ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลช้างซ้าย
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2565
2 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
3 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์(ปริ้นเตอร์) หมายเลขครุภัณฑ์ 416 60 0093 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2565
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2565
5 จ้างซ่อมเครื่องเสียงห้องประชุม รหัสครุภัณฑ์ 484 56 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2565
6 จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนและท่อน้ำทิ้งภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากคู หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2565
7 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2565
8 จ้างทำบอร์ดโครงสร้างองค์กรแบบสอดรูปและชื่อ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2565
9 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2565
10 ซื้อน้ำดื่มชนิดถัง บรรจุน้ำ 20 ลิตรต่อถัง ประจำเดือนมกราคม 2565 จำนวน 40 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2565
11 จ้างจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2565
12 ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ช่วงเทศกาลปีใหม่) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
13 จ้างป้ายไวนิลสำหรับใช้ในการจัดสถานที่(ด่านชุมชน)และประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565(ช่วงเทศกาลปีใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
14 จ้างจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์และรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ของเทศบาลตำบลช้างซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2564
15 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกขยะ จำนวน 2 คัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
16 ซื้อซื้อวัสดุยางมะตอยสำเร็จรูปขนาด 20 กก/ถุง จำนวน 200 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2564
17 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรืมเหล็กสายดอนยา-ปากคู หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก  15 ธันวาคม 2564
18 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง รหัสสายทาง สฏ.ถ.13-005 ห้วยด่าน-หัวหมากบน หมู่ที่ 6, หมู่ที่ 3 ตำบลช้างซ้าย โดยวิธีคัดเลือก  13 ธันวาคม 2564
19 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
20 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
21 ซื้อน้ำดื่มชนิดถัง บรรจุน้ำ 20 ลิตรต่อถัง ประจำเดือนธันวาคม 2564 จำนวน 40 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2564
22 จ้างติดตั้งเต็นท์พร้อมเก้าอี้และเครื่องเสียงในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2564
23 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2564
24 จ้างทำบอร์ดโครงสร้างองค์กรแบบสอดรูปและชื่อ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2564
25 จ้างจ้างเหมาเครื่องจักรกล(แบ็คโฮ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2564
26 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
27 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
28 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
29 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
30 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลตำบลช้างซ้ายหมายเลขทะเบียน บท 9791 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
31 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
32 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ คฉษ 885 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
33 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
34 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
35 จ้างจัดจ้างวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
36 จ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2564
37 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2564
38 จ้างซ่อมบำรุงรถส่วนกลางของเทศบาลตำบลช้างซ้าย จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2564
39 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขุนอินทร์ ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2564
40 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากคู ปีการศึกษา 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2564
41 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน จำนวน 6 โรงเรียน ของเทศบาลตำบลช้างซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2564
42 ซื้อสั่งซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2564
43 ซื้อน้ำดื่ม บรรจุน้ำ 20 ลิตร ต่อถัง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน 40 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2564
44 อาหารเสริม(นม)โรงเรียน จำนวน 6 โรงเรียน ของเทศบาลตำบลช้างซ้าย  5 พฤศจิกายน 2564
45 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2564
46 จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติงานขับรถบรรทุกขยะ จัดเก็บ ขน นำขยะมูลฝอยไปกำจัด เทศบาลตำบลช้างซ้าย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2564
47 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเหนือคลอง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2564
48 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไสขุนอินทร์ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2564
49 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไสขาม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2564
50 จ้างก่อสร้างฝายเก็บกักน้ำพร้อมขุดลอกคลองท่าตารัก บ้านห้วยด่าน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2564
51 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ตุลาคม 2564
52 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ตุลาคม 2564
53 โครงการพัฒนาระบบระบายน้ำ บริเวณบ้านกงตาก หมู่ที่ 4  15 ตุลาคม 2564
54 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถจักรยานยนต์ หมายเลข ทะเบียน คฉษ 885 ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564 จำนวน 50 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2564
55 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งทำสัญญาเป็นรายเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2564
56 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งทำสัญญาเป็นรายเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2564
57 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ดีเซล) เพื่อใช้ในงานราชการ สำหรับรถยนต์บรรทุกติดเครน พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 82-6192 จำนวน 500 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2564
58 จ้างบริการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2565 ในพื้นที่ตำบลช้างซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2564
59 จ้างจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าปกเย็บเล่มเทศบัญญัติมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2564
60 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถบรรทุกขยะ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2564
61 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งทำสัญญาเป็นรายเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2564
62 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 5 คัน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564 จำนวน 3 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2564
63 ซื้อน้ำดื่มชนิดถัง บรรจุน้ำ 20 ลิตรต่อถัง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2564
64 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาน้อย บ้านไสขุนอินทร์ หมู่ที่ 5 โดยวิธีคัดเลือก  28 กันยายน 2564
65 ซื้ออุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
66 จ้างจ้างโครงการปรับปรุงอาคารตลาดกลางการเกษตรเทศบาลตำบลช้างซ้ายและบริเวณอาคารเป็นศูนย์พักคอย/แยกกักตัวในชุมชน(Community IsolationCl) (Terms Of Referne) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
67 ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมเครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
68 ซื้อขนำ จำนวน 10 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
69 ซื้อวัสดุในศูนย์พักคอย/สถานแยกกักในชุมชน(Community Isolation CI) จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
70 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
71 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.13-003 สายช่องหมอ-คลองอาย หมู่ที่ 9 ตำบลช้างซ้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 กันยายน 2564
72 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาน้อย บ้านไสขุนอินทร์ หมู่ที่ 5  13 กันยายน 2564
73 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายไสขาม-นานาค หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 กันยายน 2564
74 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
75 จ้างล้างและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๙ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
76 ซื้อจัดซื้อกรวยจราจร จำนวน 12 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
77 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.13-003 สายช่องหมอ-คลองอาย หมู่ที่ 9 ตำบลช้างซ้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 กันยายน 2564
78 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๖-๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๔๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
79 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง รหัสสายทาง สฏ.ถ.13-005 ห้วยด่าน-หัวหมากบน หมู่ที่ 6, หมู่ที่ 3 ตำบลช้างซ้าย  7 กันยายน 2564
80 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.13-003 สายช่องหมอ-คลองอาย หมู่ที่ 9 ตำบลช้างซ้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 กันยายน 2564
81 ซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
82 จ้างที่ปรึกษาจ้างที่ปรึกษาทำวิจัยสำรวจโครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลช้างซ้าย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
83 ปรับปรุงถนนลาดยาง รหัสสายทาง สฏ.ถ.13-005 ห้วยด่าน-หัวหมากบน หมู่ที่ 6, หมู่ที่ 3 ตำบลช้างซ้าย  6 กันยายน 2564
84 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
85 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายไสขาม-นานาค หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 กันยายน 2564
