ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลกระโสม
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างจัดสถานที่เครื่องเสียงและตกแต่งสถานที่ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2563
2 จ้างวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม (เอกสารประกอบการบรรยายพร้อมเข้ารูปเล่ม) ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2563
3 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่และเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ตุลาคม 2563
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2563
5 ซื้อวัสดุ สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์การศึกษาและเครื่องเล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
9 ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
10 ซื้อวัสดุปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2563
11 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2563
12 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2563
13 จ้างเหมาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรงพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563
14 ซ่อมแซมครุภัณฑ์(เครื่องกระจายเสียงไร้สาย) 19 สิงหาคม 2563
15 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๓๕๐ โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2563
16 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑๖ รายการ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2563
17 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
18 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ลำโพงล้อลาก เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2563
19 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2563
20 จ้างซ่อมแซมฝาคูระบาย คสล. จำนวน ๒๒ ฝา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2563
21 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยเทศบาล4 (ซอยลำวะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 กรกฎาคม 2563
22 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยเทศบาล3/1 (ซอยราษฎร์อุทิศ) ฝั่งซ้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 กรกฎาคม 2563
23 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยเทศบาล4 (ซอยลำวะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 กรกฎาคม 2563
24 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยเทศบาล4 (ซอยลำวะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 กรกฎาคม 2563
25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยเทศบาล3/1 (ซอยราษฎร์อุทิศ) ฝั่งซ้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 กรกฎาคม 2563
26 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยเทศบาล3/1 (ซอยราษฎร์อุทิศ) ฝั่งซ้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 กรกฎาคม 2563
27 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563
28 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยเทศบาล4 (ซอยลำวะ) 14 กรกฎาคม 2563
29 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีด Inkjet Printer) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กรกฎาคม 2563
30 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะอเนกประสงค์) จำนวน ๒๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2563
31 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2563
32 จ้างเหมาพ่นหมอกควันภายในเขตเทศบาลตำบลกระโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
33 ซื้อจัดหาสื่อการเรียนการสอน วัสดุ อุปกรณ์การศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการ ประจำปีการศึกษา 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
34 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ครั้งที่2 ปีงบประมาณ2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
35 จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ซอยเทศบาล๑/๔ หมู่ที่๑ (ฝั่งซ้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2563
36 จ้างซ่อมแซมอาาคารฟิตเนส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2563
37 ซื้อวัสดุสำนักงาน(แบบพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2563
38 ซื้อวัสดุสำนักงาน(แบบพิมพ์) ของกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2563
39 จ้างขุดลอกล้างคูระบายน้ำ ในเขตเทศบาลตำบลกระโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563
40 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2563
41 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน 25 พฤษภาคม 2563
42 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2563
43 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
44 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤษภาคม 2563
45 ซื้อยางรถยนต์รถบรรทุกขยะอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๗๓๖ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
46 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2563
47 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2563
48 ซื้อถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ จำนวน ๓๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2563
49 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
50 จ้างปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2563
51 จ้างเหมาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคโควิค - ๑๙ และฆ่าเชื้ออื่นๆ ในเขตเทศบาลตำบลกระโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563
52 จ้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล(ซอยเทศบาล๔ และซอยเทศบาล๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
53 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
54 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
55 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
56 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
57 ซื้อวัสดุในการจัดทำหน้ากากอนามัยโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา(COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
58 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมาตุคุณาราม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
59 จ้างซ่อมรถยนต์สี่ประตู หมายเลชทะเบียน กข ๒๒๗๐ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
60 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๔๑๔ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
61 ซื้อชุดกีฬา ตามโครงการแข่งกีฬา อบจ.คัพ ครั้งที่๕ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2563
62 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
63 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
64 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
65 ซื้อชุดกีฬา ตามโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลมวลชน อำเภอตะกั่วทุ่งคัพ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
66 ซื้อสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กุมภาพันธ์ 2563
67 ซื้อสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2563
68 ซื้อสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2563
69 ซื้อแบตเตอรี่ สำหรับรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน ๘๐-๔๑๖๐ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2563
70 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (คลอรีน10%และสารส้มชนิดก้อนใส) กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2563
71 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2563
72 จ้างซ่อมรถขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๗๓๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
73 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
74 จ้างขุดลอกล้างคูระบายน้ำ ในเขตเทศบาลตำบลกระโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
75 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำทะเบียน ๘๐-๓๔๑๔ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มกราคม 2563
76 จ้างจัดทำป้ายพาสวูด หนา ๕ มิล ฉลุติดสติกเกอร์ และโครงเหล็ก พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
77 จ้างซ่อมระบบกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน ๔ ช่องภาพสัญญาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
78 จ้างร่วมลงนามหนังสือพิมพ์ปักใต้ทูเดย์ เนื่องในโอกาสน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2562
