณสุขฯ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
318 มาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว จำนวน 20 ตัว 23 สิงหาคม 2562
319 จ้างเหมาซ่อมแซมฝาท่อพร้อมบ่อพักภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 11 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 สิงหาคม 2562
320 จ้างเหมาซ่อมแซมฝาท่อพร้อมบ่อพักภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 11 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 สิงหาคม 2562
321 จ้างเหมาซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 11 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 สิงหาคม 2562
322 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
323 จ้างตัดแต่งต้นประดู่ จำนวน 18 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
324 จ้างเหมาปรับปรุงเดินระบบ LAN และไฟฟ้า 4 จุดภายในห้องกองคลัง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
325 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
326 จ้างขนทราย จำนวน 120 เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
327 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 สิงหาคม 2562
328 จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน (ห้องน้ำอาคารอเนกประสงค์) จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
329 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา ภาคเรียนที่ 1/25562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
330 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา ภาคเรียนที่ 1/2562 จำนวน 39 คน เป็นเวลา 117 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
331 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
332 ซื้อชุดกีฑา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
333 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองสาธารณสุขฯ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562
334 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562
335 ซื้อไม้ฟืนกลมยางพารา จำนวน 12,815 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562
336 ซื้อของรางวัลสำหรับหน่วยกีฬาชุมชน จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
337 เช่าเวทีและเครื่องเสียง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
338 ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
339 ซื้อชุดกีฬาและวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขันกีฬาสากล จำนวน 17 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
340 จ้างทำป้ายถือนำขบวนไม้ จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
341 ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุการศึกษา จำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
342 ซื้อหนังสือเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
343 จ้างเหมาจัดสถานที่ในกองอำนวยการและงานพิธีเปิด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
344 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 81-6575 สฏ จำนวน 1 คัน ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
345 จ้างเหมาประกอบอาหาร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
346 จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารเรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 1 หลัง ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
347 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
348 ซื้อผงเคมีดับเพลิง ABC ขนาด 15 ปอนด์ (ถังสีแดง) พร้อมอัด จำนวน 13 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
349 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
350 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
351 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 กรกฎาคม 2562
352 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
353 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 กรกฎาคม 2562
354 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กรกฎาคม 2562
355 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 กรกฎาคม 2562
356 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 กรกฎาคม 2562
357 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28  มิถุนายน  2562
358 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28  มิถุนายน  2562
359 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผฉ 390 สฏ จำนวน 11 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
360 เหมาเปลี่ยนทรายกรองน้ำประปา จำนวน 5 รายการ 26  มิถุนายน  2562
361 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
362 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
363 ซื้อจัดซื้อไม้ฟืนยางพารา จำนวน 9,200 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
364 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20  มิถุนายน  2562
365 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ไม่น้อยกว่า 46 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
366 ปรับปรุงซ่อมแซมมอเตอร์ผลิตน้ำประปา จำนวน 1 ตัว 14  มิถุนายน  2562
367 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถขยะหมายเลขทะเบียน 81-5976 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13  มิถุนายน  2562
368 ซื้อวัสดุการศึกษาและวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2562
369 จ้างเหมาซักรีด ผ้าม่าน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2562
370 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับจัดกิจกรรม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2562
371 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2562
372 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อประปาถนนหน้าอำเภอ โดยทำการวางท่อ HDPE 100 เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 110 มม. PN 10 ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,285 ม. พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พฤษภาคม 2562
373 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อประปาถนนหน้าอำเภอ โดยทำการวางท่อ HDPE 100 เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 110 มม. PN 10 ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,285 ม. พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พฤษภาคม 2562
374 จ้างซ่อมแซมระบบสายไฟและอุปกรณ์ในตู้ควบคุม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
375 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายการแบตเตอรี่ ขนาด 12v 115m จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
376 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
377 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พฤษภาคม 2562
378 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พฤษภาคม 2562
379 ซื้อไม้ฟืนกลมยางพารา จำนวน 16,210 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
380 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
381 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายของงานกำจัดขยะมูลฝอยฯ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤษภาคม 2562
382 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 พฤษภาคม 2562
383 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 พฤษภาคม 2562
384 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤษภาคม 2562
385 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤษภาคม 2562
386 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤษภาคม 2562
387 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤษภาคม 2562
388 ซื้อผ้าออแกซ่าสีเหลืองและสีขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤษภาคม 2562
389 จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ ไม่น้อยกว่า 46 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤษภาคม 2562
390 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤษภาคม 2562
391 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤษภาคม 2562
392 ซื้อสายดรอฟวาย จำนวน 15 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
393 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2562
394 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 เมษายน 2562
395 ปรับปรุงท่อประปาถนนหน้าอำเภอ โดยทำการวางท่อ HDPE 100 เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 110 มม. PN 10 ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,285 ม. พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ 24 เมษายน 2562
396 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 เมษายน 2562
397 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 เมษายน 2562
398 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
399 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างของกองการประปา จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เมษายน 2562
400 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 81-0039 สฏ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2562
401 จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับผู้สูงอายุ และพระสงฆ์ที่มาร่วมกิจกรรม จำนวน 50 กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
402 ซื้อผ้าเช็ดตัวอาบน้ำ จำนวน 65 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
403 จ้างจ้างเหมาตกแต่งรถหลวงพ่อทอง รถนางสงกรานต์ และประดับขันน้ำ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
404 ซื้อไม้ฟืนกลมยางพารา จำนวน 16,625 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
405 จ้างเช่าวัสดุและอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
406 ซื้อชุดทดสอบ PH กรด - ด่าง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
407 จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำและเปลี่ยนอุปกรณ์ในห้องน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2562
408 จ้างทำป้ายบอร์ดบุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2562
409 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา จำนวน 43 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2562
410 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา จำนวน 43 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2562
411 เช่าเครื่องพริ้นเตอร์ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มีนาคม 2562
412 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มีนาคม 2562
413 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มีนาคม 2562
414 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 400 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
415 ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พร้อมติดตั้ง (บริเวณทางข้ามรถไฟบ้านนาเดิม) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
416 ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พร้อมติดตั้ง (บริเวณหลังสถานีรถไฟบ้านนาเดิม) จำนวน 2 ชุด (หน้า-หลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
417 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-5976 สฏ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
418 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562
419 จ้างจ้างเหมาเช่าชุดเตียงพระและอุปกรณ์รับประทานอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562
420 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2562
421 ซื้อดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ จำนวน 7 รถ(ปริมาตรไม่น้อยกว่า 5 คิว/รถ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2562
422 จ้างเหมารถแบ็คโฮเล็ก จำนวน 23 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2562
423 ซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บ-4718 สฏ จำนวน 4 รายการ 14 มีนาคม 2562
424 จ้างต่อสัญญาเว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มีนาคม 2562
425 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 กุมภาพันธ์ 2562