86 ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
87 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายไสขาม-นานาค หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 กันยายน 2564
88 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
89 ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
90 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
91 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
92 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
93 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
94 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
95 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
96 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
97 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
98 ซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
99 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และวัสดุหล่อลื่น ของรถยนต์กระบะอีซูซุ หมายเลขทะเบียน ผจ 466 สฎ ระหว่าง เดือน สิงหาคม ?กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
100 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์(เข็ม,ไซริ่งค์,เหรียญ,บัตร) จำนวน 1,000 ชุด(ครั้งที่ 1) ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯปี2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
101 ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
102 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกติดเครน พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า เลขทะเบียน 82-6192 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
103 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
104 ซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับนั่งทานข้าว(สแตนเลส หนา 0.90 มม.) จำนวน 12 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
105 ซื้อวัสดุยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาด 20 กก/ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
106 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
107 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.13-003 สายช่องหมอ-คลองอาย หมู่ที่ 9 ตำบลช้างซ้าย  9 สิงหาคม 2564
108 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
109 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้บานเลื่อน จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
110 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายไสขาม-นานาค หมู่ที่ 2  9 สิงหาคม 2564
111 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-0253 สฎ หมายเลขครุภัณฑ์ 005 63 0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
112 ซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
113 ซื้อซื้อเก้าอี้ทำงานจำนวน 1ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
114 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ระหว่างวันที่ 5-31 สิงหาคม 2564 จำนวน 40 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
115 ซื้อซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
116 ซื้อซื้อเก้าอี้ทำงานจำนวน 1ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
117 จ้างทำแผ่นป้ายสติกเกอร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
118 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
119 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
120 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
121 จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
122 จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ)ไตรมาสที่ ๔ เดือนกรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
123 จ้างซ่อมแซมอาคารเรียนและอุปกรณ์ต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขุนอินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
124 จ้างจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลช้างซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
125 จ้างรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-0253 เข้าตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
126 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
127 จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงโทรทัศน์สี จอแบน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2564
128 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๘-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๔๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2564
129 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2564
130 จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขุนอินทร์ ไตรมาสที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
131 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
132 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
133 จ้างต่ออายุเว็บไซด์ของเทศบาลตำบลช้างซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
134 จ้างบุคลากรพนักงานขับรถยนต์บรรทุกติดเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
135 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (เปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนราชการ จำนวน 2 คัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
136 จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงโทรทัศน์สี จอแบน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
137 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (เปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-0253 สฎ) จำนวน 4 เส้น  24  มิถุนายน  2564
138 จ้างตรวจเช็คระบบเครื่องยนต์ และ ซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 81-2522 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
139 ซื้อวัสดุยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
140 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
141 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
142 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
143 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
144 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน จำนวน 6 โรงเรียน ของเทศบาลตำบลช้างซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
145 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขุนอินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
146 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
147 ซื้อน้ำดื่มชนิดถัง บรรจุ 20 ลิตรต่อถัง ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ระหว่างวันที่ 8-30 มิถุนายน 2564 จำนวน 40 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
148 อาหารเสริม(นม)โรงเรียน จำนวน 6 โรงเรียน ของเทศบาลตำบลช้างซ้าย  8  มิถุนายน  2564
149 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
150 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
151 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2564
152 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2564
153 ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขุนอินทร์ หมู่ที่ 5 สำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
154 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากคู หมู่ที่ 1 สำหรับโครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
155 ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับโรงเรียนสังกัด สำนักงานประถมศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ)ในเขตเทศบาลตำบลช้างซ้าย (โรงเรียน จำนวน 6 โรงเรียน เด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาปีที่ 1- 6) สำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจ  28 พฤษภาคม 2564
156 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
157 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
158 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
159 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
160 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
161 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
162 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
163 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
164 จ้างล้างและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 ตัว ห้องทะเบียนราษฎร และ ห้องประชุมขุนกุญจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
165 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ระหว่างวันที่ 7-31 พฤษภาคม 2564 จำนวน 40 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
166 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
167 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
168 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
169 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
170 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
171 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
172 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
173 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
174 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
175 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
176 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนเมษายน 2564 ระหว่างวันที่ 8-30 เมษายน 2564 จำนวน 40 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
177 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2564
178 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ Brother Toner TN-263 M) จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
179 ซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
180 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตู้ควบคุมไฟแสงสว่างถนนแบบอัตโนมัติ จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
181 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขุนอินทร์ประจำไตรมาสที่ 3 เมษายน -มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
182 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากคู ไตรมาสที่ ๓ เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
183 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ หลอด LED บับ 9w แสงขาว จำนวน 20 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
184 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลตำบลช้างซ้าย) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
185 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
186 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 มีนาคม 2564