79 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2562
80 จ้างจัดทำสารสนเทศเพื่อบริการประชาชนในรูปแบบปฏิทินตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2562
81 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2562
82 จ้างเหมาตัดหญ้าในเขตเทศบาลตำบลกระโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2562
83 จ้างเหมาจัดนิทรรศการ ตามโครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
84 จ้างเหมาจัดเตรียมระบบไฟฟ้าและเครื่องเสียง ตามโครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
85 จ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมรื้อถอน ตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
86 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
87 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2562
88 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่และเครื่องเสียง ตามโครงการจัดงานชักพระและสวดตลาด ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ตุลาคม 2562
89 จ้างเหมาทำรถบุษบก จำนวน ๑ คัน ตามโครงการชักพระและสวดตลาด ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ตุลาคม 2562
90 ซื้อเครื่องสังฆทาน จำนวน ๑๘ ชุด ตามโครงการชักพระและสวดตลาด ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ตุลาคม 2562
91 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
92 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๔๔๘ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
93 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
94 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
95 จ้างจัดทำตั๋วเก็บเงิน รายได้ท่าเทียบเรือสุระกุล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
96 จ้างเปลี่ยนทรายกรองของกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
97 จ้างจัดทำนิตยสาร พังงา ปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2562
98 จ้างซ่อมรถดับเพลิง ทะเบียน ๘๐-๓๔๑๙ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2562
99 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2562
100 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
101 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
102 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
103 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
104 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
105 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
106 จ้างซ่อมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
107 ซื้อหนังสือเรียนเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมาตุณาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
108 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ(ล้อวัดระยะทางแบบดิจิตอล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
109 จ้างจัดพิมพ์ตั๋วจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ บริเวณท่าเทียบเรือสุระกุล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
110 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
111 ซื้อสายดูดสิ่งปฏิกูลพร้อมข้อต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
112 จ้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล (ซอยเทศบาล3 ท่าเรือสุระกุล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
113 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๗๓๖ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
114 ซื้อแบตเตอรี่ สำหรับรถขยะอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๗๓๖ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
115 ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 สิงหาคม 2562
116 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562
117 ซื้อวัคซีนและวัสดุการแพทย์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลตำบลกระโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
118 รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 18 กรกฎาคม 2562
119 ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 กรกฎาคม 2562
120 ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 กรกฎาคม 2562
121 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กรกฎาคม 2562
122 จ้างซ่อมรถขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๒๖๗ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กรกฎาคม 2562
123 จ้างเหมาตกแต่งสถานที่หล่อเทียนและประดับรถแห่เทียนพรรษา ตามโครงการประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28  มิถุนายน  2562
124 ซื้ออุปกรณ์ที่ใช้หล่อเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ตามโครงการประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28  มิถุนายน  2562
125 ซื้อเครื่องปั้มน้ำ(แบบซัมเมอร์ส) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28  มิถุนายน  2562
126 จ้างเหมาพ่นหมอกควันภายในเขตเทศบาลตำบลกระโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21  มิถุนายน  2562
127 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21  มิถุนายน  2562
128 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21  มิถุนายน  2562
129 จ้างโครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์บริการนักท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20  มิถุนายน  2562
130 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายดับเพลิง(ชุดสวมต่อเนื่องหรือชุดหมี และหมวกดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20  มิถุนายน  2562
131 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ อาคารสิ่งก่อสร้างตามรอยภาพยนตร์ Jame bond ๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20  มิถุนายน  2562
132 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
133 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6  มิถุนายน  2562
134 ปรับปรับหอประชุมอเนกประสงค์เทศบาล(ดำเนินการติดตั้งตาข่ายกันนกตามรูปโครงหลังคาเต็มพื้นที่และติดตั้งไม้ปิดลอนโดยรอบอาคาร) 30 พฤษภาคม 2562
135 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน 30 พฤษภาคม 2562
136 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2562
137 ซื้อวัสดุสำรวจ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2562
138 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤษภาคม 2562
139 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2562
140 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ อาคารสิ่งก่อสร้างตามรอยภาพยนตร์ James bond ๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤษภาคม 2562
141 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2562
142 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2562
143 จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๑๖๐ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2562
144 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2562
145 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2562
146 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ แบบLED ๑๒๐ วัตต์ จำนวน ๓๘ ชุด บริเวณถนนเพชรเกษม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2562
147 จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) เทศบาลตำบลกระโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2562
148 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำดิบประปา (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2562
149 จ้างเหมาจัดนิทรรศการ ตามโครงการประเพณีวันสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2562
150 ซื้อชุดกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2562
151 จ้างเหมาแต่งตั้งรถพระพุทธสิหิงค์ ตามโครงการประเพณีวันสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
152 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ ของกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
153 จ้างเหมาจัดสถานที่ เครื่องเสียงพร้อมรื้อถอน ตามโครงการประเพณีวันสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
154 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
155 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562
156 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562
157 ซื้อชุดกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562
158 จ้างซ่อมระบบไฟรถยนต์ และเช็คซ่อมระบบแอร์ในตั๋วเก๋งรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๒๖๗ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2562