187 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านไสขาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 มีนาคม 2564
188 จ้างทำตราประทับบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลช้างซ้ายและนายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
189 ซื้อคู่มือประชาสัมพันธ์ แบบพิมพ์ และ วัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
190 ซื้อแบบพิมพ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
191 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
192 ซื้อบัตรเลือกตั้งในการจัดเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
193 ซื้อบัตรเลือกตั้งในการจัดเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
194 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านไสขาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 มีนาคม 2564
195 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านไสขาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 มีนาคม 2564
196 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2564
197 ซื้อน้ำดื่มชนิดถัง บรรจุ 20 ลิตรต่อถัง ในรอบเดือนมีนาคม 2564 ระหว่างวันที่ 4-31 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
198 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
199 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
200 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
201 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
202 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสขาม-ท่าม่วง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
203 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายไมตรี หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
204 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
205 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
206 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
207 ซื้อแบบพิมพ์ที่ต้องใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
208 ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
209 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ โยต้า วีโก้ หมายเลขทะเบียน กท 6268 สฎ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-53-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
210 จ้างวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และ นายกเทศมนตรีตำบล ช้างซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
211 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
212 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 40 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
213 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน หมายเลขทะเบียน คฉษ 885 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
214 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุคัดเลือกหินแอนไฮไดร์ตเพื่อซ่อมแซมถนนภายในในเขตเทศบาลตำบลช้างซ้าย จำนวน 25 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
215 จ้างต่อสัญญาดำเนินงานรับประกันบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับงานทะเบียนราษฎร ครั้งที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
216 จ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมเพื่อปรับปรุงทางระบายน้ำเดิม ถนนสายไสขาม-นานาค หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
217 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย(โดยการลงหินแอนไฮไดร์ตไหล่ทางที่เสียหายจากอุทกภัย) ถนนสายนานาค-คลองฮาย หมู่ที่ 6,2 และถนนสายปากคู -กงตาก(บ้านห้วยด่าน) หมู่ที่ 6 และถนนสายปากคู-กงตาก(บ้านห้วยด่าน) หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
218 จ้างปรับปรุงถนนสายไสกล้วย-ถ้ำเพชรรชา หมู่ที่ 6- หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
219 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายนิยม หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
220 จ้างโครงการซ๋อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย(โดยการลงหินอินไฮไดร์ตไหล่ทางที่เสียหายจากอุทกภัย)ถนนสายต้นหมัก-ห้วยด่าน หมู่ที่ 2,6 และ ถนนสายปากคู-ไสตอ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
221 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาร่วมใจ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
222 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายวิน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
223 จ้างปรับปรุงถนนซอยศรีควนทอง-หัวหมากบน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
224 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองโหน๊ะ-หัวหมากบน หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
225 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ป้ายวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
226 จ้างทำเอกสารเผยแพร่ (แผ่นพับ) คำแนะนำการชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 200 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
227 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
228 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเหนือคลอง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
229 จ้างปรับปรุงลานเอนกประสงค์(ทางวิ่ง)บริเวณศาลาประชุม หมู่ที่ 4 บ้านกงตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
230 จ้างซ่อมแซมถนน และวางท่อเสริมไหล่ทางถนนสายปากคู-กงตาก(ช่วงบ้านปากคู) หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
231 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนมกราคม 2564 จำนวน 40 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
232 เหมาซ่อมแซมอาคารเรียนและอุกรณ์ต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากคู ของเทศบาลตำบลช้างซ้าย  5 มกราคม 2564
233 จ้างซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย(โดยการลงหินแอนไฮไดร์ตไหล่ทางที่เสียหายจากอุทกภัย) หมู่ที่ 1,11,6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
234 จ้างซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย (โดยการลงหินแอนไฮไดร์ตคอสะพายเสียหายจากอุทกภัย) ถนนสายไสกล้วย-คลองฮาย บ้านคลองฮาย หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
235 จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสง รถหมายเลขทะเบียน 81-2522 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
236 จ้างซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย(โดยการลงหินอินไฮไดร์ตไหล่ทาง ที่เสียหายจากอุทกภัย) ซอยจ่าแถว หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
237 จ้างท่อระบายน้ำเนื่องจากน้ำท่วมจากอุทกภัย ถนนสายปากคู-กงตาก(ช่วงบ้านต้นหมัก) หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
238 จ้างซ่อมแซมหูฝายเก็บกักน้ำห้วยขี้แรด บ้านศรีควนทอง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
239 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.13-003 สายช่องหมอ-คลองฮาย หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 ธันวาคม 2563
240 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยจ่าแถว หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2563
241 จ้างซ่อมแซมหูฝายเก็บกักน้ำบ้านเหนือคลอง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2563
242 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตลาดนัดนายชอบ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2563
243 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมเหล็กสายเหนือคลอง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
244 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมเหล็กซอยหินลาด หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
245 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมเหล็กซอยสระน้ำใส หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
246 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมเหล็กซอยไร่ออก หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
247 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมเหล็กซอยมั่งคั่ง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
248 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมเหล็กซอยดอนกลาง 3 หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
249 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ด้วยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มีเป้าหมายเพื่อเป็นการรวมพลังของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
250 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
251 จ้างพัฒนาระบบระบายน้ำ บ้านกงตาก(บริเวณชุมชนหน้าตลาดกงตาก) หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
252 จ้างจ้างเหมาโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
253 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันไตรมาสที่2 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
254 ซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ประกอบด้วยเครื่องออกกำลังกาย 10 รายการ จำนวน 13 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
255 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางเข้าซ่อมบำรุง และ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
256 จ้างสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์และรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
257 จ้างเหมารถปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน เพื่อรับ-ส่ง ผู้โดยสาร โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
258 ซื้อของสมนาคุณในการดูงาน รูปพระพุทธทาสพร้อมกรอบหลุยส์ จำนวน 4 ชุด และ ป้ายชื่อคลิบหนีบ จำนวน 84 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2563
259 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2563
260 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จารบี ขนาด 18 กิโลกรัม และ น้ำมันไฮโครลิก ขนาด 18 ลิตรเพื่อนำไปใส่ในรถบรรทุกขยะ จำนวน 2 คัน ตามหมายเลขครุภัณฑ์ 005 57 0001 หมายเลขทะเบียน 82-0200 และ หมายเลขครุภัณฑ์ 005 63 0002 หมายเลขทะเบียน 82-0253 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2563
261 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนธันวาคม 2563 จำนวน 40 ถัง เพื่อให้บุคคลากรในสำนักงานเทศบาลตำบลได้ดื่ม และ เพื่อไว้ให้บริการแก่ประชาชนและหน่วยงานอื่นมารับบริการได้ดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
262 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
263 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กล่องอเนกประสงค์ใสมีล้อ 517444cm จำนวน 13 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
264 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
265 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
266 ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากคู หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
267 ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขุนอินทร์ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
268 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน จำนวน 6 โรงเรียน ของเทศบาลตำบลช้างซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
269 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.13-003 สายช่องหมอ-คลองฮาย หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 พฤศจิกายน 2563
270 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.13-003 สายช่องหมอ-คลองฮาย หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 พฤศจิกายน 2563
271 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โคมไฟถนน LED 50w /DL + ขาจับ จำนวน 50 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2563
272 อาหารเสริม(นม)โรงเรียน จำนวน 6 โรงเรียน ของเทศบาลตำบลช้างซ้าย  26 พฤศจิกายน 2563
273 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2563
274 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2563
275 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2563
276 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2563
277 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.13-003 สายช่องหมอ-คลองฮาย หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 พฤศจิกายน 2563
278 จ้างเหมาติดตั้งเปลี่ยนลูกบิดพร้อมกุญแจประตูกระจกอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากคู จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
279 จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ? จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
280 จ้างทำป้ายไวนิลสำหรับปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
281 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2563
282 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2563
283 จ้างจ้างเหมาติดตั้งหมุดจราจรสะท้อนแสง 2 ด้าน ถนนสายปากคู-กงตาก(ช่วงบ้านไสขุนอินทร์ ช่วงบ้านปากคู และช่วงบ้านห้วยด่าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2563
284 จ้างซ่อมแซมประตูสำนักงานกองคลัง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2563
285 จ้างนำรถยนต์ส่วนราชการ ยี่ห้อมาสด้า หมายเลขทะเบียน บท 9791 สฎ เข้าตรวจเช็ดและซ่อมบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
286 จ้างซ่อมแซมสายเมนระบบไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงานเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2563
287 ซื้อน้ำดื่มชนิดถัง บรรจุ 20 ลิตรต่อถัง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 40 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2563
288 จ้างค่าจ้างเหมาติดตั้งเทปสะท้อนแสง (3 M) และ ค่าจ้างเหมาติดตั้งทับทิมสะท้อนแสง สำหรับรถยนต์บรรทุกติดเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 82-6192 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2563
289 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 100 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2563
290 จ้างจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการ เพื่อขอกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ พนักงานจ้างของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2563
291 จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายปากคู-กงตาก(ช่วงบ้านปากคู หมู่ที่ 1?บ้านต้นหมัก หมู่ที่ 11) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
292 จ้างเช่าวัสดุอุปกรณ์โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
293 จ้างเช่าวัสดุอุปกรณ์โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
294 จ้างทำป้ายโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 จำนวน 6 แห่ง ในเขตเทศบาลตำบลช้างซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
295 ซื้อของที่ระลึกชุดการแสดง (ผ้้าขนหนู) โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
296 จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายนานาค-คลองฮาย หมู่ที่ 2,6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
297 จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายศรีควนทอง-หัวหมากบน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
298 ซื้อสายสะพาย จำนวน 4 เส้น สำหรับหนูน้อยนพมาศที่ชนะการประกวด โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
299 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจัดอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลช้างซ้าย ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2563 ณ สนามศาลาประชาคมอำเภอกาญจนดิษฐ์ ร่วมกับเทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ เทศบาลตำบลช้างขวา และ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
300 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กระเป๋าผ้าพร้อมอุปกรณ์เครื่องเขียนโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจัดอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลช้างซ้าย ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
301 จ้างทำพวงมาลา ดอกไม้สดหรือดอกไม้ประดิษฐ์โทนสีชมพู ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร พร้อมระบุชื่อหน่วยงาน จำนวน 1 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
302 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
303 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าปกเย็บเล่มเทศบัญญัติมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2563
304 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถบรรทุกขยะ จำนวน 2 คัน งบประมาณประจำปี 2564 วงเงินไม่เกินจำนวน 130,000.-บาท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ? กันยายน 2564  14 ตุลาคม 2563
305 จ้างโครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2563
306 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.13-003 สายช่องหมอ-คลองฮาย หมู่ที่ 9  12 ตุลาคม 2563
307 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5  12 ตุลาคม 2563
308 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านไสขาม  12 ตุลาคม 2563
309 จ้างทำพวงมาลา ดอกไม้สดหรือดอกไม้ประดิษฐ์โทนสีเหลือง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร พร้อมระบุชื่อหน่วยงาน จำนวน 1 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2563
310 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนตุลาคม 2563 จำนวน 40 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2563
311 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งทำสัญญาเป็นรายเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ตุลาคม 2563
312 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์ส่วนกลาง 2 คัน รถตู้ 1 คัน รถบรรทุกน้ำ 1 คัน รถจักรยานยนต์ 1 คัน พร้อมเครื่องสูบน้ำ และ ครุภัณฑ์อื่น ๆ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ตุลาคม 2563
313 จ้างจ้างบริการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2563
314 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ดีเซล) เพื่อใช้ในงานราชการ สำหรับรถยนต์บรรทุกติดเครน พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 82-6192 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2563
315 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายไสขาม-นานาค หมู่ที่ 2  8 ตุลาคม 2563
316 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายดอนยา-ปากคู หมู่ที่ 1  8 ตุลาคม 2563
317 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อใช้ในงานราชการ สำหรับ รถกู้ชีพ-กู้ภัย จำนวน 1 คัน หมายเลขทะเบียน นข 191 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2563
318 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขุนอินทร์ไตรมาสที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
319 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนเด็กเล็กบ้านปากคู ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
320 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวันอายุ 3-5 ปี ประจำปีงบประมาณ2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
321 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3-5ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
322 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟถนน LED) 50 W จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
323 ซื้อจัดหาสื่อการเรียนการสอนสนับสนุนการจัดประสบการร์เรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
324 ซื้อซื้อกระเป๋า,เครื่องเขียนและอุปกรณ์ โครงการควบคุมขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2563 เทศบาลตำบลช้างซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
325 ซื้อกระเป๋าเครื่องเขียนและอุปกรณ์โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตำบลช้างซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
326 ซื้อกระเป๋าเครื่องเขียนและอุปกรณ์โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2563 เทศบาลตำบลช้างซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
327 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อพป.หมู่ที่ 3 ตำบลช้างซ้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กันยายน 2563
328 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อพป.หมู่ที่ 3 ตำบลช้างซ้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กันยายน 2563
329 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 200 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
330 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) จำนวน 2 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
331 ซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
332 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อพป.หมู่ที่ 3 ตำบลช้างซ้าย  1 กันยายน 2563
333 จ้างที่ปรึกษาทำวิจัยสำรวจโครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลช้างซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
334 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อพป.หมู่ที่ 3 ตำบลช้างซ้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 สิงหาคม 2563
335 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อพป.หมู่ที่ 3 ตำบลช้างซ้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 สิงหาคม 2563
336 จ้างจ้างเหมาติดตั้งหมุดจราจรสะท้อนแสง 2 ด้าน ถนนสายปากคู-กงตาก (ช่วงบ้านต้นหมัก) หมู่ที่ 11 และถนนสายต้นหมัก-ห้วยด่าน(บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
337 จ้างโครงการขุดลอกดินสระน้ำบ้านดอนกลาง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
338 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศของสำนักปลัด จำนวน 14 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
339 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 กรกฎาคม 2563
340 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 กรกฎาคม 2563
341 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ถอดเป่าล้างเติมน้ำยา จำนวน 4 เครื่อง และ เปลี่ยนชุดลูกปืนมอเตอร์ระบายความร้อนคอมเพลสเซอร์ ขนาด 1/2 Hp จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2563
342 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
343 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
344 อาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2563  30  มิถุนายน  2563
345 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากคู หมู่ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
346 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขุนอินทร์ หมู่ที่ 5 ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
347 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน จำนวน 6 โรงเรียน ของเทศบาลตำบลช้างซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
348 อาหารเสริม(นม)โรงเรียน จำนวน 6 โรงเรียน ของเทศบาลตำบลช้างซ้าย  26  มิถุนายน  2563
349 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
350 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
351 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
352 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  มิถุนายน  2563
353 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  มิถุนายน  2563
354 จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2563
355 จ้างซ่อมปั้มน้ำและซ่อมแซมไฟระบบประปาบ้านปากคู หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2563
356 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  มิถุนายน  2563
357 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  มิถุนายน  2563
358 จ้างซ่อมรถตู้กู้ชีพกู้ภัย หมายเลขทะเบียน นข 191 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2563
359 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ผจ 1631 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2563
360 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2563
361 จ้างจ้างเหมาติดตั้งระบบสูบน้ำพร้อมต่อท่อเมนจ่ายน้ำ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับราษฎร หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
362 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
363 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11  มิถุนายน  2563
364 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 2,000 ชุด โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสว่างควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2563
365 จ้างโครงการพัฒนาระบบระบายน้ำ บ้านกงตาก(บริเวณชุมชนหน้าตลาดกงตาก) หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
366 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 150 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
367 จ้างซ่อมบำรุงและตรวจเช็ครถตู้กู้ชีพ-กู้ภัย หมายเลขทะเบียน นข 191 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2563
368 ซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
369 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
370 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านปกาคูช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด้กเล้กสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
371 จ้างทำป้ายประสัมพันธ์พร้อมติดตั้งโครงการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
372 ซื้อเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
373 ซื้อเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
374 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
375 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับ 6 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ในเขตเทศบาลตำบลช้างซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
376 ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขุนอินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
377 จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 055-47-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
378 ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ฉีดล้างทำความสะอาด และ เพื่อระงับเหตุอัคคีภัยในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
379 จ้างจ้างเหมาเครื่องจักรขุดลอกวัชพืชหนองโรงช้าง บ้านไสขาม หมู่ที่ 2 ตำบลช้างซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
380 จ้างโครงการจ้างเหมาเครื่องจักรขุดลอกคูส่งน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลช้างซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
381 ซื้อถุงซิปล็อค จำนวน 37 แพค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
382 จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารหน้า-หลัง ลงกระดาษการ์ดสี จำนวน 2 รายการ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลช้างซ้าย ทุกครัวเรือนได้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฎิบัติตนได้ถูกต้องในสถานการณ์ที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
383 จ้างออกแบบและควบคุมงานโครงการจ้างออกแบบโครงการที่สภาอนุมัติตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
384 จ้างออกแบบและควบคุมงานออกแบบโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
385 จ้างพัฒนาระบบระบายน้ำ(ต่อเติมท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านคลองฮาย)หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
386 จ้างนำรถบรรทุกน้ำเข้าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบเครื่องยนต์ทั้งคัน หมายเลขทะเบียน 81-2522 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
387 จ้างพัฒนาระบบระบายน้ำ(ซอยเขาพนมไหน) หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
388 ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
389 จ้างพัฒนาระบบระบายน้ำ(บ้านไร่ออก) หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
390 จ้างก่อสร้างฝายเก็บกักน้ำ(คลองห้วยพัง) หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
391 จ้างเหมาติดตั้งเสาสแตนเลส จำนวน 21 เสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
392 จ้างพัฒนาระบบระบายน้ำ(ซอยจ่าแถว) หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
393 จ้างพัฒนาระบบระบายน้ำบ้านต้นหมัก (วางท่อระบายน้ำพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์หลังท่อระบายน้ำ) หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
394 จ้างขุดลอกแหล่งน้ำ (คูหวาย) หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
395 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
396 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์นาเด็กเล็กบ้านปากคู เทศบาลตำบลช้างซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
397 ซื้อแอลกอฮอล์เจลล้างมือ และ น้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
398 โครงการจ้างออกแบบโครงการที่สภาอนุมัติตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม  30 มีนาคม 2563
399 ออกแบบโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  30 มีนาคม 2563
400 ซื้อท่อประปา ชนิด PE พร้อมอุปกรณ์ PVC เพื่อเพิ่มเติมระบบประปาจากแหล่งน้ำดิบ แห่งใหม่ บ้านไร่ออก หมู่ที่ 12 จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
401 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อพป. หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
402 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยสุขสวัสดิ์) หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
403 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย ในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
404 จ้างปรับปรุงลานเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน(บ้านต้นหมัก) หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
405 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยนายวิน) หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
406 โครงการจ้างออกแบบโครงการที่สภาอนุมัติตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม  20 มีนาคม 2563
407 จ้างนำรถยนต์ส่วนราชการ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน กท 6268 สฎ เข้าตรวจเช็ดระบบ และ ถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
408 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายเหนือคลอง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 มีนาคม 2563
409 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายควนราชา-คลองฮาย หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 มีนาคม 2563
410 จ้างเหมาต่อสัญญาเว็บไซด์ของเทศบาลตำบลช้างซ้าย ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
411 จ้างเหมาค่าแรงทำความสะอาดท่อระบายน้ำบริเวณชุมชนบ้านกงตาก หมู่ที่ 4 หน้าโรงเรียนวัดกงตาก ถึงบริเวณหน้าวัดกงตาก และ บริเวณหน้าตลาดนัดบ้านกงตาก และ ขุดลอกดินท่อระบายน้ำริมทางเข้าโรงเรียนวัดกงตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
412 ซื้อเครื่องตัดหญ้า (ชนิดเหวี่ยงข้อแข็ง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
413 ซื้อเครื่องตัดหญ้า (ชนิดล้อจักรยาน) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
414 ซื้อค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) และ การจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
415 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 56 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
416 จ้างก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ(ห้วยขี้แรด) หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
417 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
418 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายนานาค-คลองฮาย หมู่ที่ 2,หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 มีนาคม 2563
419 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
420 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
421 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 56 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
422 จ้างจ้า่งออกแบบโครงการที่สภาอนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 11 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
423 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายศรีควนทอง-หัวหมากบน หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 มีนาคม 2563
424 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2563
425 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายศรีควนทอง-หัวหมากบน หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 กุมภาพันธ์ 2563
426 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
427 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายเหนือคลอง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 กุมภาพันธ์ 2563
428 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายเหนือคลอง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 กุมภาพันธ์ 2563
429 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
430 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายควนราชา-คลองฮาย หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 กุมภาพันธ์ 2563
431 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายควนราชา-คลองฮาย หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 กุมภาพันธ์ 2563
432 ซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
433 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายนานาค-คลองฮาย หมู่ที่ 2,หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 กุมภาพันธ์ 2563
434 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายนานาค-คลองฮาย หมู่ที่ 2,หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 กุมภาพันธ์ 2563
435 ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
436 จ้างซ่อมปั้มน้ำและซ่อมแซมไฟระบบประปาคลองสายมด หมู่ที่ 2 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
437 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไสขาม-ท่าม่วง หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
438 จ้างซ่อมปั้มน้ำระบบประปาบ้านศรีควนทอง หมู่ที่ 8 (ถนนหน้าควน) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
439 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 100 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
440 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดอนกลาง 4 หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
441 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายศรีควนทอง-หัวหมากบน หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 กุมภาพันธ์ 2563
442 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายศรีควนทอง-หัวหมากบน หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 กุมภาพันธ์ 2563
443 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 100 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
444 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมั่งคั่ง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
445 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยตลาดนัดนายชอบ หมู่ที่ 10 (พร้อมปรับปรุงระบบระบายน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
446 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายศรีควนทอง-หัวหมากบน หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 กุมภาพันธ์ 2563
447 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายศรีควนทอง-หัวหมากบน หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 กุมภาพันธ์ 2563
448 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
449 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
450 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 46 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
451 ซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
452 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายไสกล้วย-คลองฮาย หมู่ที่ 9  4 กุมภาพันธ์ 2563
453 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายปากคู-กงตาก(ช่วงบ้านปากคู หมู่ที่ 1-บ้านต้นหมัก หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 กุมภาพันธ์ 2563
454 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายศรีควนทอง-หัวหมากบน หมู่ที่ 8  30 มกราคม 2563
455 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายไสขุนอินทร์-ทุ่งคา หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 มกราคม 2563
456 จ้างต่อสัญญาดำเนินงานรับประกัน บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับงานทะเบียนราษฎร ครั้งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
457 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
458 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
459 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
460 จ้างก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำคลองหัวหมาก หมู่ที่ 3 บ้านหัวหมาก จุดที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
461 จ้างก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ บ้านหัวหมาก หมู่ที่ 3 บ้านหัวหมาก จุดที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
462 ซื้อครุภัณฑ์แผงกั้นจราจร แบบไม่มีล้อ จำนวน 5 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
463 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถตู้ หมายเลขทะเบียน นข 5489) จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
464 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กรวยจราจร) จำนวน 10 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
465 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์มาสด้า หมายเลขทะเบียน บท 9791 สฎ และ ซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ผจ 1631 สฎ พร้อมตรวจเช็คระยะและถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
466 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2563
467 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์บรรทุกขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2563
468 จ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายไร่ออก หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2563
469 ซื้อจัดซื้อวัสดุหินคลุกเพื่อซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลตำบลช้างซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
470 อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 6 รายการ เพื่อโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563  9 มกราคม 2563
471 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายปากคู-กงตาก(ช่วงบ้านปากคู หมู่ที่ 1-บ้านต้นหมัก หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 มกราคม 2563
472 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายปากคู-กงตาก(ช่วงบ้านปากคู หมู่ที่ 1-บ้านต้นหมัก หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 มกราคม 2563
473 ซื้ออาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง) (ข้าวหมูแดง) จำนวน 1,000 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
474 ซื้อของรางวัลและวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
475 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายไสขุนอินทร์-ทุ่งคา หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 มกราคม 2563
476 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายไสขุนอินทร์-ทุ่งคา หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 มกราคม 2563
477 จ้างค่าจ้างเช่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาจัดสถานที่ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
478 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 100 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
479 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ หลอดไฟนีออน LED จำนวน 30 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
480 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายปากคู-กงตาก(ช่วงบ้านปากคู หมู่ที่ 1-บ้านต้นหมัก หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 ธันวาคม 2562
481 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชาร่วมใจ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธันวาคม 2562
482 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองโหน๊ะ-หัวหมากบน หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธันวาคม 2562
483 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไร่ออก หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธันวาคม 2562
484 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจ่าแถว หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธันวาคม 2562
485 จ้างปรับปรุงถนนสายควนราชาสระน้ำ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธันวาคม 2562
486 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเหนือคลอง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธันวาคม 2562
487 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันไตรมาสที่ 2 ม.ค.-มี.ค. 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขุนอินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธันวาคม 2562
488 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่ออก หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธันวาคม 2562
489 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากคู ไตรมาสที่ 2 มกราคม-มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2562
490 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายไสขุนอินทร์-ทุ่งคา หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 ธันวาคม 2562
491 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายไสขุนอินทร์-ทุ่งคา หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 ธันวาคม 2562
492 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายปากคู-กงตาก(ช่วงบ้านปากคู หมู่ที่ 1-บ้านต้นหมัก หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 ธันวาคม 2562
493 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาบาดาล บ้านห้วยด่าน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2562
494 ซื้อชุดรับแขกไม้เป็นเบาะลอยหุ้มด้วยผ้า จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2562
495 ซื้อตู้เก็บเอกสาร/แฟ้ม จำนวน 3 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2562
496 ซื้อโต๊ะสแตนเลส จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2562
497 ซื้อชั้นวางเอกสาร จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2562
498 ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2562
499 จ้างทำสื่อสิ่งพิมพ์รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 ขนาด 15x21 นิ้ว พิมพ์ 4 สี จำนวน 6 ใบ กระดาษอาร์ตมัน 160 แกรม มีหัวเหล็กด้านบน สำหรับแขวน จำนวน 2,500 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2562
500 จ้างโครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์ ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ธันวาคม 2562
501 จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ด้านข้างเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ธันวาคม 2562
502 จ้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ธันวาคม 2562
503 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 120 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤศจิกายน 2562
504 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ผจ 1631 สฎ เข้าซ่อมบำรุง พร้อมตรวจเช็คช่วงล่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2562
505 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการ เพื่อขอกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ พนักงานจ้างของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2562
506 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวหมาก-คลองโหน๊ะ หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤศจิกายน 2562
507 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยดอนกลาง 3 (ต้นบก) หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤศจิกายน 2562
508 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าม่วง-ไสขาม หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤศจิกายน 2562
509 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยดอนกลาง 3 (ต้นบก) หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤศจิกายน 2562
510 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนางเคล้า-ห้วยคลุ้ม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤศจิกายน 2562
511 ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2562
512 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายศรีควนทอง-หัวหมากบน หมู่ที่ 8  18 พฤศจิกายน 2562
513 ซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2562
514 จ้างค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ในพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2562
515 จ้างโครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์ ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2562
516 ซื้อค่าของสมนาคุณในการดูงาน รูปพระพุทธทาสพร้อมกรอบหลุยส์ ขนาด 15x20 นิ้ว จำนวน 5 ชิ้น และ ป้ายชื่อคลิบหนีบ จำนวน 135 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2562
517 จ้างจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2562
518 จ้างค่าทำอาหาร (ข้าวต้มหมู หม้อเบอร์ 45) จำนวน 2 หม้อ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2562
519 จ้างค่าจ้างเช่าวัสดุอุปกรณ์โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2562
520 ซื้อของที่ระลึกชุดการแสดงบนเวที (ร่ม) ขนาด 28 นิ้ว จำนวน 70 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2562
521 จ้างบุคลากรดำเนินการตามโครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2562
522 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ -แมเนติก S-T 35 จำนวน 10 ตัว-เทป 3 M จำนวน 20 ม้วน-หลอดไฟฟลูออเรสเซ็น 36 w จำนวน 50 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2562
523 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2562
524 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขุนอินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2562
525 จ้างบริการกำจัดชยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563 ของเทศบาลตำบลช้างซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2562
526 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2562
527 อาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  25 ตุลาคม 2562
528 จ้างเหมาซ่อมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากคู ของเทศบาลตำบลช้างซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2562
529 จ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย(อยู่เวรยาม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลช้างซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2562
530 จ้างก่อสร้างกำแพงกันน้ำ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2562
531 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาพนมไหน หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2562
532 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายไมตรี หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2562
533 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนายนิยม หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2562
534 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน หมายเลขทะเบียน คฉษ 885 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2562
535 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้ในงานราชการ สำหรับรถยนต์บรรทุกติดเครน พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 82-6192 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ตุลาคม 2562
536 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้ในงานราชการ สำหรับรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน หมายเลขทะเบียน ผจ 1631 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ตุลาคม 2562
537 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามโครงการส่งเสริมการดำเนินและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ตุลาคม 2562
538 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รยนต์ส่วนกลางของเทศบาลตำบลช้างซ้าย จำนวน 6 รายการ ในห้วงระยะ ตุลาคม 2562 ? กันยายน 2563 โดยใช้ประจำในรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ตุลาคม 2562
539 เช่าค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ทำสัญญาเป็นรายเดือน ตั้งเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2562
540 รถบรรทุกขยะ  15 ตุลาคม 2562
541 ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 8 รายการ เพื่อโครงการจัดงานประเพณีชักพระ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 ตุลาคม 2562
542 ซื้อวัสดุ (ทำขนมต้ม) โครงการจัดงานประเพณีชักพระ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 ตุลาคม 2562
543 จ้างค่าจ้างเหมาวงดนตรีรำวงย้อนยุค จำนวน 1 วง เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันประเพณีชักพระ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 ตุลาคม 2562
544 จ้างค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เพื่อโครงการจัดงานประเพณีชักพระ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 ตุลาคม 2562
545 จ้างก่อสร้างฝายเก็บกักน้ำ คลองกงตาก หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2562
546 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
547 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศพด.บ้านไสขุนอินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
548 ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
549 ซื้อลำโพง จำนวน 8 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
550 ซื้อเครื่องขยายเสียง (Power Amp) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
551 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ผจ 1631 สฎ เข้าซ่อมฐานรองมอเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
552 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
553 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2562
554 ซื้อจัดหาวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2562
555 จ้างจะจ้างออบแบบงานก่อสร้างโครงการที่สภาอนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2562
556 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 63 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2562
557 จ้างจ้างเหมาเครื่องจักรกลด้วยรถตีนตะขาบปรับพื้นบริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลช้างซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2562
558 จ้างซ่อมบำรุงและตรวจเช็ครถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ผจ 1631 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
559 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
560 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
561 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
562 ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2562
563 ซื้อถังขยะแบบตะแกรง คัดแยกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
564 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2562
565 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2562
566 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2562
567 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2562
568 ซื้อกระเป๋า,เครื่องเขียนและอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2562
569 ซื้อกระเป๋า,เครื่องเขียนและอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2562
570 ซื้อกระเป๋า,เครื่องเขียนและอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2562
571 ซื้อตาชั่งสปริง ( ขนาด 60 กิโลกรัม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2562
572 ซื้อวัสดุ และ อุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ เพื่อโครงการฝึกอมรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น การเพ็นท์ผ้าปาเต๊ะ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2562
573 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2562
574 จ้างซ่อมห้องน้ำภายนอกอาคารและห้องน้ำชายในอาคาร ของสำนักงานเทศบาลตำบลช้างซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2562
575 จ้างซ่อมแซมระบบประปาบ้านคลองสายมด หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2562
576 จ้างที่ปรึกษาทำวิจัยสำรวจโครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลช้างซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2562
577 ซื้อชุดกีฬาโครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น ๆ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
578 ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2562
579 ซื้ออาหารกลางวัน(ข้าวกล่อง)โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น ๆ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2562
580 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2562
581 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2562
582 ซื้อต้นรวงผึ้ง จำนวน 50 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2562
583 ซื้อเสื้อกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2562
584 ซื้อถ้วยรางวัล 27 รายการ เพื่อโครงการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียนและประชาชน ?ช้างซ้ายเกมส์ 2019? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2562
585 จ้างค่าจ้างเหมาทำเกียรติบัตร ขนาด A 4 จำนวน 300 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2562
586 จ้างค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสนามแข่งขัน จำนวน 6 รายการ เพื่อโครงการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียนและประชาชน ช้างซ้ายเกมส์ 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2562
587 ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อโครงการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียนและประชาชน ช้างซ้ายเกมส์ 2019 จำนวน 2 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2562
588 ซื้อเหรียญรางวัล จำนวน 3 รายการ เพื่อโครงการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียนและประชาชน ?ช้างซ้ายเกมส์ 2019? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2562
589 ซื้อของรางวัล จำนวน 3 รายการ โครงการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียนและประชาชน ?ช้างซ้ายเกมส์ 2019? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2562
590 ซื้ออาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง) เพื่อโครงการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียนและประชาชน ?ช้างซ้ายเกมส์ 2019? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2562
591 จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกในตำบลช้างซ้าย (สายนางเคล้า-ห้วยคลุ้ม หมู่ที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2562
592 จ้างปรับปรุงถนนลาดยางสายไสขาม-นานาค หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2562
593 จ้างปรับปรุงถมหลุมบ่อภายในตำบลและวางท่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2562
594 จ้างส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยบนท้องถนน(สัญญาณไฟกระพริบและป้ายเตือนการจราจร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2562
595 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายดอนเนียง) หมู่ที่ 4 (หมู่ที่ 4 เชื่อมต่อหมู่ที่ 12) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2562
596 วัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ  4 กรกฎาคม 2562
597 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศเพื่อศึกษาดูงานโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2562
598 ซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน 2562 และ วันที่ 24 ? 29 มิถุนายน 2562 ณ จังหวัดนครราชสีมา สกลนคร และ หนองคาย จำนวน 7 วัน 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2562
599 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2562
600 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2562
601 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2562
602 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2562
603 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2562
604 จ้างทำอาหารกลางวันโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2562
605 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการเข้าซ่อมบำรุงและตรวจเช็ด รถบรรทุกน้ำ ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน 81-2522 สฎ พร้อมทั้งเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ระยะ 48,004 กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2562
606 ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2562
607 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2562
608 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ให้กับ ศพด.บ้านปากคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2562
609 ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัดสำนักงานประถมศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ในเขตเทศบาลตำบลช้างซ้าย (โรงเรียน 6 โรงเรียน) ดังนี้ โรงเรียนวัดกงตาก โรงเรียนวัดปากคู โรงเรียนบ้านไสขาม โรเรียนบ้านหัวหมากบน โรงเรียนบ้านห้วยด่าน โรงเรียนบ้านควนราชา โดยวิธีเฉพาะเจาะ  24 พฤษภาคม 2562
610 ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับโรงเรียนสังกัด สำนักงานประถมศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) ในเขตเทศบาล ตำบลช้างซ้าย ( โรงเรียน 6 โรงเรียน ) ดังนี้ โรงเรียนวัดกงตาก โรงเรียนวัดปากคู โรงเรียนบ้านไสขาม โรงเรียนบ้านหัวหมากบน โรงเรียนบ้านห้วยด่าน และโรงเรียนบ้านควนราชา โดย  24 พฤษภาคม 2562
611 ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขุนอินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2562
612 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัดสำนักงานประถมศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ในเขตเทศบาลตำบลช้างซ้าย (โรงเรียน 6 โรงเรียน) ดังนี้ โรงเรียนวัดกงตาก โรงเรียนวัดปากคู โรงเรียนบ้านไสขาม โรเรียนบ้านหัวหมากบน โรงเรียนบ้านห้วยด่าน โรงเรียนบ้านควนราชา  24 พฤษภาคม 2562
613 จ้างจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมเชื่อมต่อระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2562
614 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขุนอินทร์ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2562
615 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (Sansung Black) จำนวน 2 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2562
616 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (เปลี่ยนยาง) จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2562
617 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเดือนพ.ค- ก.ค.2562 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2562
618 ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขุนอินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2562
619 ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2562
620 ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับโรงเรียนสังกัด สำนักงานประถมศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) ในเขตเทศบาล ตำบลช้างซ้าย ( โรงเรียน 6 โรงเรียน ) ดังนี้ โรงเรียนวัดกงตาก โรงเรียนวัดปากคู โรงเรียนบ้านไสขาม โรงเรียนบ้านหัวหมากบน โรงเรียนบ้านห้วยด่าน และโรงเรียนบ้านควนราชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2562
621 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2562
622 ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับโรงเรียนสังกัด สำนักงานประถมศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) ในเขตเทศบาล ตำบลช้างซ้าย ( โรงเรียน 6 โรงเรียน ) ดังนี้ โรงเรียนวัดกงตาก โรงเรียนวัดปากคู โรงเรียนบ้านไสขาม โรงเรียนบ้านหัวหมากบน โรงเรียนบ้านห้วยด่าน และโรงเรียนบ้านควนราชา  14 พฤษภาคม 2562
623 จ้างโครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลช้างซ้าย (โดยติดตั้งกันสาดและเทลานคอนกรีต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2562
624 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายนานาค-คลองฮาย หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 พฤษภาคม 2562
625 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2562
626 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศพด.บ้านไสขุนอินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2562
627 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายไร่ออก หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 เมษายน 2562
628 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านเหนือคลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 เมษายน 2562
629 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านเหนือคลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 เมษายน 2562
630 จ้างทำอาหารสำหรับเลี้ยงพระเพล (ศาสนาพุทธ) และ ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 100 คน และ เครื่องเซ่นไหว้ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ (ศาสนาพราหมณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2562
631 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2562
632 จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายไสขุนอินทร์-ดอนเนียง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2562
633 จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายวังอ่าง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2562
634 จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายไสขาม-นานาค หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2562
635 จ้างค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงและค่าเช่าเหมาเต็นท์โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 ในวันที่ 12 เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
636 ซื้ออาหารเช้าและอาหารกลางวัน จำนวน 4 รายการ โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2562
637 ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 9 รายการ โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2562
638 จ้างค่าจ้างเหมาจัดสถานที่โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 จำนวน 6 รายการ ในวันที่ 12 เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2562
639 ซื้อของรางวัลการประกวด จำนวน 3 รายการ โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2562
640 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2562
641 จ้างซ่อมแซมระบบประปาบาดาล บ้านเขาดิน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2562
642 จ้างจ้างเหมาต่ออายุเว็บไซด์ของเทศบาลตำบลช้างซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2562
643 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2562
644 ซื้อซื้อชุดกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2562
645 จ้างซ่อมและเปลี่ยนแผงวงจรอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2562
646 จ้างค่าจ้างเหมาบริการผู้รับจ้าง จำนวน 1 ราย เพื่อสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ จำนวน 12 หมู่บ้าน ในพื้นที่เทศบาลตำบลช้างซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2562
647 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอี้พลาสติก จำนวน 200 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2562
648 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายข้างตลาดนัดนายชอบ บ้านควนราชา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2562
649 ซื้อจัดหาวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน ศพด.บ้านไสขุนอินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2562
650 จ้างซ่อมและตรวจเช็ดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2562